選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首 頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經 第三十七冊 No. B399《鶴林天樹植禪師語錄》
J37nB399_p0749a01║  鶴林天樹植和尚語錄序
J37nB399_p0749a02║余幼事舉業於正心誠意之
J37nB399_p0749a03║外凡老莊百氏之書心弗好
J37nB399_p0749a04║也聞浮屠見性成佛之說竊
J37nB399_p0749a05║常疑之及壯而游宦四方間
J37nB399_p0749a06║有以尊宿語言文字進者每
J37nB399_p0749a07║於披閱但增悶憊未常不掩
J37nB399_p0749a08║卷靜坐忽於言外得之始知
J37nB399_p0749a09║教外別傳不立文字老胡婆
J37nB399_p0749a10║心嘔盡矣向之所疑釋然瓦
J37nB399_p0749a11║解方信三教一源良不我欺
J37nB399_p0749a12║歟時蒙
J37nB399_p0749a13║今上聖恩自外官擢遷部職值
J37nB399_p0749a14║四海昇平共樂無為之治故
J37nB399_p0749a15║政事多暇時過京之廣濟寺
J37nB399_p0749a16║從吾鄉天孚祐大師為法喜
J37nB399_p0749a17║遊真不讓東坡之於佛印也
J37nB399_p0749a18║識其行事務貴真履實踐不
J37nB399_p0749b01║尚虛夸咸有古德之風審其
J37nB399_p0749b02║法系乃古南牧雲門和尚之
J37nB399_p0749b03║孫鶴林天樹植和尚之嗣也
J37nB399_p0749b04║天童密祖之下海內咸稱二
J37nB399_p0749b05║牧而弘覺忞祖己受知於
J37nB399_p0749b06║世祖章皇帝其聲烜赫不煩述
J37nB399_p0749b07║也唯牧雲門祖則一舠煙水
J37nB399_p0749b08║深自韜晦門庭璧立見者望
J37nB399_p0749b09║崖有是祖必有是嗣哉諦觀
J37nB399_p0749b10║今之法門日濫真可痛哭流
J37nB399_p0749b11║涕不有一二老成典型其間
J37nB399_p0749b12║佛法將成掃地矣天孚祐公
J37nB399_p0749b13║之先與余之大父皆為邦家
J37nB399_p0749b14║柱石之臣至今簪纓勿贊余
J37nB399_p0749b15║與祐公實世誼而兼法誼者
J37nB399_p0749b16║也出其師天樹和尚語錄以
J37nB399_p0749b17║示將付諸剞劂丐余文以弁
J37nB399_p0749b18║其首一披讀之其機語迅利
J37nB399_p0749c01║如諸閃電以楔出楔不留朕
J37nB399_p0749c02║跡橫說豎說無非般若余門
J37nB399_p0749c03║外漢耳自愧管窺文從何作
J37nB399_p0749c04║然而義不容辭因敘其生平
J37nB399_p0749c05║梗概謹為之敘云。
J37nB399_p0749c06║ 時
J37nB399_p0749c07║康熙己巳歲桂月中憲大夫知
J37nB399_p0749c08║徽州府事關尤弟子朱廷梅
J37nB399_p0749c09║拜撰
J37nB399_p0749c10║
J37nB399_p0749c11║
J37nB399_p0749c12║
J37nB399_p0749c13║  鶴林植和尚語錄序
J37nB399_p0749c14║曾經大嚼過屠門媿我初終好弟昆
J37nB399_p0749c15║花木禪房蕭寺古竹林清磬甕城尊
J37nB399_p0749c16║此戊申秋鶴林牧老人過夾山時作
J37nB399_p0749c17║也老人自述林皋法兄與余上溯龍
J37nB399_p0749c18║池又同破山堯峰法脈共事洞開和
J37nB399_p0750a01║尚有年茲乃死生暌隔法運陵夷寧
J37nB399_p0750a02║無慟乎則知先輩鄭秀同門之誼木
J37nB399_p0750a03║本水源之切概見於斯矣辛亥冬老
J37nB399_p0750a04║人示寐遺命天樹植兄繼主鶴林為
J37nB399_p0750a05║第二世焉即曰陞座乃舉寶壽初開
J37nB399_p0750a06║堂三聖推出一僧云云新長老若作
J37nB399_p0750a07║寶壽見三生恁麼道劈脊再與一棒
J37nB399_p0750a08║鎮州一城人眼今日果被我瞎卻可
J37nB399_p0750a09║謂一鳴驚人是以起濟上經宗況其
J37nB399_p0750a10║說法無蔓辭平淡而機峻無元字腳
J37nB399_p0750a11║存於冒次者皆由牧老人源清而流
J37nB399_p0750a12║遠本艷而芳馨豈是今時剪繪無根
J37nB399_p0750a13║雖炫耀逼真曷能彷彿真花之萬一
J37nB399_p0750a14║哉惜乎良弓始張以絕弦驥▆方展
J37nB399_p0750a15║而中輟頓令湖海共依以▆祖庭煙
J37nB399_p0750a16║冷何法道之厄於哲人而反庇魑魅
J37nB399_p0750a17║爭影使別傳的首長夜昏昏何時而
J37nB399_p0750a18║復旦耶丙寅春余乏任夾山因過錫
J37nB399_p0750b01║林瞻禮法兄堵波而作輓章曰蘇公
J37nB399_p0750b02║竹在晴疑兩周子蓮枯草偃風謾謂
J37nB399_p0750b03║同條生死別登樓猶憶杜鵑紅蓋余
J37nB399_p0750b04║與植兄亦猶二老人之同關乎法脈
J37nB399_p0750b05║故不無餘憾焉茲所幸者其嗣天孚
J37nB399_p0750b06║祐公開法都中遠專法孫睡林抵潤
J37nB399_p0750b07║來杭問序於余不辭無陋以弁其首
J37nB399_p0750b08║云。
J37nB399_p0750b09║ 己巳菊月前住夾山法弟行珍謹
J37nB399_p0750b10║ 譔於十八澗之松巔閣
J37nB399_p0750b11║
J37nB399_p0750b12║
J37nB399_p0750b13║
J37nB399_p0750b14║
J37nB399_p0750b15║
J37nB399_p0750b16║
J37nB399_p0750b17║
J37nB399_p0750b18║
J37nB399_p0750c01║鶴林天樹植禪師語錄
J37nB399_p0750c02║  嗣法門人湛祐編
J37nB399_p0750c03║山門雨過雲開青天白日大解脫門信足而入。
J37nB399_p0750c04║佛殿釋迦已過去彌勒猶未來正當恁麼時禮拜阿
J37nB399_p0750c05║誰展具云看新長老自倒自起。
J37nB399_p0750c06║伽藍襄陽米公在鶴林寺作護法自宋至今非一日
J37nB399_p0750c07║矣新長老入門便請相見插香云不是諂他要知千
J37nB399_p0750c08║古名公總出不得者裏。
J37nB399_p0750c09║密祖影堂一條白棒住天童赤手重興濟北宗後代
J37nB399_p0750c10║兒孫真面目杜鵑樓下見師翁。
J37nB399_p0750c11║據室此是我先老和尚烹金琢玉打鳳羅龍之處今
J37nB399_p0750c12║日植上座到來又如何施設卓拄杖云強中更有強
J37nB399_p0750c13║中手。
J37nB399_p0750c14║上堂師至法座前拈疏云毫端未動文彩已彰更要
J37nB399_p0750c15║委悉請煩宣過宣畢捧法衣云這頂金襴袈裟先師
J37nB399_p0750c16║付來三載而今捧出當陽搭著通身光彩便披指法
J37nB399_p0750c17║座云寶華王座高廣無上逼到這裏當仁不讓遂陞
J37nB399_p0750c18║拈香祝
J37nB399_p0750c19║聖畢次拈香云此一瓣香奉為本寺開山玄素禪師歷
J37nB399_p0750c20║代住持尊宿燈燈相照世世永傳次拈云此一瓣香
J37nB399_p0750c21║奉為傳雙徑峰前紫柏尊者一脈破山堂上始開禪
J37nB399_p0750c22║宗雪柏老人直下第五代先邁菴大師以報剃度之
J37nB399_p0750c23║恩正拈香云此一瓣香數載辛勤一朝便得將謂破
J37nB399_p0750c24║龍澗上接著一顆明珠原來是枚泥彈瞞不得天下
J37nB399_p0750c25║人爇向爐中供養即此堂上傳臨濟正宗第三十一
J37nB399_p0750c26║世牧雲先老和尚用酬法乳遂斂衣就座白椎畢師
J37nB399_p0750c27║云第一義莫擬議若擬議落第二義還有覷得者麼
J37nB399_p0750c28║出來與他證據問竹院逢僧處庭前柏子青一燈相
J37nB399_p0750c29║繼續古殿忽重興如何是古殿重興句師云黃鶴山
J37nB399_p0750c30║頭翠插天進云格外人來將何相接師拈棒云朝三
J37nB399_p0751a01║千暮八百進云過在甚處師打云不可放過進云雲
J37nB399_p0751a02║散家家月春來樹樹花師云錯打了你問半千里外
J37nB399_p0751a03║來京口相送師登古道場江海朝宗山岌嶪紛紛龍
J37nB399_p0751a04║象聚同堂如何是最初祝聖一句師云天長地久進
J37nB399_p0751a05║云秪如昨夜雨漫漫地今朝杲日麗天還有祥瑞也
