選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首 頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經 第三十八冊 No. B407《千山剩人禪師語錄》
J38nB407_p0244a01║千山剩人和尚語錄卷之六
J38nB407_p0244a02║  門徒比丘 今廬 今又 重梓
J38nB407_p0244a03║
J38nB407_p0244a04║ 拈古
J38nB407_p0244a05║世尊與阿難行次見一古佛塔,世尊便作禮。難云:「此
J38nB407_p0244a06║是甚麼人塔?」世尊云:「此是過去諸佛塔。」難云:「過去諸
J38nB407_p0244a07║佛是什麼人弟子?」世尊云:「是吾弟子。」
J38nB407_p0244a08║ 拈云:「過去諸佛是世尊弟子,且道世尊是什麼人
J38nB407_p0244a09║ 弟子?個裡見得,堪與諸佛為師。」
J38nB407_p0244a10║忠國師因紫璘法師云:「請禪師立義某甲破,某甲立
J38nB407_p0244a11║義禪師破。今請師立義。」師云:「立義已了。」紫云:「是甚麼
J38nB407_p0244a12║義?」師云:「果然不見。」
J38nB407_p0244a13║ 拈云:「若作法師,待云『立義已了』,便道『破也破也』。」
J38nB407_p0244a14║南泉因座主來辭乃問:「甚處去?」主云:「山下去。」泉云:「第
J38nB407_p0244a15║一不得謗王老師。」主云:「爭敢謗和尚。」泉乃噴涕云:「是
J38nB407_p0244a16║多少?」主便出。
J38nB407_p0244a17║ 拈云:「者座主不妨伶俐,可惜爪牙未具。當時見道
J38nB407_p0244a18║ 『第一不得謗王老師』,便向道『合取狗口』。」
J38nB407_p0244a19║有僧於馬祖前作四畫,上一畫長、下三畫短,云:「不得
J38nB407_p0244a20║道一畫長、三畫短,請師答。」師乃畫一畫,云:「不得道長
J38nB407_p0244a21║短,答汝了也。」
J38nB407_p0244a22║ 拈云:「騎賊馬趕賊,奪賊刀殺賊。馬大師慣得其便,
J38nB407_p0244a23║ 要且無定亂先圖。若是老僧,見伊畫四畫時便向
J38nB407_p0244a24║ 道『野狐精識得汝也』。」
J38nB407_p0244a25║金牛因臨濟來乃橫按拄杖方丈前坐,濟遂拊掌三
J38nB407_p0244a26║下歸堂去。牛卻下去人事了便問:「賓主相見,各有軌
J38nB407_p0244a27║儀。上座何得無禮?」濟云:「道甚麼?」牛擬開口,濟便打一
J38nB407_p0244a28║坐具,牛作倒勢,濟又打一坐具,牛云:「今日不著便。」
J38nB407_p0244a29║ 拈云:「人盡道臨濟不合上門欺人,殊不知臨濟被
J38nB407_p0244a30║ 金牛一坐,直至於今起不得。」
J38nB407_p0244b01║龐居士坐次問靈照云:「古人道:『明明百草頭,明明祖
J38nB407_p0244b02║師意。』你作麼生?」照云:「老老大大作者語話。」士云:「你作
J38nB407_p0244b03║麼生?」照云:「明明百草頭,明明祖師意。」
J38nB407_p0244b04║ 拈云:「龐老前行不到,女子末後太過。有人辨得,許
J38nB407_p0244b05║ 你具一隻眼。」
J38nB407_p0244b06║趙州與文遠論義鬥劣不鬥勝,勝者輸胡餅,遠云:「請
J38nB407_p0244b07║和尚立義。」州云:「我是一頭驢。」遠云:「我是驢胃。」州云:「我
J38nB407_p0244b08║是驢糞。」遠云:「我是糞中蟲。」州云:「你在彼中作什麼?」遠
J38nB407_p0244b09║云:「我在彼中過夏。」州云:「把將胡餅來。」
J38nB407_p0244b10║ 拈云:「今人鬥勝不鬥劣,古人鬥劣不鬥勝。老僧▆
J38nB407_p0244b11║ 特拈出,普示關東僧眾。若無如此規則,胡餅爭得
J38nB407_p0244b12║ 到老僧口裏?」
J38nB407_p0244b13║汾陽昭示眾云:「識得拄杖子,行腳事畢。」泐潭澄云:「識
J38nB407_p0244b14║得拄杖子,入地獄如箭射。」
J38nB407_p0244b15║ 拈拄杖云:「者個是千山斫來底,有甚麼難識?你等
J38nB407_p0244b16║ 諸人識得也未?若不識,孤負平生行腳。若識,又道
J38nB407_p0244b17║ 入地獄如箭射。」良久卓一卓云:「老僧足力衰竭,遠
J38nB407_p0244b18║ 步少他不得。」
J38nB407_p0244b19║曉愚禪師到五祖戒和尚處,戒問:「不落唇吻一句作
J38nB407_p0244b20║麼生道?」師云:「老老大大,話頭也不照顧?」戒便喝,師亦
J38nB407_p0244b21║喝,戒拈棒,師拍手下去,戒云:「闍黎闍黎,且住話在。」師
J38nB407_p0244b22║將坐具搭肩上,更不回首,直出去。
J38nB407_p0244b23║ 拈云:「一個如龍得水,一個似虎靠山。簡點將來,二
J38nB407_p0244b24║ 俱不了。且道甚處見他不了?有人辨得,老僧性命
J38nB407_p0244b25║ 在汝手裡。」
J38nB407_p0244b26║藥山因僧問:「己事未明,乞師指示。」師良久云:「吾今為
J38nB407_p0244b27║汝道一句亦不難,只宜汝於言下便見去猶較些子,
J38nB407_p0244b28║若更思量,卻成吾罪過。不如且各合口,免相累及。」
J38nB407_p0244b29║ 拈云:「且道藥山當時是為者僧道不為者僧道?」良
J38nB407_p0244b30║ 久云:「一言既出,駟馬難追。」
J38nB407_p0244c01║藥山向手中書一「佛」字,問道吾:「是甚麼?」吾云:「佛字。」山
J38nB407_p0244c02║云:「這多口阿師。」
J38nB407_p0244c03║ 拈云:「汝道道吾當日不道佛字得麼?不道佛字又
J38nB407_p0244c04║ 合道甚麼字?」良久云:「識取鉤頭意,莫認定盤星。」
J38nB407_p0244c05║藥山問僧:「年多少?」僧云:「七十二也。」師云:「是年七十二
J38nB407_p0244c06║那?」僧云:「是。」師便打。
J38nB407_p0244c07║ 拈云:「汝道者僧有喫棒分也無?為甚便打?若有,過
J38nB407_p0244c08║ 在甚處?據老僧看來,盡天下僧俗凡聖、艸木叢林,
J38nB407_p0244c09║ 盡須擔枷帶鎖始得。」
J38nB407_p0244c10║僧問石霜:「咫尺之間,為甚不睹師顏?」師云:「我道偏界
J38nB407_p0244c11║不曾藏。」僧後問雪峰:「偏界不曾藏意旨如何?」峰云:「什
J38nB407_p0244c12║麼處不是石霜?」僧回舉似師,師云:「者老漢有什麼死
J38nB407_p0244c13║急。」
J38nB407_p0244c14║ 拈云:「雪峰道『什麼處不是石霜』與石霜道『偏界不
J38nB407_p0244c15║ 曾藏』,是一般是兩般?當時若問老僧『遍界不曾藏
J38nB407_p0244c16║ 意旨如何』,便向道:『者老漢有什麼死急。』」
J38nB407_p0244c17║雲居禪師問僧:「念什麼經?」僧云:「《維摩經》。」師云:「我不問
J38nB407_p0244c18║你《維摩經》,念底是什麼經?」僧因此有省。
J38nB407_p0244c19║ 拈云:「既不是《維摩經》,又別有甚麼念底經?」良久云:
J38nB407_p0244c20║ 「如是我聞。」
J38nB407_p0244c21║雪峰因僧禮拜遂打五棒,僧云:「某甲有甚麼過?」峰又
J38nB407_p0244c22║打五棒。
J38nB407_p0244c23║ 拈云:「雪竇道:『前五棒日照天臨,後五棒雲騰致雨。』
J38nB407_p0244c24║ 恁麼判合該五棒。東禪道:『前五棒打者僧禮,拜後
J38nB407_p0244c25║ 五棒打者僧無過。』恁麼判也合該五棒。若據老僧
J38nB407_p0244c26║ 看來,前五棒棒棒見血,後五棒一棒也打不著。具
J38nB407_p0244c27║ 眼者辨看。」
J38nB407_p0244c28║金峰因僧侍次乃云:「舉一則因緣,汝第一不得亂會。」
J38nB407_p0244c29║僧云:「請和尚舉。」峰豎起拂子,僧良久,峰云:「知道闍黎
J38nB407_p0244c30║亂會。」僧以目視東西峰云:「雪上加霜。」
J38nB407_p0245a01║ 拈云:「金峰不合平地生堆,者僧又復逆風揚土。當
J38nB407_p0245a02║ 時若見道『舉一則因緣,汝第一不得亂會』,便掩耳
J38nB407_p0245a03║ 疾趨而出。」
J38nB407_p0245a04║雲門因一僧罷經論來參多時乃云:「未到雲門時恰
J38nB407_p0245a05║似初生月,及乎到後曲灣灣地。」門得知乃舉問:「是你
J38nB407_p0245a06║道不?」僧云:「是。」門云:「甚好。吾問汝,作麼生是初生月?」僧
J38nB407_p0245a07║乃斫額作望月勢,門云:「你如此已後失卻目在。」後此
