選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首 頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經 第三十七冊 No. B392《寒松操禪師語錄》
J37nB392_p0605a01║寒松操禪師語錄卷第十二
J37nB392_p0605a02║  嗣法門人德泰編錄
J37nB392_p0605a03║ 拈頌古(七十九則)
J37nB392_p0605a04║ 世尊初生一手指天一手指地周行七步目顧四
J37nB392_p0605a05║ 方云天上天下惟我獨尊雲門曰我當時若見一
J37nB392_p0605a06║ 棒打殺餧狗子喫貴圖天下太平。
J37nB392_p0605a07║彊中稱勝招焚六合之尤陣後興兵徒奮一椎之勇
J37nB392_p0605a08║若據青龍看來彼此不無其咎何故天下有道則禮
J37nB392_p0605a09║樂征伐自天子出。
J37nB392_p0605a10║自言自語自徘徊自動芳心自作媒不是自家親骨
J37nB392_p0605a11║肉誰將炭送雪中來。
J37nB392_p0605a12║開天闢揭地戶毘嵐園內煙塵鼓雲從龍風從虎赤
J37nB392_p0605a13║電光中霹靂舞韶陽吞吐幾人知風送清香播寰宇。
J37nB392_p0605a14║ 世尊於臘八夜睹明星忽然大悟歎曰奇哉一切
J37nB392_p0605a15║ 眾生具如來智慧德相但以妄想執著而不證得。
J37nB392_p0605a16║大小世尊開眼寐語。
J37nB392_p0605a17║無端六載葛藤牽跳出通身是蓋纏眼病空華休賣
J37nB392_p0605a18║弄誰人頂上沒青天。
J37nB392_p0605a19║ 世尊一日陞座大眾集定文殊白椎曰諦觀法王
J37nB392_p0605a20║ 法法王法如是世尊便下座。
J37nB392_p0605a21║文殊一椎不妨驚眾簡點將來也是泥裏洗土塊若
J37nB392_p0605a22║是青龍但只撫掌呵呵大笑看者世尊如何合煞。
J37nB392_p0605a23║幽谷瓊枝帶露開春含紅紫錦成堆誰知遇陣催花
J37nB392_p0605a24║雨褪落飛英滿翠苔。
J37nB392_p0605a25║ 世尊坐次見二人舁豬過問者箇是甚麼曰世尊
J37nB392_p0605a26║ 具一切智豬子也不識世尊曰也須問過。
J37nB392_p0605a27║珠穿九曲大覺可謂神功玉解連環青龍更資一路
J37nB392_p0605a28║倘遇二人打箇噴嚏舁豬便行又作麼生。
J37nB392_p0605a29║一微塵內開門戶自引賊來反破家井底懸帆風勢
J37nB392_p0605a30║惡夜乘明月出蘆花。
J37nB392_p0605b01║ 世尊因文殊至諸佛集處女子出定因緣。
J37nB392_p0605b02║今時盡謂文殊是大智所以無出無入罔明乃初地
J37nB392_p0605b03║故得有出有入如斯話會孤他先聖青龍見處也要
J37nB392_p0605b04║諸人共知出得也與三十棒出不得也與三十棒為
J37nB392_p0605b05║什麼[漸/耳]自來一統乾坤那許分疆立界。
J37nB392_p0605b06║一棚傀儡紅線抽牽燈殘人醉月上闌干清音撥轉
J37nB392_p0605b07║西廊去露滴花梢夜正寒。
J37nB392_p0605b08║華山一睡岳陽三醉眠者而得酣酩者而反寐堪笑
J37nB392_p0605b09║堪悲誰同誰異名園一夜雨春風洗出青山如潑翠。
J37nB392_p0605b10║ 世尊在靈山會上拈花示眾云。
J37nB392_p0605b11║世尊拈花一盲引眾盲迦葉微笑相牽入火坑還有
J37nB392_p0605b12║免得此過者麼喝一喝云眼裏無筋一世貧。
J37nB392_p0605b13║賣狗懸羊已不仁那堪眼裏又添塵斯時若掩蒼顏
J37nB392_p0605b14║出免累兒孫誑後人。
J37nB392_p0605b15║ 世尊因七賢女遊屍陀林。
J37nB392_p0605b16║可笑七賢女逴得些子即便旋烝熱賣幸逢帝釋不
J37nB392_p0605b17║諳時宜[怡-台+麼][怡-台+羅]放過若向青龍索此三般但云情知你
J37nB392_p0605b18║在鬼窟裏作活計。
J37nB392_p0605b19║三物從來離向背明明借問轉周遮不周遮憍尸迦
J37nB392_p0605b20║何不當初再獻花。
J37nB392_p0605b21║ 殃崛尊者因持缽到一長者家。
J37nB392_p0605b22║長者已是錯問世尊已是錯荅殃崛已是錯傳產婦
J37nB392_p0605b23║已是錯聞善權今日將錯就錯諸人不得錯會。
J37nB392_p0605b24║一點春山一點愁一絲春雨一聲鳩聲聲暗寫春情
J37nB392_p0605b25║甚誰識春情寄壟頭。
J37nB392_p0605b26║ 賓頭盧尊者因阿育王內宮齋三萬大阿羅漢。
J37nB392_p0605b27║二尊者若不是育王並須出國。
