選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首 頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經 第三十七冊 No. B393《華巖還初佛禪師語錄》
J37nB393_p0658b01║華巖還初佛禪師語錄卷下
J37nB393_p0658b02║  門人寂遐等編
J37nB393_p0658b03║ 機緣
J37nB393_p0658b04║師乃蜀省富順縣人父姓高母楊氏第四子于二十
J37nB393_p0658b05║五依師翁聖可和尚雉落師初參靈峰大師問如何
J37nB393_p0658b06║是觀自在峰坐定云自在觀音師云在甚麼處峰云
J37nB393_p0658b07║當面不識師便喝峰云臨濟四喝你者是那喝師又
J37nB393_p0658b08║喝峰云我三十年參方今日始見半個禪師又同眾
J37nB393_p0658b09║喫茶峰云山僧有一隻聖箭東邊要射西邊大將軍
J37nB393_p0658b10║師云折卻了也峰云你甚處見得師桌上一掌峰云
J37nB393_p0658b11║未在師云百拶碎傍有一僧云好隻聖箭射不著師
J37nB393_p0658b12║劈面便掌。
J37nB393_p0658b13║師參雲峰體宗和尚師問四大幻身將甚麼作主峰
J37nB393_p0658b14║卓拄杖一下師云謝和尚指示峰呵呵大笑師禮拜
J37nB393_p0658b15║旬日又問頭頭是法何一法著力峰便打師云學人
J37nB393_p0658b16║不用者一法峰云你道來看師便喝峰又打師禮拜
J37nB393_p0658b17║三十日普茶又問三十日到來將甚麼作把柄峰云
J37nB393_p0658b18║一碟黃[飢-几+追]兩碗茶師云恰好下口峰云恐脹壞汝肚
J37nB393_p0658b19║皮師云飽休。
J37nB393_p0658b20║師參昭覺丈和尚結制落堂師問盡大地是箇鐵饅
J37nB393_p0658b21║頭被者漢一拳打破覺云百拶碎始得師拂袖歸眾。
J37nB393_p0658b22║師參華巖師翁和尚一日入方丈問有佛處不可住
J37nB393_p0658b23║無佛處急走過如何是有佛處和尚便喝師禮拜尚
J37nB393_p0658b24║云你是會得拜會不得拜師云傍觀者親尚云你喚
J37nB393_p0658b25║甚麼作傍觀者師又拜尚云卻成兩個師拂袖便出
J37nB393_p0658b26║一日疑德山公案聞住火板畢和尚纔出方丈師迎
J37nB393_p0658b27║住云鐘未響鼓未鳴向甚麼處去尚劈面便掌師云
J37nB393_p0658b28║且喜和尚會末後句尚云不勞重拈出。
J37nB393_p0658b29║師翁和尚一日落堂問文殊是七佛之師因甚出女
J37nB393_p0658b30║子定不得師云話頭忘卻了又問罔明初地菩薩因
J37nB393_p0658c01║甚出女子定得師云猶有話頭在又問女子具甚麼
J37nB393_p0658c02║手眼得近佛座師遂作女人拜尚云我與你作揖又
J37nB393_p0658c03║作麼生師又作女人拜和尚便打從此機緣時時相
J37nB393_p0658c04║契以偈印云言下知端的宗通說亦通不懷人我見
J37nB393_p0658c05║定絕五家宗。
J37nB393_p0658c06║本師和尚舉世尊不說說迦葉不聞聞常示人參究
J37nB393_p0658c07║師入廚問僧云你作麼生參究僧展兩手云叫我參
J37nB393_p0658c08║個甚麼師云被我勘破傍有一僧豎拳云還勘得破
J37nB393_p0658c09║者個麼師云腳忙手亂作麼。
J37nB393_p0658c10║師入堂一僧云作麼生師云數珠僧云不必數師云
J37nB393_p0658c11║在我手裏僧云既在手裏數他作麼師云切莫空過
J37nB393_p0658c12║師見一雞與人相鬥其人打之師入堂問僧云參禪
J37nB393_p0658c13║人何不相救僧云豈不聞庵內人不知庵外事師云
J37nB393_p0658c14║一等死漢僧云只今是死是活師云你自定當看僧
J37nB393_p0658c15║云生死事盡在我手裏師云你將甚麼作生死僧擬
J37nB393_p0658c16║議師便打。
J37nB393_p0658c17║解制後僧問今年有多少人坐禪師云二十餘人進
J37nB393_p0658c18║云有幾人打破漆桶師云箇箇打破進云既是打破
J37nB393_p0658c19║見甚麼道理師拈紙示之進云有紙拈紙無紙拈箇
J37nB393_p0658c20║甚麼師云待你打破漆桶來向汝道。
J37nB393_p0658c21║一僧辭去師云鐵釘飯木楂羹是難吞吐故汝辭去
J37nB393_p0658c22║有二僧在傍皆擬議師云果然一僧云師也承當不
J37nB393_p0658c23║下師云賊過張弓。
J37nB393_p0658c24║梁居士問行則同行坐則同坐臥則同眠阿那個是
J37nB393_p0658c25║父母未生前本來面目師云你即今在甚麼處士云
J37nB393_p0658c26║在者裏師云者裏是甚麼士擬議師便打士一喝師
J37nB393_p0658c27║打云你再喝一喝看士便拜師又打士云清風與明
J37nB393_p0658c28║月師云不是遂徵云靈龜豫曉因甚不知其死士擬
J37nB393_p0658c29║議師便開示士禮退。
J37nB393_p0658c30║師入堂僧問金剛經上有四眼是那四眼師云一一
J37nB393_p0659a01║問將來進云如何是天眼師豎起拳進云如何是佛
J37nB393_p0659a02║眼師放下拳進云如何是法眼師便喝進云如何是
J37nB393_p0659a03║慧眼師云你向者一喝會得許你具一隻眼。
J37nB393_p0659a04║師入堂考工問一僧你讀儒書耶進云是師云吾無
J37nB393_p0659a05║隱乎爾你作麼生會僧拂袖歸眾師便打。
J37nB393_p0659a06║問一僧父母未生前如何是本來面目僧便喝師云
J37nB393_p0659a07║除了者一喝又作麼生僧擬議師便打。
J37nB393_p0659a08║又問一僧父母未生前如何是本來面目僧云頭頭
J37nB393_p0659a09║撞著師云父母未生前那裏是你開口處僧擬議師
J37nB393_p0659a10║便打。
J37nB393_p0659a11║ 入室
