選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首 頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經 第三十八冊 No. B425《即非禪師全錄》
J38nB425_p0655a01║即非禪師全錄卷之七
J38nB425_p0655a02║  門人明洞性安性節明覺明幢仝編
J38nB425_p0655a03║ 機緣
J38nB425_p0655a04║僧問十二時中如何用心師云使得十二時進云十
J38nB425_p0655a05║二時如何使師云不妨如是用心。
J38nB425_p0655a06║侍者久立次師云汝卻惺惺者云某甲從來不曾睡
J38nB425_p0655a07║師云汝猶寱語在者便走出師休去。
J38nB425_p0655a08║師問僧云甚處來僧云碓米來師舉墨云這個還碓
J38nB425_p0655a09║得白麼僧無對師云遇著嶺南人不得嶺南信。
J38nB425_p0655a10║居士問如何是道師云縱橫十字士云恁麼去時如
J38nB425_p0655a11║何師云十個行來九個錯士禮拜師云下坡不走快
J38nB425_p0655a12║便難逢。
J38nB425_p0655a13║僧展具問云喚作雪峰長老又是黃檗首座且道禮
J38nB425_p0655a14║拜那一個即是師云天上無雙日僧便禮拜師云伶
J38nB425_p0655a15║俐衲僧。
J38nB425_p0655a16║僧問臘月三十日到來和尚作麼生師云今日寒似
J38nB425_p0655a17║昨日進云棒如雨點喝似雷奔還供養得閻鬍子也
J38nB425_p0655a18║無師云恐他消受不得僧禮拜師云二十棒自領出
J38nB425_p0655a19║去。
J38nB425_p0655a20║僧問如何是龜毛拂師云穿卻汝鼻孔進云鼻孔也
J38nB425_p0655a21║無穿個甚麼師云汝向甚處出氣僧無語師打云與
J38nB425_p0655a22║汝半邊。
J38nB425_p0655a23║師到客堂看單堂主云客來須看賊來須打只如客
J38nB425_p0655a24║賊俱來時如何師攔胸把住云賊賊主云作家作家
J38nB425_p0655a25║師送開云再犯不容。
J38nB425_p0655a26║問如何是佛師云路頭石敢當進云某甲不會師云
J38nB425_p0655a27║蹉過幾多人僧禮拜師云切忌磕著。
J38nB425_p0655a28║僧問某甲愚迷乞師直指師云闍黎曲來多少時僧
J38nB425_p0655a29║云豈無方便師云方便久矣僧禮拜起立師云適來
J38nB425_p0655a30║曲而今直。
J38nB425_p0655b01║僧呈偈師閱至摩尼光燦爛遂徵云是青光紅光耶
J38nB425_p0655b02║赤白黃光耶僧杜口師云還我摩尼來僧又杜口師
J38nB425_p0655b03║云原來是個泥彈子叱出。
J38nB425_p0655b04║僧問文殊為甚出女子定不得師云是非不到釣魚
J38nB425_p0655b05║處進云罔明為甚出得女子定師云榮辱常隨騎馬
J38nB425_p0655b06║人僧云謝師答話師云拶。
J38nB425_p0655b07║居士問陸兵水兵俱向菩薩許愿求勝未審菩薩赴
J38nB425_p0655b08║那一人愿師云一錫解兩虎。
J38nB425_p0655b09║問牛頭未見四祖為甚百鳥銜花師云踏佛階梯進
J38nB425_p0655b10║云見後為甚不銜花師云無棲泊處進云如何有正
J38nB425_p0655b11║幹傍出師云春色無高下花枝自短長。
J38nB425_p0655b12║師因侍者掀缽盍蒸氣成水流下師問云缽盍水從
J38nB425_p0655b13║何生答云從熱氣生師云熱氣從何生答云從無陰
J38nB425_p0655b14║陽處生師云既無陰陽作麼生答云若問無陰陽某
J38nB425_p0655b15║甲下堂喫飯去師云你喫飯處是有陰陽地侍者作
J38nB425_p0655b16║禮便行師休去。
J38nB425_p0655b17║僧問一口氣不來時如何師云與汝一貼返魂香僧
J38nB425_p0655b18║擬議師便打僧一喝師云且喜活來。
J38nB425_p0655b19║問南泉斬貓意旨如何師云劍刃翻身有幾人進云
J38nB425_p0655b20║趙州戴艸鞋出去是何意旨師云貍奴頭角猶在僧
J38nB425_p0655b21║踊躍禮謝而退。
J38nB425_p0655b22║師垂語云明知四大五蘊是生死根本為甚入此皮
J38nB425_p0655b23║袋一僧云如龍得水似虎靠山師云山崩冰竭時如
J38nB425_p0655b24║何進云別有一乾坤師云未在。
J38nB425_p0655b25║師一夜問大眾云聞聲悟道見色明心鐘是聲喚甚
J38nB425_p0655b26║麼作道燈是色心作麼生明一僧答云滿眼非色滿
J38nB425_p0655b27║耳非聲師云非色非聲是個甚麼進云十目所祝十
J38nB425_p0655b28║手所指師云非聲非色指視個甚麼僧無語師云好
J38nB425_p0655b29║與六十棒。
J38nB425_p0655b30║僧問如何是祖師西來意師云獨足人騎三腳驢。
J38nB425_p0655c01║師同僧觀彌勒畫像僧云這老漢布袋放不下師云
J38nB425_p0655c02║不是放不下只是無人承當僧云何不分付某甲師
J38nB425_p0655c03║云恐汝負荷不起僧云莫壓良為賤師拈杖僧便走
J38nB425_p0655c04║師笑云知你荷不起。
J38nB425_p0655c05║僧問明知四大五蘊是生死根本為甚麼入此皮囊
J38nB425_p0655c06║師云探珠不離泥僧作禮而退。
J38nB425_p0655c07║問淨名丈室納得三萬二千獅子座未審和尚丈室
J38nB425_p0655c08║容得多少師云山僧這裏只得一個僧云許多聖賢
J38nB425_p0655c09║向何處敷坐師云靈山一會都無欠剩僧作禮師云
J38nB425_p0655c10║汝不是個中人。
J38nB425_p0655c11║問牛過窗櫺為甚尾巴過不得師云滿地落花春已
J38nB425_p0655c12║過綠陰空鎖舊莓苔。
J38nB425_p0655c13║問世尊忉利宮下來栴檀像亦出迎此理如何師云
J38nB425_p0655c14║水底金烏天上日。
J38nB425_p0655c15║師問知藏年多少藏云年六十師云主人翁年多少
J38nB425_p0655c16║藏云不會師云恁麼則不與汝同條生藏云類不齊
J38nB425_p0655c17║師云知汝是曹洞兒孫。
J38nB425_p0655c18║解制普茶次數僧競出問話師約住逐一勘之遂問
J38nB425_p0655c19║一僧云聖制九旬今已滿心空及第事如何僧云三
J38nB425_p0655c20║級浪高魚化龍師云試拿雲擭霧看僧云遇飯喫飯
J38nB425_p0655c21║遇茶喫茶師打云猶欠牙爪在。
J38nB425_p0655c22║又問一僧云心空及第事如何僧云師姑元是女人
J38nB425_p0655c23║做師云如何是丈夫事僧云請和尚證明師云證明
J38nB425_p0655c24║個甚麼僧一喝師打云未是丈夫事進云莫瞞某甲
J38nB425_p0655c25║好師云瞞盡天下人豈特闍黎一個。
J38nB425_p0655c26║又問一僧云心空及第事如何僧云楖栗橫擔不顧
J38nB425_p0655c27║人直入千峰萬峰去師云忽遇拗折拄杖截斷路頭
J38nB425_p0655c28║汝又作麼生僧云某甲從今不進語師打云且莫艸
J38nB425_p0655c29║艸匆匆。
J38nB425_p0655c30║又問一僧云心空及第事如何僧云空手來空手去
J38nB425_p0656a01║師云恁麼則勞而無功僧云本來無一物師云無物
J38nB425_p0656a02║亦是物僧擬議師打云更買艸鞋始得。
J38nB425_p0656a03║又問一僧云心空及第事如何僧云會不會都來是
J38nB425_p0656a04║錯師云如何得不錯去僧云未出胎時及第了師云
J38nB425_p0656a05║又入此保社作麼僧擬議師云知汝錯會僧作禮維
