選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首  頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經(新文豐版) 第四十冊 No. B474《盤山了宗禪師語錄》
J40nB474_p0027c01║萬善寺了宗禪師語錄卷第二
J40nB474_p0027c02║    書記(徹凡 翠虛)同錄
J40nB474_p0027c03║康熙二年十月十五日,高良富、王政民等恭請住灤
J40nB474_p0027c04║州萬善寺。結制,上堂,至法堂,拈疏云:「諸佛慧命,祖師
J40nB474_p0027c05║根源,盡在裏許,大眾還見麼?其或未然,卻請維那宣
J40nB474_p0027c06║念。」宣疏畢,指法座云:「佛祖玄關,橫身直過。寶華王座,
J40nB474_p0027c07║許什麼人登?」喝一喝便陞,拈香云:「此一瓣香,根盤劫
J40nB474_p0027c08║外、葉覆娑婆,信手拈來,爇向爐中,祝延
J40nB474_p0027c09║今上皇帝萬歲萬歲萬萬歲!」
J40nB474_p0027c10║又拈香云:「此一瓣香,奉為滿朝文武、闔國公卿、本州
J40nB474_p0027c11║眾鄉紳、居士等,伏願永作法門之柱石、同證無生之
J40nB474_p0027c12║正果。」又拈云:「此瓣香諸佛難測、神鬼不知,卻被盤山
J40nB474_p0027c13║覷破,第三回拈出,爇向爐中,專為供養現住盤山古
J40nB474_p0027c14║中盤堂上大博本師和尚,用酬法乳之恩。」斂衣就座。
J40nB474_p0027c15║維那白槌畢,師云:「垂鉤四海釣獰龍,格外玄機訪知
J40nB474_p0027c16║音。會中若有仙佗客,大家共撫無絃琴。還有知音者
J40nB474_p0027c17║麼?出眾相見。」僧問:「今日和尚將拄杖子作用,百年之
J40nB474_p0027c18║後將什麼作用?」師云:「樹凋葉落滿天秋。」進喝,師云:「這
J40nB474_p0027c19║一喝落在甚麼處?」進轉身禮拜,師打云:「也放不過你。」
J40nB474_p0027c20║進云:「念佛一聲,漱口三日。過犯在什麼處?」師云:「老僧
J40nB474_p0027c21║事煩,不管這閑事。」進云:「和尚因為什麼不敢承當?」師
J40nB474_p0027c22║云:「知音者少。」乃云:「撥轉天關,掀翻地軸。箇段風光,阿
J40nB474_p0027c23║誰不有?只如盤山睹割肉而明心,樓子聞歌聲而悟
J40nB474_p0027c24║道,秘魔擎叉,普化搖鐸,全提向上機關。所以,人能弘
J40nB474_p0027c25║道,非道弘人。到這裏,那管山林城市、佛國魔宮,隨緣
J40nB474_p0027c26║放曠,任運縱橫。雖然如是,須知轉身一路始得。」顧視
J40nB474_p0027c27║左右云:「還有識得轉身一路得麼?總然通身是眼覷
J40nB474_p0027c28║之不見,渾身是口說之不及。到這裏須是箇中人,一
J40nB474_p0027c29║肩擔荷。即今眾居士特請山僧闡揚佛祖門庭、開鑿
J40nB474_p0027c30║人天眼目,若非大乘根器,不能如是。今日山僧也不
J40nB474_p0028a01║敢瞞頇大眾,八字打開,兩手分付。且道分付箇什麼?」
J40nB474_p0028a02║卓拄杖云:「頂門若具金剛眼,方解西來祖師禪。」
J40nB474_p0028a03║徹凡大亮禪人領眾師德居士請,上堂僧問:「如何是
J40nB474_p0028a04║南泉斬貓的意旨?」師云:「拋磚引玉。」僧喝,師云:「這一喝
J40nB474_p0028a05║什麼意旨?」僧云:「海枯石亂處,獨露法王身。」師云:「金雞
J40nB474_p0028a06║常報曉,時人自不聞。」乃云:「朔風颯颯寒風疾,凍得毒
J40nB474_p0028a07║蛇成鱉鼻。直教猛虎吞大蟲,參禪衲子齊著力。世尊
J40nB474_p0028a08║拈花,達磨面壁。迦葉起舞,六祖舂碓。法輪常轉度群
J40nB474_p0028a09║迷,唯憑這箇真消息。」舉拄杖云:「還會麼?今日嚴寒,皈
J40nB474_p0028a10║堂少立。」
J40nB474_p0028a11║優婆夷高明藏、宣明先領眾請,上堂乃云:「佛身無相,
J40nB474_p0028a12║大道無言。體自真空,無形無狀。所以道,十方無影像,
J40nB474_p0028a13║三界絕形蹤。不墮往來機,不住中間意。又作麼生商
J40nB474_p0028a14║量[漸/耳]?」良久云:「若識佛是非身處,有相身中無相身。」復
J40nB474_p0028a15║舉:「岩頭作渡子,有一婆子懷中抱一孩子便問岩頭:
J40nB474_p0028a16║『呈橈舞棹即不問,婆懷中孩兒從甚處來?』頭便打,婆
J40nB474_p0028a17║曰:『婆生七子,六箇不遇知音,只這一箇也不消得。』便
J40nB474_p0028a18║拋向水中。且道只婆子俱什麼手段,便與岩頭問答?