J37nB399_p0751a06║無師云有進云如何是祥瑞底事師云雨後是晴天
J37nB399_p0751a07║進云恁麼則濟北燈光重剔起古南法脈遠流長師
J37nB399_p0751a08║云打濕闍黎一隻腳乃云欲識佛性義當觀時節因
J37nB399_p0751a09║緣時節若至其理自彰且道即今是甚麼時節作麼
J37nB399_p0751a10║生是自彰之理豎起拂子云若向這裏會得凡聖同
J37nB399_p0751a11║途古今一轍鶴林寺裏打鼓破山堂上說法破山堂
J37nB399_p0751a12║上打鼓鶴林寺裏說法楊子大江直接曹溪正脈高
J37nB399_p0751a13║林初日輝聯太白一燈雖然是馬素門庭也要子承
J37nB399_p0751a14║父業子承父業且止即今開堂祝聖一句作麼生道
J37nB399_p0751a15║良久云天高群象正海闊百川朝復舉寶壽開堂三
J37nB399_p0751a16║聖推出一僧寶壽便打三聖云與麼為人瞎卻鎮州
J37nB399_p0751a17║一城人眼去在寶壽擲下拄杖便歸方丈師云二尊
J37nB399_p0751a18║宿雖則有賓有主頭正尾正檢點將來未為勦絕山
J37nB399_p0751a19║僧若作寶壽見三聖恁麼道再與劈脊一棒鎮州一
J37nB399_p0751a20║城人眼果然被寶壽瞎卻卓拄杖下座。
J37nB399_p0751a21║開鐘板鶴林堂裏鐘板開封新行舊令海納山容遂
J37nB399_p0751a22║擊一下云響得不同。
J37nB399_p0751a23║上堂僧問如何是賓中賓師云識得你是金山來的
J37nB399_p0751a24║進云如何是賓中主師云送客忽思家進云如何是
J37nB399_p0751a25║主中賓師云閒看嶺頭雲進云如何是主中主師云
J37nB399_p0751a26║當堂正坐進云賓主蒙師示向上事如何師云向上
J37nB399_p0751a27║不如放下僧拂坐具云得風流處更風流師云大眾
J37nB399_p0751a28║笑你乃云今日承鄰近諸公設齋供眾命山僧陞于
J37nB399_p0751a29║此座舉揚般若山僧自入院以來應酬人事帶水拖
J37nB399_p0751a30║泥穿城入市兼為天雨連旬常住少柴缺米終日論
J37nB399_p0751b01║量鍋眼大小杓柄短長佛法一總忘卻了也記得前
J37nB399_p0751b02║日偶乘個沒底船兒打焦山腳下過急流中撩得一
J37nB399_p0751b03║枝無孔鐵笛信口吹了一曲曲中人不見江上數峰
J37nB399_p0751b04║青而今不免更吹一曲供養大眾遂拈拂子作吹笛
J37nB399_p0751b05║勢引聲云囉哩囉哩囉囉哩驀擊香案云住住眼前
J37nB399_p0751b06║總是知音者好曲吹來不用多。
J37nB399_p0751b07║復舉黃檗在南泉會下為首座一日捧缽向南泉位
J37nB399_p0751b08║上坐泉入見云長老甚年行道檗云威音王已前泉
J37nB399_p0751b09║云猶是王老師兒孫下去檗遂過第二位師云這個
J37nB399_p0751b10║公案叢林中商量道黃檗有陷虎之機南泉有殺虎
J37nB399_p0751b11║之用殊不知此二老彼此不著便何故強中更有強
J37nB399_p0751b12║中手大眾聽取一頌玉兔沉巖下金烏出海濱誰知
J37nB399_p0751b13║侵早起猶有夜行人。
J37nB399_p0751b14║佛成道日上堂僧問洞下君臣即不問三玄三要事
J37nB399_p0751b15║如何師云逐一問將來進云如何是第一玄師云日
J37nB399_p0751b16║出海東邊如何是第二玄師云月落下西巖如何是
J37nB399_p0751b17║第三玄師云頭上是青天如何是第一要師云蝦蟆
J37nB399_p0751b18║蚯蚓火中跳如何是第二要師云金烏夜半當空曜
J37nB399_p0751b19║如何是第三要師云鐵鞭打著泥牛叫進云玄要已
J37nB399_p0751b20║蒙師指示向上宗乘事若何師便打僧便喝師云再
J37nB399_p0751b21║喝一喝看進云不隨和尚腳跟轉師云何不禮拜了
J37nB399_p0751b22║退僧便禮拜了退師云好個不隨人腳跟轉乃云日
J37nB399_p0751b23║不待火而熱月不待風而涼佛不待悟而成道不待
J37nB399_p0751b24║修而證夫如是則天是天地是地山是山水是水僧
J37nB399_p0751b25║是僧俗是俗長者長法身短者短法身無有一絲毫
J37nB399_p0751b26║移易是法住法位世間相常住人人常光現前個個
J37nB399_p0751b27║本來是佛為甚麼三千五百年前有個不唧溜漢釋
J37nB399_p0751b28║迦老子棄輪王位直往雪山苦行六年忽于夜半睹
J37nB399_p0751b29║明星豁然大悟歎言奇哉奇哉一切眾生具有如來
J37nB399_p0751b30║智慧德相但以妄想執著而不能證得大似乞兒暴
J37nB399_p0751c01║富大驚小怪山僧今日更為諸仁頌出六年苦行雪
J37nB399_p0751c02║山巔忽睹明星現碧天自己眼睛纔打失一盲又把
J37nB399_p0751c03║眾盲牽。
J37nB399_p0751c04║復舉昔日福臻禪師云福臻懶說禪無事日高眠有
J37nB399_p0751c05║問祖師意連連擉兩拳師云大小福臻藏頭露尾人
J37nB399_p0751c06║來問著便連擉拳又道不曾說禪山僧則不然鶴林
J37nB399_p0751c07║常說禪早起夜還眠有問西來意赤手對空拳。
J37nB399_p0751c08║中秋上堂僧問靈山話月曹溪指月馬祖翫月如何
J37nB399_p0751c09║是真月師豎拳云見麼僧擬議師便打乃云靈山話
J37nB399_p0751c10║月曹溪指月馬祖翫月這三個老漢縛作一束送在
J37nB399_p0751c11║東洋海裏沒頭浸卻始得何故為他只說得影子邊
J37nB399_p0751c12║事總未見真月在且道如何是真月此夜一輪滿清
J37nB399_p0751c13║光何處無復云今夜正當翫月之際參府張公送新
J37nB399_p0751c14║燈籠供佛不妨再拈一二則古話應個時節昔日寒
J37nB399_p0751c15║山大士云我心似秋月碧潭光皎潔無物堪比倫教
J37nB399_p0751c16║我如何說又有古德云我心似燈籠點火內外紅有
J37nB399_p0751c17║物堪比倫明朝日出東師云也是徐六擔板各見一
J37nB399_p0751c18║邊各與三十拄杖山僧見處也要諸人共知我心非
J37nB399_p0751c19║月亦非燈道有言無總葛藤打一圓相云含裹十虛
J37nB399_p0751c20║常妙淨亙今亙古任騰騰卓拄杖下座。
J37nB399_p0751c21║上堂僧問教中道無法可說今日談居士請和尚陞
J37nB399_p0751c22║座以何法示人師云錦上鋪花乃云今日齋僧又啟
J37nB399_p0751c23║經重重好事一齊行椎鍾擊鼓陞斯座為要山僧作
J37nB399_p0751c24║證明驀豎拄杖云看看釋迦老子來也同諸大弟子
J37nB399_p0751c25║長老須菩提及諸阿羅漢等在山僧拄杖頭上放光
J37nB399_p0751c26║現瑞異口同音稱揚讚歎云善哉善哉善男子善女
J37nB399_p0751c27║人汝等發此阿耨多羅三藐三菩提心不於一佛二
J37nB399_p0751c28║佛三四五佛而種善根曾於無量百千萬億佛所種
J37nB399_p0751c29║諸善根甚為希有甚為難得卓拄杖云夜眠侵早起
J37nB399_p0751c30║又有早行人山僧所欲說者已被說了不必山僧▆
J37nB399_p0752a01║說偈言雖然不妨因齋慶讚錦上鋪花且道即今▆
J37nB399_p0752a02║海山居士暨闔屬等捐貲齋僧諷經畢竟得何利益
J37nB399_p0752a03║福如海廣壽如山同證金剛般若智下座。
J37nB399_p0752a04║上堂僧問數百年前荒祖席一朝卉木頓生光綱宗
J37nB399_p0752a05║重整即不問舊店新開事若何師云鐘磬響千峰進
J37nB399_p0752a06║云與麼則天高群象正海闊百川朝師云不妨道著
J37nB399_p0752a07║僧喝師云這一喝落在甚麼處僧無語師笑乃云一
J37nB399_p0752a08║九二九伸不出手五九六九沿河插柳且道手既不
J37nB399_p0752a09║出柳作麼生插請眾兄弟出來道一句看眾默然師
J37nB399_p0752a10║云山僧日來住持事繁無暇與你們商量個事頃承
J37nB399_p0752a11║髻公法侄入山作齋因齋慶讚欲說幾句無意味話
J37nB399_p0752a12║以結般若緣搜索胸中空洞洞地了無一元字腳可
J37nB399_p0752a13║說說到這裏優波離尊者出來道長老你既說戒又
J37nB399_p0752a14║要說禪麼山僧向他道不妨一串穿卻驀豎起拂子
J37nB399_p0752a15║云大眾且道這個是禪耶是戒耶若曰會去不參禪
J37nB399_p0752a16║而本性圓明不受戒而梵行清白如未委悉如來於
J37nB399_p0752a17║禁戒半月半月說復舉灌溪問末山云如何是末山
J37nB399_p0752a18║主山云非男女相溪云何不變去山云不是神不是
J37nB399_p0752a19║鬼變個甚麼試聽頌出如何是末山主非男女非神
J37nB399_p0752a20║鬼若個當陽識得伊髻中明珠堪授與卓拄杖下座。
