選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首 頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經(新文豐版) 第三十九冊 No. B454《頻吉祥禪師語錄》
J39nB454_p0655a01║頻吉祥禪師語錄卷第十二
J39nB454_p0655a02║  嗣法門人德能等編
J39nB454_p0655a03║ 讚
J39nB454_p0655a04║  水月像
J39nB454_p0655a05║坐水月光輪。演無聲妙義。謂是我師釋迦尊。龜毛穿
J39nB454_p0655a06║卻虛空鼻。咦。君好記。有利無利聽行市。
J39nB454_p0655a07║通身是水通身月。萬象森羅俱照徹。分明不是那邊
J39nB454_p0655a08║人。漫謂當初有賢劫。
J39nB454_p0655a09║  普賢洗象圖
J39nB454_p0655a10║心存物表。跡寄空山。閑殺石頭流水。綠餘古木蒼煙。
J39nB454_p0655a11║者一段山情。只好借窮苕帚洗洗皮頑。
J39nB454_p0655a12║  大士像如居士形手提數珠飄然海岸之上
J39nB454_p0655a13║臞鶴兮爾形。潛龍兮爾神。行行止止。寂寂惺惺。獨來
J39nB454_p0655a14║往無古今。手中輪出金剛珠。腳頭踏斷水流聲。要相
J39nB454_p0655a15║逢的是那一個人。
J39nB454_p0655a16║  一夕經行月下清光如洗師興起炙燈書大士
J39nB454_p0655a17║  於竹林中足雙趺經一函
J39nB454_p0655a18║一帙經。數竿竹。清風為樂。清籟為曲。記之有餘。擬之
J39nB454_p0655a19║不足。爾為大[穴/疑]納千身。余曰太倉盈一粟。
J39nB454_p0655a20║  有幅甚小師寫童男像高二寸許與數童子於
J39nB454_p0655a21║  河渚上聚沙為戲下有數船張帆於岸
J39nB454_p0655a22║清嘯玄談。是同道客。不善華言。聚沙為舌。問操舟君。
J39nB454_p0655a23║你何時轉棹蘆花北。為我寄言震旦。書生側執柯。伐
J39nB454_p0655a24║柯是何軌則。
J39nB454_p0655a25║  睡像
J39nB454_p0655a26║我嘗聞菩薩。善住真三昧。曷為不自持。鎮日齁齁睡。
J39nB454_p0655a27║呀。著甚來由。熟處忘秋。貧窮兮受樂。富貴兮耽憂。一
J39nB454_p0655a28║任俺橫眠倒臥白雲頭。入岫的且去。倦飛的不留。又
J39nB454_p0655a29║誰放又誰收。管甚清幽。
J39nB454_p0655a30║  大士焚香▆坐誦經童子侍於右
J39nB454_p0655b01║二聖獲矣。三用發矣。根塵脫而妙應周矣。胡為乎。喃
J39nB454_p0655b02║喃然唇不息哉。噫嘻。小子進焉閉汝啄矣。越百世而
J39nB454_p0655b03║大聖出焉。方為旦暮遇矣。
J39nB454_p0655b04║  魚籃
J39nB454_p0655b05║為此一鱗。途勞步步。賣盡長街。價酬不足一文。千百
J39nB454_p0655b06║文燕金與卞璞蘆花叢。月色浸古渡。死貓頭不在生
J39nB454_p0655b07║藥舖。何時撞著謝家郎。教余兩手親分付。
J39nB454_p0655b08║  自在
J39nB454_p0655b09║誰謂闃寂兮。千峰獨露。誰謂默然兮。萬籟俱譁。啼斷
J39nB454_p0655b10║鷓鴣意不在畬。香郁寒梅嗅者空嗟曲。彎彎兮瓠子。
J39nB454_p0655b11║直儱侗兮冬瓜。冷冷一天新月斜。白雲流水蓄生涯。
J39nB454_p0655b12║卻憐伊古渡橫槎。
J39nB454_p0655b13║檠光冷鑪篆隳。古路迢迢到者誰。勿忘柳綠蒼松裏。
J39nB454_p0655b14║歲歲逢春叫子規。
J39nB454_p0655b15║  立江頭
J39nB454_p0655b16║青山潑黛綠水添藍。怪石粼粼擬來不堪。暑朝憐薊
J39nB454_p0655b17║北。雪夜憶江南。到今朝。一陣晴嵐莫錯過。燕語喃喃
J39nB454_p0655b18║在綠溪灣。
J39nB454_p0655b19║  普光尼名弘壽者就生日覓像余諾之
J39nB454_p0655b20║今日方生其形始搆。人謂是四大合成。我只用兩般
J39nB454_p0655b21║成就。世間無限好男兒。幾能如法瞻。依似他弘壽。
J39nB454_p0655b22║  號半逸者就問心齋求白衣像
J39nB454_p0655b23║雅淡梳粧。衣片片白。骨玉肌冰。中天寥廓。或大開東
J39nB454_p0655b24║閣。走東鄰坐西舍。家家伴客。或靜倚閒庭。香一爐水
J39nB454_p0655b25║一盞。受些澹泊。儘著君幾度瞻。便不奈我一箇口默。
J39nB454_p0655b26║  文學求嗣請送子像
J39nB454_p0655b27║手中兒甚處得來。身上衣不立纖埃。有時沙汰拋向
J39nB454_p0655b28║水中去。有時嗣續又向腹中懷。[囗@力]地一聲萬象回。秋
J39nB454_p0655b29║飄桂子。春弄寒梅。
J39nB454_p0655b30║  乘獅子
J39nB454_p0655c01║本遊諸國土。跏趺坐三昧。行坐兩俱融。誠然觀自在。
J39nB454_p0655c02║手中物要與阿誰。師子威虛空粉碎。不說真觀清淨
J39nB454_p0655c03║觀。只此亦教通人愛。
J39nB454_p0655c04║  羅漢
J39nB454_p0655c05║嗜寂耽空。論真論照。了本無生。千華競曜。都謂汝遊
J39nB454_p0655c06║戲三昧神通。豈識君萬疊峰巒峻峭。說什麼生死牢
J39nB454_p0655c07║關。說什麼塵勞窈窕。入水火風是我本有。制毒鬼神
J39nB454_p0655c08║乃吾家教。叱破天關第一重。含元殿合君臣妙。檢點
J39nB454_p0655c09║從頭笑不休。千年滯貨誰家要。
J39nB454_p0655c10║  又
J39nB454_p0655c11║法印久修無量劫。菩提早已證斯名。為捐塵際鄰虛
J39nB454_p0655c12║影。故學聲聞示小乘。入水入泥天上下。或凡或聖我
J39nB454_p0655c13║曷憑。花間露下閒如戲。月皎風清誦若僧。寂滅致成
J39nB454_p0655c14║三界幻。神通具與萬機騰。林穿海度原非想。火現風
J39nB454_p0655c15║呈實不曾。百億須彌投足下。十千三昧任緣稱。既從
J39nB454_p0655c16║感入千江影。一任橫描倒摸成。
J39nB454_p0655c17║  雲門湛祖
J39nB454_p0655c18║倒卓石傘峰。塞斷古今一路。放開若耶河。漲出青原
J39nB454_p0655c19║萬派。不起定而遍遊諸國。不動聲而普聞天下。無端
J39nB454_p0655c20║移影人問。致使小孫圖畫。謂是吾祖形儀。究竟與他
J39nB454_p0655c21║不備。
J39nB454_p0655c22║  弁山瑞師翁
J39nB454_p0655c23║虛空大箇身比量不成。廣長相的舌盡說難全。既不
J39nB454_p0655c24║欣弁峰奴呼十地。又豈羨百丈婢使三賢。愛只愛末
J39nB454_p0655c25║上花梢月更圓。寒光遍耀滿人天。萬年鶴宿高枝已。
J39nB454_p0655c26║剩水殘山夕照邊。
