選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首 頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經(新文豐版) 第四十冊 No. B494《雨山和尚語錄》
J40nB494_p0525a01║ 雨山和尚語錄目錄
J40nB494_p0525a02║ 卷第一
J40nB494_p0525a03║ 住廬山鏡湖院語
J40nB494_p0525a04║ 卷第二
J40nB494_p0525a05║ 住延令慶雲寺語
J40nB494_p0525a06║ 卷第三
J40nB494_p0525a07║ 住延令慶雲寺語
J40nB494_p0525a08║ 卷第四
J40nB494_p0525a09║ 住東鼓法輪寺語
J40nB494_p0525a10║ 住龍舒白雲院語
J40nB494_p0525a11║ 卷第五
J40nB494_p0525a12║ 住維揚天寧寺語
J40nB494_p0525a13║ 卷第六
J40nB494_p0525a14║ 住維揚天寧寺語
J40nB494_p0525a15║ 卷第七
J40nB494_p0525a16║ 住維揚天寧寺語
J40nB494_p0525a17║ 卷第八
J40nB494_p0525a18║ 住維揚天寧寺語
J40nB494_p0525a19║ 卷第九
J40nB494_p0525a20║ 住如皋大覺院語
J40nB494_p0525a21║ 卷第十
J40nB494_p0525a22║ 住維揚天寧寺語
J40nB494_p0525a23║ 卷第十一
J40nB494_p0525a24║ 住昭易極樂院語
J40nB494_p0525a25║ 卷第十二
J40nB494_p0525a26║ 住維揚天寧寺語
J40nB494_p0525a27║ 卷第十三
J40nB494_p0525a28║ 住海虞三峰清涼院語
J40nB494_p0525a29║ 卷第十四
J40nB494_p0525a30║ 住維揚天寧寺語
J40nB494_p0525b01║ 卷第十五
J40nB494_p0525b02║ 機緣
J40nB494_p0525b03║ 卷第十六
J40nB494_p0525b04║ 頌古
J40nB494_p0525b05║ 卷第十七
J40nB494_p0525b06║ 詩偈
J40nB494_p0525b07║ 卷第十八
J40nB494_p0525b08║ 法語
J40nB494_p0525b09║ 書問
J40nB494_p0525b10║ 卷第十九
J40nB494_p0525b11║ 雜著
J40nB494_p0525b12║ 卷第二十
J40nB494_p0525b13║ 佛事
J40nB494_p0525b14║
J40nB494_p0525b15║
J40nB494_p0525b16║
J40nB494_p0525b17║
J40nB494_p0525b18║
J40nB494_p0525b19║
J40nB494_p0525b20║
J40nB494_p0525b21║
J40nB494_p0525b22║
J40nB494_p0525b23║
J40nB494_p0525b24║
J40nB494_p0525b25║
J40nB494_p0525b26║
J40nB494_p0525b27║
J40nB494_p0525b28║
J40nB494_p0525b29║
J40nB494_p0525b30║
J40nB494_p0525c01║雨山和尚語錄卷第一
J40nB494_p0525c02║  嗣法門人 記
J40nB494_p0525c03║ 住廬山鏡湖禪院語
J40nB494_p0525c04║甲辰夏。新方丈落成。眾請陞座。豁開華藏。剎海全彰。
J40nB494_p0525c05║一莖草上一精藍。寬廓非外。一微塵裏一佛國。寂寥
J40nB494_p0525c06║非內。直得釋迦維摩向者裏各展神通。或掩室摩竭。
J40nB494_p0525c07║令無數人天互起淆訛。或杜口毘耶。共三十二大士
J40nB494_p0525c08║說盡道理。盡謂光揚宗眼。烜赫佳聲。若撿點將來。大
J40nB494_p0525c09║似無風匝匝之波。爭如鏡湖今日。茆茨初闢。大座當
J40nB494_p0525c10║軒。不用丁一卓二。自然草偃風行。那待豎四橫三。早
J40nB494_p0525c11║已渠成水到。家風廓徹。盛業巍峨則且置。畢竟入室
J40nB494_p0525c12║安居一句作麼生道。拈拄杖卓一下云。有山皆下拜。
J40nB494_p0525c13║無水不朝宗。
J40nB494_p0525c14║陞座。問。禾山鼓。雪峰毬。不勞拈出。請師別展鎗旗。師
J40nB494_p0525c15║便打。僧便喝。師掩耳。僧無語。師又打。問。覿面相呈。請
J40nB494_p0525c16║師速道。師云。大眾見你敗缺。僧便喝。師云。兩重公案。
J40nB494_p0525c17║乃云。釋迦未出世。鷲嶺有家風。達磨一西來。少林無
