選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首 頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經(新文豐版) 第四十冊 No. B490《博山粟如瀚禪師語錄》
J40nB490_p0465c01║粟如瀚禪師語錄卷之六
J40nB490_p0465c02║  嗣法門人傳鵬編
J40nB490_p0465c03║ 拈頌
J40nB490_p0465c04║達磨因武帝問。如何是聖諦第一義。祖曰。廓然無聖。
J40nB490_p0465c05║帝曰。對朕者誰。祖曰。不識。
J40nB490_p0465c06║拈曰。武帝爭之不足。達磨讓之有餘。端的在什麼處。
J40nB490_p0465c07║不識不識。
J40nB490_p0465c08║頌曰。西天雖盛化。東土卻伶俜。擬欲張牙爪。誰知屈
J40nB490_p0465c09║帝庭。
J40nB490_p0465c10║司空璨信心銘曰。六塵不惡。還同正覺。
J40nB490_p0465c11║拈曰。喚什麼作六塵。喚什麼作正覺。但見皇風成一
J40nB490_p0465c12║片。更於何處覓封疆。
J40nB490_p0465c13║頌曰。六塵不惡。眾生諾諾。還同正覺。翻成穿鑿。休穿
J40nB490_p0465c14║鑿。弄斧班門總是錯。
J40nB490_p0465c15║黃梅信。一日路逢一小兒骨相奇秀。異乎常童。信問
J40nB490_p0465c16║曰。子何姓。曰。姓即有。不是常姓。信曰。是何姓。曰。是佛
J40nB490_p0465c17║姓。信曰。汝無姓耶。曰。姓空故無。祖默識其法器。
J40nB490_p0465c18║拈曰。路逢達道人。不將語默接。四祖叨叨問姓。眼在
J40nB490_p0465c19║什麼處。
J40nB490_p0465c20║頌曰。言行不相應。灼然此佛子。雖為再來人。未必偷
J40nB490_p0465c21║心死。
J40nB490_p0465c22║曹溪能。寓法性寺。因風颺剎旛。有二僧對論。一曰旛
J40nB490_p0465c23║動。一曰風動。持論不決。能乃曰。不是風動。不是旛動。
J40nB490_p0465c24║仁者心動。
J40nB490_p0465c25║拈曰。大小祖師。錯下名言。博山則不然。不是風動。不
J40nB490_p0465c26║是旛動。不是心動。有問畢竟如何。動也動也。
J40nB490_p0465c27║頌曰。驀地忽拈來。風旛論已遲。只恐不是玉。是玉也
J40nB490_p0465c28║大奇。
J40nB490_p0465c29║青原思令石頭遷馳書與南嶽讓。且囑曰。回時吾有
J40nB490_p0465c30║箇[金*出]斧子與汝住山因緣。
J40nB490_p0466a01║拈曰。久要不忘平生之言。思祖固得之矣。言在飛龍
J40nB490_p0466a02║之前。行在跛鱉之後。石頭豈能免乎。雖然。垂下足處
J40nB490_p0466a03║還當得[金*出]斧子麼。切忌驢鞍橋作阿爺下頷。
J40nB490_p0466a04║頌曰。貪他一粒米。失卻半年糧。要覓住山斧。還須自
J40nB490_p0466a05║主張。
J40nB490_p0466a06║石頭遷因藥山問三乘十二分教。惟儼麤知常聞南
J40nB490_p0466a07║方直指人心見性成佛實未明了。因緣。
J40nB490_p0466a08║拈曰。藥山一樣設問。石頭馬祖一樣應答。因什石頭
J40nB490_p0466a09║言下不會。馬祖句下省去。噫。石壓筍斜出。巖懸花倒
J40nB490_p0466a10║生。
J40nB490_p0466a11║頌曰。一是一切是。一非一切非。恁麼不恁麼。兩兩豈
J40nB490_p0466a12║相違。
J40nB490_p0466a13║藥山儼久不陞座。院主白曰。大眾久思法誨。請和尚
J40nB490_p0466a14║說法。因緣。
J40nB490_p0466a15║拈曰。古今品評盡謂藥山陞座。壁立萬仞。及至院主
J40nB490_p0466a16║一拶。忘前失後。殊不知古佛無家風。對揚遭貶剝。何
J40nB490_p0466a17║待院主問時始見龍頭蛇尾。博山恁麼判斷。還遭人
J40nB490_p0466a18║檢點麼。自首者免罪。
J40nB490_p0466a19║頌曰。靡不有其初。鮮能有其終。藥山與院主。對坐隔
J40nB490_p0466a20║千峰。
J40nB490_p0466a21║洞山价因僧問。寒暑到來如何迴避。山曰。何不向無
J40nB490_p0466a22║寒暑處去。曰。如何是無寒暑處。山曰。寒時寒殺闍黎。
J40nB490_p0466a23║熱時熱殺闍黎。
J40nB490_p0466a24║拈曰。事存函蓋合。理應箭鋒拄。洞山可稱作家秪如
J40nB490_p0466a25║寒暑不相干。未審是甚麼人行履。彼既丈夫我亦爾。
J40nB490_p0466a26║不應自輕而退屈。
J40nB490_p0466a27║頌曰。名顯聲彌隱。身逃跡愈彰。洞山寒暑句。切忌錯
J40nB490_p0466a28║商量。
J40nB490_p0466a29║梁山觀上堂。因真園頭出問。家賊難防時如何。山曰。
J40nB490_p0466a30║識得不為冤。因緣。
J40nB490_p0466b01║拈曰。梁山酬機千古號稱白璧怎柰二十代後有箇。
J40nB490_p0466b02║博山不肯點頭。當時待問家賊難防時如何。若道得
J40nB490_p0466b03║兩箇賊字。不獨令真公當下脫卻鶻臭。布衫亦免自
J40nB490_p0466b04║己袈裟打濕。
J40nB490_p0466b05║頌曰。不假鎗旗力。問誰知此恩。同門常出入。識得不
J40nB490_p0466b06║為冤。
J40nB490_p0466b07║太陽玄上堂。夜半烏雞抱鵠卵。天明起來生老鸛鶴
J40nB490_p0466b08║毛。鷹嘴。鷺鷥身。卻共烏鴉為侶伴。高入煙霄。低飛柳
J40nB490_p0466b09║岸。向晚歸來仔細看。依稀卻似雲中鴈。
J40nB490_p0466b10║拈曰。太陽恁麼拈示。足微老婆徹困。卻是遭人笑怪。
J40nB490_p0466b11║既類之不齊。混則知處。又用許多描摸作麼。
J40nB490_p0466b12║頌曰。夫子不識字。達磨不會禪。太陽徒比擬。紙裏復
J40nB490_p0466b13║麻纏。
J40nB490_p0466b14║投子青因僧問師。唱誰家曲。宗風嗣阿誰子。曰。威音
J40nB490_p0466b15║前一箭射透兩重山。因緣。
J40nB490_p0466b16║拈曰。射透兩重山。投子好隻箭。且道喚甚麼作箭。逢
J40nB490_p0466b17║人不得錯舉。
J40nB490_p0466b18║頌曰。欲知荊玉異。須透威音前。人事雖云別。歲寒心
J40nB490_p0466b19║愈堅。
J40nB490_p0466b20║芙蓉楷在投子作典座。子曰。廚務勾當不易。蓉曰。不
J40nB490_p0466b21║敢。因緣。
J40nB490_p0466b22║拈曰。博山敢問芙蓉。為人自肯乃方親。因甚要和尚
J40nB490_p0466b23║放他閒去。若然。秪恐忙殺。
J40nB490_p0466b24║頌曰。受祿無功漢。自應趁出山。謂憐惜勤苦。且放爾
J40nB490_p0466b25║閒閒。
J40nB490_p0466b26║長蘆了禪師上堂。處處覓不得。秪有一處不覓自得。
J40nB490_p0466b27║且道是那一處。良久。云。賊身已露。
J40nB490_p0466b28║拈曰。處處不覓自得。秪有一處覓即不得。且道是那
J40nB490_p0466b29║一處。已露賊身。放過不可。
J40nB490_p0466b30║頌曰。一處不須覓。銀山與鐵壁。直饒親透過。端的非
J40nB490_p0466c01║端的。
J40nB490_p0466c02║普照辨因大明寶問。離四句絕百非。請師直指西來
J40nB490_p0466c03║意。照曰。昨日有人恁麼問。因緣。
J40nB490_p0466c04║拈曰。青州用處打著南邊動北邊。大明可惜不知痛
J40nB490_p0466c05║癢。直饒汗流夾背。究竟已遲八刻。
J40nB490_p0466c06║頌曰。明修暗已度。何必重吞吐。離卻百非外。應須自
J40nB490_p0466c07║反顧。
