選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首  頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經 第三十七冊 No. B388《神鼎一揆禪師語錄》
J37nB388_p0452b01║一揆禪師語錄卷二(師諱元揆)
J37nB388_p0452b02║    侍者圓誓記錄
J37nB388_p0452b03║  住潭州神鼎資聖禪寺
J37nB388_p0452b04║師於康熙辛酉秋自郢州永隆赴浙江瑞巖省覲即
J37nB388_p0452b05║首座寮受請次年二月十二日入院契先符和尚率
J37nB388_p0452b06║眾請主院事。
J37nB388_p0452b07║山門大開甘露門出入得自在偉鳳及祥麟切忘存
J37nB388_p0452b08║知解擬議思量且居門外。
J37nB388_p0452b09║佛殿本無名字方便呼之紫磨金色土上加泥且道
J37nB388_p0452b10║禮拜即是不禮即是掬水月在手弄花香滿衣展具
J37nB388_p0452b11║便拜。
J37nB388_p0452b12║伽藍十八位與二豪貴風虎從兮雲龍會新長老展
J37nB388_p0452b13║瓣香靈山舊話從頭敘。
J37nB388_p0452b14║祖師斷神光一臂吐黃檗之舌毒氣入人深冤豈無
J37nB388_p0452b15║入雪今朝鼻孔一時穿莫道鼻頭痛不徹。
J37nB388_p0452b16║據室此是從上煆煉聖凡打鳳羅龍之所須是有丹
J37nB388_p0452b17║山之鳳瀚海之龍始得若是羽毛相似頭角依稀卓
J37nB388_p0452b18║拄杖云假雞聲韻瞞人未可糢糊放過。
J37nB388_p0452b19║拈疏云黑底是字白底是紙文彩全彰周公之禮若
J37nB388_p0452b20║欲對眾宣揚又是重遭惡水。
J37nB388_p0452b21║同門疏靖退云小節大事有因緣感同人之心血傾
J37nB388_p0452b22║肝膽之真言諦聽直須諦聽流傳切忌訛傳。
J37nB388_p0452b23║法座諲老三十年處此座諸方將謂高而無上廣不
J37nB388_p0452b24║可及新長老到來只是舊時底且道以何為驗看取
J37nB388_p0452b25║令行時曳杖便陞。
J37nB388_p0452b26║拈香云此一瓣香尊乎舉世無倫匹者貴也民無得
J37nB388_p0452b27║而名焉熱向爐中奉為
J37nB388_p0452b28║當今聖主祝延睿算恭願天下歸仁皇風與玄風並扇
J37nB388_p0452b29║萬邦一治化日與佛日同輝次拈香云此一瓣香靈
J37nB388_p0452b30║根本固枝大葉繁熱向爐中奉為蒲朝百辟合省尊
J37nB388_p0452c01║官伏願為邦家霖雨地久天長作法社金湯增延祿
J37nB388_p0452c02║算復拈香云此一瓣香昔年金粟會裏拄地撐天末
J37nB388_p0452c03║後太白山中七華八裂今第三回拈出熱向爐中端
J37nB388_p0452c04║中供養前住此山次主天童法席現在中興瑞巖堂
J37nB388_p0452c05║上傳臨濟正宗第三十二世遠菴老和尚用酬法乳
J37nB388_p0452c06║就坐上首白槌云法筵龍象眾當觀第一義師云觀
J37nB388_p0452c07║即落第二攢眉又落三異目超宗者如何共指南問
J37nB388_p0452c08║洪鐘在虡有扣則鳴寶鏡臨臺遇形則鑑某甲上來
J37nB388_p0452c09║請師一鑑師云匝地紅輪誰著眼進云天上無雙月
J37nB388_p0452c10║人間只一僧師云切忘喚鐘作甕進云現在四眾臨
J37nB388_p0452c11║筵請師再垂方便師云終不節外生枝進云大眾沾
J37nB388_p0452c12║恩學人禮謝去也師云伶俐衲僧一撥便轉問人天
J37nB388_p0452c13║交接祖印高提四眾雲臻請師垂示師云有眼者見
J37nB388_p0452c14║有耳者聞進云建法幢立宗旨普利群機如何演唱
J37nB388_p0452c15║師云春至百花開爛熳進云可謂太白燈傳光遍界
J37nB388_p0452c16║重輝神鼎照無私師云且喜闍黎共證明僧一喝師
J37nB388_p0452c17║便打進云棒頭點出無私旨四眾均沾雨露恩師云
J37nB388_p0452c18║知恩即得問清風匝地天雨飄香瑞氣臨門即不問