J37nB399_p0752a21║上堂僧問向上宗乘即不問如何是開經一句師云
J37nB399_p0752a22║如是我聞進云一時佛在舍衛國師云落二落三去
J37nB399_p0752a23║也居士問弟子有一問師云山僧有一荅士云和尚
J37nB399_p0752a24║今日上堂已落第二義也師云你那裡見得士挹傍
J37nB399_p0752a25║僧云請出來道一句看師云不得扳扯別人士云他
J37nB399_p0752a26║既道不得弟子禮拜去也師云敗將不斬乃云如來
J37nB399_p0752a27║寶藏元無盡纔得圓經又啟經夫唱婦隨培善果福
J37nB399_p0752a28║基命位永康寧雖然向文彩未彰已前薦得不必如
J37nB399_p0752a29║是我聞早已信受奉行其或未然向下文長付在來
J37nB399_p0752a30║日復舉德山禪師擔金剛疏鈔出蜀至禮州逢一賣
J37nB399_p0752b01║餅婆買點心喫婆問禪師所擔何書山云金剛疏鈔
J37nB399_p0752b02║婆云金剛經道過去心不可得現在心不可得未來
J37nB399_p0752b03║心不可得未審你買點心點那個心德山被婆子一
J37nB399_p0752b04║問直得舌似扁擔山僧今日要與德山出氣待這婆
J37nB399_p0752b05║子恁麼問但向他道我只要買餅喫無暇與你分疏
J37nB399_p0752b06║使這婆子知衲僧別有長處遂頌云過現未來心三
J37nB399_p0752b07║皆不可得夜來殘雪消青山高突兀。
J37nB399_p0752b08║上堂一藏又一藏法寶無盡藏真空空不空默契如
J37nB399_p0752b09║來藏今日是海山老居士延僧誦金剛般若經第二
J37nB399_p0752b10║藏告圓修懺回向請山僧陞座舉揚般若教中云無
J37nB399_p0752b11║法可說是名說法且道般若又作麼生說山僧只得
J37nB399_p0752b12║曲順機宜畫蛇添足去也遂拂子畫一畫云山欲斷
J37nB399_p0752b13║時青更接水將窮處綠無涯。
J37nB399_p0752b14║臘月朔日談門李氏六十生辰請上堂師云適纔山
J37nB399_p0752b15║僧在方丈裏坐驀然有個大漢走來道長老我簇新
J37nB399_p0752b16║做一首偈在此可容呈似否山僧道願聞伊云今朝
J37nB399_p0752b17║臘月初一天晴紅日東出光明炤地炤天成就新戒
J37nB399_p0752b18║大德山僧見他說得好再請說兩句他道要再說兩
J37nB399_p0752b19║句也不難第一須要齋我第二莫要笑我我是長耳
J37nB399_p0752b20║定光要想大餈粑喫山僧以偈荅云今日臘月初一
J37nB399_p0752b21║雪消青山露出有大施主到來作大無漏功德衲僧
J37nB399_p0752b22║川雲赴擁個個多有齋喫說偈未已又有一個來道
J37nB399_p0752b23║你兩個偈雖說得好祝壽一句尚未道著在山僧云
J37nB399_p0752b24║請道取這一句彼云豈不聞萬年松在祝融峰大眾
J37nB399_p0752b25║道得諦當麼更須與他一分復舉昔有一秀才見長
J37nB399_p0752b26║沙和尚看經問和尚看甚麼經沙云千佛名經才云
J37nB399_p0752b27║未審千佛居何國土沙云黃鶴樓崔灝題詩後秀才
J37nB399_p0752b28║也須題取一篇好師云試聽頌出黃鶴樓前幾度春
J37nB399_p0752b29║漢陽一望水粼粼自從崔灝題詩後一度吟來一度
J37nB399_p0752b30║新下座。
J37nB399_p0752c01║上堂師云今朝四月十五鶴林擊動法鼓摩笄嶺忽
J37nB399_p0752c02║爾點頭黃鶴峰欣然起舞蘇公院裏好鳥啼一聲兩
J37nB399_p0752c03║聲周子池邊埜花開三朵四朵真如妙體般若圓音
J37nB399_p0752c04║無蓋無藏亙今亙古報諸人休莽鹵說甚趙州無雲
J37nB399_p0752c05║門普若能直下知歸立地頓超佛祖曳杖下座。
J37nB399_p0752c06║上堂靉靆慈雲合復開中天慧日麗香臺世尊明夜
J37nB399_p0752c07║方成道施主今朝先設齋如是則預徵其祥矣彼既
J37nB399_p0752c08║丈夫我亦爾豈可獨讓釋迦老子一人悟道成佛只
J37nB399_p0752c09║如今日王太夫人入山捐貲作齋供養與昔日法華
J37nB399_p0752c10║會上龍女奉獻寶珠直往南方無垢世界成佛無二
J37nB399_p0752c11║無別既無二無別則應心生大歡喜自知當作佛還
J37nB399_p0752c12║有一個字為甚不說這一個字要王太夫人自己承
J37nB399_p0752c13║當復舉昔日王常侍訪臨濟大師問云這一堂僧還
J37nB399_p0752c14║看經否濟云不看經還習禪否濟云不習禪侍云既
J37nB399_p0752c15║不看經又不習禪畢竟作甚麼濟云總教他成佛去
J37nB399_p0752c16║侍云金屑雖貴落眼成翳師云常侍臨濟二俱作家
J37nB399_p0752c17║二俱未了爭似今日王護法入山見一堂亦不問看
J37nB399_p0752c18║經習禪彼既無問山僧亦無荅雖然無問無荅彼此
J37nB399_p0752c19║默然相契且道相契一句作麼生知心不在千杯酒
J37nB399_p0752c20║一盞清茶也醉人。
J37nB399_p0752c21║上堂問荅畢師云雪滿千山寒松獨秀祖意西來分
J37nB399_p0752c22║明泄漏向者裏一回取證便能穩坐家堂天然尊貴
J37nB399_p0752c23║天然長壽吾宗無語句亦無一法示人只有換人眼
J37nB399_p0752c24║睛幾枚烏豆伶俐漢直下一槌便就個中且喜有其
J37nB399_p0752c25║人萬別千差俱徹透復舉妙喜嘗在室中問妙總云
J37nB399_p0752c26║古人不出方丈為甚莊上喫油餈妙總云和尚放某
J37nB399_p0752c27║甲過方敢通消息妙喜云我放你過你試道看妙總
J37nB399_p0752c28║云某甲亦放和尚過妙喜云其奈油餈何妙總一喝
J37nB399_p0752c29║便出去是時妙喜座下有一千七百眾靡不稱賞師
J37nB399_p0752c30║云妙喜老漢也是當斷不斷若是山僧問伊古德不
J37nB399_p0753a01║出方丈為甚莊上喫油餈待伊云和尚放過某甲方
J37nB399_p0753a02║敢通消息便與劈脊一棒何故放過即不可更聽一
J37nB399_p0753a03║頌放過不放過面目分明露其奈油餈何一喝叢林
J37nB399_p0753a04║播。
J37nB399_p0753a05║上堂問荅畢師云一人傳虛萬人傳實盡道二千五
J37nB399_p0753a06║百年前有一個釋迦老子於昨夜睹明星悟道靡不
J37nB399_p0753a07║各各生歡喜心生渴仰心生恭敬心既生如是心已
J37nB399_p0753a08║皆曰我等亦欲作佛各乘願力隨類攝化或應以佛
J37nB399_p0753a09║身菩薩身辟支佛阿羅漢聲聞緣覺等身得度者即
J37nB399_p0753a10║皆現之而為說法如是則現前大眾無一非現身說
J37nB399_p0753a11║法者也若也承當得去今人古佛原非异一會靈山
J37nB399_p0753a12║不用參其或未然莫更屈著他釋迦老子喝一喝下
J37nB399_p0753a13║座。
J37nB399_p0753a14║開罏上堂師云楊子江心截斷眾流金山晃耀鶴林
J37nB399_p0753a15║寺裏大開罏韝紅燄輝煌若是俊鷹快鷂不勞呼喚
J37nB399_p0753a16║而自解飛騰設或鈍鐵頑銅須假煆煉而方成法器
J37nB399_p0753a17║今則驅溈山牯牛策楊岐驢子一總攝入欄中不許
J37nB399_p0753a18║犯人苗稼不許絲毫動作動作則三十棒要得平平
J37nB399_p0753a19║帖帖馴馴熟熟直待冰河發燄石筍抽條始可放伊
J37nB399_p0753a20║出去平田淺草大方闊步騰騰任運任運騰騰且道
J37nB399_p0753a21║即今九旬為伊始選佛場開點鐵成金一句又作麼
J37nB399_p0753a22║生卓拄杖云棒頭有眼明如日要識真金火裏看。
J37nB399_p0753a23║上堂師云結制三日堂中打七剔起眉毛個個著力
J37nB399_p0753a24║華山善信聞來集供獻伊蒲飯炊香積法雷大震法
J37nB399_p0753a25║鼓大擊人天眾前特為表出且道表出個甚麼佛法
J37nB399_p0753a26║無多久長難得復舉僧問趙州萬法歸一一歸何處
J37nB399_p0753a27║州云我在青州做領布衫重七斤師云趙州老漢有
J37nB399_p0753a28║年無德無端拋者領極重布衫累人穿不上脫不下
J37nB399_p0753a29║今日有人問山僧一歸何處向他道踏破草鞋赤腳
J37nB399_p0753a30║走下座。
J37nB399_p0753b01║上堂問拈起也龍吟虎嘯放行也月白風清如何是
J37nB399_p0753b02║定乾坤的句師云斬釘截鐵進云摩笄山下安宮殿
J37nB399_p0753b03║萬象森羅繞法筵是何人境界師云瞻之仰之問四
J37nB399_p0753b04║壁蒼松棲老鶴一溪碧水遶青山如何是寺前境師
J37nB399_p0753b05║云霸王臺對祖師岡進云合殿香飄凝寶蓋滿庭霜
J37nB399_p0753b06║葉似天花如何是寺中境師云好看一勺寄奴泉進