J37nB392_p0605b28║相逢便問家山路笑指家山路不遙回首暮雲歸未
J37nB392_p0605b29║合抬眸新月上林梢。
J37nB392_p0605b30║ 善慧大士一日披衲頂冠靸履朝見梁武帝帝國。
J37nB392_p0605c01║要識三教聖人體麼恁麼也不得不恁麼也不得恁
J37nB392_p0605c02║麼不恁麼總不得要識三教聖人用麼恁麼也得不
J37nB392_p0605c03║恁麼也得恁麼不恁麼總得直饒會得體用拄杖猶
J37nB392_p0605c04║未放過。
J37nB392_p0605c05║非禪非道亦非儒三不完全總是孤只道聚沙終作
J37nB392_p0605c06║塔那知捏土不成珠。
J37nB392_p0605c07║ 寶誌公垂語曰終日拈香擇火不知身是道場。
J37nB392_p0605c08║善權者裏終日拈香擇火不得喚作拈香擇火。
J37nB392_p0605c09║野老家風迥異常太平勳業總相忘皇風一片知何
J37nB392_p0605c10║處燕舞鶯啼日正長。
J37nB392_p0605c11║ 三祖信心銘曰至道無難惟嫌揀擇。
J37nB392_p0605c12║大小祖師祇會抱不哭孩兒打淨潔地上毬子既是
J37nB392_p0605c13║至道無難亦不礙揀擇。
J37nB392_p0605c14║春暖山自青谿晴水自綠菜花一片金麥浪千層碧
J37nB392_p0605c15║明不明擇不擇二水中分白鷺洲風光兩岸生涯別。
J37nB392_p0605c16║ 南陽忠國師一日喚侍者者應諾如是三喚三應
J37nB392_p0605c17║ 師云將謂吾孤負汝誰知汝孤負吾。
J37nB392_p0605c18║三喚三應缽盂安柄兩箇郎當一場氣悶是則是不
J37nB392_p0605c19║圖打草只要驚蛇。
J37nB392_p0605c20║子規枝上語聲聲暗把愁腸訴與人啼得血流無用
J37nB392_p0605c21║處不如滅口過殘春。
J37nB392_p0605c22║ 有婆子供養一菴主二十年常令二八女子給侍。
J37nB392_p0605c23║婆子者僧彼此不無長處若是佛法三生六十劫。
J37nB392_p0605c24║梅雪爭春未肯降騷人閣筆費評章梅須遜雪三分
J37nB392_p0605c25║白雪卻輸梅一段香。
J37nB392_p0605c26║ 青原思禪師參六祖問當何所務不落階級。
J37nB392_p0605c27║洗耳谿邊飲牛流上未是老成高蹈掃除朕蹟撥轉
J37nB392_p0605c28║機輪試看俊俏生涯當時纔見祖云落何階級便與
J37nB392_p0605c29║掀倒禪床豈不俊哉。
J37nB392_p0605c30║背手掀翻寶座平任從金殿五雲生巍巍頂相難攀
J37nB392_p0606a01║仰千嶂惟餘一月明。
J37nB392_p0606a02║ 馬祖一禪師因僧問為甚麼說即心即佛祖曰。
J37nB392_p0606a03║喚鐘作甕指鹿為馬大師固已不能逃其責若夫體
J37nB392_p0606a04║會大道直饒千佛出來亦無啟口處。
J37nB392_p0606a05║人間四月芳菲盡山寺桃花始盛開莫謂春歸無覓
J37nB392_p0606a06║處依然轉入此中來。
J37nB392_p0606a07║ 藥山儼禪師因僧問如何是道中至寶山云莫諂
J37nB392_p0606a08║ 曲僧云不諂曲時如何山云傾國不換。
J37nB392_p0606a09║貧而無諂富而無驕藥山老人聊亦可矣若是道中
J37nB392_p0606a10║至寶猶未得在何故未若貧而樂富而好禮者也。
J37nB392_p0606a11║門外百千竿綠竹庭前三兩樹梅花客來莫道貧無
J37nB392_p0606a12║待清淡門牆有幾家。
J37nB392_p0606a13║ 藥山久不陞座院主白云大眾久思法誨。
J37nB392_p0606a14║藥山不惜一詞足可觀光及被院主拶著未免話作
J37nB392_p0606a15║兩橛。
J37nB392_p0606a16║琉璃殿上金纔布瑪瑙階前玉又施明露秋光猶不
J37nB392_p0606a17║委暗藏春色幾人知。
J37nB392_p0606a18║ 藥山因化主到甘贄行者家甘問甚處來。
J37nB392_p0606a19║未成老幹之才先典從容之職化主其然也可惜藥
J37nB392_p0606a20║山不用疾燄過風負他來意不少待納金時好與連
J37nB392_p0606a21║棒打出且教愧殺者俗漢。
J37nB392_p0606a22║病源不識假儒醫賣藥人遭買藥迷不是山中重點
J37nB392_p0606a23║破幾從箇裏別端倪。
J37nB392_p0606a24║ 丹霞然禪師訪忠國師值睡次乃問侍者。
J37nB392_p0606a25║南陽正令全提未免傷鋒犯手侍者咬牙喫棒依然
J37nB392_p0606a26║禍出私門若是撞著英靈衲子管取直下棒折。
J37nB392_p0606a27║龍生龍鳳生鳳暗箭傷人心膽痛殺活直饒一時行
J37nB392_p0606a28║家聲難討千鈞重。