J37nB388_p0452c19║聯芳續焰事如何師云山僧今日開堂進云掀天揭
J37nB388_p0452c20║地總是衲僧常分四六尖新亦乃諸方舊套惟有汾
J37nB388_p0452c21║陽十智乞師答示師云又理者葛藤作麼進云某甲
J37nB388_p0452c22║看來和尚到者裏也是土上加泥師云你又作麼生
J37nB388_p0452c23║僧擬議師便打問臨濟家風即不問神鼎大用事如
J37nB388_p0452c24║何師云還具眼麼進云衝開碧落千峰秀撥轉乾坤
J37nB388_p0452c25║萬國新師云閒言語僧便喝師亦打乃云曹源一滴
J37nB388_p0452c26║瀾翻濟北之波掣電之機倒行吳越之令諲老曾行
J37nB388_p0452c27║此令掀翻海嶽於茲山吾師復抉其源白浪滔天於
J37nB388_p0452c28║此地直得精奇衲子望風乞命乃佛乃祖到此攢眉
J37nB388_p0452c29║可謂先後同途古今一致要識古今一致麼拈拄杖
J37nB388_p0452c30║云今朝令出新條大啟潑天門戶放出白拈之手劈
J37nB388_p0453a01║開疊玅重玄使人人證其知窺見室家之好各各廓
J37nB388_p0453a02║其見洞明列祖典型正顯祖席有光人居大國方知
J37nB388_p0453a03║貴便見洞庭無蓋水到瀟湘一樣清續焰聯芳即且
J37nB388_p0453a04║置穩坐家堂一句又作麼生焚香歌盛世一曲萬年
J37nB388_p0453a05║歡起身云元揆寡陋庸才山林廢器只宜長林豐艸
J37nB388_p0453a06║粥飯長隨況茲祖庭名勝巨任匪輕自揣何能敢充
J37nB388_p0453a07║斯選毋乃同條誼篤抑亦師命難辭諸檀特達之高
J37nB388_p0453a08║懷法社耆英之雅誼同聲勸勉推卻固難祝聖開堂
J37nB388_p0453a09║勉從斯舉藉斯毫末善利上祝永固皇圖次及在筵
J37nB388_p0453a10║諸上善人塵塵剎剎助轉法輪世世生生揮戈佛日
J37nB388_p0453a11║壽山高峙福海汪洋久立珍重復坐舉保壽開堂三
J37nB388_p0453a12║聖推出一僧壽便打聖云與麼為人非但瞎卻者僧
J37nB388_p0453a13║眼瞎卻鄭州一城人眼去在壽擿下拄杖歸方丈師
J37nB388_p0453a14║云二大老一挨一拶有放有收大似仲氏吹塤伯氏
J37nB388_p0453a15║吹箎雖則曲調尖新其奈傷鋒犯手爭如我契先法
J37nB388_p0453a16║兄在座別展一機不讓三聖之作略雖然無語其聲
J37nB388_p0453a17║如雷敢問大眾因甚又放過新長老作者場狼藉要
J37nB388_p0453a18║知麼伯牙縱有高山調不是知音也大難復結槌下
J37nB388_p0453a19║座。
J37nB388_p0453a20║當晚小參十年賡罷郢陽春神鼎今翻曲調新不是
J37nB388_p0453a21║渠儂恣賣弄沒絃琴上覓知音覓知音撥艸尋山僧
J37nB388_p0453a22║此來與眾兄弟牧南泉牛肩九峰犁曳楊岐耙開百
J37nB388_p0453a23║丈田炊脫粟飯唱村田樂佛法二字從教日炙風吹
J37nB388_p0453a24║忽有箇漢出來道將謂新翻別調依然下里巴謠不
J37nB388_p0453a25║覺噓一噓向道禾黍不揚艷競栽桃李春翻合力耕
J37nB388_p0453a26║者半作賣花人。
J37nB388_p0453a27║師至湘陰眾善信就下院設齊請上堂法不孤起仗
J37nB388_p0453a28║境方生昨日煙霞嶺上今臨萬頃瀟湘杖頭忍俊不
J37nB388_p0453a29║禁指點不思議事八景樓玲瓏八面祖師心印全彰
J37nB388_p0453a30║花柳巷十字縱橫古佛家風宛爾是處是慈氏無門
J37nB388_p0453b01║無善財因甚有眼不見有耳不聞東家點燈西家暗
J37nB388_p0453b02║坐卓拄杖云千言萬語無人識惱殺沉湘屈大夫下
J37nB388_p0453b03║座。
J37nB388_p0453b04║佛誕請上堂僧問神峰聳翠倒瀉雙溪不容色見聲
J37nB388_p0453b05║求如何是佛師云眼裏著沙不得進云滿日說不出
J37nB388_p0453b06║如何是法師云驗在目前進云達磨未來東土神光
J37nB388_p0453b07║不往西天如何是僧師云奴兒婢子誰家屋裏無進
J37nB388_p0453b08║云今日世尊降誕居士設供齋僧有何福德師云種
J37nB388_p0453b09║麻得麻種豆得豆進云和尚受人天供將何報答師
