選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首 頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經 第三十六冊 No. B351《道德經順硃》
J36nB351_p0519a01║道德經順硃卷下
J36nB351_p0519a02║  蜀渝季而關華岩德玉順硃
J36nB351_p0519a03║ 論德三十八章
J36nB351_p0519a04║上德不德是以有德下德不失德是以無德上德無
J36nB351_p0519a05║為而無以為下德為之而有以為上仁為之而無以
J36nB351_p0519a06║為上義為之而有以為上禮為之而莫之應則攘臂
J36nB351_p0519a07║而仍之故失道而後德失德而後仁失仁而後義失
J36nB351_p0519a08║義而後禮夫禮者忠信之薄而亂之首前識者道之
J36nB351_p0519a09║華而愚之始是以大丈夫處其厚不處其薄居其實
J36nB351_p0519a10║不居其華故去彼取此。
J36nB351_p0519a11║ (無以為以用也仍因也一作扔強牽引也前識如楞嚴前塵之前非有諸己之謂也此一章教人處
J36nB351_p0519a12║ 厚居實不事囂薄華飾的意思德者五常之總名即道之著也上德之人自德于中而不彰著猶幾
J36nB351_p0519a13║ 于道故其德愈大下德之人自彰己德惟恐人不知是以遠于道而德愈失其次上德之人靜處無
J36nB351_p0519a14║ 為寂然不動隨感即應而無所作為下德之人輕舉妄動觸處有作取功要名而有所作為又其次
J36nB351_p0519a15║ 上仁者慈愛心殷雖有利濟作為之行而猶無事于事上義者裁制事宜應機合理事于接物而世
J36nB351_p0519a16║ 務紛紜也又下降上禮者何亂使之治爭使之讓奢使之儉華使之質偽使之真也使之而猶莫之
J36nB351_p0519a17║ 依從既不依從則加以非理攘臂而牽強之而爭競始矣其禮安在故所以道衰而後有德德喪而
J36nB351_p0519a18║ 後有仁仁亡而後有義義廢而後有禮焉夫此禮也者因無禮而立也法出奸生偽弊愈熾不欺之
J36nB351_p0519a19║ 忠以實之信豈僅薄耶且毫無有而形法干戈從此禮以首倡之矣真智者無為事事知止知識者
J36nB351_p0519a20║ 有為事事不已前識者先識而行即無德人之妄想是也華而無質道體全無好智而反愚頑從此
J36nB351_p0519a21║ 始矣是以有道德的大丈夫唯處此道體之敦厚而不處此忠信之薄唯居此至德之信實而不居
J36nB351_p0519a22║ 此道之華也故去彼虛華囂簿取此信實敦朴也誠哉倡亂始愚禮識之不可嘉尚如此)。
J36nB351_p0519a23║ 法本第三十九章
J36nB351_p0519a24║昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈
J36nB351_p0519a25║谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以為天下貞
J36nB351_p0519a26║其致之一也天無以清將恐製地無以寧將恐發神
J36nB351_p0519a27║無以靈將恐歇谷無以盈將恐竭萬物無以生將恐
J36nB351_p0519a28║滅侯王無以為貞而貴高將恐蹶故貴以賤為本高
J36nB351_p0519a29║以下為基是以侯王自稱孤寡不穀此其以賤為本
J36nB351_p0519a30║邪非乎故致數車無車不欲琭琭如玉落落如石。
J36nB351_p0519b01║ (裂破毀也發發泄也歇消滅也竭枯竭也蹶音厥顛仆也數上聲此一章示致一之道要達根本的
J36nB351_p0519b02║ 意思自往古來今聖人得一者多也萬法歸一吾道一以貫之抱一為天下式識得一而萬事畢矣