J37nB392_p0606a29║ 丹霞訪龐公門逢女子靈照洗菜次。
J37nB392_p0606a30║大小丹霞向女子手中失卻一隻眼龐老也是屋裏
J37nB392_p0606b01║販揚州青龍看來總是一隊賣私鹽漢拄杖子不在
J37nB392_p0606b02║且各與二十笤帚柄。
J37nB392_p0606b03║夜影透窗天上月蘆花飛起渡頭風漁歌一曲纔堪
J37nB392_p0606b04║聽又被風吹別調中。
J37nB392_p0606b05║ 大顛通禪師因韓文公過訪問和尚春秋多少。
J37nB392_p0606b06║首座扶頭大顛把尾雖然頭尾相稱早被文公勘破
J37nB392_p0606b07║時有僧問一般扣齒為何擯出有意氣時添意氣曰
J37nB392_p0606b08║首座分上又作麼生不風流處也風流。
J37nB392_p0606b09║一般機用顯家風疑殺昌黎箇老儂不是臨巖重返
J37nB392_p0606b10║擲爭教天下絕狐蹤。
J37nB392_p0606b11║ 百丈海禪師每上堂時有一老人隨眾聽法。
J37nB392_p0606b12║不落不昧獅入狐隊不昧不落狐入獅窟五百年前
J37nB392_p0606b13║終日長安道五百年後春風醉未歸前後俱坐斷一
J37nB392_p0606b14║聲鐵笛冷兩兩玉鸞飛。
J37nB392_p0606b15║由來祖位莫能留獨自酣酣臥古丘若把花枝半掩
J37nB392_p0606b16║面不令人見轉風流。
J37nB392_p0606b17║野老祭江神乞兒翻筋斗莫作兩般看等是揚家醜。
J37nB392_p0606b18║ 百丈因僧問如何是奇特事丈曰獨坐大雄峰僧
J37nB392_p0606b19║ 禮拜丈便打。
J37nB392_p0606b20║明鏡蒸食未為得所干將補履尤可堪嗟。
J37nB392_p0606b21║萬仞峰頭作者機縱橫殺活在臨時區區若解翻身
J37nB392_p0606b22║轉不負孃生兩道眉。
J37nB392_p0606b23║ 南泉願禪師因趙州問如何是道泉曰平常心。
J37nB392_p0606b24║南泉雖是嚼飯餧嬰孩諸人切忌作道理會。
J37nB392_p0606b25║崎嶇不涉玅無求春去秋來意更幽啼鳥一聲千籟
J37nB392_p0606b26║寂清風明月兩悠悠。
J37nB392_p0606b27║ 歸宗常禪師因李刺使問如何是祖師西來意宗
J37nB392_p0606b28║ 豎拳云會麼曰不會宗云措大拳頭也不會。
J37nB392_p0606b29║歸宗好箇拳頭無端傷筋露骨卻成鈍置待他道不
J37nB392_p0606b30║會便好驀頭一拳果是真措大必然別有生涯。
J37nB392_p0606c01║宗師誰謂無玄旨慣是為人窮到底細把瑤琴反復
J37nB392_p0606c02║彈奈何不入聾人耳。
J37nB392_p0606c03║ 章敬惲禪師因百丈遣僧來探候敬上堂次展坐
J37nB392_p0606c04║ 具禮拜起將敬一隻靸鞋以袖拂卻塵了倒覆向
J37nB392_p0606c05║ 下敬曰老僧罪過。
J37nB392_p0606c06║運籌帷幄費盡百丈機謀決勝千里不消章敬權巧
J37nB392_p0606c07║較量將來總被者僧勘破。
J37nB392_p0606c08║千里施謀意更深重圍掉臂機偏巧囑使覆鞋兮狼
J37nB392_p0606c09║心不少老僧罪過兮暗箭誰曉百丈師章敬老看來
J37nB392_p0606c10║卻似大蟲戴紙帽。
J37nB392_p0606c11║ 杉山堅禪師與歸宗南泉行路次逢一虎各從傍
J37nB392_p0606c12║ 過了泉問宗適來見虎似箇甚麼宗云似箇貓兒
J37nB392_p0606c13║ 宗問山山云似箇狗子宗又問泉泉云似箇大蟲。
J37nB392_p0606c14║字經三寫烏焉成馬。
J37nB392_p0606c15║杉山普願與歸宗道眼元來總不通一箇山君分幾
J37nB392_p0606c16║種至今描畫不成功。
J37nB392_p0606c17║ 雲巖晟禪師問僧汝爺在否曰在巖云年多少曰
J37nB392_p0606c18║ 八十巖云汝有爺不年八十還知否曰莫是恁麼
J37nB392_p0606c19║ 來者巖云猶是兒孫。
J37nB392_p0606c20║恁麼不恁麼總是兒孫邊事要識爺麼當堂不正坐
J37nB392_p0606c21║那赴兩頭機。
J37nB392_p0606c22║岳陽樓子洞庭槎皓魄懸輝照影斜簾外轉身全不
J37nB392_p0606c23║顧從來祖父不離家。
J37nB392_p0606c24║ 雲巖因僧問二十年在百丈為甚心燈不續巖云
J37nB392_p0606c25║ 頭上寶花冠曰意旨如何巖云大唐天子及冥王。
J37nB392_p0606c26║者僧與麼問是知有不是知有雲巖與麼荅是續心
J37nB392_p0606c27║燈不是續心燈具眼者辯看。
J37nB392_p0606c28║從來香爇御爐煙不易綸音向外傳堪笑遊人誇意
J37nB392_p0606c29║氣那知尊貴本天然。