J40nB474_p0028a19║還識得這婆子問答處麼?其或未然,聽取萬善頌出:
J40nB474_p0028a20║婆子無端問渡頭,平生肝膽向人酬。機絲不挂梭頭
J40nB474_p0028a21║事,唯有長江天際流。」卓拄杖下座。
J40nB474_p0028a22║優婆夷蕭明本、王明新請,上堂問:「昔日龐居士參石
J40nB474_p0028a23║頭、皈馬祖、全家悟道,今高居士合家聞法,是一是二?」
J40nB474_p0028a24║師云:「阿誰不恁麼?」進云:「恁麼則處處綠楊堪繫馬,家
J40nB474_p0028a25║家有路透長安。」師云:「向甚麼處措足?」進云:「求和尚指
J40nB474_p0028a26║示。」師便打。問:「多寶佛塔在什麼處?」師卓拄杖一下,進
J40nB474_p0028a27║云:「請塔樣學人看。」師豎拄杖云:「撐天拄地。」進喝,師云:
J40nB474_p0028a28║「在喝喝看。」進復喝,師云:「一棹便上。」乃云:「諸佛法藏,無
J40nB474_p0028a29║前無後,無正無偏,無男無女,無聖無凡。佛與眾生,性
J40nB474_p0028a30║相平等。雖然如是,須會得佛祖意始得。還有會得佛
J40nB474_p0028b01║祖意得麼?其或未然,與你傍通一線。」舉拂子云:「向這
J40nB474_p0028b02║裏若會得,求福得福,求壽得壽,種瓜得瓜,種豆得豆,
J40nB474_p0028b03║因果分明,有何滲漏?」復舉百丈上堂,常有一老人聽
J40nB474_p0028b04║法,隨眾散去。一日不去,丈乃問曰:「立者何人?」老人云:
J40nB474_p0028b05║「某甲於過去迦葉佛時曾住此山,有學人問:『大脩行
J40nB474_p0028b06║底人還落因果也無?』對他道:『不落因果。』墮野狐身五
J40nB474_p0028b07║百生。今請和尚代一轉語。」丈云:「不昧因果。」老人於言
J40nB474_p0028b08║下大悟。師云:「百丈點鐵成金,野狐有脫身之計。雖然
J40nB474_p0028b09║如是,未免百丈這一錐麼?有知痛痒者麼?不落因果
J40nB474_p0028b10║與不昧,翻身跳入金毛隊。」
J40nB474_p0028b11║蕭明本請,上堂僧問:「月落後那裏相會?」師便下座歸
J40nB474_p0028b12║方丈。
J40nB474_p0028b13║比丘廣元領眾居士請,上堂問:「達磨西來傳佛心印,
J40nB474_p0028b14║梁武帝為什麼不皈依?」師云:「任他白雲朝嶽頂,爭奈
J40nB474_p0028b15║青山不展眉?」「神光皈依得何法要?」師云:「知音者少。」乃
J40nB474_p0028b16║云:「若論佛法二字,無言可說,無理可伸。雖然如是,官
J40nB474_p0028b17║不容針,私通車馬。也須與大眾別通箇消息。古人見
J40nB474_p0028b18║色明心,聞聲悟道。」舉拂子云:「這是色,還是明心的麼?」
J40nB474_p0028b19║以拂子擊案云:「這是聲,還有悟道的麼?見色非干色,
J40nB474_p0028b20║聞聲不是聲。文殊常觸目,觀音塞耳根。寒山逢拾得,
J40nB474_p0028b21║拍手笑欣欣。泥牛吼水面,木馬漫嘶風。還會麼?任從
J40nB474_p0028b22║三尺雪,難壓寸靈松。」復舉《楞嚴經》云:「吾不見時,何不
J40nB474_p0028b23║見吾不見之處?若見不見,自然非彼不見之相。若不
J40nB474_p0028b24║見吾不見之地,自然非物,云何非汝?」師云:「衲僧鼻孔
J40nB474_p0028b25║長,佛祖舌頭短。無耳人能聞,無眼人能見。且道見箇
J40nB474_p0028b26║什麼?咄咄咄。」
J40nB474_p0028b27║高明杲、王明新請,上堂僧問:「悉達太子棄皇宮奔雪