J40nB490_p0466c08║王山體示眾。既有尊貴之位。須明尊貴底人。須知尊
J40nB490_p0466c09║貴底人不處尊貴之位。方明尊貴不落階級。
J40nB490_p0466c10║拈曰。我有三十棒要打太原為什麼不合。推人落在
J40nB490_p0466c11║階級。
J40nB490_p0466c12║頌曰。得到家山後。黃金當土用。未明尊貴人。難免多
J40nB490_p0466c13║珍重。
J40nB490_p0466c14║雪巖滿初參普照。照曰。兄弟年少。正宜力參。老僧當
J40nB490_p0466c15║年念念以佛法為事。巖避席進曰。和尚而今如何。照
J40nB490_p0466c16║曰。如生冤家相似。巖曰。若不得此語。幾乎枉行千里。
J40nB490_p0466c17║照下禪床握巖手曰。作家那。
J40nB490_p0466c18║拈曰。普照善能相頭賣帽。看風用帆。秪是膽小。當時
J40nB490_p0466c19║待雪巖曰。而今又如何。不妨再道箇。念念以佛法為
J40nB490_p0466c20║事。豈不令者漢一生疑殺。
J40nB490_p0466c21║頌曰。看風便用帆。收放不離手。賺殺滿禪和。隨群千
J40nB490_p0466c22║里走。
J40nB490_p0466c23║萬松秀示眾。機輪轉處。智眼猶迷。寶鏡開時。纖塵不
J40nB490_p0466c24║度。開。拳不落地。應物善知時。兩刃相逢時如何。回互。
J40nB490_p0466c25║拈曰。激揚曹洞。心髓發明正偏回互。報恩固稱好手。
J40nB490_p0466c26║還有遭人檢點處也無。鴛鴦枕上雙行淚。半是思君
J40nB490_p0466c27║半恨君。
J40nB490_p0466c28║頌曰。孝子諱爺名。從來出至情。擬心欲回互。明鏡已
J40nB490_p0466c29║痕生。
J40nB490_p0466c30║雪庭裕因僧問。如何是祖師西來意。庭曰。待乳峰點
J40nB490_p0467a01║頭即向汝道。
J40nB490_p0467a02║拈曰雪庭恁麼荅話若論西來意猶隔乳峰在。
J40nB490_p0467a03║頌曰乳峰點首處萬派悉朝宗石上春煙起幽禽噪
J40nB490_p0467a04║古松。
J40nB490_p0467a05║靈隱泰上堂塵劫來事只在於今河沙妙德總在心
J40nB490_p0467a06║源試教伊覿面相呈便不解當風拈出且道過在甚
J40nB490_p0467a07║麼處卓拄杖曰秪為分明極翻令所得遲。
J40nB490_p0467a08║拈曰靈隱河邊賣水日下挑燈博山當陽捉敗要伊
J40nB490_p0467a09║喫棒得麼官不容針私通車馬。
J40nB490_p0467a10║頌曰托出鎮海珠光輝徹晝夜分明覿面呈是誰能
J40nB490_p0467a11║著價。
J40nB490_p0467a12║寶應遇因僧問如何是西來的的大意應曰風送泉
J40nB490_p0467a13║聲來几畔月移花影到窗前。
J40nB490_p0467a14║拈曰西來的意本自分明寶應不合將泉聲花影籠
J40nB490_p0467a15║罩一上且道作麼生免得待虛空撲落即向汝道。
J40nB490_p0467a16║頌曰祖意談風月鑽龜復打瓦字經三寫後鳥焉已
J40nB490_p0467a17║成馬。
J40nB490_p0467a18║少室俱空斌僧問如何是空劫已前底事空曰烏龜
J40nB490_p0467a19║向火。
J40nB490_p0467a20║拈曰烏龜向火還有向者裏見得者麼顧視左右云
J40nB490_p0467a21║啼得血流無處用不如緘口過殘春。
J40nB490_p0467a22║頌曰空劫已前事還宜話別峰烏龜向火坐爭免露
J40nB490_p0467a23║塵蹤。
J40nB490_p0467a24║月舟載掩關因閱萬松拈提古宿機緣若面墻者久
J40nB490_p0467a25║之忽有省乃曰曹洞宗風有織錦回文之功非針線
J40nB490_p0467a26║細密盤旋回互不觸當頭者不能與伊作主也既而
J40nB490_p0467a27║翻然出關參無方從公乃大了徹從撫而印之。
J40nB490_p0467a28║拈曰回文織錦原不借他人之力翻然參從豈別有
J40nB490_p0467a29║所得耶脫或未信幾度關中招不出將身且向外頭
J40nB490_p0467a30║看。
J40nB490_p0467b01║頌曰不識把針人要伊作主宰雖然得大徹猶似隔
J40nB490_p0467b02║滄海。
J40nB490_p0467b03║廩山忠祖參宗鏡問曰古人道見性成佛作麼生得
J40nB490_p0467b04║見性成佛鏡曰性如舌在口裏要見作麼佛是乾屎
J40nB490_p0467b05║橛要成作麼師無語鏡口汝但看佛如何是乾屎橛
J40nB490_p0467b06║師由是服勤二載深有悟入一日辭歸鏡付以偈曰
J40nB490_p0467b07║宗鏡門下一株松不知歷夏與經冬人間未許閒相
J40nB490_p0467b08║識長年占斷白雲封白雲封日正紅一株迸出笑春
J40nB490_p0467b09║風後歸隱廩山人無知者一日因壽昌經與人論金
J40nB490_p0467b10║剛義甚快師聞之笑曰宗眼不明非為究竟昌大驚
J40nB490_p0467b11║便問如何是宗眼師拂衣而起於是四眾響風履盈
J40nB490_p0467b12║戶外。
J40nB490_p0467b13║拈曰廩山遠祖本是箇淨白衲僧無端撞入宗鏡被
J40nB490_p0467b14║他惡水重潑抱痛歸隱遇著祖翁問箇宗眼便乃拂
J40nB490_p0467b15║衣而起直得屎橛臭氣遍界難藏雖然即今還有聞
J40nB490_p0467b16║共氣息者麼遂掩鼻云噁。
J40nB490_p0467b17║頌曰性如舌在口佛似一橛屎所以問宗眼拂衣而
J40nB490_p0467b18║便起。
J40nB490_p0467b19║壽昌經祖問僧趙州道臺山婆我為汝勘破了也畢
J40nB490_p0467b20║竟勘破在什麼處僧曰和尚今日敗闕了也昌曰老
J40nB490_p0467b21║僧一生也不柰何好教你知若實會舉似來看僧擬
J40nB490_p0467b22║進語昌打一棒云者掠虛漢。
J40nB490_p0467b23║拈曰壽昌老漢雖具陷虎機只是難瞞識者者僧平
J40nB490_p0467b24║地喫交直是堪憐當時待伊說箇老僧一生也不柰
J40nB490_p0467b25║何即向他道恁麼那直教者老漢有棒也拈不出。
J40nB490_p0467b26║頌曰勘破在何處驗僧憑甚據機輪忽轉時擬議棒
J40nB490_p0467b27║難恕。
J40nB490_p0467b28║博山來祖因壽昌以玄則禪師荅僧問龍吟霧起虎
J40nB490_p0467b29║嘯風生話命頌師頌云殺活爭雄各有奇糢糊肉眼
J40nB490_p0467b30║曷能知吐光不遂時流意依舊春風逐馬啼。
J40nB490_p0467c01║拈曰殺人須用活人刀活人須用殺人劍還有知得
J40nB490_p0467c02║師翁用處者麼殺活爭雄各有奇糢糊肉眼曷能知
J40nB490_p0467c03║雖然師翁無此語莫謗師翁好。
J40nB490_p0467c04║頌曰虎嘯風生話行人自易難不隨時流意應知羨
J40nB490_p0467c05║博山。
J40nB490_p0467c06║雪澗奉本師上堂水之湄山之麓是處是桃花是處
J40nB490_p0467c07║是修竹紅者紅兮綠者綠一般性質出天然直者直
J40nB490_p0467c08║兮曲者曲知歸謾謂許靈雲善用休誇只多福究竟
J40nB490_p0467c09║其中委宛情總是畫蛇重添足不添足六六誰云三
J40nB490_p0467c10║十六拈頭作尾尾為頭饑來喫飯困來宿咄。
J40nB490_p0467c11║拈曰拈紅作綠指直作曲此是老漢尋常茶飯還有
J40nB490_p0467c12║識他當機殺活處麼靈雲多福被他推落萬丈深坑
J40nB490_p0467c13║博山不忍坐觀要為古人出氣敢問老漢平地坑人
J40nB490_p0467c14║又作麼生。
J40nB490_p0467c15║頌曰桃花與修竹總是一般春舊閣閑田地拈來越
J40nB490_p0467c16║樣新。
J40nB490_p0467c17║  二商人舁豬
J40nB490_p0467c18║頌曰。探竿原為驗來由你既心無我亦休直下若然
J40nB490_p0467c19║親識得不風流處也風流