J38nB425_p0656a06║那鳴擊謝茶師便歸方丈。
J38nB425_p0656a07║僧問如何是狗子佛性無師云禍不入慎家之門。
J38nB425_p0656a08║僧問如何是無位真人師云築著磕著。
J38nB425_p0656a09║一日象山和尚過訪師云老兄萬福否山云托庇師
J38nB425_p0656a10║云不敢山云一夏甚熱無位真人熱否師云老兄甚
J38nB425_p0656a11║處曾與無位真人相見山云側眼見廬山師云真個
J38nB425_p0656a12║熱心人。
J38nB425_p0656a13║一晚師同象山和尚雪軒對坐山云蟬聲噪晚風是
J38nB425_p0656a14║甚麼境界師云大士來也山云請大士相見師云老
J38nB425_p0656a15║兄作禮著山云蚯蚓過東海師云大似不肯禮拜山
J38nB425_p0656a16║云一翳在眼空花亂墜師云大士去了山呵呵大笑
J38nB425_p0656a17║師云蚯蚓聲山云解[跳-兆+孛]跳師亦呵呵起去。
J38nB425_p0656a18║化林鶴摶二上座自福嚴至師問二人曰子歸就父
J38nB425_p0656a19║時如何鶴默然拱立化答曰慚愧來遲師云此是途
J38nB425_p0656a20║路邊事到家一句作麼生進云相見如初師云念子
J38nB425_p0656a21║遠來各放三十棒俱作禮而退值象山木和尚在坐
J38nB425_p0656a22║乃問師云師資相會時如何師云一合相不可得木
J38nB425_p0656a23║云可得時如何師云世諦在木云不可得時如何師
J38nB425_p0656a24║云有道在木休去。
J38nB425_p0656a25║師見木和尚穿紙衣遂問云如何是紙衣下事木云
J38nB425_p0656a26║綿密不通風師云此是古人道的木云我用得快師
J38nB425_p0656a27║云我則不然木云兄又作麼生師云一捏便露骨木
J38nB425_p0656a28║默然。
J38nB425_p0656a29║偶聞林中眾鳥和鳴師云鴉鳴雀噪是甚語言山云
J38nB425_p0656a30║妄想中說夢話師喚侍者云熱茶端一甌請象山和
J38nB425_p0656b01║尚山云又是說夢話師云且喜老兄惺惺山云又是
J38nB425_p0656b02║說夢話師云大不惺惺山云又是說夢話師云老兄
J38nB425_p0656b03║真是夢漢山云知則較些些師云此亦夢話山云隨
J38nB425_p0656b04║人腳跟轉師云話頭也不識二師呵呵大笑而起。
J38nB425_p0656b05║僧問師舉密雲老和尚上堂云禪不用參理不用會
J38nB425_p0656b06║莫是無禪可參無理可會麼師云未是汝境界進云
J38nB425_p0656b07║老和尚又云單單不用瞌睡莫是三祖云眼若不睡
J38nB425_p0656b08║諸夢自除麼師云汝又白日寱言進云和尚上堂別
J38nB425_p0656b09║云禪任他參理任他會莫是通身是禪理麼師云汝
J38nB425_p0656b10║為甚又被禪理縛殺進云師又別云待他瞌睡送個
J38nB425_p0656b11║枕頭莫是了取平常心是道饑來喫飯飽來眠麼師
J38nB425_p0656b12║云喚甚麼作平常心又作麼了僧禮拜師云饑餐渴
J38nB425_p0656b13║飲渾閒事不是飽參人不知。
J38nB425_p0656b14║優婆姨問如何是道師云禮佛去進云如何是佛師
J38nB425_p0656b15║云禮拜著姨一喝師云喝汝爹喝汝孃姨無語師便
J38nB425_p0656b16║喝姨轉身一匝拍掌展手師云醜伎倆姨禮拜而退
J38nB425_p0656b17║師問鶴摶侍者日午也未答云纔打三更師云我為
J38nB425_p0656b18║甚不聞摶云和尚莫妝聾作啞師休去。
J38nB425_p0656b19║師因侍者問云和尚要喫何物師云我要喫佛祖心
J38nB425_p0656b20║肝者準前露胸云請和尚下口師云是則是猶隔一
J38nB425_p0656b21║膜在者無語師便掌。
J38nB425_p0656b22║僧參次師問云到此幾日僧云二十日師云如何是
J38nB425_p0656b23║不涉途程一句僧云直透萬重關師云猶涉途程在
J38nB425_p0656b24║親切道一句僧擬議師便打。
J38nB425_p0656b25║高力居士重來拜別師問曰前向甚麼處來今向甚
J38nB425_p0656b26║麼處去道得來去分明不孤一會居士云來來去去
J38nB425_p0656b27║無二路師曰此會不虛善為道路。
J38nB425_p0656b28║肥前信士參竟自敘昔日騎馬過橋墮水有省恨無
J38nB425_p0656b29║知識證明今遇和尚請為開示師云何不重騎鐵馬
J38nB425_p0656b30║上高樓士便喝師云此一喝是賓是主士無語師咄
J38nB425_p0656c01║云強作主宰士禮拜而退。
J38nB425_p0656c02║師問高泉法姪汝和尚萬福否泉云今日親到聖壽
J38nB425_p0656c03║師曰不謬為黃檗肖子泉禮拜云謝和尚證明師休
J38nB425_p0656c04║去。
J38nB425_p0656c05║一日高泉侍立次師云智過于師方堪傳授如何是
J38nB425_p0656c06║超師之智泉云黑漆桶師云為何不放光泉云只恐
J38nB425_p0656c07║爍破和尚面門師云爭奈山僧無面目何泉禮謝師
J38nB425_p0656c08║休去。
J38nB425_p0656c09║師一日閱高泉槁有而今覿面難迴避得報恩時且
J38nB425_p0656c10║報恩之句乃徵云如何是報恩一句泉云一棒打殺
J38nB425_p0656c11║師云得恁麼忤逆云蒼天蒼天師云放汝三十棒。
J38nB425_p0656c12║侍者進小食師云大眾有麼者云俱有師云汝有麼
J38nB425_p0656c13║者云亦有師拈扇子云這個為甚沒有者云某甲放
J38nB425_p0656c14║下了也師云做得侍者。
J38nB425_p0656c15║高泉病師至單前問云如何是祖師西來意泉云某
J38nB425_p0656c16║甲頭痛不能說師云汝口不痛泉云一口無兩舌師
J38nB425_p0656c17║云幾被舌頭瞞便轉身。
J38nB425_p0656c18║師因緇素求字甚煩乃撲破圖書信士問圖書有何
J38nB425_p0656c19║過和尚撲破師云要人識取無文印。
J38nB425_p0656c20║石香同諸居士參謁師留坐香云雨聲泉聲聒和尚
J38nB425_p0656c21║耳師云山野未嘗聞香默然師云居士入得觀音理
J38nB425_p0656c22║門香唯唯良久又云請和尚為弟子洗泥師云若為
J38nB425_p0656c23║洗泥泥本無體若為洗體體本無泥要山野洗個甚
J38nB425_p0656c24║麼香云和尚早已清淨了也師云點。
J38nB425_p0656c25║僧問如何藏身處沒蹤蹟師云苔封古路無人到進
J38nB425_p0656c26║云如何是沒蹤蹟處莫藏身師云月鎖梧桐鳳不棲
J38nB425_p0656c27║問淨法界身本無出沒為甚世尊今日降生師云月
J38nB425_p0656c28║在波心說向誰進云四十九年未嘗談一字一大藏
J38nB425_p0656c29║教向甚處得來師云世尊舌頭方。
J38nB425_p0656c30║僧問如何是道師云側耳側耳進云和尚只道一半
J38nB425_p0657a01║師云▆▆全道看僧擬議師便打。
J38nB425_p0657a02║僧問世尊拈花意旨如何師云渾圇劈不破進云迦
J38nB425_p0657a03║葉微笑又作麼生師云撲鼻更馨香。
J38nB425_p0657a04║居士問劫火蔓延數千人家佛神不救慈悲何在師
J38nB425_p0657a05║云要人共上白牛車進云大小寺院焚去十餘獨貴
J38nB425_p0657a06║剎無恙和尚莫是四禪中人否師云我不從人天來
J38nB425_p0657a07║進云畢竟向何處來師云佛祖行不到處來居士禮
J38nB425_p0657a08║謝而退。
J38nB425_p0657a09║居士問弟子心不貪財見則愛之如何師云見得思
