選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首 頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經(新文豐版) 第三十九冊 No. B447《東山梅溪度禪師語錄》
J39nB447_p0389c01║東山梅溪度禪師語錄卷第四
J39nB447_p0389c02║  嗣法門人真解等編
J39nB447_p0389c03║ 上堂四
J39nB447_p0389c04║玄帝聖誕開府慕大檀越營齋請上堂竹樹參天碧
J39nB447_p0389c05║峰巒潑黛青中丞營妙供慶祝蕩魔尊拈拄杖云還
J39nB447_p0389c06║見蕩魔天尊也未倘若見得始知仙佛同源玄禪不
J39nB447_p0389c07║二說甚麼明心見性之旨抱元守一之方一則不負
J39nB447_p0389c08║大中丞營齋一則不負老東山饒舌設或不能未免
J39nB447_p0389c09║兩枝樺炬燒丹圃一縷龍涎爇紫臺下座率眾詣玄
J39nB447_p0389c10║武殿拈香上供畢便歸方丈。
J39nB447_p0389c11║非聞胡居士率眾檀越營齋請上堂棲霞昨夜吼風
J39nB447_p0389c12║雷李白桃紅笑滿腮引得諸檀新發意穿雲踏翠飯
J39nB447_p0389c13║僧來敢問大眾那裏是諸檀新發意處拈拄杖云見
J39nB447_p0389c14║麼見處明則月橫青漢嵐遶丹山處處現清淨身卓
J39nB447_p0389c15║杖一下云聞麼聞處通則鐘傳蘭谷鼓震石門頭頭
J39nB447_p0389c16║出廣長舌又何須攝心覓佛於長年翹首問法於永
J39nB447_p0389c17║歲召大眾云聲色叢中透脫且置諸檀圓無漏果一
J39nB447_p0389c18║句作麼生道聖泉日日寒濤發獅嶺年年野色青復
J39nB447_p0389c19║舉龐蘊居士將家財傾向湘江學出世法到石頭處
J39nB447_p0389c20║問不與萬法為侶者是什麼人石頭以手掩士口士
J39nB447_p0389c21║乃有惺後到馬祖處亦如是問祖云待汝一口吸盡
J39nB447_p0389c22║西江水即向汝道士於言下大悟遂作偈云有男不
J39nB447_p0389c23║婚有女不嫁大家團圞頭共說無生話師云龐公只
J39nB447_p0389c24║知斷煩惱而覓菩提不解就塵勞而作佛事怎似非
J39nB447_p0389c25║聞居士并眾檀越也不傾財水底也不問道叢席將
J39nB447_p0389c26║此平等信心直下打破慳囊來我棲霞治齋結眾豈
J39nB447_p0389c27║不超出龐老一頭地哉雖然若是且道古今相去多
J39nB447_p0389c28║少鳥帶香從花裏出龍含雨向洞中歸下座。
J39nB447_p0389c29║照壁山軌度法主設齋師上堂風和遍界日麗長天
J39nB447_p0389c30║山色展半滿之科水聲談空有之教你諸人還領會
J39nB447_p0390a01║得麼若領會得始知琅函光吐三千界玉軸香生百
J39nB447_p0390a02║億春如領會不得問取軌度和尚去便下座。
J39nB447_p0390a03║傅太夫人為先慈董氏忌日飯僧請上堂問昔日瞿
J39nB447_p0390a04║曇升忉利天為母說法未審瞿曇之母成佛也未師
J39nB447_p0390a05║云問取拄杖子進云光目女詣地獄門為母說法未
J39nB447_p0390a06║審光目之母成佛也未師云問取拄杖子進云即今
J39nB447_p0390a07║傅太夫人為母忌辰請和尚上堂說法未審太夫人
J39nB447_p0390a08║之母成佛也未師云問取拄杖子進云且道今昔相
J39nB447_p0390a09║去多少師云字經三寫烏焉成馬進云報恩一句請
J39nB447_p0390a10║師不吝師云將此深心奉塵剎是則名為報母恩鎮
J39nB447_p0390a11║遠僧淳澤問和尚朝朝說法夜夜小參且道一真法
J39nB447_p0390a12║界在甚麼處師云鎮遠到此七站僧擬議師打云路
J39nB447_p0390a13║程也記不得問如何是有漏因師云去年殿破進云
J39nB447_p0390a14║如何是無漏果師云今歲修完進云有漏無漏蒙師
J39nB447_p0390a15║指即今傅太夫人先慈靈魂在甚麼處師豎拄杖云
J39nB447_p0390a16║見麼問明明現於目前因甚不睹其色師云襄陽橋
J39nB447_p0390a17║是九洞進云歷歷彰於耳底因甚不聞其聲師云文
J39nB447_p0390a18║昌閣是三層進云和尚信手拈來固是親切教學人
J39nB447_p0390a19║向那裏領會師云要過便過要升便升進云恁麼則
J39nB447_p0390a20║傅太夫人先慈即此證彼去也師云但從穩處行斷
J39nB447_p0390a21║斷不失足乃云金鶯也解饒長舌飛向柳陰啼未歇
J39nB447_p0390a22║石女風前側耳聽聲聲說破無生滅你諸人還聞麼
J39nB447_p0390a23║若也聞得始知生死關頭依妄而立來去路徑無奈
J39nB447_p0390a24║而名正恁麼時如何是傅太夫人先慈董氏迥然獨
J39nB447_p0390a25║步一句彈指圓成八萬門剎那滅卻三祗業卓拄杖
J39nB447_p0390a26║下座。
J39nB447_p0390a27║高鵬舉率眾檀信設齋請開示上堂問龐公有云十