J39nB454_p0655c27║  荊峰無學和尚
J39nB454_p0655c28║法幢建處棋布星分。衣缽傳來蜂屯蟻聚。兩浙三吳
J39nB454_p0655c29║仰不盡荊紫之風。此界他方學不了無學之妙。五十
J39nB454_p0655c30║三年獨養機。箇是師翁真秘要。為其不捨願調生。復
J39nB454_p0656a01║寄音書來鳥道。
J39nB454_p0656a02║  雲巖睦堂老人
J39nB454_p0656a03║欲語師德。古今無並。脅不至席。神鬼欽敬。欲語師行。
J39nB454_p0656a04║寰宇俱稱。名藍九徙。金碧交騰。殺活權衡祖佛機。象
J39nB454_p0656a05║走龍奔皆餘伎。要知南不相耳北不相鼻。俱惟瞻▆
J39nB454_p0656a06║師容。有口只▆挂壁。
J39nB454_p0656a07║  又
J39nB454_p0656a08║起阿逸多之先。出老瞿曇之後。逆洞流二十九儘無
J39nB454_p0656a09║文寶印。刺金針百萬億人四生乞命。運機輪而有準。
J39nB454_p0656a10║豁群迷於不盡。皆非不肖所屈膝。而服膺獨愛渠。若
J39nB454_p0656a11║仍芳兮夏仍黃。隆隆鼻孔亦昂藏。胸涵萬斛滄浪水。
J39nB454_p0656a12║流得支那處處香。
J39nB454_p0656a13║  獅峰浮木和尚
J39nB454_p0656a14║盡虛空為形。總滄海為量。雙眉卓絕妙高王。片舌撩
J39nB454_p0656a15║雲空蕩蕩。愛放烏雞啄雪。慣使巴蛇吞象。一生獨鎮
J39nB454_p0656a16║獅峰。直使百川倒障。而今展示於人。咦。即此更無他
J39nB454_p0656a17║樣。
J39nB454_p0656a18║  湘翁和尚
J39nB454_p0656a19║麟角方生觸殺萬仞峰頭。壁觀叟爪牙纔露欣逢夜。
J39nB454_p0656a20║合山前蒲艸仙。生銕舌頭撩空古今話柄。純金舖子
J39nB454_p0656a21║收窮瑣碎諸方。屠龍伎取伊肝腦。放雀手慣絡飛鳶。
J39nB454_p0656a22║清祖憲條章理櫟園瓜瓞。豎法幢於三吳兩浙。賑狂
J39nB454_p0656a23║子於秋艸垂年。唯其坐鎮龍華萬指爭妍。且聽伊震
J39nB454_p0656a24║旦聲傳。榜樣百世人天。
J39nB454_p0656a25║  蒲菴金蓮師太
J39nB454_p0656a26║真不掩偽認空裏。漚花著想曲非藏。直求水中雲影
J39nB454_p0656a27║尋商。一機突露兮金蓮已現。十分肯肖兮情謂全彰。
J39nB454_p0656a28║吾豈敢云戒珠晃朗德業芬芳。而今落得眼蒼蒼。珠
J39nB454_p0656a29║輪百八歲朝忘。若非阿母生來面。定是東山水上行。
J39nB454_p0656a30║  [大/歲]舟和尚
J39nB454_p0656b01║身瘦如藤眼活如電。瞿曇嫌伊惡潑。彌勒喜渠剛德。
J39nB454_p0656b02║垂手時寸刃不施。平實處別有方便。回生起死下頂
J39nB454_p0656b03║門針。馬隊驢群添諸生面。閑來坐看魯山雲。塞斷東
J39nB454_p0656b04║流倒捲。
J39nB454_p0656b05║  自像(雲峰常住)
J39nB454_p0656b06║咄。主人公何不應。賊身已露不必逃遁。我看你四十
J39nB454_p0656b07║七年中。做處卻有許多毛病。雲峰二十載[竺-二+欺]土揚塵
J39nB454_p0656b08║刮。虛空背上龜毛支那。大半世造精作怪。竊無影樹
J39nB454_p0656b09║頭雲。聽借青天以作別天。即佛令而行祖令養。親於
J39nB454_p0656b10║留雲石下蒲葉。披離放憨於了夢。巖頭癡苔尚潤你。
J39nB454_p0656b11║今朝者般模樣。也要受人禮敬。我但逢人為舉揚。且
J39nB454_p0656b12║不管你是凡是聖。
J39nB454_p0656b13║  乘獅子(雲峰方丈)
J39nB454_p0656b14║獅子與渠分明兩箇。添得奇松碧賓斑剝。水墨渾身
J39nB454_p0656b15║儘可留。幸然莫把風吹破。
J39nB454_p0656b16║  又(漚度人請)
J39nB454_p0656b17║是甚麼魔王教你出家。是何等野鬼教你行腳。憑空
J39nB454_p0656b18║撞入闡提門。盡底傾來俱是錯。不唯教壞自家人。帶
J39nB454_p0656b19║累一夥沒頭腦的。不走江西走南嶽。
J39nB454_p0656b20║  又(天寄倪請)
J39nB454_p0656b21║生緣楚澤黃州子。幼小何曾學讀書。蓄得烏藤長七
J39nB454_p0656b22║尺。祝倪天寄上匡廬。
J39nB454_p0656b23║  又(霽峰然請)
J39nB454_p0656b24║春標嫩蕊花如玉。秋老蒼梧葉似金。幾點淡煙籠翠
J39nB454_p0656b25║竹。一天明月到峰青。相識者雖滿天下。知心的能有
J39nB454_p0656b26║幾人。
J39nB454_p0656b27║  又(載昇遐請)
J39nB454_p0656b28║虛空落落。秋水澄澄。只此即是破落村僧。無端遺下
J39nB454_p0656b29║影子。妄謂別有奇能。而不知擲卻了芭蕉拄杖。捏碎
J39nB454_p0656b30║著五位三乘。如今被人把住。要教起死回生。咦。待異
J39nB454_p0656c01║日遐昇。看宇宙內載有伊人。
J39nB454_p0656c02║  又(引衢歸請)
J39nB454_p0656c03║引汝上衢來。老僧有秘要。生平腸肚無城府。萬疊峰
J39nB454_p0656c04║巒都踏到。不騎三腳驢。懶唱招魂調。十世古今趁不
J39nB454_p0656c05║上彼風流。一任腳下兒孫圖形寫照。
J39nB454_p0656c06║  又(浴日能請)
J39nB454_p0656c07║德能浴日還吾子。學不超方是老儂。一等青從藍裏
J39nB454_p0656c08║出。讓余此際髮髼鬆。咄。不啞不聾。做不得你阿家翁。
J39nB454_p0656c09║  又(別淵泓請)
J39nB454_p0656c10║面上無血。眼裏有珠。不學魯祖。一嘿不肯。洞山逢渠。
J39nB454_p0656c11║脫空謾語誑他人。必定墮類馬驢。幸一泓湘水波瀾
J39nB454_p0656c12║別出。落得老頭陀。以全牛餌向其中出沒卷舒。
J39nB454_p0656c13║  又(友嵩繼請)
J39nB454_p0656c14║老漢無恩於你。何須寫照傳形。雲峰打脫你齒。天坪
J39nB454_p0656c15║換卻你心。雲巖要你吸盡西江。弁山使你倒翻東海。
J39nB454_p0656c16║十餘年不令作佛作祖。四五處只管為翰為屏。汝之
J39nB454_p0656c17║所鍾。謂山僧瀟灑問放。可憑可仗。友松友月友清風。
J39nB454_p0656c18║想伊不在秋江上。
J39nB454_p0656c19║  又(淡峰奇請)
J39nB454_p0656c20║氣溶溶清風可尚。心寂寂白雲出嶂。九節腸搜來有
J39nB454_p0656c21║嗔有喜。五腑內疊開無嫉無謗。奇子十年彷彿,其丰
J39nB454_p0656c22║範百折挫,而浩然肯放已矣哉。即此於寶鏡堂前可
J39nB454_p0656c23║珍可望。
J39nB454_p0656c24║  又(別岸超請)
J39nB454_p0656c25║我生來性多散誕。似虛舟隨流別岸。既無窠窟與人