J37nB393_p0659a12║僧入師云你每日經樓上看經將那一句了你生死
J37nB393_p0659a13║僧彈指一下師云者箇是過去諸佛的那個是你的
J37nB393_p0659a14║僧云一刀兩斷師云將甚麼作刀僧豎起拳師云猶
J37nB393_p0659a15║做手腳在。
J37nB393_p0659a16║僧入師云生從何來死從何去僧云無來無去師云
J37nB393_p0659a17║我早上考工你在甚麼處僧默然師云你無言我無
J37nB393_p0659a18║語。
J37nB393_p0659a19║僧入師云你一向住山你將住山道一句來僧便喝
J37nB393_p0659a20║師云嚇殺老僧。
J37nB393_p0659a21║僧入師云不思善不思惡那個是省上座本來面目
J37nB393_p0659a22║僧便喝師云一喝如金剛王寶劍一喝如踞地獅子
J37nB393_p0659a23║一喝如探竿影草一喝不作一喝用你是那一喝僧
J37nB393_p0659a24║默然師云參去。
J37nB393_p0659a25║僧入師云我前日問汝西宗汝不會今日道看僧云
J37nB393_p0659a26║本來面目師云你將甚麼作本來面目僧云一嘴黑
J37nB393_p0659a27║鬍子師云燒了時如何僧無語。
J37nB393_p0659a28║僧入師云未開口時我便棒是賞是罰僧云是賞師
J37nB393_p0659a29║云老僧未拈棒時作麼生僧豎起拳師云燒了時又
J37nB393_p0659a30║作麼生僧以腳畫地作圓相師云腳忙手亂。
J37nB393_p0659b01║僧入師以拄杖卓一卓云會麼僧云不會師打云會
J37nB393_p0659b02║麼僧云不會師又打。
J37nB393_p0659b03║僧入師云今早打汝三棒你道是賞是罰僧云是賞
J37nB393_p0659b04║師云賞在甚處僧云在和尚師又打云再喫一頓。
J37nB393_p0659b05║僧入師云萬法歸一一歸何處僧云遊山翫水師云
J37nB393_p0659b06║虛費草鞋錢。
J37nB393_p0659b07║僧入師云你在老和尚處為侍者和尚向你說甚麼
J37nB393_p0659b08║僧云無法可說師云你即今說的[漸/耳]僧擬議師云莫
J37nB393_p0659b09║道無法好。
J37nB393_p0659b10║僧入師云你遊遍諸方真實道一句看僧云無實處
J37nB393_p0659b11║師云空過一生僧拂袖便行師云果然空過。
J37nB393_p0659b12║僧入師云三界惟心萬法惟識因甚今日不知明日
J37nB393_p0659b13║事僧云不向和尚道師云不妨道看僧云若向和尚
J37nB393_p0659b14║道矢上加尖師云果然。
J37nB393_p0659b15║一沙彌入師云如何是孝順之子沙彌無語師代云
J37nB393_p0659b16║吾常于此切。
J37nB393_p0659b17║僧入師拈布毛吹一吹云會麼僧無語師云老僧吹
J37nB393_p0659b18║布毛是微處如何是你映微僧又無語師云參去。
J37nB393_p0659b19║僧入師云有句無句如藤倚樹樹倒藤枯句歸何處
J37nB393_p0659b20║僧云收放在此師云甚麼所在說收說放僧禮退。
J37nB393_p0659b21║僧入師云念佛的是誰僧云打三入室師云打三入
J37nB393_p0659b22║室與你甚麼相干僧便喝師云你者一喝是念佛底
J37nB393_p0659b23║是不念佛底僧云不會師云參去。
J37nB393_p0659b24║一僧入方丈作禮云做工夫不上路請和尚開示師
J37nB393_p0659b25║召云近前來僧便近前師云你參的是甚麼話頭僧
J37nB393_p0659b26║云父母未生前師云你問我向你道僧便退身問云
J37nB393_p0659b27║父母未生前如何是本來面目師招手云近前來僧
J37nB393_p0659b28║又近前師云誰敢駭汝僧云不會師云誰道汝不上
J37nB393_p0659b29║路。
J37nB393_p0659b30║師問居士你者一月在甚麼處住士云城中師云是
J37nB393_p0659c01║甚麼境界士豎起拳師云把火來燒卻士又豎起拳
J37nB393_p0659c02║云還燒得者箇麼師云送者亡士出去。
J37nB393_p0659c03║一僧號自圓師呼近前僧便作禮師以竹篦向地打
J37nB393_p0659c04║圓相云會麼僧云不會師云何不道自圓。
J37nB393_p0659c05║一僧辭去師云開春本堂和尚歸院你還來否僧云
J37nB393_p0659c06║來師云你有常住所繫放不下僧云大限臨頭有甚
J37nB393_p0659c07║所繫師云既然如是且住莫去僧云暫時未了師云
J37nB393_p0659c08║果然放不下。
J37nB393_p0659c09║ 拈古
J37nB393_p0659c10║昔有一老宿一夏不為師僧說話有一僧云一夏來
J37nB393_p0659c11║只恁空過不敢望和尚說佛法得聞正因兩字也得
J37nB393_p0659c12║老宿聞云闍黎莫誓速若論正因一字也無道了叩
J37nB393_p0659c13║齒云適來無端不合與麼道鄰房有老宿聞云好一
J37nB393_p0659c14║釜羹被一顆鼠糞污卻雪竇云誰家釜裏沒一兩顆。
J37nB393_p0659c15║拈云二老宿瞞天說價就地還錢者僧雖爾憨癡也
J37nB393_p0659c16║解捋虎鬚何也不入虎穴焉得虎子。
J37nB393_p0659c17║神仙僧密禪師與洞山同行次見白兔走過仙云俊
J37nB393_p0659c18║哉洞曰作麼生仙曰大似白衣拜相洞曰老老大大
J37nB393_p0659c19║作與麼說話仙曰你又作麼生洞曰積代簪纓暫時
J37nB393_p0659c20║落魄。 拈云神仙亦非欠少大似拋磚引玉洞山也不
J37nB393_p0659c21║較多與人拔楔抽釘雖然如是殊不知遭人檢點檢
J37nB393_p0659c22║點個甚麼貪觀天上月失卻手中橈。
J37nB393_p0659c23║ 舉古
J37nB393_p0659c24║舉須菩提說法帝釋雨花尊者問云此花從天得耶
J37nB393_p0659c25║帝釋云弗也從地得耶帝釋云弗也從人得耶帝釋
J37nB393_p0659c26║云弗也從何得耶帝釋舉手尊者云如是如是。 師云
J37nB393_p0659c27║尊者是肯他雨花耶是肯他舉手耶諸人點檢得出