J37nB388_p0453b10║云山僧結舌有分進云某甲即不然師云你又作麼
J37nB388_p0453b11║生進云輕打我輕打我師云吾不如汝乃云九龍吐
J37nB388_p0453b12║水浴藍園毒氣彌增八識田香水一年澆一度洗清
J37nB388_p0453b13║或可在驢年雖然水不洗水要且水亦是塵神鼎今
J37nB388_p0453b14║日香湯杓柄一概屏絕指天指地休挂齒脣不許雲
J37nB388_p0453b15║門剽竊而今道泰時清檀越入山修供喜煞無位真
J37nB388_p0453b16║人突出日面月面堂堂逸格超倫諸人還見麼豎拂
J37nB388_p0453b17║子云十二處忘閒影響三千界放淨光明。
J37nB388_p0453b18║小參問把住放行即不問獅子出窟便驚人時如何
J37nB388_p0453b19║師云惡發作麼進云鼻孔撩天怪他不得師云且信
J37nB388_p0453b20║一半進云本地風光阿誰欠少師云幾人平地喫交
J37nB388_p0453b21║來乃云昨夜三更失卻牛多少尋牛底不識路頭者
J37nB388_p0453b22║徒向溪東溪西長嗟短嘆綠楊影裏頓足[怡-台+旁]惶直饒
J37nB388_p0453b23║力盡神疲水窮山盡則愈趨愈遠永不能得唯善尋
J37nB388_p0453b24║者必不然細審跡步之去向雖不即獲便知不遠荊
J37nB388_p0453b25║棘林中直須下腳平田淺艸一目了然忽若隔牆見
J37nB388_p0453b26║角便知是牛鼻頭繩索不愁不入手既得入手則喜
J37nB388_p0453b27║出望外汝等諸人還有善尋牛者麼得來不費纖毫
J37nB388_p0453b28║力最苦騎牛更覓牛。
J37nB388_p0453b29║師誕日謝兩序齋上堂四大一幻身年經四十九伯
J37nB388_p0453b30║玉云知非狸奴亦知有山僧至小知飯來但溼口腳
J37nB388_p0453c01║瘦艸鞋寬衣穿露兩肘不羨釋迦先那攀彌勒後洗
J37nB388_p0453c02║腳上床眠面南看北斗湖海諸高士深山撕聚首口
J37nB388_p0453c03║夕扣玄微褰衣一抖擻中下不足論上達知音否若
J37nB388_p0453c04║更問生緣山藤劈脊摟棒下證無生一舉四十九。
J37nB388_p0453c05║龍牙中巖和尚到山引座上堂古者道除卻黃龍頭
J37nB388_p0453c06║角外其餘盡是赤斑蛇在今天下赤斑蛇布滿寰區
J37nB388_p0453c07║幸有真龍現前頭角穎異試看雲行雨施俾潤枯槁
J37nB388_p0453c08║大眾各各照顧袈裟角著。
J37nB388_p0453c09║弘覺忞師翁忘日拈香云獦獠邁種慣逞顢頇殃害
J37nB388_p0453c10║兒孫無數徒誇對御談玄不肖會遭鈍置難辭者片
J37nB388_p0453c11║栴檀若謂承嗣馬祖已後喪我兒孫正是閩廣鄉談
J37nB388_p0453c12║兒孫安可錯流傳。
J37nB388_p0453c13║天童密雲悟祖忌日拈香云桐棺山頂豁雙眸攪擾
J37nB388_p0453c14║叢林四十秋兩腳捎空歸太白惡聲流布遍閻浮神
J37nB388_p0453c15║鼎愚孫欲為掩卻寧免火上添油休幾箇而今解雪
J37nB388_p0453c16║讎。
J37nB388_p0453c17║中元小參瞿曇為母陞忉利天宮之樂不是久居目
J37nB388_p0453c18║連為母遊地府黑暗倒懸是大可畏脫輪迴苦趣越
J37nB388_p0453c19║三界樊籠雖然孝之所至非世所及要亦人人知有
J37nB388_p0453c20║未出常情尋常衲僧家彈指超彌勒動步越釋迦祗
J37nB388_p0453c21║如各各本生父母還度脫得麼還識得渠麼若也識
J37nB388_p0453c22║得不忻天堂天堂羈不得不怖地獄地獄豈能安能
J37nB388_p0453c23║生成萬物與物無傷能長育群萌群生有賴若能如
J37nB388_p0453c24║是不獨今生直得多生父母曠代冤親三界二十五
J37nB388_p0453c25║有含識群靈一時得解脫果證涅槃樂其或未然梧
J37nB388_p0453c26║桐一葉飄金井一度西風一度愁。
J37nB388_p0453c27║勗韜監院為師預祝五旬請上堂問爐煙靄靄瑞氣
J37nB388_p0453c28║氤氳大座當軒要津把斷作麼生是把斷句師云寶
J37nB388_p0453c29║劍光寒進云作麼生是轉身句師云禮拜著進云作