J40nB490_p0467c20║  德山托缽
J40nB490_p0467c21║頌曰。賊無種相鼓弄笑巖頭乾打哄
J40nB490_p0467c22║  雲門法身兩般病兩般光
J40nB490_p0467c23║頌曰。病是誰病光是誰光雲門老子不勝郎當
J40nB490_p0467c24║ 佛事
J40nB490_p0467c25║圓覺大士開光今佛放光明天然非雕琢助揚實相
J40nB490_p0467c26║義炯炯鑑五濁諸昆仲要識今佛放光麼以筆點光
J40nB490_p0467c27║云難免雕琢。
J40nB490_p0467c28║重裝伽藍閒光相將法社為屏翰必有鄰兮德不孤
J40nB490_p0467c29║坐看一堂新氣象慧光赫赫振規模。
J40nB490_p0467c30║雲棲太祖忌日拈香太翁一自歸安養踞位稱師滿
J40nB490_p0468a01║大千風雨滔滔濁浪惡眾生沉溺望誰憐酸心難禁
J40nB490_p0468a02║臨筵淚焉得翁來再鼓鞭。
J40nB490_p0468a03║壽昌太祖忌日拈香一钁鋤開先博山蒼松翠柏共
J40nB490_p0468a04║攢攢太翁忌奠聊呈獻象任驢乘力豈殫遂作女人
J40nB490_p0468a05║拜云下里巴歌從節拍自來雪曲和人難。
J40nB490_p0468a06║峰頂老和尚忌日拈香五雲月照鵝湖峰梵網應知
J40nB490_p0468a07║撒向東突出高標豎博嶺南山燒火北山紅遂豎拳
J40nB490_p0468a08║云歲歲堂前陳供奠幸緣今日恰相逢。
J40nB490_p0468a09║掃開山異祖和上塔市尾街頭是寶林忍看古佛亦
J40nB490_p0468a10║盈盈師翁堂奧始終密誰效諸方造次行今日塔前
J40nB490_p0468a11║陳供養蓋由師命逼頻頻雖然畢竟門庭作麼生克
J40nB490_p0468a12║紹拈袈裟角云萬方龍象袈裟下百億山河拄杖生
J40nB490_p0468a13║開山老和尚誕辰拈香大唐誰說無禪師過水逢渠
J40nB490_p0468a14║應自知九十六年今日事黑頭產得白頭兒大眾如
J40nB490_p0468a15║何是今日事粗香一炷茶三盞祈我師翁來格之。
J40nB490_p0468a16║開山和尚百歲吾祖有大願豈住涅槃城茲逢百歲
J40nB490_p0468a17║日淚雨洒盈盈再整頹綱句聊藉此香呈早醒彼長
J40nB490_p0468a18║夜頓回天地心。
J40nB490_p0468a19║雪關和尚誕辰拈香六載關中時刻鞭牧一朝出山
J40nB490_p0468a20║東觸西觸不肯門庭首克紹大地至今歌雪曲正恁
J40nB490_p0468a21║麼時且道如何是八十五年前底事良久云谷(呱谷呱)。
J40nB490_p0468a22║古航和尚忌辰拈香曾輥雪峰毬復擊博山鼓壁立
J40nB490_p0468a23║視諸方不將一語吐去世雖云十五秋凌霜勁節範
J40nB490_p0468a24║今古。
J40nB490_p0468a25║浪和尚忌辰拈香宗門柱石眾生梯航弘法是任普
J40nB490_p0468a26║應多方緣天樓畔相期後切切於衷弗暫忘今日一
J40nB490_p0468a27║回特舉及殷勤聊熱此爐香。
J40nB490_p0468a28║為澗老和尚掛真荷擔大法二十餘年盤根錯節松
J40nB490_p0468a29║操益堅起法門頹綱激後進英賢且道是甚麼人行
J40nB490_p0468a30║履展真云看看夜半烏雞頭戴雪此語從教天下傳
J40nB490_p0468b01║為澗老和尚起龕入塔師歸密室法屬雲集大眾瞻
J40nB490_p0468b02║仰取足後悔弗及悔弗及水上東山行不住三箇木
J40nB490_p0468b03║人相對泣。
J40nB490_p0468b04║澗老和尚誕辰拈香披衣踞坐法堂前風景依稀似
J40nB490_p0468b05║去年側耳不聞師謦咳低頭難禁淚潸然蒼天苦苦
J40nB490_p0468b06║蒼天卻悔當年錯仔扃忘軀出眾怡師老師今已矣
J40nB490_p0468b07║復何宣蒼天苦哭蒼天鬱鬱旃檀爐內爇空疏祈恕
J40nB490_p0468b08║不成筵。
J40nB490_p0468b09║澗老和尚誕日塔成合尖期完窣堵慶師生今值師
J40nB490_p0468b10║生窣堵成獨是不堪瞻仰處峰前惟見曉猿驚噫無
J40nB490_p0468b11║澗老和尚二週舞風老鶴忘歸棲巢滿白雲樹滿枝
J40nB490_p0468b12║綠暗階前經兩度空懷健翮望天涯正恁麼時先師
J40nB490_p0468b13║還受供也未謾道來時已無口香煙起處見端倪。
J40nB490_p0468b14║澗老人三週九夏雪飛還記否摧殘大樹已三年陰
J40nB490_p0468b15║涼回首知何處路上行人苦怨天慰諸人謾含冤孝
J40nB490_p0468b16║滿曹山稱酒顛。
J40nB490_p0468b17║送鼎湖棲壑和尚入法會堂雙桂移栽嶺外山天香
J40nB490_p0468b18║陣陣佈人間寶林風送歸根旨大樹堂中會祖班。
J40nB490_p0468b19║送嗣部黃元公入法會堂師捧神主云恭惟海岸居
J40nB490_p0468b20║士道眼圓明行藏卓絕貞忠貫日儒釋作則入先祖
J40nB490_p0468b21║閫奧心髓相符探諸方門庭對機鮮忒續燈錄上星
J40nB490_p0468b22║光燦燦餘輝博嶠堂中也少此位不得遂安位。
J40nB490_p0468b23║送中天剡和尚木主入法會堂跳出葛藤進博山天
J40nB490_p0468b24║中歸去接愚頑風刀解體都忘顧剩有閒名宇宙間
J40nB490_p0468b25║遂拈起木主云且道今日事如何浩浩宇宙舊題目
J40nB490_p0468b26║父兄聚首共盤桓。
J40nB490_p0468b27║修普同塔起工拈香爾安我安彼此喜歡日炙風吹
J40nB490_p0468b28║豈忍坐看卓拄杖云今日特為重整頓眉毛剔起好
J40nB490_p0468b29║生觀喝一喝。
J40nB490_p0468b30║普同塔完工拈香舊公案已結斷團圞無縫鏬打鼓
J40nB490_p0468c01║普請看以坐具打○相云看看凡聖都盧在此中靈
J40nB490_p0468c02║光一道騰霄漢。
J40nB490_p0468c03║  葬叔奠茶
J40nB490_p0468c04║停寄荒園四十年滄桑眼底幾更遷堪嗟身後寒猶
J40nB490_p0468c05║寂一脈誰能斷復連世事自來如曉露高懷豈為幻
J40nB490_p0468c06║情牽不將俗套重相告聊敬盃茶一陌錢。
J40nB490_p0468c07║蘆田和尚訃至去秋接得西江信祖誕相期來問訊
J40nB490_p0468c08║拄杖如何不順情鴈王蘆裏先驚陣要識不順情處
J40nB490_p0468c09║麼未許節上生枝流水行雲謾趁。
J40nB490_p0468c10║宗瑞曇書記火歷年蔗墨書空畢竟以何為宗燄裏
J40nB490_p0468c11║優曇呈瑞一枝迸笑春風。
J40nB490_p0468c12║奇生端上座火法社正期著力何事匆匆便去快須
J40nB490_p0468c13║撇轉頭來聽我為君指注擲炬云西方極樂雖殊未
J40nB490_p0468c14║許禪人長踞。
J40nB490_p0468c15║無名氏火姓不得名不得喚你作甚麼霜颯颯雨蕭
J40nB490_p0468c16║蕭老年行腳興猶高破衲幪頭歸去也西方國土任
J40nB490_p0468c17║逍遙。
J40nB490_p0468c18║體一火頭火挈挈跛跛經年燒火拋下柴頭帖帖妥
J40nB490_p0468c19║妥山僧無物酬君勞聊贈紅蓮花一朵。
J40nB490_p0468c20║一亨淨頭火昔浴我水今酬汝火得牛還馬無可不
J40nB490_p0468c21║可。
J40nB490_p0468c22║正根禪人火舉火炬云不昧天真根培正因十四年
J40nB490_p0468c23║來矢志日新作麼生是日新的事幾番招手不思歸
J40nB490_p0468c24║俗舍常言非我親。
J40nB490_p0468c25║拈來莖禪人火莖草拈來覿體全彰還家就路不用
J40nB490_p0468c26║商量。
J40nB490_p0468c27║程內人起柩斜陽入屋角倦鳥返幽棲就位在今日
J40nB490_p0468c28║相攜歸故溪揮鋤云放汝出頭地毋淹此水泥。
J40nB490_p0468c29║舉火門裏出身易身裏出門難嫁衣能脫卻隨處是
J40nB490_p0468c30║家山且道娘未生時脫箇甚麼得到家山後風光仔
