ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首  頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】藏外佛教文獻 第七冊 No. 64g《地藏菩薩十齋日》
W07n0064gp0358a07║
W07n0064gp0358a08║
W07n0064gp0358a09║  〔錄文七〕
W07n0064gp0358a10║
W07n0064gp0358a11║  大乘四齋日:二月八日、四月八日、五月八日、
W07n0064gp0358a12║七月十五日。
W07n0064gp0358a13║  年三長齋月:正月、五月、九月。
W07n0064gp0358a14║  六齋日:八日、十四日、十五日、二十三日、
W07n0064gp0358a15║二十八日、三十日。
W07n0064gp0358a16║  十齋日:
W07n0064gp0358a17║ 月一日,善惡童子下;
W07n0064gp0358a18║ 八日,太子下;
W07n0064gp0358a19║ 十四日,察命伺錄下;
W07n0064gp0359a01║ 十五日,五道大神下;
W07n0064gp0359a02║ 十八日,閻羅王下;
W07n0064gp0359a03║ 二十三日,天大將軍下;
W07n0064gp0359a04║ 二十四日,帝釋下;
W07n0064gp0359a05║ 二十八日,太山府君下;
W07n0064gp0359a06║ 二十九日,四天王下;
W07n0064gp0359a07║ 三十日,天曹地府下。
W07n0064gp0359a08║ 一日,童子下,念定光如來佛,持齋除罪四十
W07n0064gp0359a09║ 劫,不墮刀槍地獄;
W07n0064gp0359a10║ 八日,太子下,念藥師琉璃光佛,持齋除罪三
W07n0064gp0359a11║ 十劫,不墮粉草地獄;
W07n0064gp0359a12║ 十四,察命下,念賢劫千佛,持齋除罪一千劫,
W07n0064gp0359a13║ 不墮鑊湯地獄;
W07n0064gp0359a14║ 十五日,五道大將軍下,念阿彌陀佛,持齋除
W07n0064gp0359a15║ 罪二百劫,不墮寒冰地獄;
W07n0064gp0359a16║ 十八日,閻羅王下,念觀世音菩薩,持齋除罪
W07n0064gp0359a17║ 九十劫,不墮劍樹地獄;
W07n0064gp0359a18║ 二十三日,天大將軍下,念盧舍那佛,持齋除
W07n0064gp0359a19║ 罪一千劫,不墮餓鬼地獄;、
W07n0064gp0359a20║ 二十四日,太山府君下,念地藏菩薩,持齋除
W07n0064gp0359a21║ 罪九十劫,不墮纔截地獄;
W07n0064gp0360a01║ 二十八日,天帝釋下,念阿彌陀佛,持齋除罪
W07n0064gp0360a02║ 一千劫,不墮鐵鋸地獄;
W07n0064gp0360a03║ 二十九日,四天王下,念藥王藥上菩薩,持齋
W07n0064gp0360a04║ 除罪七千劫,不墮磑磨地獄;
W07n0064gp0360a05║ 三十日,大梵天王下,念釋迦牟尼佛,持齋除
W07n0064gp0360a06║ 罪八千劫,不墮寒冰地獄。
W07n0064gp0360a07║
W07n0064gp0360a08║〔錄文完〕
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院