J37nB399_p0753b07║云袈裟僧古偈盂缽養生龍如何是人中意師云喜
J37nB399_p0753b08║時開笑口愁處蹙眉頭進云假如人境意俱忘和尚
J37nB399_p0753b09║作麼生相接師便打進云既然人境意俱忘未審過
J37nB399_p0753b10║在甚麼處師復打進云且道現前大眾今日得何三
J37nB399_p0753b11║昧師云有口解喫飯進云恁麼則言下了然歸及第
J37nB399_p0753b12║大家撫掌笑乾坤去也師噓一聲乃云鶴林長老多
J37nB399_p0753b13║嗔少喜不是愁柴便是愁米正愁悶間忽有個人來
J37nB399_p0753b14║報道莫愁悶且從容草玄閣上子雲公數日已前曾
J37nB399_p0753b15║有約今朝一定到山中齋也有嚫也有每人一個大
J37nB399_p0753b16║饅首不特山僧生歡喜彌勒如來開笑口肚皮喫得
J37nB399_p0753b17║飽膨脝面對南山看北斗復舉歸宗禪師因僧問如
J37nB399_p0753b18║何是佛宗云即汝便是僧云如何保任宗云一翳在
J37nB399_p0753b19║眼空花亂墜師云歸宗恁麼荅話也是就釘打鐵這
J37nB399_p0753b20║僧雖解承當爭奈腳底未穩山僧則不然若有問如
J37nB399_p0753b21║何是佛向他道拄杖子如何保任良久云扶過斷橋
J37nB399_p0753b22║水伴歸明月村下座。
J37nB399_p0753b23║ 小參
J37nB399_p0753b24║早參師云今朝冬至一陽生石筍抽條賀太平惟有
J37nB399_p0753b25║山僧拄杖子不屬陰陽不變更遂拈起拄杖云為甚
J37nB399_p0753b26║昨日拄杖子走出山門外四大部洲遶一匝方回莫
J37nB399_p0753b27║道四大部洲遶一匝饒他遶遍無邊剎土總離我這
J37nB399_p0753b28║裏不得卓拄杖下座。
J37nB399_p0753b29║早參師云山僧今早拈香禮佛祝聖拜年已畢金山
J37nB399_p0753b30║塔為筆楊子江為墨太虛為紙大書四句偈且道那
J37nB399_p0753c01║四句偈歲朝把筆百事大吉天下太平萬民樂業。
J37nB399_p0753c02║早參師云諸方過冬鬧浩浩鶴林過冬靜悄悄池邊
J37nB399_p0753c03║鴨子凍匾嘴斗裏蝦兒都不跳跳一跳三十棒要不
J37nB399_p0753c04║要何故[漸/耳]勤底卻被懶底笑今朝節屆書雲灰飛葭
J37nB399_p0753c05║管還有不屬陰陽消長者麼出來道道時有僧作禮
J37nB399_p0753c06║云請和尚證明師云證明個甚麼僧擬議師便打乃
J37nB399_p0753c07║云山僧若也道出極是現成極是巧妙且道是那一
J37nB399_p0753c08║句驀拈拄杖指云濂溪祠向米家墳摩笄山對張王
J37nB399_p0753c09║廟。
J37nB399_p0753c10║中秋早參師云大眾昨夜可曾看見月華麼以兩手
J37nB399_p0753c11║作圓月樣云始初這樣大以兩手又放開些云漸漸
J37nB399_p0753c12║這樣大乃大拓開兩手旋風繞云後來這樣大這樣
J37nB399_p0753c13║大無邊無際普天匝地明察秋毫不容擬議咦可惜
J37nB399_p0753c14║好個境界那時諸人總在睡夢中影也不知呵呵大
J37nB399_p0753c15║笑歸方丈。
J37nB399_p0753c16║早參師云昨日舊歲今朝新年祝延
J37nB399_p0753c17║皇帝聖壽萬年普天之下慶賀豐年若老若少身添一
J37nB399_p0753c18║年若僧若俗大家拜年且道拜年相見一句作麼生
J37nB399_p0753c19║春風滿面人情喜必定今年勝去年。
J37nB399_p0753c20║晚參師云禪須參個實頭禪不在腳尖語句邊若是
J37nB399_p0753c21║有人親撞著馬師碑在寺門前還有撞著者麼若撞
J37nB399_p0753c22║著自應頭破腦裂血流滿地若道撞不著終日出出
J37nB399_p0753c23║入入為甚當面蹉過。
J37nB399_p0753c24║晚參山僧嘗見人說醫星落在鎮江所以名醫甚多
J37nB399_p0753c25║四方來就醫者亦不少山僧恰似個三家村裡窮醫
J37nB399_p0753c26║生外面雖掛了藥牌店裡並沒有參苓菧木鬱金牛
J37nB399_p0753c27║黃等貴重藥草只有幾枚芭荳不管疑難雜病乃至
J37nB399_p0753c28║佛法禪道病憎凡慕聖病耽迷著悟病沉空滯有病
J37nB399_p0753c29║猒喧求靜病莽蕩豁達病昏沉散亂病水浸石頭病
J37nB399_p0753c30║鬼窟裡作活計病久入膏肓不治病禪和子八萬里
J37nB399_p0754a01║千微細極微細種種毛病總與他一枚巴豆喫下忽
J37nB399_p0754a02║然將肚腸裏宿物盡情打落一些氣息也無既平復
J37nB399_p0754a03║後不得補益太早順時保重切宜忌口何故自恃無
J37nB399_p0754a04║病猶帶病根在。
J37nB399_p0754a05║冬至晚參師舉僧問古德云如何是冬來意荅曰京
J37nB399_p0754a06║師出大黃是何意旨大家道道看一僧喝一僧云踏
J37nB399_p0754a07║破草鞋赤腳走一僧作舞一居士云開口見膽一僧
J37nB399_p0754a08║聳身作放炮聲師擒住云既放了靜更炮為甚巡人
J37nB399_p0754a09║犯夜僧擬議師直打退乃頌云僧問冬來意京師出
J37nB399_p0754a10║天黃嶺頭風色暖漏泄早梅香。
J37nB399_p0754a11║除歲晚參師云冬窮歲盡時如何秪剩一雙窮相手
J37nB399_p0754a12║信手拈來用不窮家常活計般般有眾兄弟還知否
J37nB399_p0754a13║也有底歸家穩坐也有底途中奔走途中家舍不相
J37nB399_p0754a14║離蝦跳何曾出得斗爆竹如雷震耳聾百獸潛藏獅
J37nB399_p0754a15║子吼分明漏泄祖師機笑破東村阿婆口且道即今
J37nB399_p0754a16║一句畢竟又作麼生大盡三十夜小盡二十九。
J37nB399_p0754a17║落堂師問新到興化僧天下水都是向東流為甚興
J37nB399_p0754a18║化水向西流僧云翻轉面皮師云翻轉後又如何僧
J37nB399_p0754a19║喝師云再喝看進云猶嫌少在師打云翻轉你看進
J37nB399_p0754a20║云是何心行師云山僧罪過復示一偈云人間有水
J37nB399_p0754a21║盡朝東惟有昭陽水不同識得源頭無彼此翻然拽
J37nB399_p0754a22║轉逆流中。
J37nB399_p0754a23║ 示眾
J37nB399_p0754a24║除夕示眾師云今夜是臘月三十夜了記得古人有
J37nB399_p0754a25║除夕詩云一年將盡夜萬里未歸人這兩句詩無論
J37nB399_p0754a26║僧俗凡在客中飄泊者讀之靡不感嘆何謂也一年
J37nB399_p0754a27║三百六十日今夜是個盡頭徹底時節豈不是一年
J37nB399_p0754a28║將盡夜人人知道的而萬里未歸人莫要限定萬里
J37nB399_p0754a29║或有出外在百里幾百里千里幾千里乃至萬里幾
J37nB399_p0754a30║萬里未曾到家皆謂之未歸人到今夜來未免總要
J37nB399_p0754b01║思量家鄉親緣眷屬不獨貧窮的風餐兩宿囊無半
J37nB399_p0754b02║文流離困苦要思量家鄉假饒富貴的做官做到極
J37nB399_p0754b03║品尊榮無比今夜也要思量家鄉經商的貿易稱意
J37nB399_p0754b04║獲了千倍萬倍利息今夜亦更要思量家鄉何故只
J37nB399_p0754b05║為情緣濃厚熟處難忘而我禪和子且又不然辭親
J37nB399_p0754b06║割愛圓頂方袍離鄉背井萬水千山撥草瞻風尋師
J37nB399_p0754b07║擇友惟道是求以法為親異姓同居莫非眷屬南州
J37nB399_p0754b08║北縣總是家鄉無年可盡無家可歸十世古今始終
J37nB399_p0754b09║不離于當念無邊剎境自他不隔于毫端日日是好
J37nB399_p0754b10║日年年是好年誰分舊歲新歲處處可安居那計故
J37nB399_p0754b11║鄉異鄉逍遙放曠去住自由如此方謂之到家了事
J37nB399_p0754b12║漢也如心地未穩道眼未明空喪光陰虛消信施但
J37nB399_p0754b13║知事逐眼前過不覺老從頭上來而今臘月三十夜
J37nB399_p0754b14║閻羅老子與你們打算飯錢將何抵償曠劫長在途
J37nB399_p0754b15║中何時方得到家簡點平日我慢山高無明海闊與
J37nB399_p0754b16║道相違離家轉遠名之為可怜憫者雖然有個方便
J37nB399_p0754b17║不妨就路還家立地受用若也會去自是不歸歸便
J37nB399_p0754b18║得五湖煙景有誰爭其或未然來年更有新條在惱
J37nB399_p0754b19║亂春風卒未休。
J37nB399_p0754b20║上元夜示眾師舉古德走馬燈偈云團團遊去又來
J37nB399_p0754b21║遊無個明人指路頭除卻心中三昧火刀鎗人馬一
J37nB399_p0754b22║齊休山僧亦有一偈茫茫火宅競貪遊長夜輪迴迷
J37nB399_p0754b23║路頭一隊皮中無血漢隨人腳轉幾時休此事貴在
J37nB399_p0754b24║自己立定腳跟作得主宰所謂即今休去便休去若