J37nB388_p0453c30║麼生是者邊句師云突出難辨進云作麼生是那邊
J37nB388_p0454a01║句師云歸堂去進云達磨不來東土二祖不往西天
J37nB388_p0454a02║又作麼生師云少神作麼僧云謝師答話師云聽事
J37nB388_p0454a03║不真問郢州白雪師親唱神峰法席又重新如何是
J37nB388_p0454a04║神鼎境師云山深水寒進云如何是境中人師云高
J37nB388_p0454a05║著眼進云人境已蒙師指示如何是直切為人句師
J37nB388_p0454a06║便打乃云一向掣風掣顛知他是凡是聖突出日面
J37nB388_p0454a07║月面逢人撒土撒沙立方外乾坤展衲僧巴鼻者邊
J37nB388_p0454a08║那邊應用無礙左之右之無不宜之直得雲從龍風
J37nB388_p0454a09║從虎聖人作而萬物睹秪如無作無生諸仁向甚處
J37nB388_p0454a10║著眼打麵麥還州土謹白參玄人光陰莫虛度。
J37nB388_p0454a11║開爐小參神鼎火爐不屬開閉隨家豐儉寒暑一如
J37nB388_p0454a12║鍊佛祖以鉗鎚煆聖凡以鑪[糒-米+革]荊棘林重栽荊棘杻
J37nB388_p0454a13║枷上重著杻枷諸方老凍儂只要和麩糶麵不顧人
J37nB388_p0454a14║食飽傷心逼蛇化龍證龜成鱉用盡弄猢猻伎倆各
J37nB388_p0454a15║各眼睜睜地亦似開眼尿床大丈夫肯受他人處分
J37nB388_p0454a16║未為好手山僧抑不得已曲順時宜也不續鳧截鶴
J37nB388_p0454a17║夷嶽盈壑寬著程限大開東閣死盡偷心若冷灰一
J37nB388_p0454a18║聲豆爆乾坤闊。
J37nB388_p0454a19║請漢波霄大師為座元上堂問臨濟有一句中具三
J37nB388_p0454a20║玄門一玄具三要還許學人請益也無師云莫被葛
J37nB388_p0454a21║藤絆殺進云如何是一句中具三玄師云果然跳不
J37nB388_p0454a22║出進云如何是一玄中具三要師云我者裏一要也
J37nB388_p0454a23║無進云如何是第一玄師云洗腳上床眠如何是第
J37nB388_p0454a24║二玄師云屋漏見青天如何是第三玄師云誰知被
J37nB388_p0454a25║底穿如何是第一要師云猢猻戴紙帽如何是第二
J37nB388_p0454a26║要師云堪驚亦堪笑如何是第三要師云亂向者裏
J37nB388_p0454a27║叫進云三玄三要蒙師指向上宗乘事若何師云鐵
J37nB388_p0454a28║棒撐驢眼僧云有意氣時添意氣不風流處也風流
J37nB388_p0454a29║師打云猶欠者棒在問撾鼓陞堂即不問徹底掀翻
J37nB388_p0454a30║事若何師云七棒對十三進云祖師鼻孔一脈流通
J37nB388_p0454b01║因甚有臨濟曹洞師云江南地暖塞北天寒進云棒
J37nB388_p0454b02║喝交馳如何迴避師云著忙作麼進云龍生金鳳子
J37nB388_p0454b03║衝破碧琉璃師云照顧鼻孔乃云睦州接大樹于黃
J37nB388_p0454b04║檗覆陰天下眼裏有珠仰山陞兜率說伽陀拶入聖
J37nB388_p0454b05║位猶在夢裏若是過量人能行過量事跨飛龍天漢
J37nB388_p0454b06║鼓陸地波濤如鸞鳳衝霄不留其跡高高山頂立深
J37nB388_p0454b07║深海底行就下平高為物作則乃可眼目人天儀範
J37nB388_p0454b08║末學按下雲頭即且置要更進步於百尺竿頭須到
J37nB388_p0454b09║座元寮為汝深錐痛拶。
J37nB388_p0454b10║說戒上堂問人天交集即不問月映千江事若何師
J37nB388_p0454b11║云有眼者見進云昔日世尊四十九年說法未曾說
J37nB388_p0454b12║著一字和尚今日又說箇甚麼師云不惜兩行眉進
J37nB388_p0454b13║云多虛不如少實師云錯下名言問昨日今朝事不
J37nB388_p0454b14║同如何是親切為人底句師云覿面更無私進云登
J37nB388_p0454b15║山須到頂如何是最初一步師云闍黎足下自分明
J37nB388_p0454b16║進云與麼則長安風月家家照去也師云且喜領話
J37nB388_p0454b17║乃云未有世界早有此性風吹不動天邊月世界壞
J37nB388_p0454b18║時此性不壞雪壓難摧澗底松恁麼見得徹去則諸
J37nB388_p0454b19║人戒體本自圓明本來清淨染汙不得既汙不得則