J39nB454_p0656c26║尋。豈受法執羈絆。若謂大事因緣。不必從他打算。
J39nB454_p0656c27║  又(全濟南請)
J39nB454_p0656c28║箇漢生平沒伎倆。有口只解將空[口*童]。一條拄杖任縱
J39nB454_p0656c29║橫。多少英靈難透網。試問全雲徒。可想不可想。若道
J39nB454_p0656c30║是洞上三十世吉祥。僧此處無銀三十兩。
J39nB454_p0657a01║  又(乾菴悟請)
J39nB454_p0657a02║若是雲巖。以我為誰。若非雲巖。用此何為。除卻是非
J39nB454_p0657a03║形影外。乾菴於此最心知。
J39nB454_p0657a04║  又(履雲福請)
J39nB454_p0657a05║雲從龍風從虎。三場九載他不如汝。頂門頭一句子。
J39nB454_p0657a06║匙挑不上。實行深修處。甜瓜不苦。喫了多少辣棒麤
J39nB454_p0657a07║拳。曲成著法堂前步武。咄。你要將者漢展示於人。燒
J39nB454_p0657a08║香時好生看取。
J39nB454_p0657a09║  又(與菴修請)
J39nB454_p0657a10║好笑修禪。自無巴鼻。浪聞人語。尋余吐氣。直上匡廬
J39nB454_p0657a11║最上峰。參得老僧第一義。待入雲巖。幾喫老僧麤拳
J39nB454_p0657a12║大棒。而今吸盡西江一肚皮冷氣。難讓把老僧來高
J39nB454_p0657a13║懸壁上。我也只得隨其處分。聽其收放。
J39nB454_p0657a14║  又(碧崖光請)
J39nB454_p0657a15║學我者拙。似我者非。大火聚中。寧容蚊蚋雲無心出。
J39nB454_p0657a16║岫鳥倦矣知歸。到不若向碧崖前。半掩其扉。
J39nB454_p0657a17║  又(魯山寤請)
J39nB454_p0657a18║魯山峻且高。寄室雲巖裏。雲巖深且窮落落。曷為擬
J39nB454_p0657a19║事不如稷。契巧乏孫吳。比煉五色石。不為補天截蝸
J39nB454_p0657a20║牛角。情因藏嵒。噁。突然影落閑房。究竟渠還是己。
J39nB454_p0657a21║  又(郢雪亮請)
J39nB454_p0657a22║郢中雪露出一班曉嶂。聽孤風又豈翅流聲。萬丈碧
J39nB454_p0657a23║粼粼霜花滿障。忽添箇老山翁。髭鬚浩放。人謂是亮
J39nB454_p0657a24║座主。盤石孤撐。竟不想伊是聽雲和尚。
J39nB454_p0657a25║  又(弘徹唯請)
J39nB454_p0657a26║怪生一隻白拈手。正晝攫金不顧人。黑漆竹篦揮似
J39nB454_p0657a27║劍。斷伊性命弗生嗔。唯渠大徹證爾全真。使愚者智
J39nB454_p0657a28║迷者醒。積怨人間三十載。到今朝剩此閑身。
J39nB454_p0657a29║  又(躍麟度請)
J39nB454_p0657a30║面上無光因老至。腳頭有路被名牽。唯輸補綴虛空
J39nB454_p0657b01║手。每著人誣罵白拈。噁。你也贓污。伊把淡影斯傳。
J39nB454_p0657b02║  又
J39nB454_p0657b03║法門冤孽洞宗游滑。魔魅幾多人。恨不曾打殺。無端
J39nB454_p0657b04║有箇阿師。謂其得授衣法。每把栴檀細細燒。但思恩
J39nB454_p0657b05║怨如何答。
J39nB454_p0657b06║  又(慈光禈請)
J39nB454_p0657b07║有水還存月。無空不露天。十年磨一劍。不為剿狐禪。
J39nB454_p0657b08║鼻泥無師肯斲。郢手覓且難全。唯有老雲巖。多少業
J39nB454_p0657b09║債牽纏。
J39nB454_p0657b10║  又(惺野到請)
J39nB454_p0657b11║者漢生來無孔竅。逢人未語先呈笑。而今遺影落人
J39nB454_p0657b12║間。此曲風吹不成調。惺也既識此形。不禮於他更妙。
J39nB454_p0657b13║  又(御賓惠請)
J39nB454_p0657b14║心直如絃口快似箭。殺活權衡別有方便。聽南嶽七
J39nB454_p0657b15║十二峰之雲。了洞山二十九世之卷。報君知空花艷。
J39nB454_p0657b16║萬紫千紅總是春。好生識取東風面。
J39nB454_p0657b17║  又(禪隱慧請)
J39nB454_p0657b18║者漢生來倔強。不以文彫德喪。赤窮要豢真龍。礪磨
J39nB454_p0657b19║愚頑鈍障。畫師多愛寫皮毛。千歲枯枝骨不象。只有
J39nB454_p0657b20║克肖老僧孫。清香幾度開屏帳。
J39nB454_p0657b21║  題行樂圖(允恭順請)
J39nB454_p0657b22║形山堆裏窺明月。五蘊空中撿落花。活計只從閒裏
J39nB454_p0657b23║得。無聊坐石數飛鴉。奉新花三佩五佩。妙看群葩。
J39nB454_p0657b24║  又(宗林利詣)
J39nB454_p0657b25║春風吹起生來面。皓月輪成曠劫心。眉底一雙青白
J39nB454_p0657b26║眼。逢人只是笑相迎。且道伊笑箇甚麼。千斤擔子有
J39nB454_p0657b27║人挑。大事因緣交閣了。
J39nB454_p0657b28║  又(魯墦玉請)
J39nB454_p0657b29║月裡藏頭。墨中露骨。放鶴出銀籠。翩翩和雪曲。渠雖
J39nB454_p0657b30║是我。我不是渠。有問伊儂端的面。說向他如井覷驢。
J39nB454_p0657c01║  又(琇琳[改-己+石]請)
J39nB454_p0657c02║江南江北。桃溪柳陌。雲上孤峰。月流深壑。老頭陀面
J39nB454_p0657c03║目斯彰。聽雲翁全身出沒。若向華林園裡。覓伊丰骨
J39nB454_p0657c04║幀子上。論渠形跡。猶是繫癩馬於枯樁。捉水中之明
J39nB454_p0657c05║月。要知本身盧舍那。老僧有口沒得說。
J39nB454_p0657c06║  又(三密印請)
J39nB454_p0657c07║水含月透出千波。俱是借山戴雲。層層湧出本來身。
J39nB454_p0657c08║若必欲以眉眼相看。的是釘樁搖櫓。畢竟如何。三要
J39nB454_p0657c09║印開朱點窄。未容擬議主賓分。
J39nB454_p0657c10║  又(聖峰真請)
J39nB454_p0657c11║若論說法口縫未開。欲求指示拈掇不來。大舒一雙
J39nB454_p0657c12║白眼。緊把十丈龜毛。竟不管終年冷浸坐寥寥。如此
J39nB454_p0657c13║無情謂的影子。卻亦有人燒香禮拜。吾不審何緣而
J39nB454_p0657c14║至是也。
J39nB454_p0657c15║  又(象涵明請)
J39nB454_p0657c16║贊你不可舌頭依舊。還如火毀又不得圓明。雙眼高
J39nB454_p0657c17║於額。開山本有誕生王。與你分明無間隔。無間隔。萬
J39nB454_p0657c18║象森羅海映涵。透底清光只一月。
J39nB454_p0657c19║  又(豁一徹請)
J39nB454_p0657c20║先師元老人。維陽降靈跡。老僧得受伊。洞山真秘密。
J39nB454_p0657c21║法印宣傳遍世間已。與眾生成利益。轉相受授到今
J39nB454_p0657c22║朝。任付邗江徹豁一。
J39nB454_p0657c23║  又(湛微法請)
J39nB454_p0657c24║有口無舌何曾言說。機用臨時搜空巢穴。究竟於人