J40nB494_p0525c18║妙訣。無妙訣處切忌承當。有家風時那堪埋沒。所以
J40nB494_p0525c19║露地白牛。靈苗不顧。丹霄彩鳳。金網全拋。直得信絕
J40nB494_p0525c20║并汾。機投密室。威音那畔。從來不許夜行。今時門頭。
J40nB494_p0525c21║須是投明早到。機機不沉毒海。著著截斷眾流。一任
J40nB494_p0525c22║紅塵鬧市。開大覺場。酒肆茶坊。流通正眼。拈一莖草
J40nB494_p0525c23║穿臨濟德山鼻孔。把一粒豆換文殊普賢眼珠。便恁
J40nB494_p0525c24║麼去。猶是門庭施設。且堂奧中一句又如何通信。良
J40nB494_p0525c25║久云。衲被蒙頭萬事休。此時山僧都不會。
J40nB494_p0525c26║陞座。世尊不說說。齒密不關風。迦葉不聞聞。耳疏不
J40nB494_p0525c27║漏事。事不漏則觀音腳跟點地。風不關則普賢鼻孔
J40nB494_p0525c28║遼天。然後汝發我機。我彰汝用。本地風光。頭頭顯煥。
J40nB494_p0525c29║圓通三昧。處處弛張。直得燈籠露柱交互爭輝。拍板
J40nB494_p0525c30║門槌揚聲喝彩。且直下承當是何人也。良久云。把手
J40nB494_p0526a01║拽不入。
J40nB494_p0526a02║陞座。問。心月孤圓。光吞萬象。光非照境。境亦非存。光
J40nB494_p0526a03║境俱忘。復是何物。師云。我到者裏卻不識。進云。瞞得
J40nB494_p0526a04║大眾眼麼。師云。且瞞上座一箇。進云。若不上來。焉知
J40nB494_p0526a05║端的。師云。十萬八千未是遠。乃云。遮那境界。觸處全
J40nB494_p0526a06║真。林木池沼。現無邊身。鱗甲羽毛。說無量法。動用不
J40nB494_p0526a07║離。本際去來。全在剎那。直得心心爾。念念爾。塵塵爾。
J40nB494_p0526a08║剎剎爾。正眼觀來。猶是法界量裏在。且超法界一句
J40nB494_p0526a09║作麼生道。良久云。芍藥花開菩薩面。棕櫚葉散夜叉
J40nB494_p0526a10║頭。
J40nB494_p0526a11║陞座。自從胡亂後。三十年不少鹽醬。諸仁要見馬大
J40nB494_p0526a12║師橫身為物處麼。鏡湖今日露渠箇面孔去也。驀拈
J40nB494_p0526a13║拄杖卓一下云。面孔露。怪復醜。自從胡亂來。本分全
J40nB494_p0526a14║不守。慣自臥官街。慣自喫官酒。肚裏貯無明。觸著嗔
J40nB494_p0526a15║斗吼。展開驢腳。伸出毛手。推倒佛殿。瞿曇無處容身。
J40nB494_p0526a16║扶起魔宮。波旬一時稽首。報諸仁。莫亂走。一一面南
J40nB494_p0526a17║看北斗。
J40nB494_p0526a18║陞座。萬里不掛片雲。青天全體獨露。無端石鞏箇漢。
J40nB494_p0526a19║張弓架箭。仰面射之。嚇得舜若多神躍入大洋海底。
J40nB494_p0526a20║驚起八大龍王各各興雲布雨。霎時乾坤黑暗。江海
J40nB494_p0526a21║波騰。當此時也。石鞏箇漢失卻鵰鞬。舜若多神忘卻
J40nB494_p0526a22║本位。一齊到鏡湖院裏唱言。得箇安樂。山僧不覺喜
J40nB494_p0526a23║動顏色。印以偈曰。初三十一。不用擇曆。夜夢不祥。書
J40nB494_p0526a24║破大吉。
J40nB494_p0526a25║陞座。狗子佛性有。家國盛興。狗子佛性無。家國喪亡。
J40nB494_p0526a26║若向喪亡處見得。歸家穩坐。若向興盛處見得。落在
J40nB494_p0526a27║半途。且道淆訛在甚麼處。良久云。白雲乍可來青嶂。
J40nB494_p0526a28║明月難教下碧天。
J40nB494_p0526a29║臘八陞座。問。如何是諸佛出身處。師云。一滴水。一滴
J40nB494_p0526a30║凍。問。心不是佛。智不是道。請師直指。師云。有口只堪
J40nB494_p0526b01║掛壁。進云。恁麼則學人得自在也。師云。見箇甚麼道
J40nB494_p0526b02║理。進云。向道莫行山下路。果聞猿叫斷腸聲。師云。閒
J40nB494_p0526b03║言語。乃云。今朝正是臘月八。黃面瞿曇沒傝[仁-二+(天/韭)]。漫言
J40nB494_p0526b04║悟道睹明星。半夜三更恣叨怛。智慧妄想亂區分。不
J40nB494_p0526b05║顧傍觀攔路撒。彼此英雄丈夫兒。如何肯受你塗抹。
J40nB494_p0526b06║可惜當初放過伊。恨不劈頭與一踏。驀高聲召眾云。
J40nB494_p0526b07║瞌睡漢。休眼眵[目*荅]。若要報德酬恩。無過先解此法。
J40nB494_p0526b08║陞座。若論此事。如人上樹。口啣樹枝。一句絕思量。手
J40nB494_p0526b09║不攀枝。腳不踏枝。諸法不相借。忽有人問祖師西來
J40nB494_p0526b10║意。不荅則違他所問。投明須到。荅他則喪身失命。不