J39nB447_p0390a28║方同聚會個個學無為此是選佛場心空及第歸學
J39nB447_p0390a29║人有所未解請和尚一一註腳師云不辭向汝道進
J39nB447_p0390a30║云如何是十方同聚會師云大家共集東山頂進云
J39nB447_p0390b01║如何是個個學無為師云七尺單前豎脊梁進云如
J39nB447_p0390b02║何是此是選佛場師云人非人等皆成佛進云如何
J39nB447_p0390b03║是心空及第歸師卓杖云莫負今朝共舉揚進云如
J39nB447_p0390b04║此則眾信未設齋前齋已受竟和尚未說法時法已
J39nB447_p0390b05║聞周師云知音不必重拈出問如何是無孔笛師云
J39nB447_p0390b06║吹出哩囉句驚惺夢中人進云如何是無絃琴師云
J39nB447_p0390b07║彈來不落宮商調惟有知音唱和高進云如何是無
J39nB447_p0390b08║底船師云渡盡聖凡載餘風月進云如何是無根樹
J39nB447_p0390b09║師云枝枝撐白月葉葉鎖寒雲進云如何是無陰陽
J39nB447_p0390b10║地師云物物普擎步步踏著進云如何是無底缽師
J39nB447_p0390b11║云隆龍歸正覺貯水潤青蓮進云如何是無鬚鎖師
J39nB447_p0390b12║云把斷十方界妖狐難遁逃進云如何是無底籃師
J39nB447_p0390b13║云不惟攜錦鯉還教盛活蛇進云如何是無星秤師
J39nB447_p0390b14║云等閒提在手輕重怎瞞伊進云如何是無縫塔師
J39nB447_p0390b15║云收盡黃金鎖子骨任他佛眼也難窺問諸檀登山
J39nB447_p0390b16║營齋和尚揮塵說法如何是利人意旨師云老鴉關
J39nB447_p0390b17║從北去進云利人如是利己又作麼生師云油榨關
J39nB447_p0390b18║向南行進云如此則一粒粟中藏世界半升鐺內煮
J39nB447_p0390b19║山川師云呂翁曾道過不煩汝再拈問有佛處不可
J39nB447_p0390b20║住向甚麼處住師以拄杖打圓相進云無佛處急走
J39nB447_p0390b21║過又且如何師亦以拄杖打圓相進云走住不立向
J39nB447_p0390b22║甚麼處安身立命師復以拄杖打圓相進云恁麼則
J39nB447_p0390b23║酒肆淫房隨撒手從教何處不風光師云且緩緩問
J39nB447_p0390b24║學人出家二十餘年參禪無禪學道無道生死作麼
J39nB447_p0390b25║生了師云無參無學處是名閒道人還有什麼生死
J39nB447_p0390b26║僧擬議師便打問昨朝陞座薦亡今日上堂開導還
J39nB447_p0390b27║是昨日的是今日的是師云雲飛天不動風過樹多
J39nB447_p0390b28║聲乃云昨日椎鐘薦慈今朝撾鼓開導雨棒回潤焦
J39nB447_p0390b29║枯雷喝疏通玄要露拄撫掌高歌燈籠破顏微笑但
J39nB447_p0390b30║能直下承當便是西來大道卓拄杖下座。
J39nB447_p0390c01║糧憲傅大檀越追嚴營齋請上堂問傅府追嚴請和
J39nB447_p0390c02║尚說法且置如何是先大人忌辰已前的事師云柳
J39nB447_p0390c03║陰深處黃鸝囀進云如何是忌辰已後的事師云梅
J39nB447_p0390c04║雨霏時山舍涼進云然雖若是即今先大人還是生
J39nB447_p0390c05║兜率天還是生極樂國師云何方不現本來身問君
J39nB447_p0390c06║恩親恩何恩為重師云湛湛波光千頃碧進云天德
J39nB447_p0390c07║地德何德為大師云重重山色一般青進云和尚如
J39nB447_p0390c08║斯指示還有為人處也無師云明明已道破不必更
J39nB447_p0390c09║思尋問釋迦與孔子鼻孔是同是別師云兩耀長明
J39nB447_p0390c10║光大塊進云恁麼則皇天無二道聖人無兩心也師
J39nB447_p0390c11║云水山相共吐長春問一子出家九族生天因甚地
J39nB447_p0390c12║藏之母入於地獄師云嘛呢叭[口*彌]吽進云畢竟作麼
J39nB447_p0390c13║生得出師云嘛呢叭[口*彌]吽問生亦無生滅亦無滅生
J39nB447_p0390c14║滅既無即今傅先大人一靈真性在甚麼處師云主
J39nB447_p0390c15║山前案山後進云恁麼則歷歷明明不覆藏師云逢
J39nB447_p0390c16║人不得錯舉乃云父母非我親誰是最親者諸佛非
J39nB447_p0390c17║我道誰是最道者召大眾云也甚奇怪適纔山僧舉
J39nB447_p0390c18║則古人公案引得龜毛拂子向前正色厲聲曰這是
J39nB447_p0390c19║甚麼所在說父說母說佛說道語猶未已不覺兔角
J39nB447_p0390c20║拄杖出班瞋目責之曰這是甚麼所在不容說父母
J39nB447_p0390c21║不容說佛道兩爭不已忽然無位真人出來緩緩道
J39nB447_p0390c22║之曰你二人不必爭論曾聞即此是離此是又云恁
J39nB447_p0390c23║麼也得不恁麼也得時龜毛拂子與兔角拄杖聞如
J39nB447_p0390c24║是說各自默默隱去復召大眾云諸昆仲山僧如斯
J39nB447_p0390c25║漏逗你諸人還委悉麼若能委悉始知傅先大人即
J39nB447_p0390c26║生死而證解脫即煩惱以悟菩提到此則君恩親恩