J39nB454_p0657c25║看孔(著辟)。大清國裏。覓者等無舌人。其實沒得。
J39nB454_p0657c26║  又(時老僧坐西湖淑菴旨請贊索筆書與)
J39nB454_p0657c27║湖光瀲灩東西影。秋水澄渟上下天。驀地漾成秋月
J39nB454_p0657c28║好。又添晴樹萬家煙。且道老僧面目。畢竟在什麼處。
J39nB454_p0657c29║擲筆云高著眼。
J39nB454_p0657c30║
J39nB454_p0658a01║
J39nB454_p0658a02║
J39nB454_p0658a03║
J39nB454_p0658a04║
J39nB454_p0658a05║
J39nB454_p0658a06║
J39nB454_p0658a07║
J39nB454_p0658a08║
J39nB454_p0658a09║
J39nB454_p0658a10║
J39nB454_p0658a11║ 示語
J39nB454_p0658a12║  示孤朗輝侍者
J39nB454_p0658a13║學道人時中。若依一切有是生死根。依一切空是涅
J39nB454_p0658a14║槃鎖。總無依倚。即墮二乘無為深坑。是焦敗種。終不
J39nB454_p0658a15║能致滿足菩提。既空有不依。二乘莫墮。畢竟如何致
J39nB454_p0658a16║力始契得他。且看盤山道。心月孤圓光吞萬象。光非
J39nB454_p0658a17║照境境亦非存。光境俱忘復是何物。待你吐得氣來。
J39nB454_p0658a18║山僧方與你除卻舌頭上十字交紋。腳跟下遊絲紅
J39nB454_p0658a19║線。好來喫棒。
J39nB454_p0658a20║  示天寄倪維那
J39nB454_p0658a21║做者般手腳。不似世間學富貴功名的樣子。教你五
J39nB454_p0658a22║經十七史如何若何。你但將者一著子。穩穩貼貼安
J39nB454_p0658a23║心致力。逐日如此做去。溫釀日深自然恰好。不必此
J39nB454_p0658a24║外作奇作怪求巧求知。豈不見溈山云。時中但淨除
J39nB454_p0658a25║現業流識即是修也。非是此外別有法門教渠修證。
J39nB454_p0658a26║者便是第一等入道捷徑也。
J39nB454_p0658a27║  示如楫[泳-永+曶]闍黎
J39nB454_p0658a28║生死根植非一劫。蓋從無量生來漸培漸長。深不啻
J39nB454_p0658a29║金剛水際也。如今要和根拔倒。第一不得以識心作
J39nB454_p0658a30║解。必要立足穩根本實入門。正卓志高如陶器鑄金
J39nB454_p0658b01║者尚選良模。況學出世道耶。更以喻明生死。若輪識
J39nB454_p0658b02║心如水。水竭而輪停。聲響俱寂。明此則斯道自進。
J39nB454_p0658b03║  示彥倫先侍者
J39nB454_p0658b04║向上有路不許踏著。若踏著以後必喪我兒孫。說千
J39nB454_p0658b05║聖不傳的且喫三十棒。說千聖不然的且喫三十棒。
J39nB454_p0658b06║只如說熱碗鳴聲的。當喫棒不當喫棒。你若檢點得
J39nB454_p0658b07║分明。倒跨泥牛鞭石虎。捏成金彈打飛鳶。
J39nB454_p0658b08║  示印可涓維那
J39nB454_p0658b09║涅槃心易曉。差別智難明。曉得涅槃心而差別自了。
J39nB454_p0658b10║況此事如一條潑天大路。自古迄今來來往往。曷嘗
J39nB454_p0658b11║改易。惟不曾行過的人自未明了。不免倒四顛三。以
J39nB454_p0658b12║南為北。只管翻來復去纏繞紆屈。與路何咎。其實心
J39nB454_p0658b13║性無二。難易從人。明不明曉不曉且拈過一邊。只如
J39nB454_p0658b14║僧問雲門。如何是一切智智清淨。門曰。掃地潑水相
J39nB454_p0658b15║公來。且道者一句說心耶性耶。又將涅槃心差別智
J39nB454_p0658b16║拈過一邊。只如懷州牛喫禾益州馬腹脹。天下覓醫
J39nB454_p0658b17║人炙豬左膊上。且道是說心耶說性耶。山僧若要與
J39nB454_p0658b18║你葛藤終無了日。不妨借向開門別拈一機與你道
J39nB454_p0658b19║破。良久曰。還是說箇什麼法與你即得。遂唾一唾。隨
J39nB454_p0658b20║顧侍者曰。將茶來喫。
J39nB454_p0658b21║  示麗嚴瑞侍者
J39nB454_p0658b22║山僧適纔向他說的法你還領得麼。瑞曰。茶已奉和
J39nB454_p0658b23║尚喫了只是不聞說箇什麼法。山僧曰。你果不聞那。
J39nB454_p0658b24║瑞即禮拜。山僧不禁大笑曰。若是今時那一班做師
J39nB454_p0658b25║家的。便道你領得了有回互機。竟不識你是箇赤上
J39nB454_p0658b26║塗牛奶的兒子。你將謂懷州牛喫禾益州馬腹脹的
J39nB454_p0658b27║意。便是者般做處。答卻了那又將謂山僧唾一唾向
J39nB454_p0658b28║你索茶喫。與天下覓醫人炙豬左膊上的意拈來無
J39nB454_p0658b29║二。便是你者般做處。一狀領過去那且緩緩著。殊不
J39nB454_p0658b30║知我用的是顆金丹。點石點銕。何曾那一些子不是
J39nB454_p0658c01║金。他若將箇鉛汞彈子也學我如是點將去。不惟自
J39nB454_p0658c02║無靈驗。纔入爐時連箇本彈子一時銷爍。豈不惜哉。
J39nB454_p0658c03║故古人分皮分髓。非是妄較淺深。而是中大有旨存。
J39nB454_p0658c04║不可與弄精魂者同日語也。此後如不真實體取言
J39nB454_p0658c05║句。敢作敢為囫圇吞去。大棒打折你脊骨。
J39nB454_p0658c06║  示旋輪晟知藏
J39nB454_p0658c07║人乃萬物中最靈之物。故所以能上下能好醜。能智
J39nB454_p0658c08║愚能凡聖。汝輩雖稟形托質不昧正因。而緣了二因
J39nB454_p0658c09║未備。所以秪素法身缺莊嚴耳。自古聖賢修福修慧。
J39nB454_p0658c10║惟恐其一事不週一法不備。豈肯顧惜幻形安其愚
J39nB454_p0658c11║昧。束手求閒荒唐歲月。而負天地造化之大成。長養
J39nB454_p0658c12║嫗姁之力耶。及至功成德備滿二嚴開六度廣七珍
J39nB454_p0658c13║財。而塵剎遍運。興十智力而萬類咸資。故九界眾生
J39nB454_p0658c14║俱稱為福智海無量。是故應頂禮也。既為佛子當行
J39nB454_p0658c15║佛事。若使翫習愚癡長無利益。匪獨四恩罔報三有
J39nB454_p0658c16║難資。惟恐自家亦無措足地也。汝宜勉之。
J39nB454_p0658c17║  示穆菴然知藏
J39nB454_p0658c18║今時人出得一家又入一家。脫得一杻又添一杻。不
J39nB454_p0658c19║惟紅塵羈銕漢。即古路上亦躂倒無限英才。吾徒既
J39nB454_p0658c20║篤志操求是道。須是洗刮磨勵箇胸懷。直下如寒霜
J39nB454_p0658c21║夜月。冷清清地光皎皎地。或時被宿習鼓揚識海。或
J39nB454_p0658c22║貪嗔風作。或愛欲火起。便好掉轉船來。正要向那黑
J39nB454_p0658c23║風猛燄中刺頭一拶。不知不覺風消火息。依舊又只
J39nB454_p0658c24║是箇冷清清光皎皎的胸懷。以如是操守如是坐證。