J40nB494_p0526b11║許夜行。諸仁者。香嚴老人三百六十骨節。八萬四千
J40nB494_p0526b12║毛竅。盡被山僧華擘了也。還有為古人出氣者麼。若
J40nB494_p0526b13║有。我要問你。非非想天有幾人退位。
J40nB494_p0526b14║陞座。問。學人單刀直入。請師相見。師云。阿[口*耶][口*耶]。阿[口*耶]
J40nB494_p0526b15║[口*耶]。進云。恁麼那。恁麼那。師云。且道相見也未。僧便喝。
J40nB494_p0526b16║師打云。已落第二。乃云。若人識得心。已落第二見。潘
J40nB494_p0526b17║閬倒騎驢。怕睹畜生面。若要合古轍。鏡湖有方便。驀
J40nB494_p0526b18║卓拄杖一下云。萬年流水不知春。一擘華山分兩片。
J40nB494_p0526b19║陞座。極盡去也。直得山河大地無纖毫過患。諸人向
J40nB494_p0526b20║者裏坐不得。若向者裏坐。正是平地上死人。且如何
J40nB494_p0526b21║免得此過。驀拈拄杖云。雲門大師來也。說道觀音菩
J40nB494_p0526b22║薩將錢買胡餅。放下手來。卻是箇饅頭。諸仁者要知
J40nB494_p0526b23║雲門大師落處麼。遂擲下拄杖云。撒手到家人不識。
J40nB494_p0526b24║了無一物獻尊堂。
J40nB494_p0526b25║陞座。問。此是選佛場。心空及第歸。如何是心空及第
J40nB494_p0526b26║歸。師云。拔出眼中楔。進云。昨夜露柱得大慶快。倒騎
J40nB494_p0526b27║佛殿。出山門去也。師云。腳跟下好痛與一頓。僧禮拜。
J40nB494_p0526b28║師打云。說到不如行到。乃云。平田淺草。坐斷今時。深
J40nB494_p0526b29║山巖崖。不存太古。若向那邊透過。卻來這邊作用。一
J40nB494_p0526b30║任擎祕魔乂。剪除狂寇。握祗林劍。掃蕩欃槍。從教野
J40nB494_p0526c01║老門外。鼓腹謳歌。羲皇室中。頹然尊貴。家邦安怗則
J40nB494_p0526c02║且置。畢竟功歸何所。驀喝一喝云。不許將軍見太平。
J40nB494_p0526c03║陞座。既是佛殿。因甚有塵。咄。又一點也。分付知事。打
J40nB494_p0526c04║鼓普請著。寒山拾得底苕帚糞箕。若也善用。一任向
J40nB494_p0526c05║世界未生前掃去。從他外來底眾生塵。佛祖塵。總教
J40nB494_p0526c06║廓然清淨。雖然。正與麼時。畢竟阿誰是主。驀高聲喚
J40nB494_p0526c07║行者。收起作具。歸堂喫茶去。
J40nB494_p0526c08║陞座。問。文殊是七佛之師。因甚出女子定不得。師云。
J40nB494_p0526c09║寒則普天匝地寒。進云。罔明是初地菩薩。因甚卻出
J40nB494_p0526c10║得。師云。熱則普天匝地熱。進云。畢竟把柄在阿誰手
J40nB494_p0526c11║裏。師云。恁麼見解。正好喫棒。僧擬議。師便打。問。如何
J40nB494_p0526c12║是祖師西來意。師云。不是庭前柏樹子。進云。趙州道
J40nB494_p0526c13║庭前柏樹子。又作麼生。師云。草本不勞拈出。乃云。盂
J40nB494_p0526c14║峰頂上。景物鮮明。日出則湖光蕩漾。雲開則山色青
J40nB494_p0526c15║蔥。風傳喬木。玲瓏心印全彰。泉瀉幽巖。綿密機關獨
J40nB494_p0526c16║露。處處七穿八穴。頭頭百匝千重。便恁麼承當得去。
J40nB494_p0526c17║衲僧分上未足觀光。諸禪衲。忽若缽匙石[跳-兆+孛]跳上天。
J40nB494_p0526c18║撞著黔崗嶺。百雜碎。又如何理論。卓拄杖一下云。不
J40nB494_p0526c19║許夜行剛把火。直須當道與人看。
J40nB494_p0526c20║陞座。一葉一釋迦。一塵一佛國。恁麼悟去時。直處反
J40nB494_p0526c21║成曲。俊鷂不打死兔。猛虎那食伏肉。若要脫體相應。
J40nB494_p0526c22║鏡湖門下正好奉伊一摑。
J40nB494_p0526c23║陞座。僧問。趙州勘二菴主。一般豎拳。因甚肯一箇。不
J40nB494_p0526c24║肯一箇。師云。切忌道。舌頭在趙州口裏。進云。不將甚
J40nB494_p0526c25║深意。怎得驗當機。師云。當機事作麼生。僧便喝。師云。
J40nB494_p0526c26║錯。錯。問。牛頭未見四祖時如何。師云。富嫌千口少。進
J40nB494_p0526c27║云。見後如何。師云。貧恨一身多。乃云。天不能蓋。地不
J40nB494_p0526c28║能載。赤肉團上。圓裏十虛。百草頭邊。縱橫無礙。釋迦
J40nB494_p0526c29║彌勒。秪可觀光。白牯黧奴。卻善頂戴。若是鏡湖令行。
J40nB494_p0526c30║須彌直教粉碎。
J40nB494_p0527a01║陞座。問。世尊說法華。因甚五千退席。師云。闍黎代他
