選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首  頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經(新文豐版) 第三十九冊 No. B466《山西柏山楷禪師語錄》
J39nB466_p0843b01║柏山楷禪師語錄卷之三
J39nB466_p0843b02║    繼住龍山華嚴院嗣法門人行悟等編次
J39nB466_p0843b03║  小參
J39nB466_p0843b04║小參。釋迦老子道,若有一人發真歸元,十方虛空悉
J39nB466_p0843b05║皆消殞。龍山即不然,若有一人發真歸元,十方虛空
J39nB466_p0843b06║水泄不通。且道與迦文是同是別?同則喫粥喫飯,別
J39nB466_p0843b07║則屙矢放尿。喝一喝曰,也是雪上加霜。
J39nB466_p0843b08║小參。僧出請問和尚,昔日九峰虔,具甚麼眼,不肯首
J39nB466_p0843b09║座?師曰,寰中天子敕。曰,首座道明一色,邊事還有過
J39nB466_p0843b10║也無?師曰,箭穿紅日影。曰,香煙纔起,首座脫去,又作
J39nB466_p0843b11║麼生?師曰,可知禮也。問,牛頭未見四祖,為甚天人送
J39nB466_p0843b12║供?師曰,雲無心以出岫。曰,見後為甚不送供?師曰,鳥
J39nB466_p0843b13║倦飛而知還。曰,學人不會。師曰,龍山也不會。乃舉九
J39nB466_p0843b14║峰虔在石霜為侍者。因普會遷化,眾舉首座住持。虔
J39nB466_p0843b15║曰,須明得先師意,始可住持。先師道,一念萬年去,古
J39nB466_p0843b16║廟香爐去,冷湫湫地去,一條白練去。首座作麼生會?
J39nB466_p0843b17║座曰,明一色邊事。虔曰,未會先師意。座曰,裝香來。我
J39nB466_p0843b18║若不會先師意,香煙起處脫不去。及香煙纔起,首座
J39nB466_p0843b19║脫去。虔撫座背曰,坐脫立化即不無首座先師意,未
J39nB466_p0843b20║夢見在師曰,虔侍者秖有殺人刀,且無活人劍。首座
J39nB466_p0843b21║坐脫立亡,秖解恁麼去,不解恁麼來。雖然如是,且道
J39nB466_p0843b22║虔侍者還會先師意麼?具眼者試定當看,直饒定當
J39nB466_p0843b23║得出。我更要問你,先師畢竟是甚麼意?果然大法明
J39nB466_p0843b24║底人,舉起便知落處。不然八十翁翁入場屋,真誠不
J39nB466_p0843b25║是小兒戲。下座。
J39nB466_p0843b26║小參。夫欲學禪道佛法,第一不得求奇特玄玅。若求
J39nB466_p0843b27║奇特玄玅,於道則千里萬里。亦不得作無奇特玄玅
J39nB466_p0843b28║想。若作無奇特玄玅想,定墮在無事甲裏。所以古人
J39nB466_p0843b29║道,無為無事人,由是金鎖難。若論此事,有不得,無不
J39nB466_p0843b30║得,是不得,非不得,取不得,捨不得。若起有無得失是
J39nB466_p0843c01║非取捨心,便是識神用事。古德云,損法財滅功德。莫
J39nB466_p0843c02║不由茲心意識。若向心意不行智識不到處,直下提
J39nB466_p0843c03║起話頭。如何是佛?乾矢橛。自然銀山粉碎,絕後再甦。
J39nB466_p0843c04║更不疑天下老和尚舌頭,雖然如是,若到龍山門下,
J39nB466_p0843c05║正好喫棒。且道過甚麼處?到江吳地盡,隔岸越山多。
J39nB466_p0843c06║貼單小參。父母未生前,佛眼覷不見。若是伶俐漢,作
J39nB466_p0843c07║急知機變。喝一喝曰,還會麼?設若不會,且待須臾,管
J39nB466_p0843c08║保一個個露頭露面。
J39nB466_p0843c09║曰事小參。出家兒休妄動,莫向人前乾打鬨。兩丸日
J39nB466_p0843c10║月快如梭,百歲光陰如一夢。早回光急返照,心王休
J39nB466_p0843c11║被六賊鬧。直下剔起智慧燈,時時常行菩薩道。尊乎
J39nB466_p0843c12║道,美乎德,方寸莫教鬼神測。一念不生萬法空,定慧
J39nB466_p0843c13║圓明珠不失。珠不失奉佛戒,佛子休把根本壞。多見
J39nB466_p0843c14║棄賊學禪宗,他日▆入魔王界。學禪宗不求悟,終朝
J39nB466_p0843c15║秖喫人涕唾。談玄說玅荅機鋒,莽莽蕩蕩招殃禍。戒
J39nB466_p0843c16║定慧三件事,缺一便是僧中刺。喜怒哀樂在其中,自
J39nB466_p0843c17║然事上通無事。理無礙,事無礙,理事圓融無內外。事
J39nB466_p0843c18║事無礙恁麼行,是則名為觀自在。說要行,行要到,行
J39nB466_p0843c19║說俱到方為玅。若還心口不相應,地獄三途人自造。
J39nB466_p0843c20║勸禪人休妄想,妄想纔生煩惱長。八萬四千障門開,
J39nB466_p0843c21║生生難脫輪迴網。輪迴網君自脫,大智若愚巧若拙。
J39nB466_p0843c22║對境無心不自欺,紅塵堆裏活潑潑,活潑潑事事了。
J39nB466_p0843c23║信手拈來正恰好,一毛頭上現瓊樓,丈六金身一莖
J39nB466_p0843c24║草。
J39nB466_p0843c25║浴道河歸小參。做了十年長老,方知一百二十月之
J39nB466_p0843c26║錯。直饒今日不錯,奈何時時有過。百年三萬六千朝,
J39nB466_p0843c27║朝朝日月頭上過。過不過休死坐,不到浴道河焉知
J39nB466_p0843c28║水推磨。
J39nB466_p0843c29║為耆宿省法,當晚小參。德山晚參不荅話,問話者三
J39nB466_p0843c30║十棒。龍山晚參荅話去也,眾中還有問荅者麼?有則
J39nB466_p0844a01║不用如何若何?便請單刀直入。眾問話竟乃顧左右
J39nB466_p0844a02║曰,山僧在汾陽州內,十數年來,作得個木作頭。斧鑿
J39nB466_p0844a03║似虎,錛鋸如龍。本圖深山大林裏覓一梁一柱。要向
J39nB466_p0844a04║東山砍,未免犯國王疆界。要向西山伐,未免犯國王
J39nB466_p0844a05║疆界。終日隨分向溝頭裏田畬邊砍些荊棘蓬蒿。非
J39nB466_p0844a06║但蓋房造屋,連一廚一灶也供不上。昨日無端誤入
J39nB466_p0844a07║萬仞峰頭,懸崖之下腳尖頭踢著一顆大枯樁,雖不
J39nB466_p0844a08║堪作梁作柱,且喜一冬燒不盡。諸昆仲還識枯樁麼?
