選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首  頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經 第三十八冊 No. B415《大悲妙雲禪師語錄》
J38nB415_p0446a01║玅雲雄禪師語錄卷二
J38nB415_p0446a02║    住北京玅峰法雲禪寺嗣法門人機相編錄
J38nB415_p0446a03║  住浙江嘉興府三塔景德寺海會禪院語錄
J38nB415_p0446a04║師於康熙辛未掃金明介老人塔於大慈次年受合
J38nB415_p0446a05║郡紳衿公請於二月十二日入院。
J38nB415_p0446a06║山門卓拄杖云既到者裏那堪回互不二法門大方
J38nB415_p0446a07║闊步喝一喝。
J38nB415_p0446a08║韋馱脩戒定慧護佛法僧四大部洲因甚那一洲不
J38nB415_p0446a09║到合掌云太平不用將軍令。
J38nB415_p0446a10║佛殿家無二主你是阿誰然則如是詎失禮儀乃展
J38nB415_p0446a11║具拜起顧眾云切忌妄通消息。
J38nB415_p0446a12║伽藍你有五通我止一通正令全提鞭影何從插香
J38nB415_p0446a13║云今朝無別謂千古振宗風。
J38nB415_p0446a14║祖堂者一隊漢三五成群遞相熱瞞今朝看破不值
J38nB415_p0446a15║半錢。
J38nB415_p0446a16║據室我為法王於法自在若聖若凡泥團土塊設有
J38nB415_p0446a17║箇出格底來驀卓拄杖云切莫錯怪。
J38nB415_p0446a18║當日別駕項牧公同眾紳士辦齋請上堂師至座前
J38nB415_p0446a19║拈疏云夫子之言達磨心髓外道天魔徒勞側耳若
J38nB415_p0446a20║要大家總知且聽維那表白宣畢。
J38nB415_p0446a21║師拈杖指座云寶王座前人天普會山僧到來一場
J38nB415_p0446a22║特地便陞座拈香云此一瓣香根蟠浩劫樹秀今時
J38nB415_p0446a23║爇向爐中供養本師。
J38nB415_p0446a24║釋迦文佛伏願化身億萬拯攝沉迷此一瓣香最尊
J38nB415_p0446a25║最貴價重山河端為祝延
J38nB415_p0446a26║今上皇帝聖壽無疆欽願至德弘敷兆民普賴此一瓣
J38nB415_p0446a27║香德合天地功並日月奉為滿朝文武本郡府主邑
J38nB415_p0446a28║侯各位尊官現前請主紳衿緇素惟冀天爵人爵以
J38nB415_p0446a29║增崇智山壽山而鞏固復於懷中拈出云此一瓣香
J38nB415_p0446a30║拈起則逼塞虛空放下則大地平沉親從蠡湖得來
J38nB415_p0446b01║恩大難酬第二回拈出供養前住徑山天池次住敬
J38nB415_p0446b02║畏金明傳臨濟正宗第三十一世介菴先師進老和
J38nB415_p0446b03║尚用酬法乳斂衣就座晦岳和尚白椎云法筵龍象
J38nB415_p0446b04║眾當觀第一義師云第一義諦佛祖覷不見衲僧提
J38nB415_p0446b05║不起還有向未舉已前薦得者麼紫淵問玄風久振
J38nB415_p0446b06║為祖佛權衡慧日高懸作人天眼目請問如何是人
J38nB415_p0446b07║天眼目師云火迸星飛曰秪如四眾臨筵將何指示
J38nB415_p0446b08║師云風清清日杲杲曰恁麼則恩光遍布大地均沾
J38nB415_p0446b09║師云且喜功不浪施曰光敷景德千華秀水長龍淵
J38nB415_p0446b10║一派長師云不勞讚歎乃揮拂子云垂鉤四海秖釣
J38nB415_p0446b11║鯤鯨據座披衣為求知識驀豎拂云過去已過去未
J38nB415_p0446b12║來尚未來今日正當山僧說法直以大圓覺為伽藍
J38nB415_p0446b13║安住平等一如法說令現前緇素亦如法得解然後
J38nB415_p0446b14║同聲相應同氣相和號令人天權衡祖道直使魔外
J38nB415_p0446b15║絕跡生佛普該入一微塵現無邊身相坐毫端內轉
J38nB415_p0446b16║大法輪山河大地明暗色空情與無情總在者裏頭
J38nB415_p0446b17║出頭沒喝一喝云天上有星皆拱北人間無水不朝
J38nB415_p0446b18║東結椎云諦觀法王法法王法如是師下座。
J38nB415_p0446b19║當晚小參靈機廓徹智照洞明遇緣化物道豈虛應
J38nB415_p0446b20║奮堅密身坐斷十方豁智慧眼該羅一切示七步周
J38nB415_p0446b21║行指天指地作師子吼音不無釋迦老子後來有箇
J38nB415_p0446b22║跛腳阿師顯超群作略要一棒打殺與狗子喫貴圖
J38nB415_p0446b23║天下太平可謂赤心報國揀點將來也是冬行春令
J38nB415_p0446b24║新龍淵恁麼批判且道意在於何諸人還知落處麼