J37nB393_p0659c28║許你諸人具眼其或未然猶隔津在。
J37nB393_p0659c29║ 頌古
J37nB393_p0659c30║ 睹星悟道。
J37nB393_p0660a01║六年冷坐雪山中寒艷雰雰逐滿空忽睹明星開正
J37nB393_p0660a02║眼無端玅用一腔紅。
J37nB393_p0660a03║ 女子出定。
J37nB393_p0660a04║兩兩三三父父子子看來好事不如無耳愚而能智
J37nB393_p0660a05║智而能愚一條拄杖兩人舁。
J37nB393_p0660a06║ 昔有一老宿不為師僧說話因緣。
J37nB393_p0660a07║尊宿也不說者僧也不疑任麼傍不肯俱是丈夫兒。
J37nB393_p0660a08║ 黃龍三關。
J37nB393_p0660a09║生緣佛手與驢腳把住玄關別一天若契其機掉背
J37nB393_p0660a10║去不如脅下便還拳。
J37nB393_p0660a11║ 靈雲見桃花悟道。
J37nB393_p0660a12║觸目明明是眼華其中不肯有玄沙眼無筋也舌無
J37nB393_p0660a13║骨總到而今不作家。
J37nB393_p0660a14║ 婆子燒菴。
J37nB393_p0660a15║正恁麼時生鐵鑄何妨逆境共相依老婆非是顯乖
J37nB393_p0660a16║俏把火燒菴圖地肥。
J37nB393_p0660a17║ 萬法歸一一歸何處。
J37nB393_p0660a18║大人機變猶如急箭直透九重不掛一線。
J37nB393_p0660a19║ 僧問石門年窮歲盡時如何門云東村王老夜
J37nB393_p0660a20║ 燒錢。
J37nB393_p0660a21║問甚分明答甚奇何嘗節外更生枝一生伎倆渾然
J37nB393_p0660a22║盡到處逢人痛著錐。
J37nB393_p0660a23║ 僧問洞山如何是衲僧孔竅山云十八女子不
J37nB393_p0660a24║ 繫裙。
J37nB393_p0660a25║明明一句通方語堪與時人共舉揚隨類現形俱漏
J37nB393_p0660a26║泄呼奴作主太郎當。
J37nB393_p0660a27║ 僧問溈山如何是百丈真山下禪床叉手而立
J37nB393_p0660a28║ 又問如何是和尚真山便坐。
J37nB393_p0660a29║二真不假丹青畫起倒分明說似伊的是從源親見
J37nB393_p0660a30║得神頭鬼面露家私。
J37nB393_p0660b01║ 神仙僧密禪師與洞山同行次見白兔走過因
J37nB393_p0660b02║ 緣。
J37nB393_p0660b03║玉兔能狡猾突出令人看猶被他換卻刺腦入膠盆。
J37nB393_p0660b04║ 疏山手中握木蛇僧問和尚手中是甚麼山提
J37nB393_p0660b05║ 起云曹家女。
J37nB393_p0660b06║平常捏怪沒遮攔見者聞者毛骨寒佛口蛇心咸莫
J37nB393_p0660b07║測活人抬在死人棺。
J37nB393_p0660b08║ 青原令石頭持書與南嶽讓和尚問不慕諸聖
J37nB393_p0660b09║ 因緣。
J37nB393_p0660b10║去去來來為甚忙草鞋足下路頭長雖然不動纖毫
J37nB393_p0660b11║也依舊遭他一斧傷。
J37nB393_p0660b12║ 又。
J37nB393_p0660b13║險處險兮平處平莫將知解妄疏親從來不借他人
J37nB393_p0660b14║力無輻高車任縱橫。
J37nB393_p0660b15║ 紫玉山道通禪師因于[由*頁]問如何是黑風吹其
J37nB393_p0660b16║ 船舫漂墮羅剎鬼國通云客作漢問與麼事作
J37nB393_p0660b17║ 什麼于失色通云即此便是黑風吹其船舫漂
J37nB393_p0660b18║ 墮羅剎鬼國于便作禮。
J37nB393_p0660b19║瞞天說價就地還錢等閒一喚萬法周圓兩眼瞠開
J37nB393_p0660b20║誰少欠惡因緣是好因緣。
J37nB393_p0660b21║ 布袋和尚。
J37nB393_p0660b22║布袋布袋是何三昧惑亂于人有甚自在不如放下
J37nB393_p0660b23║空手行一任優游無罣礙。
J37nB393_p0660b24║ 黃龍誨機問巖頭如何是祖師西來意頭云你
J37nB393_p0660b25║ 解救餈麼機云解頭云救餈去機又問玄泉泉
J37nB393_p0660b26║ 拈起皂角云會麼機云不會泉放下皂角作洗
J37nB393_p0660b27║ 勢機便作禮云原來佛法無別泉云你見甚麼
J37nB393_p0660b28║ 道理機云某甲問巖頭頭云你解救餈麼豈不
J37nB393_p0660b29║ 是解黏今日和尚拈皂角亦是解黏所以道無
J37nB393_p0660b30║ 別泉呵呵大笑機乃有省。
J37nB393_p0660c01║救餈皂角攪肚腸呵呵含笑絕商量東家中毒西家
J37nB393_p0660c02║發始信婆婆是小娘。
J37nB393_p0660c03║ 僧問趙州如何是佛州云庭前柏樹子。
J37nB393_p0660c04║果甚希奇老趙州隨機應變最難酬通身手眼通身
J37nB393_p0660c05║用馬子驢兒喚作牛。
J37nB393_p0660c06║ 我在葉縣備曾試之十首。
J37nB393_p0660c07║莫將此事當尋常惡罵捶打忍耐強幾番曲折成良
J37nB393_p0660c08║器始得春光化日長。
J37nB393_p0660c09║千磨百折最為良不是浮山誰敢當如水投水盈一
J37nB393_p0660c10║器方堪法社作金湯。
J37nB393_p0660c11║縱有許多不稱意翻然改換是良方大乘根器非容
J37nB393_p0660c12║易葉縣浮山一脈長。
J37nB393_p0660c13║巧梓方能裁曲直何嘗枉費一莖材只因繩墨有差
J37nB393_p0660c14║舛縱是靈樁也受災。
J37nB393_p0660c15║不憚春秋並暑寒秖圖打破者泥團一毫頭上翻觔
J37nB393_p0660c16║斗天自高兮地自寬。
J37nB393_p0660c17║死生二字日隄防叩彼明師益我長何必安排再巧
J37nB393_p0660c18║妙實心達本自承當。
J37nB393_p0660c19║纔乍相逢怒氣昂任憑惡水反安庠撼搖不動一株
J37nB393_p0660c20║樹堪與行人作蔭涼。