J37nB392_p0606c30║ 龍潭信禪師未出家時居寺側天皇巷賣餅為業。
J37nB392_p0607a01║潦倒龍潭一釣便上。
J37nB392_p0607a02║煙飛石室去猶還謾道山中別有山回首即通僊子
J37nB392_p0607a03║逕拈來一粒便成丹。
J37nB392_p0607a04║ 三平忠禪師因到石鞏鞏曰看箭平撥開胸。
J37nB392_p0607a05║石鞏雖有穿楊之作依然習氣難忘三平縱得隱身
J37nB392_p0607a06║之術未免弄巧成拙。
J37nB392_p0607a07║高高一箭中紅心弦動春風笑展襟未識穿楊機用
J37nB392_p0607a08║別到來誰不費沉吟。
J37nB392_p0607a09║ 溈山祐禪師偕仰山摘茶次溈曰終日摘茶。
J37nB392_p0607a10║盡道節拍相應不知互揚家醜。
J37nB392_p0607a11║一莖兩莖斜三莖四莖曲盡愛舞煙霞那知翠筠溼。
J37nB392_p0607a12║ 黃檗運禪師捧缽至南泉位坐泉見問長老甚年
J37nB392_p0607a13║ 行道曰威音已前泉云猶是王老師兒孫檗歸位。
J37nB392_p0607a14║焦磚打著連底凍赤眼撞著火柴頭。
J37nB392_p0607a15║本無位次可安排說甚何年行道來賓不賓兮主不
J37nB392_p0607a16║主好將活捉一坑埋。
J37nB392_p0607a17║ 百丈正禪師示眾汝等為我開田我為汝等說大
J37nB392_p0607a18║ 義開田了眾請丈說大義丈展兩手示之。
J37nB392_p0607a19║展開兩手聊以塞白若作大義以酬眾何異空拳誑
J37nB392_p0607a20║小兒青龍亦開田了有人請說大義拈起钁頭便打
J37nB392_p0607a21║因甚如此重賞之下必有勇夫。
J37nB392_p0607a22║大義明明甚坦夷何須展手涉多岐白雲深處家山
J37nB392_p0607a23║好一曲清歌信步歸。
J37nB392_p0607a24║ 趙州諗禪師因臺山路上有一婆子。
J37nB392_p0607a25║趙州勘破婆子將謂將謂婆子勘破趙州元來元來
J37nB392_p0607a26║雖然盡被者僧勘破。
J37nB392_p0607a27║驀直去勘破了鱉鼻被蛇吞大蟲遭虎咬真懊惱腥
J37nB392_p0607a28║風毒氣遠侵人平地喫交猶不少。
J37nB392_p0607a29║ 趙州因僧問承聞和尚親見南泉是否州云鎮州
J37nB392_p0607a30║ 出大蘿蔔頭。
J37nB392_p0607b01║好箇大蘿蔔頭塞者僧口則得塞天下人口則難。
J37nB392_p0607b02║懵懂無知總不記得一鏃撩空萬機寢息別別衲僧
J37nB392_p0607b03║幾箇知端的。
J37nB392_p0607b04║ 趙州因僧問學人乍入叢林乞師指示州云喫粥
J37nB392_p0607b05║ 了也未曰喫粥了也州云洗缽去僧有省。
J37nB392_p0607b06║者僧悟則不無爭奈未曾咬著一粒米為甚麼[漸/耳]從
J37nB392_p0607b07║門入者不是家珍。
J37nB392_p0607b08║夜深涼月篩寒水漁子紛紛來問津三汲浪高春夢
J37nB392_p0607b09║破江天一色露沉沉。
J37nB392_p0607b10║ 趙州問婆子那裏去曰偷趙州筍去州云遇著趙
J37nB392_p0607b11║ 州又作麼生婆便掌州休去。
J37nB392_p0607b12║偷天者情雖不善換日者心猶太狠只知彼彼無端
J37nB392_p0607b13║不顧傍觀者哂。
J37nB392_p0607b14║劍戟相逢詎偶然明來暗去各通權誰知就裏機猶
J37nB392_p0607b15║別退步從來卻占先。
J37nB392_p0607b16║ 趙州因僧問狗子還有佛性也無州云無。
J37nB392_p0607b17║一點水墨兩處成龍。
J37nB392_p0607b18║佛性有狗走抖擻口佛性無猴愁摟搜頭無無無有
J37nB392_p0607b19║有有堪憐錯亂滿寰區誰解移星並換斗。
J37nB392_p0607b20║ 趙州到一菴主處問有麼有麼主豎拳州云。
J37nB392_p0607b21║直饒收放隨宜縱奪可觀簡點將來猶未盡善因甚
J37nB392_p0607b22║如此貪觀天上月失卻手中橈。
J37nB392_p0607b23║撈蝦摝蟹放蝦生單把蟛蜞較重輕換卻幾多人眼
J37nB392_p0607b24║目到頭偏愛看橫行。
J37nB392_p0607b25║一竿拋兩岸收放任悠悠誰識龍門客從來不上鉤。
J37nB392_p0607b26║ 趙州因僧問萬法歸一一歸何處州云我在青州
J37nB392_p0607b27║ 做領布衫重七斤。
J37nB392_p0607b28║者箇話頭累我數年而今思量只是冷笑且道笑箇
J37nB392_p0607b29║甚麼茫茫宇宙人無數那箇男兒不丈夫。
J37nB392_p0607b30║等閒拈出上頭關無限行人著意攀祇道春從南苑
J37nB392_p0607c01║發那知梅在雪中蟠。