J39nB466_p0844a09║良久曰,呀。卓拄杖下座。
J39nB466_p0844a10║梁居士臨別與師相訂曰,弟子有蝸茅,林壑幽邃,殊
J39nB466_p0844a11║為道人住處。倘不相嫌,飛錫敝邑,可了弟子末後大
J39nB466_p0844a12║事,亦悉鄙願。師越明年回南之楚,過黃麻城白皋鎮,
J39nB466_p0844a13║謁中斗梁公。公喜甚,不爽前約,固留請住鳴山獅子
J39nB466_p0844a14║巖度夏。小參。龍麓高懸楖栗,鳴山放下蒲團。一個菴
J39nB466_p0844a15║無內無外,兩重關天寬地闊。正可謂,飽看松雲臥聽
J39nB466_p0844a16║澗水。鳥銜花落碧巖前,猿抱子歸青嶂裏。農歌遞枕,
J39nB466_p0844a17║牧唱穿林。此境秖可自知,難與人道。恁麼行也任我
J39nB466_p0844a18║行,住也任我住,坐也任我坐,臥也任我臥。且道得何
J39nB466_p0844a19║三昧,有此受用。不見道,一動不如一靜。設問靜後如
J39nB466_p0844a20║何?宇宙獅巖窟,天地象王宮。喝一喝,卓拄杖下座。
J39nB466_p0844a21║師五十誕辰小參。彈指行年半百,好房住作破屋。菩
J39nB466_p0844a22║提路上轉生,世法場中偏熟。早起日食三餐,夜來埋
J39nB466_p0844a23║頭一宿。仁義道德不知,煩惱無明滿腹。一味眼界無
J39nB466_p0844a24║人,胸中沒點文墨。設遇師友提攜,不肯低頭稟伏。子
J39nB466_p0844a25║細檢點將來,空在人間受祿。從前虛喪光陰,自慚形
J39nB466_p0844a26║如朽木。有志欲效先賢,何期精神不足。叮嚀告報禪
J39nB466_p0844a27║人,莫笑龍山薄福。
J39nB466_p0844a28║徹健禪人為師祖請對靈小參。昔日耳聞,今朝日睹。
J39nB466_p0844a29║覿面相逢,聊通一線。且道這一線作麼生通?柳中鸚
J39nB466_p0844a30║鵡噪方知,雪裏鷺鷥飛始見。木馬嘶風去不回,鐵牛
J39nB466_p0844b01║拖犁耕水面。龍山恁麼語話恒菴法主還肯點頭也
J39nB466_p0844b02║無?喝一喝曰,簷聲不斷前旬雨,電影猶連後夜雷。卓
J39nB466_p0844b03║拄杖下座。
J39nB466_p0844b04║為張二居士對靈小參。我來此邑,你不離我,遽爾西
J39nB466_p0844b05║歸,大家散夥。咄。休散夥。撫掌呵呵。歸去來勘破,禾山
J39nB466_p0844b06║解打鼓。正恁麼時,張二居士在甚處安身立命?良久
J39nB466_p0844b07║曰,足下白雲千萬朵。
J39nB466_p0844b08║眾善友為武相臺設供請小參。生見其形一靈皮袋,
J39nB466_p0844b09║皮袋一靈覿面相呈。落花有意,流水無情。截斷生死
J39nB466_p0844b10║兩重關,月在青天水在瓶。今晨眾善友特請山僧說
J39nB466_p0844b11║法,為作證明。且道武公還來受供也無?良久曰,有水
J39nB466_p0844b12║皆含月,無山不帶雲。
J39nB466_p0844b13║弘舟上人起棺小參。不參禪不持戒,一句彌陀常自
J39nB466_p0844b14║在。今朝脫卻這皮囊,撒手西歸無罣礙。
J39nB466_p0844b15║澄明大德對靈小參。來時明歷歷,月照碧潭光皎潔。
J39nB466_p0844b16║去時黑漆漆,九九原來八十一。踏翻來去兩重關,捏
J39nB466_p0844b17║出秤錘黃金汁。澄明大德即今神通作麼生施展?卓
J39nB466_p0844b18║拄杖曰,雙雙木馬嘶風去,引得虛空笑點頭。
J39nB466_p0844b19║侯吉祥居士薦嚴請小參。諸行無常,雲在嶺頭閒不
J39nB466_p0844b20║徹。是生滅法,水流澗不太茫生。生滅滅已,竹密不妨
J39nB466_p0844b21║流水過。寂滅為樂,山高豈礙白雲飛。若能於此會得,
J39nB466_p0844b22║始知生也未常生,滅也未常滅。既無生滅,去來則隨
J39nB466_p0844b23║緣任運。優游放曠一句作麼生道?以拂子擊案曰,塵
J39nB466_p0844b24║塵極樂國,剎剎總蓮邦。
J39nB466_p0844b25║小參。參學人出一叢林,入一保社,親近知識。必須要
J39nB466_p0844b26║化氣質,改性情。去能所,除我見。斷無明,絕是非。少可
J39nB466_p0844b27║有參學分矣。今冬諸兄弟多有幾千里來,發向上心,
J39nB466_p0844b28║求菩薩道。未入龍山門時便有立地成佛底心,及乎
J39nB466_p0844b29║到龍山進了堂,放下腰包,要一個善用心底人也無。
J39nB466_p0844b30║一出一入,皆在情識上做活計。舉目動靜,是非好歹,
J39nB466_p0844c01║一點也瞞你不得。古德云,纔有是非,紛然失心。曠劫
J39nB466_p0844c02║以來者一點偷心死不盡。輪迴三界,轉驢胎,入馬腹,
J39nB466_p0844c03║皆為識情紛擾之所招也。諸兄弟要參龍山禪,將你
J39nB466_p0844c04║向來冊子上學得底,心意識邊想得底,盡情拈向一
J39nB466_p0844c05║邊。單單看一個無意味底話頭,於日用中時刻不可
J39nB466_p0844c06║放過,直待心死路絕。要一點氣息也無,休管悟不悟。
J39nB466_p0844c07║直恁猛烈疑將去參將去。參到不參而自參,不疑而
J39nB466_p0844c08║自疑。拶到百尺竿頭,進不得,退不得,住不得。向這裏
J39nB466_p0844c09║忽然[囗@力]地一聲,緩緩地睜開兩眼。依然只是舊時人,
J39nB466_p0844c10║秖改舊時行履處。更不疑天下老和尚舌頭。即不無,
J39nB466_p0844c11║若在龍山門下向你道未在,何故不見道?欲窮千里
J39nB466_p0844c12║目,更上一層樓。
J39nB466_p0844c13║小參。舉古德曰,莫行心處路,不掛本來衣。何須正恁
J39nB466_p0844c14║麼,切忌未生時。去此四途,還有商量分也無?諸兄弟
J39nB466_p0844c15║若有,不妨與山僧商量看。問,婆子燒庵,意旨如何?師
J39nB466_p0844c16║曰,來者不善,荅者有餘。典座問,乾矢橛意旨如何?師
J39nB466_p0844c17║曰,醋是醋味,鹽是鹽鹹。座禮拜。師曰,是世法,是佛法?
