選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首  頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經(新文豐版) 第三十九冊 No. B471《空谷道澄禪師語錄》
J39nB471_p0943c01║空谷道澄禪師語錄卷三
J39nB471_p0943c02║    嗣法門人德儒編
J39nB471_p0943c03║順治十八年辛丑十月江津縣廣福寺請結制山門
J39nB471_p0943c04║云門庭不在寬大只要其中有人則興路道那管曲
J39nB471_p0943c05║直但以到家一步為貴到家且置如何是陞堂一句
J39nB471_p0943c06║暫以化城為歇息遠觀寶所不多遙撩衣進佛前云
J39nB471_p0943c07║唯有者箇先輩好愛自尊自貴有話不肯直說慣打
J39nB471_p0943c08║肚皮官事惚突手執空花好似打的啞謎兒孫只得
J39nB471_p0943c09║疑猜如飲酖酒迷醉箇箇冤深海底特來為渠申冤
J39nB471_p0943c10║報氣方丈山僧到此不是尋常未入門時豫先打量
J39nB471_p0943c11║拄杖橫身是手眼懸河辯舌也奔忙即日上堂近座
J39nB471_p0943c12║云法王寶座八面玲瓏天垂華蓋地湧蓮蓬最好山
J39nB471_p0943c13║僧說法利生傳燈正脈流通便陞拈香云此瓣香靈
J39nB471_p0943c14║峰發出枝枝透出三千界達磨拈來單單直指一味
J39nB471_p0943c15║禪今朝信手拈來爇向爐中專伸奉為
J39nB471_p0943c16║當今萬歲萬歲萬萬歲皇后齊年太子千秋仗願仁風
J39nB471_p0943c17║吹處千邦貢德雨流通萬物春次拈香云此瓣香枝
J39nB471_p0943c18║能撐日月葉可覆山河馨香充斗府聲名播五湖爇
J39nB471_p0943c19║向爐中奉為各藩殿下睿算千秋滿朝文武闔國公
J39nB471_p0943c20║卿伏願進忠進孝天賜福為國為民龍獻珠復拈香
J39nB471_p0943c21║云此瓣香痛棒打開骨見髓喝雷驚退魔消魂自從
J39nB471_p0943c22║兩手親交付直至而今天下聞拈爇爐中供養臨濟
J39nB471_p0943c23║正傳第三十一世上敏下樹本師和尚用酬法乳之
J39nB471_p0943c24║恩斂衣坐上首白椎云法筵龍象眾當觀第一義師
J39nB471_p0943c25║云踞地獅子吼諸獸潛藏走稍遲起擬議魂魄不長
J39nB471_p0943c26║久且道在第幾義速道僧擬問師疾一棒云擬即不
J39nB471_p0943c27║中僧退去師云真不唧溜問如何是一大事師云殺
J39nB471_p0943c28║人不眨眼進云如何是一小事師云頑石未點頭進
J39nB471_p0943c29║云點頭時如何師云因小失其大問父母未生前是
J39nB471_p0943c30║如何師云天地不能拘進云已生是如何師云乾坤
J39nB471_p0944a01║豈可束僧以腳一蹬云者是已生未生師云明得腳
J39nB471_p0944a02║根兩處俱清問乍離虎雄即今虎在甚麼處師喝云
J39nB471_p0944a03║照顧爪牙進云和尚臨廣福將何為受記師打云全
J39nB471_p0944a04║憑者利害問此是殺人棒活人棒師云揚眉多少風
J39nB471_p0944a05║騷客轉眼沙場血凝堆問如何是無舌人解的語師
J39nB471_p0944a06║以拄杖一卓云字字分明進云百尺竿頭更求進步
J39nB471_p0944a07║師打云求即猶遠放過迷問大地無寸土時如何師