J37nB393_p0660c21║婆心不厭加鞭策直指男兒入眾流上古焉能如此
J37nB393_p0660c22║切千軍易得將難求。
J37nB393_p0660c23║專心慕道謾徘徊大山火輪赴善財樓閣門開見彌
J37nB393_p0660c24║勒一聲含笑嘆奇哉。
J37nB393_p0660c25║曹洞宗風賴阿誰遠公隻手可能為故教異苗翻茂
J37nB393_p0660c26║盛密固靈根總不遺。
J37nB393_p0660c27║ 白雲問公輔牛淳乎。
J37nB393_p0660c28║照用同時以叱之牛淳不懼逆風吹輕蹄踏破煙花
J37nB393_p0660c29║後直入眾群也大奇。
J37nB393_p0660c30║ 退思日用與理矛盾者極多。
J37nB393_p0661a01║工夫如似剝芭蕉芭蕉剝盡理自消到此不須求玄
J37nB393_p0661a02║玅頭頭法法具該超。
J37nB393_p0661a03║ 扣彼所長礪我所短。
J37nB393_p0661a04║立行丈夫志為法渾忘卑扣彼所長處輔我不足而
J37nB393_p0661a05║今古之模範天人之道師。
J37nB393_p0661a06║ 古人一日不作一日不食之戒。
J37nB393_p0661a07║前輩力行後作標不惟日長道根苗時人若效前賢
J37nB393_p0661a08║志千兩黃金也易消。
J37nB393_p0661a09║ 豫備則無患。
J37nB393_p0661a10║樞機于未發時刻謹隄防一朝伎倆盡漆桶忽放光。
J37nB393_p0661a11║ 城東老母不欲見佛。
J37nB393_p0661a12║與佛同生不認真隱跡藏蹤太不仁如斯苦解就陰
J37nB393_p0661a13║止倒轉鎗旗劈面陳。
J37nB393_p0661a14║ 摩訶祖師。
J37nB393_p0661a15║苦骨勞形怎放過摩訶二字口中歌歌來歌去無歌
J37nB393_p0661a16║也煮石烹砂滋味多。
J37nB393_p0661a17║ 金剛圈。
J37nB393_p0661a18║尋常道箇金剛圈方則方兮圓則圓要與揚岐同出
J37nB393_p0661a19║氣還當鼻孔自遼天。
J37nB393_p0661a20║ 栗棘蓬。
J37nB393_p0661a21║栗蓬無味使君參擬議思量便不安臨濟兒孫非捏
J37nB393_p0661a22║怪尋常茶飯幾人餐。
J37nB393_p0661a23║ 無位真人。
J37nB393_p0661a24║兩眼瞠開無少欠朝朝起倒共相隨聞聲見色誰能
J37nB393_p0661a25║會只許佳人獨自知。
J37nB393_p0661a26║ 臨濟四喝。
J37nB393_p0661a27║全提正令已施行不動干戈見太平四海聞名天下
J37nB393_p0661a28║治宗風大振鬼神欽。
J37nB393_p0661a29║惡聲震動大雄峰裂破魔宮透九重百獸聞之皆腦
J37nB393_p0661a30║裂千妖百怪盡藏蹤。
J37nB393_p0661b01║入門慣弄探頭竿亦任與麼徹骨寒若是玲瓏師子
J37nB393_p0661b02║子當機覿面不相瞞。
J37nB393_p0661b03║我王庫裏原無物狹路相逢豈放過一手抬兮一手
J37nB393_p0661b04║搦大家齊唱太平歌。
J37nB393_p0661b05║ 兩堂首座齊下喝。
J37nB393_p0661b06║老漢恁麼道短長兩堂首座錯承當雖然賓主明如
J37nB393_p0661b07║日莫認細姑作小娘。
J37nB393_p0661b08║ 二禪客。
J37nB393_p0661b09║問師佛法從何入喝下分明意路灰任麼也是蝦[跳-兆+孛]
J37nB393_p0661b10║跳何曾出得斗中來。
J37nB393_p0661b11║ 大顛擯首座。
J37nB393_p0661b12║顆顆明珠一百八機前不薦似乎瞎三三兩兩透重
J37nB393_p0661b13║關不怕石頭行路滑。
J37nB393_p0661b14║獅兒返擲復同行痛為深加不順情只教銀牆與鐵
J37nB393_p0661b15║壁私通車馬恁施乘。
J37nB393_p0661b16║ 雪覆千山因甚孤峰不白。
J37nB393_p0661b17║銀玉覆千山孤峰不點雪瞞頇天下人長處誰知得。
J37nB393_p0661b18║ 虎以肉為食因甚不食其子。
J37nB393_p0661b19║鼻孔遼天怒氣昂橫身獨露令人忙雖然以肉為佳
J37nB393_p0661b20║饌由愛兒孫個個長。
J37nB393_p0661b21║ 金翅噉龍因甚食佛不得。
J37nB393_p0661b22║飛騰鼓翅似雷轟吸盡龍孫毒氣沖因甚恁麼難食
J37nB393_p0661b23║佛慈心無盡意皈雄。
J37nB393_p0661b24║ 密啟其意。
J37nB393_p0661b25║父子相酬倡銀山鐵壁籬知他端的旨笑破口唇皮。
J37nB393_p0661b26║ 悟後亦如喪考妣。
J37nB393_p0661b27║綿綿與密密密密與綿綿如人常在室何愁家不全。
J37nB393_p0661b28║ 二郎關帕子岩作麼生轉。
J37nB393_p0661b29║要會與麼事須是恁麼人信手拈瓦礫可以當佳珍。
J37nB393_p0661b30║ 人人眼蓋乾坤因甚一塵便翳。
J37nB393_p0661c01║蓋覆乾坤日何妨塵入間誰知正法眼滅卻瞎驢邊。
J37nB393_p0661c02║ 馬祖令人送書與徑山道欽禪師書中作一圓
J37nB393_p0661c03║ 相欽師發緘於圓相中著一點卻封回忠國師
J37nB393_p0661c04║ 云欽師猶被馬師惑雪竇云徑山被惑且置若
J37nB393_p0661c05║ 將呈似國師別作個甚麼伎倆免被惑去有老
J37nB393_p0661c06║ 宿云當時坐卻便休亦有道但與劃破。
J37nB393_p0661c07║點畫分明文彩彰其中不肯有南陽顯師見處有何
J37nB393_p0661c08║別短任短兮長任長。
J37nB393_p0661c09║月裏嬋娥織錦緯週行運用繞須彌忘疲不別東西
J37nB393_p0661c10║面夜夜工成不下機。
J37nB393_p0661c11║只把磨磚當作鏡而今依樣畫葫蘆自家早被讓師
J37nB393_p0661c12║惑多少人曾免得無。
J37nB393_p0661c13║ 曹溪源流頌
J37nB393_p0661c14║  南嶽讓禪師