J39nB466_p0844c18║座擬議,師打曰,料你分疏不出。剃藏頭僧出問,世尊
J39nB466_p0844c19║未離兜率,已降皇宮。未出母胎,度人已畢。此意如何?
J39nB466_p0844c20║師曰,刀刮頭皮痛。問,庭前柏樹子,是何意旨?師曰,今
J39nB466_p0844c21║日好大雪。問,如何是親切處?師曰,髼髼鬆鬆。曰,如何
J39nB466_p0844c22║是落腳處?師曰,拳拳攣攣。乃曰,即心即佛,頭上安頭。
J39nB466_p0844c23║非心非佛,斬頭覓活。不是心,不是佛,不是物,正是棄
J39nB466_p0844c24║本求末。如何是祖師西來意?庭前柏樹子?如何是佛?
J39nB466_p0844c25║乾矢橛?直恁麼會去也。是抱贓叫屈,方便門中即不
J39nB466_p0844c26║無。若論衲僧本分,料掉沒交涉。且道如何是衲僧本
J39nB466_p0844c27║分?倦來開單,醒來喫飯。清水洗缽,漱口喫茶。南方一
J39nB466_p0844c28║九二九,家家沿河插柳。今冬數九已來,天氣漸溫。山
J39nB466_p0844c29║僧也想種幾株。昨日向溝頭裏,河岸邊走了一轉,盡
J39nB466_p0844c30║天地凍得生鐵相似。縱有鋼鍬利钁,用盡平生氣力,
J39nB466_p0845a01║直是穵砍不入。顧左右呵呵大笑曰,罷罷罷。下座。
J39nB466_p0845a02║小參。師喚僧來,僧近前乃曰,會得那邊事,向這邊行
J39nB466_p0845a03║履。如何是那邊事?曰,鐵牛水上行。師曰,如何是這邊
J39nB466_p0845a04║行履事?曰,喫飯穿衣。師曰,截斷兩頭又作麼生?曰,三
J39nB466_p0845a05║門騎佛殿。師咳嗽一聲,僧無語。師曰,好一場曲調,被
J39nB466_p0845a06║山僧咳嗽一聲便瓦解冰消。問,不是心,不是佛,不是
J39nB466_p0845a07║物,是甚麼?師曰,小雪流凌。曰,意旨如何?師曰,大雪凍
J39nB466_p0845a08║河。乃曰,諸人欲學斯道,必須要善用其心。近來學者
J39nB466_p0845a09║不善用心者極多,所以不能死心做工夫,終日只在
J39nB466_p0845a10║心意識上作活計。永嘉道,損法財,滅功德。莫不由茲
J39nB466_p0845a11║心意識。心意識乃是障道魔軍。龍山與你截斷心意
J39nB466_p0845a12║識,你又無處下手。不是昏沉,定是掉舉。不是掉舉,定
J39nB466_p0845a13║又坐在無事甲裏。要半點疑情也無。又古人道,大疑
J39nB466_p0845a14║大悟,小疑小悟,不疑不悟。究竟諸兄也不知疑情之
J39nB466_p0845a15║所以然,秖在知解上作活計。知解纔生依舊落於心
J39nB466_p0845a16║意識。欲得真疑現前,必須萬緣放下,動靜兩忘。外不
J39nB466_p0845a17║知有身,內不知有心。亦不得坐在不知處。向這裏提
J39nB466_p0845a18║個無意味底話頭。朝撕暮捱,一時不得放過。直捱到
J39nB466_p0845a19║無下手處,沒滋味處,心死路絕處,連絕也不知。工夫
J39nB466_p0845a20║做到這裏,纔喚作疑情。疑情一起而前如銀山鐵壁
J39nB466_p0845a21║相似,向前不得,退後不得,左不得,右不得,昏悶殺人。
J39nB466_p0845a22║已立百尺竿頭,更進一步。直得懸崖撒手,自肯承當。
J39nB466_p0845a23║絕後再甦,欺君不得。然雖如是,切忌坐在前後際斷
J39nB466_p0845a24║處,恐死了不得活,何也?巖頭道,未得個入頭處,必須
J39nB466_p0845a25║求個入頭處。已得個入頭處,必須求個出頭處。且道
J39nB466_p0845a26║作麼生是出頭處?驀按竹篦顧左右,喝一喝曰,雲散
J39nB466_p0845a27║家家月,春來處處花。
J39nB466_p0845a28║造藏經閣破木小參。拈拄杖乃卓一下曰,普庵到此,
J39nB466_p0845a29║百無禁忌。紫微高臨,千祥駢集。任他諸煞到來,直得
J39nB466_p0845a30║退避三舍。復豎拄杖召曰,大眾吉祥,王菩薩在山僧
J39nB466_p0845b01║拄杖頭上。高聲道,今日破木良辰,諸佛龍天悉皆歡
J39nB466_p0845b02║喜稱善。不日工成,錢糧雲委。又卓一下曰,謝聖屈臨,
J39nB466_p0845b03║有勞神用。
J39nB466_p0845b04║魏允彝居士薦慈請小參。諸行無常,竹密不妨流水
J39nB466_p0845b05║過。是生滅法,山高豈礙白雲飛。生滅滅已,木人執板
J39nB466_p0845b06║雲中拍。寂滅為樂,石女含笙嶺外吹。正恁麼時,且道
J39nB466_p0845b07║魏母王氏孺人在甚麼處?喝一喝曰,直下西方休那
J39nB466_p0845b08║步,遍界蓮邦歸去來。
J39nB466_p0845b09║為李善友小參。塵勞中生,佛地上死。有因有緣,無彼
J39nB466_p0845b10║無此。既無彼此,且道李善友一口氣不來,向甚麼處
J39nB466_p0845b11║安身立命?泥牛鑽入海,木馬逐風嘶。
J39nB466_p0845b12║為張居士紹先對靈小參。師曰,我來遲,法堂前草深
J39nB466_p0845b13║一丈。公去早,出門茫茫皆是草。親恩未報已先歸,撒
J39nB466_p0845b14║手長空日杲杲。自性彌陀秖者是,淨土蓮邦休外討。
J39nB466_p0845b15║於此明得,一雙孤雁撲地高飛。於此不明,一對鴛鴦
J39nB466_p0845b16║池邊獨立。所以道,我無一切心,何用一切法。乃震威
J39nB466_p0845b17║喝曰,且道是法耶?是心耶?張居士試定當看。驀豎拄
J39nB466_p0845b18║杖,良久曰,三月江南春氣暖,鷓鴣啼處百花香。
J39nB466_p0845b19║過毫州為山西汾陽曹翰英居士對靈小參。乃舉古