J40nB474_p0028b28║山是什麼意旨?」師云:「離塵脫俗。」進云:「六年苦行悟箇
J40nB474_p0028b29║什麼?」師云:「果從花裏得,甘向苦中求。」進喝,師打,進云:
J40nB474_p0028b30║「葉葉連枝秀,花開處處芳。」師云:「不著一番寒徹骨,怎
J40nB474_p0028c01║得梅花撲鼻香?」乃云:「春深草綠,秋深葉落。風來樹嚮,
J40nB474_p0028c02║水長船高。山河大地,草木叢林。有情無情,共成一體。
J40nB474_p0028c03║拈來便用,無可無不可。豈不見有僧問趙州:『如何是
J40nB474_p0028c04║祖師西來意?』州云:『庭前柏樹子。』僧云:『和尚莫將境示
J40nB474_p0028c05║人。』州云:『老僧不將境示人。』僧云:『如何是祖師西來意?』
J40nB474_p0028c06║州云:『庭前柏樹子。』」師云:「趙州老漢指鹿為馬、握土成
J40nB474_p0028c07║金,難為這僧一生不了。或有人問萬善:『如何是祖師
J40nB474_p0028c08║西來意?』只向他道:『門前一株松。』且道與趙州是同是
J40nB474_p0028c09║別?大眾定當定當看。其或未然,老僧定當去也。」舉拄
J40nB474_p0028c10║杖云:「若人會得家中寶,啼鳥山花一樣紅。」
J40nB474_p0028c11║高陞、畢陞、文守福、畢從善領眾請,上堂乃云:「道非物
J40nB474_p0028c12║外,物外非道。道不遠人,人自遠矣。所以,達磨西來,不
J40nB474_p0028c13║立文字,直指人心,見性成佛。所謂性者,非青黃赤白
J40nB474_p0028c14║之色,亦非長短男女等相。雖非耳目之所及,不妨於
J40nB474_p0028c15║終日現前。人人腳跟點地,箇箇鼻孔遼天。」舉拂子云:
J40nB474_p0028c16║「還會麼?若道這箇便是,猶是認賊為子。若道這箇不
J40nB474_p0028c17║是,亦是向外馳求。且道畢竟作麼生得大自在去[漸/耳]?」
J40nB474_p0028c18║顧視左右云:「[口*悉]哩[口*悉]哩蘇嚕蘇嚕。」復舉:「高峰妙禪師
J40nB474_p0028c19║示眾云:『海底泥牛啣月走,巖前石虎抱兒眠。鐵蛇鑽
J40nB474_p0028c20║入金剛眼,崑崙騎牛鷺鶿牽。』此四句有一句能殺能
J40nB474_p0028c21║活、能縱能奪。若檢點得出,參學事畢。會中還有俱眼
J40nB474_p0028c22║的衲僧麼?出來試道看。其或未然,再聽萬善一頌:卻
J40nB474_p0028c23║來平地起孤堆,水自深兮雲自飛。夜靜水寒魚不食,
J40nB474_p0028c24║滿船空載月明歸。」
J40nB474_p0028c25║張建勳、比丘尼妙真領眾請,上堂僧問:「《法華經》云:『是
J40nB474_p0028c26║法住法位,世間相常住。』」師云:「如水合水,似空合空。」僧
J40nB474_p0028c27║云:「兩手撥開金世界,翻身跳出白雲窟。」師云:「不是龍
J40nB474_p0028c28║門客,徒來遭點額。」問:「六祖聞箇『應無所住,而生其心』,
J40nB474_p0028c29║如何是『應無所住』的意旨?」師云:「隨流得妙。」進云:「如何
J40nB474_p0028c30║『而生其心』?」師云:「土上加泥。」進云:「上無佛道可成,下無
J40nB474_p0029a01║眾生可度。和尚上堂說些甚麼?」師云:「閒栽無影樹,留
J40nB474_p0029a02║與後人堪。」進云:「謝和尚指示。」又問:「昔有一比丘借半
J40nB474_p0029a03║間草庵,臨起身為什麼燒了?」師云:「絕形忘跡。」進云:「來