J38nB415_p0446b25║拈杖卓云從前汗馬無人識只要重論蓋代功。
J38nB415_p0446b26║佛涅槃日上堂天地同根萬物一體釋迦老子還在
J38nB415_p0446b27║裏許麼若在裏許在甚麼處若不在裏許又道佛身
J38nB415_p0446b28║充滿於法界如何得恰好去於斯見得徹四月八日
J38nB415_p0446b29║示生皇宮臘月八日睹星悟底與二月十五雙林示
J38nB415_p0446b30║滅總不出者箇大眾還見者箇麼山花開錦繡澗水
J38nB415_p0446c01║瀉銀濤。
J38nB415_p0446c02║達磨祖忌拈香九年面壁計較難成五番中毒不勝
J38nB415_p0446c03║淒清將謂傳上乘之一心誰知受無極之苦辛後代
J38nB415_p0446c04║兒孫那想到者箇真情龍淵今朝雖覿面曾記得老
J38nB415_p0446c05║臊鬍缺齒在當門。
J38nB415_p0446c06║
J38nB415_p0446c07║
J38nB415_p0446c08║
J38nB415_p0446c09║
J38nB415_p0446c10║
J38nB415_p0446c11║
J38nB415_p0446c12║
J38nB415_p0446c13║
J38nB415_p0446c14║佛誕上堂未離兜率已降皇宮明修棧道暗度陳倉
J38nB415_p0446c15║未出母胎度人已畢夜半正明天曉不露老瞿曇既
J38nB415_p0446c16║具斯等神威何更向閻浮世界撒沙撒土後代兒孫
J38nB415_p0446c17║喚作正法眼東釘西釘看看做箇破沙盆只貯幾杓
J38nB415_p0446c18║惡水歲歲今朝驀頭淋將謂報德酬恩可憐生枉受
J38nB415_p0446c19║他多少零丁千古萬古誰與慕西秦然雖如是連喝
J38nB415_p0446c20║兩喝云且喜天清地寧。
J38nB415_p0446c21║結夏小參展衲僧巴鼻運格外鉗錘須是恁麼入堪
J38nB415_p0446c22║作恁麼事主賓互換棒喝交馳也要是箇漢否則皆
J38nB415_p0446c23║成戲劇會得底自不徒勞不會底切忌錯過九十日
J38nB415_p0446c24║內參要真參悟須實悟若向者裏能所俱寂物我雙
J38nB415_p0446c25║忘龍淵痛與二十拄杖且道龍淵具甚麼眼目卓杖
J38nB415_p0446c26║一下云意氣不從大地得英雄豈藉四時催。
J38nB415_p0446c27║李蛟門特請於真寄亭上堂蛟門拈香云解脫香解
J38nB415_p0446c28║脫知見香光明雲幢遍法界爇向爐中供養玅雲師
J38nB415_p0446c29║兄和尚惟願慈悲顯露先師大人之相令此一會之
J38nB415_p0446c30║眾共睹慈顏正所謂靈山一會儼然未散天封室內
J38nB415_p0447a01║現紫金身師豎拂子云還見麼如我李法兄適來所
J38nB415_p0447a02║供是實毫髮不易真真池蓮開暢古佛心寄寄石邊
J38nB415_p0447a03║蘭拂祖師意若是已過的自然別露風規倘留觀望
J38nB415_p0447a04║那堪共語茲因李居士再三重命陞於此座諸人還
J38nB415_p0447a05║見先師大人相麼良久云兩輪日月磨今古一片乾
J38nB415_p0447a06║坤傲卻灰。
J38nB415_p0447a07║供羅漢示眾薰風自南來殿閣生微涼半百應真僧
J38nB415_p0447a08║次第入道場有神通的騰空而至未心空的水陸頻
J38nB415_p0447a09║臻總受檀那供養只如木上座還受此供養否以拄
J38nB415_p0447a10║杖一卓云隨眾獲安樂。
J38nB415_p0447a11║晚參師云有箇漢終日行寸步不移有箇漢終日坐
J38nB415_p0447a12║足遍天下都來合喫龍淵二十棒且道過在甚處。
J38nB415_p0447a13║祈雨上堂山土焦而流金海水沸而飄爍稼穡云枯
J38nB415_p0447a14║竹樹葉縮四海五湖石出水落驀拈杖一卓云震動
J38nB415_p0447a15║老龍宮雷轟并電掣打著東海魚雨似盆傾出且道
J38nB415_p0447a16║神通耶法爾耶喝一喝云雷鞭擊碎金烏窟瀉出滄
J38nB415_p0447a17║溟遍九垓。
J38nB415_p0447a18║景命月旦上堂纔過天中節便是六月一草木正方
J38nB415_p0447a19║榮看看九夏畢人生如轉燭光陰若瞬息三塔尾顛
J38nB415_p0447a20║天矗矗望何極田園在處樂歌聲箇事分明休別覓
J38nB415_p0447a21║休別覓日日日從東畔出。
J38nB415_p0447a22║解夏上堂當人一著至簡至易向外馳求轉疏轉達
J38nB415_p0447a23║得與不得總然一致龍淵者裏有時把住佛魔俱斂
J38nB415_p0447a24║有時放行凡聖同途若要當頭坐斷盡法無民只得
J38nB415_p0447a25║放開一線曲為今時拈一莖草向四大海裏攪動▆