J37nB399_p0754b25║覓了時終未了你若不肯休歇迴光返照只管向外
J37nB399_p0754b26║馳求轉走轉遠轉急轉遲蹉卻路頭了也如何得不
J37nB399_p0754b27║蹉路頭去早知燈是火飯熟已多時。
J37nB399_p0754b28║端陽示眾師云五月五日是端陽俗人爭喫雄黃酒
J37nB399_p0754b29║今年不見鬥龍船江上雖無山上有江上既沒得龍
J37nB399_p0754b30║船山上又那裡得來驀豎起拳云纔把些些頭角露
J37nB399_p0754c01║興雲布雨遍乾坤。
J37nB399_p0754c02║病起示眾山僧今年四十五一場病來沒處躲寒熱
J37nB399_p0754c03║交攻不肯休金剛也把眼睛努一聲咳嗽響如雷通
J37nB399_p0754c04║身汗下渾似雨黃面瞿曇曾有言真個有身必有苦
J37nB399_p0754c05║幸而山僧有個安閒法且道有個什麼安閒法死了
J37nB399_p0754c06║任填溝壑去健來且把杖黎閒。
J37nB399_p0754c07║結制夜示眾師云鶴林空空常住今冬忽然結制又
J37nB399_p0754c08║無知浴承當事事不能次第瓢笠遠近而來十方共
J37nB399_p0754c09║相會聚大家勇猛直前要與佛祖出氣禪須參個徹
J37nB399_p0754c10║頭莫等時流兒戲自己胸中流出方能蓋天蓋地眾
J37nB399_p0754c11║兄弟須仔細夜來黑地經行切忌撞著露柱。
J37nB399_p0754c12║示眾師云休休休得風流處且風流歇歇歇甕裏何
J37nB399_p0754c13║嘗走卻鱉休不得歇不得知汝胸中各疑惑莫疑惑
J37nB399_p0754c14║兩個五十是一百咄。
J37nB399_p0754c15║落堂開示師云萬古碧潭空界月再三撈摝始應知
J37nB399_p0754c16║如何是知的事眾荅不契師云知之一字眾禍之門
J37nB399_p0754c17║不如不知好遂旋風打散歸方丈。
J37nB399_p0754c18║二七落堂示眾師云一七飯錢猶自可二七飯錢不
J37nB399_p0754c19║易還設問現前諸衲子幾人能透祖師關大眾韭露
J37nB399_p0754c20║易晞風燈易滅人命無常難保呼吸若老若少作速
J37nB399_p0754c21║火急而今不了後悔無及未得入頭者須尋個入頭
J37nB399_p0754c22║處已得入頭者須尋個出頭處然而正眼觀來只貴
J37nB399_p0754c23║直下了然那裡有甚出入既無出入為甚又有祖師
J37nB399_p0754c24║關乃豎起竹篦驀擲下云兩岸猿聲啼不歇扁舟已
J37nB399_p0754c25║過萬重山。
J37nB399_p0754c26║入堂示眾師以拄杖作搖櫓勢復作唱歌聲云月落
J37nB399_p0754c27║烏啼霜滿天江楓漁火對愁眠鎮江城外鶴林寺夜
J37nB399_p0754c28║半鐘聲到客船乃高聲連喚云客船到來大家來買
J37nB399_p0754c29║些東西過年一僧云某甲不買師云你又出來作麼
J37nB399_p0754c30║僧禮拜師便打一僧云某甲無者閒家具師云何不
J37nB399_p0755a01║上前來做個主顧一僧云和尚開什麼店師打云貨
J37nB399_p0755a02║也不識卓拄杖云黃金自有黃金價終不和沙賣與
J37nB399_p0755a03║人。
J37nB399_p0755a04║舒城歸示眾師云山僧自重陽日出門一路涉水登
J37nB399_p0755a05║山衝風冒雨遇幾般奇特事過采石磯見李白騎鯨
J37nB399_p0755a06║捉月到清泉寺聞魯肅閉戶讀書浮山遠投子青互
J37nB399_p0755a07║相迎送華蓋峰春秋嶺迭作主賓從舒城轉到一深
J37nB399_p0755a08║山中叢林可觀人煙冷落正嗟嘆間忽走出個憨布
J37nB399_p0755a09║袋來呵呵大笑云鶴林長老何緣到此山僧道特來
J37nB399_p0755a10║相尋你布袋裏多年積聚許多骨底骨董分些我回
J37nB399_p0755a11║去供養如何他便一把捏緊布袋口再也不肯放下
J37nB399_p0755a12║山僧道看你肚皮雖大胸襟太窄我不過來試試你
J37nB399_p0755a13║何必著忙兩下遂別山僧憶著大眾撥轉船頭歸心
J37nB399_p0755a14║如箭適纔到塔上禮拜未了先老和尚便問汝帶甚
J37nB399_p0755a15║東西回來供養我植上座道受盡辛勤徒往返了無
J37nB399_p0755a16║一物獻吾師大眾老和尚既沒得供養諸人都莫妄
J37nB399_p0755a17║想。
J37nB399_p0755a18║示眾師云虱多不癢債多不愁山僧向來衣單淡泊
J37nB399_p0755a19║有幾件替換底俱已典在舖裏買柴供眾了秪剩一
J37nB399_p0755a20║件鶻臭衫無漿水錢洗浣行者輩往往見而驚曰和
J37nB399_p0755a21║尚穿底衣服這樣虱多如何穿得山僧渾然不覺所
J37nB399_p0755a22║謂虱多不癢鶴林常住一無所有值此荒歲難以支
J37nB399_p0755a23║持東也欠債西也欠債今日來催明日來討山僧始
J37nB399_p0755a24║初顧惜體面生怕出乖露醜逗到計窮力極迴避不
J37nB399_p0755a25║及處索性覿體擔當冤頭債主彼此和做一家竟成
J37nB399_p0755a26║相忘所謂債多不愁只是有人問如何是祖師西來
J37nB399_p0755a27║意卻抓著山僧癢處便與他劈脊一棒他卻不知痛
J37nB399_p0755a28║癢又動著山僧愁處且道愁個什麼不覺日又夜爭
J37nB399_p0755a29║教人少年。
J37nB399_p0755a30║示眾師云蚊子叮人毒如蝎惱得山僧睡不徹無端
J37nB399_p0755b01║夜半發無明卻把床頭扇打折大眾夜來蚊子甚多
J37nB399_p0755b02║還有叮不著者麼若道叮不著直似頑銅鈍鐵若道
J37nB399_p0755b03║叮著為甚皮下無血。
J37nB399_p0755b04║誕日示眾師云山僧昨日入城街上見一人面帶菜
J37nB399_p0755b05║色口裏唱云肚饑勞勞心裏嘈瓜州糴米鎮江淘楊
J37nB399_p0755b06║子江裏挑清水五州山上斫柴燒山僧叱云你這獃
J37nB399_p0755b07║漢現前一路店舖上饅頭卷子燒餅油餈乃至金剛
J37nB399_p0755b08║臍吊桶底何所不有只消兩三文錢隨分買些喫當
J37nB399_p0755b09║下就飽何故捨近求遠當面錯過夫參學人亦如是
J37nB399_p0755b10║須參活句莫參死句這漢從前所執者死句山僧所
J37nB399_p0755b11║示者活句他若肚饑要到瓜州糴起米來轉回到鎮
J37nB399_p0755b12║江淘起來重到楊子江中挑起清水來又到五州山
J37nB399_p0755b13║斫起柴來恁麼費許多氣力纍纍堆堆煮起飯來只
J37nB399_p0755b14║恐飯不能煮成人先餓死了又如病人服藥須用活
J37nB399_p0755b15║方莫用板方若執定板方不能醫病反受其害要察
J37nB399_p0755b16║其脈理審其病由以活方治之加滅補瀉各得其宜
J37nB399_p0755b17║起死回生即刻見效今時學者直截指示他他卻不
J37nB399_p0755b18║信喜走遠路試舉其一餘皆如是設有人問如何是
J37nB399_p0755b19║諸佛出身處劈脊與他一棒他卻不解直下承當或
J37nB399_p0755b20║向他道東山水上行或云西河火裏坐又不能言外
J37nB399_p0755b21║薦取句中透脫不是錯認定盤星定是總作奇特想
J37nB399_p0755b22║如這獃漢一般食在口邊不解嘆只管東尋西覓不
J37nB399_p0755b23║肯休歇所謂即今休去便休去欲覓了時無了時今
J37nB399_p0755b24║晚倘有人問如何是諸佛出身處但向他道山僧今
J37nB399_p0755b25║年四十六便歸方丈。
J37nB399_p0755b26║元旦普茶次師云當日先和尚嘗示人云凡說法無
J37nB399_p0755b27║有定時無有定處無有定時則早亦可說晚亦可說
J37nB399_p0755b28║坐亦可說立亦可說無有定處則法堂上亦可說僧
J37nB399_p0755b29║堂前亦可說丈室中亦可說齋堂裏亦可說一切時
J37nB399_p0755b30║一切處皆可說貴要應時及節說得恰好山僧今夜
J37nB399_p0755c01║向齋堂裏說法去也只是沒得恰好的句供養眾兄
J37nB399_p0755c02║弟良久指燈云今年燈似去年紅。
J37nB399_p0755c03║一日師拈黑豆一顆問眾云古人道善財參遍處黑
J37nB399_p0755c04║豆未生芽且道這個從何而來眾下語皆不契師叱
J37nB399_p0755c05║云好一隊青頭白臉禪師總被一粒烏豆換卻眼睛。
J37nB399_p0755c06║示眾端午日有以紙製假蜈蚣呈似山僧遂戲粘壁
J37nB399_p0755c07║上凡來見者靡不驚疑怖畏曰壁上一條蜈蚣及審
J37nB399_p0755c08║視久之知是假底諸念便息夫蜈蚣一小虫耳假者
J37nB399_p0755c09║尚能使人驚疑怖畏若是更可怪者即親手製作之
J37nB399_p0755c10║人驀忽見之亦生驚疑怖畏自視久之不覺大笑所
J37nB399_p0755c11║以道畫師畫地獄醜狀百千般放筆從頭看特地骨
J37nB399_p0755c12║毛寒嗚呼心生則種種法生心滅則種種法滅是知