J40nB474_p0029a04║時清淨身,去時不染塵。」師云:「幻人看幻境。」曰:「古人聞
J40nB474_p0029a05║聲悟道,見色明心。今日和尚上堂,鐘鼓齊鳴,一切人
J40nB474_p0029a06║為什麼不悟道?」師云:「奼女已歸霄漢去,獃郎猶在火
J40nB474_p0029a07║中棲。」進云:「請師指箇路逕。」師云:「萬善寺大饅頭。」乃拈
J40nB474_p0029a08║拄杖云:「說法不如這箇親,棒頭落處見分明。若於當
J40nB474_p0029a09║下明真理,方識渠儂老婆心。」復舉僧問同安:「如何是
J40nB474_p0029a10║和尚家風?」安云:「金雞抱子歸霄漢,玉兔懷胎向紫薇。」
J40nB474_p0029a11║僧云:「忽有客來,將何秪待?」安云:「金果早朝猿摘去,玉
J40nB474_p0029a12║花到晚鳳啣來。」師云:「同安這兩轉語恁麼道不妨奇
J40nB474_p0029a13║特,若是萬善即不然。或有人問:『如何是和尚家風?』只
J40nB474_p0029a14║向他道:『硬的是拳,軟的是棒。』『忽有客來,將何秪待?』『齋
J40nB474_p0029a15║前一鍾水。飯後一杯茶。』且道與同安相差多遠?大眾
J40nB474_p0029a16║檢點檢點看。如或未然,老僧據款結案去也。」便下座。
J40nB474_p0029a17║劉繼漢請,上堂僧問:「釋迦拈花即不問,達磨面壁事
J40nB474_p0029a18║如何?」師云:「問處難瞞作者知,風流何用多著衣?」進云:
J40nB474_p0029a19║「『一切有為法,如夢幻泡影。』如何是真實法?」師便打,進
J40nB474_p0029a20║云:「四相元無我,人空法亦空。」師云:「虛空本無相,唯有
J40nB474_p0029a21║月長明。」問:「梁武帝請傅大師講經陞座、大師以尺揮
J40nB474_p0029a22║案一下便下座,是什麼意旨?」師云:「到者方知就裏事。」
J40nB474_p0029a23║進云:「木馬踏翻海底月,泥牛觸破水中天。」師云:「不是
J40nB474_p0029a24║知音莫亂頻。」乃舉拂子云:「還見麼?」以拂子擊案云:「還
J40nB474_p0029a25║聞麼?眼見是色,耳聞是聲。纖毫不昧,歷歷分明。四大
J40nB474_p0029a26║分張,那箇是心[漸/耳]?向這裏若會得去,動轉施為,隨處
J40nB474_p0029a27║自在。有時虛空背上經行,有時無影林中打坐,有時
J40nB474_p0029a28║或默或言,有時或嗔或樂。道我是聖是凡,敢保未曾
J40nB474_p0029a29║說著。道我是僧是俗,卻又分成兩箇。」卓拄杖云:「這是
J40nB474_p0029a30║聖是凡?是僧是俗?」良久云:「只從會得空王意,拍拍元
J40nB474_p0029b01║來總是歌。」
J40nB474_p0029b02║歲次丙辰正月元旦日,有眾僧明杲、明新、明玄請,上
J40nB474_p0029b03║堂僧問:「年終歲首之辰,萬物更新之始。如何是更新
J40nB474_p0029b04║的意旨?」師云:「梅蕊報君知。」僧云:「恁麼則陽回春色曉,
J40nB474_p0029b05║遍地草青青。」師云:「意氣不從天地得,英雄豈藉四時
J40nB474_p0029b06║催?」僧云:「陌頭綠柳垂金線,院裏桃花枝上榮。」師云:「時
J40nB474_p0029b07║節不饒人。」僧問:「如何是萬善更新的境?」師云:「前松後
J40nB474_p0029b08║柏依舊青。」僧云:「如何是境中人?」師便打,進云:「家家有
J40nB474_p0029b09║道家家慶,處處陽回處處春。」師云:「石壓筍邪出,懸崖
J40nB474_p0029b10║花倒生。」乃云:「昨日是雪今朝風,吹綻梅花拽轉春。更