J39nB447_p0390c27║其報天德地德同酬脫或未能更聽一偈劬勞一本
J39nB447_p0390c28║如山重德澤兩間似海深個裏若明恩自報更於何
J39nB447_p0390c29║處覓疏親下座。
J39nB447_p0390c30║閫臺杜檀越設齋請上堂問閫臺現宰官身說法濟
J39nB447_p0391a01║民無有窮已因甚和尚口喃喃地師云借他落花天
J39nB447_p0391a02║吹我無孔笛乃云今日乃閫臺杜大檀越來山飯僧
J39nB447_p0391a03║之期強山僧吹無孔笛賞太平時然而無孔笛子五
J39nB447_p0391a04║音齊之不能六律並之不得有時橫吹月下塵勞夢
J39nB447_p0391a05║惺於片時有時三弄風前曠劫春回於頃刻雖然秪
J39nB447_p0391a06║是不容別者知惟許知音識拈拄杖召大眾云正當
J39nB447_p0391a07║香雲繞座之時花雨凌空之際還有知音者麼若有
J39nB447_p0391a08║不負杜大檀越傾信心而事佛捐俸祿以飯僧如無
J39nB447_p0391a09║不免山僧自和去也卓拄杖一下云此曲秪因天上
J39nB447_p0391a10║有人問能得幾回聞下座。
J39nB447_p0391a11║撫軍闔衙官眷營齋請上堂問如何是西來大意師
J39nB447_p0391a12║云禪堂梯子十七步進云恁麼則夜靜家家月春回
J39nB447_p0391a13║處處花師云山城燈火幾千重問未登座時佛法在
J39nB447_p0391a14║甚麼處師云玉帝閣前花綽綽進云已登座時又在
J39nB447_p0391a15║那裏師云捨身巖下樹叢叢僧作禮師云會麼僧擬
J39nB447_p0391a16║議師云當機不領會辜負一簾春問寶藏重重鎖無
J39nB447_p0391a17║匙怎得開師云是星皆拱北進云謝師不吝師云無
J39nB447_p0391a18║山不帶雲問日日陞堂時時說法未審法從何轉師
J39nB447_p0391a19║云黔靈山七高八低進云秪如新殿未修舊址未關
J39nB447_p0391a20║和尚向何處下腳師云南明水左曲右灣問如何是
J39nB447_p0391a21║諸佛世界師云野色彌東嶺人煙多北城進云如何
J39nB447_p0391a22║是眾生世界師云入京朝帝主定是出南門問古德
J39nB447_p0391a23║云如人上樹口銜樹枝手不攀枝腳不踏樹樹下有
J39nB447_p0391a24║人請問佛法還道得也未師云襄陽橋下水偏綠進
J39nB447_p0391a25║云可謂不涉唇齒最親切師云鐘鼓樓前貨更多進
J39nB447_p0391a26║云雖然一枝無孔笛吹出清音更有誰師云將謂無
J39nB447_p0391a27║人識誰知有子期問如何是佛師云頂上旋螺青鬱
J39nB447_p0391a28║鬱進云如何是祖師云手中拄杖赤條條進云如何
J39nB447_p0391a29║是超佛越祖的句師云待汝超越來即向汝道僧擬
J39nB447_p0391a30║議師連打兩棒問趙州狗子性頻年究有無秪因放
J39nB447_p0391b01║不下策杖奔雲途如何是雲途中事師云腳跟下好
J39nB447_p0391b02║與三十棒進云如何是到家意旨師云亦好與三十
J39nB447_p0391b03║棒僧作禮師云狗子佛性即今在甚麼處僧豎指師
J39nB447_p0391b04║云總好與三十棒乃云棲霞危嶺峙城東竹樹高撐
J39nB447_p0391b05║慧日紅睡起登樓頻眺望人家恍在畫圖中綠水穿
J39nB447_p0391b06║橋兮盡露僧繇旨趣白雲環岸兮全彰摩詰風光逴
J39nB447_p0391b07║得便行頭頭即第一義天提得便走處處皆真三昧
J39nB447_p0391b08║海所以道作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀
J39nB447_p0391b09║又何須重重問來一一答去還委悉麼若能委悉則
J39nB447_p0391b10║諸檀齋嚫受之無愧自己家珍撒出何妨脫或不然
J39nB447_p0391b11║尋春應到雪深處翫景須登最上巔顧視左右下座。
J39nB447_p0391b12║伍文權居士設齋請上堂問如何是過去心不可得
J39nB447_p0391b13║師云昨朝旭日融融進云如何是現在心不可得師
J39nB447_p0391b14║云今日和風拂拂進云如何是未來心不可得師云
J39nB447_p0391b15║來朝慕府大齋諸山齊赴進云三心既不可得即今
J39nB447_p0391b16║問答的是那一心師打云是那一心乃云春三月已
J39nB447_p0391b17║前百卉萌芽群花含秀春三月已後農忙白晝犢臥
J39nB447_p0391b18║柳陰正當春三月林園現色身三昧鳥鵲轉根本法
J39nB447_p0391b19║輪萬象森羅展個裏之生機十虛三際布劫前之光
J39nB447_p0391b20║彩驀豎拄杖云且道是春三月已前的春三月已後
J39nB447_p0391b21║的正當春三月的這裏分析得出始知過去心不可
J39nB447_p0391b22║得現在心不可得未來心不可得卓拄杖下座。
J39nB447_p0391b23║法雲庵若虛上座率諸禪眾設齋請上堂問金鐘玉
J39nB447_p0391b24║板挂棲霞一曲無生唱最佳哩哩囉囉囉哩哩不知
J39nB447_p0391b25║清韻落誰家師云好音在耳人皆識進云如此則不