J37nB388_p0454b20║優波離尊者要且不甘既不甘向甚處與他相見河
J37nB388_p0454b21║裏失錢河裏摝。
J37nB388_p0454b22║晚參問昔日七賢女遊屍陀林一女云屍在者裏人
J37nB388_p0454b23║在何處一女云作麼作麼意旨如何師云鬼家活計
J37nB388_p0454b24║僧便喝師便打問參禪打坐圖箇甚麼師云將勤補
J37nB388_p0454b25║拙進云恁麼一切平常去也師云接竹點天問達磨
J37nB388_p0454b26║不來東土還有法可傳也無師云石中有玉進云如
J37nB388_p0454b27║何是所傳底法師云沙裏無油乃云眉毛撕結家貧
J37nB388_p0454b28║遭劫鼻孔撕觸含冤叫苦燈籠露柱語耳忻忻無位
J37nB388_p0454b29║真人淚下如雨退無門進無路左無聊右無措恁麼
J37nB388_p0454b30║時總是涅槃堂漢也還有得路通霄死中得活者麼
J37nB388_p0454c01║省知藏一喝師云棺材裏撐眼良久云獃郎猶向火
J37nB388_p0454c02║邊蹲奼女已歸霄漢去。
J37nB388_p0454c03║麗宗和尚入塔諸門弟子請上堂問樹高千丈葉落
J37nB388_p0454c04║歸根如何是歸根的句師云被你道著進云未審和
J37nB388_p0454c05║尚今日陞座說箇甚麼師云錦上添花問法界不容
J37nB388_p0454c06║身因甚可菴和尚今歸神鼎師云冤有頭債有主進
J37nB388_p0454c07║云男子身中入定時女子身中從定起又作麼生師
J37nB388_p0454c08║云非汝境界乃云法身等虛空應物如水月睹斯光
J37nB388_p0454c09║者除熱惱而獲清涼廓情懷而消愁戚無幽不燭無
J37nB388_p0454c10║水不含當明中有暗勿以暗相睹當暗中有明勿以
J37nB388_p0454c11║明相遇如是則生滅去來本如來藏即且置秪如道
J37nB388_p0454c12║老僧不在明白裏向甚處與可菴和尚相見要知麼
J37nB388_p0454c13║牛頭沒去馬頭回覿面誰能著眼窺正法眼滅瞎驢
J37nB388_p0454c14║兒孫輩輩驗家肥。
J37nB388_p0454c15║心珠禪德請上堂吾本來茲土傳法度迷情一花開
J37nB388_p0454c16║五葉結果自然成老臊胡塞卻口門九年舌頭拖地
J37nB388_p0454c17║千載將謂有法可傳元來熱瞞我赤縣神州大乘根
J37nB388_p0454c18║器驀拈拄杖云神鼎好事不瞞人主山高玄通鳥道
J37nB388_p0454c19║案山低橋鎖雙虹左青龍萬松嶺頭龍吟枯木右白
J37nB388_p0454c20║虎煙霞嶺上豹變文章無差互絕囊藏柏樹庭前重
J37nB388_p0454c21║指注何煩勸請更敷揚。
J37nB388_p0454c22║瑞巖老和尚遺書至設供拈香指真云者老漢言滿
J37nB388_p0454c23║天下道播寰區戈戟叢生遺害不淺今已浙江遷化
J37nB388_p0454c24║便見波旬鼓舞人天慘悽大眾且道先師即今在不
J37nB388_p0454c25║在若道在則先師受屈若道不在則神鼎受屈若道
J37nB388_p0454c26║無在無不在帶累先師又入輪迴去也蒼天蒼天。
J37nB388_p0454c27║冬至上堂陰極陽生日日日東出迷極悟生日日日
J37nB388_p0454c28║西沒覓陰消處不可得陽從何長尋迷起處不可得
J37nB388_p0454c29║悟作甚麼大智若愚大巧若拙截玄機於未兆藏冥
J37nB388_p0454c30║運於即化是阿誰分上事卓拄杖云日輪當午照猶
J37nB388_p0455a01║待曉雞啼。
J37nB388_p0455a02║晚參選佛場中選僧作佛佛自西天老比丘此土阿
J37nB388_p0455a03║誰不具足具足具足神鼎不欲不欲何心選佛作人
J37nB388_p0455a04║若是其人眼裏何曾容得塵。
J37nB388_p0455a05║說戒上堂揮拂子云幸自可憐生猶要箇護身符子
J37nB388_p0455a06║高沙彌腳跟未曾點地老丹霞也只掩耳偷鈴盧行
J37nB388_p0455a07║者將錯就錯乘優波離寶筏向曹溪浪裏鼓棹颺帆
J37nB388_p0455a08║道善來諸仁者洗腳已上船照顧金剛劍莫教墮重
J37nB388_p0455a09║淵刻舟求也實堪憐。
J37nB388_p0455a10║佛成道上堂問山門佛殿廚庫僧堂未審明甚邊事