J36nB351_p0519b03║ 天得斯一而天道清明三光著矣地得斯一而地道寧謐山川顯焉神得斯一而千變萬化谷得斯
J36nB351_p0519b04║ 一而眾流來歸萬物得斯一而遂其所生侯王得斯一而天下斯民無不得其正也易曰天下殊途
J36nB351_p0519b05║ 而同歸百慮而一致天下何思何慮言其未嘗不一也天若無一則必有異異則不清且懼其破壞
J36nB351_p0519b06║ 霾霧而不明也地若無一則必有異異則不寧且懼其發泄震蕩而不安也神若無一則有異異則
J36nB351_p0519b07║ 不靈且懼其消滅而不妙也谷若無一則有異異則不盈且懼其枯渴而不克也萬物若無一則有
J36nB351_p0519b08║ 異異則不遂其所養且懼其絕滅而不生也侯王若無一則有異異則貴而不貴高而不高且懼其
J36nB351_p0519b09║ 顛仆而不自在也是一也咸可得而無之乎故知貴而不知賤以何為本知高不知卑用孰為基譬
J36nB351_p0519b10║ 如行遠必自邇譬如登高必自卑欲畢萬事必先識一也是以侯王自稱道孤恩寡德不善利人者
J36nB351_p0519b11║ 且得不是以卑賤為基本耶此正是以賤為本也非乎非也若不知此基本故使知貴而不知賤就
J36nB351_p0519b12║ 如那數三十輻而不知共一轂者皆眾木合成也得一者豈如是耶不欲琭琭如此其貴珞珞如此
J36nB351_p0519b13║ 其賤也卑賤為高貴之本頑石為美玉之基一而已矣)。
J36nB351_p0519b14║ 去用第四十章
J36nB351_p0519b15║反者道之動弱者道之用天下萬物生於有有生於
J36nB351_p0519b16║無。
J36nB351_p0519b17║ (此一章示處道者當以反弱為本而往強亦歸于虛的意思世人皆知往之為動而不知在道者反
J36nB351_p0519b18║ 亦動也人皆知強之為用而不知在道者弱亦用也若然弗信以天地間飛潛動植事事物物觀之
J36nB351_p0519b19║ 是那一件不生于有既其有也是那一有不生于無耶有之以為利無之以為用其往其強似乎有
J36nB351_p0519b20║ 其反其弱似乎無亦猶此矣)。
J36nB351_p0519b21║ 同異第四十一章
J36nB351_p0519b22║上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道
J36nB351_p0519b23║大笑之不笑不足以為道故建言有之明道若昧進
J36nB351_p0519b24║道若退夷道若類上德若谷大白若辱廣德若不足
J36nB351_p0519b25║建德若偷質貞若渝大方無隅大器晚成大音希聲
J36nB351_p0519b26║大象無形道隱無名夫惟道善貸且成。
J36nB351_p0519b27║ (建立也偷苟且也渝變也又作輸愚也應人之乏而終以見還曰貸且者權成非久固也欲使蒙貸
J36nB351_p0519b28║ 者不長往得成者非久住感貸荷成速歸于道此一章言人形名雖同心念不等宜速歸于道的意
J36nB351_p0519b29║ 思上等之人專一于道聞斯行之中等之人忽忽于道半疑半信下等之人不信此道大笑非毀永
J36nB351_p0519b30║ 嘉曰上士一了一切了中下多聞多不信是也夫道也者微妙玄通深不可識苟不為下士所非笑
J36nB351_p0519c01║ 烏足以顯道之淵容哉故古人立言有之曰夫體道者與日月合其貞明而其光不耀斯明道若昧
J36nB351_p0519c02║ 也與四時合其運行而其動必反于玄玅斯進道若退也與天地合其易簡而其用不可為典要斯
J36nB351_p0519c03║ 夷道若類也常處卑下而終不可渝斯上德若谷也常居溷濁而終不可涅斯大白若辱也衣被天
J36nB351_p0519c04║ 下而不有其仁斯廣德若不足也生畜萬物而不顯其功斯建德若偷也復其性以御其情斯質真
J36nB351_p0519c05║ 若渝也正乎內而行乎外此大方無隅也以若拙之匠陶甄天下而不為近功斯大器晚成也以不