J38nB407_p0245a08║僧果然失目。
J38nB407_p0245a09║ 拈云:「今人盡道者僧不合詆雲門,被雲門授記,果
J38nB407_p0245a10║ 然失目,殊不知者僧至今光明炯炯地?」
J38nB407_p0245a11║舜禪師每訶罵薦福說葛藤禪,一日聞懷遷化,於法
J38nB407_p0245a12║堂上合掌云:「且喜葛藤樁子倒了也。」
J38nB407_p0245a13║ 拈云:「當日兩老同出隻手,時人往往作是非人我
J38nB407_p0245a14║ 會。不如此爭見肺腹?老僧於今要尋些葛藤禪合
J38nB407_p0245a15║ 藥。」
J38nB407_p0245a16║長髭到石頭處,頭問:「什麼處來?」髭云:「嶺南來。」頭云:「大
J38nB407_p0245a17║庾嶺頭一鋪功德還成就也未?」髭云:「成就久矣,只欠
J38nB407_p0245a18║點眼。」頭云:「莫要點眼麼?」髭云:「便請。」頭垂下一足,髭便
J38nB407_p0245a19║禮拜,頭云:「見什麼道理便禮拜?」髭云:「如紅爐上一點
J38nB407_p0245a20║雪。」頭便休。
J38nB407_p0245a21║ 拈云:「汝眼本正,因師故邪。老僧也從嶺南來,若遇
J38nB407_p0245a22║ 人問『大庾嶺頭一鋪功德成就也未』,直向道:『斬絕
J38nB407_p0245a23║ 了也。』」
J38nB407_p0245a24║巖頭參德山,跨門便問:「是凡是聖?」德山便喝,巖頭便
J38nB407_p0245a25║禮拜。洞山聞舉:「云若不是[大/歲]公,大難承當。」巖頭云:「洞
J38nB407_p0245a26║山老漢不識好惡。我當時一手抬、一手搦。」
J38nB407_p0245a27║ 拈云:「跨門便問,已是不著便;德山便喝,令行一半;
J38nB407_p0245a28║ 巖頭便拜,不是好心;洞山云云,也是承虛接響。巖
J38nB407_p0245a29║ 頭道『不識好惡』,錯下名言。『我當時一手抬、一手搦』,
J38nB407_p0245a30║ 試道甚麼處是一手抬、一手搦處?」
J38nB407_p0245b01║雪峰示眾云:「望州亭與你相見了也,烏石嶺與你相
J38nB407_p0245b02║見了也,僧堂前與你相見了也。」保福問鵝湖:「僧堂前
J38nB407_p0245b03║且置,望州亭、烏石嶺什麼處相見?」鵝湖驟步歸方丈,
J38nB407_p0245b04║保福便入僧堂。
J38nB407_p0245b05║ 拈云:「且道二老宿與雪峰相見也未?雖然,要見二
J38nB407_p0245b06║ 老宿則易,要見雪峰則難。老僧今日卻道:『地獄裏
J38nB407_p0245b07║ 與你相見了也,餓鬼裡與你相見了也,畜生裡與
J38nB407_p0245b08║ 你相見了也。』若有個漢出來道:『除卻三途,什麼處
J38nB407_p0245b09║ 不相見?』我且問你,東廁一堆灰重多少?」
J38nB407_p0245b10║玄沙與地藏在方丈說話。夜深,沙云:「侍者關隔子門,
J38nB407_p0245b11║汝作麼生出得?」地藏云:「喚什麼作門?」
J38nB407_p0245b12║ 拈云:「地藏雖然不負來機,要且出身無路。若是老
J38nB407_p0245b13║ 僧,喚侍者點一杯茶來。」
J38nB407_p0245b14║趙州一日在佛殿上見文遠禮佛,以拄杖打一下,遠
J38nB407_p0245b15║云:「禮佛也是好事。」州云:「好事不如無。」
J38nB407_p0245b16║ 拈云:「文遠機頭織錦,趙州又向錦上敷花。若是老
J38nB407_p0245b17║ 僧見人禮佛,但合掌云:『功德無量。』與趙州是同是
J38nB407_p0245b18║ 別?」
J38nB407_p0245b19║臨濟見僧來,豎起拂子,僧禮拜,濟便打,又見一僧來,
J38nB407_p0245b20║亦豎起拂子,僧不顧,濟亦打。
J38nB407_p0245b21║ 拈云:「傾乾一大海水,魚龍何處藏身?燒盡大須彌
J38nB407_p0245b22║ 山,虎兕無由躲命。咄,急急如律令。」
J38nB407_p0245b23║雪峰示眾云:「三世諸佛在火燄裡轉大法輪。」玄沙云:
J38nB407_p0245b24║「火燄為三世諸佛說法,三世諸佛立地聽。」
J38nB407_p0245b25║ 拈云:「雪峰已是白日見鬼,玄沙又是鬼見白日,每
J38nB407_p0245b26║ 人合喫三十棒。且喜不干火燄事。」
J38nB407_p0245b27║僧問巴陵:「如何是道?」陵云:「明眼人落井。」僧問石頭:「如
J38nB407_p0245b28║何是道?」頭云:「木頭。」僧又問韶國師:「如何是道?」師云:「四
J38nB407_p0245b29║生浩浩。」
J38nB407_p0245b30║ 拈云:「古人出語,實不徒然。比如問頭一般,答語各
J38nB407_p0245c01║ 別。其中一人超佛越祖,一人佛祖齊肩,一人拖帶
J38nB407_p0245c02║ 佛祖入地獄。具透關眼者,不妨仔細辨看。辨得,老
J38nB407_p0245c03║ 僧拄杖子分付與你;辨不得,切忌誣謗先德。」
J38nB407_p0245c04║一婆子供養一僧,一日遣女子抱住云:「正當恁麼時
J38nB407_p0245c05║如何?」僧云:「枯木倚寒岩,三冬無煖氣。」女子回舉似婆,
J38nB407_p0245c06║婆云:「二十年止供養一個俗漢。」遂趕出,燒卻菴。
J38nB407_p0245c07║ 拈云:「莫守寒岩異草青,坐斷白雲宗不妙。多少人
J38nB407_p0245c08║ 作此會?慚惶殺人。要會個僧麼?有意氣時添意氣。
J38nB407_p0245c09║ 要會婆子麼?不風流處也風流。」
J38nB407_p0245c10║ 頌古
J38nB407_p0245c11║世尊四十九日在忉利天為母說法,及辭天界下時,
J38nB407_p0245c12║四眾八部俱往空界迎。有蓮花色比丘尼作念云:「我
J38nB407_p0245c13║是尼身,必居大僧後見佛。不如用神力變作轉輪聖
J38nB407_p0245c14║王,千子圍繞。」最初見佛,果滿其願。世尊纔見乃訶云:
J38nB407_p0245c15║「蓮花色比丘尼,汝何得越大僧見吾?汝雖見吾色身,
J38nB407_p0245c16║且不見吾法身。須菩提岩中宴坐,卻見吾法身。」 師
J38nB407_p0245c17║云:「且道色身外別有法身、法身外別有色身耶?老瞿
J38nB407_p0245c18║曇既已欺他女子,又復誣彼比丘。若據老僧看來,須
J38nB407_p0245c19║菩提與蓮花色比丘尼總未曾夢見佛身在。」
J38nB407_p0245c20║ 頌曰:「漢武求仙不得仙,王喬端坐卻昇天。寶階斷
J38nB407_p0245c21║ 後空岩寂,滿塞黃煙夾暮煙。」
J38nB407_p0245c22║世尊一日敕阿難:「食時將至,汝當入城持缽。」阿難應
J38nB407_p0245c23║諾。佛云:「汝既持缽,須依過去七佛儀式。」阿難便問:「如
J38nB407_p0245c24║何是過去七佛儀式?」佛召阿難,難應諾。佛云:「持缽去。」
J38nB407_p0245c25║師云:「有人道:『世尊如是召,阿難如是應,何等分明?』
J38nB407_p0245c26║恁麼會還得也無?既已不許恁麼,畢竟如何是七佛
J38nB407_p0245c27║儀式?速道速道。道得,不妨破瓦碗喫飯,不然,雖終日
J38nB407_p0245c28║持缽,與破瓦碗何別?」
J38nB407_p0245c29║ 頌曰:「赤骨律,饑便要餐飽則不,東家打餅西家茶,
J38nB407_p0245c30║ 管他七佛非七佛。」
J38nB407_p0246a01║世尊因耆婆善別音響,至一塚間見五個髑髏,乃敲
J38nB407_p0246a02║一髑髏問耆婆:「此生何處?」耆云:「生人道。」世尊又敲一
J38nB407_p0246a03║云:「此生何處?」耆云:「生天道。」世尊又別敲一云:「此生何
J38nB407_p0246a04║處?」耆罔知生處。 師云:「耆婆非但第三個不知生處,
J38nB407_p0246a05║先答生人、生天早錯了也。若作耆婆,待世尊打頭問
J38nB407_p0246a06║『此生何處』,但叉手云:『深領此問。』」
J38nB407_p0246a07║ 頌曰:「不落宮商調,聾人那得聞?子期歸去後,千古
J38nB407_p0246a08║ 黑漫漫。」
J38nB407_p0246a09║六祖初參黃梅,梅問:「你自何來?」祖云:「嶺南。」梅云:「欲須
J38nB407_p0246a10║何事?」祖云:「唯求作佛。」梅云:「嶺南人無佛性,若為得佛?」
J38nB407_p0246a11║祖云:「人有南北,佛性豈然?」 師云:「若作祖師,纔見道
J38nB407_p0246a12║『嶺南人無佛性,若為得佛』,便禮拜云:『謝師授記。』」
J38nB407_p0246a13║ 頌曰:「問處分明答處親,欲求作佛枉勞神。自傳衣
J38nB407_p0246a14║ 缽重遭屈,直至於今不得伸。」
J38nB407_p0246a15║六祖因僧問:「黃梅意旨甚麼人得?」祖云:「會佛法人得。」