J38nB425_p0657a10║義又云弟子心不著色見則好之如何師云非禮勿
J38nB425_p0657a11║動。
J38nB425_p0657a12║僧問道如何悟師云擊火須用手其僧有省。
J38nB425_p0657a13║僧問萬法歸一一歸何處師云滿口道著。
J38nB425_p0657a14║一日風打門曇璲云好大風師云風從何來璲關門
J38nB425_p0657a15║云風路塞了師云未是好手璲云如何是好手師云
J38nB425_p0657a16║拏住狂風剝了皮璲云忽遇八面來時如何師便打。
J38nB425_p0657a17║僧問如何是徹骨徹髓一句師云秤鎚捏出汁。
J38nB425_p0657a18║問清淨本然云何忽生山河大地師云額頭邊薦取。
J38nB425_p0657a19║僧問承聞徑山費老和尚茶毘得舍利無數有諸師
J38nB425_p0657a20║云有進云四大與五蘊俱空舍利從何而有師云今
J38nB425_p0657a21║日好雪。
J38nB425_p0657a22║問人間無水不朝東因甚黃河向北流師云為緣壯
J38nB425_p0657a23║帝居。
J38nB425_p0657a24║師宿諫早僧來參問云既是諫早為甚月出師云三
J38nB425_p0657a25║光轉法輪進云轉後如何師云清光何處無。
J38nB425_p0657a26║師至神通院高傳都寺寂峰禪德領大眾參師問云
J38nB425_p0657a27║個個鼻孔相似還有遼天的麼一僧云某甲不敢妄
J38nB425_p0657a28║想師云好與三十棒進云此恩超于父母師云知則
J38nB425_p0657a29║得眾僧無語師一喝。
J38nB425_p0657a30║師觀園次遵道禪德指大樹云前日被大風吹倒師
J38nB425_p0657b01║云還有無根樹吹不倒的知麼道無語。
J38nB425_p0657b02║師至肥州見瘦人乃問眾云既曰肥州為甚有瘦人
J38nB425_p0657b03║眾下語不契。
J38nB425_p0657b04║僧參問云某甲初出家求師開示師云此去洛陽一
J38nB425_p0657b05║千里進云求師委曲師云你自委曲直會去好僧禮
J38nB425_p0657b06║退。
J38nB425_p0657b07║信士參問云弟子禪理不通求師開示師云今早天
J38nB425_p0657b08║晴士禮拜云求師叮嚀師云叮嚀損君德無言終有
J38nB425_p0657b09║功。
J38nB425_p0657b10║信士參云求師開示師云雨後數峰青士禮拜師云
J38nB425_p0657b11║切莫眼花。
J38nB425_p0657b12║信士參問云弟子今春參拜老和尚蒙開示應無所
J38nB425_p0657b13║住而生其心話請問和尚還有別句也無師云鳥鳴
J38nB425_p0657b14║山更幽士無語良久又問云弟子一切無心因初發
J38nB425_p0657b15║心未審無心從何而住師云既是無心從何發心士
J38nB425_p0657b16║云今日十四師云今日事作麼生士云今日是今日
J38nB425_p0657b17║師云你只會今日未會發心士禮謝而退。
J38nB425_p0657b18║中秋寓開善寺豐主源捨遺來參師問云靈山話頭
J38nB425_p0657b19║還記得麼主微笑師云一念圓明無古今主云秋夜
J38nB425_p0657b20║長江雲自淨滿天明月印波心師云且喜居士不忘
J38nB425_p0657b21║付囑主禮而退。
J38nB425_p0657b22║玄周醫士問如何是要津師云一囊藥貯太和春。
J38nB425_p0657b23║僧問云如何是道師云你向甚處來進云來處來師
J38nB425_p0657b24║云記取路頭。
J38nB425_p0657b25║僧問如何是祕師云開口即錯進云如何是密師云
J38nB425_p0657b26║密在汝邊。
J38nB425_p0657b27║一早眾鳥喃喃師問自勝云鳥說甚麼話勝云念無
J38nB425_p0657b28║字經師云經頭甚麼字勝云無字師云瞞語漢。
J38nB425_p0657b29║寓伊藤又館舍見老和尚像師拈香禮拜畢向自勝
J38nB425_p0657b30║云老和尚已相見了我回去罷勝云和尚日日相見
J38nB425_p0657c01║遲了八刻師云恁麼則我更不去也勝無語師云是
J38nB425_p0657c02║汝蹉過莫道我遲。
J38nB425_p0657c03║信士問如何是文武佛之三一貫舉揚去師作此【圖】
J38nB425_p0657c04║圓相云會得其中端的旨一江秋水碧連天。
J38nB425_p0657c05║信士問如何是王法佛法一般師云眼中瞳子面前
J38nB425_p0657c06║人。
J38nB425_p0657c07║侍者問云古帆未掛時如何師云昨夜津和宿進云
J38nB425_p0657c08║古帆已掛時如何師云順風到洛陽進云如何是不
J38nB425_p0657c09║涉途程一句師云鷂子過新羅。
J38nB425_p0657c10║碧崖於蓆上拈一莖髮師云此是降魔杵崖云在師
J38nB425_p0657c11║分上則得師云恐你提不起崖云雖然提不起卻放
J38nB425_p0657c12║得下師打一扇。
J38nB425_p0657c13║侍者問如何是舟中境師云款乃一聲山水綠進云
J38nB425_p0657c14║如何是境中人師云孤舟臥月明進云如何是人境
J38nB425_p0657c15║外一句師云登岸向汝道。
J38nB425_p0657c16║師因雨泊命眾定香侍坐至香畢問云古人立雪汝
J38nB425_p0657c17║等坐雨是同是別眾各下語皆不契師又云我不望
J38nB425_p0657c18║汝等斷臂只要汝等斷心且道心作麼生斷碧崖答
J38nB425_p0657c19║云本自無繫何斷之有自勝答云智劍斬無蹤師云
J38nB425_p0657c20║汝等說得道理。
J38nB425_p0657c21║師臥次侍者問云古帆未掛時如何師云山僧困進
J38nB425_p0657c22║云古帆已掛時如何師云待我起來向汝道。
J38nB425_p0657c23║碧崖手執安息香師問云汝有鼻孔無鼻孔璲云有
J38nB425_p0657c24║鼻孔師云塞卻汝鼻孔崖云無鼻孔師云用香作麼
J38nB425_p0657c25║二俱無語師云各與三十棒。
J38nB425_p0657c26║曇璲指水中山謂師云此名狗嶼師云有佛性否璲
J38nB425_p0657c27║云有師云趙州為甚道無璲云怎得在者裏師云猶
J38nB425_p0657c28║欠活動。
J38nB425_p0657c29║師因碧崖報云舟今泊牛窗師云頭角四蹄都過了
J38nB425_p0657c30║因甚尾巴過不得崖云劍去久矣師云寄汝三十棒
J38nB425_p0658a01║曇璲又報云此處名牛窗師云窗在此牛在甚麼處
J38nB425_p0658a02║璲云通身無影像遍界不曾藏師云碧崖三十棒汝
J38nB425_p0658a03║分一半。
J38nB425_p0658a04║自勝白師云牛窗人送水師云滴水難消勝云善知
J38nB425_p0658a05║識恁麼說話師云喫水也須防噎。
J38nB425_p0658a06║牛窗人送水次曇璲問和尚省覲累得各州送夫馬
J38nB425_p0658a07║柴米水菜未審如何報答師云有人磕著我棒頭酬
J38nB425_p0658a08║答無餘璲云磕著也師云誰為證明璲禮拜云謝和
J38nB425_p0658a09║尚證明師云知恩則得更須知痛癢。
J38nB425_p0658a10║佛日禪師迎師于大阪話次乃云前日蒙賜大偈有
J38nB425_p0658a11║祇林先發一枝春句卻被老▆道著師云此乃現成
J38nB425_p0658a12║公案。
J38nB425_p0658a13║龍谿師迎師云此數日北風大小舟俱未至獨和尚
J38nB425_p0658a14║先至師云多謝龍王一線風師良久云此數年老和
J38nB425_p0658a15║尚在黃檗甚得法護之力谿云此是老和尚光明師
J38nB425_p0658a16║云雖然也要各出隻手。
J38nB425_p0658a17║僧問和尚未離聖壽時如何師云佛子住此地進云
J38nB425_p0658a18║已離聖壽時如何師云初九日啟行進云如何是途