J38nB415_p0447a26║竭龍宮直使洪波泛濫淹上三十三天浸爛帝釋鼻
J38nB415_p0447a27║孔金剛際下土地神從蟭螟眼裏翻身跳出叫道火
J38nB415_p0447a28║發拄杖子忍俊不禁劈頭一擊瓦解冰消莫有與▆
J38nB415_p0447a29║會底麼卓拄杖云生兒不食人間乳敵勝沙場豈用
J38nB415_p0447a30║刀喝一喝。
J38nB415_p0447b01║上堂真機獨露覿面相呈鑒地輝天迥超物表三世
J38nB415_p0447b02║諸佛以此成道歷代祖師以此利生天地以此包羅
J38nB415_p0447b03║群象君王以此奠安天下江海以此流通不竭山嶽
J38nB415_p0447b04║以此鞏固皇圖聖人以此教化凡夫以此修證山僧
J38nB415_p0447b05║以此舉揚且道衲僧分上又作麼生若有箇漢出來
J38nB415_p0447b06║掀倒禪床喝散大眾不妨靈俐有麼喝一喝云金翅
J38nB415_p0447b07║鳥王當宇宙箇中誰是出頭人。
J38nB415_p0447b08║師誕日上堂豎拂子云者一著子超越群象之表迥
J38nB415_p0447b09║出太古之先氣偃鴻濛光吞大野放一線道運迴日
J38nB415_p0447b10║月撥轉乾坤到處逢源隨方作主將四大海傾耳根
J38nB415_p0447b11║裏拈須彌山卓眉睫上東湧西沒南湧北沒上下及
J38nB415_p0447b12║四維橫縱無礙諸仁者向者裏會得猶是建化門中
J38nB415_p0447b13║事未為衲僧行履處喝一喝云劈開華嶽連天秀瀉
J38nB415_p0447b14║出銀河萬派聲。
J38nB415_p0447b15║病起上堂是病若有毘盧墮在凡夫是病若無普賢
J38nB415_p0447b16║失其境界離卻有無病根深固拈拂子畫【圖】相云者
J38nB415_p0447b17║是佛祖病根世醫拱手耆婆罔測老維摩病墮落深
J38nB415_p0447b18║坑馬簸箕病殃累永劫有以病為藥攢簇不得或有
J38nB415_p0447b19║以藥為病截斷舌根藥病兩忘無人識得諸昆仲還
J38nB415_p0447b20║識病麼良久啊[口*耶]啊[口*耶]。
J38nB415_p0447b21║晚參明頭來明頭打錯暗頭來暗頭打錯四方八面
J38nB415_p0447b22║來連架打錯總不恁麼來時如何良久云慚惶煞人
J38nB415_p0447b23║有僧出師起身入室。
J38nB415_p0447b24║到興善鴛湖和尚塔頭拈香云披榛闢土創復普明
J38nB415_p0447b25║於檇李甌寧德邁道尊再振綱宗於浙江閩海坐斷
J38nB415_p0447b26║紫雲峰食橡餐松不讓溈山祐老浩氣迥諸方櫛風
J38nB415_p0447b27║臥雪慨見楊岐會翁不肖孫某匍匐遠來九禮窣堵
J38nB415_p0447b28║直得木人潸血淚舜若結柔腸謹具瓣香盃茗略表
J38nB415_p0447b29║寸誠且道吾祖還納受否燒香云秋老樹翻紅葉雨
J38nB415_p0447b30║天高雲捲翠微深。
J38nB415_p0447c01║先師介菴和尚忌拈香插爐云滿煨一爐乾矢橛薰
J38nB415_p0447c02║教阿師鼻腦裂謂是報德與酬恩頭上安頭眼著屑
J38nB415_p0447c03║以袖掩面云哭不成笑不得一年一度今日時廿載
J38nB415_p0447c04║柔腸成百結。
J38nB415_p0447c05║因雪上堂旋空翽翽霰天涯大地山川醜盡遮世界
J38nB415_p0447c06║都盧渾一色梅香雪潔逗窗紗凍得鐵牛無避處騰
J38nB415_p0447c07║身躍過幾恒沙撞倒梵天踏細須彌萬象森羅錦上
J38nB415_p0447c08║鋪花且道神通耶法爾耶喝一喝云切忌眼裏更著
J38nB415_p0447c09║沙。
J38nB415_p0447c10║臘八上堂日冷風寒霜花匝地凍得老瞿曇眼裏放
J38nB415_p0447c11║花滿口顛言倒語道箇奇哉一切眾生具有智慧德
J38nB415_p0447c12║相何異崑崙頂上更覓虛空太液池邊挑涼水賣令
J38nB415_p0447c13║他後昆都不丈夫認鹿作馬教壞天下多少男女盡
J38nB415_p0447c14║是不快漆桶諸人還知世尊落處麼拈拂一揮云若
J38nB415_p0447c15║不鐵牛頻下淚蛟龍那識海寬深。
J38nB415_p0447c16║除歲小參紛紛雪壓梅梢冷靄靄爐燒柏子香爆竹
J38nB415_p0447c17║一聲除舊臘荼蘼幾點接春芳諸方此夜分歲龍淵
J38nB415_p0447c18║隨例抖擻趙州茶一任兩盞三盞洞山果從教七桌
J38nB415_p0447c19║八桌滿堂菩薩子直得飽齁齁唱箇田家樂彌勒笑
J38nB415_p0447c20║盈腮釋迦長打坐竇八東村化紙錢廖七西街放熚
J38nB415_p0447c21║爆只如年盡歲窮一句又作麼生卓拄杖云石人腳
J38nB415_p0447c22║下冰生燄露柱抽條春滿林。