J39nB447_p0391b26║落宮商角徵羽師云唱和風前也不妨都管問豎指
J39nB447_p0391b27║拈拳誰領會痛棒爇喝我亦疑今日數般俱不用親
J39nB447_p0391b28║切一句請師提師云杲日當空現清風匝地來進云
J39nB447_p0391b29║恁麼則應作如是觀師云切忌遭他換兩眸問毛吞
J39nB447_p0391b30║巨海芥納須彌是事的否師云一片西風凋萬木半
J39nB447_p0391c01║輪明月印千江進云今日方知只這是從前枉用許
J39nB447_p0391c02║多功師云欲獲驪珠握須教大海乾問山花開處玄
J39nB447_p0391c03║機露夜月圓時性體輝個裏原來無罣礙包含天地
J39nB447_p0391c04║任施為正恁麼時和尚如何利人師便打進云如此
J39nB447_p0391c05║則山川皆錦繡草木盡文章師又打乃云棒頭領旨
J39nB447_p0391c06║喚甕作鐘喝下承當指鹿為馬說心說性通身泥水
J39nB447_p0391c07║舉古舉今遍地荊棘所以道關門打睡接上上機顧
J39nB447_p0391c08║鑑頻呻曲為中下正恁麼時如何是不落蹊徑一句
J39nB447_p0391c09║卓杖云凡聖從來不二家挺身擔荷總無他生前面
J39nB447_p0391c10║目青山月個裏風光上苑花舉足低頭皆活計拈香
J39nB447_p0391c11║撥火即生涯雖然處處無遮覆一涉思量事若麻下
J39nB447_p0391c12║座。
J39nB447_p0391c13║新舊二城眾檀信設齋師傅沙彌戒上堂活潑潑的
J39nB447_p0391c14║何等好無端自把繩索加直饒縛得如山穩正眼觀
J39nB447_p0391c15║求亦是邪豎起如意云且道是邪是正於此分析得
J39nB447_p0391c16║出始知舉足低頭全彰戒式揚眉吐氣悉放戒光說
J39nB447_p0391c17║甚麼息惡說甚麼行慈到恁般田地脫灑花街不礙
J39nB447_p0391c18║逍遙柳巷何妨還委悉麼大悟不拘小節上香象豈
J39nB447_p0391c19║遊兔徑中復舉昔有二比丘山中結庵同修梵行一
J39nB447_p0391c20║日一比丘下山行乞一比丘在庵中禪定或坐睡因
J39nB447_p0391c21║而睡著為一樵女偷犯淨戒乃內心不悅同庵僧歸
J39nB447_p0391c22║且說上事行乞比丘大怒提棒欲打樵女樵女驚走
J39nB447_p0391c23║失足墜巖而死時二比丘共語曰我二人一人無心
J39nB447_p0391c24║氾淫一人無心犯殺共往優波離尊者處懺悔尊者
J39nB447_p0391c25║以小乘結罪此二比丘久修大乘之人轉生疑怖復
J39nB447_p0391c26║往維摩居士處說罪維摩曰此罪性不在內不在外
J39nB447_p0391c27║不在中間在甚麼處時二比丘當下大悟復豎如意
J39nB447_p0391c28║召大眾云且道二比丘未見維摩之前與見維摩之
J39nB447_p0391c29║後相去多少眾無對師復云未見維摩山捧月維摩
J39nB447_p0391c30║見後月橫山欲知持犯無多子伸手原在縮手間。
J39nB447_p0392a01║廣東街眾信設齋師傅比丘戒上堂問九十春光過
J39nB447_p0392a02║目前三根椽下日勤參好機盡是鶯啼破放去收來
J39nB447_p0392a03║任往還且置秪如未受戒已前是甚麼人變淨為穢
J39nB447_p0392a04║師云藕穿陸地為荷葉進云已受戒後轉穢為淨又
J39nB447_p0392a05║是阿誰師云筍過東家作竹林進云受與未受還許
J39nB447_p0392a06║兩處看取也無師云雲擁千花座香清百寶臺乃云
J39nB447_p0392a07║榴花乍吐庭前梅雨初霏簾外法堂鐘鼓輕敲請說
J39nB447_p0392a08║大比丘戒豎起如意云會麼於此會得便會清淨比
J39nB447_p0392a09║丘不上天堂破戒比丘不入地獄到這裏則咳唾掉
J39nB447_p0392a10║臂法法具足拈香撥火事事圓成說甚麼十三重難
J39nB447_p0392a11║十六輕遮僧燦祖空其罪性不過知冰是水高沙彌
J39nB447_p0392a12║衣缽不受無非識火即燈是故眾生起無邊惑業諸
J39nB447_p0392a13║佛制無邊戒法惑業既消戒法安用復豎如意云且
J39nB447_p0392a14║道是惑業是戒法這裏煤墨得出堪與僧燦祖同日
J39nB447_p0392a15║而語高沙彌攜手偕行如其不爾坐臥經行須體究
J39nB447_p0392a16║動靜忙閒應好持持到雙忘罪福處肉案酒樓悉戒
J39nB447_p0392a17║基。
J39nB447_p0392a18║圓菩薩大戒上堂有世界以音聲為佛事有世界以
J39nB447_p0392a19║香飯為佛事有世界以莊嚴為佛事有世界以光明
J39nB447_p0392a20║為佛事棲霞這裏以圓戒為佛事然而戒之一字乃
J39nB447_p0392a21║成佛之大本證果之總要是故三世能仁以之示涅
J39nB447_p0392a22║槃妙心歷代開士以之傳正法眼藏今日山僧以之
J39nB447_p0392a23║為諸人圓心地戒法雖然若是且道音聲香飯莊嚴
J39nB447_p0392a24║光明四種佛事與山僧圓戒佛事是同是別若緇素
J39nB447_p0392a25║得出不獨諸人心地戒法當下頓圓則胎卵濕化鱗