J40nB494_p0527a02║喫棒。僧無語。師便打云。話不虛行。乃云。出門逢彌勒。
J40nB494_p0527a03║入門見釋迦。若不揮劍。漁父棲巢。出門逢阿誰。入門
J40nB494_p0527a04║見甚麼。渠無國土。甚處逢渠。古人一期建立。只圖家
J40nB494_p0527a05║國重興。鏡湖乃特地防閑。多為僭竊。若向古人言下
J40nB494_p0527a06║薦得。長安雖好。不是久居。若向鏡湖言下薦得。一任
J40nB494_p0527a07║須彌頂上走馬。大洋海底相撲。不妨做箇脫灑衲僧。
J40nB494_p0527a08║雖然。畢竟古今相去多少。良久云。北斗藏身雖有語。
J40nB494_p0527a09║出群消息許誰知。
J40nB494_p0527a10║陞座。唯一堅密身。一切塵中現。諸仁者。前是山門。後
J40nB494_p0527a11║是佛殿。左邊廚庫。右邊客堂。且道堅密身在甚麼處。
J40nB494_p0527a12║直饒向者裏不動一塵。不撥一境。直下見得黃面老
J40nB494_p0527a13║子立地處。若據鏡湖看來。正是靈龜負圖。明朝後日。
J40nB494_p0527a14║大有事在。且道利害在甚麼處。卓拄杖一下云。莫守
J40nB494_p0527a15║寒巖異草青。坐著白雲宗不妙。
J40nB494_p0527a16║除夕陞座。朔吹連朝。峰頂寒沍。雪埋絕壑。冰鎖深溪。
J40nB494_p0527a17║萬境斷人蹤。千林飛鳥絕。況復年窮歲盡。節換時移。
J40nB494_p0527a18║鏡湖院裏澹泊家風。飽餐脫粟飯。冷嚥淡黃虀。炙地
J40nB494_p0527a19║夜間眠。隈陽日裏坐。那有閒心情與汝等烹牛分歲。
J40nB494_p0527a20║燒紙除年。雖然。忽有箇漢出來道。大小鏡湖得恁麼
J40nB494_p0527a21║寒乞相。只向他道。但得雪消去。自然春到來。
J40nB494_p0527a22║元旦陞座。問。新年頭還有佛法也無。師云。縱目所觀。
J40nB494_p0527a23║進云。恁麼則學人有賴也。師云。且喜領話。問。元正啟
J40nB494_p0527a24║祚。萬物咸新。作麼生是咸新底句。師云。草木生光。進
J40nB494_p0527a25║云。今日親見和尚。師云。你道山僧眉毛長多少。進云。
J40nB494_p0527a26║伏惟萬福。師云。伶俐衲子難得。乃云。元正啟祚。萬物
J40nB494_p0527a27║咸新。直得雲中五老氣象崢嶸。湖上兩姑威光烜赫。
J40nB494_p0527a28║等閒遇著。各美所居。一云山高無極。能保障生民。二
J40nB494_p0527a29║云水深無垠。能權衡國土。鄰封漢王聞得。乃出諭曰。
J40nB494_p0527a30║普天之下。莫非王土。率土之濱。莫非王臣。者是甚麼
J40nB494_p0527b01║所在。說高說下。論淺論深。由是兩處奉命。各還本位。
J40nB494_p0527b02║無端東村黑王老。昨夜燒錢祝願。冷地被伊祝著。不
J40nB494_p0527b03║覺通身慶快。揚聲高叫曰。巍巍乎善能統御天下。我
J40nB494_p0527b04║等鑿井而飲。耕田而食。安知王恩遍溥者哉。驀顧左
J40nB494_p0527b05║右云。諸仁者。且道在鏡湖分上。又成得甚麼邊事。拈
J40nB494_p0527b06║拄杖云。但願春風齊著力。一時吹入我門來。
J40nB494_p0527b07║陞座。風擊長林。穿過普門耳竅。月明幽谷。刺破曼殊
J40nB494_p0527b08║眼睛。諸仁者。秪如眼睛既破。將甚麼見色。耳朵既穿。
J40nB494_p0527b09║將甚麼聞聲。驀拈拄杖云。若向者裏搆得。則知聽不
J40nB494_p0527b10║屬耳。聞周沙界。觀不由眼。洞見十方。便恁麼去。止作
J40nB494_p0527b11║得箇如來使下。且道祖師門下別作麼生。遂擲下拄
J40nB494_p0527b12║杖云。石牛橫古路。一馬生三寅。
J40nB494_p0527b13║立春日陞座。問。將此身心奉塵剎。是則名為報佛恩。
J40nB494_p0527b14║如何是學人報恩處。師云。自家肚皮自家畫。乃云。淑
J40nB494_p0527b15║氣初回。梅苞玉蕊。和風乍扇。柳茁金芽。雲山漸漸燒
J40nB494_p0527b16║痕青。園林處處黃鳥語。直得少室峰頭春雲靉靆。曹
J40nB494_p0527b17║溪路上春雨濛濛。堪笑須菩提一向巖中晏坐。聞恁
J40nB494_p0527b18║麼道。不覺寒毛卓豎。背脊汗流。且道意歸何所。拈拄
J40nB494_p0527b19║杖云。東君昨夜傳消息。枯木重開劫外花。
J40nB494_p0527b20║陞座。拈花示眾。短販生涯。微笑酬機。乞兒活計。若是
J40nB494_p0527b21║箇鋤金不顧。據鼎不嘗底。別有生機一路。諸人要知
J40nB494_p0527b22║落處麼。良久云。披簑側立千峰外。引水澆蔬五老前。
J40nB494_p0527b23║陞座。五百比丘懷疑家親作祟。文殊仗劍。除害曳尾