J37nB388_p0455a11║師云看你分疏不下進云未離兜率已降皇宮因甚
J37nB388_p0455a12║麼又在雪山六年師云屙屎見解進云破戒比丘不
J37nB388_p0455a13║入地獄清淨行者不生天堂此理如何師云古人不
J37nB388_p0455a14║謾言乃云道本無形無名何曾有壞有成有物混成
J37nB388_p0455a15║先天地生老聃管見也一以貫之忠恕而已仲尼管
J37nB388_p0455a16║見也發真歸元世界消殞釋迦管見也三箇漢虛空
J37nB388_p0455a17║釘撅隔靴抓癢若是睹星悟的熟睡饒譫語畢竟如
J37nB388_p0455a18║何但見皇風成一片不知何處有封疆復舉僧問趙
J37nB388_p0455a19║州如何是道州云牆外底僧云不問者箇道州云你
J37nB388_p0455a20║問甚麼道僧云大道州云大道通長安師云大道通
J37nB388_p0455a21║長安時人被眼瞞盞子撲落地打破常住磚。
J37nB388_p0455a22║晚參問如何是函蓋乾坤句師云拄杖長七尺進云
J37nB388_p0455a23║如何是截斷眾流句師云腳跟下痛與你一頓進云
J37nB388_p0455a24║如何是隨波逐浪句師云你問來不得不答乃云一
J37nB388_p0455a25║九二九沙飛石走一時艸木叢林盡作獅子哮吼芝
J37nB388_p0455a26║公忍饑受凍不暇說禪悅公化米化薪千生萬受若
J37nB388_p0455a27║待桶箍爆散時知羞識醜也是癡狂外邊走。
J37nB388_p0455a28║除夕小參北禪分歲烹露地白牛雪巖效顰宰獨角
J37nB388_p0455a29║泥牛說食飽人不得畫餅豈可充饑那堪雲門餅趙
J37nB388_p0455a30║州茶粘牙搭齒咀嚼無味既不可走作諸人又豈宜
J37nB388_p0455b01║把玩歲月今日論實不論虛山前兩箇焦尾大虫年
J37nB388_p0455b02║窮歲畢窮廝煎餓廝炒晝夜跑哮秪要諸人各各據
J37nB388_p0455b03║虎頭收虎尾捋虎鬚若能如是不枉神鼎門下稱禪
J37nB388_p0455b04║客其或未然今朝臘月三十莫道神鼎不為人好。
J37nB388_p0455b05║元旦上堂問大雪紛紛下柴米都增價未審新年頭
J37nB388_p0455b06║佛法是甚麼價師云既善知時節吾今不再三進云
J37nB388_p0455b07║將謂無人著價師云無人處斫額望汝僧便喝師云
J37nB388_p0455b08║再喝喝看進云不貪香餌味始是碧潭龍師打云神
J37nB388_p0455b09║鼎發箇好市進云任公竿子還重握為覓金鱗上釣
J37nB388_p0455b10║臺師云重說偈言乃云鐘依舊響鼓依舊鳴眾依舊
J37nB388_p0455b11║集座依舊陞山門依舊向南開天地依舊覆載日月
J37nB388_p0455b12║依舊照臨山河依舊平等人物依舊光亨驀拈拄杖
J37nB388_p0455b13║卓一卓云誰知者漢不依舊掀翻窠臼又重新。
J37nB388_p0455b14║晚參連朝爆竹喧轟禁城莫禦火攻走出西河獅子
J37nB388_p0455b15║殄滅長沙大虫主山神主林神主空神一時奏與帝
J37nB388_p0455b16║釋謂是把關使者牆塹不固推勘將來元知道泰年
J37nB388_p0455b17║豐何以見得李公喫酒醉張公。
J37nB388_p0455b18║為空默上座對靈小參生為死之因死為生之本透
J37nB388_p0455b19║出兩重關缽盂重安柄者裏見得徹去則聖凡不二
J37nB388_p0455b20║隱顯同途無生死處示現生死百花叢裏過無去來
J37nB388_p0455b21║中示有去來一葉不沾身其來也雲生碧嶂其去也
J37nB388_p0455b22║月落寒潭正恁麼時秪如那吒太子骨還父肉還母
J37nB388_p0455b23║然後現本身為母說法上座到者裏如何與他相見
J37nB388_p0455b24║無影樹頭金鳳舞不萌枝上玉花飛。
J37nB388_p0455b25║解冬上堂問文彩全彰即不問解期一句請師宣師
J37nB388_p0455b26║云放你三十棒進云結制已前斬釘截鐵解制已後
J37nB388_p0455b27║如何保任師云皮下不可無血進云恁麼則梅放一
J37nB388_p0455b28║枝天下春也師云漏逗不少問一雨普滋即不問枯
J37nB388_p0455b29║木逢春事若何師云好箇消息僧打圓相拂袖便行