J37nB393_p0661c15║勞形苦骨不辭直入金毛窟裏久久識破迷蹤咬人
J37nB393_p0661c16║不露牙齒
J37nB393_p0661c17║  馬祖一禪師
J37nB393_p0661c18║人在家中坐禍從天上來雖非自家事不獨自家災
J37nB393_p0661c19║  百丈海禪師
J37nB393_p0661c20║觸目何曾見甚過渾然平地起風波從斯百丈遭其
J37nB393_p0661c21║踏代代兒孫墮網羅
J37nB393_p0661c22║  黃蘗運禪師
J37nB393_p0661c23║見色聞聲不是聲本無一物絕疏親雖然志過於師
J37nB393_p0661c24║也誘壞時人立主賓
J37nB393_p0661c25║  臨濟玄禪師
J37nB393_p0661c26║群師隊裏賣風顛諸老遭他一串穿千古惡名心行
J37nB393_p0661c27║致而今滅卻瞎驢邊
J37nB393_p0661c28║  興化獎禪師
J37nB393_p0661c29║學得口頭處處誇吾兄折倒沒些些縱然棒下分明
J37nB393_p0661c30║也美玉無瑕卻有瑕
J37nB393_p0662a01║  南院顒禪師
J37nB393_p0662a02║如斯境界向誰誇驚起龍蛇露爪牙此老若無殺活
J37nB393_p0662a03║語定成勾賊破吾家
J37nB393_p0662a04║  風穴沼禪師
J37nB393_p0662a05║問師佛法怎商量拄杖頻頻為舉揚兩眼瞠開天地
J37nB393_p0662a06║闊明然遍界不曾藏
J37nB393_p0662a07║  首山念禪師
J37nB393_p0662a08║寥寥此道誰擔荷撒手歸家心子大不是銅頭鐵額
J37nB393_p0662a09║兒年代深遠識那箇
J37nB393_p0662a10║  汾陽昭禪師
J37nB393_p0662a11║走過諸方未審詳師師有道我無長冤家撞著于狹
J37nB393_p0662a12║路詣實供通呈賊贓
J37nB393_p0662a13║  石霜圓禪師
J37nB393_p0662a14║迅雷疾電敢輕酬拶著通身血汗流掩口大聲從此
J37nB393_p0662a15║露尋常見解不他求
J37nB393_p0662a16║  揚岐會禪師
J37nB393_p0662a17║只知搊住他邊覓不解反身自己求缽裏投針契會
J37nB393_p0662a18║處驢兒馬子白知羞
J37nB393_p0662a19║  白雲端禪師
J37nB393_p0662a20║問師受業舉前由掃盡煙塵事已休笑裏藏刀猛會
J37nB393_p0662a21║得腳跟不動上層樓
J37nB393_p0662a22║  五祖演禪師
J37nB393_p0662a23║大道堂堂非玅玄等閒一拶自忘筌而今要得皮毛
J37nB393_p0662a24║異拽轉繩頭痛與鞭
J37nB393_p0662a25║  圓悟勤禪師
J37nB393_p0662a26║侍師左右不辭勞贏得庭前柏樹高堪與人天標景
J37nB393_p0662a27║緻蹈其轍者悉英豪
J37nB393_p0662a28║  虎丘隆禪師
J37nB393_p0662a29║眼中寬闊任添沙錯認拳頭也不差若是見他不的
J37nB393_p0662a30║當俾人事事亂如麻
J37nB393_p0662b01║  應菴華禪師
J37nB393_p0662b02║半載依依明上來一朝結下驢年胎拈香幾度高聲
J37nB393_p0662b03║罵海底冤深何日灰
J37nB393_p0662b04║  密菴傑禪師
J37nB393_p0662b05║密菴莫道扣師尋日用耳邊沒好言拶著通身俱是
J37nB393_p0662b06║眼承當解道破砂盆
J37nB393_p0662b07║  破菴先禪師
J37nB393_p0662b08║覿體分明為點破何嘗會得箇中來翛然句裏鋒鋩
J37nB393_p0662b09║露刺殺傍觀眼豁開
J37nB393_p0662b10║  無準範禪師
J37nB393_p0662b11║收威斂爪藏不住逢場作戲任徘徊奮身放出從前
J37nB393_p0662b12║醜百怪千妖正眼開
J37nB393_p0662b13║  雪巖欽禪師
J37nB393_p0662b14║古人見處不欺心飽道如貧淺至深久久冰消瓦解
J37nB393_p0662b15║也放開捏聚芥投針
J37nB393_p0662b16║  高峰玅禪師
J37nB393_p0662b17║己事不明志不移三遭被打更生疑力行窮到無窮
J37nB393_p0662b18║處枕墜床頭始自知
J37nB393_p0662b19║  中峰本禪師
J37nB393_p0662b20║平地生風設問奇婆心相為痛針錐半邊鼻孔饒親
J37nB393_p0662b21║見得便宜處失便宜
J37nB393_p0662b22║  千巖長禪師
J37nB393_p0662b23║三載話頭未破疑朝朝剔起兩行眉聞聲倏裂娘生
J37nB393_p0662b24║面鼻孔依然向下垂
J37nB393_p0662b25║  萬峰蔚禪師
J37nB393_p0662b26║豎起拳頭相見師平生伎倆盡陳施不因漁父相攜
J37nB393_p0662b27║引怎見波濤稱所思
J37nB393_p0662b28║  寶藏持禪師
J37nB393_p0662b29║禍事相隨轉見多三玄三要起干戈如斯若以安邦
J37nB393_p0662b30║國大地無人享太和
J37nB393_p0662c01║  東明旵禪師
J37nB393_p0662c02║得力在不肯方知是與非覓火和煙得擔泉帶月歸
J37nB393_p0662c03║  海舟慈禪師
J37nB393_p0662c04║剛纔相見徹困為伊響言密答獅子奮威鋒刀解體
J37nB393_p0662c05║全無畏證得無生默契歸
J37nB393_p0662c06║  寶峰瑄禪師
J37nB393_p0662c07║故問負薪一束柴因風吹火礙胸懷尋頭照境均皆
J37nB393_p0662c08║錯故被呵呵一笑埋
J37nB393_p0662c09║  天奇瑞禪師
J37nB393_p0662c10║官不容針私通車馬出廣長舌如水瓶瀉賓主分明
J37nB393_p0662c11║古到今濟山棒喝遍東夏
J37nB393_p0662c12║  胡聞聰禪師
J37nB393_p0662c13║絕學明明力未充幾回話墮致牢籠當時若是玲瓏