J40nB494_p0527b24║靈龜。直饒透過荊棘林。未免死在平地上。秪如世尊
J40nB494_p0527b25║鼓盡唇舌又作麼生。良久云。啼得血流無用處。不如
J40nB494_p0527b26║緘口過殘春。
J40nB494_p0527b27║陞座。寶鑑當軒。妍媸自現。莫邪在握。殺活全施。諸仁
J40nB494_p0527b28║者。若向殺活未施前提去。則佛魔俱遣。妍媸未現時
J40nB494_p0527b29║翻轉。則光境俱忘。便與麼去。三世諸佛有口秪堪挂
J40nB494_p0527b30║壁。卻與麼來。歷代祖師無手偏解拏空。依舊向光境
J40nB494_p0527c01║裏顯煥生緣。佛魔中提持本分。如是則聖號凡名。打
J40nB494_p0527c02║成一塊。劣形殊相。攪作一團。好不資一毫。醜不資一
J40nB494_p0527c03║毫。全體與麼來。全體如是住。拈起則須彌壁立。放下
J40nB494_p0527c04║則香海波澄。眼清手快者逴得便行。尚留觀聽者。看
J40nB494_p0527c05║即有分。
J40nB494_p0527c06║元宵陞座。青山深處白雲邊。別有家風異市廛。然起
J40nB494_p0527c07║松脂過此夜。舒光直透古皇前。
J40nB494_p0527c08║陞座。若迷須得箇悟。既悟還得箇迷。迷而不悟。眾生
J40nB494_p0527c09║無解脫之期。悟而不迷。諸佛無出身之路。驀拈拄杖
J40nB494_p0527c10║云。眾生諸佛總在者裏。且道即今是悟耶。是迷耶。乃
J40nB494_p0527c11║擲下拄杖云。洎合錯下注腳。
J40nB494_p0527c12║天寧老和尚訃至。設供拈香。指真云。者箇老白拈。生
J40nB494_p0527c13║平最難測。提持綱要。手段稱奇。呵罵諸方。喙長三尺。
J40nB494_p0527c14║是非逆順裏轉大機輪。嬉笑嗔怒中施大法則。一期
J40nB494_p0527c15║佛事既周圓。聞道安然而坐逝。我昔十載侍巾瓶。至
J40nB494_p0527c16║今覿面猶不識。諸仁要辨淆訛。遂燒香云。只此分明
J40nB494_p0527c17║拈出。
J40nB494_p0527c18║陞座。本有家鄉。誰能出不由戶。現成茶飯。奚止鼎鼐
J40nB494_p0527c19║調和其間。宗廟之美。百官之富。總是你自家屋裏事。
J40nB494_p0527c20║胡為曠安宅而弗居。乞食於墦間之際。勞你大大小
J40nB494_p0527c21║小一時淚出痛腸。都道天將以夫子為木鐸。若不一
J40nB494_p0527c22║擊于衛。其奈飄零之子。不得其門而入東家丘。只得
J40nB494_p0527c23║大啟圓通。不管鄭聲雅樂。要伊入耳懷歸。自齊反魯。
J40nB494_p0527c24║到者裏予欲無言。伊終不窺室家之好。只得循循再
J40nB494_p0527c25║誘。博之以文。約之以禮。俾其一入太廟。承其祖器。方
J40nB494_p0527c26║可坐樂昇平。二三子要識是誰家主人公麼。乃顧左
J40nB494_p0527c27║右云。東夷之人也。西夷之人也。
J40nB494_p0527c28║陞座。舉百丈再參馬祖次。祖目視繩床角拂子。丈云。
J40nB494_p0527c29║即此用。離此用。祖云。汝向後開兩片皮。將何為人。丈
J40nB494_p0527c30║取拂子豎起。祖曰。即此用。離此用。丈挂拂子于舊處。
J40nB494_p0528a01║祖振威一喝。師直得三日耳聾。乃云。鳳由金綱以縈
J40nB494_p0528a02║身。龜因負圖而喪命。百丈只知重興家國。那識神器
J40nB494_p0528a03║難矜。若非馬師高按莫邪。幾乎蕭墻禍起。而今乘虛
J40nB494_p0528a04║接響底漢。都道是顯發大機。恢張大用。遂致太平草
J40nB494_p0528a05║木盡起干戈。盛世羽鱗皆騰劍戟。鏡湖今日要移風
J40nB494_p0528a06║易俗。鑄钁銷鋒。敢道馬師震喝是熱碗鳴聲。百丈耳
J40nB494_p0528a07║聾乃垛生招箭。諸禪流要知山僧落處麼。喝一喝云。
J40nB494_p0528a08║當門不許栽荊棘。後代兒孫免著衣。
J40nB494_p0528a09║陞座。舉風穴和尚上堂云。祖師心印。狀似鐵牛之機。
J40nB494_p0528a10║去即印住。住即印破。秪如不去不住。印即是。不印即
J40nB494_p0528a11║是。還有人道得麼。時有盧陂長老出問。學人有鐵牛
J40nB494_p0528a12║之機。請師不撘印。師曰。慣釣鯨鯢澄巨浸。卻憐蛙步
J40nB494_p0528a13║[馬*展]泥沙。陂注思。師喝曰。長老何不進語。陂擬議。師便
J40nB494_p0528a14║打一拂子曰。還記得話頭麼。陂擬開口。師又打一拂
J40nB494_p0528a15║子。時有牧主曰。信知佛法與王法一般。師曰。見甚麼
J40nB494_p0528a16║道理。主曰。當斷不斷。反招其亂。師便下座。乃云。大凡
J40nB494_p0528a17║拈掇古今。須是明辨緇素始得。秪如風穴固有殺人