J38nB415_p0447c23║元旦上堂鞭起泥牛耕大地春風吹徹五湖冰千溪
J38nB415_p0447c24║萬壑花含笑日色融融宇宙清森羅煥彩景象維新
J38nB415_p0447c25║石女舞袖庭前木童把板雲中於斯薦得天地與我
J38nB415_p0447c26║同根萬物與我一體雖然如是因甚菴內人不知菴
J38nB415_p0447c27║外事以拂子揮兩揮云崑崙騎卻鷺鷥飛蹋碎威音
J38nB415_p0447c28║大頂[寧*頁]。
J38nB415_p0447c29║解制上堂今日元宵佳節鑼鼓家家不歇街頭賞玩
J38nB415_p0447c30║憧憧村寺笙歌羅列鰲山馬走人飛鶴渚高風明月
J38nB415_p0448a01║仔細看來何迂走到天明難竭亦猶塵世迷頑忙忙
J38nB415_p0448a02║終日無缺不識息心除妄直待油乾火滅怎如林下
J38nB415_p0448a03║道人優游安閒不徹空劫已前自己今世門頭不借
J38nB415_p0448a04║箇裏收放自由布袋打開不結今朝且喜禪流一任
J38nB415_p0448a05║腰包頂笠山僧與麼告報還我九十日飯錢莫道不
J38nB415_p0448a06║說。
J38nB415_p0448a07║三月望上堂喃喃新燕語雕梁燦燦碧桃開大野公
J38nB415_p0448a08║子遊春興漸饒踏青歌吹恣瀟灑楊花滿地舞春風
J38nB415_p0448a09║過客長途飄野馬古塚今人化紙錢今人不辨誰與
J38nB415_p0448a10║假諸禪人還會麼不知那箇攜春回頓覺霜花連鬢
J38nB415_p0448a11║寫
J38nB415_p0448a12║當今皇上聖誕上堂春風澹蕩國界雍熙蟠桃花璨
J38nB415_p0448a13║金枝大椿秀開玉葉萬邦仰祝南山兆民同瞻北闕
J38nB415_p0448a14║且道龍淵(臣)僧又作麼生乃拈香燒曰萬惟
J38nB415_p0448a15║今上皇帝萬歲萬萬歲。
J38nB415_p0448a16║祈晴上堂久雨不晴浸爛須彌腦蓋長風不息拽脫
J38nB415_p0448a17║崑崙鼻孔乾矢橛麻三斤皮穿骨腿金剛圈鐵蒺藜
J38nB415_p0448a18║抽筍萌芽餈團變作綠毛龜石獅口裏生白醭衲僧
J38nB415_p0448a19║腳下帶水拖泥拄杖顛頭雲開日出森羅萬象獨露
J38nB415_p0448a20║本地風光彌勒釋迦豁開清淨寶目乃喝云一撾毒
J38nB415_p0448a21║鼓虛空破迸出金烏世界新。
J38nB415_p0448a22║上堂拈拄杖畫○相云者裏會得倒騎楊岐三腳驢
J38nB415_p0448a23║趁起南山白額虎入林不動草入水不動波穿過達
J38nB415_p0448a24║磨鼻孔踏斷虛空脊梁把須彌山一摑百雜碎直向
J38nB415_p0448a25║毘盧頂上行然雖如是良久云好語不須頻話會留
J38nB415_p0448a26║將和氣暖丹田。
J38nB415_p0448a27║上堂僧問坐斷十方湛然常寂如何是諸佛出身處
J38nB415_p0448a28║師云昨夜西風過黃花滿地金曰覓火和煙得擔泉
J38nB415_p0448a29║帶月歸師云凌空孤雁聲落雲端僧便喝師云果然
J38nB415_p0448a30║僧擬議師便打乃云機輪未轉佛祖斂跡針鋒纔露
J38nB415_p0448b01║千眼廓開若是羅籠不住呼喚不回的當爐不避火
J38nB415_p0448b02║迸臨場豈諱截舌到者裏自當刮目相待設有箇出
J38nB415_p0448b03║來道是法平等無有高下和尚何得分別好與痛棒
J38nB415_p0448b04║何故有功者賞。
J38nB415_p0448b05║示眾世尊橫言直說黃葉止兒啼祖師東語西話鞭
J38nB415_p0448b06║龜上石壁諸人朝參暮請怎似潑油救燃殊不知擬
J38nB415_p0448b07║涉思惟即便燒殺所以道承言者喪滯句者迷若是
J38nB415_p0448b08║直下便會多少快俊倘或拈一放一未免犯手傷鋒
J38nB415_p0448b09║我平常向你道拈卻炙脂帽子脫卻鶻臭布衫魔宮
J38nB415_p0448b10║虎穴擺手逍遙地獄天堂縱橫自在與麼則奴呼彌
J38nB415_p0448b11║勒婢視釋迦不為分外有麼良久云鶴有九皋方翥
J38nB415_p0448b12║翼馬無千里謾追風。
J38nB415_p0448b13║上堂僧問祖意教意即不問如何是空如來藏師云
J38nB415_p0448b14║缽盂無底曰如何是不空如來藏師云黃河有蓋曰
J38nB415_p0448b15║如何是空不空如來藏師云風吹石臼念摩訶曰三
J38nB415_p0448b16║空真的旨那箇是知音師云你是村僧僧一喝師便
J38nB415_p0448b17║打問如何是未生前面目師云烏龜向火僧一喝師
J38nB415_p0448b18║云者是即今面目作麼生是生前面目僧擬議師曰
J38nB415_p0448b19║秦時[車*度]轢鑽乃卓杖云擊碎明月珠敲出鳳皇髓未