J39nB466_p0845b20║德曰,五蘊山頭一段空,同門出入不相逢。無量劫來
J39nB466_p0845b21║賃屋住,到頭不識主人翁。曹居士還識主人翁麼?若
J39nB466_p0845b22║曰識得,又不相逢。既不相逢,且道問甚麼人賃?豎拂
J39nB466_p0845b23║子曰,會麼?若道是拂子,喚甚麼作主人翁?若道是主
J39nB466_p0845b24║人翁,又是拂子。於此明得。相逢卻不識,不識卻相逢。
J39nB466_p0845b25║主人翁即是拂子,拂子即是主人翁。無彼無此,無得
J39nB466_p0845b26║無失,方與這老宿同一鼻孔。雖然生意各別,養家一
J39nB466_p0845b27║般。究竟檢點無一字,提起有千般。此陰滅時彼陰生,
J39nB466_p0845b28║彼陰生時此陰滅。龍山也是因行掉臂,即今仰勞大
J39nB466_p0845b29║眾為曹老居士唱個還鄉曲調。眾乃舉贊。
J39nB466_p0845b30║  晚參
J39nB466_p0845c01║晚參。乃拈拄杖畫一畫良久曰,會麼?識得一,萬事畢。
J39nB466_p0845c02║且道未畫已前是什麼字?諸兄若向這裏會得,許你
J39nB466_p0845c03║具半隻眼。設若不明,禮拜了再向諸人道一。眾作禮。
J39nB466_p0845c04║師起身歸方丈。
J39nB466_p0845c05║晚參。聞鼓聲,眾集。聞磬聲,禮拜。山門裏出入,禪堂中
J39nB466_p0845c06║打坐。齋堂內喫飯,東廁頭屙屎。且道是世間法?是出
J39nB466_p0845c07║世間法?眾中還有道得底麼?若道得,不妨出來道看。
J39nB466_p0845c08║若道不得,切忌向鬼窟裏作活計。
J39nB466_p0845c09║晚參。諸兄久聞龍山禪道佛法,未入龍山門時,早向
J39nB466_p0845c10║諸兄道破了也。及乎到來參見龍山,卻被龍山惡水
J39nB466_p0845c11║渾身澆了也。求入參堂,領個話頭,晝三夜三,摩褌擦
J39nB466_p0845c12║褲。真是不唧溜中更不唧溜也。既不唧溜,拌一生做
J39nB466_p0845c13║個癡獃漢子。向三條椽下,七尺單前參將去,自然有
J39nB466_p0845c14║個相應時節。若是伶俐衲僧,向未到龍山已前薦去,
J39nB466_p0845c15║好與三十棒。且道是賞你,罰你?
J39nB466_p0845c16║晚參。參禪人須當,生處要熟,熟處要生。何為熟處?無
J39nB466_p0845c17║明煩惱是。何為生處?菩提涅槃是。若能反熟處為生,
J39nB466_p0845c18║生處為熟。許你有個入處。
J39nB466_p0845c19║晚參。舉法眼。因井被沙塞,卻泉眼眼。問僧,泉眼不通
J39nB466_p0845c20║被沙塞,道眼不通被甚麼物礙?僧無對,法眼自代曰,
J39nB466_p0845c21║被眼礙。師曰,法眼恁麼代語,猶欠悟。在或有向龍山
J39nB466_p0845c22║道,道眼不通被甚麼物礙?即向他道,被道礙。
J39nB466_p0845c23║晚參。舉法眼。指凳子曰,識得凳子,周匝有餘。後雲門
J39nB466_p0845c24║曰,識得凳子,天地懸殊。雪竇顯曰,澤廣藏山,理能伏
J39nB466_p0845c25║豹。雲峰悅曰,官不容針,私通車馬。師曰,諸大老眼光
J39nB466_p0845c26║爍破四天下,卻被法眼凳子惑亂不少。往往作佛法,
J39nB466_p0845c27║商量浩浩。引得後學初機,不免鑽龜打瓦。龍山即不
J39nB466_p0845c28║然,識得凳子秖是凳子。
J39nB466_p0845c29║晚參。一僧出作禮。師曰,作麼?曰,學人初機,請和尚直
J39nB466_p0845c30║捷指示。師曰,香爐三隻腳,桌子四條腿。曰,恁麼則太
J39nB466_p0846a01║煞現成。師拍膝一下曰,觀世音菩薩將錢買胡餅,放
J39nB466_p0846a02║下手來卻是饅頭。你作麼生商量?曰,不會。師打兩棒
J39nB466_p0846a03║曰,一棒打你不會,一棒打你現成。
J39nB466_p0846a04║  示眾
J39nB466_p0846a05║示眾。問,如何是學人未生時本來面目?師曰,棗核兩
J39nB466_p0846a06║頭尖。乃舉巖頭[大/歲]祖值沙汰時,隱於鄂州湖邊作渡
J39nB466_p0846a07║子。兩岸各掛一板。有人過者打板一下,頭曰,阿誰?或
J39nB466_p0846a08║曰,要過那邊去。頭乃舞棹迎之。一日,有一婆抱一孩
J39nB466_p0846a09║兒來。婆曰,呈橈舞棹即不問,且道婆手中兒甚處得
J39nB466_p0846a10║來?頭便打。婆曰,婆生七子,六個不遇知音。秖這一個
J39nB466_p0846a11║也不消得。便拋向水中。師良久復顧左右曰,諸昆仲
J39nB466_p0846a12║還會麼?若能於此會得,山僧在你耳裏。於此不會,山
J39nB466_p0846a13║僧在你眼裏。直饒向山僧道,和尚秖這一個也不消
J39nB466_p0846a14║得。山僧只得呵呵大笑,且道笑個甚麼?笑你老婆見
J39nB466_p0846a15║解。
J39nB466_p0846a16║示眾。大凡做工夫,必須要疑言句。古德曰,不疑言句,
J39nB466_p0846a17║是為大病。言句不明,事理不通。便喚作無孔鐵鎚,流
J39nB466_p0846a18║俗阿師。他古人垂一言半句,與人解黏去縛,拔楔抽
J39nB466_p0846a19║釘。如僧問雲門,如何是佛門?曰,乾矢橛。僧問趙州,如
J39nB466_p0846a20║何是祖師西來意?州曰,庭前柏樹子。只者兩轉語,便
J39nB466_p0846a21║是金剛圈,栗棘篷。吞不下,透不過,無處下手。學者往
J39nB466_p0846a22║往做工夫到這裏,無下手處。不是落空,便是著有。所
J39nB466_p0846a23║以古人道,若論此事,不可以有心求,不可以無心會。