J40nB490_p0469a01║細看。
J40nB490_p0469a02║復初真禪人火初年析薪老復擔荷斧彌柯消須識
J40nB490_p0469a03║者箇下火云諾。
J40nB490_p0469a04║永崖大師起龕初春秉拂一眾欣然忽聞別偈令我
J40nB490_p0469a05║憂煎人道汝頭正尾正我道汝孝行未全那裏是未
J40nB490_p0469a06║全處以手拽龕云新婦騎驢阿家牽。
J40nB490_p0469a07║照已知藏火歷年執事叢林羨汝難行能行照破目
J40nB490_p0469a08║前萬緣己躬事作麼生識得燈原是火何妨幻影變
J40nB490_p0469a09║更。
J40nB490_p0469a10║慧通上座火慧日高懸在處皆通月落猿啼對面千
J40nB490_p0469a11║峰堅上座還識明暗不隔底麼叮嚀損君德無言終
J40nB490_p0469a12║有功。
J40nB490_p0469a13║冰劍禪人火呼喚不回頭安然驀直去擲火苣云指
J40nB490_p0469a14║點風光見本真冰山劍樹等閒具。
J40nB490_p0469a15║雙輪都管火一不成隻兩不成雙機輪轉處黑豆生
J40nB490_p0469a16║光。
J40nB490_p0469a17║印雪監院起龕要識毘盧印子請看草鞋蹋雪而今
J40nB490_p0469a18║將逐符行特來為汝一說卓拄杖云起。
J40nB490_p0469a19║迥如耆宿起龕識得一萬事畢住岸卻迷人以手引
J40nB490_p0469a20║龕云翻身在此日。
J40nB490_p0469a21║德容禪人火大地鼎沸汝何免苦惟德乃容攜歸樂
J40nB490_p0469a22║土睹赤手空拳恁麼行彌陀記取是慈父。
J40nB490_p0469a23║慈蔭知賓火進前思退後退後復思前一朝火性發
J40nB490_p0469a24║燒盡者纏綿栽松道者機緣熟再來慈蔭覆三千。
J40nB490_p0469a25║玄和尚封龕逆行順行東拄西撐虛空撲落滿目雲
J40nB490_p0469a26║生咄。
J40nB490_p0469a27║起龕羅龍打鳳於今八年適當此際何以為宣咦約
J40nB490_p0469a28║則退後抴則向前。
J40nB490_p0469a29║入祖堂新婦騎驢阿家牽難禁臨風兩淚漣含哀相
J40nB490_p0469a30║送入家會芳名千古並先賢。
J40nB490_p0469b01║靈鷲義和尚起龕耳食訃音眼淚盆傾失我良徒哭
J40nB490_p0469b02║不成聲遂云起還期莫戀安養早回伴我餘生。
J40nB490_p0469b03║舉火恭惟靈鷲義長老建梵剎於荊棘叢中遠近仰
J40nB490_p0469b04║止耕風雨於光相洞邊緇素欽風今朝果滿功成如
J40nB490_p0469b05║何折合下火云磨盤八角走空中象王驚起火中吼
J40nB490_p0469b06║素鶴禪師靈骨入塔紫雲巖畔紫雲封巖主了忘一
J40nB490_p0469b07║色功雲散巖空流水杳通玄猶自覓遺蹤還見鶴禪
J40nB490_p0469b08║師遺蹤麼入骨云翱翔霄漢出銀籠。
J40nB490_p0469b09║影菴櫪禪人火覷破浮光幻影菴居何以會計下火
J40nB490_p0469b10║云觸目西方現前猜徘擬議塵蔽。
J40nB490_p0469b11║繼宗博書記火繼先宗胡弗然下火云應須然換卻
J40nB490_p0469b12║皮囊重會面不妨再喫老僧拳。
J40nB490_p0469b13║ 佛祖讚
J40nB490_p0469b14║  巖頭觀音讚
J40nB490_p0469b15║頭無寶冠身無瓔珞似厭塵圜有偏孤卓我思大士
J40nB490_p0469b16║心不然箕踞而下視兮悲眾生之癡縛臨崖於萬仞
J40nB490_p0469b17║兮看誰向此棲泊無語聲如雷身心等寥廓稽首讚
J40nB490_p0469b18║歎莫能窮徒向虛空亂描摸
J40nB490_p0469b19║  澗老和尚真讚
J40nB490_p0469b20║居恒克己出曰利生隨緣去住為法權衡曰緇曰素
J40nB490_p0469b21║無不傾誠道場四座電掣雷轟此皆人人耳目所共
J40nB490_p0469b22║故敢露布先聲至於臨機殺活拔楔抽釘又豈不肖
J40nB490_p0469b23║弘瀚所能定評咦
J40nB490_p0469b24║  玄祚和尚讚
J40nB490_p0469b25║瞻彼丰神如山嵯峨酬機說法海水騰波輔予首眾
J40nB490_p0469b26║春日融和住持八載百折不磨孝友持躬人共羨謙
J40nB490_p0469b27║恭下士譽言多掉臂臨行普請句至今大地共吟哦
J40nB490_p0469b28║剖雲長老影讚
J40nB490_p0469b29║不懼勢易時艱赤心荷擔祖席九載起廢扶傾不用
J40nB490_p0469b30║腕頭氣力鍛凡煉聖稱敏手海納山容咸景式此由
J40nB490_p0469c01║秉多生志願得果熟香飄於今日
J40nB490_p0469c02║ 自讚
J40nB490_p0469c03║  義天仁維那請
J40nB490_p0469c04║祝髮佯狂四海名傳雖登曲盝實出偶然咦雪操冰
J40nB490_p0469c05║腸眾委悉空拳鬥富使人嫌
J40nB490_p0469c06║  水崖響書記請
J40nB490_p0469c07║二十年前倔強難羇二十年後與世推移牛兮馬兮
J40nB490_p0469c08║任人呼佛手驢腳應時施
J40nB490_p0469c09║  剖雲鵬長老請
J40nB490_p0469c10║踞坐博嶺四十餘年大壽昌先宗傳達磨不傳咦傳
J40nB490_p0469c11║不傳虛空釘橛矢上加尖
J40nB490_p0469c12║  岐超祖監院請
J40nB490_p0469c13║一杖欲撐天地雙眸炯炯古今事難灼然不避立志
J40nB490_p0469c14║儼若剛金誰云迢迢物外分明盛世頑民喚作博瀛
J40nB490_p0469c15║住持秪恐眼裏無筋
J40nB490_p0469c16║  卞玉璋監院請
J40nB490_p0469c17║是真非相是相非真耳提面命時刻親承一回拈出
J40nB490_p0469c18║堪為證明
J40nB490_p0469c19║  慈引導後堂請
J40nB490_p0469c20║者醜形絕儔侶慈孫索讚不辭與語檢點平生無過
J40nB490_p0469c21║人應世任緣獨自許
J40nB490_p0469c22║  一庵達知藏請
J40nB490_p0469c23║不畏風雨挺出眾前我懷有素相對相憐謾相憐惡
J40nB490_p0469c24║態從教天下傳
J40nB490_p0469c25║  宿雲空青監院請
J40nB490_p0469c26║碧雲嵯峨磊落山阿葛洪去後神僊少爾我來時佛
J40nB490_p0469c27║祖多兩眼對兩眼諸人還會麼(與玄大師同軸)
J40nB490_p0469c28║  瀛山召監院請
J40nB490_p0469c29║立志事難弗避躬行敬恕謙讓學儒未遂便逃禪博
J40nB490_p0469c30║瀛名稱粟和尚似者等不唧溜漢秪好塞壑填溝那
J40nB490_p0470a01║堪寫出歸雲堂裏供養
J40nB490_p0470a02║  德心元悅眾請
J40nB490_p0470a03║弗作牛後寧為雞口一向囊藏被褲此日出乖露醜
J40nB490_p0470a04║醜醜使得時辰顛倒走
J40nB490_p0470a05║  慈蔭蒼維那請
J40nB490_p0470a06║眼空佛祖隨機收放起坐同時難寫行狀畢竟是何
J40nB490_p0470a07║模樣有時讓而不任有時任而不讓大地致今多怨
J40nB490_p0470a08║望
J40nB490_p0470a09║  道庵禪人請
J40nB490_p0470a10║七尺之軀堂堂可羨踞坐儼然阿誰不見更寫丹青
J40nB490_p0470a11║雲遮日面
J40nB490_p0470a12║ 詩偈
J40nB490_p0470a13║  和鵝湖大師一衲遮身十首
J40nB490_p0470a14║一衲遮身百事荒任呼牛馬也無妨可憐逐妄迷真
J40nB490_p0470a15║者不信閻浮即樂邦識得娘生真面目何愁向外著
J40nB490_p0470a16║空忙更能坐斷兩頭後烈火光中飛雪霜
J40nB490_p0470a17║一衲遮身百事新猶然還是舊時身自從家國傾亡
J40nB490_p0470a18║後但覺容顏不復嗔奪食驅耕渾底事利生接物枉