J38nB425_p0658a19║中得力句師云念二日到岸進云到岸後又作麼生
J38nB425_p0658a20║師云大家在裏許。
J38nB425_p0658a21║高泉法姪掐師背云掐出虛空骨師云還汝好手。
J38nB425_p0658a22║泉云和尚遊宮好出路晴明師云山僧每遊行皆無
J38nB425_p0658a23║雨泉云和尚為甚麼又道我非龍樹王出則遇龍雨
J38nB425_p0658a24║師云有時恁麼有時不恁麼泉云真個白拈賊師云
J38nB425_p0658a25║被法姪看破。
J38nB425_p0658a26║師八月念四日晉謁黃檗老和尚作禮竟進云恭喜
J38nB425_p0658a27║座下法躬萬福老和尚默然。
J38nB425_p0658a28║僧問子歸就父時如何師云養子方知父慈。
J38nB425_p0658a29║老和尚次日到師寮看單問云幾日到此師答云十
J38nB425_p0658a30║五日老和尚云我二十七日纔到師云相尚留有餘
J38nB425_p0658b01║待益某甲之不足老和尚默然他語。
J38nB425_p0658b02║師同象山和尚侍老和尚應龍谿師齋象山和尚舉
J38nB425_p0658b03║師位云今日是客師云者裏是什麼所在論賓論主
J38nB425_p0658b04║山良久師一喝老和尚云且喜兩堂家風猶在師又
J38nB425_p0658b05║喝山云好兩喝。
J38nB425_p0658b06║師因僧求開示師便喝僧亦喝師云我喝有照有用
J38nB425_p0658b07║汝喝落在甚處僧擬議師便打。
J38nB425_p0658b08║問開眼作夢時如何師便打。
J38nB425_p0658b09║問如何是如來師云看取門前壒[土*(天/韭)]堆。
J38nB425_p0658b10║問如何是殺人刀師云兔角杖進云如何是活人劍
J38nB425_p0658b11║師云龜毛拂僧作禮云謝和尚答話師云蹉過蹉過
J38nB425_p0658b12║問有問有答賓主歷然無問無答時如何師便打。
J38nB425_p0658b13║問佛敕沙門皆禁足賓頭盧為甚應供四天下師云
J38nB425_p0658b14║大地一蒲團。
J38nB425_p0658b15║問如何是佛光師云肉眼爭得見。
J38nB425_p0658b16║問如何是賓中賓師云赤腳走天涯進云如何是賓
J38nB425_p0658b17║中主師云天人宮館本隨身進云如何是主中賓師
J38nB425_p0658b18║云覿面隔千山進云如何是主中主師云千聖立下
J38nB425_p0658b19║風進云如何是不落賓主師便打。
J38nB425_p0658b20║一早法雲來參師問寸絲不掛身上袈裟向甚處得
J38nB425_p0658b21║來雲云寸絲不掛師云爭奈袈裟何雲云喚作袈裟
J38nB425_p0658b22║得麼師休去。
J38nB425_p0658b23║柏岩侍次師問萬境俱侵時如何云須彌山師云如
J38nB425_p0658b24║何是須彌山進云八風吹不動師云吹動時如何進
J38nB425_p0658b25║云大冶精金應無變色師云再道看進云仰之彌高
J38nB425_p0658b26║鑽之彌堅師休去。
J38nB425_p0658b27║問如何是奪人不奪境師云死卻偷心開活眼進云
J38nB425_p0658b28║如何是奪境不奪人師云瞎卻汝眼通汝氣進云如
J38nB425_p0658b29║何是人境兩俱奪師云坐斷乾坤進云如何是人境
J38nB425_p0658b30║俱不奪師云大千一掌擎進云人境已蒙師指示向
J38nB425_p0658c01║上一路如何進步師云誰礙汝僧作禮師云走。
J38nB425_p0658c02║師指旛問曇瑞風動旛動瑞云和尚舌頭動師休去
J38nB425_p0658c03║師因曇瑞問敲空作響為甚麼擊木無聲師驀頭打
J38nB425_p0658c04║云聞麼瑞云某甲會也師云你作麼生會瑞云南山
J38nB425_p0658c05║燒炭北山紅師休去。
J38nB425_p0658c06║眾集議備年料師偶見問云天地萬物咸成一歲之
J38nB425_p0658c07║功汝等功在甚麼處茶頭云吾功無窮師云如何是
J38nB425_p0658c08║無窮之功僧下語不契師云且去燒茶三十年。
J38nB425_p0658c09║法雲侍立次師問曰天寒人寒雲云普師云早齋也
J38nB425_p0658c10║未雲云適來禮和尚師云早齋去。
J38nB425_p0658c11║師因靈泉呈無根樹偈乃問曰如何是無根樹泉云
J38nB425_p0658c12║拄杖點頭師曰根生也。
J38nB425_p0658c13║一夜東禪侍次師指燈問云見色明心燈是色心作
J38nB425_p0658c14║麼生明禪云渾身在裏許師云也須跳出始得。
J38nB425_p0658c15║柏岩侍次師問曰天寒人寒岩云滴水滴凍師云凍
J38nB425_p0658c16║殺闍黎。
J38nB425_p0658c17║是菴信士問截斷生死時如何師云截斷且置喚甚
J38nB425_p0658c18║麼作生死。
J38nB425_p0658c19║僧問石霜休去歇去明甚麼邊事師云絕後再穌欺
J38nB425_p0658c20║君不得。
J38nB425_p0658c21║師問法雲云世尊睹星得悟且道悟個甚麼雲答云
J38nB425_p0658c22║鐵壁撞破銀山師云撞破後如何雲云黃河向北流
J38nB425_p0658c23║師休去。
J38nB425_p0658c24║居士問百尺竿頭如何進步師云倒退百由旬。
J38nB425_p0658c25║師問夢堂汝前閉關有何所得堂云無所得師云恁
J38nB425_p0658c26║麼則虛度也進云若虛度則有所得師云總未見得
J38nB425_p0658c27║萬水參師問那裏來曰筑州師云有個無位真人曾
J38nB425_p0658c28║築著否水曰築著師云鼻孔長多少水提起坐具師
J38nB425_p0658c29║曰將謂你蹉過。
J38nB425_p0658c30║師問化林世尊一手指天一手指地你作麼生會林
J38nB425_p0659a01║云卦文露也師又云既稱獨尊為甚入山修道林云
J38nB425_p0659a02║點畫更分明師云洎不問過林作禮而退。
J38nB425_p0659a03║僧問如何是先照後用師云電火猶遲進云如何是
J38nB425_p0659a04║先用後照師云迅雷不及掩耳。
J38nB425_p0659a05║師問禪正撥艸瞻風只圖見性汝性在甚麼處答曰
J38nB425_p0659a06║有水皆含月無山不帶雲師云山雲水月俱空時如
J38nB425_p0659a07║何正罔答。
J38nB425_p0659a08║六僧參師問云那一個是禪波羅蜜一僧下喝師云
J38nB425_p0659a09║將謂將謂僧俱作禮而退。
J38nB425_p0659a10║問和尚開山廣壽與大慧住持廣壽是同是別師云
J38nB425_p0659a11║案山向汝道甚麼進云大慧再來師云錯。
J38nB425_p0659a12║化林問和尚無底缽分付阿誰師云人人有分進云
J38nB425_p0659a13║恁麼則某甲領荷去師云更待合國人為汝證明始
J38nB425_p0659a14║得。
J38nB425_p0659a15║問如何是春師云梅花饒舌了也。
J38nB425_p0659a16║僧問北禪烹白牯與大眾分歲未審和尚賜甚麼物
J38nB425_p0659a17║師云南泉貓兒趙州狗子進云大眾謝和尚師云恐
J38nB425_p0659a18║你吞吐不下。
J38nB425_p0659a19║師一日室中問法雲曰鼻孔因甚沒半邊雲曰縱是
J38nB425_p0659a20║和尚也摸索不著師云頂門如何開隻眼雲曰大地
J38nB425_p0659a21║黑漫漫師云正與麼時如何是上座為人的句雲便
J38nB425_p0659a22║喝師云親切更道一句看雲曰放和尚三十棒師呵
J38nB425_p0659a23║呵大笑雲便禮拜而出。
J38nB425_p0659a24║次早師召法雲入室雲禮拜師豎起拂子曰此一枝
J38nB425_p0659a25║是從上佛祖的的相承傳至黃檗老人老人以付山
J38nB425_p0659a26║僧山僧今付上座上座作麼生奉持雲作掩耳勢師