J39nB471_p0944a08║云汝站甚麼處僧無語師云吸乾滄海餘勝渴推倒
J39nB471_p0944a09║崑崙尚未奇進云金鞭掃盡聖凡路玉笛橫吹劫外
J39nB471_p0944a10║宗師云任伊[跳-兆+孛]跳惹人恥笑問如何是廣福境師云
J39nB471_p0944a11║太公山左遶古佛坎右旋進云如何是境中人師云
J39nB471_p0944a12║跣足踏冰雪方知徹骨寒進云人境雙忘時如何師
J39nB471_p0944a13║云雲過嶺無跡水成冰有形問世尊云吾已說法四
J39nB471_p0944a14║十九年未曾說著一字今日和尚是有文字無文字
J39nB471_p0944a15║師云有無俱不立現成長題目進云如何是學人問
J39nB471_p0944a16║答處師云文不加點進云如何是和尚垂訓處師云
J39nB471_p0944a17║語不露唇問頭上火然如何得救師云定著進云風
J39nB471_p0944a18║煙不定時如何師云睡著進云黑沉沉如何師云醒
J39nB471_p0944a19║著進云劫火燒盡又如何師云隨著進云既然如是
J39nB471_p0944a20║無安身處師打云若不磅著即磕著問久經琢磨如
J39nB471_p0944a21║何不了師云因汝琢磨故此不了乃云不了本不迷
J39nB471_p0944a22║了後原無悟語默聲色間凡聖無兩路若論佛與仙
J39nB471_p0944a23║都是凡夫做以拄杖畫一圓相云向者裏會得則佛
J39nB471_p0944a24║祖有分從此不了凡聖無虧且道無虧欠之句如何
J39nB471_p0944a25║道家家明月誰無分處處青山都有緣。
J39nB471_p0944a26║上堂問十方薄伽梵一路涅槃門且道如何是門師
J39nB471_p0944a27║云水底泥牛吼木裏毒龍吟進云今辰地官聖誕和
J39nB471_p0944a28║尚如何稱觴獻壽師云四海興波八面起風進云即
J39nB471_p0944a29║今在何處師云日出扶桑月沒廣寒進云祝壽且置
J39nB471_p0944a30║如何是現前利生一句師云江河水滔滔為爾曉夜
J39nB471_p0944b01║流問佛說三乘何為最上師卓云杖頭薦取得不勞
J39nB471_p0944b02║覓二三進云瞞頇不少師云不明的旨依墮三乘問
J39nB471_p0944b03║不與萬法為侶是甚麼人師云銅鑄不成鐵瀉不就
J39nB471_p0944b04║進云畢竟如何師云推不向前縮之不後進云不前
J39nB471_p0944b05║不後又如何師云高來高接低來低迎乃云今朝接
J39nB471_p0944b06║箇瞎驢恭請山僧陞堂無法可說但表家常以了日
J39nB471_p0944b07║腳舉拂云者箇是家常如何是日腳答云不識師云
J39nB471_p0944b08║難怪爾等不識三世諸佛歷代祖師到此也不免受
J39nB471_p0944b09║瞞山僧只得為表出舉起拄杖云百法明門止此中
J39nB471_p0944b10║森羅萬象盡包容杖頭消息親揮指暗有玄微一線
J39nB471_p0944b11║通擲杖云拄杖親交付亦任打西東。
J39nB471_p0944b12║上堂舉僧問百丈如何是奇特事丈云獨坐大雄峰
J39nB471_p0944b13║僧禮丈打此中有不顧危亡者麼問如何是奇特事
J39nB471_p0944b14║師云呵佛罵祖僧向師一潠師打云仗誰勢力欺忤
J39nB471_p0944b15║山僧進云敢有麤心師呵呵大笑云何足奇特問阿
J39nB471_p0944b16║私仙庵不舉爨食箇甚麼師云人元三進藥提壺兩
J39nB471_p0944b17║度漿問如何是廣福境師云千載長春草四時不卸
J39nB471_p0944b18║花進云如何是廣福人師云語默通身靈進云人境