J39nB447_p0392a26║甲羽毛山花水石雲林煙島以至一切種種無不頓
J39nB447_p0392a27║圓心地戒也還委悉麼佛境雖多不遠求大都秪在
J39nB447_p0392a28║一毛頭道圓覺性般般具妙契真空法法週無影林
J39nB447_p0392a29║間拴野馬不萌枝上鎖狂猴如能這裏承當去心地
J39nB447_p0392a30║戒光隨放收。
J39nB447_p0392b01║四月八日撫軍慕大檀越營齋請浴佛上堂師拈匙
J39nB447_p0392b02║灌沐畢揮拂子云清和初夏正茲時燕語簷前鶯繞
J39nB447_p0392b03║堤都憲傾心營妙供請澆香水浴牟尼召大眾云諸
J39nB447_p0392b04║昆仲紅塵中迷卻多少人不能優游清虛境內清虛
J39nB447_p0392b05║境內醉卻多少人不能瀟灑紅塵中惟根器超邁意
J39nB447_p0392b06║致殊特紅塵清虛融成一片人情道意渾合 處雖
J39nB447_p0392b07║心留宗教處仕途而不礙身著錦袍遊覺海以何妨
J39nB447_p0392b08║若我都憲慕大檀越股肱王室墻塹法門凡值勝因
J39nB447_p0392b09║靡不結集可謂示現宰官身弘通佛祖道適薰風南
J39nB447_p0392b10║來之際金仙降蹟之時捐俸來山治齋結眾不減張
J39nB447_p0392b11║相國之於兜率白侍郎之於鳥窠然雖若是且道這
J39nB447_p0392b12║段殊勝因緣還是從父母未生前而發耶已生後而
J39nB447_p0392b13║發耶倘若會得不獨會都憲慕大檀越著錦袍而遊
J39nB447_p0392b14║覺海處仕途而扶宗教便會世尊未離兜率已降皇
J39nB447_p0392b15║宮未出母胎度人已畢其或未然不免以香水海為
J39nB447_p0392b16║硯須彌峰作筆向碧空中聊書半偈為我都憲慕大
J39nB447_p0392b17║檀越塞責去也佛誕欣逢夏正初不期都憲治伊蒲
J39nB447_p0392b18║東山無可酬嘉德半偈憑將空裏書以拄杖向空中
J39nB447_p0392b19║作書勢下座。
J39nB447_p0392b20║解制上堂正月十五結制溪邊雪解隴上梅芳四月
J39nB447_p0392b21║十五解制山前麥熟田裏秧青可謂韶華易邁石火
J39nB447_p0392b22║難留然雖若是未審諸人生死境界迷悟關頭還曾
J39nB447_p0392b23║坐斷也未如是不惟不辜九旬白足三月調心領痛
J39nB447_p0392b24║棒於機前受熱喝於座下亦且不負中丞護念群宰
J39nB447_p0392b25║傾心捐俸祿於個中忘名分於是內到此何妨統無
J39nB447_p0392b26║邊剎境為一微塵無一塵不是大圓覺海融十世古
J39nB447_p0392b27║今作個念頭無一念不是自恣時節說甚麼集龍象
J39nB447_p0392b28║於禪室散雲水於天涯任他春去夏來日生月落何
J39nB447_p0392b29║干於我哉脫或未能饒你橫擔拄杖緊峭草鞋踏遍
J39nB447_p0392b30║十虛遊周三際尚未能休歇在珍重。
J39nB447_p0392c01║復住鎮西忠義堂海晴蔡居士率眾檀信營齋請上
J39nB447_p0392c02║堂問去年此日說法會城東嶺今年此日說法鎮西
J39nB447_p0392c03║聖祠去年今歲且置如何是陽春遍布的消息師云
J39nB447_p0392c04║鳥聲歷歷啼枝上花影重重鋪徑邊進云未審利生
J39nB447_p0392c05║一句作麼生道師云昨宵膏雨凌空布今日和風匝
J39nB447_p0392c06║地來進云如此則個個承恩去也師云賴汝證明乃
J39nB447_p0392c07║云老僧一冬住鎮西無禪可說無道可傳惟掩兩扇
J39nB447_p0392c08║禪扉向一爐松火隨情卓爾任性陶然不期律回太
J39nB447_p0392c09║簇運轉洪鈞是我闔境衿庶強老僧陞華王座播直
J39nB447_p0392c10║指風要令人人破妄顯真個個即此證彼老僧欲舉
J39nB447_p0392c11║教乘為之發明猶是三世能仁葛藤欲動棒喝為之
J39nB447_p0392c12║點破又是歷代開士窩臼不免舒一片鶴雲將要津
J39nB447_p0392c13║把斷放半輪梅月把雪浪絞乾直教奇花瑞草吐本
J39nB447_p0392c14║有之風光槁竹枯松回不無之春色敢問大眾一冬
J39nB447_p0392c15║已來何其密不通風今日人天眾前因甚這般漏逗
J39nB447_p0392c16║良久云劍為不平離寶匣藥因救病出金瓶下座。
J39nB447_p0392c17║戊辰臘月初一日糧憲傅太夫人設齋師傅沙彌戒
J39nB447_p0392c18║上堂瑞木斜飛臘月一四海水雲齊聚集請演毘尼
J39nB447_p0392c19║上法堂陣陣梅花香撲鼻豎拂子召大眾云諸昆仲
J39nB447_p0392c20║還知此香來處麼若知來處則傳戒而無戒可傅受
J39nB447_p0392c21║戒而無戒可受所以道佛說一切法為度一切心我
J39nB447_p0392c22║無一切心何用一切法復豎拂子云且道是心耶法
J39nB447_p0392c23║耶倘若會得始知無傳之傳是名真傳無受之受是
J39nB447_p0392c24║名真受到這裏不惟不負老僧登壇饒舌亦且不負
J39nB447_p0392c25║夫人信心設齋脫或未能抖擻精神休負墮初級重