J38nB425_p0659a27║便囑曰上座宛有古人之作亦須知有時節但且將
J38nB425_p0659a28║去密善保重雲接拂子曰直向佛祖斫額不及處提
J38nB425_p0659a29║時當報不報之恩師示以偈云打失半邊鼻突開隻
J38nB425_p0659a30║眼睛爍破四天下誰不仰光明雲禮退。
J38nB425_p0659b01║問如何是山中境師云百萬松杉千畝竹進云如何
J38nB425_p0659b02║是境中人師云森森圍繞法王家進云如何是人境
J38nB425_p0659b03║外一句師云向甚麼處與山僧相見僧擬議師喝出
J38nB425_p0659b04║僧問祖師未來時如何師豎拄杖云會麼進云來後
J38nB425_p0659b05║如何師便打。
J38nB425_p0659b06║問如何是不揀擇師云日日是好日進云揀擇時如
J38nB425_p0659b07║何師云一任十度進云請師一卜師打云會麼。
J38nB425_p0659b08║師問大眾云無根樹上一枝花誰人折得維那云早
J38nB425_p0659b09║已供養活如來了也師徵云喚甚麼作無根樹那云
J38nB425_p0659b10║撐天拄地師云花在甚處那豎拳云和尚見麼師云
J38nB425_p0659b11║放汝三十棒那禮謝。
J38nB425_p0659b12║信士問生從何來死從何去師云秤鎚著鐵鋸。
J38nB425_p0659b13║師問柏巖經行及坐臥常在於其中如何是其中事
J38nB425_p0659b14║巖云一盞琉光內外明師云表裏瑩徹功勛猶存離
J38nB425_p0659b15║卻琉光如何作主巖便喝師休去。
J38nB425_p0659b16║曇瑞呈頌次師問云古人見桃悟道子觀梅會心且
J38nB425_p0659b17║道同耶別耶答云如空合空師云畢竟如何瑞云黃
J38nB425_p0659b18║金自有黃金價終不和沙度與人師頷之。
J38nB425_p0659b19║一日師命侍者喚曇瑞入室密付表信瑞進前禮拜
J38nB425_p0659b20║次師豎起拂子云此一枝乃西天四七東土二三傳
J38nB425_p0659b21║到黃檗開山老人老人付囑於我我今轉付於子當
J38nB425_p0659b22║須護持且道正當恁麼時如何是撐天拄地一句瑞
J38nB425_p0659b23║接拂子云頂門隻眼耀乾坤師云放子二十棒瑞云
J38nB425_p0659b24║恩大難酬師云知恩報恩始得瑞便禮拜云壽嶺一
J38nB425_p0659b25║枝新突出大千何處不知春師云善為保任瑞再拜
J38nB425_p0659b26║而出。
J38nB425_p0659b27║又喚柏岩進方丈師提起拂子云此是從上佛佛相
J38nB425_p0659b28║傳祖祖相授至山僧手裏今日付子當善護持待五
J38nB425_p0659b29║年後發揚指揮柏云今日是好日師云如何是今日
J38nB425_p0659b30║事柏云一枝橫出萬年春師便付云柏樹發新枝盍
J38nB425_p0659c01║覆三千界柏云知恩有地禮受而出。
J38nB425_p0659c02║師問柏岩如何是大海無魚柏云化龍去也云化龍
J38nB425_p0659c03║後作麼生柏云興雲布雨師云莫打濕山僧眉毛柏
J38nB425_p0659c04║禮退。
J38nB425_p0659c05║問如何是即心即佛師云踏著秤鎚原是鐵進云如
J38nB425_p0659c06║何是非心非佛師云鎔卻了也。
J38nB425_p0659c07║問大鵬為甚在蟭螟眼裏作窠臼師云何處不稱尊
J38nB425_p0659c08║問衣服不淨將水洗水不淨將甚麼洗師打云為汝
J38nB425_p0659c09║激濁揚清。
J38nB425_p0659c10║道伯醫士參次呈一紙師目訖云如何是狗子佛性
J38nB425_p0659c11║無伯云崑崙兒著鐵褲師云那裏學得者虛頭來伯
J38nB425_p0659c12║云幸值豁開不二門師云念汝遠來放汝三十棒伯
J38nB425_p0659c13║禮退。
J38nB425_p0659c14║問殃崛摩羅持佛語救產難意旨如何師云木馬夜
J38nB425_p0659c15║嘶風天明失卻曉。
J38nB425_p0659c16║問德山小參為甚不答話師云千鈞弩不為鼷鼠發
J38nB425_p0659c17║機進云趙州小參為甚要答話師云直鉤釣獰龍。
J38nB425_p0659c18║問國師喚侍者意旨如何師云揚聲止響。
J38nB425_p0659c19║問敲空作響擊木無聲意旨如何師云泥裏洗土塊
J38nB425_p0659c20║問如何是禪師云缽盂中走馬。
J38nB425_p0659c21║問如何是理法界師云是處是彌勒進云如何是事
J38nB425_p0659c22║法界師云無門無善財進云如何是理事無礙法界
J38nB425_p0659c23║師云石頭土塊清淨身進云如何是事事無礙法界
J38nB425_p0659c24║師云魔宮虎穴皆道場進云如何是毘盧向上事師
J38nB425_p0659c25║云腳跟下七花八裂。
J38nB425_p0659c26║問清淨行者為甚不入涅槃師云自了漢進云破戒
J38nB425_p0659c27║比丘因甚不入地獄師云黃河徹底渾。
J38nB425_p0659c28║問如何是佛師云覿面不相識進云如何是法師云
J38nB425_p0659c29║聾人爭得聞進云如何是僧師云隨處薩婆訶進云
J38nB425_p0659c30║不墮三寶數如何接他師云送向無生國。
J38nB425_p0660a01║問如何是禪師云屎窖裏坐臥進云如何是教師云
J38nB425_p0660a02║胡言漢語進云如何是律師云黃線索白玉鎖進云
J38nB425_p0660a03║如何是道師云七縱八橫。
J38nB425_p0660a04║問王索仙陀婆時如何師云你幾時充智臣奴僧喝
J38nB425_p0660a05║師便打。
J38nB425_p0660a06║問道無色相如何見師打云與汝看破了也進云看
J38nB425_p0660a07║破後如何師云還不領會。
J38nB425_p0660a08║問古佛未出世時如何師云種子在泥中進云出世
J38nB425_p0660a09║後如何師云飽盡古今人。
J38nB425_p0660a10║師問僧何處來僧云禮大士來師云大士向你道甚
J38nB425_p0660a11║麼僧無語師良久代云道和尚婆心太切。
J38nB425_p0660a12║問如何是第一玄師云三聖瞎驢進云如何是第二
J38nB425_p0660a13║玄師云黃龍驢腳進云如何是第三玄師云楊岐驢
J38nB425_p0660a14║子進云如何是第一要師云天龍砍童指進云如何
J38nB425_p0660a15║是第二要師云黃檗掌宣宗進云如何是第三要師
J38nB425_p0660a16║云臨濟築大愚進云玄要已蒙師指示超佛越祖時
J38nB425_p0660a17║如何師云子問太卑生僧禮拜師便打。
J38nB425_p0660a18║問丹霞燒木佛翠微塑羅漢未審是同是別師云一
J38nB425_p0660a19║任顛倒進云和尚分上作麼生師云供不受燒不得
J38nB425_p0660a20║問如何是先照後用師云看破汝了也便打進云如
J38nB425_p0660a21║何是先用後照師打云是賞是罰進云如何是照用
J38nB425_p0660a22║同時師云棒喝交馳休躲避進云如何是照用不同
J38nB425_p0660a23║時師云莫作棒喝會好。
J38nB425_p0660a24║問海底泥牛銜月走意旨如何師云驚起南辰旋北
J38nB425_p0660a25║斗進云如何是岩前石虎抱兒眠師云有夢不到三
J38nB425_p0660a26║禪天進云如何是鐵蛇攢入金剛眼師云從教大地
J38nB425_p0660a27║黑漫漫進云如何是崑崙騎象鷺鷥牽師云知君虛
J38nB425_p0660a28║費艸鞋錢。
J38nB425_p0660a29║問向上一路千聖不傳未審路頭在甚麼處師云舉
J38nB425_p0660a30║步踏著僧舉步師云錯。
J38nB425_p0660b01║問無面目漢到來未審是凡是聖師云未入門來好
J38nB425_p0660b02║與二十棒。