J38nB415_p0448b20║為衲僧極則若也別開方便不免證鱉成龜設有就
J38nB415_p0448b21║裏明宗崖州萬里釋迦掩室淨名杜口賺殺多少人
J38nB415_p0448b22║盡大地撮來如粟粒大鬼家活計直須蹋著秤錘硬
J38nB415_p0448b23║似鐵無計較絕商量到恁麼地猶未識大道真體且
J38nB415_p0448b24║如何是大道真體復卓杖云見月休觀指歸家罷問
J38nB415_p0448b25║程。
J38nB415_p0448b26║示眾拈杖云喚作拄杖則觸不喚作拄杖則背藏盡
J38nB415_p0448b27║楚天月猶存漢地星只如觸背不得喚作甚麼剛刀
J38nB415_p0448b28║雖快不斬無罪雖然也不得錯會喝一喝。
J38nB415_p0448b29║師到金明眾請上堂僧問玉律初回太簇節燈籠露
J38nB415_p0448b30║柱凍顏開如何是賓中主師云逢緣即應如何是主
J38nB415_p0448c01║中賓師云入廛垂手如何是賓中賓師云蹋遍紅塵
J38nB415_p0448c02║如何是主中主師云坐斷千差曰賓主已蒙師指示
J38nB415_p0448c03║新年佛法意如何師云風剪梅花落滿城流水香乃
J38nB415_p0448c04║云一法若有毘盧墮在凡夫萬法若無普賢失其境
J38nB415_p0448c05║界山僧到此祖庭不免隨例抖擻逢場作戲輥雪峰
J38nB415_p0448c06║毬打禾山鼓行臨濟喝用德山棒使令不虛庭前梅
J38nB415_p0448c07║雪裏操香天封碑室中煥彩一箇破沙盆遞相鈍置
J38nB415_p0448c08║至我先師介老人徹底掀翻知音者少山僧昔年眉
J38nB415_p0448c09║毛廝結深怨難忘今日雖叨眾請未免重添醜拙若
J38nB415_p0448c10║論者箇事諸人腳跟下光爍爍底何用饒舌拈杖一
J38nB415_p0448c11║卓云座中若有江南客何必樽前唱鷓鴣。
J38nB415_p0448c12║到三塔龍淵寺晦岳和尚請上堂敲唱雙舉沒絃琴
J38nB415_p0448c13║上覓知音賓主交參無影枝頭饒春色還有恁麼會
J38nB415_p0448c14║的麼昔我主峰先法兄於此斬棘除穢豎石橋之的
J38nB415_p0448c15║旨理敗援傾提車溪之正印現寶王剎於毫端播宗
J38nB415_p0448c16║風於末運晦岳法姪繼踵芳猷光增前列力挽宗綱
J38nB415_p0448c17║今日要山僧為眾舉揚箇事三千七百栗蓬次第拋
J38nB415_p0448c18║出諸人面前還有不犯觀聽者麼喝一喝云他家自
J38nB415_p0448c19║有黃金骨豈把栴檀入細雕。
J38nB415_p0448c20║謝道舊盤石安和尚至上堂舉斷橋和尚云面面相
J38nB415_p0448c21║對心心相知人情若好喫水也肥祗園老漢酒逢知
J38nB415_p0448c22║己飲詩向會人吟則不無不當以官物作人情龍淵
J38nB415_p0448c23║今日道舊相訪只將曩昔相得意處重為拈出且道
J38nB415_p0448c24║是甚麼句子良久云一條竹篦黑漆你道有觸有背
J38nB415_p0448c25║山僧鹵莽折卻向道全沒忌諱十載今朝覿面彷彿
J38nB415_p0448c26║當年的意昨夜話到三更從前盡道不是大眾且道
J38nB415_p0448c27║同參不是山僧不是展開兩手云不是不是。
J38nB415_p0448c28║上堂一拳拳倒須彌一踢踢翻大海釋迦無處藏身
J38nB415_p0448c29║達磨卻來東土計較不成九年面壁引得後代兒孫
J38nB415_p0448c30║聚頭瞌睡趙州東壁葫蘆驀地打倒西壁呵呵仔細
J38nB415_p0449a01║思量事不由己鬧市裏稱楊稱鄭百草頭說佛說祖
J38nB415_p0449a02║斷柄杓潑屎潑尿破笊篱揚沙撒土十字街頭石敢
J38nB415_p0449a03║當日日口吧吧談玄講道三塔拄杖子無計可施劈
J38nB415_p0449a04║頭一擊瓦解冰消大眾且道今日是甚麼時節拍禪
J38nB415_p0449a05║床一下云下坡不走快便難逢。
J38nB415_p0449a06║州尹羽文葉公祈嗣請上堂金剛正體般若圓常廣
J38nB415_p0449a07║漠無涯高不可上毘嵐吹之不壞虛空墮而不渝為
J38nB415_p0449a08║二儀之根作三光之主綿綿密密觸處靈通互古今
J38nB415_p0449a09║而不易遍塵剎以恒新如皓月當空無幽不照洪鐘
J38nB415_p0449a10║在架有扣則鳴運應無方響廓天地藍田毓秀蚌含
J38nB415_p0449a11║明月之珠青嶽降靈天送玉麟之子豎起拂子云看
J38nB415_p0449a12║看花放故園春日麗果圓琪樹報金秋。
J38nB415_p0449a13║端節上堂今朝五月五日兔走烏飛勁直抬眸地老
J38nB415_p0449a14║天荒舉步山飛海立門前三塔起舞殿後千華競出
J38nB415_p0449a15║龍淵拄杖子與開山和尚忍俊不禁齊聲唱彩忽地