J40nB494_p0528a18║不眨眼底手腳。苟無盧陂覿體荷持。又怎顯汗馬功
J40nB494_p0528a19║高。有般漢都道盧陂勾賊破家。殊不知伊買鐵得金。
J40nB494_p0528a20║一場富饒。諸人要知端的麼。驀拈拄杖云。覷著則瞎。
J40nB494_p0528a21║附秉拂語。
J40nB494_p0528a22║秉拂問。露師子之爪牙。風行草偃。縱象王之威猛。水
J40nB494_p0528a23║到渠成。正眼觀來。猶是門庭施設。天寧堂奧的旨恭
J40nB494_p0528a24║請為眾舉揚。師云。有眼者見。進云。須知滹沱法印。親
J40nB494_p0528a25║從密室相承。師云。真箇有如是事那。進云。忽然大展
J40nB494_p0528a26║機籌又作麼生。師云。願觀盛作。進云。踏翻吳岳騎雙
J40nB494_p0528a27║虎。吸盡[邱-丘+千]江跨六龍。師云。共老兄出隻手。問。古德云。
J40nB494_p0528a28║若論此事。眨上眉毛。早已蹉過。作麼生是此事。師云。
J40nB494_p0528a29║青天白日。進云。銅頭鐵額漢到者裏。因甚開口不得。
J40nB494_p0528a30║師云。爭怪得秉拂上座。進云。畢竟如何。令現前一眾
J40nB494_p0528b01║瞥地去。師云。剔起眉毛向上看。進云。如何是向上事。
J40nB494_p0528b02║師便喝。進云。大眾一時驗取。師云。珍重將去。問。羅籠
J40nB494_p0528b03║不肯住。呼喚不回頭。始是衲僧行履。今日因甚落這
J40nB494_p0528b04║圈繢。師云。曲為今時。進云。門庭施設。曲為今時。現前
J40nB494_p0528b05║一眾。願觀盛作。師云。金剛寶劍當軒擲。進云。莫便是
J40nB494_p0528b06║為人處麼。師云。惜取眉毛。進云。若不上來。焉知端的。
J40nB494_p0528b07║師便打云。也不得放過。問。獅子窟中師子。旃檀林內
J40nB494_p0528b08║旃檀。即今華雨瀰空。地搖六震。是何祥瑞。師云。阿誰
J40nB494_p0528b09║不仰上頭關。進云。大方之作。宛爾不同。師云。裂破鼻
J40nB494_p0528b10║孔。進云。若不登樓望。焉知滄海深。師云。費者許多勞
J40nB494_p0528b11║力。進云。也要時人相委。師云。恰是。問。昨日開爐。今朝
J40nB494_p0528b12║秉拂。同耶。別耶。師云。坐斷兩頭看。進云。忽遇箇肘後
J40nB494_p0528b13║懸符底。又作麼生相驗。師云。做出便見。進云。可謂好
J40nB494_p0528b14║手手中呈好手。紅心心裏中紅心。師云。須是老兄始
J40nB494_p0528b15║得。進云。一句了然超百億。綱宗從此愈增輝。師云。卻
J40nB494_p0528b16║多者句子。問。爐韝洪開。煆煉凡聖。未審作麼生下手。
J40nB494_p0528b17║師云。金鎚纔動處。頑鐵盡生光。進云。若是箇橫拋栗
J40nB494_p0528b18║棘。豎撒金圈底。又作麼生。師云。不意老兄有此高見。
J40nB494_p0528b19║僧顧眾云。今日西堂師甚有商量。大家出來證據。師
J40nB494_p0528b20║云。直饒將來。他亦不受。問。[邱-丘+千]江一脈。四海流通。借便
J40nB494_p0528b21║張帆。請師酬唱。師豎起拂子云。只者箇三十文錢唱
J40nB494_p0528b22║得。進云。樓閣凌雲勢。峰巒疊翠層。師云。切忌把境話
J40nB494_p0528b23║將來。進云。若不入水。爭見長人。師休去。問。世尊拈花。
J40nB494_p0528b24║迦葉微笑。且道笑箇甚麼。師豎起拂子云。面目現在。
J40nB494_p0528b25║問。雲門放洞山三頓痛棒。是有喫棒分。無喫棒分。師
J40nB494_p0528b26║便打云。看取令行時。乃云。作家舉唱。不展辭鋒。迥超
J40nB494_p0528b27║玄象。智不到處。拈來鑊湯無冷處。佛未生時。擲出遍
J40nB494_p0528b28║界絕囊藏。頭頭圓應千機。處處壁立萬仞。直得山河
J40nB494_p0528b29║大地共展根源。草木叢林全彰大用。劈開三要印滹
J40nB494_p0528b30║沱。飲氣吞聲。掀倒一字關韶陽。縮身無地。到者裏君
J40nB494_p0528c01║臣道合。拈過一邊。父子投機。置之一處。更有甚巡人
J40nB494_p0528c02║犯夜而不卸甲倒戈。所以道。談玄談妙乃太平之奸
J40nB494_p0528c03║賊。行棒行喝為亂世之英雄。苟非及盡今時。那得合
J40nB494_p0528c04║他古轍。不見黃檗和尚示眾云。汝等盡是[口*童]酒糟漢。
J40nB494_p0528c05║恁麼行腳。取笑於人。還知大唐國裏無禪師麼。時有
J40nB494_p0528c06║僧出云。諸方匡徒領眾。又作麼生。檗云。不道無禪。只
J40nB494_p0528c07║是無師。乃云。權衡正眼。龜鑑宗乘。不無黃檗古佛要