J39nB454_p0658c25║自然水到渠成。到得者裏又不可認定作死馬醫。須
J39nB454_p0658c26║是洪波浪裏出沒的人。抖擻通身無涓滴水。只可喚
J39nB454_p0658c27║作了事不名尊貴。倘不以如此胸懷操守任持。向袈
J39nB454_p0658c28║裟下失其身者無限。或謂古人佛不喜聞悟不喜證。
J39nB454_p0658c29║莫便是如此胸懷耶。山僧向道。昨日從半邊街過。見
J39nB454_p0658c30║他無限奇男子。箇箇精光被眼遮。
J39nB454_p0659a01║  示隻峰麟書記
J39nB454_p0659a02║鑑覺靈知中纔動一念。便與自家隔一線道。又何況
J39nB454_p0659a03║生情著想。擾擾昏昏如渴鹿趨陽燄。豈止千里萬里
J39nB454_p0659a04║耶。古云。差落顧佇動成窠臼。又云。悟須千聖頭邊▆。
J39nB454_p0659a05║用向三途底下行。此所以教人自珍自肯也。若果是
J39nB454_p0659a06║箇超群逸格的。如香象直縻羈鎖。踏倒空劫前村路。
J39nB454_p0659a07║觸開彌勒後重門。恁麼不恁麼總拈過一邊。放出胸
J39nB454_p0659a08║懷揭開腦蓋。然後向八百里洞庭中。作箇撈蝦摝蜆
J39nB454_p0659a09║的漁獵戶。桃花浪裏透入清波。忽然下一箇霹靂。伸
J39nB454_p0659a10║出頭來曰。[囗@力]。呵呵元在者裏。
J39nB454_p0659a11║  示漚度人闍黎
J39nB454_p0659a12║山僧自受雲巖先師箇寶鏡三昧。懷佩三十年。不敢
J39nB454_p0659a13║斯須怠慢。忍疲苦力行箇事。未嘗苟且自安。此吾徒
J39nB454_p0659a14║深知吾處己之不怠也。參徒往來力提者一著子。與
J39nB454_p0659a15║之眉毛撕結。終未容親疏其間。此吾徒深知吾處人
J39nB454_p0659a16║之不欺也。既為吾子當倣行風範。不惜身命為後學
J39nB454_p0659a17║所依賴。處己處人亦宜然也。若在此廣大造化間。不
J39nB454_p0659a18║卓立孤撐。只圖軟暖飽食安眠。匪獨生無益死無聞。
J39nB454_p0659a19║即造化棄你。人天笑你。直教雲峰老漢無著色處。汝
J39nB454_p0659a20║當知吾心合吾望。據此真實之言。急早著鞭。
J39nB454_p0659a21║  示斯矣在知客
J39nB454_p0659a22║三界二十五有眾生。山僧都能一一從頭處分。惟不
J39nB454_p0659a23║奈你一人何。不獨山僧不奈何。連你自家亦不奈何。
J39nB454_p0659a24║於不可奈何處。磨磨搓搓。忽然一下子奈得何了。你
J39nB454_p0659a25║只管將老漢送入泥犁獄裏。交付阿旁使者。朝三千
J39nB454_p0659a26║夜八百。我終不怪你得恁麼無情。
J39nB454_p0659a27║  示舒谷暢維那
J39nB454_p0659a28║負英氣者患失照。質愚鈍者患忘情。是二者得不同
J39nB454_p0659a29║而失無兩也。古人云玉貴潔潤。丹紫莫能渝其質。斯
J39nB454_p0659a30║所以尚標致。抑亦冀以自強耳。卓率風高。千花競秀
J39nB454_p0659b01║而零落時殆不堪睹。佩緯佩絃惟自省也。至於養英
J39nB454_p0659b02║氣全雄才。其中最忌一箇滯字。縱見到十成行過萬
J39nB454_p0659b03║仞。若不空不靈。終為頑物。於吾門曷益。
J39nB454_p0659b04║  示朝野聞監寺
J39nB454_p0659b05║以有下劣寶几珍玉。以有驚異狸奴白牯。祖師將箇
J39nB454_p0659b06║舌頭閣置太虛空裏。總不顧日炙風吹。無端被王維
J39nB454_p0659b07║竊去畫作清溪一道。穿桃李演漾綠蒲涵白芷。谿上
J39nB454_p0659b08║人家凡幾家。落花半落東流水。你且將祖師說的王
J39nB454_p0659b09║維畫的。移來放自家頭上。看相稱不相稱。又將你自
J39nB454_p0659b10║家頭上的。移去到王維畫裏祖師句裏。看相等不相
J39nB454_p0659b11║等。然後將你的王維的祖師的。穿作一串。拋向四十
J39nB454_p0659b12║二恒河沙西瞿耶尼之外。轉身且與我檢點。山門廚
J39nB454_p0659b13║庫驢欄馬圈。東寮頭破箍籬。西廊下爛木杓。別人不
J39nB454_p0659b14║用的料掉的都來一一收下。何故。恐一時有人索取。
J39nB454_p0659b15║  示古帆今參頭
J39nB454_p0659b16║學不到無學處誓不可休。見不到無見處誓不可歇。
J39nB454_p0659b17║但安定箇不休歇心做將去。自有到頭時節。惟此不
J39nB454_p0659b18║休歇。乃為得力鎧胃。若不放捨。愚可以勝智。弱可以
J39nB454_p0659b19║勝強。鈍可以勝利。下可以勝高。更有一句急切相為
J39nB454_p0659b20║語替你說。佛亦以此不休歇而成。
J39nB454_p0659b21║  示躍峰端知藏
J39nB454_p0659b22║見得一法為一法礙。不見一法為一法迷。破得一法
J39nB454_p0659b23║迷始見得一法礙。脫得一法礙始證得一法空者。是
J39nB454_p0659b24║山僧點豁盲迷的靈藥。只是要人解用。若使審症不
J39nB454_p0659b25║親。以虛為實。轉見攪腸悶腹返增癥結。須知此一法。
J39nB454_p0659b26║活潑潑轉轆轆。通天徹地榮衛相隨。豈不見難經曰。
J39nB454_p0659b27║合天文通宿度。如環無端轉相灌溉。只是無可把捉。
J39nB454_p0659b28║又謂學我者死。效我者愚。若要以金針撥人瞇膜。須
J39nB454_p0659b29║是好手。不然死不旋踵。
J39nB454_p0659b30║  示舌鋒劍侍者
J39nB454_p0659c01║虎生三日有食牛氣。只是孟浪不禁。無意間一網打
J39nB454_p0659c02║下。只管吟吟[口*央][口*央]。殊不知還要你脫下皮毛來爛槌
J39nB454_p0659c03║幾頓。
J39nB454_p0659c04║  示載昇遐書記
J39nB454_p0659c05║吾宗有不借機。胸中若無一段如深秋雁影磨盪凌
J39nB454_p0659c06║虛的清心至理。畢竟用不得也。瞿曇老子道。一人發
J39nB454_p0659c07║真歸源。十方虛空悉皆銷殞。只如虛空銷殞後。不借
J39nB454_p0659c08║之機如何拈用。好將七十二峰頭煙光潑亂。收拾他
J39nB454_p0659c09║些子零碎蒼苔。安向灶壁角頭。教老鼠好來打睡。免
J39nB454_p0659c10║致伊唧唧囃囃。又要穴乎靈丘之下。
J39nB454_p0659c11║  示引衢歸監院
J39nB454_p0659c12║慶喜見阿[門@(人/(人*人))]佛國。夢裏惺惺。不如汝昨到了夢巖中
J39nB454_p0659c13║光景。已見是中有一段鐘鼓。報新晴之妙。汝其委之。
J39nB454_p0659c14║  示浴日能後堂
J39nB454_p0659c15║汝所得不尋常。吾示汝力相當。啐之啄之同一味。得
J39nB454_p0659c16║者示者各超方。報君知須努力。鵬摶九萬天方佩。放
J39nB454_p0659c17║開隻眼大千間。摘去雙丸轉六極。又須知履佛地。腳