J39nB466_p0846a24║不可以寂默通,不可以語言道。離四句,絕百非。心意
J39nB466_p0846a25║不行,智識不到。若是伶俐漢,向這裏舉起話頭,猛著
J39nB466_p0846a26║精彩。看是個甚麼道理?看來看去,如銀山鐵壁相似。
J39nB466_p0846a27║工夫到恁麼地一刻,不可放過。驀然磕著撞著,向四
J39nB466_p0846a28║句百非外,直下打破漆桶。自然銀山粉碎,絕後再甦。
J39nB466_p0846a29║從今更不疑天下老和尚舌頭也。然雖如是,若到龍
J39nB466_p0846a30║山門下,秖向他道未在。何故?不見道,粗餐易飽,細嚼
J39nB466_p0846b01║難饑。珍重。
J39nB466_p0846b02║示眾。問,洞上正偏即不問,汾陽十智請師宣。師曰,隨
J39nB466_p0846b03║你顛倒。如何是一同一質?師曰,山裏石,溪中水。如何
J39nB466_p0846b04║是二同大事?師曰,萬里一條鐵。如何是三總同參?師
J39nB466_p0846b05║曰,雪裏埋月光皎潔。如何是四同真智?師曰,切忌眼
J39nB466_p0846b06║中重著楔。如何是五同遍普?師曰,冬寒夏熱。如何是
J39nB466_p0846b07║六同具足?師曰,賊不打貧兒家。如何是七同得失?師
J39nB466_p0846b08║曰,明眼人落井。如何是八同生殺?師曰,眉間掛劍。如
J39nB466_p0846b09║何是九同音吼?師曰,鴉鳴鵲噪。如何是十同得入?師
J39nB466_p0846b10║曰,桃花浪箭射靈雲。與甚麼人同得入?師曰,胡張三,
J39nB466_p0846b11║黑李四。與阿誰同音吼?師曰,鐵鳳空裏鳴。作麼生同
J39nB466_p0846b12║生殺?師曰,近日王令稍嚴。與甚麼物同得失?師曰,愛
J39nB466_p0846b13║看青山好,忘卻來時道。阿那個同具足?師曰,六六三
J39nB466_p0846b14║十六。是甚麼同遍普?師曰,甜瓜徹蒂甜,苦瓜連根苦。
J39nB466_p0846b15║何人同真智?師曰,切忌認奴作郎。孰能總同參?師曰,
J39nB466_p0846b16║開眼見明,合眼見暗。那個同大事?師曰,腦後見腮,莫
J39nB466_p0846b17║與往來。何物同一質?師曰,騎牛更覓牛。曰,聞道汾州
J39nB466_p0846b18║柏鐵嘴,果然手段異諸方。師曰,軌持千里鈔,林下道
J39nB466_p0846b19║人悲。乃曰,適來僧問十智同真,山僧一一勉荅。諸人
J39nB466_p0846b20║還知其中一智是根源麼?復為頌出曰,一智現在彌
J39nB466_p0846b21║勒布袋,拋向街頭風吹日曬。下座。
J39nB466_p0846b22║示眾。古人道,十八上解作活計。今日眾中還有解作
J39nB466_p0846b23║活計底麼?不妨出來道看。僧問,某甲解作活計。師曰,
J39nB466_p0846b24║如何是你底活計?曰,海底泥牛吞卻月。師曰,昨日有
J39nB466_p0846b25║僧恁麼道被山僧痛打一頓。僧擬議,師直打退。
J39nB466_p0846b26║示眾。不思善,不思惡。正與麼時,隨顧左右喝一喝曰,
J39nB466_p0846b27║住住洎合,錯下注腳。問,倩女離魂,那個是真?師曰,雞
J39nB466_p0846b28║嘴尖,鴨嘴匾。曰,意旨如何?師曰,蚌蛤含珠沒頭臉。久
J39nB466_p0846b29║無人出,師復曰,雞嘴尖,鴨嘴匾。蚌蛤含珠沒頭臉。過
J39nB466_p0846b30║河不濕褌,皆因是水淺。咦險。
J39nB466_p0846c01║因事示眾。此生心不歇,窮劫遭磨滅。此生心不了,窮
J39nB466_p0846c02║劫增煩惱。直下歇,當下了。日日東方日出卯,踏著上
J39nB466_p0846c03║頭關,眼見虛空小。
J39nB466_p0846c04║元旦普茶示眾。大眾催花擊鼓,石女巖前起舞。燈籠
J39nB466_p0846c05║拊掌呵呵,露柱無端亂走。諸仁者還會麼?若能會得,
J39nB466_p0846c06║不妨呵佛罵祖。設若不會,切忌揚塵簸土。報君知,莫
J39nB466_p0846c07║莽鹵。甜瓜徹蒂甜,苦瓜連根苦。正恁麼時,且聞聲悟
J39nB466_p0846c08║道,見色明心。一句又作麼生?喝一喝曰,萬物咸新。
J39nB466_p0846c09║一夕落堂示眾。劉應明居士問曰,弟子見趙州洗缽
J39nB466_p0846c10║盂話,特煞現成。和尚何不舉似大眾,令教參究。師曰,
J39nB466_p0846c11║誰人知此意?令我憶趙州。士曰,和尚也不得壓良為
J39nB466_p0846c12║賤。師曰,其僧見個甚麼道理,便悟去。士曰,有道理可
J39nB466_p0846c13║見,即不悟也。師曰,無道理時如何?士佇思,師曰,又作
J39nB466_p0846c14║道理去也。士便喝,師曰,已遲八刻。乃曰,劉居士請山
J39nB466_p0846c15║僧舉洗缽盂話,令諸人一個個悟去。秖如僧問,趙州
J39nB466_p0846c16║某甲乍入叢林,乞師指示。州曰,喫粥也未?僧曰,喫粥
J39nB466_p0846c17║了也。州曰,洗缽盂去。僧大悟。師曰,趙州並未說奇言
J39nB466_p0846c18║玅句,僧即領略。蓋偷心易死之故也。諸人設使不能
J39nB466_p0846c19║薦取,重為下個注腳。碌磚空裏叫,蒲團水底走。大盡
J39nB466_p0846c20║三十日,小盡二十九。士曰,弟子忍俊不禁,亦為大眾、
J39nB466_p0846c21║師說個偈子。大盡小盡,不離方寸。誰饑誰飽,誰倦誰
J39nB466_p0846c22║困。海底紅輪,山頭浪滾。十字打開,要論便論。師歸方
J39nB466_p0846c23║丈。士隨後,入呈。棒喝見解。師不肯。士深疑至三鼓,上
J39nB466_p0846c24║方丈叩門。師曰,誰?士曰,者老漢,幾被你瞞。師曰,你且
J39nB466_p0846c25║下去士回至黎明復上方丈禮謝師曰淨面了也未?