J40nB474_p0029b11║有竹聲傳腊盡,門前楊柳曉鶯吟。森羅萬象齊稽首,
J40nB474_p0029b12║慶賀當來彌勒尊。」以拄杖指空中:「看看,南海觀音菩
J40nB474_p0029b13║薩來也。」大眾齊視,乃喝一喝云:「無位真人乾屎橛,令
J40nB474_p0029b14║人嚼著硬如鐵。村歌社舞樂豐年,衲僧百般無一些。
J40nB474_p0029b15║露地白牛帶角烹,犒賞禪流過正節。等閒無事不拈
J40nB474_p0029b16║出,今日為君輕漏泄。咦!珊瑚枝枝撐著月。」
J40nB474_p0029b17║龍華會請,上堂問:「四眾人等都來求戒,請問和尚如
J40nB474_p0029b18║何是戒?」師云:「著衣持缽。」進云:「眾善奉行,如何是定?」師
J40nB474_p0029b19║云:「息心泯妄。」進云:「一念不生,如何是慧?」師云:「明心見
J40nB474_p0029b20║性。」進云:「心花發朗,謝和尚指示。」乃云:「若論道場,鶯啼
J40nB474_p0029b21║燕語、水流風動,無不是道場。十方佛子同來聚會,由
J40nB474_p0029b22║如百川同會於海者,沙門體心脩道之地也。學道貴
J40nB474_p0029b23║於出家,為僧重於進戒。初剃度即受沙彌十戒,如儒
J40nB474_p0029b24║童先習小學,令知孝親敬長、謹信、汎愛、親仁,為大學
J40nB474_p0029b25║之基本,自小入大也。既然持戒,必須息心泯妄,參尋
J40nB474_p0029b26║宗旨。信受則為出世之津梁,開悟則入佛之知見。開
J40nB474_p0029b27║前疑而決後滯,披迷雲而睹慧日。然後方知色空無
J40nB474_p0029b28║異,同歸實際之理。欲識般若體,須觀自己身。欲識般
J40nB474_p0029b29║若用,須觀拄杖子。到這裏,勿論僧俗男女,共入龍華
J40nB474_p0029b30║三會,秉教於釋迦,種福於當來,脫離苦海,齊登覺岸。
J40nB474_p0029c01║且道誰是到岸者[漸/耳]?」喝一喝云:「清風明月尋皈路,夫
J40nB474_p0029c02║子門前問孔丘。」卓拄杖下座。
J40nB474_p0029c03║西方庵僧俗眾等恭請結制,上堂師云:「不行諸佛令,
J40nB474_p0029c04║單提向上機。會中有出格衲子出來,與拄杖子相見。」
J40nB474_p0029c05║僧問:「一切眾生俱有佛性,如何保任?」師云:「擲寶混沙
J40nB474_p0029c06║中,識者天然異。」僧喝,師云:「這一喝落在甚麼處?」僧復
J40nB474_p0029c07║喝,師云:「少弄虛頭。」曰:「如何是空劫亦前事?」師卓拄杖
J40nB474_p0029c08║一下。曰:「如何是空劫亦後底事?」師復卓拄杖一下。曰:
J40nB474_p0029c09║「如何是現在事?」師又卓拄杖一下,僧云:「謝師指示。」師
J40nB474_p0029c10║云:「如何是你腳跟下事?」僧喝,師云:「再喝看。」僧復喝,師
J40nB474_p0029c11║云:「一棹便上。」乃云:「道則雖不行,佛法亦難滅。千聖總
J40nB474_p0029c12║不傳,預先早漏泄。啼鳥報知音,松風搖般若。處處皆
J40nB474_p0029c13║是真,時人爭不解?昔,世尊在靈山會上對人天眾前
J40nB474_p0029c14║云:『吾正法眼藏、涅槃妙心,付囑摩訶迦葉,廣傳流布,
J40nB474_p0029c15║教化眾生。』且道釋迦老子當時傳的什麼法[漸/耳]?」舉拂
J40nB474_p0029c16║子云:「欲識本來真面目,佛法元不紙上尋。」卓拄杖下
J40nB474_p0029c17║座。
J40nB474_p0029c18║比丘廣元、李士龍、王繼華請,上堂乃云:「老僧一向懶
J40nB474_p0029c19║參禪,飢來喫飯困來眠。行住坐臥平常事,無底缽盂