J37nB392_p0607c02║ 趙州因僧問如何是祖師西來意曰庭前柏樹子。
J37nB392_p0607c03║趙州雖則與麼為人不免被者僧勘破。
J37nB392_p0607c04║一語昂然不變常水中擇乳須鵝王堪憐野鳥無機
J37nB392_p0607c05║見空逐黃鸝過短牆。
J37nB392_p0607c06║唱盡黃金縷重吹紫玉簫曲終人不會風過綠波搖。
J37nB392_p0607c07║ 子湖蹤禪師一夜於僧堂前曰有賊有賊眾皆驚
J37nB392_p0607c08║ 動一僧被湖把住云維那捉得也捉得也曰不是
J37nB392_p0607c09║ 某甲湖云是即是只是汝不肯承當。
J37nB392_p0607c10║理契則神貧子獲衣中之寶性封則物壯士失額上
J37nB392_p0607c11║之珠子湖雖有機變其奈不逢蕭翼致成龍頭蛇尾
J37nB392_p0607c12║八十婆婆心不歇更深欲解愁腸結其如底事少知
J37nB392_p0607c13║音徒把心情託明月。
J37nB392_p0607c14║賠盡老精神筵前一令新那知村店酒難勸玉樓人。
J37nB392_p0607c15║ 普化見馬步使出喝道化亦喝道作相撲勢步使
J37nB392_p0607c16║ 令人打五棒化云似即似是則未是。
J37nB392_p0607c17║賣寶遇著瞎波斯。
J37nB392_p0607c18║山頭波海底月就身題目天然別孔仲尼溫伯雪傾
J37nB392_p0607c19║蓋相逢甚奇絕話到山空海月殘各將衣袖掩容還。
J37nB392_p0607c20║ 洞山价禪師與泰首座冬節喫果子次乃問。
J37nB392_p0607c21║洞山奪璧還趙首座玉本無瑕若作得失理會盡被
J37nB392_p0607c22║果子塞卻且道節目落在何處夜半烏雞帶雪飛泥
J37nB392_p0607c23║牛入海須彌倒。
J37nB392_p0607c24║一段真機見也不拈來掇去價難酬片雲歸嶺青山
J37nB392_p0607c25║露水面風生送遠舟。
J37nB392_p0607c26║日用頭頭收不得機酬劄下難合轍掇轉盤兒都漏
J37nB392_p0607c27║泄向誰說幾度秋光與明月。
J37nB392_p0607c28║ 僧問洞山如何是衲僧孔竅曰十八女兒不繫裙。
J37nB392_p0607c29║大凡出言吐氣須識那畔今時如湛盧似火聚近之
J37nB392_p0607c30║則然眉觸之則失命祇如洞山此語還是今時事那
J37nB392_p0608a01║畔事莫將支遁鶴當作右軍鵝。
J37nB392_p0608a02║巧畫蛾眉出繡帷臺前古鏡吐雲飛無言童子呵呵
J37nB392_p0608a03║笑贏得春光滿面歸。
J37nB392_p0608a04║一枝梅放壟頭春無限風光可玉人不識花開深夜
J37nB392_p0608a05║雪又隨春霧泛谿濱。
J37nB392_p0608a06║ 洞山上堂有一人在千人萬人中不背一人不向
J37nB392_p0608a07║ 一人且道此人具何面目雲居出曰某甲參堂去。
J37nB392_p0608a08║洞山要換卻天下人眼睛若非雲居也大難承當雖
J37nB392_p0608a09║然畢竟此人具何面目瞎。
J37nB392_p0608a10║朝來一撫沒弦琴不落宮商調更深除卻風前鍾子
J37nB392_p0608a11║耳高山流水幾知音。
J37nB392_p0608a12║ 洞山夜參不點燈有僧問話了卻退山合侍者點
J37nB392_p0608a13║ 燈乃召適來問話僧出來僧近前山云取三兩粉
J37nB392_p0608a14║ 與者上座僧拂袖而退後有省。
J37nB392_p0608a15║暗然燈明與粉不無格外鉗鎚未免污他男女呼則
J37nB392_p0608a16║進省則退固知身入帝鄉空惹一場懊惱。
J37nB392_p0608a17║碧岫峰頭借問人指山窮處未安身直饒過後知端
J37nB392_p0608a18║的怎似靈苗不犯春。
J37nB392_p0608a19║ 洞山因僧問蛇咬蝦蟆救即是不救即是山云救
J37nB392_p0608a20║ 即雙目不睹不救即形影不彰。
J37nB392_p0608a21║此則公案諸方批判者甚多錯會者不少或曰者僧
J37nB392_p0608a22║問處有賓有主洞山荅處有正有偏與麼商量總是
J37nB392_p0608a23║蝦蟆浸死水畢竟如何蛟龍爭肯宿澂潭。
J37nB392_p0608a24║畫堂寶鼎起青煙皓月沉沉古鏡圓夜靜木童歌白
J37nB392_p0608a25║雪聲聲唱出洞中天。
J37nB392_p0608a26║ 投子同禪師因僧問月未圓時如何子云吞卻三
J37nB392_p0608a27║ 箇四箇圓後如何子云吐卻七箇八箇。
J37nB392_p0608a28║者般荅話不無俊俏終是未得玲瓏有別善權月未
J37nB392_p0608a29║圓時如何一點瞞他不得圓後如何瞞他一點不得
J37nB392_p0608a30║沉沉禁殿漏聲遲煙鎖瑤臺影不移何處好風簾外
J37nB392_p0608b01║起三更紅日上梅枝。