J39nB447_p0392c26║樓應好登。
J39nB447_p0392c27║初五日準提庵湛理庵主設齋師說比丘戒上堂欲
J39nB447_p0392c28║識佛性義當觀時節因緣今日乃諸人求受具足大
J39nB447_p0392c29║戒之時節也檢點將來你諸人眼能觀色相耳能聽
J39nB447_p0392c30║音聲鼻能識香臭舌能知酸甜身能知冷暖意能解
J39nB447_p0393a01║分別以至一切等處無不具足烏用山僧集眾陞堂
J39nB447_p0393a02║分條析相而謂之具足戒耶不見永嘉云一地具足
J39nB447_p0393a03║一切地一法遍含一切法一月普現一切水一切水
J39nB447_p0393a04║月一月攝顧左右云山僧如斯告報眾中莫有領會
J39nB447_p0393a05║者麼如無不免落草盤桓應斯時節去也遂說戒畢
J39nB447_p0393a06║下座。
J39nB447_p0393a07║臘八日藩憲柯夫人設齋眾請圓菩薩大戒上堂師
J39nB447_p0393a08║以拂子向空點一點云大眾見麼這一點星象最是
J39nB447_p0393a09║圓明最是靈活放之則光耀十虛卷之則澄清萬有
J39nB447_p0393a10║故我大覺世尊於正覺山前一覷覷著特地心花開
J39nB447_p0393a11║放道種圓明便云一切眾生具有如來智慧德相但
J39nB447_p0393a12║以妄想執著而不證得故有四十九年說三百餘會
J39nB447_p0393a13║談末後拈花示眾付偈傳衣遞代相續一至於今皆
J39nB447_p0393a14║由這一點星象之所印也然而這一點星象不大不
J39nB447_p0393a15║小非明非暗諸佛分上不增眾生分上不減故曰心
J39nB447_p0393a16║佛眾生三無差別然雖若是未審從甚處出現若知
J39nB447_p0393a17║出處便會世尊悟處會得世尊悟處則諸人菩薩大
J39nB447_p0393a18║戒不圓已圓心地法門不證已證還委悉麼復以拂
J39nB447_p0393a19║子向空點一點下座。
J39nB447_p0393a20║盂蘭會黑神廟法姪靜止大師為師西竺和尚除禪
J39nB447_p0393a21║請上堂問事死如事生事亡如事存孝之至也未審
J39nB447_p0393a22║孝滿後作麼生行履師云孤峰頂上吟風嘯月十字
J39nB447_p0393a23║街頭弄柳拈花進云如此則頭頭脫灑處處縱橫師
J39nB447_p0393a24║云也須到恁麼地始得進云一拳打倒棲霞嶺一腳
J39nB447_p0393a25║踏翻芳杜洲師云驚群須是英靈漢敵勝還他獅子
J39nB447_p0393a26║兒問西風侵梵宇寒露點幽林本自無來去如何說
J39nB447_p0393a27║死生師云淨法界身無出沒悲願不忘示去來進云
J39nB447_p0393a28║正與麼時則西竺和尚在何處安身立命師云不離
J39nB447_p0393a29║當處常湛然問庭前明月照簾外木犀開剛然隻履
J39nB447_p0393a30║去三週又到來靜止大師攄誠懇請未審和尚以何
J39nB447_p0393b01║法禪服師云頻撾塗毒鼓均灑甘露漿進云正與麼
J39nB447_p0393b02║時西和尚一靈真性脫灑何處師云鳳皇嶺橫眠倒
J39nB447_p0393b03║臥牛渡口闊論弘談進云如此則山橫清淨身溪出
J39nB447_p0393b04║廣長舌非虛語也師云卻被汝道著問過去未來即
J39nB447_p0393b05║不問如何是現在的事師云人天普集登華座棒喝
J39nB447_p0393b06║弘開薦覺靈進云即今西和尚還來否師云芳杜洲
J39nB447_p0393b07║邊常集鷺南明水上每行舟問四大分張時主人公
J39nB447_p0393b08║歸於何處師豎杖云見麼進云與麼則不生滅也師
J39nB447_p0393b09║云汝見阿誰生滅來乃云桐葉斜飛飄野砌蘆花半
J39nB447_p0393b10║吐照深秋道人睡起渾無事倒駕鐵船水面遊隨情
J39nB447_p0393b11║繫纜兮聽霞鶩以齊飛任性推蓬兮觀水天而一色
J39nB447_p0393b12║陶陶自得落落何拘不期我靜止大師悲生風木會
J39nB447_p0393b13║結盂蘭投赤幅以攄誠爇枯煙而稽首敦請老僧為
J39nB447_p0393b14║西竺和尚除禫說法是以撾塗毒鼓震開兩岸白雲
J39nB447_p0393b15║灑甘露漿浸破一帆明月引得寒鷗合十白鷺和南
J39nB447_p0393b16║漁火紅沙磧之中鐵笛響滄浪之上然雖若是未審
J39nB447_p0393b17║諸人還同見聞也無若同見聞不獨西竺和尚獲無
J39nB447_p0393b18║生忍證涅槃樂則此方他界久逝新亡並及人人三
J39nB447_p0393b19║世父母歷劫親煙齊上老僧鐵船高登菩提彼岸顧
J39nB447_p0393b20║左右云普濟含識則且置如何是西竺和尚獨脫一
J39nB447_p0393b21║句擊案云卓矣頓超無相國端然正入妙蓮心復舉
J39nB447_p0393b22║僧問曹山靈衣不挂時如何山曰曹山今日孝滿僧
J39nB447_p0393b23║云孝滿後如何山云曹山愛顛酒師云你諸人還知
J39nB447_p0393b24║曹山落處麼若知落處則知靜止大師劈舊案於劫
J39nB447_p0393b25║前唱新詞於此日曠懷鬧市闊步紅塵倘或未能聽