J40nB474_p0029c20║口朝天。拄杖頭上挑日月,腳下芒鞋徹底穿。晝看峰
J40nB474_p0029c21║前雲片片,夜聽澗下水潺潺。不用除緣息妄想,大家
J40nB474_p0029c22║這裏好安閒。有人若問脩行事,耍笑謳歌是道場。雖
J40nB474_p0029c23║然如是,夢中或有人索飯錢作麼生好?與他三十棒。」
J40nB474_p0029c24║吳門董氏為薦夫請,小參舉拂子云:「向這裏會得,無
J40nB474_p0029c25║去無來,無生無死。」放下拂子云:「大道不離目前,目前
J40nB474_p0029c26║不離大道,要且難睹。欲識大道真體,不離聲色之所
J40nB474_p0029c27║求。既不離聲色之所求,只如今日吳門董氏所薦夫
J40nB474_p0029c28║主吳秉政向什麼處安身立命?」良久云:「天共白雲曉,
J40nB474_p0029c29║水合明月流。」
J40nB474_p0029c30║對靈小參,問:「四大分張向什麼處去?」師云:「天然無相
J40nB474_p0030a01║子,不挂出塵衣。」僧云:「兩手撥開生死路,翻身直入白
J40nB474_p0030a02║雲鄉。」師云:「一物不生全體現,目前光彩阿誰知?」乃云:
J40nB474_p0030a03║「佛性場中,纖毫不動。心隨境轉,境隨心生。離色離相,
J40nB474_p0030a04║塵盡光生。忘形忘跡,體露真空。到這裏,有什麼生死
J40nB474_p0030a05║去來、遷流之變?豈不聞釋迦老子云:『諸行無常,是生
J40nB474_p0030a06║滅法。生滅滅已,寂滅為樂。』汝等諸人還識得這寂滅
J40nB474_p0030a07║為樂的消息麼?若識得寂滅為樂的消息,無來無去,
J40nB474_p0030a08║無生無死,無是無非,無彼無此,乃至四聖六凡及一
J40nB474_p0030a09║切有情無情無不寂滅。既然如是,只如今日所薦亡
J40nB474_p0030a10║靈高門舒氏向什麼處去[漸/耳]?」良久云:「月落潭無影,雲
J40nB474_p0030a11║生山有衣。」
J40nB474_p0030a12║解制,山主請,上堂僧問:「西來大意即不問,燈月交輝
J40nB474_p0030a13║時如何?」師云:「錦上更添花。」進云:「有意氣時添氣意,不
J40nB474_p0030a14║風流處也風流。」師云:「鶯逢春暖歌聲滑,林上煙濃花
J40nB474_p0030a15║正紅。」問:「昔,越州禪師開堂,一期圓滿,陞座,大眾纔集,
J40nB474_p0030a16║師指大眾云:『若到諸方,莫得錯舉。』便下座。是什麼意
J40nB474_p0030a17║旨?」師云:「不透龜毛徑,焉知狹路長?」進云:「學人自有沖
J40nB474_p0030a18║天志,不向古人行處行。」師云:「你向什麼處下腳?」僧喝,
J40nB474_p0030a19║師打,乃云:「十方無壁落,四面亦無門。來是恁麼來,去
J40nB474_p0030a20║是恁麼去。來去分明,出入便宜。獨步三界,得大自在
J40nB474_p0030a21║去。來去且止,慣戰不如能收。且道收兵罷戰一句作
J40nB474_p0030a22║麼生道?雕弓已挂狼煙息,萬里歌謠賀太平。」拽拄杖
J40nB474_p0030a23║下座。
J40nB474_p0030a24║
J40nB474_p0030a25║
J40nB474_p0030a26║
J40nB474_p0030a27║
J40nB474_p0030a28║
J40nB474_p0030a29║
J40nB474_p0030a30║盤山了宗禪師語錄卷第二終
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院