J38nB425_p0660b03║問鐘未鳴時如何師云森羅側耳進云鐘已鳴時如
J38nB425_p0660b04║何師云萬象揚眉。
J38nB425_p0660b05║問祖意教意是同是別師云無須鎖子兩頭搖。
J38nB425_p0660b06║問二大士起佛見法見貶向二鐵圍山只如某甲不
J38nB425_p0660b07║起佛見法見時如何師云待汝出來向汝道。
J38nB425_p0660b08║問我手何似佛手師云醜進云我腳何似驢腳師云
J38nB425_p0660b09║歇進云人人有個生緣和尚生緣在何處師云露。
J38nB425_p0660b10║問既是喜山為甚有難色師云念子獨在青山外。
J38nB425_p0660b11║問古今知識大悟悟個甚麼師云明日來向汝道。
J38nB425_p0660b12║問如何是奪人不奪境師云日高猶未醒進云如何
J38nB425_p0660b13║是奪境不奪人師云西江乾一吸進云如何是人境
J38nB425_p0660b14║兩俱奪師云一併收下進云如何是人境俱不奪師
J38nB425_p0660b15║云一齊顯露。
J38nB425_p0660b16║問貓鼠相犯時如何師云果報還自受。
J38nB425_p0660b17║次日他僧又問前話師云我者裏無恁麼畜生。
J38nB425_p0660b18║問既是佛祖兒孫為甚殺佛殺祖師云惟我獨尊。
J38nB425_p0660b19║問有即觸無即背不觸不背時如何師云伶俐衲僧
J38nB425_p0660b20║問拄杖子吞卻山河大地一切有情向甚處乞命師
J38nB425_p0660b21║云汝怕死吐出也罷。
J38nB425_p0660b22║問只尺之間為甚不睹師顏師云我卻識得汝。
J38nB425_p0660b23║問世尊一言產婦不娩意旨如何師云待汝[囗@力]地了
J38nB425_p0660b24║向汝道。
J38nB425_p0660b25║問六祖為甚不付衣師云人人本具進云和尚為甚
J38nB425_p0660b26║付衣師云錦上鋪紅。
J38nB425_p0660b27║問行說俱到的人如何相接師云且居門外進云為
J38nB425_p0660b28║甚不許入門師云須知別有好商量。
J38nB425_p0660b29║問無夢無想時主人公在甚麼處師垂拂示之。
J38nB425_p0660b30║問有句無句如藤倚樹時如何師云從來無剩語進
J38nB425_p0660c01║云樹倒藤枯句歸何處師云佛祖罔措。
J38nB425_p0660c02║問嘔啊意旨如何師云但恁麼入。
J38nB425_p0660c03║問牛頭未見四祖為甚百鳥銜花師云小兒順朱進
J38nB425_p0660c04║云見後為甚不銜花師云空中梵字。
J38nB425_p0660c05║問如何是聖壽境師云千峰擎曉日進云如何是境
J38nB425_p0660c06║中人師云一塵引春風。
J38nB425_p0660c07║問大地一片雪時如何師云日出後一場漏逗。
J38nB425_p0660c08║問浮圖以身為旅泊為甚嚴宮室不已師云三叉路
J38nB425_p0660c09║口栽榕樹進云以言為贅疣為甚傳於文字愈久師
J38nB425_p0660c10║云為憐痼疾施醫方。
J38nB425_p0660c11║問施食至少何能普濟幽冥師便打云與汝一個鐵
J38nB425_p0660c12║饅頭。
J38nB425_p0660c13║問佛是三界大師因甚有肉眼師云若無肉眼爭辨
J38nB425_p0660c14║得你是眾生進云阿那律既得天眼因甚倩人穿鍼
J38nB425_p0660c15║師云海不讓流。
J38nB425_p0660c16║問不思善不思惡既善惡都不思向何處著力師云
J38nB425_p0660c17║竿頭翻筋斗。
J38nB425_p0660c18║問參禪悟後還有喜怒哀樂也無師云虛空施棒喝
J38nB425_p0660c19║知恩有幾人。
J38nB425_p0660c20║問如何是三界惟心萬法惟識師云拈來赤土是黃
J38nB425_p0660c21║金。
J38nB425_p0660c22║問萬法歸一一歸何處師云臘月三十日。
J38nB425_p0660c23║問女子出定意旨如何師云待女子出定了向你道
J38nB425_p0660c24║曇瑞呈頌次有龍須元赤虎元斑之句師問汝那裏
J38nB425_p0660c25║見得龍須赤瑞捋師須云者裏見得師頷之。
J38nB425_p0660c26║信士參問云萬法本空動從何生師云放下著進云
J38nB425_p0660c27║三心不可得十方俱圓滿放下個甚麼師云舊船來
J38nB425_p0660c28║舊船去進云大海生一漚一漚生大海此意如何師
J38nB425_p0660c29║云你又生出許多心作麼士作禮而退師云自領三
J38nB425_p0660c30║十棒。
J38nB425_p0661a01║師示疾翠峰侍次師問曰正當恁麼時如何峰曰脫
J38nB425_p0661a02║體現成師曰萬里不掛片雲青天也須喫棒汝又作
J38nB425_p0661a03║麼生峰便喝師曰再道看峰連喝兩喝師曰胡喝亂
J38nB425_p0661a04║喝作甚麼峰禮拜曰謝師褎贊。
J38nB425_p0661a05║師問光巨曰正當恁麼時如何是汝受用一句巨曰
J38nB425_p0661a06║八角磨盤空裏走師曰再道看巨便喝師曰一喝兩
J38nB425_p0661a07║喝後又作麼生巨禮拜而退。
J38nB425_p0661a08║師命知客喚翠峰光巨二人入室以法語并拂子相
J38nB425_p0661a09║囑居山長養勿輕泄也峰接拂子曰當爐不避火冷
J38nB425_p0661a10║地裏燎卻佛祖面門去也巨提起拂子曰等閒提起
J38nB425_p0661a11║大地盡發光明師曰一齊為汝證明了也二人同禮
J38nB425_p0661a12║退。
J38nB425_p0661a13║師誕日緇素設齋慶祝一粟何公進曰今年最祝今
J38nB425_p0661a14║朝誕直指須彌作壽筵師曰善哉供養轉壽居士進
J38nB425_p0661a15║曰弟子久霑甘露只恨未得親切一番師曰早已汝
J38nB425_p0661a16║居士親切了也士禮出。
J38nB425_p0661a17║林道榮曰恭惟和尚福壽無疆師曰出乎爾者反乎
J38nB425_p0661a18║爾榮禮拜曰謝和尚慈庇師曰喫齋去。
J38nB425_p0661a19║曇瑞問尊誕已度三朝請問如何是法壽金剛句師
J38nB425_p0661a20║豎三指示之瑞曰莫是前三三後三三麼師曰時節
J38nB425_p0661a21║若至其理自彰。
J38nB425_p0661a22║柏岩侍次師顧問曰樹凋葉落時如何柏曰花燦不
J38nB425_p0661a23║萌枝岩又問師如何是和尚末後句師豎拳柏曰只
J38nB425_p0661a24║這是還別有麼師與一掌柏曰此恩難忘。
J38nB425_p0661a25║五月二十日早師謂眾曰今日不得離我這裏曇瑞
J38nB425_p0661a26║問如何是今日事師曰日輪正當午。
J38nB425_p0661a27║ 答問
J38nB425_p0661a28║ 黑川崎主問云目連尊者度母母業甚重怎能
J38nB425_p0661a29║ 得度。
J38nB425_p0661a30║師答云巨石赴水難浮因舟載過彼岸。
J38nB425_p0661b01║ 問世人在生作惡死墮地獄後求經懺超度則
J38nB425_p0661b02║ 不須為善何如。
J38nB425_p0661b03║答云豈不聞迷者墮井救得活來已脹半死故意投
J38nB425_p0661b04║入非其本心。
J38nB425_p0661b05║ 問治彼有罪之人自己還有罪過也無。
J38nB425_p0661b06║答云治一人以克濟百千人則有何不可。
J38nB425_p0661b07║ 問弟子生前不知作甚麼又不曉來生在何處。
J38nB425_p0661b08║答云前夢萬端不用記憶後夢惺惺夢覺一如夢無
J38nB425_p0661b09║定體隨識變現若知此理便明三世。
J38nB425_p0661b10║ 問五戒與五常為同為別。
J38nB425_p0661b11║答云佛制五戒即儒五常不殺即仁不盜即義不邪