J37nB399_p0755c13║驚疑怖畏真假生滅在人不在物也玄沙遇虎子湖
J37nB399_p0755c14║看狗之類莫就他物上作解會應須向自己分上看
J37nB399_p0755c15║取始得雖然切不得動著動著則喪身失命。
J37nB399_p0755c16║ 頌古
J37nB399_p0755c17║ 世尊初生。
J37nB399_p0755c18║孃胎纔出口吧吧傍若無人莫漫誇潦倒雲門椎不
J37nB399_p0755c19║殺至今天下事如麻。
J37nB399_p0755c20║ 世尊未離兜率。
J37nB399_p0755c21║未離兜率降王宮未出母胎度人畢分明口款已供
J37nB399_p0755c22║通驗得真贓莫擒賊。
J37nB399_p0755c23║ 迦葉倒剎竿。
J37nB399_p0755c24║難兄難弟愁復喜倒卻剎竿沒道理殃害兒孫無了
J37nB399_p0755c25║期七縱八橫扶不起。
J37nB399_p0755c26║ 清淨行者不入涅槃。
J37nB399_p0755c27║呂洞賓失卻寶劍張果老踏碎葫蘆兩人夾路相逢
J37nB399_p0755c28║著平地登仙興不孤。
J37nB399_p0755c29║ 善財採藥。
J37nB399_p0755c30║隨手拈來草一莖等閒殺活任縱橫藥頭秪為太靈
J37nB399_p0756a01║驗醫得蒼生病轉深。
J37nB399_p0756a02║ 傅大士講經。
J37nB399_p0756a03║大士揮案一下梁王失卻眼睛未曾如是我聞早已
J37nB399_p0756a04║信受奉行。
J37nB399_p0756a05║ 女子出定。
J37nB399_p0756a06║甜瓜徹蒂甜苦瓠連根苦文殊與罔明活陷在深土。
J37nB399_p0756a07║ 六祖風旛。
J37nB399_p0756a08║不是風旛仁者心動大小祖師開眼說夢箇中端的
J37nB399_p0756a09║少知音落花流水閒相送。
J37nB399_p0756a10║ 國師塔樣。
J37nB399_p0756a11║國師塔樣不假造作突出虛空一任描摸。
J37nB399_p0756a12║ 馬祖一喝百丈三日耳聾黃檗聞之不覺吐舌。
J37nB399_p0756a13║迅雷一擊大雄峰直得髑髏俱粉碎電掣青天舌吐
J37nB399_p0756a14║遲拜相白衣何足貴。
J37nB399_p0756a15║ 南泉與歸宗麻谷同去參南陽國師泉先於路
J37nB399_p0756a16║ 上畫一圓相曰道得即去宗於圓相中坐谷作
J37nB399_p0756a17║ 女人拜泉曰與麼則不去也宗曰是什麼心行
J37nB399_p0756a18║ 泉乃相喚曰不去禮國師。
J37nB399_p0756a19║王老師慣捏怪引得同行坐底坐拜底拜粧出許多
J37nB399_p0756a20║醜態咄莫道中途信已通親見國師猶遠在。
J37nB399_p0756a21║ 南泉示眾曰王老師賣身去也阿誰要買一僧
J37nB399_p0756a22║ 出云某甲買師云不作貴不作賤汝作麼生買
J37nB399_p0756a23║ 僧無對。
J37nB399_p0756a24║散盡敵國家資難將滯貨脫掉不作貴賤誰酬鬥奪
J37nB399_p0756a25║卻無人要。
J37nB399_p0756a26║ 南泉斬貓。
J37nB399_p0756a27║兩堂爭貓直下一刀心肝剖出不剩皮毛。
J37nB399_p0756a28║ 趙州頭戴草鞋。
J37nB399_p0756a29║父業子承草鞋頂戴救得貓兒賊身俱敗。
J37nB399_p0756a30║ 盤山將順世告眾曰有人描得吾真否眾將所
J37nB399_p0756b01║ 寫真呈不契普化出曰某甲描得師曰何不呈
J37nB399_p0756b02║ 似老僧化乃打筋斗而出師曰這漢向後掣風
J37nB399_p0756b03║ 顛去在。
J37nB399_p0756b04║師欲歸真卻問真由他妙手向前陳風顛普化傳相
J37nB399_p0756b05║似畫虎成貍笑殺人。
J37nB399_p0756b06║ 盤山示眾曰似地擎山不知山之孤峻如石含
J37nB399_p0756b07║ 玉不知玉之無瑕若如此者是名出家。
J37nB399_p0756b08║地擎山而忘峻石含玉而忘瑕竹裏鶯聲春日雲中
J37nB399_p0756b09║犬吠仙家。
J37nB399_p0756b10║ 夾山參船子。
J37nB399_p0756b11║不知笑裏有戈矛一釣金鱗便上鉤夾岸桃花風雨
J37nB399_p0756b12║後滿船紅淚映江流。
J37nB399_p0756b13║ 三角示眾曰凡說法須用應時應節時有僧問
J37nB399_p0756b14║ 四黃四赤時如何師曰三月杖頭挑曰為甚麼
J37nB399_p0756b15║ 滿肚皮貯氣師曰爭奈一條繩何曰如何得出
J37nB399_p0756b16║ 氣去師曰直待皮穿。
J37nB399_p0756b17║拋擲何曾動腳尖鼓將閒氣掣風顛縱然紮得繩頭
J37nB399_p0756b18║緊未待皮穿輥上天。
J37nB399_p0756b19║ 良遂曰諸人知處良遂總知良遂知處諸人不
J37nB399_p0756b20║ 知。
J37nB399_p0756b21║右軍去後墨池渾智永曾將鐵褁門莫向人前誇大
J37nB399_p0756b22║口知之一字禍之根。
J37nB399_p0756b23║ 鹽官犀牛扇。
J37nB399_p0756b24║扇破犀牛何處尋未開口已角猙獰世間無限丹青
J37nB399_p0756b25║手一片傷心畫不成。
J37nB399_p0756b26║ 瑞巖主人公。
J37nB399_p0756b27║自呼自應弄精魂大煞嘵嘵費舌根死後惺惺復誰
J37nB399_p0756b28║應盤陀石長碧苔痕。
J37nB399_p0756b29║ 玄沙白紙。
J37nB399_p0756b30║父子迢迢各一天寸心難倩筆頭傳白紙能通千里
J37nB399_p0756c01║信至今此話錯流傳。
J37nB399_p0756c02║ 風穴因僧問如何是清淨法身穴云金沙灘上
J37nB399_p0756c03║ 馬郎婦。
J37nB399_p0756c04║金沙灘上誰家女便肯將身嫁馬郎可奈臨期違所
J37nB399_p0756c05║願洞房臭卻粉皮囊。
J37nB399_p0756c06║ 藥山謂高沙彌云見說長安甚鬧高曰吾國晏
J37nB399_p0756c07║ 然。
J37nB399_p0756c08║長安市上何其鬧吾國從來自晏然柳巷花街四五
J37nB399_p0756c09║百管絃樓閣二三千。
J37nB399_p0756c10║ 佛事
J37nB399_p0756c11║  古南先老和尚週忌上供
J37nB399_p0756c12║金棺揜耀後彈指已週年鼻孔全窺見依然沒半邊
J37nB399_p0756c13║盡謂今日是我老和尚入滅之辰且不知我老和尚
J37nB399_p0756c14║現在說法顧左右云且道說箇什麼遂插香云分明
J37nB399_p0756c15║記取。
J37nB399_p0756c16║  三週設供
J37nB399_p0756c17║吾師示寂已三年日日袈裟禮塔前劫火洞然毫未
J37nB399_p0756c18║盡洪波白浪任滔天巴陵三轉語妙祖只一句乃至
J37nB399_p0756c19║吾密翁一句也無今日不肖為先師又說箇甚麼可
J37nB399_p0756c20║奈兒郎貧徹骨聊陳一盞寄奴泉既是貧徹骨寄奴
J37nB399_p0756c21║泉復何來借婆衫子拜婆年。
J37nB399_p0756c22║  送先老和尚舍利入塔
J37nB399_p0756c23║好所無縫塔送入真舍利既是無縫又作麼生入舉
J37nB399_p0756c24║起舍利云眾兄弟急著眼覷永鎮祖師崗光明炤天
J37nB399_p0756c25║地。
J37nB399_p0756c26║  秀峰岫雲和尚計音至上供
J37nB399_p0756c27║太白山中早得名古南會下惟兄長中興秀峰廢祖
J37nB399_p0756c28║庭法雨均施人天仰繼遷雲巖破山法席瞌睡虎聲
J37nB399_p0756c29║諸方震響弟也愧非乎小廝風顛兄乃實同乎睦州
J37nB399_p0756c30║推獎天各一方時深馳想擬一過吳門談心抵掌詎
J37nB399_p0757a01║料遽爾藏蹤千聖莫知所往情關手足可勝悲怏聊
J37nB399_p0757a02║獻以京口三山之疊翠長江萬頃之滄浪陳列座前
J37nB399_p0757a03║用申供養大眾還知我秀峰法兄平生受用不盡處
J37nB399_p0757a04║麼孤雲出岫本無心月落依然在天上。
J37nB399_p0757a05║  為受業師十週設供
J37nB399_p0757a06║過橋遭[搷*頁]山河破擦背光生浴室中父子古今同一
J37nB399_p0757a07║遇不堪千載泣西風我老師一生整刷祖庭肯堂肯
J37nB399_p0757a08║搆開化一方承先啟後可見而知之者至於廣願弘
J37nB399_p0757a09║慈密功深行小子弗能舉其萬一大眾即今還見吾
J37nB399_p0757a10║老師末後面目麼澗畔龍吟千嶂舞林間鶴唳九天
J37nB399_p0757a11║聞。
J37nB399_p0757a12║  為慧朗師起龕
J37nB399_p0757a13║東方既白日出卯山林處處聞啼鳥北斗藏身沒處