J38nB407_p0246a16║僧云:「和尚還得不?」祖云:「我不得。」僧云:「和尚為甚不得?」
J38nB407_p0246a17║祖云:「我不會佛法。」 師云:「道會佛法,頭上安頭;道不
J38nB407_p0246a18║會佛法,又是斬頭求活。畢竟如何得黃梅意旨[漸/耳]?」以
J38nB407_p0246a19║拄杖趕散。
J38nB407_p0246a20║ 頌曰:「會與不會何交涉?黃梅意旨少人知。請看樹
J38nB407_p0246a21║ 上金衣子,又喚春風過別枝。」
J38nB407_p0246a22║佛陀波和尊者游臺山見一老人問:「向甚處去?」者云:
J38nB407_p0246a23║「臺山禮文殊去。」老人云:「大德見文殊還識不?」者無對。
J38nB407_p0246a24║師云:「當時若見恁麼道,但云:『祗如文殊還識某甲
J38nB407_p0246a25║也無?』」又云:「文殊文殊。」
J38nB407_p0246a26║ 頌曰:「文殊豈有二文殊?尋到臺山也大迂。昨夜雪
J38nB407_p0246a27║ 晴雲破處,一鉤新月小空虛。」
J38nB407_p0246a28║趙州問:「座主講甚麼經?」主云:「《涅槃經》。」州云:「問大德一
J38nB407_p0246a29║段義得不?」主云:「問甚麼義?」州以腳趯空一趯,吹一吹,
J38nB407_p0246a30║云:「者個是什麼義?」主云:「經中無此義。」州云:「脫空謾語
J38nB407_p0246b01║漢。此是五百力士揭石義。」 師云:「且道是此義不是
J38nB407_p0246b02║此義?座主若具眼,待渠問『這個是甚麼義』,但向道:『少
J38nB407_p0246b03║賣弄。』或云:『久知和尚有此機關。』不特勘破趙州,免令
J38nB407_p0246b04║錯下註腳。」
J38nB407_p0246b05║ 頌曰:「口裡無牙,腳底無筋。趙州老漢,少喜多嗔。」
J38nB407_p0246b06║趙州問僧:「發足甚處?」僧云:「雪峰。」州云:「雪峰有何言句
J38nB407_p0246b07║示人?」僧云:「尋常道:『盡十方世界是沙門一隻眼,你等
J38nB407_p0246b08║諸人向甚處屙?』」州云:「闍黎若迴,寄個鍬子去。」 師云:
J38nB407_p0246b09║「彼彼相助。」
J38nB407_p0246b10║ 頌曰:「對面不相識,千里卻同風。若無河北輪刀手,
J38nB407_p0246b11║ 誰解幫扙老雪峰?」
J38nB407_p0246b12║紫湖門下立牌,牌上書云:「紫湖有狗,上取人頭,中取
J38nB407_p0246b13║人腰,下取人腳。擬議則喪身失命。」有新到纔相看,湖
J38nB407_p0246b14║便喝云:「看狗。」僧纔回首,湖便歸方丈。 師云:「紫湖可
J38nB407_p0246b15║謂老婆心切,爭奈無人捨命?」李居士請師於看狗處
J38nB407_p0246b16║下語,師直前一摑。又云:「幸是老僧。」又云:「業畜不得無
J38nB407_p0246b17║禮。」又於地上作[○@犬]相,隨以腳抹卻。又以手舉腰帶云:
J38nB407_p0246b18║「個是五百文買底。」
J38nB407_p0246b19║ 頌曰:「紫湖一隻狗,牙長善抖擻。誰論跖與堯,彌勒
J38nB407_p0246b20║ 遭一口。」
J38nB407_p0246b21║睦州因秀才相看云:「會二十四家書。」州以拄杖空中
J38nB407_p0246b22║點一點云:「會麼?」秀才罔措。州云:「又道會二十四家書,
J38nB407_p0246b23║永字八法也不識。」 師云:「睦州者一點,莫道秀才家,
J38nB407_p0246b24║便是佛來也不敢正眼覷著。」又云:「如蟲禦木。」
J38nB407_p0246b25║ 頌曰:「一點分明露,其如識字多。若將八法論,鷂子
J38nB407_p0246b26║ 過新羅。」
J38nB407_p0246b27║葉縣省禪師問僧云:「日暮投林,朝離何處?」僧云:「某甲
J38nB407_p0246b28║不曾學禪。」師云:「生身入地獄。」 師云:「且道是者僧入
J38nB407_p0246b29║地獄是葉縣入地獄?」
J38nB407_p0246b30║ 頌曰:「學禪不學禪,蜂蜜比糖甜。生身入地獄,千足
J38nB407_p0246c01║ 與萬足。」
J38nB407_p0246c02║楚圓禪師冬日榜示,僧堂前作此相【圖】。
J38nB407_p0246c03║若人識得,不離四威儀中。
J38nB407_p0246c04║師云:「當時若見,脫草鞋蘸水向上一擦。」
J38nB407_p0246c05║ 頌曰:「天皇皇,地皇皇,我家有個夜啼郎。往來君子
J38nB407_p0246c06║ 讀一遍,安眠穩睡到天光。」
J38nB407_p0246c07║九峰在石霜為侍者。因普會遷化,眾舉首座住持。峰
J38nB407_p0246c08║云:「須明得先師意始可住。」遂問先師道:「如古廟香爐
J38nB407_p0246c09║去,冷湫湫地去,如一條白練去,口邊生醭去。首座作
J38nB407_p0246c10║麼生會?」座云:「明一色邊事。」峰云:「未會先師意在。」座云:
J38nB407_p0246c11║「裝香來。我若不會先師意,香煙起時脫去不得。」及至
J38nB407_p0246c12║香煙纔起,首座脫去。峰乃於背上撫云:「坐脫立亡則
J38nB407_p0246c13║不無,先師意未夢見在。」 師云:「首座、侍者各得一橛。
J38nB407_p0246c14║雖然,總未夢見石霜在。」
J38nB407_p0246c15║ 頌曰:「妾乘碧油車,君騎青驄馬。何處結同心?西陵
J38nB407_p0246c16║ 松柏下。」
J38nB407_p0246c17║南泉:「不是心,不是佛,不是物。」 師云:「不是不是。」
J38nB407_p0246c18║ 頌曰:「描也描不成,畫也畫不就。可憐王老師,盡底
J38nB407_p0246c19║ 掀家醜。」
J38nB407_p0246c20║楊岐和尚問僧:「栗棘蓬作麼生吞?金剛圈作麼生跳?」
J38nB407_p0246c21║師拍手三下云:「奈我何奈我何?」
J38nB407_p0246c22║ 頌曰:「栗棘蓬誰吞?金剛圈誰跳?明珠赤珊瑚,村郎
J38nB407_p0246c23║ 都不要。為甚不要?雞鳴天曉。」
J38nB407_p0246c24║僧問龍牙:「二鼠侵藤時如何?」牙云:「須知有隱身處始
J38nB407_p0246c25║得。」僧云:「如何是隱身處?」牙云:「還見儂家麼?」 師云:「龍牙
J38nB407_p0246c26║也是此處無銀三十兩。」
J38nB407_p0246c27║ 頌曰:「閃閃爍爍,藏頭露腳。七尺枯藤掛枝,一任霜
J38nB407_p0246c28║ 摧雨剝。」
J38nB407_p0246c29║ 偈
J38nB407_p0246c30║  陞座示諸子
J38nB407_p0247a01║猊煙一縷匝人天,絕塞今朝敞法筵。纔欲拈槌催佛
J38nB407_p0247a02║命,未曾開口濺狐涎。白狼日出冰將泮,玄菟春深艸
J38nB407_p0247a03║已芋。慚愧西來正法眼,不知滅卻阿誰邊。
J38nB407_p0247a04║  罷座示諸子
J38nB407_p0247a05║四十九年沒奈何,不堪重入葛藤窩。傾將一滴曹溪
J38nB407_p0247a06║水,汎作千層遼海波。兩月以來全露醜,半言既出尚
J38nB407_p0247a07║嫌多。從今拍板拋荒艸,穩臥龍沙任佛訶。
J38nB407_p0247a08║  藏主刻普濟錄成見寄
J38nB407_p0247a09║故人天上已經年,忽見牛車突塞煙。罪過太多增舊
J38nB407_p0247a10║案,語言欲斷出新編。長江皓月應先寄,瘴海驚濤孰
J38nB407_p0247a11║與傳?慚愧無端餘六萬,又隨洪範落朝鮮。
J38nB407_p0247a12║  臘八日
J38nB407_p0247a13║頭顱如雪淚如麻,稽首三千老釋迦。此日又添世上
J38nB407_p0247a14║佛,明星亦是眼中沙。金剛一坐魔紛起,鹿苑初行路
J38nB407_p0247a15║便差。不肖兒孫親看破,從今何用白牛車。
J38nB407_p0247a16║  閱藏畢示同閱諸子
J38nB407_p0247a17║兩載掀殘老葛藤,海風習習浪層層。微塵剖出看如
J38nB407_p0247a18║此,一字從來說未曾。半榻寒雲連曉磬,匝天斜雪罩
J38nB407_p0247a19║孤燈。寶山入後仍空手,欲數他珍竟不能。
J38nB407_p0247a20║  十月八日重陞座
J38nB407_p0247a21║聞道中峰不上堂,小春初霽又逢場。何人獨立三門
J38nB407_p0247a22║雪,有淚難拈一瓣香。古鏡乍懸邊月冷,太阿欲破塞
J38nB407_p0247a23║雲荒。猊煙未盡名言絕,片石凄凄空斷腸。
J38nB407_p0247a24║  至日罷座示諸子
J38nB407_p0247a25║天山雪後大鐘鳴,此事那容口舌爭?千聖盡從棒下
J38nB407_p0247a26║死,一陽初向座中生。綺筵欲散重添爵,戰鼓將收數
J38nB407_p0247a27║舉兵。拂袖便歸遲八刻,更於何處覓王程?