J39nB471_p0944b19║俱忘時如何師云無風波自寧僧作禮師云水清秋
J39nB471_p0944b20║月明問如何是玄妙之句師云石火夜燒天大地齊
J39nB471_p0944b21║合掌進云還有奇特也無師云老僧窮劫道不盡進
J39nB471_p0944b22║云為甚道不盡師云說即不是是即不說問入息不
J39nB471_p0944b23║居陰界出息不涉眾緣時如何師云露地撐鐺星月
J39nB471_p0944b24║一齊煮問如何是鏡中花師云拔山之力摘不下進
J39nB471_p0944b25║云如何是水底月師云沖霄之志提不起乃云靈山
J39nB471_p0944b26║七七理葛藤道脈東傳續慧能迷雨縱波漲萬狀狂
J39nB471_p0944b27║風逐浪起千層十方拄杖如麻粟本地風光許獨明
J39nB471_p0944b28║任有千差及萬錯到頭貫串一條繩一卓。
J39nB471_p0944b29║上堂問如何是燈煙不絕句師云綠水澗中流不息
J39nB471_p0944b30║白雲嶺外數枝飛進云如何是和尚燈傳句師云拄
J39nB471_p0944c01║杖揮四海明月照五湖問三藏具無萬物皆空和尚
J39nB471_p0944c02║說箇甚麼師云我事不同他事著有著無兩背問法
J39nB471_p0944c03║雨冰清大地霑恩還有化不到者麼師云天下人心
J39nB471_p0944c04║共一德含情草木也同春問如何過去心師云能讀
J39nB471_p0944c05║古人書進云如何未來心師云休打萬年樁進云如
J39nB471_p0944c06║何現在心師云隨緣消舊孽僧禮師云切莫造新殃
J39nB471_p0944c07║問和尚拄杖如吹毛利劍師云殺人不眨眼進云至
J39nB471_p0944c08║今殺了多少師云當鋒者如麻屈死者似粟進云善
J39nB471_p0944c09║哉師云蒼天士問生不知來處師云愧殺狐子進云
J39nB471_p0944c10║死不知去處師云慚殺奴兒進云不生不死作麼師
J39nB471_p0944c11║云青山朝朝青綠水日日綠士禮云謝和尚指示師
J39nB471_p0944c12║云賢聖門路總自進自行自參自悟始得乃云含情
J39nB471_p0944c13║蠢動共一胎段段風光去復來愧殺奴兒不長俊東
J39nB471_p0944c14║鄰西舍弄傀儡而今只教惺惺著切忌三思兩執迷
J39nB471_p0944c15║唯此者箇道理上古今人同碗共箸一毫無隔別舉
J39nB471_p0944c16║拂示眾云會麼若向者裏會得飯來同喫衣來共穿
J39nB471_p0944c17║者裏不會同床各做夢饑渴各自知即若馬鳴龍樹
J39nB471_p0944c18║智若懸河未嘗道著一字提婆鶖子辯如倒峽豈能
J39nB471_p0944c19║商量到家今日德藏居士想必恰合些子麼噴嚏一
J39nB471_p0944c20║聲云未夢見在。
J39nB471_p0944c21║上堂問如何是圈中牛師云一飽百無憂進云如何
J39nB471_p0944c22║是出山牛師云水草當足酬士問如何是珠走盤師
J39nB471_p0944c23║云懷胎婦女兩箇人進云如何是盤走珠師云名利
J39nB471_p0944c24║場中誰放輸問教外別傳指明心地和尚拈拂是何
J39nB471_p0944c25║道理師云太公拋鉤獨釣龍進云如何是鏡中花師
J39nB471_p0944c26║云打破鏡時沒一些進云如何是水底月師云吸盡
J39nB471_p0944c27║西江不可得問如何是煩惱師云佛成眾生進云如
J39nB471_p0944c28║何是歡喜師云眾生成佛問學與不學如何師云貴
J39nB471_p0944c29║賤智愚有分進云如何是清淨法身師良久云清淨