J37nB388_p0455b30║師驀頭便棒乃云還丹一粒點鐵成金一冬那有者
J37nB388_p0455c01║閒工至理一言轉凡成聖從來不打者鼓笛無賓主
J37nB388_p0455c02║句文彩全彰枯木逢春花開滿目拄杖子道今日解
J37nB388_p0455c03║制我此一眾一冬幸不空過何也此眾無枝葉惟有
J37nB388_p0455c04║諸真實乃擿下拄杖云者木頭猶挂脣齒在。
J37nB388_p0455c05║契先和尚至引座上堂舉文殊請世尊再轉法輪世
J37nB388_p0455c06║尊云吾四十九年未曾說著一字是吾曾轉法輪耶
J37nB388_p0455c07║師云者老漢抱贓叫屈我青陵法兄昔年於此倒握
J37nB388_p0455c08║吹毛摧伏魔外肆無畏舌大闡一音也道不留元字
J37nB388_p0455c09║腳今幸象駕到來有冀法雷再震諸人至誠懇請倘
J37nB388_p0455c10║蒙屈曲垂慈必得聞於未聞也。
J37nB388_p0455c11║晚參久雨不晴設遇杲日當空猶是階下漢久迷不
J37nB388_p0455c12║悟果然擊碎蟠桃核只是舊時仁莫有識得舊時人
J37nB388_p0455c13║者麼直饒識得何異階下漢。
J37nB388_p0455c14║師至青陵請上堂端的得回汗出寶王剎現毫端堂
J37nB388_p0455c15║堂大座當軒說甚化城寶所大人具大見大智得大
J37nB388_p0455c16║用不資餘力變荊棘林為釋梵龍天之宮法隨法行
J37nB388_p0455c17║以脫粟飯為酥酪醍醐之味無佛處示佛無祖處現
J37nB388_p0455c18║祖此是我堂頭法兄之餘勇也神鼎劣弟幸獲觀光
J37nB388_p0455c19║承命俾陞此座直得借婆衫子拜婆年也要大家知
J37nB388_p0455c20║有大眾且道知有箇甚麼黃河三千年一度清。
J37nB388_p0455c21║佛涅槃上堂色見聲求是行邪道那堪摩胸告眾要
J37nB388_p0455c22║人觀紫磨金色之身是正道是邪道咄哉瞿曇郎當
J37nB388_p0455c23║不少即今不屬有無大眾還見麼晴光轉綠蘋淑氣
J37nB388_p0455c24║催黃鳥。
J37nB388_p0455c25║水隆昱堂慧鋒二長老供法帔為師祝壽請上堂大
J37nB388_p0455c26║眾會麼森羅及萬象一法之所印喚什麼作法今者
J37nB388_p0455c27║郢州一會諸上善人以山僧年登半百不忘向染法
J37nB388_p0455c28║味全超不借力在逢緣指端上運合千差針縫邊打
J37nB388_p0455c29║成一片不是吳綾蜀錦亦非白玉黃金直得羅紋結
J37nB388_p0455c30║角處日月無光金碧交輝時乾坤失色天人群生類
J37nB388_p0456a01║皆承此恩力且道因誰致得二株嫩桂飄香遠葉葉
J37nB388_p0456a02║騰芳歲月長。
J37nB388_p0456a03║清明上堂鶯梭日逐大忙生織就天機錦繡春何事
J37nB388_p0456a04║佳人不解惜遍尋芳艸哭新墳好傷心不傷心將謂
J37nB388_p0456a05║眾生苦更有苦眾生大眾且道如何免得卓拄杖云
J37nB388_p0456a06║莫待老來方學道新墳多是少年人。
J37nB388_p0456a07║晚參三春已盡夏景斯臨香嚴擊開漆桶靈雲打失
J37nB388_p0456a08║眼睛玄沙寂子據款結案致令千古有屈難伸且道
J37nB388_p0456a09║屈如何伸眾無語師云禍不入慎家之門。
J37nB388_p0456a10║佛誕上堂豎拂子云纔見毘藍出頭又向雙林縮頭
J37nB388_p0456a11║詎料百千年後撞著韶陽對頭爭如者裏罷卻干戈
J37nB388_p0456a12║百艸頭夜來明月落溪頭便見戴角擎頭鐵額銅頭
J37nB388_p0456a13║普天匝地法法頭頭若喚作佛頭上安頭畢竟如何
J37nB388_p0456a14║總為戰征收拾得卻因歌舞破除休。
J37nB388_p0456a15║瑞巖先老人週忌拈香去年今日一段義青天白日
J37nB388_p0456a16║人誰識今朝對面不相逢蓋色騎聲秪者是。
J37nB388_p0456a17║師誕日上堂淨法界身本無出沒三世凍儂歷代開
J37nB388_p0456a18║士甚麼物恁麼來大悲願力示現受生救得眉毛完
J37nB388_p0456a19║全者幾箇無生猶是末何況有生到者裏諸天散花
J37nB388_p0456a20║無路鬼神窺覷無門雖然對面不相識千里卻同風