J39nB447_p0393b26║取頌出孝滿堂前不挂衣通身輕快許誰知閒來無
J39nB447_p0393b27║事長街上一步一聲風月詞下座。
J39nB447_p0393b28║廣生韓檀越請諸經到山師上堂舉拂子云見麼此
J39nB447_p0393b29║是釋迦老子四十九年三百餘會吐露的一大藏教
J39nB447_p0393b30║天龍鬼神人與非人莫不頂戴奉行誰知落在我祖
J39nB447_p0393c01║師門下被人喚作拴束牛馬的陳爛葛藤老僧今日
J39nB447_p0393c02║將佛也恁麼拴束於中祖也恁麼拴束於中聖也恁
J39nB447_p0393c03║麼拴束於中凡也恁麼拴束於中乃至僧俗男女老
J39nB447_p0393c04║少貴賤賢愚山河國土動植飛潛舟車屋宅瓶盤釵
J39nB447_p0393c05║釧一切種種無不恁麼拴束於中秪有一物恁麼拴
J39nB447_p0393c06║束不得因甚麼拴束不得不見道有一物明歷歷黑
J39nB447_p0393c07║漆漆上拄天下拄地常在動用中動用中收他不得
J39nB447_p0393c08║你諸人作麼生會倘若會得不惟會釋迦老人四十
J39nB447_p0393c09║九年說三百餘會談的消息便會我祖師門下恁麼
J39nB447_p0393c10║貶叱的道理如其不會老僧不免念一道真言而為
J39nB447_p0393c11║守護南無佛陀耶南無達摩耶南無僧伽耶唵悉帝
J39nB447_p0393c12║護嚕嚕悉都嚕只利波吉利婆悉答哩布嚕哩莎[口*縳]
J39nB447_p0393c13║訶下座。
J39nB447_p0393c14║韓檀越供法衣請上堂風和日麗早春天花柳芬芳
J39nB447_p0393c15║繞法筵信手焚香窗下坐檀那天外送金襴遂舉衣
J39nB447_p0393c16║示眾云諸昆仲還見麼劫前春色縷縷敷陳教外真
J39nB447_p0393c17║風絲絲顯露羅紋結角處摩醯三眼窺覷不能線路
J39nB447_p0393c18║通關處大悲千手摸索不著然雖若是且道廣生韓
J39nB447_p0393c19║檀越從甚處得來若知來處便知佛佛授手惟授此
J39nB447_p0393c20║也祖祖相傳惟傳此也說甚麼持歸雞足山鈍置大
J39nB447_p0393c21║庚嶺敢問大眾金襴袈裟殊勝則且置如何是廣生
J39nB447_p0393c22║韓檀越不可思議一句盡謂曇花覺地放誰知火宅
J39nB447_p0393c23║也開敷下座。
J39nB447_p0393c24║臘八胡君選設齋請上堂問朔風生古渡瑞雪擁層
J39nB447_p0393c25║峰殿閣增輝即不問如來成道意如何師云冰解無
J39nB447_p0393c26║非水進云與麼則人人腳跟點地個個鼻孔遼天師
J39nB447_p0393c27║云梅開總是春問匝地六花呈色相一枝梅蕊洩先
J39nB447_p0393c28║天世尊睹星悟道二祖斷臂傳衣且道是同是別師
J39nB447_p0393c29║云一個鼻頭兩孔出氣進云如此則古今無二道聖
J39nB447_p0393c30║凡無兩心師云惟有鍾子期能識伯牙調乃云萬乘
J39nB447_p0394a01║尊榮都不戀無端冷坐雪山間雖然夜半睹星悟及
J39nB447_p0394a02║至天明也一般召大眾云如何是一般的意旨時嵩
J39nB447_p0394a03║敝法姪在傍云吸露千般草吟風一樣松師云如是
J39nB447_p0394a04║則智慧德相不別妄想執著妄想執著無殊智慧德
J39nB447_p0394a05║相所以道三十年前見山不是山見水不是水三十
J39nB447_p0394a06║年後見山仍是山見水仍是水復召大眾云如何是
J39nB447_p0394a07║釋迦老人契證平常一句風竹滿林彈月冷雪梅一
J39nB447_p0394a08║徑鎖雲寒卓拄杖下座。
J39nB447_p0394a09║康熙癸酉年四月受鎮臺魯脈蘭護法暨中營副府
J39nB447_p0394a10║王左營副府雲如劉右營副府王三護法請師復住
J39nB447_p0394a11║安籠吉祥庵值大殿落成上堂問世尊指地宜建梵
J39nB447_p0394a12║剎帝釋插草建剎已竟帝釋插草即不問世尊指地
J39nB447_p0394a13║意若何師云梅花開雪裏進云與麼則行住坐臥無
J39nB447_p0394a14║非佛事喜怒哀樂總是道場師云楊柳舞春間進云
J39nB447_p0394a15║正所謂自從舞得三臺後拍拍原來總是歌師云知
J39nB447_p0394a16║音不必頻頻舉乃云昔日之來落寞廊楹迷草色今
J39nB447_p0394a17║日之來巍峨殿閣吐珠光六窗炯炯洞一色虛明萬
J39nB447_p0394a18║瓦鱗鱗絕三種滲漏是我鎮臺蘭公並副府諸公不
J39nB447_p0394a19║忘靈山記[卄/別]示現佛國金湯俸祿同捐勝因共結且
J39nB447_p0394a20║又鵲印龍旗依無雙之覺地錦袍玉帶衛不二之法
J39nB447_p0394a21║門延頭陀拈座上花枝集衲子轉個中語句鼓鐘震
J39nB447_p0394a22║處滿院殘煙散去棒喝弘時一鉤新月懸來正恁麼
J39nB447_p0394a23║時新舊即且置住院一句作麼生道無米飯供龍象
J39nB447_p0394a24║眾沒絃琴操水山音。
J39nB447_p0394a25║佛誕惺念尼禪人率眾請傳戒上堂今日乃如來降