J39nB471_p0944c30║法身進云如何是圓滿報身師正威聳立云圓滿報
J39nB471_p0945a01║身進云如何是千百億化身師云昨日靜隱今朝令
J39nB471_p0945a02║行上座披紅下座穿青問如何是大地逢春師云柳
J39nB471_p0945a03║綠槐青進云如何春後一句師云暑氣來蒸問杲日
J39nB471_p0945a04║當空現萬象森羅是甚麼境界師云癩蝦蟆放光問
J39nB471_p0945a05║如何名受戒師云披著去進云如何為參禪師云默
J39nB471_p0945a06║著去問如何是過去佛師云六六三十六進云如何
J39nB471_p0945a07║是未來佛師云活生自埋沒進云如何是現在佛師
J39nB471_p0945a08║云平地何起突僧禮師云休入三岔路問放去滿虛
J39nB471_p0945a09║空收回在本地如何師舉起杖云者是放是收僧無
J39nB471_p0945a10║語師云死漢問十聖三賢總是利生樣子和尚登法
J39nB471_p0945a11║王座宣揚般若此是甚麼樣子師云缽盂復降龍錫
J39nB471_p0945a12║杖重開花乃云揮杖撥轉處虛空飛雨花舉拂提唱
J39nB471_p0945a13║處平地走龍蛇撥轉關捩子物物有活機築開通天
J39nB471_p0945a14║竅頭頭真造化總教世人瞠眼覷著舉足踏著開口
J39nB471_p0945a15║說著伸手摸著喫飯咬著穿衣挂著經行坐臥常相
J39nB471_p0945a16║應自獲玄關一竅靈舉馬祖不安院主問近日尊候
J39nB471_p0945a17║如何祖云日面佛月面佛且道者老漢不顧危亡不
J39nB471_p0945a18║識其時若是山僧問安近日尊候如何答日面佛月
J39nB471_p0945a19║面佛即與一喝云奸雄賊妄起禍端教他掩面自愧
J39nB471_p0945a20║疾死無容或有問山僧近日尊候如何與他劈面一
J39nB471_p0945a21║摑云自不照顧問渠作麼其中有為陀主報不平者
J39nB471_p0945a22║麼大眾不言者唯恐公道惹人嫌不免山僧評論幾
J39nB471_p0945a23║句以安人心慣好傷人虎臨死不失威輕動些鋒鋩
J39nB471_p0945a24║兩來都受虧烏兔本是佛出沒在東西與渠沒交涉
J39nB471_p0945a25║含羞老面皮為善返遭坎坷行惡感福壽齊世間多
J39nB471_p0945a26║少不平事緊閉六門無是非。
J39nB471_p0945a27║世尊成道日上堂師云大通佛世出凡纏誰信睹星
J39nB471_p0945a28║悟本元惹得雲門顛捏怪婆心一片附東淵難怪雲
J39nB471_p0945a29║門不察來歷者老老大大的箇漢家說話不觀前顧
J39nB471_p0945a30║後一出母胎手指天地就說箇天上天下唯吾獨尊
J39nB471_p0945b01║豈不自是向後法華會上壽量品中言箇成佛久已
J39nB471_p0945b02║豈不自得何故又入雪山六年睹星悟道盡是沒交
J39nB471_p0945b03║涉之談弄出許多絡索不畏傍觀者譏誚當時難陀
J39nB471_p0945b04║眉帶愁布袋金師打失笑承虛接響到而今大膽雲
J39nB471_p0945b05║門胡亂跳直至斯時未有一箇半箇挺身出頭言箇
J39nB471_p0945b06║公道報箇不平待山僧一一頌過兜率降世兮屈尊
J39nB471_p0945b07║就卑皇宮托胎兮玉葉金枝[囗@力]地一聲兮麟走鳳飛
J39nB471_p0945b08║九龍吐水兮萬物齊滋沐卻垢軀兮毫放光輝地搖
J39nB471_p0945b09║六振兮正法住時天散雨花兮法鼓重椎周行七步