J38nB407_p0247a28║  贈螺灣
J38nB407_p0247a29║學道何妨膽氣粗,粗中卻自不模糊。傳來獨喜新州
J38nB407_p0247a30║老,放下真憐廣額屠。經卷拋殘酣野寢,棋枰敲碎發
J38nB407_p0247b01║狂呼。世間那得寒灰佛,面色無慚即丈夫。
J38nB407_p0247b02║  贈祥光
J38nB407_p0247b03║不向枯株學坐禪,生涯只在钁頭邊。豆花香處雲偏
J38nB407_p0247b04║濕,瓜葉蠻時月更鮮。又路泥深休縱步,短窗風靜好
J38nB407_p0247b05║安眠。何須更話西來事,雀上高枝噪暮天。
J38nB407_p0247b06║  越方辭往南方行腳偈留
J38nB407_p0247b07║煙水瀰漫欲遍參,艸鞋緊峭杖橫擔。別峰只在盧龍
J38nB407_p0247b08║塞,翻笑南詢五十三。
J38nB407_p0247b09║  贈彼岸
J38nB407_p0247b10║誰從烈燄種芙蓉,冰作肝腸鐵作胸。兒女團圞良不
J38nB407_p0247b11║惡,卻來荒寺過殘冬。
J38nB407_p0247b12║  南塔結制
J38nB407_p0247b13║堅冰漸解柳初黃,鈍斧誰將闢巨荒。但任疏狂留本
J38nB407_p0247b14║色,不妨粗糲是家常。千群龍象歸華表,萬里風沙建
J38nB407_p0247b15║寶坊。幾向棒頭明正眼,混同依舊浩茫茫。
J38nB407_p0247b16║  贈首山律主
J38nB407_p0247b17║曾向金剛窟裡回,芒鞋盡帶劫餘灰。王侯共備香花
J38nB407_p0247b18║供,龍象爭傳衣缽來。自有模型留磧雪,仍將消息問
J38nB407_p0247b19║村梅。從今擊碎玻璃盞,滿目青山即五臺。
J38nB407_p0247b20║  贈靜宇
J38nB407_p0247b21║個事還須是個人,一回相見一回新。好將鐵帚隨身
J38nB407_p0247b22║去,掃盡長邊萬里塵。
J38nB407_p0247b23║  贈遇緣
J38nB407_p0247b24║刀耕火種幾經年,鼻孔遭人暗裏穿。拽斷草繩何處
J38nB407_p0247b25║去,依然只在钁頭邊。
J38nB407_p0247b26║  贈越方
J38nB407_p0247b27║賣盡袈裟未是貧,桃花歷亂不勝春。百城煙水茫茫
J38nB407_p0247b28║地,願作長松拂塞塵。
J38nB407_p0247b29║  贈罄光
J38nB407_p0247b30║百轉蓮經志自雄,幾年獨占最高峰。從今不食爺田
J38nB407_p0247c01║飯,始信窮兒徹底窮。
J38nB407_p0247c02║  贈壽績
J38nB407_p0247c03║身在山中不見山,遠隨虎跡度松灣。埜橋斷處嵐煙
J38nB407_p0247c04║盡,依舊泉流白石間。
J38nB407_p0247c05║  贈一真
J38nB407_p0247c06║漚生漚滅從來假,到底何曾有一真。踏著上頭關捩
J38nB407_p0247c07║子,方知佛祖盡瞞人。
J38nB407_p0247c08║  贈淨虛
J38nB407_p0247c09║閒雲飄盡爾還留,萬里長江一葉舟。風靜波停山月
J38nB407_p0247c10║小,碧天如洗夜悠悠。
J38nB407_p0247c11║  贈德光
J38nB407_p0247c12║幾度逢人口嬾開,終年寂守冷山隈。白雲坐斷春風
J38nB407_p0247c13║至,石上靈根帶雪栽。
J38nB407_p0247c14║  贈恒水
J38nB407_p0247c15║此事如何可別求,寸波纔動拍天浮。狂心歇得元無
J38nB407_p0247c16║事,渴飲饑餐卻自繇。
J38nB407_p0247c17║  贈光宇
J38nB407_p0247c18║蕭條無奈晚風侵,盡日攢眉對遠林。直待枝條摧落
J38nB407_p0247c19║盡,好扶明月上孤岑。
J38nB407_p0247c20║  贈輝光
J38nB407_p0247c21║兩載辛勤不奈何,擬心求佛蚤成魔。門前流水依然
J38nB407_p0247c22║在,笑指群鷗泛綠波。
J38nB407_p0247c23║  贈明空
J38nB407_p0247c24║明得空時卻不空,青山突兀半窗中。春風過後何人
J38nB407_p0247c25║見,無數遊蜂逐落紅。
J38nB407_p0247c26║  送振宇
J38nB407_p0247c27║海水難將戽斗量,龍宮搜盡苦茫茫。不如空手還山
J38nB407_p0247c28║去,六月松風透骨涼。
J38nB407_p0247c29║  寄淨玄
J38nB407_p0247c30║見面依然別後思,滿簾風雨亂飄絲。山前石女生兒
J38nB407_p0248a01║後,好寫鸞箋報我知。
J38nB407_p0248a02║  贈恥若
J38nB407_p0248a03║費盡平生亦枉圖,板房伸腳夢模糊。利他自利渾閒
J38nB407_p0248a04║事,諸佛繇來不丈夫。
J38nB407_p0248a05║  問湛空病
J38nB407_p0248a06║佛祖繇來是病源,貪他一粒便難痊。要知病裏生涯
J38nB407_p0248a07║足,藥褁床頭鼠嚙殘。
J38nB407_p0248a08║  禮雪菴祖師塔
J38nB407_p0248a09║孤留石塔鎮千山,想見當年冰雪顏。身後能來天子
J38nB407_p0248a10║詔,更無一語落人間。
J38nB407_p0248a11║  十二時歌
J38nB407_p0248a12║平旦寅,強起依然戀草茵。抖擻多年爛布衲,黃煙一
J38nB407_p0248a13║口頗精神。將帽整,把腰伸,莫笑儂家骨相貧。雖然不
J38nB407_p0248a14║是描金櫃,門外堆堆白似銀。
J38nB407_p0248a15║日出卯,膏粱米飯連湯攪。鹽晝豆豉久拋離,兩個缽
J38nB407_p0248a16║頭撐肚飽。口嗟吁,心懊惱,且解褲頭尋虱搔。見人禮
J38nB407_p0248a17║貌沒些些,真個充軍蠻長老。
J38nB407_p0248a18║食時辰,茶水何曾得入唇?三官廟裡頻頻走,兩個黃
J38nB407_p0248a19║冠卻可親。閒嬉笑,妄談論,開口不顧時人嗔。有日閻
J38nB407_p0248a20║羅來算賬,耕牛犁舌苦沉淪。
J38nB407_p0248a21║禺中已,世間似我呆無比。輕裘肥馬看他人,兩袖[毯-炎+監]
J38nB407_p0248a22║毿沒羞恥。枉剃頭,稱衲子,笙管綾羅都不理。盡言寫
J38nB407_p0248a23║疏好分錢,又愁錯寫教賠紙。
J38nB407_p0248a24║日南午,齋堂板響群僧聚。紛紛大醬蘸生茄,幾日不
J38nB407_p0248a25║曾沾豆腐。莫嫌三,休道五,挑水燒鍋無限苦。自家功
J38nB407_p0248a26║行沒些些,他日作驢填債主。
J38nB407_p0248a27║日迭未,嘗盡千般甘苦味。不求世利不求名,剩得些
J38nB407_p0248a28║兒舊習氣。炒麵筋,煮白米,檀越相邀心便喜。一字空
J38nB407_p0248a29║言也不諳,合掌低頭謝信施。
J38nB407_p0248a30║晡時申,又聽堂中打鼓頻。菩提珠子多年別,佛號依
J38nB407_p0248b01║稀記未真。不求果,不求因,天下頑皮第一人。若使韋
J38nB407_p0248b02║馱能見過,立時敲斷腳跟筋。
J38nB407_p0248b03║日入酉,獨坐無言空自醜。削髮離家十一年,生世已
J38nB407_p0248b04║經三十九。不念經,不持咒,一句彌陀難到口。世人盡
J38nB407_p0248b05║學怎般修,地獄三途鎮長有。
J38nB407_p0248b06║黃昏戌,冷冷尋思事非一。前年夾棍去年牢,萬種欺
J38nB407_p0248b07║凌憑獄卒。皮已穿,骨也出,放汝殘生來念佛。誰知到
J38nB407_p0248b08║此一年餘,依然忘卻波羅蜜。
J38nB407_p0248b09║人定亥,爛綿布被連頭蓋。有時一覺到天明,有時反
J38nB407_p0248b10║覆渾無奈。枕頭高,帽子大,佛意祖意全不會。唯有保
J38nB407_p0248b11║安與報恩,兩處未完口業債。
J38nB407_p0248b12║半夜子,忽憶家鄉萬餘里。華首堂頭久不聞,兄弟叔
J38nB407_p0248b13║姪何棲止?細思量,今已矣,千古罪人身便是。當初只
J38nB407_p0248b14║道好修行,誰料修行到如此。
J38nB407_p0248b15║雞鳴丑,夢裡忽聞鐘大扣。探頭被外冷如冰,急迭縮
J38nB407_p0248b16║腳還縮手。磬又鳴,魚又吼,大家齊念楞嚴咒。何曾見
J38nB407_p0248b17║這嬾阿師,不是變蛇定變狗。
J38nB407_p0248b18║