J40nB490_p0470a19║勞神而今休問長安道堪笑紛紛辨假真
J40nB490_p0470a20║一衲遮身百事閒清風明月可盤桓對賓何復逞機
J40nB490_p0470a21║用招友唯知恣笑談三藏偏圓如拭紙二乘滯寂怕
J40nB490_p0470a22║狂瀾玄珠一自高懸後瞬目揚眉若唾殘
J40nB490_p0470a23║一衲遮身百事浮金針玉線自相投悟來洗面重安
J40nB490_p0470a24║鼻那對菱花更怖頭[目*署]色未分人盡望虛名已掃跡
J40nB490_p0470a25║無留回思昔日憨和尚不著歡兮不著愁
J40nB490_p0470a26║一衲遮身百事休大洋海底任遨遊渾忘歲月居山
J40nB490_p0470a27║計不說玄機謝客謀慈父因憐窮子苦浮生多為別
J40nB490_p0470a28║人愁鋤頭放下方堪睡蹄角何勞辨馬牛
J40nB490_p0470a29║一衲遮身百事無單丁猶自勝千夫高僧壁上人皆
J40nB490_p0470a30║問小塔尖新誰索圖靈鷲峰前流毒乳黃梅林裏逐
J40nB490_p0470b01║真盧但能事上通無事鐵笛橫吹泛五湖
J40nB490_p0470b02║一衲遮身百事飄冰凌劍刃悉逍遙玄機妙語家風
J40nB490_p0470b03║淺白雪陽春曲調高手段謾誇超碧漢神謀更有出
J40nB490_p0470b04║青霄年來學就千般嬾砂米慵將一水淘
J40nB490_p0470b05║一衲遮身百事勾不求如意更何愁門前有路從人
J40nB490_p0470b06║過囊裏無錢任賊偷樹影飄搖如侶伴蟬聲斷續若
J40nB490_p0470b07║歌謳興來搔首江頭望觸處生涯逐水浮
J40nB490_p0470b08║一衲遮身百事完營營逐逐也閒閒入廛垂手非容
J40nB490_p0470b09║易大用繁興未是難海水掀翻衣不濕月堂步出夜
J40nB490_p0470b10║將闌笑看宴坐無言者花雨紛紛落滿巖
J40nB490_p0470b11║一衲遮身百事忘拈來莖草放毫光地爐深撥三冬
J40nB490_p0470b12║煖羽扇輕招六月涼售價不須居鬧市求真何必外
J40nB490_p0470b13║皮囊曾聞晦老瞞山谷覿面唯言巖桂香
J40nB490_p0470b14║  建昌即事
J40nB490_p0470b15║滿目亂煙何日停建橋徒有太平名鄰州符節不相
J40nB490_p0470b16║信當道風光見舊情解纜無妨南北岸張帆一任東
J40nB490_p0470b17║西行沿江已絕魚龍躍相對惟聞過客驚
J40nB490_p0470b18║  宿寶坊寺
J40nB490_p0470b19║停棹登輿過寶坊入門鐘鼓韻琅琅規模廣大思先
J40nB490_p0470b20║製景物幽閒在僻疆霧密每招玄豹隱林疏已退野
J40nB490_p0470b21║狐藏龐眉老叟情偏愜向我長言到夜央
J40nB490_p0470b22║  禮廩山太祖塔
J40nB490_p0470b23║廩山何嵯峨今古絕攀仰節彼小山松盤根於此上
J40nB490_p0470b24║經冬歷夏時為世作標榜雖謂高難儔寶方在其掌
J40nB490_p0470b25║松花春到來遍地見繁廣我亦媿枝條登臨動遐想
J40nB490_p0470b26║禮壽昌老祖塔
J40nB490_p0470b27║太翁守拙臥田園遍地而今盡子孫壯歲披緇人擅
J40nB490_p0470b28║美老年拽耙行難論衝風冒雨家常事枵腹驅耕古
J40nB490_p0470b29║範存跋涉溪山呈片紙敢云堂上用酬恩
J40nB490_p0470b30║  夜泊撫州
J40nB490_p0470c01║▆泊撫橋下驚濤欲潑天不惟愁過客猶且禁行船
J40nB490_p0470c02║衣薄蓬偏漏心煩夜不眠誰知出世者也費度關錢
J40nB490_p0470c03║雨中望龜峰
J40nB490_p0470c04║煙雨霏霏洒碧空龜峰獨不露巃嵷同行見我頻相
J40nB490_p0470c05║問笑指煙雲翠靄中
J40nB490_p0470c06║  訪友不遇
J40nB490_p0470c07║張帆忽憶舊同遊故爾江邊暫繫舟扣戶不知何處
J40nB490_p0470c08║去聊將紙筆記因由
J40nB490_p0470c09║  過益王墳
J40nB490_p0470c10║碣石猶然冷墓田青青芳草塞瑩邊銅駝已仆不堪
J40nB490_p0470c11║語聊對姑山問舊緣
J40nB490_p0470c12║  吊壽昌竺和尚
J40nB490_p0470c13║烽火祖庭留瓦礫八年傑閣聳雲端睹茲難禁酸心
J40nB490_p0470c14║淚回憶歸雲塔影寒
J40nB490_p0470c15║  清湖午夜
J40nB490_p0470c16║雨餘山色十分青一片斜暉伴我行叮囑舟人輕鼓
J40nB490_p0470c17║棹莫教娑竭夢魂驚
J40nB490_p0470c18║  弔屈原(二首)
J40nB490_p0470c19║已遇波濤險深知林下安屈平何所事偏自入狂狷
J40nB490_p0470c20║問我同舟知屈子否屈子不知是誰之咎
J40nB490_p0470c21║  泊龍井
J40nB490_p0470c22║江水潺潺白日閒閒狂風忽作宿此龍灣
J40nB490_p0470c23║  寄雲大師
J40nB490_p0470c24║先師曾囑入歸雲珍重懷香未敢焚偶向座中輕一
J40nB490_p0470c25║撥甲鼇峰頂起氤氳
J40nB490_p0470c26║  懷怡大師
J40nB490_p0470c27║懸思此際亦逍遙池畔經行日幾遭游罷歸來無一
J40nB490_p0470c28║事呼童研墨寫芭蕉
J40nB490_p0470c29║  雨夜憶玄大師
J40nB490_p0470c30║此夜臨筵憶弟居遙知瓢笠掛鄉廬未逢南國歸來
J40nB490_p0471a01║鴈那得平安一紙書
J40nB490_p0471a02║  中秋示烈生禪師
J40nB490_p0471a03║每逢八月喜中秋今夜胡為興轉愁嶺上白雲散欲
J40nB490_p0471a04║盡悶來誰共語高樓
J40nB490_p0471a05║  示義天仁禪人
J40nB490_p0471a06║豹眼睜睜冷看人雲藏霧隱幾經春等閒縱步出林
J40nB490_p0471a07║去哮吼一聲天地瞋
J40nB490_p0471a08║  示牧菴念禪人
J40nB490_p0471a09║瓶砵先隨六載矣即今丈室仍驅使三呼三喚諾聲
J40nB490_p0471a10║連負汝負吾謾啟齒
J40nB490_p0471a11║  示定慧誥禪人
J40nB490_p0471a12║花落任風掃田耕趁雨栽徘徊休待暮縱步返林隈
J40nB490_p0471a13║示諾然召禪人
J40nB490_p0471a14║門前三徑曲橋下一溪幽博嶺與瀛岫風光任所遊
J40nB490_p0471a15║示印雪冬禪人
J40nB490_p0471a16║爾父當年曾囑託抽釘拔楔解粘縛拏雲攫霧技千
J40nB490_p0471a17║般薦福曾酬一字莫莫莫麒麟只有一隻角
J40nB490_p0471a18║  示歇馳觀禪人
J40nB490_p0471a19║昔年隨父入招提終日鼾鼾惱竹篦落地金錢驚睡
J40nB490_p0471a20║起思親淚雨漲前溪
J40nB490_p0471a21║  示冰崖響禪人
J40nB490_p0471a22║虎視牛行誰識得人前慣作白拈賊縱橫妙用在臨
J40nB490_p0471a23║時直使虛空都逼塞
J40nB490_p0471a24║  示一菴達禪人
J40nB490_p0471a25║撥草瞻風何倜儻當仁猶善識收放博山機契祖燈
J40nB490_p0471a26║新餧馬餧驢真可尚
J40nB490_p0471a27║  示剖雲鵬長老
J40nB490_p0471a28║聖箭靈源穿出阿誰直下支當橫拈倒用羨子坐看
J40nB490_p0471a29║日射諸方
J40nB490_p0471a30║  示立夫傑維那
J40nB490_p0471b01║一向浮沉不拘凡聖傑出人前吾道有慶
J40nB490_p0471b02║  示岐超祖監院
J40nB490_p0471b03║楊岐疇昔輔慈明一段風光播宇寰監院博嶠今卸
J40nB490_p0471b04║事千鈞祖任復期擔
J40nB490_p0471b05║  示▆▆▆禪座
J40nB490_p0471b06║月照寒潭清徹底神龍不肯守其中今朝勘驗機緣
J40nB490_p0471b07║在此去隨方建我宗