J37nB388_p0456a21║誰是同風者眼卓朔頭髼鬆。
J37nB388_p0456a22║端午上堂五月五懸艾虎驅百病蕩邪路昨日有人
J37nB388_p0456a23║從天台來卻得南嶽信報道湖南境內瘟[病-丙+皇]所司得
J37nB388_p0456a24║乘其便人民死者不可稱可符使不靈執蒲劍跨艾
J37nB388_p0456a25║虎倒退三千卻來問云此山得保無虞者不審修何
J37nB388_p0456a26║行習何業用何玅術山僧笑而不答木上座在傍忍
J37nB388_p0456a27║俊不禁云家無白澤之圖必無如是妖怪山僧驀口
J37nB388_p0456a28║一摑不覺吐舌大眾還知落處麼疑則禍生。
J37nB388_p0456a29║自修禪人請上堂問鐘聲纔動請法殷勤大眾雲臻
J37nB388_p0456a30║如何指示師云曲不藏直進云未明心地法難過趙
J37nB388_p0456b01║州關如何是趙州關師云十字縱橫進云一堂風冷
J37nB388_p0456b02║淡千古意分明師云切忌訛言乃云當陽一著迥絕
J37nB388_p0456b03║遮攔不屬盈虧若為修證修證不無染污不得腦門
J37nB388_p0456b04║著楔也如牛駕車打車打牛四稜踏地也所以五千
J37nB388_p0456b05║餘卷無非黃葉止啼八萬四千法門總是繫驢橛子
J37nB388_p0456b06║須是獨超物外生鐵鑄成底乃能不重己靈不慕諸
J37nB388_p0456b07║聖奴呼菩薩婢視聲聞然後興無緣慈作不請友運
J37nB388_p0456b08║出自己家珍大作金牛佛事正當因齋慶讚又且如
J37nB388_p0456b09║何話會木札羹與鐵釘飯不是飽餐人不知。
J37nB388_p0456b10║弘覺忞師翁忌日拈香棄儒冠而喜緇衣之宜究產
J37nB388_p0456b11║難因緣而撞彩瞥地何其居寰海而赫赫聲馳入皇
J37nB388_p0456b12║宮而耽耽虎視徒謂是玅喜重來明教再世又奚能
J37nB388_p0456b13║彷彿其萬一要識者老子落處麼大虫舌上打鞦韆
J37nB388_p0456b14║蟭螟眼裏放夜市。
J37nB388_p0456b15║立秋謝雨上堂片葉飄庭際肅清三伏火雲一雨便
J37nB388_p0456b16║知秋消盡人間熱惱長連床上不可熱殺闍黎枯木
J37nB388_p0456b17║巖前不可坐殺闍黎熱不殺坐不殺體露金風一色
J37nB388_p0456b18║秋眼光爍破四天下。
J37nB388_p0456b19║天童密雲悟祖忌拈香中龍池毒現闡提身抵死力
J37nB388_p0456b20║戰伏諸魔軍一怒而天下懼吳越之令再行斬頭截
J37nB388_p0456b21║臂之徒一一自領出去而後已且道今日是肯伊不
J37nB388_p0456b22║肯伊插香云罪不重科。
J37nB388_p0456b23║中秋上堂以拂子打圓相云是月有晦明此月無圓
J37nB388_p0456b24║缺曹溪話與靈山指掉棒打不著南泉玩與寒山比
J37nB388_p0456b25║水中撈不著可憐明眼衲僧向此光不透脫若透脫
J37nB388_p0456b26║襲襲天香雲外飄時時桂子月中落。
J37nB388_p0456b27║重陽上堂心隨萬境轉轉處實能幽隨流認得性無
J37nB388_p0456b28║喜亦無憂陶潛對黃花而醉靈雲見桃花而悟迦葉
J37nB388_p0456b29║見拈花而笑三箇漢得即得其奈破花換卻眼睛轉
J37nB388_p0456b30║身不得若在今日山僧熱炙盞子點茱萸茶令他各
J37nB388_p0456c01║各知有且道知有箇甚麼重陽九日菊花新。
J37nB388_p0456c02║開鑪小參見成鑪[糒-米+革]舊案重圓無煙之火烈燄互天
J37nB388_p0456c03║燒殺不知其幾誰能解救頭然果是精金自不變色
J37nB388_p0456c04║莫有精金麼試拈出看如無山僧不惜兩莖眉去也
J37nB388_p0456c05║卓拄杖。
J37nB388_p0456c06║  (比丘玉可 心禪 偉如 咸潤 戒弟
J37nB388_p0456c07║  子成潔 自度 子祥 佛頂 同捐刻
J37nB388_p0456c08║  第二卷)
J37nB388_p0456c09║
J37nB388_p0456c10║一揆禪師語錄卷二終
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院