J38nB407_p0248b19║
J38nB407_p0248b20║
J38nB407_p0248b21║
J38nB407_p0248b22║
J38nB407_p0248b23║
J38nB407_p0248b24║
J38nB407_p0248b25║
J38nB407_p0248b26║
J38nB407_p0248b27║
J38nB407_p0248b28║
J38nB407_p0248b29║
J38nB407_p0248b30║
J38nB407_p0248c01║ 書
J38nB407_p0248c02║  答李居士書
J38nB407_p0248c03║來教洞達詳辨,寧學儒者不敢爭衡,即學佛者亦當
J38nB407_p0248c04║退避三舍。良繇確乎有主於中,故無之不可。在佛言
J38nB407_p0248c05║佛、在儒言儒,可;即在儒言佛、在佛言儒,亦可。不則,以
J38nB407_p0248c06║儒非佛、以佛非儒,又復以儒非儒、以佛非佛,是皆胸
J38nB407_p0248c07║中無主,或恃己見、或徇他辭,以致同異紛然、戈矛遍
J38nB407_p0248c08║界。倘其有主,則自然不徇他辭,亦復不恃己見。而天
J38nB407_p0248c09║壤間自有至切近、至簡易,亙古今而昭日月,爭之未
J38nB407_p0248c10║嘗得,不爭之而未嘗失,如居士所謂仁是也。仁者,人
J38nB407_p0248c11║也,非人外別有所謂仁。憶罪禿未薙髮前,曾于孔門
J38nB407_p0248c12║諸子問仁處發大疑情,累日不食,既而恍然有會於
J38nB407_p0248c13║仁也,既而詳閱諸儒語錄,益確然於所謂仁也。迨至
J38nB407_p0248c14║出家遍參,歷諸甘苦,卒無異於昔之所謂仁、無加於
J38nB407_p0248c15║昔之所謂仁,而愈了然于無非仁也。皇天無二道,聖
J38nB407_p0248c16║人無兩心。何止六經皆仁註腳,三藏十二部亦仁註
J38nB407_p0248c17║腳也。何也?非此則斷斷不可謂是人,非此則斷斷無
J38nB407_p0248c18║別有可以為人之道。苟知所以為人,則知所以為儒
J38nB407_p0248c19║與所以為佛,儒、佛異而所以為人則同也。既知其所
J38nB407_p0248c20║以同,而正不必強異以為同。故讀至「真儒必不為佛,
J38nB407_p0248c21║真佛必不為儒」,不覺相視而笑。此豈淺淺者能窺之
J38nB407_p0248c22║耶?然而,罪禿終不能已於言者。一二淆訛處,誠恐學
J38nB407_p0248c23║者不究立言之旨,循文摘句,不特錯認所以為佛,并
J38nB407_p0248c24║錯認所以為儒,則其害匪細。如所謂「禪學害之者,此
J38nB407_p0248c25║學禪者之害耳」,豈禪學能害之耶?淨名云:「佛以一音
J38nB407_p0248c26║演說法,眾生隨類各得解。」差別在人,不在法也。譬若
J38nB407_p0248c27║同讀孔孟之書者,自宜致君澤民,乃有毀常敗度、種
J38nB407_p0248c28║種不可道者,亦可謂孔孟害之耶?醍醐上味,為世所
J38nB407_p0248c29║珍;遇斯種人,翻成毒藥。前《普說》中所舉,皆當世巨公。
J38nB407_p0248c30║雖所造各各不同,猶堪表率,非真如毀常敗度者比。
J38nB407_p0249a01║而罪禿歉然以為未足者,正以其入之不深而持之
J38nB407_p0249a02║不力耳。令其入之深而持之力,則所為弘闊勝大者,
J38nB407_p0249a03║乃其至切近者也;所為精微玄妙者,乃其至簡易者
J38nB407_p0249a04║也。極之,位天地、育萬物,總不出當人日用中。宋儒謂
J38nB407_p0249a05║「佛老之害甚於楊墨」,正繇其不讀佛書故也。墨氏當
J38nB407_p0249a06║佛法未來,恍惚佛之一端。然昌黎力闢佛而不闢墨,
J38nB407_p0249a07║且共尊之。世典中往往以「孔墨」並稱,則以其習聞墨
J38nB407_p0249a08║氏之說,以為猶近於仁;而未嘗深窮我佛之說,以為
J38nB407_p0249a09║與於不仁之甚也。夫使佛果與於不仁,顧安能使今
J38nB407_p0249a10║古尊之、信之、流傳不絕耶?如謂身心之累輕,君父之
J38nB407_p0249a11║念亦輕;嗜慾之情絕,立遠之機亦絕,試問從來學儒
J38nB407_p0249a12║之學誰無身心之累?誰無嗜慾之情?且勿論立人、達
J38nB407_p0249a13║人,求其無愧於吾君、吾父者幾人哉?罪禿以為,事君
J38nB407_p0249a14║不能致其身、事親不能竭其力者,身心之累重也;不
J38nB407_p0249a15║能立己以立人、不能達己以達人者,嗜慾之情深也。
J38nB407_p0249a16║必嗜慾之情絕而後立達之機鬯,必身心之累輕而
J38nB407_p0249a17║後君父之念重。至謂功成德備,不過一自利自私之
J38nB407_p0249a18║人。則誠知佛之權而不知佛之實,泥佛之跡而未明
J38nB407_p0249a19║佛之心也。謂佛慈為無緣,則誠無緣也;謂佛教為無
J38nB407_p0249a20║意,則誠無意也。說法四十九年、談經三百餘會,皆應
J38nB407_p0249a21║機設教、初無定旨。至其歷劫捨身為物,則無緣之慈
J38nB407_p0249a22║也。慈必無緣,其慈乃廣;教必無意,其教乃神。祗如孔
J38nB407_p0249a23║氏,席不暇煖,為時木鐸,亦以其「毋意、毋必、毋固、毋我」。
J38nB407_p0249a24║設有纖微身心之累、嗜慾之情,又烏能法天下、師百
J38nB407_p0249a25║代、為仁之至而義之盡耶?我佛教中雖不言仁義,然
J38nB407_p0249a26║而與子言必止於孝、與臣言必止於忠,未嘗壞世間
J38nB407_p0249a27║相而談實相。《寶藏論》云:「寂兮、寥兮、寬兮、廓兮。上則有
J38nB407_p0249a28║君,下則有臣。父子親其居,尊卑異其位。」《華嚴經》云:「佛
J38nB407_p0249a29║法世間法,若見其真實,一切無差別。」又言:「菩薩摩訶
J38nB407_p0249a30║薩,以無障無礙智慧,信一切世間境界是如來境界。」
J38nB407_p0249b01║所以古道:「德入得世間,出世無餘。」必欲強入世而同
J38nB407_p0249b02║出世者,錯也;竟欲岐出世而謂不可入世者,尤錯也。
J38nB407_p0249b03║慧遠法師云:「釋氏之化,無所不可。適道固自教源,濟
J38nB407_p0249b04║俗亦為要務。」世主若能剪其訛偽、獎其驗實,與皇之
J38nB407_p0249b05║政並行四海,幽顯協力,共敦黎庶,何成湯、文景獨可
J38nB407_p0249b06║奇哉?使周漢之初復兼此化,頌作刑清倍當速耳。傅
J38nB407_p0249b07║大士《與梁武書》則云:「以持身,為本;治國,為宗。」裴休《論
J38nB407_p0249b08║宗密禪師》云:「忠孝不並化,荷擔不勝任。吾師恥之,是
J38nB407_p0249b09║故親師之法。」有退而奉父母,以豐供養為行者;有出
J38nB407_p0249b10║而修政理,以救疾苦為道者。妙喜老人曰:「余雖學佛
J38nB407_p0249b11║者,然愛君憂國之心,與忠義士大夫等;喜正惡邪之
J38nB407_p0249b12║志,與生俱生。」永嘉所謂:「假使鐵輪頂上旋,定慧圓明
J38nB407_p0249b13║終不失。」又云:「學不至,不是學。」學至而用不得,不是學;
J38nB407_p0249b14║學不能化物,不是學。學到徹頭,文亦在其中,武亦在
J38nB407_p0249b15║其中,事亦在其中,理亦在其中,忠義孝道乃至治身
J38nB407_p0249b16║治人、安國安邦之術無有不在其中者。釋迦老子云:
J38nB407_p0249b17║「常在於其中,經行及坐臥。」便是者個消息也。未有忠
J38nB407_p0249b18║於君而不孝於親者,亦未有孝於親而不忠於君者。
J38nB407_p0249b19║但聖人所讚者,依而行之;聖人所訶者,不敢違犯,則
J38nB407_p0249b20║於忠於孝、於事於理、治身治人無不周旋、無不明了。
J38nB407_p0249b21║如上所舉,皆學佛者之言也。若盡方等所載,有資世
J38nB407_p0249b22║教之言與歷代帝王暨諸賢哲著論所為,陰翊王度
J38nB407_p0249b23║者,固不可勝述。若其執佛之權與佛之跡,有似獨善
J38nB407_p0249b24║其身;論其實與心,則不止於兼善天下。二乘阿羅漢
J38nB407_p0249b25║雖得六通而不能發菩提心,佛痛訶之,謂是「焦芽敗