J40nB490_p0471b08║  示▆▆▆上座
J40nB490_p0471b09║諸方遍歷幾經年今日機投信有緣特把壽昌沒柄
J40nB490_p0471b10║钁囑君隨處利人天
J40nB490_p0471b11║  臨終自說封龕
J40nB490_p0471b12║塵說剎說熾然說袋口結卻深藏舌遂封云雖然不
J40nB490_p0471b13║語聲如雷若將耳聽頭腦裂
J40nB490_p0471b14║  起龕
J40nB490_p0471b15║轉功就位轉位就功金鎖玄關齊裂斷群象蹴踏趁
J40nB490_p0471b16║游龍要識龍麼奮迅風雷驚宇宙潛藏煙霧擁千峰
J40nB490_p0471b17║掛像
J40nB490_p0471b18║描不成畫不就遂展像云眼橫鼻直一場漏逼咦
J40nB490_p0471b19║  封塔
J40nB490_p0471b20║步月橋睹池水出處行藏秪這是不許龍眠百尺潭
J40nB490_p0471b21║推爺還宜直向裏咦坐看冰河發燄花生碓嘴嗄
J40nB490_p0471b22║
J40nB490_p0471b23║
J40nB490_p0471b24║
J40nB490_p0471b25║
J40nB490_p0471b26║
J40nB490_p0471b27║
J40nB490_p0471b28║
J40nB490_p0471b29║
J40nB490_p0471b30║
J40nB490_p0471c01║ 博山粟如瀚禪師行狀
J40nB490_p0471c02║師諱弘瀚字粟如勺菴其別號也世居江西廣永豐
J40nB490_p0471c03║邑東之梅溪明鳳陽司理忠貞余公子昆季三師出
J40nB490_p0471c04║仲焉自幼天資穎異補弟子員年十六以尊人受知
J40nB490_p0471c05║唐邸得召見賜廕襲不受讓兄復賜克敦孝友寵額
J40nB490_p0471c06║仍授兵部職從戎立效定鼎後終不改尊人忠貞之
J40nB490_p0471c07║志矢心忠孝二十一齡棄而為僧師事博山雪澗奉
J40nB490_p0471c08║祖示以船子藏身公案默究之後隨祖住瀛山一夕
J40nB490_p0471c09║聞鬼嘯頓契破灶墮因緣質見祖祖曰侍者將糞箕
J40nB490_p0471c10║來師掩鼻即出自是應機無礙一日因聞澗祖示眾
J40nB490_p0471c11║云近來瀛山佛法變了或問有夢有想主人公我便
J40nB490_p0471c12║擲下竹篦無夢無想主人公我便豎起竹篦處復致
J40nB490_p0471c13║疑於胸年二十四值母逝盡孝治喪哀毀骨立及後
J40nB490_p0471c14║往參靈隱禮公禮詰云世尊拈花意旨如何師云無
J40nB490_p0471c15║風起浪禮云迦葉微笑又作麼生師云忍俊不禁禮
J40nB490_p0471c16║云拈花微笑畢竟事如何師云好似雪上加霜禮云
J40nB490_p0471c17║大眾看看此是諸方付法之流在我靈隱猶未放過
J40nB490_p0471c18║遂安面壁軒打七至第六日晨正睡間僯單忽以手
J40nB490_p0471c19║拍師云水來了洗面去始頓釋礙膺入見禮禮云作
J40nB490_p0471c20║什麼師云和上已下煙波餌曾有金鱗上釣無禮曰
J40nB490_p0471c21║上座[漸/耳]師曰美食不中飽人餐禮曰你得個什麼消
J40nB490_p0471c22║息師展兩手禮云莫草草師掩耳而出禮復索頌本
J40nB490_p0471c23║參師即於禮座援筆頌曰睡中主無舌童兒笑語語
J40nB490_p0471c24║霜餘葉落村原間慚愧人前多錯舉禮閱頌曰且喜
J40nB490_p0471c25║上座喫棒有分解七後從受具次年辭禮歸葬母禮
J40nB490_p0471c26║堅留不獲乃勉曰上座年當富強宜自砥礪他日歸
J40nB490_p0471c27║嗣博山勿淹他家虀甕師拜別歸瀛山省澗祖祖見
J40nB490_p0471c28║遽問此時下路佛法浩浩因甚歸覲老僧師曰相逢
J40nB490_p0471c29║且喫茶祖曰且莫開此大口師曰和上更請一杯▆
J40nB490_p0471c30║宗寶和尚掃塔博山師晉謁因問從上葛藤即不問
J40nB490_p0472a01║如何是第一義賓曰上座未離瀛山早已與你道了
J40nB490_p0472a02║師云即今請師重宣寶曰你作麼生道師云人人山
J40nB490_p0472a03║外路路路透長安寶曰你那裡學來的師喝云不妨
J40nB490_p0472a04║疑著寶云也不消得師拂袖便出是冬浪杖人主博
J40nB490_p0472a05║山席澗祖命師持書候杖人值博山常住失牛杖人。
J40nB490_p0472a06║晚參旁僧推師出師問博山既有把關在因甚常住
J40nB490_p0472a07║失卻牛杖人云是誰之過師一喝杖亦喝師云恁麼
J40nB490_p0472a08║則覿面全提猶費力隔山相見始知音杖云打折你
J40nB490_p0472a09║驢腰師云轉為流通去也杖人見師風骨俊捷機辨
J40nB490_p0472a10║無礙延師入方丈謂曰汝師年邁穎學遠隱汝當為
J40nB490_p0472a11║吾首眾他日繼住此席庶不負吾南來為先博山求
J40nB490_p0472a12║人之念師以侍祖年老辭遂持復書歸瀛適綠林四
J40nB490_p0472a13║起師偕同志數友結茆於玉之淨名接澗祖避亂未
J40nB490_p0472a14║幾淨名亦遭兵燹冬澗祖受請住高泉丙申春杖人
J40nB490_p0472a15║以博山舊住相背決意退去復勒師至命烈生和上
J40nB490_p0472a16║各執事扶師立住向師作禮云吾千里來住博山實
J40nB490_p0472a17║為求先博山座下賢能繼此法席今公機辯雄捷可
J40nB490_p0472a18║稱吾家聖箭起先博山法道舍公其誰當聽吾言幸
J40nB490_p0472a19║無固執師以澗祖在固辭不允杖人始從師言請澗
J40nB490_p0472a20║祖再住博山祖視篆後立師首眾眾皆折伏內外肅
J40nB490_p0472a21║然結冬祖命師代座師辭免解七後禁足關中歲餘
J40nB490_p0472a22║戊戌夏師乞假同玄叔隱靜宿雲己亥冬歸省祖祖
J40nB490_p0472a23║復以博山院事命師肩堅辭不獲乃勸出書延耕菴
J40nB490_p0472a24║和上明年庚子春祖命師與玄叔持公啟接耕菴於
J40nB490_p0472a25║介岡耕菴訂澗祖七旬誕後來山秋復偕玄叔走吊
J40nB490_p0472a26║杖人於南都攝山晤竺菴和上出接耕菴書稿陳竺
J40nB490_p0472a27║竺勸云賢弟當繼主博山席何事推讓師以慎重法
J40nB490_p0472a28║門對辛丑修大殿祖塔澗祖誕後復遣人持書速耕
J40nB490_p0472a29║菴主博山耕菴復書苦辭引身遠去師乃集眾議為
J40nB490_p0472a30║澗祖建壽塔於蓮花峰下壬寅祖命師同玄叔募修
J40nB490_p0472b01║雪關和上窣堵癸卯集刻澗祖錄甲辰受上永檀護
J40nB490_p0472b02║請應住高泉乙巳冬澗祖病篤召師歸集眾囑繼博
J40nB490_p0472b03║山住持師傾淚拜受衣拂越月澗祖病愈師仍將衣
J40nB490_p0472b04║拂送入方丈丙午祖命師作源流拈頌付梓丁未春
J40nB490_p0472b05║玉邑郭中尊及當道紳紟文學瀛眾請主瀛山席師
J40nB490_p0472b06║念雪伯祖創建澗祖繼興之地遂應請住持夏隨澗
J40nB490_p0472b07║祖掃塔壽昌戊申冬澗祖偶微疾命師代座說戒始
J40nB490_p0472b08║從祖命受印囑也次年己酉春信郡伯易菴高公聯
J40nB490_p0472b09║合郡宰官七邑紳紟同門法屬本山勤舊諸山碩德
J40nB490_p0472b10║公請師開堂博山於是修葺殿庭建澗祖塔塔院百
J40nB490_p0472b11║廢悉舉門庭煥然一新時異太祖座下嗣法門人各
J40nB490_p0472b12║皆旺化惟雪關伯祖法道寥寥鮮繼起者師嘗致己
J40nB490_p0472b13║嘆焉乃退瀛山之席推雲岫巒公衍關伯祖法脈師
J40nB490_p0472b14║座下時英材濟濟或勸師立己嗣師云吾不欲以祖
J40nB490_p0472b15║庭視為己業越年辛亥編刻異太祖法錄二部費五
J40nB490_p0472b16║伯金一送附藏一存山流通曩永邑遭金籓變亂人
J40nB490_p0472b17║民死傷萬計枯骸遍地師啟邑侯夏收葬之師盡孝