J36nB351_p0519c06║ 言之教鼓動萬物而不事小說此大音希聲也事無事莫睹其用斯大象無形也為無為莫識其體
J36nB351_p0519c07║ 此道隱無名也夫唯善濟貸于萬物而不責其報是以萬物受其生成而不知其德故下士聞此道
J36nB351_p0519c08║ 而笑之不信其能若此耳)。
J36nB351_p0519c09║ 道化第四十二章
J36nB351_p0519c10║道生一一生二二生三三生萬物萬物負陰而抱陽
J36nB351_p0519c11║沖氣以為和人之所惡唯孤寡不穀而王公以為稱
J36nB351_p0519c12║故物或損之而益或益之而損人之所教我亦教之
J36nB351_p0519c13║強梁者不得其死吾將以為教父。
J36nB351_p0519c14║ (凡動物背止于後陰靜也耳目口鼻居前陽動也故曰負陰抱陽植物則背寒向煖而沖氣運乎其
J36nB351_p0519c15║ 間木絕水曰梁木負棟亦曰梁取其力之強也故曰強梁金人銘曰強梁者不得其死好勝者必遇
J36nB351_p0519c16║ 其敵蓋古人嘗以此為教而我亦教之但老子獨尊之曰教父者如言萬物之母之謂母主養父主
J36nB351_p0519c17║ 教故言生則曰母言教則曰父此一章言道化無方神變莫測的意思夫道非一非二及其與物為
J36nB351_p0519c18║ 偶道一而物不一故以一名道然而道則非一也一與一為二二與一為三自是以往而萬物生矣
J36nB351_p0519c19║ 雖有萬不同而飛潛動植物物頭頭莫不負陰抱陽咸從天以成象地以成形沖虛之氣以為之和
J36nB351_p0519c20║ 育者也而世人之所欲者軒冕富貴詎識沖虛一氣孤寡不穀之道哉一也虛也卑賤貧天也咸人
J36nB351_p0519c21║ 之所惡而王公法謙道以自稱者蓋達一生二生三生萬之理也夫物自損者必益自益者必損滿
J36nB351_p0519c22║ 招損謙受益故抱一處損處謙處孤寡不穀王公以為稱正得損己不爭之道也蓋古人恒以此不
J36nB351_p0519c23║ 爭之道教人而我亦以此不爭之道教之強梁者好爭之輩死之徒也或不可以不爭教吾則將以
J36nB351_p0519c24║ 教其教者焉則庶幾于化矣)。
J36nB351_p0519c25║ 遍用第四十三章
J36nB351_p0519c26║天下之至柔馳騁天下之至堅無有入於無間吾是
J36nB351_p0519c27║以知無為之有益不言之教無為之益天下希及之。
J36nB351_p0519c28║ (馳騁役使也堅剛也無間無縫隙也此一章言無為之益世所不及的意思夫天下之至剛者非至
J36nB351_p0519c29║ 柔不能役使如水無筋骨能乘萬斛舟是也凡至于無隙可入者非無所有不能入視不見聽不聞
J36nB351_p0519c30║ 體物而不可遺是也用此至柔無有兩者觀之而知無為之有益于人世多矣天不言而時行地不
J36nB351_p0520a01║ 言而物生曷嘗有為哉無為而無不為利益無限概天下而言鮮有能企及之者也)。
J36nB351_p0520a02║ 立戒第四十四章
J36nB351_p0520a03║多與身孰親身與貨孰多得與亡孰病甚愛必大費
J36nB351_p0520a04║多藏必厚亡知足不辱知止不殆可以長久。
J36nB351_p0520a05║ (多猶重也薛云知足者樂今有之已多無求者也無求奚辱知止者懼復進之有損知幾者也知幾
J36nB351_p0520a06║ 奚殆此一章示人宜以知足知止自戒庶乎永久的意思呂註云烈士之所徇者名也而至殘生傷
J36nB351_p0520a07║ 性則不知身之親于名也故曰名與身孰親貪夫之所徇者貨也而至于殘生傷性則不知身之多
J36nB351_p0520a08║ 于貨也故曰身與貨孰多所徇者名則世謂之君子所徇者貨則世謂之小人君子小人所徇雖或
J36nB351_p0520a09║ 不同而亡其所存則一也然則得名得貨而亡其身則不知亡之病於得也故曰得與亡孰病是故