J39nB466_p0846c26║士曰,淨了。師曰,喫滾水了也未?士曰,喫了。師曰,依舊
J39nB466_p0846c27║可憐生。和聲便打,士曰,和尚意作麼生?師便喝,士亦
J39nB466_p0846c28║喝。師便打,士亦打。師曰,我也打,你也打。其中意作麼
J39nB466_p0846c29║生?士又喝,師曰,適來打,而今喝,干他甚麼事?士禮拜,
J39nB466_p0846c30║師笑曰,也不得亂做。
J39nB466_p0847a01║示眾。一句合頭語,萬古繫驢橛。伶俐衲僧聞得便行。
J39nB466_p0847a02║曰將謂普通,有多少奇特,原來只在這裏。且道這裏
J39nB466_p0847a03║是甚麼所在?直饒翻轉面皮。正好朝打三千,暮打八
J39nB466_p0847a04║百。
J39nB466_p0847a05║師一日見二鴉相打,示眾。古人道,聞聲悟道,見色明
J39nB466_p0847a06║心。龍山即不然。聞聲失道,見色迷心。此語有兩負門。
J39nB466_p0847a07║若能辨得,許伊開一隻眼。若辨不得,即瞎卻一隻眼。
J39nB466_p0847a08║若要全開全瞎,直須問取二老鴉。喝一喝。
J39nB466_p0847a09║示眾。要參了生,脫死底禪。第一不得收拾外邊事。何
J39nB466_p0847a10║故從門入者,不是家珍,向外馳求亦非玅道。亦不得
J39nB466_p0847a11║向心意邊作活計。不見古德道,損法財,滅功德。莫不
J39nB466_p0847a12║由斯心意識。到這裏,直得外不放入,內不放出。不入
J39nB466_p0847a13║不出,不定不亂。心等虛空,亦不得作虛空想。纔作空
J39nB466_p0847a14║見,即不空也。又不得坐在空處。若坐在空處,便是落
J39nB466_p0847a15║空亡底外道,魂不散底死人。正與麼時,如盲人上高
J39nB466_p0847a16║山相似。上到萬仞崖前,忽然失腳,一撲到底。直得通
J39nB466_p0847a17║身粉碎,款款地睜開兩眼,始信永嘉曰,無明實性即
J39nB466_p0847a18║佛性,幻化空身即法身。法身覺了無一物,本原自性
J39nB466_p0847a19║天真佛。非誑語也。
J39nB466_p0847a20║示眾。參學人必須心要應口,行要越志。近來學者口
J39nB466_p0847a21║是心非,志虧行短,二六時中少有不如意處。人我山
J39nB466_p0847a22║摩天,是非心塞海。所以古人道,一念無明起,八萬障
J39nB466_p0847a23║門開。將此大事因緣拋向大洋海裏,無明習氣掛在
J39nB466_p0847a24║眉毛尖上。如此參學,參到彌勒下生,終不能得悟。若
J39nB466_p0847a25║是真實學道人,不得自欺自瞞。通身放下,一點氣息
J39nB466_p0847a26║也無。從朝至暮,如木石相似。只知饑來喫飯,倦來打
J39nB466_p0847a27║眠。看一個無意味話頭,行住坐臥,不可放過。日久月
J39nB466_p0847a28║深,忽然磕著撞著。噫。元來此事不從人得,方知吾不
J39nB466_p0847a29║汝欺。
J39nB466_p0847a30║示眾。參禪一事原無奇特玄玅。纔有絲毫求奇索異
J39nB466_p0847b01║之心,早已墮坑落塹了也。須當內安其心,外安其身。
J39nB466_p0847b02║萬緣放下,行住坐臥,平平常常。將個乾矢橛樹在面
J39nB466_p0847b03║前,忽然打破漆桶,識得自己本命元辰。落著處不是
J39nB466_p0847b04║差事。
J39nB466_p0847b05║示眾。學道之人,外要身閒,內要心靜。也不得太過也,
J39nB466_p0847b06║不得不及。太過則精神不繼,不及則道業難成。但將
J39nB466_p0847b07║太過與不及拈在一邊,然後咬定本參。看他必定是
J39nB466_p0847b08║個甚麼意旨?驀地坐斷兩頭,中間不立,自有少分相
J39nB466_p0847b09║應。
J39nB466_p0847b10║示眾。龍山昨日心上靜悄悄地,如木人相似。休說雜
J39nB466_p0847b11║念紛飛,要求一念起處也不可得。今朝心上鬧浩浩
J39nB466_p0847b12║地,將塵剎以來事一時現前。更有思不來,想不去底
J39nB466_p0847b13║雜念紛飛。無如奈何,山僧只得端身正坐,用力排遣。
J39nB466_p0847b14║正排遣時,推又推不開,歇又歇不下。覓他起處又不
J39nB466_p0847b15║可得。正恁麼時,忽聽堂中開靜,山僧不覺放倒身心,
J39nB466_p0847b16║一覺睡到天明。開眼看時,日已三竿。諸昆仲且道昨
J39nB466_p0847b17║日底是,今朝底是?若道昨日底是,昨日靜悄悄,是無
J39nB466_p0847b18║心。古德曰,無心猶隔一重關。若道今朝底是,今朝鬧
J39nB466_p0847b19║浩浩,是有心。古人曰,有心用處還成錯。若道是則總
J39nB466_p0847b20║是,非則總非。便是儱侗真如,顢頇佛性。正好弔向三
J39nB466_p0847b21║門外,打三十苕帚。畢竟如何?咄。若不同床睡,焉知被
J39nB466_p0847b22║底穿。
J39nB466_p0847b23║示眾。乃拈拄杖畫一圓相曰,會麼?盡虛空是一個禪
J39nB466_p0847b24║堂,遍法界是一張禪床。經行坐臥,喫飯穿衣,屙屎送
J39nB466_p0847b25║尿,全身在裏許。若道不在裏許也,是個開眼尿床鬼
J39nB466_p0847b26║子。若道在裏許,莫道不疑好。所以古人道,大疑大悟,
J39nB466_p0847b27║小疑小悟,不疑不悟。千疑萬疑秖是一疑。一疑若破,
J39nB466_p0847b28║千疑萬疑一時破。若論今冬做工夫,在諸兄分上也
J39nB466_p0847b29║算十分用心。在山僧分中看,諸兄要一個真疑現前
J39nB466_p0847b30║底也無。終日磨褌擦褲,晝三夜三。秖在心意識上作
J39nB466_p0847c01║活計,然此心意識正是學般若底障道魔軍。山僧大