J38nB407_p0249b26║種」,又何嘗以自利自私而稱之為功成德備耶?又何
J38nB407_p0249b27║嘗將出世入世打作兩橛耶?故謂其專守真常、恪持
J38nB407_p0249b28║儀範是也;謂其盡絕外務,則又非也。《金剛經》云:「如來
J38nB407_p0249b29║說一切法皆是佛法。」《維摩經》偈云:「經書咒禁術,工巧
J38nB407_p0249b30║諸技藝,盡現行此事,饒益諸群生。」要之吾佛之道,自
J38nB407_p0249c01║利利他,自他等利,正所謂仁也。欲學為仁,必去其所
J38nB407_p0249c02║以害仁者。仁之害,嗜慾是也。孔子曰:「我未見好仁者。」
J38nB407_p0249c03║又曰:「我未見好德如好色者也。」又曰:「吾未見剛者。」或
J38nB407_p0249c04║對曰:「申棖子。」曰:「棖也慾,焉得剛?」故知理欲必不並行。
J38nB407_p0249c05║去一分欲則成一分仁,欲盡而仁乃至也。然仁是何
J38nB407_p0249c06║體?欲自何生?苟知其所生,則欲即仁也。故曰:「我欲仁,
J38nB407_p0249c07║斯仁至矣。」仁至,則無欲矣。故欲絕欲斷,未有能絕欲
J38nB407_p0249c08║者也,情愈遏則愈生。苟知欲之即仁,則雖欲絕之而
J38nB407_p0249c09║已無可絕也。無可絕而後純乎仁,純乎仁則并無仁
J38nB407_p0249c10║之可名,而又何身心之可累乎?必如此,而後可以事
J38nB407_p0249c11║親;必如此,而後可以事君;必如此,而後可以立己而
J38nB407_p0249c12║立人、達己而達人。會天地萬物為一己,而後能推一
J38nB407_p0249c13║己以及天地萬物。夫是之謂仁,夫是之謂人。罪禿昔
J38nB407_p0249c14║與[卄/別]公麗中諸同志,當太平無事之日,亟亟于現比
J38nB407_p0249c15║丘身者,誠見斯道不絕如線。而世之儒者往往錯認
J38nB407_p0249c16║吾佛之教,吾佛門中人又鮮克身體力行以大彰其
J38nB407_p0249c17║道於天下萬世,所以冒難甘刑,經萬死而無悔者。豈
J38nB407_p0249c18║真無一丘一壑之足以藏吾軀耶?或詆之,以為業既
J38nB407_p0249c19║出世矣,不應復與世間事;或譽之,以為是從儒而入
J38nB407_p0249c20║佛者,故雖出世而猶能克盡世間之分,是均之不知
J38nB407_p0249c21║罪禿之心者也。罪禿之心,不過求所以為是人,庶幾
J38nB407_p0249c22║無愧於吾親,庶幾無愧於吾君,即無愧於孔孟,即無
J38nB407_p0249c23║愧於佛祖。幸蒙不殺,以至於今又七年矣。不意此方
J38nB407_p0249c24║之人咸相信向,信乎人有南北,仁無南北。又不意天
J38nB407_p0249c25║壤間復得我公,如有夙契,大鬯生平。茲緣拈出「仁」字,
J38nB407_p0249c26║恰搔著痒處,所以不覺葛藤爾爾。嗚乎!豈易言哉?孔
J38nB407_p0249c27║門三千,三月不違止許陋巷之子,其餘則日月至焉,
J38nB407_p0249c28║非仁之難,而絕欲之難也。孟子曰:「養心莫善於寡欲。」
J38nB407_p0249c29║誠有見於嗜慾之難遽絕,而姑令寡之,亦猶我佛之
J38nB407_p0249c30║設優婆塞戒也。孔孟遠而微言湮,尚賴宋、明諸老起
J38nB407_p0250a01║而極力荷擔。使宋之儒者盡如周茂叔、程明道、陸象
J38nB407_p0250a02║山、楊慈湖輩,明之儒者盡如王陽明、王龍溪、羅近溪
J38nB407_p0250a03║輩,則佛法可以不講,雖人人闢佛可也。何也?仁也。至
J38nB407_p0250a04║如伊川、晦菴,皆學為仁而未純乎仁也。《書》不云乎「克、
J38nB407_p0250a05║伐、怨、欲不行焉」,「可以。為,難矣。仁則吾不知也。」欲不行,
J38nB407_p0250a06║猶不可謂仁;謂為仁,而必無妨於欲,則罪禿方將卷
J38nB407_p0250a07║舌而退。
J38nB407_p0250a08║
J38nB407_p0250a09║
J38nB407_p0250a10║
J38nB407_p0250a11║
J38nB407_p0250a12║     書記今羞錄
J38nB407_p0250a13║
J38nB407_p0250a14║
J38nB407_p0250a15║
J38nB407_p0250a16║
J38nB407_p0250a17║
J38nB407_p0250a18║
J38nB407_p0250a19║
J38nB407_p0250a20║千山剩人和尚語錄卷之六(終)
J38nB407_p0250a21║  重梓姓氏
J38nB407_p0250a22║ 宰官 龔 章 梁佩蘭 李益陽 黎延祖
J38nB407_p0250a23║  彭士檟 陳恭尹 何志本 韓履泰
J38nB407_p0250a24║  李家祥 黃良謙 謝周錫 李嗣鈺
J38nB407_p0250a25║  湛上錫 衛金章 謝 繩 韓宗騧
J38nB407_p0250a26║  韓孕祥 韓寅光 韓孕孝 韓 雋
J38nB407_p0250a27║  韓夢麟 韓申瑞 龔廷樞 徐國綬
J38nB407_p0250a28║  郭炳如 何仞樓 楊錫震
J38nB407_p0250a29║ 文學 唐化鵬 王錫遠 劉廕禧 黎能謙
J38nB407_p0250a30║  黎述曾 韓 雍 韓岡貽 黎振猷
J38nB407_p0250b01║  陳之琦 陳之瑛 陳之璋
J38nB407_p0250b02║ 居士 何函況 區今豁 陳 灝 陳肯拔
J38nB407_p0250b03║  陳肯挹 陳起鵬 廖古鑑 余燦麟
J38nB407_p0250b04║  韓應貞
J38nB407_p0250b05║ 法姪海幢今辯
J38nB407_p0250b06║ 法姪華首今但 華首常住
J38nB407_p0250b07║  真實興亙     弟子 今育
J38nB407_p0250b08║ 弟子 大乾 古覺 寂來 心壽 今迥 覺珠
J38nB407_p0250b09║  今承 古序 古賢 古江 傳元 傳觀
J38nB407_p0250b10║  傳潔 傳秉 傳智 傳攝 心求 古仁
J38nB407_p0250b11║
J38nB407_p0250b12║
J38nB407_p0250b13║
J38nB407_p0250b14║
J38nB407_p0250b15║
J38nB407_p0250b16║
J38nB407_p0250b17║
J38nB407_p0250b18║
J38nB407_p0250b19║
J38nB407_p0250b20║
J38nB407_p0250b21║
J38nB407_p0250b22║
J38nB407_p0250b23║
J38nB407_p0250b24║
J38nB407_p0250b25║
J38nB407_p0250b26║
J38nB407_p0250b27║
J38nB407_p0250b28║
J38nB407_p0250b29║
J38nB407_p0250b30║
J38nB407_p0250c01║  千山剩人可和尚塔銘
J38nB407_p0250c02║   廬山棲賢函是撰
J38nB407_p0250c03║ 噫!真發心,出世為前聖後昆荷擔斯道,當國家全盛,
J38nB407_p0250c04║ 出豪貴才華中,岸然獨行,無所盻睞,始見千山剩人
J38nB407_p0250c05║ 和尚其人也。余與剩人明崇禎間先後出師門,如左
J38nB407_p0250c06║ 右手。聞訃趨芥菴,與老人相向啞然。其徒之在廣州
J38nB407_p0250c07║ 者,露頂跣足,再拜稽首而言曰:「非師莫銘吾師也。」余
J38nB407_p0250c08║ 曰:「諾,弗敢辭。」老人復顧余曰:「然,非公莫銘,若弟也。」余
J38nB407_p0250c09║ 起立曰:「諾,弗敢辭。」翼日,返雷峰,其徒復至,長跪曰:「某
J38nB407_p0250c10║ 將以是秋奉銘出關門矣。吾師光明,全藉師筆端照
J38nB407_p0250c11║ 耀塞外。塞外人千萬,祀知有宗門,自吾師始。某為吾
J38nB407_p0250c12║ 師請,抑為塞外現在、將來諸昆弟請。」言畢泣下,稽首
J38nB407_p0250c13║ 不能起。余感而諾曰:「弗敢辭。」於是載筆為辭曰:「師名
J38nB407_p0250c14║ 函可,字祖心,別號剩人,惠州博羅人,本姓韓。父若海
J38nB407_p0250c15║ 公,諱日纘,中明萬曆進士,官至禮部尚書,諡文恪。母
J38nB407_p0250c16║ 同郡車氏,誥封夫人。師生聰穎,少補諸生有聲,性好