J36nB351_p0520a10║ 愛名欲以貴其身也以甚愛之故并其良貴而失之是大費也蓄貨欲以富其身也以多藏之故并
J36nB351_p0520a11║ 其至富而害之是厚亡也夫唯有德者知至貴之在己而無待于名也故知足而不辱知至富之在
J36nB351_p0520a12║ 己而無待于貨也故知止而不殆不辱不殆則可以長久矣)。
J36nB351_p0520a13║ 洪德第四十五章
J36nB351_p0520a14║大成若缺其用不弊大盈若沖其用不窮大直若屈
J36nB351_p0520a15║大巧若拙大辯若訥躁勝寒靜勝熱清靜為天下正。
J36nB351_p0520a16║ (此一章明洪德之用要以清淨為本的意思天下以不缺為成故有成必有弊以不虛為盈故有盈
J36nB351_p0520a17║ 必有窮聖人要于大成而不卹其缺期于大盈而不惡其沖是以成而不弊盈而不窮也直而不屈
J36nB351_p0520a18║ 其直必折循理而行雖曲而直巧而不拙其巧必勞付物自然雖拙而巧辯而不訥其辯必窮因理
J36nB351_p0520a19║ 而言雖訥而辯今夫寒熱者天地之所為有形之所不免也而一躁焉可以勝寒一靜焉可以勝熱
J36nB351_p0520a20║ 以一時之躁靜猶可以勝天地之所為況夫體無為清淨以為天下正則安往而不勝者乎若缺則
J36nB351_p0520a21║ 非成也非成非缺清靜無為乃為大成若缺若沖若屈若拙若訥五者亦猶躁之勝寒靜之勝熱焉
J36nB351_p0520a22║ 爾矣)。
J36nB351_p0520a23║ 儉欲第四十六章
J36nB351_p0520a24║天下有道卻走馬以糞天下無道戎馬生於郊罪莫
J36nB351_p0520a25║大於可欲禍莫大於不知足咎莫大於欲得故知足
J36nB351_p0520a26║之足常足矣。
J36nB351_p0520a27║ (卻屏去也糞糞田也戎馬生郊言兵久不還也一性之內無欠無餘人能安之無往不足故曰知足
J36nB351_p0520a28║ 之足常足此一章教人知足寡欲全身遠害的意思希聲註夫天下有道之世雖有甲兵無所用雖
J36nB351_p0520a29║ 有健馬無所乘屏卻走馬以糞田而已天下無道之時則天子外攘四夷諸侯則外侵鄰國故甲兵
J36nB351_p0520a30║ 動于境內戎馬馳于四郊桑梓盡于樵薪荊棘生于畎畝矣夫無道之君毒痡天下原其所以其惡
J36nB351_p0520b01║ 有三心見可欲非理而求故罪莫大焉求而不已必害於人故禍莫大焉欲而必得其心愈熾故咎
J36nB351_p0520b02║ 莫大焉然自非聖人不能無欲欲而無求求而知足知足則安分凡所遇無爭矣禍害奚及之有)。
J36nB351_p0520b03║ 鑒遠第四十七章
J36nB351_p0520b04║不出戶知天下不窺牖見天道其出彌遠其知彌少
J36nB351_p0520b05║是以聖人不行而知不見而名不為而成。
J36nB351_p0520b06║ (此一章言性鏡本明不假作為而自鑒照的意思性之為體充遍宇宙無遠近古今之異至德之人
J36nB351_p0520b07║ 其所以不出戶不窺牖而無所不知者特其性全故耳世之人為物所蔽性分于耳目內為身心之
J36nB351_p0520b08║ 所紛亂外為山河之所障塞見不出視聞不出聽戶牖之微能蔽而絕之不知聖人復性而足乃欲
J36nB351_p0520b09║ 出戶而求之是以彌遠欲窺牖而察之是以彌少也性分所及不必行出戶庭而知天下之事宛然
J36nB351_p0520b10║ 在目不必窺看窗牖而見天道之理歷爾知名不必有所作為而自然成功詎是有作有為而始鑒
J36nB351_p0520b11║ 照如斯也耶)。
J36nB351_p0520b12║ 忘知第四十八章
J36nB351_p0520b13║為學日益為道日損損之又損以至於無為無為而
J36nB351_p0520b14║無不為取天下常以無事及其有事不足以取天下。
J36nB351_p0520b15║ (此一章示無為之道在絕學的意思世人之所以為學者日求增益徒多見多聞廣益其陳跡耳大