J38nB425_p0661b12║淫即禮不飲酒即智不妄語即信但從佛口所宣言
J38nB425_p0661b13║別而義同也檀越能守五常即是持五戒也。
J38nB425_p0661b14║ 問某現治罪人殺或有之盜則無也淫則妻妾
J38nB425_p0661b15║ 妄為方便酒不能飲也。
J38nB425_p0661b16║答云醉不止禁酒昏亂迷性即醉也妄謂無自欺方
J38nB425_p0661b17║便救人則不妄也淫非制匹偶無妄起慾念勿犯外
J38nB425_p0661b18║色也盜非戒竊攘不義不取也至於殺戒最重治罪
J38nB425_p0661b19║人當察其虛實勿妄殺可也小過則赦之或法不可
J38nB425_p0661b20║容當生憐憫之心而警覺之使其甘心無怨再出頭
J38nB425_p0661b21║來必能改過遷善而感德也古之帝王以四海為家
J38nB425_p0661b22║百姓為子天下歸仁猶百川赴海也。
J38nB425_p0661b23║ 問人人難得持五戒何如。
J38nB425_p0661b24║答云須教化之可也宋尚書何尚之謂文帝曰夫百
J38nB425_p0661b25║家之鄉能教十人持五戒即十人淳謹千室之邑能
J38nB425_p0661b26║化百人修十善即百人和睦持此風教以周寰區遍
J38nB425_p0661b27║戶億千則仁人百萬矣夫能行一善則去一惡去一
J38nB425_p0661b28║惡則息一刑一刑息于家萬刑息于國則陛下之言
J38nB425_p0661b29║坐致太平是也觀此之言豈非聖人教化之驗歟。
J38nB425_p0661b30║ 服部居士問生死是生死而更不生不滅也譬
J38nB425_p0661c01║ 如火之然而無所滅如水之流而無所逝只出
J38nB425_p0661c02║ 於天地之間歸於天地之間因茲觀之則生死
J38nB425_p0661c03║ 是全不生不滅也未知是否乞垂開示。
J38nB425_p0661c04║答云火有時而息水有時而竭出於天地之間是有
J38nB425_p0661c05║生也歸於天地之間是有滅也顯然生滅誰是不生
J38nB425_p0661c06║滅也且天地劫盡總歸于空空而復成成而復住住
J38nB425_p0661c07║而復壞壞而復空成住壞空乃成一劫劫終復始生
J38nB425_p0661c08║滅不怠誰是不生滅也欲知不生滅麼有物先天地
J38nB425_p0661c09║無形本寂寥能為萬象主不逐四時凋此是吾宗不
J38nB425_p0661c10║生不滅之旨也欲明此旨須是看破七大超出三界
J38nB425_p0661c11║始得。
J38nB425_p0661c12║ 劉友聞居士問宋儒引釋典云人生有罪必入
J38nB425_p0661c13║ 地獄殊不知死者形既朽滅神亦飄散縱有苦
J38nB425_p0661c14║ 楚且無所施此理如何。
J38nB425_p0661c15║答云神散而識在形亡而業存所以古德云萬般將
J38nB425_p0661c16║不去惟有業隨身是也或作福作罪而苦樂隨之人
J38nB425_p0661c17║能持五戒則免三途修十善則生六欲若能定慧圓
J38nB425_p0661c18║明則永證涅槃矣涅槃證矣雖有天堂亦不處何地
J38nB425_p0661c19║獄之可拘達此可謂智人也不信罪福妄執斷滅凡
J38nB425_p0661c20║夫外道之見也。
J38nB425_p0661c21║ 問儒以綱常為宗釋以毀形為主去人倫之道
J38nB425_p0661c22║ 滅生生之本儒釋不二之理如何會同。
J38nB425_p0661c23║答云噫是亦不知儒也昔泰伯遜國而之荊蠻斷髮
J38nB425_p0661c24║文身孔子稱其至德伯夷不娶而之首陽孟子稱其
J38nB425_p0661c25║聖之清未聞譏其不孝絕倫也從釋者反常合道了
J38nB425_p0661c26║苦空之相盡有漏之因純一清淨悟無生忍上以壽
J38nB425_p0661c27║君親下以度三有其為德溥其為道大其為賢非世
J38nB425_p0661c28║之所謂賢其為聖非世之所謂聖如此出世殊勝豈
J38nB425_p0661c29║不資于大化乎且佛亦何曾全禁人生養之道即傅
J38nB425_p0661c30║大士龐道蘊豈無妻子哉若也身處塵勞心常清淨
J38nB425_p0662a01║則為在家菩薩矣眾人以跡觀之似乎不同以道達
J38nB425_p0662a02║之而實同也。
J38nB425_p0662a03║ 問崇釋者人人祀佛崇儒者罕祀孔像未知是
J38nB425_p0662a04║ 禮否。
J38nB425_p0662a05║答云假像不設時時自有真像現前人自蹉過耳如
J38nB425_p0662a06║不信試為指陳道是聖人之心也德是聖人之容也
J38nB425_p0662a07║三綱五常聖人之冠服也五經六籍聖人之言辭也
J38nB425_p0662a08║天倫聖人之禮也太和聖人之樂也正直聖人之刑
J38nB425_p0662a09║政也承聖人之言行聖人之行守聖人之法目擊道
J38nB425_p0662a10║存非寫生巧匠所能彷彿其萬一也自古及今描邈
J38nB425_p0662a11║者多酷肖者亦不少傳遠者難其人耳居士果有志
J38nB425_p0662a12║於聖人之道日用之間躬行力操以期默契聖人之
J38nB425_p0662a13║心心契矣不假跡而見不依形而存日日神謁於言
J38nB425_p0662a14║象之外儔云家家而無像耶。
J38nB425_p0662a15║ 問宮宅地理之說可信否。
J38nB425_p0662a16║答云地靈則人傑似有此理然山川之秀氣與當人
J38nB425_p0662a17║之道氣正氣互相凝結能致產聖賢發科甲榮祖考
J38nB425_p0662a18║昌子孫猶如風雲之從龍虎有所感而然所謂造化
J38nB425_p0662a19║留心與福善斯言盡之矣若平生無一德可稱欲希
J38nB425_p0662a20║冀風水之庇蔭何異望石女之生兒也。
J38nB425_p0662a21║ 問陽居以人之氣所感則是矣只如祖墳惟有
J38nB425_p0662a22║ 枯骴何所感而然。
J38nB425_p0662a23║答云磁石引鐵琥珀攝艸不期然而然有至理寓焉
J38nB425_p0662a24║太平廣記云以虎頭縋之有龍潭中能致雨蘇東坡
J38nB425_p0662a25║與徐司封黃安中試之皆有驗此以類相應氣相感
J38nB425_p0662a26║也今祖宗之積德子孫之積善彼此相感能致山靈
J38nB425_p0662a27║鍾瑞氣降吉祥亦類是也今人辯遺孤者以藐孤之
J38nB425_p0662a28║血滴亡親之骨血與骨點滴喫緊不落滴之他骨則
J38nB425_p0662a29║不然信乎氣之感也。
J38nB425_p0662a30║ 問佛說一乘法如雨普潤為甚後來分出許多
J38nB425_p0662b01║ 華嚴天台瑜伽淨土各立門戶何也。
J38nB425_p0662b02║答云諸宗角立為末世方便譬如諸人欲適長安或
J38nB425_p0662b03║用簥馬車船隨其所宜而導之則有分別及其到處
J38nB425_p0662b04║則不別也諸宗亦如是。
J38nB425_p0662b05║ 問有比丘初精進後罷道莫不退人信心耶。
J38nB425_p0662b06║答云懶農廢耕諸人喫飯否身子發心中道退沮在
J38nB425_p0662b07║聖尚爾況其他乎雖然小聖暫迷而即覺凡僧長迷
J38nB425_p0662b08║不悟悲乎。
J38nB425_p0662b09║ 問誦經禮懺後又殺生有功德否。
J38nB425_p0662b10║答云誦經要體佛心禮懺須明己過己過者造殺業
J38nB425_p0662b11║是佛心者大慈悲是不行慈悲不斷殺業經懺雖多
J38nB425_p0662b12║何益于理。
J38nB425_p0662b13║ 何毓楚居士問何為頓何為漸。
J38nB425_p0662b14║答云頓在見性漸在薰修修有功用性無功用所謂
J38nB425_p0662b15║放下屠刀立地成佛是也。
J38nB425_p0662b16║ 問何為真言何為淨土。
J38nB425_p0662b17║答云佛以眾生心雜禪觀難成故設此二門令專精