J39nB447_p0394a26║生之期諸人乞戒之際是以慶雲匝地花雨一天鐘
J39nB447_p0394a27║鼓出翠微之中衣缽傳寶座之上致令金鶯奏管玉
J39nB447_p0394a28║浪騰江然雖若是你諸人還同見聞也未如是則如
J39nB447_p0394a29║來未出摩耶胎生已度竟山僧未登曲彔木戒已傳
J39nB447_p0394a30║周又何須灌沐香水講演毘尼脫或不能未免沉水
J39nB447_p0394b01║一爐祝聖誕袈裟次第授諸人傳戒畢下座。
J39nB447_p0394b02║佛成道日眾戒子請上堂問朔風凜凜過園林瑞木
J39nB447_p0394b03║紛紛點碧岑剎土香飄於此日雪山公案又重新剎
J39nB447_p0394b04║土香飄即不問重新公案事如何師云法筵龍象繞
J39nB447_p0394b05║進云如來睹星成道和尚陞堂說法還是慶賀耶利
J39nB447_p0394b06║生耶師云一點水墨兩處成龍問世尊成道開眼說
J39nB447_p0394b07║夢和尚利生平地興波且道世尊與和尚相去多少
J39nB447_p0394b08║師云龍吐腹中珠池吞天上月進云如此則昔日今
J39nB447_p0394b09║朝無二無別師云梅香清滿院雪色映層峰乃云不
J39nB447_p0394b10║住皇宮內棲遲雪嶺頭明星午夜現黑霧一天收拈
J39nB447_p0394b11║拄杖召大眾云還知釋迦老人悟處麼六年冷坐無
J39nB447_p0394b12║人識三嘆奇哉秪自知卓拄杖下座。
J39nB447_p0394b13║佛誕溪舌禪人率眾戒子請上堂年來佛法懶弘宣
J39nB447_p0394b14║高臥東山鎮日閒昨夜登峰舒一嘯驚他星斗落人
J39nB447_p0394b15║間引得維那同眾職事入方丈白云明晨釋迦如來
J39nB447_p0394b16║降誕請和尚登座為眾說法山僧一夜思量欲說攢
J39nB447_p0394b17║花簇錦串玉聯珠人所說不到的一篇法語想起未
J39nB447_p0394b18║離兜率已降皇宮未出母胎度人已畢是歷代祖師
J39nB447_p0394b19║評論了又評論的想起雲門道我當時若見一棒打
J39nB447_p0394b20║殺與狗子喫貴圖天下太平亦是諸方長老批判了
J39nB447_p0394b21║又批判的左也打點不出又也安排不就弗覺枕上
J39nB447_p0394b22║月殘雞報曉堂中磬響日初紅起來盥漱焚香披衣
J39nB447_p0394b23║禮佛大眾人事一週逗到此時梵鐘震竹徑松亭香
J39nB447_p0394b24║靄飛瓊樓丹閣一眾都來座下聽山僧說法儘力抖
J39nB447_p0394b25║擻枯腸何嘗有得半字顧左右云且作麼生得個應
J39nB447_p0394b26║時及節的句塞責諸人良久云好好幸有一柄龜毛
J39nB447_p0394b27║拂子在不免令他出廣長舌為眾說些新佛法以助
J39nB447_p0394b28║然眉之急如何是新佛法拈拂子擊案一下云聞麼
J39nB447_p0394b29║若也聞得則佛誕不慶已慶佛法不說已說還委悉
J39nB447_p0394b30║麼眾無語師云巴歌唱處人皆和琴韻彈時我獨知
J39nB447_p0394c01║又擊一下便下座。
J39nB447_p0394c02║師誕日上堂晦跡東皋渾忘花甲一味曠懷松石舒
J39nB447_p0394c03║嘯雲泉不羨成仙成佛虛名惟作應馬應牛活計竟
J39nB447_p0394c04║不知東海增瀾南山聳翠豈期紳衿長者記起三生
J39nB447_p0394c05║石上事耆老仁人展開一片劫前心造古錦含春之
J39nB447_p0394c06║幛撰鏗金戛玉之文抱琴踏翠而來攜鶴穿雲而至
J39nB447_p0394c07║為老僧慶以六旬祝其五福兼請陞堂說法乘時利
J39nB447_p0394c08║生其奈老僧頑如硜石拙若朽株無半字之可談何
J39nB447_p0394c09║眾生之可利只好將不來相而來不住相而住的以
J39nB447_p0394c10║塞來命拈拄杖云秪這個非延非促不減不增與嘯
J39nB447_p0394c11║風石虎齊年吼月泥牛其壽倘若會得方知此個壽
J39nB447_p0394c12║量能為萬象主不逐四時凋還委悉麼若欲空其壽
J39nB447_p0394c13║者相直須透過這重關復拈拄杖下座。
J39nB447_p0394c14║
J39nB447_p0394c15║  (本山嗣法門人真解捐刻
J39nB447_p0394c16║  本師和尚語錄第四卷附藏流通伏願生生證涅
J39nB447_p0394c17║  槃妙心世世弘正法眼藏
J39nB447_p0394c18║  康熙戊寅歲季夏月吉旦
J39nB447_p0394c19║     板藏嘉禾楞嚴經坊)
J39nB447_p0394c20║
J39nB447_p0394c21║
J39nB447_p0394c22║
J39nB447_p0394c23║
J39nB447_p0394c24║
J39nB447_p0394c25║
J39nB447_p0394c26║
J39nB447_p0394c27║
J39nB447_p0394c28║
J39nB447_p0394c29║
J39nB447_p0394c30║東山梅溪度禪師語錄卷第四終
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院