J36nB351_p0520b16║ 慧謂讀得書多知解多靈源謂文學之學障先聖之智眼是也為道者豈如斯乎為道者貴乎時時
J36nB351_p0520b17║ 消損現業直至于無為連這無的念頭亦要消損無無亦無方纔到得真實自然無為之地而不勉
J36nB351_p0520b18║ 強焉自既覺悟亦可覺他無為而無所不為應用不窮施及天下綽綽然有餘矣故治天下者常以
J36nB351_p0520b19║ 不勞民不傷財行其所無事而已矣及其有事政令繁法網蜜民不聊生安可以治天下哉)。
J36nB351_p0520b20║ 任德第四十九章
J36nB351_p0520b21║聖人無常心以百姓心為心善者吾善之不善者吾
J36nB351_p0520b22║亦善之德善信者吾信之不信者吾亦信之德信聖
J36nB351_p0520b23║人之在天下惵惵為天下渾其心百姓皆注其耳目
J36nB351_p0520b24║聖人皆孩之(皆俱也)。
J36nB351_p0520b25║ (此一章表聖人隨機應感不逆民情的意思聖人也者無思也無為也寂然不動感而遂通天下之
J36nB351_p0520b26║ 故曷嘗有一定之常心哉唯以百姓之心有善有信則聖人亦以善心信心應之耳倘百姓既善吾
J36nB351_p0520b27║ 亦與之偕善俾樂善不倦焉其或不善吾亦自善以感之俾民自新遷徙為善斯乃德化于善也詎
J36nB351_p0520b28║ 有常善心耶倘百姓既信吾亦與之俱信俾其崇信不已焉其或不信吾亦自信以動之俾民自慚
J36nB351_p0520b29║ 更改尚信此乃德化于信也豈有常信心耶聖人之存心于天下兢兢業業惟恐一民不得其所而
J36nB351_p0520b30║ 為天下之民渾沌其心使民無知無欲使夫知者不敢為也民咸注望仰瞻聖人容止可睹作事可
J36nB351_p0520c01║ 法則因聖人之視聽而民亦從而視聽之也故聖人皆孩之一般慈惠及物等視萬民猶如一子而
J36nB351_p0520c02║ 不二其心至此則不善不信者亦皆善信況善善信信者乎)。
J36nB351_p0520c03║ 貴生第五十章
J36nB351_p0520c04║出生入死生之徒十有三死之徒十有三民之生動
J36nB351_p0520c05║之死地亦十有三夫何故以其生生之厚蓋聞善攝
J36nB351_p0520c06║生者陸行不遇兕虎入軍不避甲兵兕無所投其角
J36nB351_p0520c07║虎無所措其爪兵無所容其刃夫何故以其無死地。
J36nB351_p0520c08║ (出謂自無而見于有入謂自有而歸于無莊子謂萬物皆出于機入于機又曰其出不忻其入不詎
J36nB351_p0520c09║ 又曰有乎出有乎入皆以出為生入為死也攝管攝也言不認生為已有蹔且管攝的意思兕野牛
J36nB351_p0520c10║ 一角善觝觸此一章言厚生非所以養生挕生乃可以長生的意思神出而付于有形為生入而歸
J36nB351_p0520c11║ 于空寂為死形有生死神無生死而世人特未之知也故柔和善順不與物爭屬生之輩僅十中有
J36nB351_p0520c12║ 三焉好勇鬥狠強梁跋扈屬死之輩亦十中有三焉人之求生以自厚萌念之初把持不定動輒便
J36nB351_p0520c13║ 趨入死地屬此者亦十中有三焉夫此三者是何緣故蓋生之徒死之徒人之生動之死地之徒凡
J36nB351_p0520c14║ 此十分之中率居其九咸以其求養生形之計太厚者也違道背理不出自然夫有生者一定有死
J36nB351_p0520c15║ 厚吾生者乃所以厚吾死也兕虎印兵咸所以死人者也安可逃乎善攝生者神全神全則無生無
J36nB351_p0520c16║ 生則無死地矣故兕角無所投虎爪無所措兵刃無所容夫此善攝者又是何緣故彼以其無死地
J36nB351_p0520c17║ 以受之也季而謂以盡天下三種久言求生者十中有九而求無生者千萬無一老子惜得道之無
J36nB351_p0520c18║ 人至深切矣○兕虎甲兵即無常煞鬼也)。