J38nB415_p0449a16║打箇噴嚏赤口百舌頭痛三日喝一喝云太上老君
J38nB415_p0449a17║急急如律令敕。
J38nB415_p0449a18║中秋上堂梧桐月冷丹桂香飄體露金風光吞象外
J38nB415_p0449a19║天上月人間月山兮水兮清光皎潔優游佳趣景樂
J38nB415_p0449a20║秋光乃豎起拄杖云總不出者箇時節隨畫○相云
J38nB415_p0449a21║者箇是靈山指底那箇是曹溪話底又畫○云者箇
J38nB415_p0449a22║是曹溪話底那箇是靈山指底恁麼會得吞卻一吐
J38nB415_p0449a23║卻七不恁麼會吞卻七吐卻一總不恁麼鴟吻咬殺
J38nB415_p0449a24║屋梁脊龍淵恁麼舉似諸人如何話會卓杖一下云
J38nB415_p0449a25║眉毛罅裏毫光露照徹冰壺絕點塵。
J38nB415_p0449a26║金明介菴和尚忌上堂恭值先師二十週半輪秋老
J38nB415_p0449a27║泣金烏虛空落地無消息萬象森羅暗點頭佩靈符
J38nB415_p0449a28║懸祖印半滿溪山蒙慈誨受弘恩數等竹葦先老和
J38nB415_p0449a29║尚某侍奉六載極承提命恩重冤深海口莫宣其萬
J38nB415_p0449a30║一今日敬追遠誠將泰山作一瓣香黃河作一盃茶
J38nB415_p0449b01║聊申奠獻大眾如是重恩必當如是重報還知山僧
J38nB415_p0449b02║報荅重恩處麼倘或躊躕楊岐老祖有箇舊例雖然
J38nB415_p0449b03║醜拙怎敢欺瞞乃作女人拜下座。
J38nB415_p0449b04║在三塔再受大悲請上堂石人眉皺斷虛空舌吐長
J38nB415_p0449b05║節外又生枝時節不相忘主賓道合何妨貴買賤賣
J38nB415_p0449b06║凡聖同途一任牽長補短钁頭邊拋三放兩也得杓
J38nB415_p0449b07║柄中揚波鼓浪也得龍淵鼓粥飯氣擲金鉤釣長鯨
J38nB415_p0449b08║張羅網打玉鳳伊人罕遇今日絲綸別展舊店新開
J38nB415_p0449b09║掇取破沙盆向折腳鐺裏重新安頓現前一眾貴在
J38nB415_p0449b10║潛機密用莫陷他人故轍庶叢林有賴規繩不墜更
J38nB415_p0449b11║有一句不妨與諸人道破卓拄杖云龍淵收釣還歸
J38nB415_p0449b12║舊千里扁舟破浪行又卓一下。
J38nB415_p0449b13║到京口甘露寺晦岳和尚請上堂佩祖師正印顯衲
J38nB415_p0449b14║僧巴鼻須是恁麼人拳倒須彌山踏翻滄海水還他
J38nB415_p0449b15║出格漢衲僧家動徹腰包天地歷遍閻浮透過威音
J38nB415_p0449b16║王那邊驀拈拄杖云怎如者箇離名離相迥古超今
J38nB415_p0449b17║今日到此不免客聽主裁跨鰲門上凌雲拽轉焦山
J38nB415_p0449b18║與金山鬥額撞倒銀山關沖破鐵甕城驀一喝曰被
J38nB415_p0449b19║山僧一喝喝住回到北固山前卓然而立諸人還見
J38nB415_p0449b20║麼雖然如是山僧又豈敢頭上安頭諸人錯過亦不
J38nB415_p0449b21║可卓杖一下云從前汗馬無人識秪要重論蓋代功
J38nB415_p0449b22║到北京安化寺致和禪師請上堂浙水迢遙入帝鄉
J38nB415_p0449b23║蓬頭跣足歷炎涼南天北地皆王化一句當軒絕比
J38nB415_p0449b24║量有般漢聞恁麼道將謂別有奇特向黑山鬼窟裏
J38nB415_p0449b25║坐正是守古塚的精靈有甚共語處若是大丈夫兒
J38nB415_p0449b26║孤迥迥峭巍巍赤骨[骨*歷]地虛空無以較其量滄海無
J38nB415_p0449b27║以比其深目視雲漢眼蓋乾坤山僧今日無端到安
J38nB415_p0449b28║化寺裏被主人覷破未免和盤托出且道向上還更
J38nB415_p0449b29║有事麼良久云六耳不同謀拈拄杖卓一卓。
J38nB415_p0449b30║到北京玅峰法雲寺了心長老曬經率眾請上堂了
J38nB415_p0449c01║心問展開法藏露出釋迦鼻孔一年晾一度得何利
J38nB415_p0449c02║益師云一番提起一番新曰如何是法雲境師云怪
J38nB415_p0449c03║石插青霄奇峰卓碧漢如何是境中人師云開鐺煮
J38nB415_p0449c04║皓月把斧斫雲根人境已蒙師指示向上宗乘事若
J38nB415_p0449c05║何師云須彌頂上擊金鐘問高升寶座法藏弘開一
J38nB415_p0449c06║會儼然如何是佛師云山高石大澗流長如何是法
J38nB415_p0449c07║師云三寸龜毛縛太虛如何是僧師云持瓶攜錫上
J38nB415_p0449c08║崚嶒曰施主請法飯僧有何道益師云熏風南來殿
J38nB415_p0449c09║閣生涼曰恁麼則承恩去也師云錯認葫蘆作帝瓶
J38nB415_p0449c10║僧一喝師便打問千秋龍亟三藏一年一度曬[日*良]當