J39nB471_p0945b10║兮龍虎相隨指天指地兮火宅厭居獨稱為尊兮三
J39nB471_p0945b11║界良醫卻去世榮兮別有風威越城雪山兮巢髻網
J39nB471_p0945b12║眉六年苦行兮蘆膝藤頤夜睹明星兮倏破大疑教
J39nB471_p0945b13║演三乘兮量時見機末後拈香兮冷煖自知燈燈續
J39nB471_p0945b14║燄兮南北東西故入涅槃兮十大子悲正法千年傳
J39nB471_p0945b15║震旦達磨航海過金濰剿蹤削跡揮心旨在聖不增
J39nB471_p0945b16║凡不虧雲門不達時宜懊滿口胡談亂鼓錐試問者
J39nB471_p0945b17║不虧的是箇甚麼一卓云者裏會得無道可成從此
J39nB471_p0945b18║不會有戒可披傳衣竟下座。
J39nB471_p0945b19║上堂問昨日說戒因甚麼細處不斷師打云者是斷
J39nB471_p0945b20║麤斷細進云受五戒者如快活林鳥黃鷹當陽如何
J39nB471_p0945b21║支得師云若無傀影犬不吠纔有鸞飛天下平進云
J39nB471_p0945b22║受十戒者如騎虎背如何下得師云懸崖須撒手平
J39nB471_p0945b23║地宜小心進云受大戒者如老鼠鑽牛角如何出得
J39nB471_p0945b24║師一喝云會麼進云不會師云如履薄冰戒址平清
J39nB471_p0945b25║如臨深淵道體自堅問佛何獨向今日生師云因緣
J39nB471_p0945b26║必有時進云此是甚麼時師云諸人卜度不及問世
J39nB471_p0945b27║尊因甚聲名重三千大千師云總不本分進云和尚
J39nB471_p0945b28║又如何師云依葫畫樣進云男兒自有沖天翅怎向
J39nB471_p0945b29║古人舊路行師云如何是新路僧無語師云社鼠寸
J39nB471_p0945b30║光何云大千問皇天無二道聖賢沒兩心因甚還有
J39nB471_p0945c01║九十六種外道七十二陰魔師云水土本居長生地
J39nB471_p0945c02║豈教西流獨產金問昨日無生今日有生是如何師
J39nB471_p0945c03║云昨日今朝事不同進云因甚不同師云有無生不
J39nB471_p0945c04║生因境起生滅進云二俱不著師云不食王母桃自
J39nB471_p0945c05║有仙家棗進云分明見是金丹誰知是箇火棗師云
J39nB471_p0945c06║眼底未清錯認不少乃云舉眸若見是從頭錯到底
J39nB471_p0945c07║語默聲色間無彼亦無此滿堂都是瑤池客顛倒騎
J39nB471_p0945c08║牛是老子下座。
J39nB471_p0945c09║上堂問浮雲聚散時如何師云聚因天地合散則日
J39nB471_p0945c10║月明僧禮師云者裏是聚何處是散僧展袖出師云
J39nB471_p0945c11║毫釐有差天地懸隔問舊歲未去新歲又來和尚今
J39nB471_p0945c12║日在新在舊師云指東畫西坐南向北問今日立春
J39nB471_p0945c13║與眾說箇甚麼師云钁快犁尖慢牛加鞭進云臨春
J39nB471_p0945c14║不下種如何師云青眼看白眼問今日逢春如何是
J39nB471_p0945c15║辭舊迎新句師云月現金波生碧浪星分浩彩滾圓
J39nB471_p0945c16║光進云萬物春放秋收事如何師云國泰時豐民安
J39nB471_p0945c17║樂道高德重衲衣香進云如何是空師云一望無蹤
J39nB471_p0945c18║進云如何是谷龍藏虎伏問達磨西來傳箇甚麼師
J39nB471_p0945c19║云南帝不識北帝難明面壁九載等箇知音進云震
J39nB471_p0945c20║旦國中誰是知音師云雲飛千嶺雪飄一身進云還