J39nB454_p0659c18║下無私有消息。芳叢斂豔白雲深。神通迅發堪游戲。
J39nB454_p0659c19║群機被活如龍。妙在機先活處通。韶陽一字真方便。
J39nB454_p0659c20║皎皎春山斷岸紅。老僧一語君當記取。神仙訣今與
J39nB454_p0659c21║汝。自茲而後。逞驢唇露馬觜。老僧一一相許。
J39nB454_p0659c22║  示別瀾泓維那
J39nB454_p0659c23║得吾所得終是不得。得吾所不得始可吐箇廣長舌。
J39nB454_p0659c24║嘲風罵月。若使老漢聞得。畢竟大棒打趁。何故。當作
J39nB454_p0659c25║起家麟。莫作喪家狗。
J39nB454_p0659c26║  示別岸超知藏行腳
J39nB454_p0659c27║佛不作祖不為。已落寒巖第二機。象龍蹴踏電光莫
J39nB454_p0659c28║及。萬綠叢中宜韜晦。別岸離離看落霞。與吾交看嶺
J39nB454_p0659c29║梅花。梅花白春艸芳。住者往者各清涼。我憶當年有
J39nB454_p0659c30║一叟。與我居山最長久。而今別去不相聞。為吾寄意
J39nB454_p0660a01║還會否。遠峰頭喚得應。他年異處好生聽。只要不遭
J39nB454_p0660a02║人檢點。何妨高臥白雲岑。
J39nB454_p0660a03║  示友嵩繼副寺
J39nB454_p0660a04║爾曠發一機抽。與我相牽意不休。欲使長鯨吞巨海。
J39nB454_p0660a05║還教著雪染烏牛。智慚鑄印旋銷印。技妙添籌又減
J39nB454_p0660a06║籌。豁達胸貯千頃碧。藏山以澤眾機投。學思鑿壁囊
J39nB454_p0660a07║螢苦。道愛身燈布髮修。潛符密運如春暖。巧放靈收
J39nB454_p0660a08║若浪投。無別句與君酬。山有重巖兮深之所致。月映
J39nB454_p0660a09║萬江兮光之所流。爾於今後置心處。志如虛舟保汝
J39nB454_p0660a10║無羞。
J39nB454_p0660a11║  示淡峰奇維那
J39nB454_p0660a12║林頭萬頃秋聲惡。冷浸風閒難止作。喪家亂撒滄海
J39nB454_p0660a13║珠。門前倒竿聲俱墮。老僧一臂肯摩天。教子真誠啟
J39nB454_p0660a14║寥廓。子不見瑞巖每喚主人公。箇段孤靈子當和。又
J39nB454_p0660a15║不見洞山土地覓無蹤。影子為人俱打破。痛斯門已
J39nB454_p0660a16║蕭索。舌掉秋波冷雲壑。趙州辣手最高強板。齒生毛
J39nB454_p0660a17║秪一箇。更一言汝斟酌。暗裏居心休膽大。冥冥清迥
J39nB454_p0660a18║逼蒼穹。水本無筋旋轉磨。
J39nB454_p0660a19║  示與菴修侍者
J39nB454_p0660a20║真如自在。正是一箇繫驢橛子。拔得倒許爾慶快。生
J39nB454_p0660a21║平若是醉聲聞。酒滯緣覺城。縱饒履水如地。身遍虛
J39nB454_p0660a22║空。也只是箇守古塚的精靈。於衲僧分上。又則望巖
J39nB454_p0660a23║州於萬里也。若要操兔角弓。射落非非想天不動如
J39nB454_p0660a24║來的鼻孔。須是參透雲巖禪。始有說話分。
J39nB454_p0660a25║  示郢雪亮侍者
J39nB454_p0660a26║近時所爭尚者。只要競悄鋒利作奇作怪。不肯著實
J39nB454_p0660a27║履踐。總是末世時風吹息日久。不知古人真實受用。
J39nB454_p0660a28║白醭流於口邊。青艸生於舌上。是何等行徑。不唯今
J39nB454_p0660a29║時道流。即如十地菩薩住首楞嚴定。得諸佛秘密法
J39nB454_p0660a30║藏。得一切神通妙用。至一切處普現色身。演無量法
J39nB454_p0660b01║度無量眾生。尚喚作所知愚。極微細所知愚。古云。得
J39nB454_p0660b02║坐披衣向後自看。且置斯言於座右。
J39nB454_p0660b03║  示弘徹唯侍者
J39nB454_p0660b04║學道蘄乎見性。見性須是明露秋光皎潔。無絲毫膜
J39nB454_p0660b05║翳乃為得體。若守空閒耽沉冥。斯謂出水入火轉見
J39nB454_p0660b06║病深。導師曰。法本不相礙。三際亦復然。無為無事人。
J39nB454_p0660b07║猶是金鎖難。必要脫體無依。始名丈夫行徑。若到者
J39nB454_p0660b08║般時節。可謂到頭霜夜月。任運落前溪也。珍重。
J39nB454_p0660b09║  示全雲淀參頭
J39nB454_p0660b10║新雨濺花枝。我愛消殘熱。穴石撿蒼苔。殷勤投座側。
J39nB454_p0660b11║拾花引汝笑顏開。漏逗威音前一訣。論斯人別不別。
J39nB454_p0660b12║靈峰始此無他說。只因聽事不真。以至證龜成鱉。引
J39nB454_p0660b13║來無限好男兒。失業拋家俱落節。老僧涉盡水泥。只
J39nB454_p0660b14║不許伊踏白。他時若識老僧心。一任以伊蘭薰渠鼻
J39nB454_p0660b15║孔。其實也得。
J39nB454_p0660b16║  示魯山寤書記
J39nB454_p0660b17║春山潑亂青。春水翻空綠。艸鞋踏破千里雲。孤笻幾
J39nB454_p0660b18║撥蒼龍窟。喜來吾室怒而飛。吾啄汝殼空靈橐。聲出
J39nB454_p0660b19║群林異眾聲。三年不展群機破。大丈夫當努力。學盡
J39nB454_p0660b20║還源爭力氣。鄰家有子久摩天。抖亂諸星俱失位。藍
J39nB454_p0660b21║田之玉。合浦之珠。若不逢人竟爾何如。望吾子而獨
J39nB454_p0660b22║立。鎔盡聖凡睥睨天地。挾日月旁宇宙。乘六息而高
J39nB454_p0660b23║飛。運一心而必濟。
J39nB454_p0660b24║  示碧崖光知藏
J39nB454_p0660b25║道人活計無多子。捏聚塵沙坐寶王。世出世間俱變
J39nB454_p0660b26║後。缽盂大展碧雲鄉。爾且看老神光。翰海波濤泛渺
J39nB454_p0660b27║茫。欲學安心甘斷臂。深埋雪骨冷雲房。三藏學爾雖
J39nB454_p0660b28║持。人知良遂總皆知。良遂知處無人委。滿目青山道
J39nB454_p0660b29║者誰。而今後更何施。裂轉千差無向背。古今旦暮亦
J39nB454_p0660b30║忘歸。
J39nB454_p0660c01║  示御賓惠維那
J39nB454_p0660c02║善學者日益。善守者日成。如陽春之有腳。一花一木
J39nB454_p0660c03║一艸一葉。無不透頂透底。設一葉一花不歷陽春即
J39nB454_p0660c04║敗敝矣。所以學般若人。須辦一片銕石心肝。久而勿
J39nB454_p0660c05║退。若遇羅紋結角時。更出一身白汗始得。
J39nB454_p0660c06║  示惺野到書記
J39nB454_p0660c07║學佛道者。有佛可求有理可證。俱為繫縛根本。若要
J39nB454_p0660c08║心解脫。一切處解脫。須是盡脫福智知解垢淨情忘。
J39nB454_p0660c09║亦不守此忘情境界。天堂不欣地獄不畏。一味饑飧
J39nB454_p0660c10║渴飲。然後方說箇一塵入正受。諸塵三昧起。呼驢喚
J39nB454_p0660c11║馬。不妨受得一分艸料。否則總是癡狂外邊走。
J39nB454_p0660c12║  示允中傑監院
J39nB454_p0660c13║說箇西來意。是虛空釘橛。說箇第一義。是好肉剜瘡。