J38nB415_p0449c11║陽展開如何是第一玄師云風蘊古皇前如何是第
J38nB415_p0449c12║二玄師云杲日照無偏如何是第三玄師云龍文貫
J38nB415_p0449c13║百川如何是第一要師云乾坤絕朕兆如何是第二
J38nB415_p0449c14║要師云石裏火光耀如何是第三要師云頂[寧*頁]突一
J38nB415_p0449c15║竅僧曰玄要得蒙師指示大藏流通事若何師云嶽
J38nB415_p0449c16║邊有攝千山勢海上難藏萬派聲問四十九年不說
J38nB415_p0449c17║一字只者三藏靈文甚麼處來師云有眼共見曰如
J38nB415_p0449c18║何是先照後用師云當軒懸寶鏡蚩尤失卻威如何
J38nB415_p0449c19║是先用後照師云棒打石人頭嚗嚗論實事如何是
J38nB415_p0449c20║照用同時師云電激雷奔不容擬議如何是照用不
J38nB415_p0449c21║同時師云南山起雲北山下雨僧曰還許學人商量
J38nB415_p0449c22║得麼師云桃花三月發菊花九月開僧曰佛祖肝腸
J38nB415_p0449c23║被和尚抖擻了也師云且喜沒交涉便打問赫日麗
J38nB415_p0449c24║天熏風拂座寶藏煒煌即且置臨濟料揀事如何師
J38nB415_p0449c25║云逐一問將來如何是奪人不奪境師云日照山川
J38nB415_p0449c26║鋪錦繡如何是奪境不奪人師云得意相逢氣象新
J38nB415_p0449c27║如何是人境俱奪師云夜深愁霧鎖柴門如何是人
J38nB415_p0449c28║境俱不奪師云吟風笑月樂昇平曰料揀已蒙師指
J38nB415_p0449c29║示威音那畔事如何師云啣花百鳥尋無處送供天
J38nB415_p0449c30║人覓路賒曰深蒙和尚慈示師云要且沒交涉乃云
J38nB415_p0450a01║群峰四望此山高萬壑松杉擁碧濤策杖偶來法雲
J38nB415_p0450a02║寺那知身世在青霄拈拄杖召眾云玅峰山獨露清
J38nB415_p0450a03║淨法身香水池吐出廣長舌相直得大千經卷從地
J38nB415_p0450a04║湧出無數天龍八部無數山神樹林神虛空河海神
J38nB415_p0450a05║各證無生法忍要會麼山河大地明暗色空不離當
J38nB415_p0450a06║人境界開卷展演自家寶藏故曰大道真體只在目
J38nB415_p0450a07║前山僧拽杖入山遇斯勝會蒙請舉揚箇事若謂無
J38nB415_p0450a08║法可說恐辜眾誠木上座事不獲已向赫日中拈出
J38nB415_p0450a09║乃指經云願現前一眾常轉如是經百千萬億卷雖
J38nB415_p0450a10║然若是依經解義即為邪魔外道還恁麼會麼卓杖
J38nB415_p0450a11║一下云蕩蕩皇風成一片更於何處覓封疆。
J38nB415_p0450a12║中書林文伯薦室荊氏請上堂正定禪師問棄穢歸
J38nB415_p0450a13║淨太費週遮玅體圓明何有生滅師云春至花開爛
J38nB415_p0450a14║熳秋來葉落飄零曰一靈歸真際無生甚處安師云
J38nB415_p0450a15║踏著秤錘硬似鐵曰謝師指示師云莫忘適來此問
J38nB415_p0450a16║僧一喝師便打乃云妄情既斷碓觜開花虛空結果
J38nB415_p0450a17║當地抽芽荊安人於此會得不被生死陸沉撒手於
J38nB415_p0450a18║空劫未有之先高步於乾坤非想之外捩轉鼻孔塵
J38nB415_p0450a19║塵三昧獨露靈光在在圓通以杖卓一下云大悲向
J38nB415_p0450a20║者裏已與你據款結案且道今日林公請山僧薦拔
J38nB415_p0450a21║一句又作麼生道擲下杖云撲落非他物縱橫不是
J38nB415_p0450a22║塵。
J38nB415_p0450a23║請為素章禪師上堂揮拂子云春暉斷岸月滿空林
J38nB415_p0450a24║撒手歸去大地全身恭惟素公大師昔受記[卄/別]於萬
J38nB415_p0450a25║壽今示寂滅於圓通告眾囑累有願再世視生死同
J38nB415_p0450a26║乎泡燄觀去來等若雲煙不忘法門寥落可謂明宗
J38nB415_p0450a27║達本真末世光明幢也今日孝徒請大悲舉似只得
J38nB415_p0450a28║向枯木上糝花虛空裏著彩且歸根超脫一句又如
J38nB415_p0450a29║何施設復揮拂云簷楹不斷前旬雨殿閣猶聞後夜
J38nB415_p0450a30║雷。
J38nB415_p0450b01║請為圓通徹微禪師對靈小參其來也若一滴投於
J38nB415_p0450b02║巨壑其去也似一毫隱於太虛雖有去住之相了無
J38nB415_p0450b03║生滅之機恭惟徹公盤山室裏翻身芳猷克振地藏
J38nB415_p0450b04║堂前瞥地家風格外正宜恢弘法化何期就裏抽身
J38nB415_p0450b05║更要大悲指示且如何是指示一句卓杖云那伽大