J38nB407_p0250c17║ 義豪快疏。聞有貧士冤獄,自分死,師密白得免。士方
J38nB407_p0250c18║ 德有司廉斷,久而知韓公子所為。嘗獨出里門,為市
J38nB407_p0250c19║ 兒所窘,識者報,家人追至,將赴理,師遽止曰:『彼惟弗
J38nB407_p0250c20║ 知,故敢爾。豈有吾輩不能忘人誤犯?』其豁達愛人類
J38nB407_p0250c21║ 如此。文恪公捐館舍京師,師奔喪,往返萬餘里哀毀,
J38nB407_p0250c22║ 未嘗一日間迨。歸閉戶,絕交遊,悒悒無生人趣。聞梁
J38nB407_p0250c23║ 孝廉未央好道,力致為諸弟受業,以此得深知余。適
J38nB407_p0250c24║ 余歸自匡山,師亟入廣州一見,輒曰:『長齋數月矣,專
J38nB407_p0250c25║ 以待公。某先文恪生兄弟四人,某長,未嗣。若了此願,
J38nB407_p0250c26║ 梵行終吾世。』余笑曰:『此白社諸優婆塞事,寧區區屬
J38nB407_p0250c27║ 望耶?』師面赤,辭去。明日復來,曰:『某妾已孕,幸而育得。
J38nB407_p0250c28║ 上報先人,抑無所憾。即不幸,亦不復願為俗人矣。』余
J38nB407_p0250c29║ 曰:『此吾儕緒餘。若為艱言之,更有向上在。』師自此始
J38nB407_p0250c30║ 一意,且拉余住止園。凡兩月,值老人至東官,乃相見
J38nB407_p0251a01║ 東官。因僧問諸識義,老人曰:『我這裡無五識,無六、七、
J38nB407_p0251a02║ 八識。』僧曰:『祗麼則寒灰枯木去也。』老人曰:『寒灰枯木
J38nB407_p0251a03║ 爭解問話?』師從旁不覺擊節,老人顧余曰:『此子根器
J38nB407_p0251a04║ 大利。』指示參趙州無字。有頌呈曰:『道有道無老作精,
J38nB407_p0251a05║ 黃金如玉酒如澠。門前便是長安路,莫向西湖覓水
J38nB407_p0251a06║ 程。』從此微細披剝,無虛旦夕。兩踰歲,復聞舉勘破婆
J38nB407_p0251a07║ 子話,更豁然識古人長處。老人曰:『子今得不疑也。』即
J38nB407_p0251a08║ 隨入匡山剃落,登具命掌記室。還住華首,又命充都
J38nB407_p0251a09║ 寺。甲申之變,悲慟形辭色。傳江南復立新主,頃以請
J38nB407_p0251a10║ 藏附官人舟入金陵。會清兵渡江,聞某遇難、某自裁,
J38nB407_p0251a11║ 皆有挽過情傷。時人多危之,師為之自若。卒以歸日,
J38nB407_p0251a12║ 行李過城閫,為守者擒送軍門。當事疑有徒黨,拷掠
J38nB407_p0251a13║ 至數百,但曰:『某一人自為。』夾木再折,無二語。乃發營
J38nB407_p0251a14║ 候,鞠項鐵至三繞,兩足重傷,走二十里如平時。江寧
J38nB407_p0251a15║ 緇白環睹,咸知師道者悉含涕,不敢發一語。後械送
J38nB407_p0251a16║ 京邸途次幾欲脫去,感大士甘露灌口,乃安忍如常。
J38nB407_p0251a17║ 逮至下刑部獄,越月釋,發瀋陽。師自起禍難至發瀋
J38nB407_p0251a18║ 陽兩年,於此與縶維同參法緯,訖諸徒共五人外,無
J38nB407_p0251a19║ 一近傍。然內外安置極細,如獄中一飲啗、一衣屨,隨
J38nB407_p0251a20║ 意而至,如天中人。師當時所能自為者,順緣耳。庸詎
J38nB407_p0251a21║ 知已有人屬某緇、屬某素、甲事若此、乙事若彼。開士
J38nB407_p0251a22║ 密行,不令人知,何擇時地?然師所以獲是報者,豈非
J38nB407_p0251a23║ 平生好義,暗中銖縷不爽?諸如道在人天,且當作別
J38nB407_p0251a24║ 論也。師初至瀋陽,觀知根欲,因達藏主▆藏普濟,先
J38nB407_p0251a25║ 為諸苾芻疏通義學。時講席漸散,多集座下,講師頗
J38nB407_p0251a26║ 覺,師乃領大眾趨教同學人,講師意始解。自是,瀋內
J38nB407_p0251a27║ 外護咸仰師寬大,益篤信宗門。開法之日,元旦喇嘛
J38nB407_p0251a28║ 率諸遼海王臣道俗,稱佛出世清法▆僧,屬掌教,亦
J38nB407_p0251a29║ 極力推▆。自普濟歷廣慈、大寧、永安、慈航、接引、向▆,
J38nB407_p0251a30║ 凡七坐大剎,會下凡五七百眾。在▆▆▆▆大老若
J38nB407_p0251b01║ 大來左公、吉津李公、昭華魏公、龍袞李公、雪海郝公、
J38nB407_p0251b02║ 天中季公、心簡陳公,始以節義文章▆▆重後,▆引
J38nB407_p0251b03║ 為法交。師自處孤潔,與人慷慨多意氣,匪深於師,平
J38nB407_p0251b04║ 日鮮不以才氣相掩,以故法海深▆,向非凡器所能
J38nB407_p0251b05║ 搆。嘗有書抵余,曰:『門下龍象如雲,若得專一人來,使
J38nB407_p0251b06║ 某得盡其夾輔之力,則曹源一滴長潤塞下。』噫!余於
J38nB407_p0251b07║ 此知師為法求人之切,豈無所見顧再易裘葛耳?忽
J38nB407_p0251b08║ 一日曰:『我後十日必去。』集大眾告誡,皆宗門勉勵語。
J38nB407_p0251b09║ 搜丈室無長物,平日所畜衣、拂、如意、杖、笠,悉分付侍
J38nB407_p0251b10║ 僧,孑然一身,從金塔趨駐驛,囑行後全軀付渾河,示
J38nB407_p0251b11║ 偈曰:『發來一個剩人,死去一具臭骨。不費常住柴薪,
J38nB407_p0251b12║ 又省行人挖窟。移向渾河波裏,赤骨律,祗待水流石
J38nB407_p0251b13║ 出。』眾環跽,乞留肉身,哀懇再三,乃默然,遂端坐而逝。
J38nB407_p0251b14║ 瀋之人迎龕入千山建塔,蓋順治十六年己亥十一
J38nB407_p0251b15║ 月二十七日也。師世壽四十有九,坐夏二十,得度弟
J38nB407_p0251b16║ 子今育、今匝、今曰、今廬、今又、今南,皆江南人。師住瀋,
J38nB407_p0251b17║ 不輕為人薙髮。有乞戒,悉命禮天顯律主。師未開法
J38nB407_p0251b18║ 時,嘗為顯作闍黎。及說法,顯請入室,師亦命第一座,
J38nB407_p0251b19║ 更為傍通華嚴梵行,凡戒壇仍使主之。惟宗門提喝
J38nB407_p0251b20║ 無少假然,皆一目同人。衲子能具精識,隨機大小,各
J38nB407_p0251b21║ 有所被。故十年相依,如正寓、恥若、罄光、湧光、作麼,若
J38nB407_p0251b22║ 而人咸受益焉。」是宜銘,銘曰:「山川奇秀,蔚為異人。意
J38nB407_p0251b23║ 氣雲蒸,公族振振。儒門澹薄,歸復能仁。溯洞水源,▆
J38nB407_p0251b24║ 流潺湲。出華首嗣,為博山孫。如溈之嚴,吾師有言。慧
J38nB407_p0251b25║ 寂者誰,實難為昆。嗟大樹叢,宜蔭南宗。天龍等視,匪
J38nB407_p0251b26║ 法運窮。愍彼遐方,啟拓關東。彼土惇直,惟經與律。拄
J38nB407_p0251b27║ 杖撥開,別傳甫及。七住道場,萬指林立。天資雄邁,波
J38nB407_p0251b28║ 瀾澎湃。上下左右,不知其在。巍巍堂堂,曷云誰至。杲
J38nB407_p0251b29║ 日方中,忽然西逝。道俗涕潺,湧塔千山。為存為歿,松
J38nB407_p0251b30║ 鳴珊珊。朔方少室,今古斯一。」
J38nB407_p0251c01║
J38nB407_p0251c02║
J38nB407_p0251c03║
J38nB407_p0251c04║
J38nB407_p0251c05║
J38nB407_p0251c06║
J38nB407_p0251c07║
J38nB407_p0251c08║
J38nB407_p0251c09║
J38nB407_p0251c10║
J38nB407_p0251c11║  奉天遼陽千山剩人可禪師塔碑銘
J38nB407_p0251c12║   銀州郝浴撰
J38nB407_p0251c13║ 攷《釋傳》,洞宗博山之嗣曰華首,獨千山剩大師函可
J38nB407_p0251c14║ 實印其法。可,字祖心,嶺外聞家兒也。以世度滄桑,號
J38nB407_p0251c15║ 剩人。始生而齔,隨父謁任長安道,出匡廬山下止驛
J38nB407_p0251c16║ 亭,仰金輪峰,彷彿記白蓮開謝,成措大用。象山慈湖
J38nB407_p0251c17║ 書說魯論,偶下一指,於之邊云:「若於此識得,盡十三
J38nB407_p0251c18║ 經可貫。」一座齒冷。時年十八、九,每汗患世習命。寫生
J38nB407_p0251c19║ 手戲,圖為意中幻肖,初而拱象擁矛,遲而囊頭貫手,