J39nB454_p0660c14║若果是箇氣宇如王的。向未出胞胎前一坐坐斷。那
J39nB454_p0660c15║有許多臭氣熏人。但提一柄金剛寶劍。直下殺到金
J39nB454_p0660c16║剛水際。看他古今者夥凍膿。向甚處著倒。殺到無可
J39nB454_p0660c17║殺處。將提劍人一刀兩段了。始好道箇盡十方空蕩
J39nB454_p0660c18║蕩赤灑灑沒可把。扭轉鼻頭來好問傑監院。近日蘇
J39nB454_p0660c19║州米作麼生價。
J39nB454_p0660c20║  示曇燁明副寺
J39nB454_p0660c21║高天賦汝性。而亦示爾形。生人於世欲何成。磨礪班
J39nB454_p0660c22║班見古人。君不見雪山翁。忍寒苦也煉真空。夢眼豁
J39nB454_p0660c23║開星月底。但言性德與他同。又不見少林老。九載雄
J39nB454_p0660c24║心壁觀了。等箇人來斷臂求。何曾別有新奇道。自此
J39nB454_p0660c25║往若干人。孰不因迷入上乘。盡力窮追知箇事。銕牛
J39nB454_p0660c26║嚼月吼三更。無價寶莫自棄。好把光陰珍細細。些毫
J39nB454_p0660c27║失念落千巖。不是因循等兒戲。而今後力須爭。直使
J39nB454_p0660c28║心光一一生。花明柳綠沉秋水。月皎波空雁影沉。頓
J39nB454_p0660c29║覺了此心源。得來終是舊山川。及至機忘情盡已。居
J39nB454_p0660c30║然一亙鷓鴣天。
J39nB454_p0661a01║  示魯璠玉侍者
J39nB454_p0661a02║腳尖頭踢出微塵數佛。已自腳跟點地。眉毛上穿透
J39nB454_p0661a03║從來。鼻孔早知。眼睛打開。開了眼立定腳。好問西天
J39nB454_p0661a04║此土一班弄生蛇漢。將箇無底籃子拖來拽去。即今
J39nB454_p0661a05║挂向什麼處去。稍有遲疑。只顧還他三千八百不為
J39nB454_p0661a06║分外。轉過身來。你更須是飲水知源。得牛還馬。始是
J39nB454_p0661a07║衲僧襟懷。不然老僧亦未肯放你在。
J39nB454_p0661a08║  示象涵明知客
J39nB454_p0661a09║拱默參束手學。寬袍大袖淨几明窗。處身非不清高。
J39nB454_p0661a10║其奈與佛訓背矣。經云。未見一法從懶惰懈怠中生。
J39nB454_p0661a11║未有一法從憍慢自恣中得。如是好生珍重。
J39nB454_p0661a12║  示玉楷珪侍者
J39nB454_p0661a13║每聞古得道者。有親操井臼躬負樵薪。耕雲月於窮
J39nB454_p0661a14║峰之塢。衝寒暑於古寺之墟。忍饑渴傲霜雪。吾又不
J39nB454_p0661a15║審何故。欲作此落末卑賤不自尊居之行也。
J39nB454_p0661a16║  示琇琳玟知藏
J39nB454_p0661a17║射退潮頭的弩。逐去太行的箕。原無別術。在志力不
J39nB454_p0661a18║退轉耳。眾生塵勞雖八萬四千。若志力猛銳。不消一
J39nB454_p0661a19║唾攝盡無餘。塵勞攝盡。若又要安箇般羅蜜於胸中。
J39nB454_p0661a20║則其累勝塵勞復倍倍矣。
J39nB454_p0661a21║  示月天鑑知藏
J39nB454_p0661a22║諸佛未出世。人人鼻孔撩天。出世後杳無消息。我且
J39nB454_p0661a23║問你。佛既出了如何箇撩天鼻孔返又不見。要知有
J39nB454_p0661a24║箇佛出來。便是峭稜稜的禍胎。以故文殊普賢纔起
J39nB454_p0661a25║佛法見。被世尊攝向二銕圍山下。你而今要覓箇撩
J39nB454_p0661a26║天鼻孔。須向佛未出世時究取。若待到佛出世了。依
J39nB454_p0661a27║舊沒消息。
J39nB454_p0661a28║  示指禪空書記
J39nB454_p0661a29║芭蕉聞雷即長。葵花見日方開。試看。果有情耶果無
J39nB454_p0661a30║情耶。若謂無情能開能長的是箇什麼。若謂有情能
J39nB454_p0661b01║聞能見的在什麼處。者裏不得作道理。不可作機鋒。
J39nB454_p0661b02║不得硬自差排。不得囫圇扯過。如何得兩存不背。
J39nB454_p0661b03║  示如旻謙侍者
J39nB454_p0661b04║作世間淺近的事。必殫精竭思。學到極精極妙的所
J39nB454_p0661b05║在尚不肯休歇。其故何也。由根於名基於利也。且名
J39nB454_p0661b06║利乃世間最淺近事。故可得而學而精。至於第一義
J39nB454_p0661b07║諦。所謂口欲言而辭喪。心欲緣而慮忘。既無名貌無
J39nB454_p0661b08║依倚。無方所無程限。故致學者茫無所措。若非宿有
J39nB454_p0661b09║靈根。纔到者裏便自望崖而退。
J39nB454_p0661b10║  示琡菴玉知藏
J39nB454_p0661b11║者一件事。雖不可以語言造。而亦不可以寂默通。除
J39nB454_p0661b12║非具有咬豬狗的手腳。便得他七花八烈。你若以心
J39nB454_p0661b13║意識領攬。時中觸境逢緣故無自由。不見僧問報慈。
J39nB454_p0661b14║嶼情生智隔想變體殊情未生時如何。慈曰。隔試看
J39nB454_p0661b15║是什麼道理。
J39nB454_p0661b16║  示慧霖智知浴
J39nB454_p0661b17║古人拈出箇膠盆子最是黏手黏腳。若不是伶利漢。
J39nB454_p0661b18║十箇五雙上他機境頂門。眼正的衲僧。拈他膠盆黏
J39nB454_p0661b19║他手腳。始好向十字街頭開得藥舖。雖然先須要根
J39nB454_p0661b20║本正眼目清。不然何以濟人。
J39nB454_p0661b21║  示慈潤善侍者
J39nB454_p0661b22║悟心須得空心旨。道證心空境即空。折腳鐺煨瓔珞
J39nB454_p0661b23║粥。此中清味許誰同。更好看綠陰叢。千花競秀林無
J39nB454_p0661b24║影。萬木霜凝六月風。
J39nB454_p0661b25║  示▆▆▆靜主
J39nB454_p0661b26║住山最先便要得箇住山的方子。全身入到青山裏。
J39nB454_p0661b27║又莫教青山遮殺眼睛。礙殺胸口。須是在青山肚裏
J39nB454_p0661b28║七縱八橫。而足下不沾他一點土。不帶他一點泥。其
J39nB454_p0661b29║實又要翻青山面樵青山眉。鎮日裏行也是青山。坐
J39nB454_p0661b30║也是青山。喫青山飯。飲青山水。穿青山衣。睡青山床。
J39nB454_p0661c01║乃至拈的用的。茶是青山茶。筍是青山筍。日久月深。
J39nB454_p0661c02║不覺不知連一箇住山的人。總化作青山了。我與青
J39nB454_p0661c03║山渾然不間。然後始好閒坐山中。聽幽鳥喃喃。韻落
J39nB454_p0661c04║花於不夜時。登峰頂看白雲。杳杳空靈魄以曷窮。月
J39nB454_p0661c05║上蕉窗殘經已畢。爐開宿火泉響方聲。正恁麼時。好
J39nB454_p0661c06║將人境雙收。莫教狼藉我道人家計。
J39nB454_p0661c07║  示景霽李居士
J39nB454_p0661c08║承以華嚴法界義。詢愚所解。雲峰住持事繁。居士不