J37nB399_p0757a14║尋一道神光常皎皎那伽定入忘昏曉門戶豁開絕
J37nB399_p0757a15║邊表密移一步看飛龍莫把虛空踏破了喝一喝便
J37nB399_p0757a16║起。
J37nB399_p0757a17║  舉火
J37nB399_p0757a18║把住時密不通風佛眼難覷放行時著天匝地迥絕
J37nB399_p0757a19║遮攔且正恁麼時把住即是放行即是擲火炬云劫
J37nB399_p0757a20║火洞然毫未盡當陽脫體露金風。
J37nB399_p0757a21║  為收供勤修禪德火
J37nB399_p0757a22║勤修勤修生緣徽州中歲棄俗最老實頭多年收供
J37nB399_p0757a23║願力未周積勞成病今日難留攛下火炬云山僧助
J37nB399_p0757a24║汝一把火脫體風光得自由。
J37nB399_p0757a25║  為汝風杲和尚火
J37nB399_p0757a26║入廛垂手接人來應化隨方莫可猜火燄堆頭親說
J37nB399_p0757a27║法通身活眼洞然開茲者獻歲三日汝老法兄到我
J37nB399_p0757a28║山中相見次便云衰軀不久欲謝世緣換房子住至
J37nB399_p0757a29║期借重為我打箇圓相下一把火預為申請惟乞慈
J37nB399_p0757a30║諾植上座道新年頭何故說末後句汝兄道實非戲
J37nB399_p0757b01║言更有所托如朽骨火後當鍛成灰颺之江流餧之
J37nB399_p0757b02║魚鱉切勿埋土建塔使占十方常住地此語早曾囑
J37nB399_p0757b03║之張魯菴護法幸同留意無違我願可也詎料別來
J37nB399_p0757b04║未幾果如前言嗚呼老法兄之道眼明徹機用超卓
J37nB399_p0757b05║諸方共所推重至若逆行方便不留朕跡孰能測其
J37nB399_p0757b06║端倪驀豎火炬云小弟今日不免依教奉行去也遂
J37nB399_p0757b07║打一圓相云請看一具黃金骨百煉光明愈轉新。
J37nB399_p0757b08║  除夕為野生上座火
J37nB399_p0757b09║六十三年似消雪人命無常在呼吸臘月三十正此
J37nB399_p0757b10║時鐵額銅頭避不及既避不及即今向何處安身立
J37nB399_p0757b11║命攛火炬云野火燒不盡春風吹又生。
J37nB399_p0757b12║  了義禪人火
J37nB399_p0757b13║生來死去不隔纖塵若了此義觸處皆真即今為汝
J37nB399_p0757b14║了此真實義去也沙村白雪仍含凍江縣紅梅已放
J37nB399_p0757b15║春投炬。
J37nB399_p0757b16║  正知禪德起龕
J37nB399_p0757b17║正恁麼時知箇甚麼卓拄杖云看腳下。
J37nB399_p0757b18║  舉火
J37nB399_p0757b19║未得安閒法難辭八苦煎無常風火逼時刻不相延
J37nB399_p0757b20║正知禪德生前為眾打供頗有道念且問汝平日在
J37nB399_p0757b21║鎮江城裏出出入入自己腳跟下一片田地還曾踏
J37nB399_p0757b22║著也未若也踏著五條街上門門透千歲橋邊路路
J37nB399_p0757b23║通倘或未然烈燄亙天無避處急須照顧兩莖眉遂
J37nB399_p0757b24║投炬。
J37nB399_p0757b25║  佛起法屬起龕
J37nB399_p0757b26║金沙名家子早把塵煙割披緇二十年俗氣猶未脫
J37nB399_p0757b27║不肯念南無只喜教子曰生死到頭來掘井難濟渴
J37nB399_p0757b28║若能得其本自然不愁末且道如何是本以杖擊龕
J37nB399_p0757b29║云佛種從緣起。
J37nB399_p0757b30║  舉火
J37nB399_p0757c01║五蘊山頭世界寬四方八面絕遮攔欲知立命安身
J37nB399_p0757c02║處烈燄光中著眼看。
J37nB399_p0757c03║  大司馬科公命代作先老和尚祭文
J37nB399_p0757c04║恭惟鶴林堂上本師牧雲老和尚舍利窣多波之前
J37nB399_p0757c05║曰於戲惟師道德廣被法界七座寶坊說法自在起
J37nB399_p0757c06║太白燈接滹沱脈正令全提最為烜赫一條白棒打
J37nB399_p0757c07║鳳羅龍風行草偃宇內欽崇晚年謝事行藏莫測佳
J37nB399_p0757c08║山水間隨意自適研窮經論指示後學祖意教意一
J37nB399_p0757c09║貫穿卻法門不幸遽沉巨楫四眾失怙人天悲泣磨
J37nB399_p0757c10║笄峰頭十方坐斷千載馬師相為侶伴三山秀拔長
J37nB399_p0757c11║江接天蓮池竹院師其在焉塔石忽送泉湧靈龕全
J37nB399_p0757c12║身復現湖海具瞻火後舍利八表燦然弟子企慕非
J37nB399_p0757c13║一日矣山川修阻望風遙禮覲諸法嗣即如覲師仰
J37nB399_p0757c14║承慈蔭曷能忘之敬爇瓣香神馳塔右督師南來未
J37nB399_p0757c15║遑躬叩以法為親死生不隔遙展寸私伏祈鑒格。
J37nB399_p0757c16║ 行實
J37nB399_p0757c17║潤州鶴林天樹植禪師蘇之常熟劉氏子母張氏夢
J37nB399_p0757c18║日輪東昇誕師時崇禎壬申臘月十四日也未期歲
J37nB399_p0757c19║左臂患癱父母危之有老僧過門摩其頂曰此子根
J37nB399_p0757c20║器不凡他時必當為一代祖師紹隆佛種何慮其命
J37nB399_p0757c21║短乎因命名曰劉祖自幼天資穎悟甫九齡見庭前
J37nB399_p0757c22║出小松一株塾師云此松不屬栽乃飛子墮地而生
J37nB399_p0757c23║名曰飛來松也師即詠飛來松詩曰本具靈根不用
J37nB399_p0757c24║栽飛來端不墮塵埃毫芒便有參天勢他日堪為梁
J37nB399_p0757c25║棟材里人傳誦異之未幾父喪家貧遂廢學年十五
J37nB399_p0757c26║決志白母投本邑破山邁菴德禪師出家十九薙染
J37nB399_p0757c27║一日師侍德登山見鑿井者師問曰高山頂上水從
J37nB399_p0757c28║何來德曰試把你頭頂上錐箇洞看有血出否師領
J37nB399_p0757c29║旨一日擇菜次又遇一老宿激發深信有此事遂密
J37nB399_p0757c30║密叩已而參辛卯秋禮牧雲門和尚于惟實居師問
J37nB399_p0758a01║如何是父母未生前本來面目門云今日汝且隨我
J37nB399_p0758a02║往頂山寺回來與汝說門回師跪而啟曰如今求老
J37nB399_p0758a03║和尚為某甲說門驀豎起拳曰這樣大栗子汝喫得
J37nB399_p0758a04║幾個師忽有省遂起立曰美食不中飽人餐門曰只
J37nB399_p0758a05║恐不是玉是玉也大奇師曰何奇之有門頷之丙申
J37nB399_p0758a06║冬師往堯峰費隱容和尚處受具戒後參石奇雲和
J37nB399_p0758a07║尚于南廣屢次問話被雲打出一日師挑土次雲以
J37nB399_p0758a08║杖攔路曰道一句放汝過去師踢開杖便行雲驟步
J37nB399_p0758a09║扯什擔曰不許亂統親切道一句來放汝師云和尚
J37nB399_p0758a10║自己不出坡更要擔閣別人雲放手而笑一日輪師
J37nB399_p0758a11║磨麥次師竟定而不動同磨僧推師手曰何不大家
J37nB399_p0758a12║著力師推磨向前忽然大徹信口成偈曰千椎百拶
J37nB399_p0758a13║枉勞神一撥輕輕便轉身粉碎虛空撲落地依然杷
J37nB399_p0758a14║柄屬當人進呈雲雲接偈置向背後問云還有麼便
J37nB399_p0758a15║與一掌雲攔胸擒住曰汝見甚麼道理敢打老僧師
J37nB399_p0758a16║云這是甚麼所在說道理雲拓開曰放汝三十棒師
J37nB399_p0758a17║云請和尚自領拂袖便出至晚雲落堂舉師偈當眾
J37nB399_p0758a18║稱賞師掩耳而出師又參福巖容平陽忞皆有機契
J37nB399_p0758a19║合具見別章師歷諸方惟事古南門和尚為久門遂
J37nB399_p0758a20║作手書招還愛重彌切一日門問眾曰臨濟在黃檗
J37nB399_p0758a21║手裏喫棒為甚向大愚肋下還拳師曰是非只為多
J37nB399_p0758a22║開口門曰三頓棒到你身上又如何師云恩大難酬
J37nB399_p0758a23║門休去康熙己酉春命師掌記室於古南偶患寒症
J37nB399_p0758a24║幾絕門語師云汝病勢已重宜急打點師曰生也好
J37nB399_p0758a25║死也好何用著急門云生又不生死又不死時如何
J37nB399_p0758a26║師云有勞和尚掛念門曰汝甚得病中受用幸加保
J37nB399_p0758a27║重病起門題自真付師有澗中泥彈重拈出喚作明
J37nB399_p0758a28║珠付後人之句并跋囑語辛亥冬門將示寂復以法
J37nB399_p0758a29║衣授師繼席鶴林師提綱舉要揀魔辨異具擇法眼
J37nB399_p0758a30║律身節儉同眾作息有古德風平日言句或勿存稿
J37nB399_p0758b01║參徒輩私錄十之一請付梓師不久復示偈曰大于
J37nB399_p0758b02║經卷無人看誰理山僧亂葛藤爾又何勞徒費力自
J37nB399_p0758b03║知長處一無能其謙謹若此十四年天孚祐書記受