J37nB392_p0608b02║ 夾山會禪師初住京口因僧問如何是法眼因緣。
J37nB392_p0608b03║一人傍敲正打一人顧後瞻前可謂有始有終徹頭
J37nB392_p0608b04║徹尾雖然一等是與麼問荅因甚肯後不肯前雪後
J37nB392_p0608b05║始知松柏操事難方見丈夫心。
J37nB392_p0608b06║對竹曉驚禪影瘦倚松暮覺老身閒風清雲白乾坤
J37nB392_p0608b07║闊剩有梅花照雪寒。
J37nB392_p0608b08║ 德山鑑禪師因飯遲拓缽至法堂前。
J37nB392_p0608b09║酌然者段淆訛有道一拶有道低頭有道密啟要且
J37nB392_p0608b10║摸索不著直得其迅如電其聲如雷其暗如箭自古
J37nB392_p0608b11║及今即便是透關底也須急著眼始得不然莫謂德
J37nB392_p0608b12║山只得三年活盡大地人亦只得三年活。
J37nB392_p0608b13║共把瑤琴月下彈渾家心事露多端更闌曲罷人歸
J37nB392_p0608b14║後靜夜江聲帶月寒。
J37nB392_p0608b15║ 仰山寂禪師問僧何處來曰幽州山云幽州米作
J37nB392_p0608b16║ 麼價曰某甲無端從他市上過踏折橋梁。
J37nB392_p0608b17║者僧祇知踏折橋梁要且不識米價若是善權即便
J37nB392_p0608b18║和聲打出終不使伊耽滯半途。
J37nB392_p0608b19║舉一明三拈頭知尾伶俐衲僧能有幾咦饒君踏得
J37nB392_p0608b20║草鞋穿未免通身是泥水。
J37nB392_p0608b21║ 法華舉禪師到福昌昌問回互不回互師云總不
J37nB392_p0608b22║ 與麼曰為甚已喫福昌棒師云一家有事百家忙
J37nB392_p0608b23║ 曰脫空謾語漢師云調琴澄太古琢句體全真。
J37nB392_p0608b24║堪笑馬扁三遇著可知道彼此脫空謾語帶累無位
J37nB392_p0608b25║真人撫掌大笑者裏還有回互也無鶴有九皋難翥
J37nB392_p0608b26║翼馬無千里謾追風。
J37nB392_p0608b27║兩山高出白雲中各展春光占上風回首晚來江外
J37nB392_p0608b28║望殘霞片片映波紅。
J37nB392_p0608b29║ 黃龍南禪師問隆慶子得座披衣向後如何施設
J37nB392_p0608b30║ 曰遇方即方遇圓即圓師云與麼說話猶帶唇齒
J37nB392_p0608c01║ 在曰隆慶即與麼和尚作麼生師云近前來為汝
J37nB392_p0608c02║ 說隆拊掌曰三十年用底今日捉敗。
J37nB392_p0608c03║黃龍用盡婆心不顧眉毛拖地隆慶雖稱種艸奈何
J37nB392_p0608c04║家醜外揚都來喫棒有分何故利刀割肉瘡猶合。
J37nB392_p0608c05║獅子教兒迷子訣翻身一擲虛空裂他家父子好機
J37nB392_p0608c06║關臨濟未是白拈賊。
J37nB392_p0608c07║ 寶峰文禪師參黃龍不契往見香林順順曰甚處
J37nB392_p0608c08║ 來師云黃龍曰黃龍近日有何言句師云近日州
J37nB392_p0608c09║ 府委請黃檗長老龍垂語曰鐘樓上念讚床腳下
J37nB392_p0608c10║ 種菜有人下得語契便往住持勝上座曰猛虎當
J37nB392_p0608c11║ 路坐龍遂令去住黃檗順不覺曰勝首座只下得
J37nB392_p0608c12║ 一語便得黃檗住佛法未夢見在師於言下大悟。
J37nB392_p0608c13║單刀疋馬直入重圍偷天換日別展機關一語喚回
J37nB392_p0608c14║鸚鵡夢九天奪得彩旂歸。
J37nB392_p0608c15║將金來博鋀證龜而成鱉啞子喫黃連有口難分雪
J37nB392_p0608c16║結結結轉身無地著羞慚露柱汪汪淚成血。
J37nB392_p0608c17║ 同安丕禪師問僧甚處來曰湖南師云還知同安
J37nB392_p0608c18║ 者裏風雲體道花檻璇璣麼曰知師云非公境界
J37nB392_p0608c19║ 僧便喝師云短販樵人徒誇書劍僧擬進語師云
J37nB392_p0608c20║ 劍甲未施賊身已露。
J37nB392_p0608c21║同安終日大開門戶誇驕賣富撞個負販徒也與他
J37nB392_p0608c22║交易一上只可待僧曰知便好和聲棒出不惟令彼
J37nB392_p0608c23║當下勦絕亦令諸方知我風雲體道。
J37nB392_p0608c24║春山春暖鷓鴣啼啼遍春山客路迷回首落花風埽
J37nB392_p0608c25║盡空隨流水過前溪。
J37nB392_p0608c26║ 疏山造塔因緣。
J37nB392_p0608c27║兩個老古錐同坑無異土被龜毛繩子縛作一團向
J37nB392_p0608c28║無陰陽地上埋殺了也有相救者麼也是臘月蓮花
J37nB392_p0608c29║二八嬌娥刺繡簾一條紅線兩人牽堪憐無限春心
J37nB392_p0608c30║事分付空山泣杜鵑。
J37nB392_p0609a01║ 睦州陳尊宿問武陵長老了即毛端吞巨海始知