J40nB494_p0528c08║且不解始終作主。若是秉拂上座則不然。待他道。諸
J40nB494_p0528c09║方匡徒領眾又作麼生。便拽棒趁出。千古之下。免使
J40nB494_p0528c10║漆桶相揩。諸人要識大唐國裏無禪師麼。今日不惜
J40nB494_p0528c11║眉毛。與汝通箇消息。乃揮拂子云。龍袖拂開全體現。
J40nB494_p0528c12║象王行處絕狐蹤。
J40nB494_p0528c13║上元解制。秉拂。春風纔動。萬物崢嶸。直得石室行者。
J40nB494_p0528c14║碓嘴生花。寒山古灶。冷灰發焰。天寧院裏燈籠露柱
J40nB494_p0528c15║一向心麤膽大。昨夜倒騎佛殿。直出山門。向柳巷花
J40nB494_p0528c16║街懸燈結綵。引得東鄰西舍鑼鼓喧闐。火煙繚亂。都
J40nB494_p0528c17║道一切聲是佛聲。一切色是佛色。那知譯經臺畔。跋
J40nB494_p0528c18║尊者不許夜行。驀地搊住云。如我按指。海印發光。汝
J40nB494_p0528c19║暫舉心。塵勞先起。燈籠露柱擬欲酬之。卻為地礙。現
J40nB494_p0528c20║前大眾還有為通其難者麼。若也通得。一任天台普
J40nB494_p0528c21║請。南嶽游山。其或未然。路從平處險。莫言不道。
J40nB494_p0528c22║結制。秉拂。衲僧活計。觸處現成。野老生涯。不假造作。
J40nB494_p0528c23║于百草頭上拈來。葉葉迦文鼻孔。鬧市叢中逴得。塵
J40nB494_p0528c24║塵達磨眼睛。所以道。是處是慈氏案頭肉。塊塊精底。
J40nB494_p0528c25║無路匪圓通樓上曲。聲聲微妙。有眼者見一回。觸著
J40nB494_p0528c26║大地銷鎔。有耳者聞。冷地相逢。常光壁立。何必三條
J40nB494_p0528c27║椽下掘地討天。七尺單前守株待兔。把大圓鏡劈得
J40nB494_p0528c28║七裂八花。平等性鑿得五凹六凸。思上座若不曲垂
J40nB494_p0528c29║方便。其奈迷子無歸。只得就下夷高。循他諸方行例。
J40nB494_p0528c30║驀拈拄杖卓一下云。以天地為爐[糒-米+革]。日月作鉗鎚。架
J40nB494_p0529a01║起品字柴頭。撒上陳年火種。將者隊無意智漢礙膺
J40nB494_p0529a02║燎卻。去死十分。然後縛梅嶺松風。劈面一擲。汲[邱-丘+千]江
J40nB494_p0529a03║煙水。驀頭一澆。俾伊絕處逢生。轉身夜明簾外。死中
J40nB494_p0529a04║得活。打毬水急灘頭。活卓卓機用天真。赤灑灑變化
J40nB494_p0529a05║穎脫。可以光大法眼。可以轉大法輪。可以標格人天。
J40nB494_p0529a06║可以號令佛祖。然雖如是。因甚鼻孔卻在山僧手裏。
J40nB494_p0529a07║復卓拄杖云。任大也須從地起。更高爭奈有天何。
J40nB494_p0529a08║秉拂問。欲識佛性義。當觀時節因緣。正當秉拂一句
J40nB494_p0529a09║作麼生道。師云。大家瞻仰有分。進云。恁麼則巨靈抬
J40nB494_p0529a10║手。分破華山去也。師云。你不妨會得好。問。鏡湖風格。
J40nB494_p0529a11║迥異常流。一眾觀光。爭聞法要。如何是人天眼。師云。
J40nB494_p0529a12║瞞老兄不得。進云。同聲相應。唱拍相隨。如何是祖師
J40nB494_p0529a13║機。師云。杖頭懸日月。進云。舉唱宗風。從流溯源。如何
J40nB494_p0529a14║是天寧之後而有鏡湖。師云。自有兩堂證明。進云。若
J40nB494_p0529a15║然則匡廬萬丈峰雪長老獨得也。師云。則吾豈敢。進
J40nB494_p0529a16║云。三十年後。此話大行。師云。恰是。問。師從南康來。親
J40nB494_p0529a17║見廬山。是否。師云。是。進云。分二作三。入理深談。是甚
J40nB494_p0529a18║麼人分上事。師云。五老峰頭高萬丈。進云。若然則廬
J40nB494_p0529a19║山與慶雲密邇。師云。甚處得者消息來。僧振威一喝。
J40nB494_p0529a20║師云。鹵莽稱。僧問。放去普天匝地。收來在一毫端。且
J40nB494_p0529a21║道是甚麼人境界。師豎拄杖云。向者裏薦取。進云。恁
J40nB494_p0529a22║麼則耳中見得非為妙。眼裏聞聲始是奇。師云。甚處
J40nB494_p0529a23║得者一絡索來。進云。氈拍板逢無孔笛。大家唱出太
J40nB494_p0529a24║平歌。師云。適來猶自可。而今更郎當。一僧出眾便喝。
J40nB494_p0529a25║師以手掩耳。僧又喝。師拈棒打云。若不打你。諸方笑
J40nB494_p0529a26║我在。乃云。少室峰前。神光得髓。腳腳金花布地。靈山
J40nB494_p0529a27║會上。迦葉開顏。頭頭玉蕊承天。正法眼藏。逼塞十虛。
J40nB494_p0529a28║涅槃妙心瀰淪八極。莫謂明月蘆花是時入窠臼。焉
J40nB494_p0529a29║知寒泉古澗非列祖風規。但得威音那畔。理絕玄微。