J38nB407_p0251c20║ 幅盡一比丘現趺巖雨花。時,室中黛墨如林,怪之居
J38nB407_p0251c21║ 無何扶。父櫬過閭門墮水鷗沒,反眼視黛墨,皆髐然
J38nB407_p0251c22║ 骷髏矣,遂啞然蹇裳而去。先是孝廉曾宅師,雅善,華
J38nB407_p0251c23║ 首常造師,必挾首說相劖削,師疑而頷之。及墜足吳
J38nB407_p0251c24║ 門,忽智其說,直走雙柏林謁首。首纔臞然瓢笠而已,
J38nB407_p0251c25║ 為拈趙州無字逼師,師衝口呈偈,首盡叱之。一時信
J38nB407_p0251c26║ 猛俱發,七、八日似木偶負墻。忽一夜雷電薄窗,不覺
J38nB407_p0251c27║ 胸次劃裂,二十年疑關盡撤曉,而唱曰:「門前便是長
J38nB407_p0251c28║ 安道,莫向西湖覓水程。」自是,密拈古人,無不犁然深
J38nB407_p0251c29║ 解。他日,為舉九峰參真淨話,師撲地稽首,首喜曰:「得
J38nB407_p0251c30║ 子不疑,吾宗振矣。」遂引入曹溪禮祖,下髮登具。於舟
J38nB407_p0252a01║ 中左右諦觀,宛是幅末畫人,殆識也。而曾孝廉亦已
J38nB407_p0252a02║ 儼然在坐比肩,現知識身矣。師是年二十有九,時崇
J38nB407_p0252a03║ 禎十二年六月十九日也。庚辰,上金輪峰入古松堂,
J38nB407_p0252a04║ 一如夙契。明年,禮壽昌塔。又明年,禮博山塔。甲申年,
J38nB407_p0252a05║ 三十有四,值世變。再作於戊子四月二十八日入瀋,
J38nB407_p0252a06║ 奉 旨焚修慈恩寺時已順治五年矣。吾上人延師
J38nB407_p0252a07║ 閱藏,為演《楞嚴》、《圓覺》,四輩皆傾。漸拈教外之傳,稍稍
J38nB407_p0252a08║ 示洞家宗旨,凡七坐道場。趨之者如河魚怒上,六、七
J38nB407_p0252a09║ 年起大疑,生大信。采珠投針之徒,每叉手交腳於巖
J38nB407_p0252a10║ 壑間不去,師知悟門已開,且就化。目眾歎曰:「釋兒識
J38nB407_p0252a11║ 西來意乎!」追念吾在家時,曾刺臂書經以報父,及出
J38nB407_p0252a12║ 家,而慈母背反,立解條衣、披麻泣血以葬之,是豈愚
J38nB407_p0252a13║ 敢先後互左而行怪,顧創巨痛深皆不知其然而然,
J38nB407_p0252a14║ 也是西來意也。丙戌歲,本以友故出嶺,將掛錫靈谷,
J38nB407_p0252a15║ 不自意方外臣少識忌諱,遂坐文字,有瀋陽之役,是
J38nB407_p0252a16║ 亦不知其然而然,也是西來意也。重示偈曰:「發來一
J38nB407_p0252a17║ 個剩人,死去一具臭骨。不費常住柴薪,豈勞行人挖
J38nB407_p0252a18║ 窟。移向渾河波裏,赤骨律,祗待水流石出。」言訖坐逝。
J38nB407_p0252a19║ 報齡四十九,僧臘二十。翼晨道顏如生,浴拊其背,哭
J38nB407_p0252a20║ 之,雙目忽張,淚介於面。嗚呼!師固博羅韓尚書文恪
J38nB407_p0252a21║ 公之長公子也。文恪公立朝二十年,德業聲施在天
J38nB407_p0252a22║ 下,門下多名儒鉅人,故師得把臂論交。雖已聞法,而
J38nB407_p0252a23║ 慈猛忠孝恒加於貴人一等。甲申、乙酉間,僑於金陵
J38nB407_p0252a24║ 顧子之樓,友慟國恤,黯然形諸歌吟不悟,遂以為禍。
J38nB407_p0252a25║ 然事干士大夫,名教之重江左。舊史聞人往往執簡
J38nB407_p0252a26║ 大書,藏在名山。是殆獅象中之期牙雷管,而袈裟下
J38nB407_p0252a27║ 有屈巷夔龍也。當其遭誣在理,萬楚交下,絕而復甦
J38nB407_p0252a28║ 者數,口齒皭然,無一語不根於道;血淋沒趾,屹立如
J38nB407_p0252a29║ 山。觀者皆驚顧咋指,歎為有道。甲午九月,浴始得見
J38nB407_p0252a30║ 師於高麗館。海口鐘發,眸子電爛,一接談,徹三晝夜,
J38nB407_p0252b01║ 粹白瀟灑,不聞隻字落禪。浴竊歎梅嶺南曲江丰度
J38nB407_p0252b02║ 久墜堂簾,曹溪法雨誰霑世界?今觀其父子間入世
J38nB407_p0252b03║ 出世,兼擅二賢之美於一家,豈非天壤間希有事耶?
J38nB407_p0252b04║ 至其藏密,於發慧之餘,混跡勞侶,其僧皆堆堆,惟戒
J38nB407_p0252b05║ 課之修,乃一旦全啟其知覺。非大師智圓而語軟,以
J38nB407_p0252b06║ 了無遮結之聰明,行決無退轉之慈悲,安能使鴨西
J38nB407_p0252b07║ 數千里奉為開宗鼻祖哉?記丁酉冬,在瀋南塔院,一
J38nB407_p0252b08║ 燈相對,語洞濟二家之奧,皓月江翻,霜鋒電掃。因極
J38nB407_p0252b09║ 贊壽昌暗藏春色、明露秋光之語,以為知言,復曰:「趨
J38nB407_p0252b10║ 閃回互,恰卻現前,未易為君描畫矣。」師居嘗好跣,到
J38nB407_p0252b11║ 積雪攔門猶浩然白足而出。始以逮入京,絕粒七日,
J38nB407_p0252b12║ 時有一美丈夫手甘露瓶倒注其口,及蘧神采益陽
J38nB407_p0252b13║ 陽,方知大士密留為十二年撥種生芽地也。計當勝
J38nB407_p0252b14║ 國之末,一老比丘力驅是可一輩人入道,且師弟子
J38nB407_p0252b15║ 類能以高躅保其真諦,足見[葎-彳]首,更見洞宗。惜天下
J38nB407_p0252b16║ 宗門上客,不得再見吾雪窖冰天、空明微妙之剩人
J38nB407_p0252b17║ 也。所著書及得法人附記碑陰。自示寂之年臘月初
J38nB407_p0252b18║ 四日龕肉身,詣千山龍泉寺護真師閱藏,辛丑迎至
J38nB407_p0252b19║ 大安,壬寅六月十九日巳時入塔,塔在瓔珞峰西麓
J38nB407_p0252b20║ 下,是為康熙元年迄,十有二年。癸丑四月,浴自銀州
J38nB407_p0252b21║ 冒暑登山,裝香塔下而銘之曰:「西竺自嫌書太麤,香
J38nB407_p0252b22║ 至之兒口傳無。常恐破顏花在手,無與神州五丈夫。
J38nB407_p0252b23║ 嵩陽膝雪披屈絢,能者遂取摩尼珠。空階不拾石頭
J38nB407_p0252b24║ 出,二支五派各分途。誰從雲路歸曹洞,請看明月鷺
J38nB407_p0252b25║ 鷥圖。話到博山三十代,菩提樹綠一千株。南海陸▆
J38nB407_p0252b26║ 開寶掌,三歲登樓歎蜘蛛。磨刀自下娘生髮,騎牛無
J38nB407_p0252b27║ 語入匡廬。靜看世界悲才子,密引雙龍入紫盂。一龍
J38nB407_p0252b28║ 順行一龍逆,飛劈虛空墮上都。一朝洞家法幢起,插
J38nB407_p0252b29║ 向萬年冰天裏。彩日輪飛樓閣紫,正照華師弟二子。
J38nB407_p0252b30║ 如大火聚尺有咫,一眾頭燃那撐抵。窗外雪花燈前
J38nB407_p0252c01║ 蕊,九十六轉問殺爾。漫發木魚鑽故紙,吹毛有口野
J38nB407_p0252c02║ 千死。悄向聲聞鳴一指,甘露門開舌盡舐。撫琴作舞
J38nB407_p0252c03║ 今已矣,閒為謫官說歷履。曾詠蓼莪吟蘭芷,敢牴素
J38nB407_p0252c04║ 王忠孝理。讀破二十一部史,誰居精華誰居秕?升堂
J38nB407_p0252c05║ 有路平於砥,吾徒努力雪行止。蹕峰雲鎖玉為几,鴨
J38nB407_p0252c06║ 綠環流清見底。[卄/蜀]米無雙天下美,坐齋香飯精如此。
J38nB407_p0252c07║ 鶴林忽白垂一趾,瓔珞峰西肉身是。當年相好誰能
J38nB407_p0252c08║ 似,金繩界處儼慈氏。于今有塔直如矢,萬峰朝拱一
J38nB407_p0252c09║ 峰倚。晝夜松濤灌左耳,大覺千齡護 帝里。四天垂
J38nB407_p0252c10║ 青抱百雉,洞宗之傳又此始。」
J38nB407_p0252c11║ 有語錄十卷及剩詩三卷。嗜《老》、《易》,有《坎困二卦說》。
J38nB407_p0252c12║ 與左大來、李吉津、季天中、陳心簡《論格物勸學書》,
J38nB407_p0252c13║ 與希與、焦冥《論南華書》行於世。高足有今方、今羞、
J38nB407_p0252c14║ 今何、今衍、今希、今子、今仿、今獅、今育。法付方,書付
J38nB407_p0252c15║ 羞。何以下,聞修各有差損。資王袞州全忠為多。守
J38nB407_p0252c16║ 塔有古下剩公,字之為不離步。
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院