J39nB454_p0661c09║妨自詢自解。看他理與事如何便得無礙。據實而論。
J39nB454_p0661c10║事有萬差理無二致。若言理也。盡十方法界光皎皎
J39nB454_p0661c11║地無些毫過患。無些毫少剩。無分限無紀記。焉得與
J39nB454_p0661c12║一切差別大小長短好惡的事。相融無礙。但時中如
J39nB454_p0661c13║此著隻眼。向頭頭法法上恁麼看去。倘一時觸著一
J39nB454_p0661c14║事與理相融了。然後不須問人。你自知相即門相入
J39nB454_p0661c15║門相遍門。乃至因陀羅網門。罔不涉入。若要更問事
J39nB454_p0661c16║事無礙。且待山僧檢點山中。一切繁雜的石頭土塊
J39nB454_p0661c17║竹絲木屑了。緩緩來與汝商量。
J39nB454_p0661c18║  示[卄/毓]俊劉居士
J39nB454_p0661c19║一大部圓覺經。如清涼池四面可入。不必著實說定
J39nB454_p0661c20║是菩薩所修法門與己無涉。試看居一切時不起妄
J39nB454_p0661c21║心。於諸妄心亦不息滅。住妄想境不加了知。於無了
J39nB454_p0661c22║知不辯真實。要知一切時不妄決非守靜。於妄不息
J39nB454_p0661c23║豈是動搖。正住妄境時不加箇了知。看是何等作略。
J39nB454_p0661c24║於無了知中又不辯箇真實。你又看是何等胸懷。若
J39nB454_p0661c25║於經意有領解。然後又看大慧和尚頌曰。荷葉團團
J39nB454_p0661c26║團似鏡。菱角尖尖尖若錐。風吹柳絮毛毬走。雨打梨
J39nB454_p0661c27║花蛺蝶飛。將經義頌意融會了。始親到雲峰領棒。
J39nB454_p0661c28║  示無諍張居士
J39nB454_p0661c29║參禪最忌伶俐。又須是第一等極伶俐的。方堪領得
J39nB454_p0661c30║著會得到參得行悟得妙。設使一枚癡頑骨董。即世
J39nB454_p0662a01║間有名件有物色的事。尚且差排不去。何況此最幽
J39nB454_p0662a02║深最玄妙的無上閫域耶。惟居士不用伶俐學而只
J39nB454_p0662a03║許伶俐會也。時中亦熟思之。
J39nB454_p0662a04║  示晴嵐熏參頭
J39nB454_p0662a05║人有先後道無古今。古人體式今人法。糲飯荷衣香
J39nB454_p0662a06║潑潑。潦倒江頭船子翁。蘆花影裡話從容。江月照人
J39nB454_p0662a07║還舊樣。清波不犯許誰同。蓮花峰下好菴主。直入千
J39nB454_p0662a08║峰萬峰去。玄關不留金鎖何拘。君不見紙衣道者知
J39nB454_p0662a09║權變。一裘挂體慮皆亡。要行便行健不健。豈不識石
J39nB454_p0662a10║霜首座有閑伎。香煙起處解抽身。多少盲龜趁不及。
J39nB454_p0662a11║我教君知君且信。法身莫教增閑病。金鎚影動自玲
J39nB454_p0662a12║瓏。寶劍光寒天地靜。佛祖於中尚且迷。說甚麼事存
J39nB454_p0662a13║函蓋理應箭鋒。你只管看靜空孤鶴遠。又聽他高柳
J39nB454_p0662a14║一蟬鳴。
J39nB454_p0662a15║  示位焉淨知藏
J39nB454_p0662a16║人生尚志節。所守當歸一。守至湛然時。夫何事不畢。
J39nB454_p0662a17║守一又當空。一空妙難匹。守一不能忘。靈源胡可及。
J39nB454_p0662a18║一忘守亦忘。忘到無心地。大用豁群機。頭頭俱妙義。
J39nB454_p0662a19║惟子善斟酌。語子真秘密。履踐汝師言。可以光門第。
J39nB454_p0662a20║君不見大鵬一展蓋十洲。萬里孤風添意氣。
J39nB454_p0662a21║  示文郁秀知藏
J39nB454_p0662a22║靈嶽降靈的是假。因依四七便成真。分披五葉花枝
J39nB454_p0662a23║上。臾嶺何期太險生。盡謂拋來提不起。孰識風生六
J39nB454_p0662a24║極裡。六極由茲巇險深。門門有口潤乾坤。荊棘遍野
J39nB454_p0662a25║行蹤杳。大地山河總不成。報君知海南有客來遲遲。
J39nB454_p0662a26║神駒驟影清風起。五色祥麟天岸至。用險巖頭機上
J39nB454_p0662a27║機。是聖是凡俱不惜。有時倒卓須彌盧。有時傾乾香
J39nB454_p0662a28║海汁。而今高臥最高峰。六月冰花足底紅。笑指大鵬
J39nB454_p0662a29║摶海隅。伊乘六息歸何處。且遨翔碧雲路。透出青山
J39nB454_p0662a30║天外天。且看出頭誰與俱。
J39nB454_p0662b01║  示三密印知客
J39nB454_p0662b02║春風浴我寒。春雨瀝我熱。剛眠枕畔冷風生。好夢無
J39nB454_p0662b03║由消不得。寥寥永夜對殘燈。伴我惟勞好風月。促織
J39nB454_p0662b04║呼名有幾人。自古自今立深雪。看他斷臂要心安。等
J39nB454_p0662b05║閑不是輪途劫。老胡也教濕雙眉。為渠幾下蒼龍窟。
J39nB454_p0662b06║報君知須猛烈。男兒膽志天然別。曹溪路上好生機。
J39nB454_p0662b07║自有波瀾天地闊。觸星斗兮探明月。目璣珠兩齊堅
J39nB454_p0662b08║白。隔身換影鵝湖側。或倚孤輪或阡陌。霜花點出鷺
J39nB454_p0662b09║鷥風。吹教乾坤似火紅。綿包特石輕如紙。勢敵鯨吞
J39nB454_p0662b10║海浪同。好相逢個山翁。萬傾河山通變了。歸來猶在
J39nB454_p0662b11║月明中。
J39nB454_p0662b12║  示聖峰真侍者
J39nB454_p0662b13║天其極廣地其極闊。兩合之間唯我人獨知覺。我人
J39nB454_p0662b14║間出有奇英。二千年外瞿曇大奇奇獨指我人頭。慧
J39nB454_p0662b15║兮福兮俱零落。從茲杓卜聽虛聲。指向東來成冤禍。
J39nB454_p0662b16║古也今也多慷慨。立機立境俱絕待。南山燒火北山
J39nB454_p0662b17║紅。無限清光難比配。楚山南角岳雲頭。海運風騰十
J39nB454_p0662b18║二洲。多少魚龍頭角露。雷轟電掣儘風流。海水騰波
J39nB454_p0662b19║濤闊。穩駕孤舟莫停棹。待到風清月皎時。蘆花深處
J39nB454_p0662b20║好消停。且屈肱一覺到天明。管甚麼地闊天空樂不
J39nB454_p0662b21║禁。
J39nB454_p0662b22║  示翼駒順侍者
J39nB454_p0662b23║道本無方無有色。行者莫至而莫睹。色兮丹臒著無
J39nB454_p0662b24║由方也。剎塵無及所。唯茲罔忒又崆峒。千聖睥睨俱
J39nB454_p0662b25║難措。須知醯雞糞壤頭。搕[打-丁+(天/韭)]堆中千萬斛。由其得者
J39nB454_p0662b26║不輕微。往古來先俱有數。四七二三本現成。南嶽青
J39nB454_p0662b27║原皆吐露。燈燈火火勢因依。要且智人俱自度。珍重
J39nB454_p0662b28║行者莫依稀。看取班前諸古錐。古錐若是等閑流。安
J39nB454_p0662b29║得名標在上頭。好來架子上豎五橫三。莫向淨曰中
J39nB454_p0662b30║穿衣著褲。咄咄咄。五四三二數不足。
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院