J38nB425_p0662b18║一心易成道業又令念佛持咒各以一百八遍為一
J38nB425_p0662b19║周表破百八煩惱為成就百八三昧也教有二門同
J38nB425_p0662b20║歸一致淨土以念佛為宗具不退轉願輪直證無生
J38nB425_p0662b21║法忍而後已真言以持咒為宗守祕密不傳之旨究
J38nB425_p0662b22║竟不可思議境界而後已若可思議卻成知解不至
J38nB425_p0662b23║無生翻成斷滅又不可作無生難思之見若作無生
J38nB425_p0662b24║之見則著無生魔若作難思之見則著難思魔若作
J38nB425_p0662b25║種種見便著種種魔所以如來為說無差別咒而降
J38nB425_p0662b26║有差別魔度有差別眾而成無差別佛佛示寂已惟
J38nB425_p0662b27║以法身應物法身者佛號神咒是也神咒佛號如燈
J38nB425_p0662b28║與燭雖具有破暗之光明非假智人以真火點之終
J38nB425_p0662b29║不能發所謂神而明之存乎其人或理窟不破事相
J38nB425_p0662b30║有乖縱持念如恒沙總屬虛妄或具大乘根器正因
J38nB425_p0662c01║之士言語道斷心行處滅舌頭具眼口門放光迴光
J38nB425_p0662c02║返照耀古騰今方知佛是假名咒亦剩語復何有淨
J38nB425_p0662c03║土與真言而可分別耶。
J38nB425_p0662c04║ 問妄想如何除。
J38nB425_p0662c05║答云想既為妄何用斷除譬如沸湯退火自然清涼。
J38nB425_p0662c06║ 問心如何明。
J38nB425_p0662c07║答云心鏡本明為情塵所昏而失鑑照但能見徹本
J38nB425_p0662c08║性無染猛著精彩即是磨瑩工夫塵垢淨盡本光發
J38nB425_p0662c09║現是為明心。
J38nB425_p0662c10║ 問色如何空。
J38nB425_p0662c11║答云欲空其色先空其心心既空則色自空內外已
J38nB425_p0662c12║空物我一如一如一真真空不空是故對境心常寂
J38nB425_p0662c13║而不動應緣境本空而無礙頭頭是妙物物全真更
J38nB425_p0662c14║問甚麼色空哉。
J38nB425_p0662c15║ 問生死如何了。
J38nB425_p0662c16║答云生死無根根生於妄妄心已了生死自空。
J38nB425_p0662c17║ 問如何不生不滅。
J38nB425_p0662c18║答云對一切境心本不起不起即不生不生即不滅
J38nB425_p0662c19║當處解脫亙古亙今。
J38nB425_p0662c20║ 問和尚具大神通力故得照用自在所謂漏盡
J38nB425_p0662c21║ 者非性智圓明之謂平凡愚為無明被礙觸物
J38nB425_p0662c22║ 成滯故成有漏所以性智圓明不得現前如何
J38nB425_p0662c23║ 令得現前證入無漏耶。
J38nB425_p0662c24║答云凡愚性智圓明不得現前爭奈渾身在裏許若
J38nB425_p0662c25║能噴地一下全身翻轉轉凡愚為性智轉癡暗為圓
J38nB425_p0662c26║明轉六識為六神通如日銷冰冰化為水不為難事
J38nB425_p0662c27║雖然此猶是方便話略若論直指喫棒有分山僧無
J38nB425_p0662c28║通力莫謗山僧好。
J38nB425_p0662c29║ 真常禪人問弟子多病益知生死之切於禪頗
J38nB425_p0662c30║ 有疑宋真如詰艸堂青五祖戒三宗師為輕淨
J38nB425_p0663a01║ 土之故再世作博地凡夫雲棲大師往往辯之
J38nB425_p0663a02║ 弟子因此切故欲專修淨業未知不違尊意否。
J38nB425_p0663a03║答云佛讚淨土祖何敢輕或專論宗門直指當人見
J38nB425_p0663a04║性成佛者有之謂祖輕於淨土是不然也設有抑揚
J38nB425_p0663a05║之言乃遣著語耳為滯境往相不達惟心者設非真
J38nB425_p0663a06║薄淨土也子勿作實法會可耳若不知權變接人固
J38nB425_p0663a07║執定論則德山呼四果十地為古塚鬼雲門答佛為
J38nB425_p0663a08║乾菌橛則禪亦自不信耶較輕淨土之因果又何如
J38nB425_p0663a09║哉此為上根大器解粘去縛破執而說不知者謂自
J38nB425_p0663a10║貶其禪也所謂祖師無此語莫謗祖師好且歷代宗
J38nB425_p0663a11║師禪淨兼修者載之典籍不啻十九何獨疑此之甚
J38nB425_p0663a12║耶如子所云則宗師不足尚禪可盡廢耶殊不知宗
J38nB425_p0663a13║師轉身為宰官者只緣願力大度生之心切故感此
J38nB425_p0663a14║人間福報也子不見怡山和尚願文云他方此界逐
J38nB425_p0663a15║類隨形應現色身演揚妙法寧止現博地凡夫耶非
J38nB425_p0663a16║特宰官是凡夫佛指梵王帝釋亦為凡夫也然此凡
J38nB425_p0663a17║夫身非道力勝福力大不易轉也其或被富貴所迷
J38nB425_p0663a18║耽著不捨為道力微乃爾雖暫迷而即覺筋斗打翻
J38nB425_p0663a19║復還本位比於禪淨兩無成沈迷而弗覺者實霄壤
J38nB425_p0663a20║矣後進未曾具眼妄議古人反招謗法之咎可不戒
J38nB425_p0663a21║哉子欲專修淨業隨子願力儔得而阻之。
J38nB425_p0663a22║ 問弟子留心念佛法門願垂開示。
J38nB425_p0663a23║答云子但知有念之念不知不念而念夫以念為念
J38nB425_p0663a24║常見之所失以無念為無念邪見之所惑念而無念
J38nB425_p0663a25║無念而念念念不可得連不可得亦不可得處當下
J38nB425_p0663a26║空空寂寂不見有空寂相一切時一切處著力提起
J38nB425_p0663a27║一句阿彌陀佛直下返照此念佛的是誰反覆無間
J38nB425_p0663a28║抵死參究究到心思路絕參到依倚所泯忽然磕破
J38nB425_p0663a29║身心如夢忽覺那時方知參即是念念即是參生即
J38nB425_p0663a30║無生無生而生禪與淨土一舉兩得是真念佛之第
J38nB425_p0663b01║一義諦也子其勉之。
J38nB425_p0663b02║ 問佛有無量光明弟子為甚不見。
J38nB425_p0663b03║答云覆盆自不照日光未嘗虧。
J38nB425_p0663b04║ 問念佛人臨終時佛來接引十方世界有無量
J38nB425_p0663b05║ 念佛人焉能悉知其時數盡皆接引乎。
J38nB425_p0663b06║答云無邊艸木數難量一拂春風自著花。
J38nB425_p0663b07║ 問有等人教人參究得悟不必堅持齋戒何如。
J38nB425_p0663b08║答云此是魔人教壞人家男女為魔眷屬種地獄因
J38nB425_p0663b09║輪迴無已不見楞嚴經云修行之人若不斷婬殺盜
J38nB425_p0663b10║妄而欲求道猶如蒸沙作飯經無量劫終不能成佛
J38nB425_p0663b11║言不信何言可信思之戒之。
J38nB425_p0663b12║ 如輪問楞伽經云五法三自性二種無我意旨
J38nB425_p0663b13║ 如何。
J38nB425_p0663b14║答以頌云夜繩不動疑為蛇闍室本空怖有鬼頂門
J38nB425_p0663b15║突出一輪紅笑破虛空半邊嘴。
J38nB425_p0663b16║ 問不見物不覺不知隨應境覺知是同念起念
J38nB425_p0663b17║ 滅悉都幻悟了無幻無非幻。
J38nB425_p0663b18║答云閱來問知向佛法中留心但未透如幻故有妄
J38nB425_p0663b19║境攖心妄覺障道所以有此問倘會得心本無生因
J38nB425_p0663b20║境有前境若無心亦無如此則非幻尚不生幻法云
J38nB425_p0663b21║何立耶。
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院