J39nB471_p0945c21║更有無師云赤足赶鹿穿靴喫肉大庾嶺頭無榮無
J39nB471_p0945c22║辱問如何是須彌山師云可聞不可見進云因甚不
J39nB471_p0945c23║見師云烏兔循環視者萬難問大千沙界盡在一毫
J39nB471_p0945c24║端者一毫即今在甚麼處師以拄杖一卓云會麼一
J39nB471_p0945c25║日一須彌一佛一世界者裏若會得了卻恒沙債問
J39nB471_p0945c26║佛法無私因甚不普利師云豈奈聾盲癡啞何問如
J39nB471_p0945c27║何是禪師云糞堆土巒進云如何是定師云戲臺市
J39nB471_p0945c28║鎮進云如何是戒師云酒肉皮袋進云不禪定戒時
J39nB471_p0945c29║如何師云焦芽敗種地獄有分進云天堂地獄是一
J39nB471_p0945c30║是二師云歸心無二善惡有差問和尚慈悲直截路
J39nB471_p0946a01║通一線師打云直截士問無毛鷂子飛天徹地即今
J39nB471_p0946a02║在甚麼處師云擬即隔千山士禮跪云弟子千山特
J39nB471_p0946a03║來求指師云依在當然乃云不容擬議不落思惟彰
J39nB471_p0946a04║明也現於日月星辰之下暗藏也隱於四時八節之
J39nB471_p0946a05║中今朝唐善人請陞堂只得淨裸裸赤條條拈出歷
J39nB471_p0946a06║歷明明現在當然此中有識者麼者裏識得價重三
J39nB471_p0946a07║千者裏不會一團乾屎橛不值山僧分中囤得千日
J39nB471_p0946a08║貨自有賺錢時逢賤必有一貴難道不有驗物作價
J39nB471_p0946a09║看貨還錢的此處若無識貨者放入壺籃等知音分
J39nB471_p0946a10║明好箇真消息可歎時人認不真。
J39nB471_p0946a11║上堂問達磨來有甚麼消息師云家醜不可外揚進
J39nB471_p0946a12║云已今天下人知師云雖然識得老胡面未必度量
J39nB471_p0946a13║古人心僧豎起拳問和尚會麼師打云野毛狗能學
J39nB471_p0946a14║鬼叫僧一喝師復打云山猿精慣效人行問如何覿
J39nB471_p0946a15║面不著師云只為門墻高視之不見進云因甚不見
J39nB471_p0946a16║師云木來無一物何勞尋拘束問威音那畔事如何
J39nB471_p0946a17║師云善惡無聞心寂靜人我不分道自殊進云如何
J39nB471_p0946a18║是者畔事師云梅開雪裏通身白風過蘭邊遍地香
J39nB471_p0946a19║問如何無生而生師云水清金鱗現塵起古鏡昏進
J39nB471_p0946a20║云如何無死而死師云月在天中現影從海底明乃
J39nB471_p0946a21║云達麼不來東土太平安穩無事三藏不去西天豈
J39nB471_p0946a22║遇鬼怪妖精平空設下陷人坑幾箇向前拼命世常
J39nB471_p0946a23║云客不來禍不生龍不行山不崩止想獨與二祖安
J39nB471_p0946a24║心誰知砍一斧傷一林一處雷鳴天下響亙古門庭
J39nB471_p0946a25║遺禍根留下一箇千斤擔遞代相傳勉力撐即此當
J39nB471_p0946a26║陽行正令殺活收放任縱橫舉杖示云會麼者裏會
J39nB471_p0946a27║得續燄傳燈有分此處不明鐵鞋踏破難成。
J39nB471_p0946a28║除夕上堂師云寒來暑往明暗相催三十日盡何處
J39nB471_p0946a29║瞻依問年年有歲月月三十師云是改他不得進云
J39nB471_p0946a30║冬至一陽生甚麼消息師云冷灰爆出熟荳來進云
J39nB471_p0946b01║舊歲已去梅花送新春纔到粉團開師云物能應時