J37nB393_p0662c14║客不落他人圈圚中
J37nB393_p0662c15║  笑巖寶禪師
J37nB393_p0662c16║格外提持話柄長匡扶祖道似銀墻雖然針劄不能
J37nB393_p0662c17║入十字縱橫全體彰
J37nB393_p0662c18║  幻有傳禪師
J37nB393_p0662c19║是非未盡謾逞精神縱然親切難過關津不因踏斷
J37nB393_p0662c20║草鞋索怎到傾家徹底貧
J37nB393_p0662c21║  密雲悟禪師
J37nB393_p0662c22║一二三四五面皮厚已久拂袖固知歸出盡世間醜
J37nB393_p0662c23║相逢莫道無賞罰徹骨為人打械杻
J37nB393_p0662c24║  破山明禪師
J37nB393_p0662c25║破頭山中跌起兩眼見神見鬼風顛走遍天涯撞著
J37nB393_p0662c26║無情焦尾畢世吞吐狐涎行徑令人疑誹
J37nB393_p0662c27║ 雜偈
J37nB393_p0662c28║  與雲石寂遐禪人
J37nB393_p0662c29║匡扶祖道勿疏荒繼爾一人分外長時節到來始放
J37nB393_p0662c30║出全提正令驗諸方
J37nB393_p0663a01║  山居
J37nB393_p0663a02║老年厭世不求榮折腳鐺煨野菜根荷葉團團蓬一
J37nB393_p0663a03║閣如斯謾效古人行
J37nB393_p0663a04║獨處幽岩捨世榮惟餐無味木楂羹嚼來嚼去無思
J37nB393_p0663a05║算一飽百饑沒個行
J37nB393_p0663a06║山間林下且身棲但得心空事事宜渴飲饑餐隨度
J37nB393_p0663a07║日齁鼾之外別無為
J37nB393_p0663a08║  尋牛
J37nB393_p0663a09║帕子巖前古徑迷二即關下步從追不知蹤跡何方
J37nB393_p0663a10║去仔細還尋到轉溪
J37nB393_p0663a11║  見跡
J37nB393_p0663a12║踏遍溪山路未窮無分南北與西東還來次第尋將
J37nB393_p0663a13║去觸目溪邊忽見蹤
J37nB393_p0663a14║  見牛
J37nB393_p0663a15║滿目青山綠水悠勞勞緊峭草鞋頭尾角堂堂全體
J37nB393_p0663a16║露原是家山個牯牛
J37nB393_p0663a17║  貫鼻
J37nB393_p0663a18║烈性威獰不可鞭時時密護飽隨眠索頭順便攜存
J37nB393_p0663a19║手覿面相逢驀鼻穿
J37nB393_p0663a20║  調馴
J37nB393_p0663a21║清水塘邊與眾群渾忘歲月絕功勳輕蹄不踐人苗
J37nB393_p0663a22║稼隨分耕犁不憚勤
J37nB393_p0663a23║  歸家
J37nB393_p0663a24║橫吹竹笛落梅花得意童兒喜氣奢索自纏頭不用
J37nB393_p0663a25║撥斜跨牛背直歸家
J37nB393_p0663a26║  存人
J37nB393_p0663a27║梧桐葉落盡皆秋露白草枯不飲牛繩索犁耙通解
J37nB393_p0663a28║釋空留狼籍在閻浮
J37nB393_p0663a29║  雙忘
J37nB393_p0663a30║雙放雙收兩俱忘空拳赤手了無長簷前月露虛空
J37nB393_p0663b01║面照一竹爐柏子香
J37nB393_p0663b02║  還原
J37nB393_p0663b03║堪笑從前捕跡忙尋枝摘葉總皆狂婆婆原是小姑
J37nB393_p0663b04║做虛費草鞋覓短長
J37nB393_p0663b05║  垂手
J37nB393_p0663b06║冤家相對莫輕言七尺烏藤劈面還只教冰消瓦解
J37nB393_p0663b07║也自無一物在人間
J37nB393_p0663b08║  四威儀
J37nB393_p0663b09║山中行舉步上崢嶸揚眉方四顧山河一掌平
J37nB393_p0663b10║山中住微把家私露提起一柄鋤鏟開往來路
J37nB393_p0663b11║山中坐光陰休虛過只教蒲團穿疑情都決破
J37nB393_p0663b12║山中臥石枕頭一個睡到日頭紅起來枕子墮
J37nB393_p0663b13║  十無
J37nB393_p0663b14║無孔笛兒日詠玄歌萬象點首石人呵呵
J37nB393_p0663b15║無絃一琴鬼神也欽調無生曲使悟玄音
J37nB393_p0663b16║無底缽盂全然不漏貯乾屎橛不香不臭
J37nB393_p0663b17║無底個船日臥清淵眾生滿載直達岸邊
J37nB393_p0663b18║無底藍兒破之不堪山川俱載世界總函
J37nB393_p0663b19║無孔鐵錘也甚奇怪經過幾番通紅爐[糒-米+革]
J37nB393_p0663b20║無星秤子沒權沒衡更沒毫索正合天平
J37nB393_p0663b21║無鬚鎖鑰忌兩頭搖中間莫泄直向頂超
J37nB393_p0663b22║無縫塔中全不通風下既無底上亦無窮
J37nB393_p0663b23║無根樹子忽露些些枯枝老幹普覆天涯
J37nB393_p0663b24║  總偈十無
J37nB393_p0663b25║方不方兮圓不圓無形示現也週全銀山鐵壁人難
J37nB393_p0663b26║近萬別千差總是權
J37nB393_p0663b27║  達磨讚
J37nB393_p0663b28║者箇黑漢逞甚能幹不住西乾逍遙震旦罕遇知音
J37nB393_p0663b29║假蘆渡岸如斯拖泥帶水也是一場扯淡
J37nB393_p0663b30║  觀音讚
J37nB393_p0663c01║坐寶蓮花無不示現百種千般浮於水面普濟貧窮
J37nB393_p0663c02║令人愛戀見者聞者滅惡遷善梵音潮音古今不變
J37nB393_p0663c03║  雙桂師翁忌辰
J37nB393_p0663c04║師詣幀前拈香云堆堆疊疊何時復祖道寥寥去甚
J37nB393_p0663c05║遙雙桂忌辰無別供黃檀柏子一爐燒轉身便拜。
J37nB393_p0663c06║師詣真前云道及師翁忌辰誰知葉落歸根空留虛
J37nB393_p0663c07║名狼籍惑亂世人眼睛一年一度拈香祝惱怒阿家
J37nB393_p0663c08║恨轉深顧左右云且道是甚麼意祖禰未了殃及兒
J37nB393_p0663c09║孫。
J37nB393_p0663c10║  次韻和尚石