J37nB399_p0758b04║師付囑拜辭還京師示曰茲當法門秋晚汝歸燕臺
J37nB399_p0758b05║切須韜晦善自保重勿辜負師家本念況山僧年來
J37nB399_p0758b06║多病不久住世凡我學道人唯以生死為大不可繫
J37nB399_p0758b07║念去留著人我相或水邊林下且去隨緣自了當體
J37nB399_p0758b08║先佛之言為極則也十九年冬十月上浣師遂示寂
J37nB399_p0758b09║荼毘後門人建塔于杜鵑樓之東塢焉噫師九歲能
J37nB399_p0758b10║詩文語言動靜罔不中節至其參悟後機鋒迅利當
J37nB399_p0758b11║仁不讓各傳寰宇道播海內然則向者摩頂之老僧
J37nB399_p0758b12║豈虛語哉。
J37nB399_p0758b13║    極樂社法侄祖杲頓首拜撰
J37nB399_p0758b14║
J37nB399_p0758b15║
J37nB399_p0758b16║
J37nB399_p0758b17║
J37nB399_p0758b18║
J37nB399_p0758b19║
J37nB399_p0758b20║
J37nB399_p0758b21║
J37nB399_p0758b22║
J37nB399_p0758b23║
J37nB399_p0758b24║
J37nB399_p0758b25║
J37nB399_p0758b26║
J37nB399_p0758b27║
J37nB399_p0758b28║
J37nB399_p0758b29║
J37nB399_p0758b30║
J37nB399_p0758c01║ 塔銘
J37nB399_p0758c02║鶴林天樹植禪師塔銘師諱行植字天樹蘇之常熟
J37nB399_p0758c03║劉氏子母張氏誕師於崇禎壬申臘月十四日將生
J37nB399_p0758c04║之夕夢日輪東昇及期歲左臂患癱有老僧過之摩
J37nB399_p0758c05║其頂曰此祖位中人也病不足憂耳父即命名曰劉
J37nB399_p0758c06║祖未幾果平復三四歲最穎異七歲就塾一日塾師
J37nB399_p0758c07║指庭前小松曰此樹因飛子墮地而生今呼飛來松
J37nB399_p0758c08║小子能詠之乎師即應聲曰本具靈根不用栽飛來
J37nB399_p0758c09║還自出塵埃毫芒便有參天勢他日堪為梁棟材里
J37nB399_p0758c10║人傳頌異之年九歲值父喪家貧廢學至十五求出
J37nB399_p0758c11║家白母再四投本邑破山邁菴德禪師十九始落髮
J37nB399_p0758c12║嘗侍德登山見鑿井者師問曰高山頂上水從何來
J37nB399_p0758c13║德曰設把你頭頂上錐個洞看有血出否師稍喻其
J37nB399_p0758c14║意又隨眾擇菜次聞一老宿激發參禪方知有向上
J37nB399_p0758c15║一等事辛卯秋禮牧雲門和尚於惟實居師問如何
J37nB399_p0758c16║是本來面目門曰今汝且隨往頂山寺回當與汝說
J37nB399_p0758c17║及回師跪而啟曰求和尚可為某甲說矣門驀豎起
J37nB399_p0758c18║拳曰這樣大栗子汝能喫得幾個師忽有省遂起立
J37nB399_p0758c19║曰美食不中飽人餐門曰只恐不是玉是玉也大奇
J37nB399_p0758c20║師云何奇之有門頷之丙申冬師往堯峰費隱容和
J37nB399_p0758c21║尚處求受具戒後參石奇雲和尚於南廣屢次問話
J37nB399_p0758c22║被雲打出一日師挑土次雲以杖攔路曰道一句放
J37nB399_p0758c23║汝過師踢起杖便行雲驟步扯住擔曰不許亂統親
J37nB399_p0758c24║切道一句來師曰和尚自己不出坡更要擔閣別人
J37nB399_p0758c25║雲放手而笑一日輪師磨麥次師竟立住不推同磨
J37nB399_p0758c26║僧推師手曰何不大家著力師忽曳磨廓然大悟信
J37nB399_p0758c27║口成偈曰千椎百拶枉勞神一撥輕輕便轉身粉碎
J37nB399_p0758c28║虛空撲落地依然把柄屬當人進呈方丈雲接偈置
J37nB399_p0758c29║向背後復問曰還有否師便與一掌雲攔胸摛住曰
J37nB399_p0758c30║汝見什麼道理敢打老僧師云者是甚麼所在說道
J37nB399_p0759a01║理雲拓開云放汝三十棒師云請和尚自領拂袖便
J37nB399_p0759a02║出至晚雲落堂舉師偈對眾稱賞師掩耳而出後參
J37nB399_p0759a03║福巖容平陽忞語皆契合二大老皆器重焉師諸方
J37nB399_p0759a04║遍參惟福巖平陽南廣與古南門和上為心服四師
J37nB399_p0759a05║之間又獨依門和尚為最久或違左右門即作手書
J37nB399_p0759a06║招之人皆謂古南座下雖多人惟師一人特蒙其愛
J37nB399_p0759a07║重也一日門問眾云臨濟在黃蘗手裡喫棒為甚向
J37nB399_p0759a08║大愚肋下還拳師出眾曰是非只為多開口門云三
J37nB399_p0759a09║頓棒到你身上又如何師云恩大難酬門休去康熙
J37nB399_p0759a10║己酉春師在古南掌記室忽患寒症幾絕門語師曰
J37nB399_p0759a11║汝病勢已重宜急打點師云生也好死也好何用著
J37nB399_p0759a12║急門云生又不生死又不死時如何師云有勞和尚
J37nB399_p0759a13║挂念門曰得病中受用乃爾耶病起門自題真像有
J37nB399_p0759a14║澗中泥彈重拈出喚作明珠付後人之句并出囑語
J37nB399_p0759a15║以付師辛亥冬門示寂復授師法衣繼鶴林法席屢
J37nB399_p0759a16║遭歉歲同眾薄粥度時作息與俱不謀利養以行道
J37nB399_p0759a17║自任無倦怠丈室內不蓄可貴物有輒易米供眾一
J37nB399_p0759a18║飽大江南北聞風趨從座下參徒俱真樸老成之士
J37nB399_p0759a19║每陞堂說法要不拘早晚出語直捷聽者易領會無
J37nB399_p0759a20║論久參初學一見師粘縛為之盡解皆得師垂一言
J37nB399_p0759a21║半句之力也有記錄其平日所說法語者師悉戒勿
J37nB399_p0759a22║存乃示偈曰大千經卷無人看誰理山僧亂葛藤由
J37nB399_p0759a23║是座下英才益眾師嚴力淘鑄不妄許可惟囑天孚
J37nB399_p0759a24║祐書記一人祐氏族燕山即投京師廣濟寺薙染十
J37nB399_p0759a25║四年遠嚮師名因南渡金山下竟投鶴林師留侍月
J37nB399_p0759a26║日知是法器遂付授衣拂且云當茲佛法凋殘之日
J37nB399_p0759a27║山僧之後賴爾一人汝歸燕切宜善自韜晦毋輕欲
J37nB399_p0759a28║出頭徒衒虛名辜負師家本念況山僧年來多病在
J37nB399_p0759a29║世不能久汝但水邊林下隨緣養道當體先佛之言
J37nB399_p0759a30║為極則也因示喝曰佛祖根源最值捷機先薦得便
J37nB399_p0759b01║為親法門擔子令分付他日弘揚廣濟人十九年冬
J37nB399_p0759b02║十月上浣師示微疾安然趺坐而逝緇素哀慕奉茶
J37nB399_p0759b03║毘建塔於本山杜鵑樓之東塢焉嗚呼師之才不第
J37nB399_p0759b04║見於機辨縱橫而詩文甚富也師之德不第形於恭
J37nB399_p0759b05║儉誠篤而慈忍兼施也余也家世海昌嘗遊學江南
J37nB399_p0759b06║熟聞師之道風久矣而恨未親炙今戊辰春計偕來
J37nB399_p0759b07║京與四明偉載和尚為方外交最厚嘗聞偉公嘆息
J37nB399_p0759b08║法門前輩落落無幾存後起者多不能建如鶴林吾
J37nB399_p0759b09║宗典型也而惜乎住世不久法席至今虛焉適遇其
J37nB399_p0759b10║門人天孚祐公集師鶴林語錄將付梓藏板於吾浙
J37nB399_p0759b11║之楞嚴寺思乞余為文銘其塔并歸鶴林立石願垂
J37nB399_p0759b12║伊師於不朽余因偉公與孚公伯仲也師偉公之父
J37nB399_p0759b13║行也余與偉公交不以門外視余夫復何辭乃據狀
J37nB399_p0759b14║直述其生平梗概如此使千百世下知禪宗一代名
J37nB399_p0759b15║宿洵不能埋沒云爾遂為銘銘曰。
J37nB399_p0759b16║濟河一樹大哉覆陰根蟠太白至今森森爰發厥枝
J37nB399_p0759b17║維十有二亭亭古南舒葉獨異繼植而芳鶴林蒼蒼
J37nB399_p0759b18║鶴聲在天以翱以翔鐵甕作鐘金山作杵動化作龍
J37nB399_p0759b19║沛興時雨暢矣本懷身名弗埋歸歟歸歟空遺隻鞋
J37nB399_p0759b20║白玉在石黃金在土光明所及燕越吳楚杜鵑僂東
J37nB399_p0759b21║花開自紅廊然無聖誰識其中
J37nB399_p0759b22║賜進士出身翰林院庶吉士海昌弟子查昇拜撰
J37nB399_p0759b23║
J37nB399_p0759b24║
J37nB399_p0759b25║ 癸丑
J37nB399_p0759b26║召對太學生候補詹事府錄事平江弟子許國賓拜
J37nB399_p0759b27║書
J37nB399_p0759b28║北京廣濟寺嗣法門人湛祐立石
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院