J39nB471_p0946b02║節人不知春秋問父子不相會時如何師云兩頭著
J39nB471_p0946b03║忙進云會時如何一處肚腸進云唯垂加護師打云
J39nB471_p0946b04║拄杖堅固進云蒙慈光照粉骨莫報師云但不自欺
J39nB471_p0946b05║即是相依進云學人物情不欺敢欺自己師云如何
J39nB471_p0946b06║是汝不欺自己僧展袖出師云大好不欺自己問如
J39nB471_p0946b07║何是戒慎乎其所不睹師揮拂云塵線條條無人數
J39nB471_p0946b08║進云如何是恐懼乎其所不聞師云普化利生憑鐸
J39nB471_p0946b09║鈴進云不睹不聞如何師云昧卻聲色天地懸隔問
J39nB471_p0946b10║三世諸佛前化和尚今化事如何師云風雨一齊打
J39nB471_p0946b11║鈍漸兩處敲問覿面不知端的從頭一二開示師云
J39nB471_p0946b12║前嶺後山下地上天剔起眉毛返復細觀問世事如
J39nB471_p0946b13║麻何時得了師云門外問支賓進云他不識又如何
J39nB471_p0946b14║師云再來問山僧進云和尚現不指示等待何時師
J39nB471_p0946b15║云無如爾何乃云目前不了豈奈何分明指去問維
J39nB471_p0946b16║那瞞頇佛性猶閒可轉見閻浮業識多即此是三十
J39nB471_p0946b17║盡日閻老打算飯錢還有不欠者麼進云無欠無餘
J39nB471_p0946b18║和尚如何師乃云若問渠儂不無不有穿衣平生未
J39nB471_p0946b19║挂一縷喫飯到老未嚼一糅看起容顏無妍無醜動
J39nB471_p0946b20║作施為千眼千手問機答語通身是口歲年多少恒
J39nB471_p0946b21║河沙久逆行順行誘人回首志公噉鴿曹山顛酒南
J39nB471_p0946b22║泉斬貓趙州烹狗破山老賊酒肉滿口橫拈豎拈覿
J39nB471_p0946b23║面頗剖呵呵分明好箇大光錢直下何人堪授手。
J39nB471_p0946b24║元旦祝聖拈香上堂師云靈山老沒疏親笑面虎入
J39nB471_p0946b25║南閩面壁的過蔥領斷背安心太過蠢破頭山上樹
J39nB471_p0946b26║分枝堂開廣福續佛惺千門萬戶皆同春切忌捕風
J39nB471_p0946b27║而捉影起立拈香云此瓣香收放在乎我卷舒豈讓
J39nB471_p0946b28║人堂堂包萬象融融貫古今曹溪分萬派鷲嶺獨稱
J39nB471_p0946b29║尊勃地拈入手純和一味真焚向八德爐供佛及
J39nB471_p0946b30║君親皇帝萬萬歲燈傳亙古今放開禪道弄虞絃大
J39nB471_p0946c01║家和唱太平春斂衣坐云今朝上堂無別拈一炷香
J39nB471_p0946c02║供佛供祖說幾句法利物利生拈香已竟如何是法
J39nB471_p0946c03║良久云大眾聞麼奇言聲清雅有耳不能聽下座。
J39nB471_p0946c04║解制辭眾上堂云話說千篇有放下一毫無智者當
J39nB471_p0946c05║下決迷奔十萬途寧為一世憨豈作萬生奴退步入
J39nB471_p0946c06║山妙安身德不孤前朝隱高士不被絲毫污要得無
J39nB471_p0946c07║多慮一衲一草蒲今朝法會中幾人是丈夫僧喝云
J39nB471_p0946c08║當機難讓師打云有勢不臨真君子無風起浪非丈
J39nB471_p0946c09║夫山僧已此吩咐過何必區區妄嘟嚧臨別喫吾三
J39nB471_p0946c10║十棒將來千古作規模撫掌呵呵云大快活。
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院