J37nB393_p0663c11║今古長存羅漢僧口唇未動了殘經雷轟電掃全無
J37nB393_p0663c12║畏雨打風吹總不瞋確守寒巖消歲月堅披雲霧作
J37nB393_p0663c13║衣衾奇哉怪石天生就一任稱呼是甚人
J37nB393_p0663c14║  次韻初生筍
J37nB393_p0663c15║養就衝天志時來處處通虎衣隨體著金甲褁中空
J37nB393_p0663c16║鳳尾連霄漢風影活蛇龍奇哉初生筍相似塔千重
J37nB393_p0663c17║  與樞機實省禪人
J37nB393_p0663c18║勘得二郎關子破天王何處去安身棒頭一擊無思
J37nB393_p0663c19║算舉似諸方立主賓
J37nB393_p0663c20║  與西臨通量禪人
J37nB393_p0663c21║因緣大事雖無說拄杖點頭怎放過珍重闍黎勿放
J37nB393_p0663c22║逸力行斯道驗禪和
J37nB393_p0663c23║  與心傳正印禪人
J37nB393_p0663c24║觀汝能操向上志將來有益法門焉吾今苦口重相
J37nB393_p0663c25║囑鐵橛子兮勿變遷
J37nB393_p0663c26║  與實慧明定禪人
J37nB393_p0663c27║參師學道莫辭勞囑汝江南尚志操蹋破艸鞋休歇
J37nB393_p0663c28║處方知酬價步登高
J37nB393_p0663c29║  示可立正心禪人
J37nB393_p0663c30║佛法南方浩浩地惟吾此處總皆無親拈一柄龜毛
J37nB393_p0664a01║原書闕
J37nB393_p0664a02║
J37nB393_p0664a03║
J37nB393_p0664a04║
J37nB393_p0664a05║
J37nB393_p0664a06║
J37nB393_p0664a07║
J37nB393_p0664a08║
J37nB393_p0664a09║
J37nB393_p0664a10║
J37nB393_p0664a11║
J37nB393_p0664a12║
J37nB393_p0664a13║
J37nB393_p0664a14║
J37nB393_p0664a15║
J37nB393_p0664a16║
J37nB393_p0664a17║
J37nB393_p0664a18║
J37nB393_p0664a19║
J37nB393_p0664a20║
J37nB393_p0664a21║攛下火炬。
J37nB393_p0664a22║陶美請師為亡母坤鏡起龕四大相聚動作施為四
J37nB393_p0664a23║大分散不見其形且道亡僧坤鏡甚處去也顧左右
J37nB393_p0664a24║云拂物之時全體現歸家葉落響空聲 舉火正好
J37nB393_p0664a25║念佛修行誰知太速貪程而今山窮水盡火裏點鐵
J37nB393_p0664a26║成金。
J37nB393_p0664a27║智明請為亡師上生起龕生從何來死從何去以竹
J37nB393_p0664a28║篦子擊亡僧云若向者裏薦得亦任去來不消更為
J37nB393_p0664a29║饒舌其或未然且到火場中再與重說 舉火諸佛
J37nB393_p0664a30║歡喜日眾僧自恣時恰是好時節逍遙極樂基無來
J37nB393_p0664b01║亦無去蓮花九品堆雖然如是直須是向火裏翻身
J37nB393_p0664b02║過始得喝一喝攛下火炬。
J37nB393_p0664b03║為光明起龕光明光明暗裏知音相依拄杖捨杖便
J37nB393_p0664b04║行且道即今是行是住師以竹篦敲亡僧云到那裏
J37nB393_p0664b05║與你通信 舉火以火炬打圓相云者個皮袋終歸
J37nB393_p0664b06║敗壞且道還有不壞者麼喝一喝云吾今助汝丙丁
J37nB393_p0664b07║速證無生三昧。
J37nB393_p0664b08║臘八送眾骨入塔至塔云窣堵波打團圞多寶佛塔
J37nB393_p0664b09║湧其前莫道多寶無縫罅年年此日開品蓮一切聖
J37nB393_p0664b10║賢如電急青山綠水不變遷眾靈箇箇從今入是誰
J37nB393_p0664b11║在後是誰先乃以竹篦召傍僧將靈骨一齊入塔。
J37nB393_p0664b12║佛誕日送眾靈骨入塔師詣塔云諸佛護生日眾僧
J37nB393_p0664b13║白足時果然恰好時節證入無生相宜無生既是相
J37nB393_p0664b14║宜且道向甚麼處證入以竹篦打圓相云千葉蓮花
J37nB393_p0664b15║上千子一胞胎便入。
J37nB393_p0664b16║為自明起龕行則同行坐則同坐昨日[卄/耨]殃今朝行
J37nB393_p0664b17║腳東去西來不離者個以竹篦打圓相云既有者箇
J37nB393_p0664b18║還須說破擊亡僧三下便行 舉火連日陰雨此時
J37nB393_p0664b19║爽晴自明撒手果甚精靈不是今生辦就莫非屢劫
J37nB393_p0664b20║修因喝一喝云從斯脫下娘生褲須向紅爐解轉身
J37nB393_p0664b21║咽江請為師大興起龕師云生從何來死從何去眼
J37nB393_p0664b22║裏放光鼻頭出氣一息不來靈歸何地拈竹篦向亡
J37nB393_p0664b23║僧面門畫一畫引龕便行 舉火者箇皮袋兩彩一
J37nB393_p0664b24║賽住隨動轉運奔自在山僧助汝一把火免教欠下
J37nB393_p0664b25║娘生債。
J37nB393_p0664b26║為非見起龕非見非見磨苦久戀今朝頓盡略較一
J37nB393_p0664b27║線要得端的火場裏面 舉火奇哉怪哉奇怪何來
J37nB393_p0664b28║三日兩人令我心哀默默無言語相餞一堆柴。
J37nB393_p0664b29║為廣耀起龕正好過歲瀟洒誰知撒手行忙塵勞一
J37nB393_p0664b30║時頓盡必定直往西方臭布衫子拋下送汝再煉火
J37nB393_p0664c01║場 舉火生來在東土去則往西方知他端的處火
J37nB393_p0664c02║內得清涼咄便火。
J37nB393_p0664c03║送靈骨入塔無縫塔子影團圞不消借樣也周全大
J37nB393_p0664c04║興自明從此入平分涌出一枝蓮將竹篦召傍僧投
J37nB393_p0664c05║靈骨入。
J37nB393_p0664c06║光祥等請為亡師起龕師云大哉祗慧精靈不昧撒
J37nB393_p0664c07║手懸岩如履平地亦任攸遊去來欠少末後之句且