J39nB466_p0847c02║開方便,與你奪了心意識。及至心意識不行,諸兄又
J39nB466_p0847c03║墮在無事甲裏。心上覺得受用,不知正是魂不散底
J39nB466_p0847c04║死人,落空亡底外道。山僧又向你道,不得無心死坐,
J39nB466_p0847c05║不得離話頭空坐。有不得,無不得,亦有亦無也不得,
J39nB466_p0847c06║非有非無也不得。離四句,絕百非。到這裏正好向竹
J39nB466_p0847c07║篦子,觸背不得。乾矢橛意旨如何?發大勇猛參將去,
J39nB466_p0847c08║自然真疑現前。不想諸兄到這裏無下手處,沒滋味
J39nB466_p0847c09║處。反打轉來,復與昏沉散亂攪作一團。如此用心,莫
J39nB466_p0847c10║說在龍山會裏,便是釋迦復出,達摩再來,也救你不
J39nB466_p0847c11║得。嗚呼,近來人心不古,聖教衰微。今有一般長老,自
J39nB466_p0847c12║己道眼不明,統一群瞎漢,撐一個門庭。見來幾個好
J39nB466_p0847c13║學者,安下單來。不教下死心做工夫,今日出幾個問
J39nB466_p0847c14║頭,明日出兩則公案。引得十個一群,五個一隊。商量
J39nB466_p0847c15║浩浩,著成轉語,做成拈頌,呈上方丈。瞎禿奴也不管
J39nB466_p0847c16║他有見地,無見地,即便圈圈點點送將出來。學人一
J39nB466_p0847c17║見,圈了拈頌,點了轉語。通身慶快,便道和尚肯了我。
J39nB466_p0847c18║終日向本子上去念機鋒,學公案,將古人言句盡作
J39nB466_p0847c19║是非得失商量。若人問著,如打熱病相似,胡說亂道。
J39nB466_p0847c20║如不肯他,滿肚無明。便道,某和尚肯過我底。裝模作
J39nB466_p0847c21║樣,輕慢聖賢。空腹高心,造地獄業。此正是打頭不遇
J39nB466_p0847c22║作家,到老終成骨董。所以參玄上士,先要具一副擇
J39nB466_p0847c23║法眼,親近一個明眼長老。可以與你抽釘拔楔,解黏
J39nB466_p0847c24║去縛。諸兄弟若要解黏去縛麼?將諸方學得底,心意
J39nB466_p0847c25║識邊想得底,冊子上看得底,盡情放下。放到無可放
J39nB466_p0847c26║處,死到無可死處。向這裏正好看一個公案,或是竹
J39nB466_p0847c27║篦子,或是乾矢橛?如靠一座須彌山相似,向四威儀
J39nB466_p0847c28║中,時刻不可放過。直待懸崖撒手,如夢醒,如蓮花開。
J39nB466_p0847c29║噫!此回更不疑天下老和尚舌頭也。到恁麼地,正好
J39nB466_p0847c30║向師承邊,十年二十年溫研積稔。將五家剛宗,細大
J39nB466_p0848a01║法門,古今言句,千七百則葛藤,一拍粉碎。方可向水
J39nB466_p0848a02║邊林下,峭壁峰前,保養聖胎。諸昆仲即今還有與麼
J39nB466_p0848a03║人也無?設有,一任你橫擔拄杖,緊峭草鞋。若無,不若
J39nB466_p0848a04║按下雲頭,向龍山頂上種田博飯喫。良久卓拄杖下
J39nB466_p0848a05║座。
J39nB466_p0848a06║示眾。昨日把定封疆,今朝放開一線。沸湯鍋裏冰凌,
J39nB466_p0848a07║石火光中掣電。若能於此會得,許伊工夫成片。設若
J39nB466_p0848a08║於此不會,未免墮坑落塹。墮坑落塹即且置,眾中還
J39nB466_p0848a09║有工夫成片者麼?有則不妨出來,竹篦子與你相見。
J39nB466_p0848a10║問,如何是句?師豎起竹篦。曰,如何是意?師放下竹篦
J39nB466_p0848a11║曰,如何是意句交馳?師和聲便打。僧無語,師曰,不得
J39nB466_p0848a12║有語,不得無語。向這裏道一句看。曰,舌頭不出口。師
J39nB466_p0848a13║曰,這是有語。僧佇思,師曰,這是無語。僧禮拜,師曰,又
J39nB466_p0848a14║是躲根。問,乾矢橛意旨如何?師曰,石羊吞石虎。舉僧
J39nB466_p0848a15║問雲門,如何是佛門?曰,乾矢橛。若恁麼會,許伊開一
J39nB466_p0848a16║隻眼。如何是佛?乾矢橛。若恁麼會,未免瞎一隻眼。若
J39nB466_p0848a17║要雙眼圓明,直待彌勒下生。且道彌勒幾時下生,待
J39nB466_p0848a18║虛空落地時向伊道。
J39nB466_p0848a19║示眾。一念迷處是眾生,一念覺時原是佛。直下迷覺
J39nB466_p0848a20║兩俱空,佛與眾生是何物?縱然會得諦當,猶是高郵
J39nB466_p0848a21║到邵伯。乃彈指一下曰,若恁麼會去,省卻多少力。
J39nB466_p0848a22║夢覺偈示眾。夢裏事事分明,覺後空空如也。一靈真
J39nB466_p0848a23║性非真,四大假合非假。夢覺真假雙忘,步步頭頭脫
J39nB466_p0848a24║灑。語默動靜之中,一任呼驢喚馬。
J39nB466_p0848a25║示眾。說宗說教,也是弄精魂。說禪說道,也是弄精魂。
J39nB466_p0848a26║說心說性,也是弄精魂。說凡說聖,也是弄精魂。揚眉
J39nB466_p0848a27║瞬目,也是弄精魂。入定凝神,也是弄精魂。朝參暮請,
J39nB466_p0848a28║也是弄精魂。擦褲摩褌,也是弄精魂。精通三教,博盡
J39nB466_p0848a29║古今,也是弄精魂。直饒你將三藏十二部一切修多
J39nB466_p0848a30║羅,念在肚皮裏,如瓶瀉水,也是弄精魂。三世諸佛,歷
J39nB466_p0848b01║代祖師,天下老和尚,拈椎豎拂,接物利生,說玄說玅,
J39nB466_p0848b02║提古拈今,也是弄精魂。將一千七百陳葛藤,橫說豎
J39nB466_p0848b03║說,縱橫十字,說攪長河為酥酪,變大地作黃金,也是
J39nB466_p0848b04║弄精魂。於中若有旁不甘者出來道,龍山恁麼說話,
J39nB466_p0848b05║莫不別有長處麼?山僧向他道,並無長處,只知饑要
J39nB466_p0848b06║喫飯,倦要睡覺,痛便叫,癢便笑。眾中若有人道,龍山