J40nB494_p0529a30║自然今世門頭。情忘向背。所以沙門上士道眼為先。
J40nB494_p0529b01║契本明宗。方為究竟。若是箇得處孤危底一塵不立。
J40nB494_p0529b02║用處險峻底全力何虧。登山縛豹。不涉思惟。入海剸
J40nB494_p0529b03║犀。毫無變異。處處玄風獨唱。塵塵祖令高提。直得鬧
J40nB494_p0529b04║市裏天子尊貴頹然。百草頭老僧一多自在。便恁麼
J40nB494_p0529b05║去。舞劍擎叉是真解脫。搬柴運水乃大神通。何必道
J40nB494_p0529b06║合君臣。方稱契旨。聖凡坐斷。始曰承當。不見徑山禮
J40nB494_p0529b07║和尚一日椎詈行者次。傍有僧問云。無夢無想時如
J40nB494_p0529b08║何。尚云。滿肚無明。僧云。如何得大用現前。尚云。觸著
J40nB494_p0529b09║惡發。僧于此有省。乃云。雲攢五千衲子底老和尚。得
J40nB494_p0529b10║恁麼無佛法身心。雖則本色鉗鎚是滹沱家法。其奈
J40nB494_p0529b11║近世禪和多所聞。少所見。一總目為奇貨。只管太平
J40nB494_p0529b12║寰宇裏坐地。那有出頭底日子。今日雪上座承堂頭
J40nB494_p0529b13║和尚命陞此座。爭敢貶剝方來。只圖為宗祖出一口
J40nB494_p0529b14║氣。現前大眾要見徑山老人為人處麼。驀拈拄杖卓
J40nB494_p0529b15║一下云。不許夜行剛把火。直須當道與人看。
J40nB494_p0529b16║二月十九日。秉拂問。人天眼目。佛祖綱維。千差萬別。
J40nB494_p0529b17║一以貫之。因甚又道破二作三。會三成五。師云。適纔
J40nB494_p0529b18║有人恁麼道。三十棒趁出去也。進云。雖然解展通天
J40nB494_p0529b19║手。恐落今時調未高。師云。你作恁麼見解那。進云。休
J40nB494_p0529b20║向這裏躲根。師云。癡人棒打不死。問。山光明媚。鳥語
J40nB494_p0529b21║花香。圓通大士今朝全身出現了也。未審具何作略。
J40nB494_p0529b22║師云。從來妙智力。能救世間苦。進云。露裛苑桃呈錦
J40nB494_p0529b23║繡。風敲庭竹響琅玕。師云。將謂是入理之門。僧以坐
J40nB494_p0529b24║具打圓相云。便以此箇胡餅慶賀時如何。師云。殘茶
J40nB494_p0529b25║餿飯。不勞拈出。進云。今朝且放過一著。師打云。索性
J40nB494_p0529b26║付與闍黎。問。諸佛未出世。人人鼻孔遼天。出世後因
J40nB494_p0529b27║甚杳無消息。師云。人平不語。水平不流。問。圓通大士
J40nB494_p0529b28║今日降生。天上人間無不慶讚。既是慶讚。因甚惡罵
J40nB494_p0529b29║捶打。師云。知恩者少。進云。恁麼荅話。只得一半。師云。
J40nB494_p0529b30║那一半闍黎試道看。進云。終不道破。下語稍遲。師云。
J40nB494_p0529c01║牙根猶帶生澀在。乃云。好雨點點不落在別處。好風
J40nB494_p0529c02║陣陣不吹在別處。雨不落別處。曼殊眼睛突出。風不
J40nB494_p0529c03║吹別處。觀音耳門豁開。一齊來拂子頭上共說無量
J40nB494_p0529c04║義法門。驀豎拂子云。還見麼。復擊拂子云。還聞麼。若
J40nB494_p0529c05║見若聞。則名趨外奔逸。未透色聲。若不見不聞。則名
J40nB494_p0529c06║內守幽閒。尚留根境。伶俐禪和到者裏如何出脫。果
J40nB494_p0529c07║能見無見之色。聞無聞之聲。則曼殊廣大理智。觀音
J40nB494_p0529c08║廣大圓通。皆一時現前。便可興無緣慈。示同體悲。遍
J40nB494_p0529c09║界分身。隨方接物。便恁麼去。若據正眼觀來。猶未稱
J40nB494_p0529c10║二大士能事在。不見道。淨法界身本無出沒。大悲願
J40nB494_p0529c11║力示現受生。雖然如是。忽有箇漢出來道。今日是觀
J40nB494_p0529c12║音當機。因什曼殊室利卻來者裏插一隻腳。只向他
J40nB494_p0529c13║道。一家有事百家忙。復舉雲門示眾云。聞聲悟道。見
J40nB494_p0529c14║色明心。觀世音菩薩將錢買胡餅。放下手卻是箇饅
J40nB494_p0529c15║頭。乃云。驅耕夫之牛。奪饑人之食。雲門老人固是好
J40nB494_p0529c16║手。但不合帶累觀世音菩薩。有屈無叫處。秉拂上座
J40nB494_p0529c17║今日要斷不平之事。卓拄杖云。但見皇風成一片。不
J40nB494_p0529c18║知何處有封疆。
J40nB494_p0529c19║
J40nB494_p0529c20║雨山和尚語錄卷第一(終)
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院