J37nB393_p0664c08║作麼生以拄杖擊一擊便行 舉火頂門具眼通天
J37nB393_p0664c09║有路四大本空了無一物火來逼身作麼回護莫問
J37nB393_p0664c10║院主墮眉鬚看取丹霞燒木佛。
J37nB393_p0664c11║示眾大道從來不遠方長連床上看心腔一朝打破
J37nB393_p0664c12║泥團子瓦塊石頭盡放光。
J37nB393_p0664c13║無我雲慧請小參師云禪道佛法在老僧拄杖頭上
J37nB393_p0664c14║默示神通遂卓一卓云見麼東方入定南方起南方
J37nB393_p0664c15║入定西方起西方入定北方起北方入定中央起眼
J37nB393_p0664c16║根入定耳根起耳根入定鼻根起鼻根入定舌根起
J37nB393_p0664c17║舌根入定身根起身根入定意根起如斯八萬四千
J37nB393_p0664c18║毫毛孔竅俱是神通只如四大本空五蘊非有拄杖
J37nB393_p0664c19║子神通在甚麼處復卓一卓喝一喝云毘婆尸佛早
J37nB393_p0664c20║留心直至而今不得玅。
J37nB393_p0664c21║一僧舉世尊因緣問師雲門打煞丹霞火化意旨如
J37nB393_p0664c22║何師云不是一番寒徹骨怎得梅花撲鼻香進思母
J37nB393_p0664c23║難請小參師云陞無畏床說無為法且道無為法作
J37nB393_p0664c24║麼生說良久顧左右云還聞麼若聞者只教他倒退
J37nB393_p0664c25║三千里何故寒風細雨煨爐火土面灰頭說向誰。
J37nB393_p0664c26║僧問世尊不說說說個甚麼師云仰之彌高僧云迦
J37nB393_p0664c27║葉不聞聞聞箇甚麼師云鑽之彌堅僧云謝師答話
J37nB393_p0664c28║師云須力行始得。
J37nB393_p0664c29║元旦示眾師云新年新歲新陽迴拂面春風殿閣來
J37nB393_p0664c30║萬物方甦萌未突梅花依舊占先開。
J37nB393_p0665a01║僧問師受楊遇春齋將甚麼酬謝師喝云八識田中
J37nB393_p0665a02║定有收進云只如終日喫飯不曾咬著一粒米是恁
J37nB393_p0665a03║麼人師云自問自看。
J37nB393_p0665a04║光禎光祥光鑑請為亡師小參師詣靈前以竹篦打
J37nB393_p0665a05║圓相云世界恁麼寬眼裏與麼闊若是衲僧家不向
J37nB393_p0665a06║漆桶坐放開一線滿乾坤收來只如粟米大且道收
J37nB393_p0665a07║的是放的是若向者裡薦得祗慧亡者在老僧竹篦
J37nB393_p0665a08║頭上速證無生法忍了無滯礙亦任去來復以竹篦
J37nB393_p0665a09║劃一劃云金錢著火孝眷應哀。
J37nB393_p0665a10║  與大冶性闊維那
J37nB393_p0665a11║大機能大用輥芥投針時打開布袋口放出師子兒
J37nB393_p0665a12║茶話師云早間說禪說道橫說豎說顛倒說即今還
J37nB393_p0665a13║在諸人眼裏耳裏麼若在不消重說偈言設若不在
J37nB393_p0665a14║甚處去也良久喝一喝。
J37nB393_p0665a15║  與省諦實參維那
J37nB393_p0665a16║屢訪明師成大器三登九上莫辭勞吾今機下親叮
J37nB393_p0665a17║囑棒喝交馳定不饒。
J37nB393_p0665a18║  與桂芳湛月悅眾
J37nB393_p0665a19║侍奉師尊左右傍朝參暮請有何妨工夫久久打成
J37nB393_p0665a20║片自有美名播遠方。
J37nB393_p0665a21║師見僧出乃作○此云會麼僧以腳抹卻師云門外
J37nB393_p0665a22║漢僧云也不得壓良為賤師云有甚麼過。
J37nB393_p0665a23║師喚一僧僧近前師展兩手云是甚麼僧云好個世
J37nB393_p0665a24║界師云你喚甚麼作世界僧無語師便打。
J37nB393_p0665a25║  與咄省印悟書記
J37nB393_p0665a26║觀汝尋常不說說知音盡在不言中真參實悟此心
J37nB393_p0665a27║也確守毘尼久自通。
J37nB393_p0665a28║  頌鴉子見人為甚麼飛去
J37nB393_p0665a29║前箭猶輕後箭深网然失卻自家珍如斯只到不疑
J37nB393_p0665a30║地軟舌何曾出口唇。
J37nB393_p0665b01║  自贊與明夙念殊侍者
J37nB393_p0665b02║老僧半邊鼻孔珍之遠離憎愛不枉四歲半時要吾
J37nB393_p0665b03║帽子頂戴。
J37nB393_p0665b04║為明已舉火大限到來無本可據一息不還靈光何
J37nB393_p0665b05║去山僧不吝唇吻與汝通個消息拈火炬吹一吹云
J37nB393_p0665b06║還會麼四肢百骸亂飛灰烈火光中隨遊戲。
J37nB393_p0665b07║為壁隨起龕師拈竹篦擊亡僧龕云生生死死死死
J37nB393_p0665b08║生生與你說破直證無生復擊一下。
J37nB393_p0665b09║舉火撒手全不顧誰更有去來大眾齊相送助汝一
J37nB393_p0665b10║堆柴。
J37nB393_p0665b11║為祗慧入塔師至塔前云赤灑灑光爍爍眾等與汝
J37nB393_p0665b12║造直裰不問衫子幾斤多千古時人覷不破既覷不
J37nB393_p0665b13║破且道作麼生著師以竹篦指塔戶令入云自在常
J37nB393_p0665b14║安樂。
J37nB393_p0665b15║為光修入塔師塔前以手捧靈骨云老僧連日病起
J37nB393_p0665b16║也無薦拔法語此時寶塔門開請入其數可矣雖然
J37nB393_p0665b17║如是說話要吾吩咐與你遂高聲云入。
J37nB393_p0665b18║
J37nB393_p0665b19║
J37nB393_p0665b20║華巖還初佛禪師語錄卷之下(終)
J37nB393_p0665b21║
J37nB393_p0665b22║ (康熙戊辰仲夏吉旦 嘉郡楞嚴寺般若坊藏板
J37nB393_p0665b23║  秀水夏竹鄰書
J37nB393_p0665b24║  陳馥林子美璋仝梓)
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院