J40nB490_p0472b18║終身為父忠貞公立墓道建敕葬牌坊重砌墳塋鐫
J40nB490_p0472b19║刻文集或譏師善知識香資不宜俗用師答云爾豈
J40nB490_p0472b20║不見昔佛世尊父淨梵王薨躬率弟子負棺殮葬乎
J40nB490_p0472b21║又教中載佛言父母有正信者當全奉衣缽資供養
J40nB490_p0472b22║吾先君先慈精忠勁節余為佛奴傭工之資以供父
J40nB490_p0472b23║母似可無媿甲寅變亂偽將汪文生啟耿藩欲師易
J40nB490_p0472b24║服從戊耿命偽道金傳諭至山師毅然鳴鼓示眾有
J40nB490_p0472b25║照用機輪事事忘安容更道振戈旅之句卻耿藩書
J40nB490_p0472b26║略云瀚不時之人偷生方外休心息念已三十年有
J40nB490_p0472b27║蒙註存強以攘臂豈仁人君子所為哉若為著袈裟
J40nB490_p0472b28║壞法門則雖節節支解決不肯也前於汪某致言即
J40nB490_p0472b29║以一字絕之今護法誤聽其啟苟必來相勸勉則一
J40nB490_p0472b30║缽五湖何所芛寓博山堂堂祖席一任令將軍輩絕
J40nB490_p0472c01║其爐煙鞠為茂草而已矣夫復何言耿接書知不可
J40nB490_p0472c02║強乃止亂中有勸師遠遁者師云無事而居有事而
J40nB490_p0472c03║去吾不為也嘗誓以身殉寺以寺殉祖日見兵騎往
J40nB490_p0472c04║來盈千累百惟以慈心善口靡不攝服信州士民依
J40nB490_p0472c05║山避難不下數萬皆得保全實師力也及治平郡伯
J40nB490_p0472c06║易菴高公見師卻耿藩書大為贊服曰此真節義丈
J40nB490_p0472c07║夫不惟有光佛門抑且名垂千古諭邑侯齊雕像為
J40nB490_p0472c08║千秋供待修郡誌則登之己未師避席與弟玄祚裕
J40nB490_p0472c09║叔當道固留弗克庚申眾弟子為師建壽塔於東峰
J40nB490_p0472c10║之上永邑侯遜夫郁公與師莫逆交後補任峽江送
J40nB490_p0472c11║金為師置香燈田供塔院丙寅玄叔八滅七眾復請
J40nB490_p0472c12║師再住博山十年間裝飾殿中兩廡圓覺聖像移搆
J40nB490_p0472c13║澗祖塔院山中房舍靈木清湖等庄壞者悉舉新之
J40nB490_p0472c14║乙亥冬師躬至縣白當道檀護命鵬繼博山席退逸
J40nB490_p0472c15║獅子堂丙戌二月十九示微恙侍者進藥餌師笑云
J40nB490_p0472c16║老僧非病會當行矣至廿四師坐於中堂命侍僧呼
J40nB490_p0472c17║鵬輩至師示眾云死生誠夢幻聚散雲去留燈籠語
J40nB490_p0472c18║露柱諾諾頻點頭即今事如何八角磨盤空裡走更
J40nB490_p0472c19║嫌何處不風流復手書封龕起龕掛幀入塔諸偈付
J40nB490_p0472c20║鵬依時宣讀至廿七日申刻師端坐鵬輩再請開示
J40nB490_p0472c21║師復說偈云生平爽直快絕七十七年漏洩如今撒
J40nB490_p0472c22║手便行大冶爐飛片雪偈畢斂目而逝師生於明崇
J40nB490_p0472c23║禎庚午年二月初三日巳時世壽七十七僧臘五十
J40nB490_p0472c24║四說法三坐道場有三會錄行世塔全身於東峰之
J40nB490_p0472c25║陽其嗣法弟子靈鷲仁冰崖響夢筆觀博山鵬石菴
J40nB490_p0472c26║祉如愚恩起範智鳳林傑迥超英▆▆▆▆▆▆二
J40nB490_p0472c27║蘇軾等共剃度納戒弟子不可勝計師睿智天縱願
J40nB490_p0472c28║力夙乘棄軒冕於茂齡置身心於空寂徹佛祖淵源
J40nB490_p0472c29║為人天眼目忠孝出之天性慈愛本乎自然平常極
J40nB490_p0472c30║其謹持臨事勇往不怯自奉儉約濟人急難傾囊不
J40nB490_p0473a01║吝目人平等無分親疏貴賤溫顏軟語禮敬如一主
J40nB490_p0473a02║持叢席正己率人或犯規矩罰而不恕故開堂說法
J40nB490_p0473a03║三十年坐道場三座湖海仰為準繩接引方來啟迪
J40nB490_p0473a04║禪衲正顏厲己不假色笑開發正見光明顯露如青
J40nB490_p0473a05║天白日人人自以詞臻奧不復悲絲泣岐所以諸方
J40nB490_p0473a06║稱師踞位出師座下者莫不佩服其德至於入室呈
J40nB490_p0473a07║機投解則如銅山鐵壁莫可攀緣末年退逸甘苦同
J40nB490_p0473a08║眾或弟子另設飲食供奉嘗叱退之此師之生平大
J40nB490_p0473a09║既自至其道之精微又非筆墨可形容竊嘗聞老衲
J40nB490_p0473a10║昔德曰據曲盝木稱善知識今天下滔滔皆是若粟
J40nB490_p0473a11║和尚之血心視身體如鴻毛護祖庭如眼目言行相
J40nB490_p0473a12║應縱橫機辯異目超宗字內誠指不多屈者嗚呼先
J40nB490_p0473a13║師傳先世法道撐祖席門庭五十餘年勞心焦思不
J40nB490_p0473a14║致先聲殞越還使祖道重光可謂超逸絕塵無媿為
J40nB490_p0473a15║異祖家孫宗門聖箭者也。 時 康熙四十有五年五
J40nB490_p0473a16║月上浣之吉不肖嗣法繼住山門人傳鵬敬焚香百
J40nB490_p0473a17║拜謹狀。
J40nB490_p0473a18║ 青原三十三世博山第六代住持粟如瀚大師塔銘
J40nB490_p0473a19║ 并序
J40nB490_p0473a20║博山一席自南唐韶國師開創以來為天下選佛勝
J40nB490_p0473a21║場繼而子瓊無隱悟本諸老前後媲美振耀一時頻
J40nB490_p0473a22║登法座琅琅有聲中遭燬廢敗瓦頹垣不振者久矣
J40nB490_p0473a23║迨明無異和尚佩壽昌法印乘願重興揮麈據席音
J40nB490_p0473a24║吼如潮來集者數千人余冏卿大成徐魏國公弘基
J40nB490_p0473a25║劉太史若宰冠履相錯皆頂禮師事之二傳而雪澗
J40nB490_p0473a26║老人提唱海內曹溪一燈未艾也三代粟如大師以
J40nB490_p0473a27║忠孝願力翻然向般若路中屏棄一切假經聲佛號
J40nB490_p0473a28║以銷磨其壯心浩氣滄洲劫火之思豈苟然哉今秋
J40nB490_p0473a29║予同參戎劉公孝思上饒令劉公思沛入山尋謁尊
J40nB490_p0473a30║宿時秋光欲滿山翠撲人滿院樨香勃勃欲效黃山
J40nB490_p0473b01║谷問無隱大義于晦堂故事既而周行塔藏本山住
J40nB490_p0473b02║持剖雲禪師為乞銘出其帙乃粟如大師狀也按狀
J40nB490_p0473b03║師諱弘瀚永豐人明鳳陽司理忠貞余公祚徵次子
J40nB490_p0473b04║也母施誥封恭人天資穎異幼補弟子員年十六以
J40nB490_p0473b05║尊人受知唐邸得召見賜廕襲不受讓兄後賜克敦
J40nB490_p0473b06║孝友寵額仍授職從戎奉敕祭葬乃矢志忠孝棄青
J40nB490_p0473b07║雲事白業年二十一事博山澗參船子藏身公案後
J40nB490_p0473b08║隨澗住瀛山一夕聞鬼嘯頓契破灶墮因緣質見澗
J40nB490_p0473b09║澗曰侍者將糞箕來師掩鼻即出自此應機無礙丁
J40nB490_p0473b10║母憂後往參靈隱禮公安面壁軒打七至六日晨正
J40nB490_p0473b11║睡間僯單忽以手拍師云水來了去洗面始頓釋礙
J40nB490_p0473b12║膺入見禮云和上已下煙波餌還有金鱗上釣無禮
J40nB490_p0473b13║云上座[漸/耳]師云美食不中飽人餐禮索頌本參師即
J40nB490_p0473b14║於禮座援筆頌曰睡中主無舌童兒笑語語霜餘葉
J40nB490_p0473b15║落村原間慚愧人前多錯舉禮驚異留師為第一座
J40nB490_p0473b16║次年辭歸葬母省澗老人千瀛山時浪杖人主席博
J40nB490_p0473b17║山師為澗持書上杖人見師風骨俊捷機辯無礙目
J40nB490_p0473b18║為法門聖箭欲以博山席遜師師卒以奉澗澗視篆
J40nB490_p0473b19║立師首眾內外翕伏甲辰應住高泉丁未受玉令郭
J40nB490_p0473b20║請主瀛山戊申冬澗病篤始承印囑己酉春受郡伯
J40nB490_p0473b21║高請乃開堂於博山焉次年彙刻無異和尚廣錄附