J38nB415_p0450b06║定等虛空寂照真機通劫外。
J38nB415_p0450b07║請為普濟老宿小參天乳長老問淨智玅圓本自真
J38nB415_p0450b08║常如何卻隨生滅師云春色無高下花枝有短長曰
J38nB415_p0450b09║靈明之性體遍十方何須又假超薦師云不得春風
J38nB415_p0450b10║花不開曰為什普賢失其境界毘盧墮在凡夫師云
J38nB415_p0450b11║明眼人前三尺暗曰不因夜來雁怎見海門秋師云
J38nB415_p0450b12║觀光有分乃曰古佛道假借四大以為身心本無生
J38nB415_p0450b13║因境有前境若無心亦無罪福如幻起亦滅蓋此幻
J38nB415_p0450b14║軀有生滅去來一靈真性何生滅之懼何罪福之畏
J38nB415_p0450b15║者裏透得過頭頭是極樂處處是華藏即輪迴而本
J38nB415_p0450b16║源不昧歷死生而真性常淨以拂子召眾云要知普
J38nB415_p0450b17║公老宿麼佛祖位中留不住滿船空載月明歸。
J38nB415_p0450b18║請為悟空上座對靈小參髑髏識盡十方空一點靈
J38nB415_p0450b19║明遍界通百草頭邊呈活計翻身那畔絕羅籠乃舉
J38nB415_p0450b20║拂子云還會麼向空中一點云一點圓明了了無礙
J38nB415_p0450b21║生死去來遊戲三昧天上人間自由自在明月清風
J38nB415_p0450b22║了無執礙然則既爾如何是超脫底句以拂指真云
J38nB415_p0450b23║獨坐雲幢春爛熳天風時送雨花飛。
J38nB415_p0450b24║請為無生老宿小參知幻即離掬水月在手離幻即
J38nB415_p0450b25║覺弄花香滿衣實際理地站定腳跟死生路上去來
J38nB415_p0450b26║無礙若也情生智隔想變體殊何由自在豎拂子云
J38nB415_p0450b27║者裏見得玅契無生脫卻汗衫家邦穩坐且大悲又
J38nB415_p0450b28║如何超薦擊拂子云不須他處覓即此是蓮邦。
J38nB415_p0450b29║請為蓮悟大師對靈小參去來一致本無凡聖之分
J38nB415_p0450b30║迷悟殊途故有升沉之道惟蓮公早契心於東明呈
J38nB415_p0450c01║舊面於瑞光臨末稍頭撩起便行▆脫尋常視生死
J38nB415_p0450c02║等乎遊戲驀拈拄杖云向山僧拄杖頭上顯大神通
J38nB415_p0450c03║說無生法諸人還聞麼卓杖一下云若將耳聽終難
J38nB415_p0450c04║會眼處聞聲始得知。
J38nB415_p0450c05║請為祥風尼小參問一靈超出萬機寢削如何報薦
J38nB415_p0450c06║師恩師云棒頭會取曰本來不增不減為甚有生有
J38nB415_p0450c07║滅師云甚處見得曰摸著千聖鼻孔豎起自家面觜
J38nB415_p0450c08║師云更買草鞋行腳曰頂門一機大地難藏那箇是
J38nB415_p0450c09║生前面目師云仰面看天低頭覷地僧提起坐具曰
J38nB415_p0450c10║者箇[漸/耳]師便打乃云生時臥不坐死去坐不臥超然
J38nB415_p0450c11║邁世倫死生無縛著末後預知▆▆▆▆▆▆▆▆
J38nB415_p0450c12║光炯炯真機活潑潑拈杖一卓云到頭▆夜月任運
J38nB415_p0450c13║落前溪。
J38nB415_p0450c14║請為明府童振宜母李太君對靈小參豎拂子云只
J38nB415_p0450c15║者箇耀古騰今光吞物表出生入死不昧己靈即今
J38nB415_p0450c16║現前親屬慟音容之杳隔特請山僧一言追悼不免
J38nB415_p0450c17║赴箇來機乃舉拂云童太君在者拂子上頓超有漏
J38nB415_p0450c18║瞥證無生正恁麼時還有見他面目者麼揮拂云當
J38nB415_p0450c19║軒獨露無遮覆爍爍靈光透紫微。
J38nB415_p0450c20║為劉望泉對靈小參見見之時見非是見師子吼時
J38nB415_p0450c21║芳草綠見猶離見見不能及象王行處落花紅況
J38nB415_p0450c22║ 劉公早明徵心之旨  辯見之機不動腳跟高超
J38nB415_p0450c23║樂土只如脫體無依如何薦拔以拂子畫○相云突
J38nB415_p0450c24║出虛空無背面清光到處露堂堂。
J38nB415_p0450c25║為魯明經對靈小參玅性圓明本無延促大道無為
J38nB415_p0450c26║何有生死與麼見得徹如水投水似空合空可以頓
J38nB415_p0450c27║超彼岸可以往來三界可以明道修德可以廣胤宗
J38nB415_p0450c28║裔修己治人全體大用不外此一著子大眾還知魯
J38nB415_p0450c29║公撒手歸真處麼喝一喝。
J38nB415_p0450c30║玅雲雄禪師語錄卷二終
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院