J37nB392_p0609a02║ 大地一微塵長老作麼生陵云問阿誰州云問長
J37nB392_p0609a03║ 老陵云何不領話州云你不領話我不領話。
J37nB392_p0609a04║一卷一舒一擒一縱可謂照用兩全較量將來也是
J37nB392_p0609a05║普州人事。
J37nB392_p0609a06║閒駕扁舟浪裏遊江風江水共悠悠疏煙細柳斜陽
J37nB392_p0609a07║外一曲滄浪天地秋。
J37nB392_p0609a08║ 臨濟玄禪師問黃檗如何是佛法的的大意。
J37nB392_p0609a09║三人證龜成鱉賺他後人依模畫樣致使佛法大意
J37nB392_p0609a10║掃土盡矣。
J37nB392_p0609a11║翻身纔得探龍珠轉步猶來捋虎鬚不是從前多意
J37nB392_p0609a12║氣只因肘後佩靈符。
J37nB392_p0609a13║ 臨濟上堂我二十年在黃檗處三度問佛法。
J37nB392_p0609a14║與麼說話似乎未曾瞥地。
J37nB392_p0609a15║蕩盡家私貧徹骨熱腸百結剖無由一回觸著傷心
J37nB392_p0609a16║處不是愁人也著愁。
J37nB392_p0609a17║ 臨濟兩堂首座相見同時下喝。
J37nB392_p0609a18║大小臨濟卻被兩堂一狀領過。
J37nB392_p0609a19║雲霧深深閃電藏東西一爍露寒光自來處處無蹤
J37nB392_p0609a20║蹟何必人前較短長。
J37nB392_p0609a21║ 靈雲勤禪師因見桃花有省乃述偈。
J37nB392_p0609a22║謾道玄沙不肯靈雲更有一人不肯玄沙在。
J37nB392_p0609a23║花發山前春意深故人到此愈精神不因夜雨谿頭
J37nB392_p0609a24║過怎得東山一帶新。
J37nB392_p0609a25║一番雨過一番晴夜遞東風柳眼青春色滿園關不
J37nB392_p0609a26║住黃鶯連叫兩三聲。
J37nB392_p0609a27║ 香嚴閒禪師上堂若論此事如人上樹。
J37nB392_p0609a28║香嚴布縵天網不是遇箇無齒大蟲幾乎勞而無功
J37nB392_p0609a29║霜風凜凜不容攀一見佳人便解顏不是酒腸寬似
J37nB392_p0609a30║海怎知詩膽大如山。
J37nB392_p0609b01║ 光孝覺禪師到法眼舉柏樹子話承聞趙州有此
J37nB392_p0609b02║ 話是否覺曰先師無此語莫謗先師好。
J37nB392_p0609b03║一箇善問一箇善荅雖然問荅分明要且總未會得
J37nB392_p0609b04║柏樹子在。
J37nB392_p0609b05║好兒不食分家飯好女不穿嫁時衣返擲一身離舊
J37nB392_p0609b06║穴清風滿目見還稀。
J37nB392_p0609b07║ 雲居膺禪師命僧送褲與住菴道者者曰自有孃
J37nB392_p0609b08║ 生褲不受居命傳語孃未生時穿箇甚麼者無語。
J37nB392_p0609b09║無故人之致難以受綈袍之贈有徐孺之賢方堪下
J37nB392_p0609b10║陳蕃之榻欲得慎始慎終只消道箇不勞罣念。
J37nB392_p0609b11║秋滿東籬菊正芳何須五斗日忙忙黃花白髮巾中
J37nB392_p0609b12║滿誰識先生晚節香。
J37nB392_p0609b13║ 雲居一日擲癢和子問眾云會麼眾曰不會居云
J37nB392_p0609b14║ 趁雀兒也不會。
J37nB392_p0609b15║布網拋筌要且終日不獲一禽正眼看來卻較些子
J37nB392_p0609b16║黃土搓成金彈子天邊直打鳳凰兒控弦幾弄驚寰
J37nB392_p0609b17║宇野雀林間總不知。
J37nB392_p0609b18║ 曹山寂禪師辭洞山山云子向甚麼處去曰不變
J37nB392_p0609b19║ 易處去山云不變易豈有去耶曰去亦不變易。
J37nB392_p0609b20║甚處去路遙知馬力不變易事久見人心是則是[巨*寸]
J37nB392_p0609b21║耐二大老猶欠一著在。
J37nB392_p0609b22║月明簾外影千竿鏡照臺前玉一團若謂清光無轉
J37nB392_p0609b23║就何如北斗面南看。
J37nB392_p0609b24║ 曹山因僧問如何是獅子山云眾獸近不得。
J37nB392_p0609b25║齊眉共躅未許承當異目超宗堪為種艸非曹山不
J37nB392_p0609b26║能發洞山之旨非此僧不能顯曹山之用直得亙古
J37nB392_p0609b27║今窮天地而不移空芥城消劫石而不易未審如何
J37nB392_p0609b28║辯的喝一喝師子咬人韓盧逐塊。
J37nB392_p0609b29║自是超群拔萃由來返擲非常玄關踏碎絕囊藏回
J37nB392_p0609b30║首全身瞻仰莫守寒巖孤滯千山臘盡回陽處處春
J37nB392_p0609c01║風遞遠香誰識花飛枝上。
J37nB392_p0609c02║ 曹山因僧問世閒何物最貴山云死貓頭最貴曰