J40nB490_p0473b22║藏流通甲寅耿逆變欲師易服從戎偽將汪文生偽
J40nB490_p0473b23║道金傳諭至山師作書卻之甚堅然尊禮賢者素善
J40nB490_p0473b24║接人雖干戈擾攘而凶人醜類亦不忍犯至博山祖
J40nB490_p0473b25║席不致絕其爐煙鞠為茂草且信之士民依山避難
J40nB490_p0473b26║者以萬計悉得保全皆師力也事平郡伯高公紀其
J40nB490_p0473b27║事擬登信乘因遷陞未果乃諭永令齊雕師像供塔
J40nB490_p0473b28║院師主法席三座前後住博山凡廿有一年云嗚呼
J40nB490_p0473b29║師之弘毅之概津津猶在倘非大乘法器世所難拘
J40nB490_p0473b30║易青衿而緇之安得不為國之光邦之彥不則屈於
J40nB490_p0473c01║威武蹈一時之赫奕奮人天之號令加諸於刁斗之
J40nB490_p0473c02║間則今日照世真燈未必不為燐燐野火也然則推
J40nB490_p0473c03║師之為忠於佛較乃父之為忠於國又何歉乎紀師
J40nB490_p0473c04║生則明崇禎庚午二月初三巳時世壽七十七僧臘
J40nB490_p0473c05║五十四歿則今康熙四十五年丙戌二月二十七申
J40nB490_p0473c06║時也臨期顧命宛同鶴樹終譚自說辭世封龕起龕
J40nB490_p0473c07║封塔等語已刻行世茲不復贅嗣法門人傳鵬傳傑
J40nB490_p0473c08║等奉全身塔于東峰之陽師所莁也予從剖公請而
J40nB490_p0473c09║為之銘曰。
J40nB490_p0473c10║ 峨峨博嶠 鬱鬱祖庭 賢人哲匠 連袂而升
J40nB490_p0473c11║ 象哮獅吼 霞蔚雲蒸 惟師再起 琅琅有聲
J40nB490_p0473c12║ 溯源先世 國彥邦楨 臣死君辱 子報父生
J40nB490_p0473c13║ 夙乘願力 超出塵情 為儒環堵 為釋干城
J40nB490_p0473c14║ 拳拳報本 照世真燈 忠國忠佛 匪曰岐程
J40nB490_p0473c15║ 初入靈隱 頓悟圓明 拈槌豎拂 高踞博瀛
J40nB490_p0473c16║ 慈風俠骨 祖席長膺 蓮開瑞瓣 花雨香城
J40nB490_p0473c17║ 身支冠逆 履險如平 山搖海沸 風靜水澄
J40nB490_p0473c18║ 閒名謝卻 東峰斂形 石藏屹屹 如岡如陵
J40nB490_p0473c19║ 銘以係之 存順歿寧
J40nB490_p0473c20║奉政大夫同知廣信府事新陞
J40nB490_p0473c21║中憲大夫廣東惠州府知府武清法弟趙璘頓首拜
J40nB490_p0473c22║撰。
J40nB490_p0473c23║
J40nB490_p0473c24║
J40nB490_p0473c25║
J40nB490_p0473c26║
J40nB490_p0473c27║
J40nB490_p0473c28║ 青原三十三世博山第六代住持粟如瀚禪師道行
J40nB490_p0473c29║ 塔院記
J40nB490_p0473c30║宗風不墜待其人而後傳非法傳之難實傳人之▆
J40nB490_p0474a01║故有傳人而後有傳法一燈相續綿延不熄自非夙
J40nB490_p0474a02║因不昧秉性堅貞安能恢拓祖庭振興來學以暢厥
J40nB490_p0474a03║宗旨哉余所交粟如大師洵世所希覯者師諱弘瀚
J40nB490_p0474a04║字粟如別號勺菴世居江右廣永豐之梅谿父余公
J40nB490_p0474a05║為明鳳陽司理著節忠貞母施封恭人昆季三師其
J40nB490_p0474a06║仲也生而天資穎異弱齡入邑庠以尊人受知唐邸
J40nB490_p0474a07║賜蔭襲義讓乃兄爰賜以克敦孝友旌額仍授以職
J40nB490_p0474a08║定鼎後年方廿一即棄儒從釋北面博山雪澗和尚
J40nB490_p0474a09║示以船子藏身公案繼隨澗住瀛山一夕聞鬼嘯頓
J40nB490_p0474a10║悟破灶墮因緣廿四歲值母喪盡力致哀往參靈隱
J40nB490_p0474a11║禮公大徹法源歸瀛省澗時浪杖人主博山澗命持
J40nB490_p0474a12║書往候見師機辯雄捷再四殷留以繼博山法席緣
J40nB490_p0474a13║以澗在固辭遜澗及澗再住博山立師首眾內外翕
J40nB490_p0474a14║伏繼為澗公刻語錄建壽塔甲辰應住高泉亦澗公
J40nB490_p0474a15║住地也乙巳冬澗公病篤召師歸受衣拂病間仍歸
J40nB490_p0474a16║之丁未春玉邑郭侯偕紳衿延住瀛山戊申冬始從
J40nB490_p0474a17║澗公命歸受印囑開堂博山於是重葺殿庭暨澗公
J40nB490_p0474a18║塔院門庭一新百廢具舉陸續清理靈木清湖等庄
J40nB490_p0474a19║義推雲岫巒公住瀛山以衍師伯雪關法脈或有勸
J40nB490_p0474a20║望己嗣者師云吾不欲私祖庭為己業也又不惜重
J40nB490_p0474a21║貲編刻其祖異公法錄昔永邑遭金變骸骨山積師
J40nB490_p0474a22║啟邑侯殮瘞之為父忠貞公立墓道坊表鐫刻文集
J40nB490_p0474a23║一如世尊之率僧徒葬其親淨梵王全奉衣缽資以
J40nB490_p0474a24║供其父母師亦猶行古之道也甲寅亂魏將汪啟耿
J40nB490_p0474a25║藩欲師易服從戎師以書堅卻之耿知其難強而止
J40nB490_p0474a26║嘗誓以身殉寺保全依山避難數萬人事平郡伯高
J40nB490_p0474a27║公稱為節義丈夫待編誌傳之千古所以法派繁衍
J40nB490_p0474a28║而博山鵬師尤嗣法之特出者也己未師隨避席推
J40nB490_p0474a29║法弟弘裕字玄祚時當道固留弗克丙寅玄祚圓寂
J40nB490_p0474a30║七眾仍延師住博山立鵬師首座十年間復修殿中
J40nB490_p0474b01║兩廡圓覺聖像山中房舍壞者悉葺新之乙亥冬師
J40nB490_p0474b02║白當道檀護命鵬師繼博山席師退逸獅子堂憶師
J40nB490_p0474b03║自親澗公以來閒出參訪歸根祖庭開堂說法三十
J40nB490_p0474b04║餘年坐三道場紀載三會錄中湖海奉為楷模於戲
J40nB490_p0474b05║吾閱世之所稱善知識者亦不乏求其能如我師之
J40nB490_p0474b06║棄儒入道報恩生成孝友辭讓利演群生不避艱險
J40nB490_p0474b07║堅貞自守始終不易呵護一山嗣廣燈傳者蓋戛戛
J40nB490_p0474b08║乎難之法門龍象舍師其誰余守信州與師往還久
J40nB490_p0474b09║而彌篤別纔兩載詎師於今年丙戌二月廿七圓寂
J40nB490_p0474b10║距其庚午生年世壽七十有七先數日師預示挂幀
J40nB490_p0474b11║入塔諸偈臨訣撒手便行誠如偈云大冶煙飛片雪
J40nB490_p0474b12║也何解脫至此法嗣鵬等先為師建壽藏於東峰永
J40nB490_p0474b13║邑侯郁公遜夫舊與師最契補任峽江猶齎金為師
J40nB490_p0474b14║置香燈田供塔院今鵬師恐其歷久而煙沒不彰以
J40nB490_p0474b15║余與師素莫逆而深悉其生平不遠千餘里持書至
J40nB490_p0474b16║金陵請為之記余不敏為質言其實俾世之覽者亦
J40nB490_p0474b17║可以想見師之為人聞風而興感矣。 時
J40nB490_p0474b18║康熙四十五年歲次丙戌孟秋月上浣之吉
J40nB490_p0474b19║敕封中憲大夫原知廣信府事燕山法弟張國禎頓
J40nB490_p0474b20║首拜譔
J40nB490_p0474b21║
J40nB490_p0474b22║
J40nB490_p0474b23║
J40nB490_p0474b24║
J40nB490_p0474b25║
J40nB490_p0474b26║  嗣祖住博山法孫一導率監院光和等刻
J40nB490_p0474b27║ 粟老和上法錄六卷送藏流通伏願宗風永
J40nB490_p0474b28║  扇法道昌隆行海與願海齊深道山共壽
J40nB490_p0474b29║  山並固 時甲午桂月上浣之吉題
J40nB490_p0474b30║粟如瀚禪師語錄卷之六終
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院