J39nB466_p0848b07║恁麼說話,也是弄精魂。山僧只得呵呵大笑。且道笑
J39nB466_p0848b08║個甚麼?寧可與有智人相罵,不可與無智人說話。便
J39nB466_p0848b09║歸方丈。記錄隨後入方丈,作禮。師曰,你見個甚麼道
J39nB466_p0848b10║理,便來禮拜。曰,見和尚弄精魂。師曰,你因甚隨山僧
J39nB466_p0848b11║腳跟轉?曰,理長則就。師笑曰,弄精魂漢。又一僧上方
J39nB466_p0848b12║丈呈見解,師曰,直饒你千了百當,拈來便用,事事無
J39nB466_p0848b13║礙,也是弄精魂。其僧罔措而退。
J39nB466_p0848b14║示眾。龍山昔年曾向江南行腳,參一則極現成底公
J39nB466_p0848b15║案,懷藏至今,未嘗舉似與人。適因諸兄發向上心,結
J39nB466_p0848b16║精進七。山僧今日不惜眉毛,得得舉似,敢保個個悟
J39nB466_p0848b17║去。正欲說時,被諸兄一拜拜得我忘前失後。又被諸
J39nB466_p0848b18║兄問甚麻三觔,乾矢橛,竹篦子,父母未生前,問得我
J39nB466_p0848b19║口啞無言,轉身吐氣不得。將此一則公案忘卻了也。
J39nB466_p0848b20║儘力思量,要覓一個元字腳也了不可得。驀豎拄杖
J39nB466_p0848b21║曰,拄杖子,你還記得麼?試代我道看。良久曰,拄杖默
J39nB466_p0848b22║而不答。兩個有頭無尾漢,好與一坑埋卻。低頭歸方
J39nB466_p0848b23║丈。
J39nB466_p0848b24║示眾。人生中國易,要求出家難。捨俗出家易,參禪學
J39nB466_p0848b25║道難。參禪學道易,親近知識難。親近知識易,望長久
J39nB466_p0848b26║遠難。望長久遠易,捨己從人難。捨己從人易,通身放
J39nB466_p0848b27║下難。通身放下易,千了百當難。千了百當易,事事仍
J39nB466_p0848b28║舊難。饒你千了百當,事事仍舊。若論佛法大意,更向
J39nB466_p0848b29║三條椽下,七尺單前,參三十年,來喫龍山拄杖。何謂
J39nB466_p0848b30║如是?不見道,一絲不透,如隔鐵圍。
J39nB466_p0848c01║冬前示眾。明日交冬數九,凍得石女縮手。灌了熱酒
J39nB466_p0848c02║三杯,喫得通身是口。崖前罵雨呼風,山頭倒翻觔斗。
J39nB466_p0848c03║過了一百單五,大地山河露醜。諸昆仲還會麼?若不
J39nB466_p0848c04║會,更聽龍山重說伽陀。千花萬花等春來,獨有寒梅
J39nB466_p0848c05║向雪開。此花何故能開早?披霜帶雪舞三台。
J39nB466_p0848c06║新節示眾。昨日放開一線,一任說黃道黑。今朝把定
J39nB466_p0848c07║對疆,直教水洩不通。若道放開一線的,是此人理上
J39nB466_p0848c08║偏枯。若道把定封疆的,是此人事上偏枯。若道是則
J39nB466_p0848c09║總是,非則總非。未免儱侗真如,顢頇佛性。若向這裏
J39nB466_p0848c10║道,得十成句子,任你東行西行。若道不得,且向長連
J39nB466_p0848c11║床上交腳坐。
J39nB466_p0848c12║朔旦早課竟,示眾。乃顧左右,召大眾曰,好個西來大
J39nB466_p0848c13║意,適被諸兄異口同音,花劈了也。一場狼藉。且道是
J39nB466_p0848c14║有是無?若道是有,有眼不能見。若道是無,怎奈七花
J39nB466_p0848c15║八裂,東撇西拋。諸兄弟若向這裏薦得,一任腰包散
J39nB466_p0848c16║去,何必聚首作堆。若於此不會,今逢朔旦良辰,不得
J39nB466_p0848c17║開眼說夢。便歸方丈。
J39nB466_p0848c18║示眾。龍山有時著珍御服,向諸人面前立地,諸人又
J39nB466_p0848c19║不識好龍山。有時著敝垢衣,向諸人面前立地,諸人
J39nB466_p0848c20║又不識歹龍山。有時赤條條,向諸人面前立地,諸人
J39nB466_p0848c21║又不敢正眼覷著。於中若有個衲僧出來道,目前無
J39nB466_p0848c22║闍黎,此間無老僧。又作麼生?龍山只向他道,昨日西
J39nB466_p0848c23║風起,今朝刮地霜。
J39nB466_p0848c24║除夕普茶,示眾。諸兄還聞爆竹聲麼?此聲是一顆如
J39nB466_p0848c25║意寶珠。盡大地若有一人得者,敢保福足慧足,隨心
J39nB466_p0848c26║應用無虧。可以登寶華王座,應水月機。向一毛端現
J39nB466_p0848c27║寶王剎,坐微塵裏轉大法輪。逢時應節,臘盡春回,鷲
J39nB466_p0848c28║嶺拈花。消息盡被萬象森羅,一時漏洩了也。諸兄設
J39nB466_p0848c29║若不會,與你畫蛇添足。喝一喝曰,大家喫茶去。
J39nB466_p0848c30║開新鐘板,示眾。乃拈椎曰,權衡佛祖,成聖轉凡,號令
J39nB466_p0849a01║人天,騎聲蓋色。且聲不是聲,色不是色。現前諸兄切
J39nB466_p0849a02║忌向那邊覓。不向那邊覓時如何?遂擊鐘板各一下
J39nB466_p0849a03║曰,若將耳聽終難會,眼處聞聲始得知。
J39nB466_p0849a04║開大鐘,示眾。曰,鯨音一吼山河曉,驚醒夢中多少人。
J39nB466_p0849a05║設有灰心聾兩耳,野老拈花萬國春。便撞一下。
J39nB466_p0849a06║開新雲板,示眾。師拈椎曰,昔金牛和尚每作飯熟時,
J39nB466_p0849a07║自舁飯桶至食堂,撫掌呵呵大笑曰,菩薩子,喫飯來。
J39nB466_p0849a08║美則美矣,善則未善。不合引得無限人敲磚打瓦,作
J39nB466_p0849a09║佛法論量。可謂錯用其心。龍山即不然。若遇齋時,又
J39nB466_p0849a10║作麼生?遂擊板三下曰,和尚子,過堂去。 卷之三終
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院