J37nB392_p0609c03║ 因甚死貓頭卻貴山云無人著價。
J37nB392_p0609c04║曹山雖有撩天之價且無濟世之功有問世閒何物
J37nB392_p0609c05║最貴拄杖子最貴因甚拄杖子卻貴一棒一條痕。
J37nB392_p0609c06║鐵山當面勢崔嵬觸著從教滿面灰莫笑長年人不
J37nB392_p0609c07║問家無滯貨富何來。
J37nB392_p0609c08║ 曹山因僧問清銳孤貧乞師拯濟山云銳闍黎銳
J37nB392_p0609c09║ 應諾山云清原白家酒三盞猶道未沾脣。
J37nB392_p0609c10║者僧迷衣中之寶向外馳求曹山添醉後之杯反成
J37nB392_p0609c11║虛設若是遇著淵明必然別有風致。
J37nB392_p0609c12║大施寶藏接嘉賓滿座風光一片春不是侯門尊貴
J37nB392_p0609c13║客頻頻空興滿杯斟。
J37nB392_p0609c14║ 九峰虔禪師在石霜典侍司會霜遷化因緣。
J37nB392_p0609c15║首座祇見錐頭利侍者祇見鑿頭方二人喫棒有分
J37nB392_p0609c16║至若石霜意俱未會在。
J37nB392_p0609c17║南帆破浪來爪渚北棹衝濤渡甕城各逞風流歸去
J37nB392_p0609c18║後從教鷗鳥自疑情。
J37nB392_p0609c19║ 雪峰存禪師因僧禮拜乃打五棒僧云過在甚麼
J37nB392_p0609c20║ 處峰又打五棒喝出。
J37nB392_p0609c21║前是雪裏送炭後是錦上添花未審其中意作麼生
J37nB392_p0609c22║為憐三歲子不惜兩莖眉。
J37nB392_p0609c23║象骨不諳事牽驢飲澗水驢死不回頭又去按驢觜。
J37nB392_p0609c24║ 雪峰上堂要會此事猶如古鏡當臺胡來胡現漢
J37nB392_p0609c25║ 來漢現玄沙曰忽遇明鏡來時如何峰云胡漢俱
J37nB392_p0609c26║ 隱沙曰老漢腳根猶未點地在。
J37nB392_p0609c27║玄沙見甚麼便與麼道那是雪峰腳跟未點地處。
J37nB392_p0609c28║秋風清秋月曉兩兩相逢眼倍皎掉橫古渡調聲高
J37nB392_p0609c29║唱出蘆花音韻藐音韻藐甚堪誇鑿山透海遵神禹
J37nB392_p0609c30║鍊石補天羨女媧。
J37nB392_p0610a01║ 雪峰問德山從上宗乘學人還有分也無山棒曰
J37nB392_p0610a02║ 道甚麼峰云不會明日復請益。
J37nB392_p0610a03║德山道無固是憐兒不覺醜丹霞道有也只具得一
J37nB392_p0610a04║隻眼善權又不然我宗離背觸不立有無機直下超
J37nB392_p0610a05║凡聖烏雞雪上啼。
J37nB392_p0610a06║翠擁青山夾晝新一般蓬戶兩般春相知不在梨花
J37nB392_p0610a07║白縱是清茶也醉人。
J37nB392_p0610a08║ 雪峰示眾世界闊一丈古鏡闊一丈玄沙指火爐
J37nB392_p0610a09║ 曰闊多少峰云如古鏡闊曰老漢腳跟未點地在。
J37nB392_p0610a10║玄沙者漢慣得其便大似家富兒嬌正眼看來古佛
J37nB392_p0610a11║家風又豈止掃地而已。
J37nB392_p0610a12║將謂猴白更有猴黑展演跨灶神出鬼沒鏡闊火爐
J37nB392_p0610a13║大機圓應腳未點地大用直截好看新月上江皋莫
J37nB392_p0610a14║認波濤翻夜雪。
J37nB392_p0610a15║ 雪峰問僧甚處來曰浙中來至焚香禮拜。
J37nB392_p0610a16║船來陸來事絕安排不涉不隔語繫驢橛兩度棒出
J37nB392_p0610a17║知恩有日焚香悲鳴未必好心咄是何言歟。
J37nB392_p0610a18║關鎖重重客路岐徒將雙足刖天涯爭如獨巫空山
J37nB392_p0610a19║裏花落花開自有時。
J37nB392_p0610a20║ 雪峰問僧闍黎名甚麼曰玄機峰云日織多少曰
J37nB392_p0610a21║ 寸絲不挂峰云參堂去僧去三五步峰云袈裟落
J37nB392_p0610a22║ 地也僧回首峰便打。
J37nB392_p0610a23║文彩縱橫機梭不挂道無橫徑理當即行敢道雪峰
J37nB392_p0610a24║鼻孔落在玄機手裏若甄別得出許你天下橫行。
J37nB392_p0610a25║水洗水金博金離罣礙別疏親寶鏡當軒驗正邪玉
J37nB392_p0610a26║梭轉側看橫身斷機杼之錦兮誰能比列巨石之精
J37nB392_p0610a27║兮知幾人。
J37nB392_p0610a28║  (弟子寂定寂盧備資敬刻
J37nB392_p0610a29║ 方丈和尚語錄第十二卷普願凡為皆
J37nB392_p0610a30║  回向菩提有作則必獲如意等攜
J37nB392_p0610a31║  物類共悟無生)
J37nB392_p0610a32║寒松操禪師語錄卷第十二
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院