J36nB351_p0520c19║ 養德第五十一章
J36nB351_p0520c20║道生之德畜之物形之勢成之是以萬物莫不遵道
J36nB351_p0520c21║而貴德道之遵德之貴夫莫之命而常自然故道生
J36nB351_p0520c22║之德畜之長之育之成之熟之養之覆之生而不有
J36nB351_p0520c23║為而不恃長而不宰是謂玄德。
J36nB351_p0520c24║ (此一章言道德尊貴本乎自然不假榮顯而自尊貴的意思希聲註夫物生而後畜畜而後形形而
J36nB351_p0520c25║ 後成其所由生者道也其所以畜者德也形其材者事也成其用者勢也萬物以能生故尊道以能
J36nB351_p0520c26║ 畜故貴德道德以生畜之故自然為萬物之所仰豈有拔之爵位而後見尊貴哉然道者至真之體
J36nB351_p0520c27║ 德者玅物之用體可以兼用用不可以兼體道可以體德德不可以兼道故稟其精謂之生含其氣
J36nB351_p0520c28║ 謂之畜遂其形謂之長字其材謂之育權其成謂之亭量其用謂之毒保其和謂之養護其傷謂之
J36nB351_p0520c29║ 覆此之謂大道既生之而不執有既為之而不矜恃既長之而不宰制此之謂玄同之德營魄章言
J36nB351_p0520c30║ 人同于道德今此章言道德同于人是以其辭同而理通也)。
J36nB351_p0521a01║ 歸原第五十二章
J36nB351_p0521a02║天下有始以為天下母既得其母復知其子既知其
J36nB351_p0521a03║子復守其母沒身不殆塞其兌閉其門終身不勤開
J36nB351_p0521a04║其兌濟其事終身不救見小曰明守柔曰強用其光
J36nB351_p0521a05║復歸其明無遺身殃是謂襲常。
J36nB351_p0521a06║ (兌口也人之有口家之有門皆喻物所從出者塞而閉之藏有于無守母者也不可目窺曰小不可
J36nB351_p0521a07║ 力得曰▆此一章言返本還源方契此道的意思凡天下事物未有形名之始不可狀不可名及其
J36nB351_p0521a08║ 有狀有名則凡天下事物無不藉斯以資生也故曰始曰母母者道也子者物也道為物母物為道
J36nB351_p0521a09║ 子古之得道者能使子母不離而道物為一蓋物從道出物不異道子從母出子不異母物不異道
J36nB351_p0521a10║ 而世人欲外物以求道子不異母而世人欲棄子以求母本不異而自異之是以終不得而一也使
J36nB351_p0521a11║ 人知物即道知子即母得母知子知子守母綿綿若存無少問斷則左右逢其原有不難者到此則
J36nB351_p0521a12║ 入水入火蹈險履危而無容傷今人能塞其兌而不妄得母知子閉其門而不貪知子守母則全物
J36nB351_p0521a13║ 全道終身受用不假勤劬而自得設或不然開其兌而逐境生情見物遺道濟其事而撥波覓水貪
J36nB351_p0521a14║ 外擾內則心蕩精衰究竟不得見道同于世物一般銷損人之患在不謹其小不養其微若自小而
J36nB351_p0521a15║ 謹之自徵而養之雖小必明雖柔必強明者本也光者明之所自出也元明為本其末分而為視為
J36nB351_p0521a16║ 聽為覺為能者皆此光也道自本流于末學自末求其本故曰用其光復歸其明如此則無死地也
J36nB351_p0521a17║ 殃害何損這纔叫做永久傳襲不殆不勤之常道也不知不守者豈易識哉)。
J36nB351_p0521a18║ 益證第五十三章
J36nB351_p0521a19║使我介然有知行於大道唯施是畏大道甚夷而民
J36nB351_p0521a20║好徑朝甚除田甚蕪倉甚虛服文綵帶利劍厭飲食
J36nB351_p0521a21║財貨有餘是謂盜夸非道哉。
J36nB351_p0521a22║ (介然有知猶言微有知也夸張曰施嗇之反也又施設也夷平也路狹而捷為徑除治也又階除也
J36nB351_p0521a23║ 夸夸毗也言小人不為大言以夸世則諛言以附人如詩大雅無為夸毗是也夸一作竿此一章言
J36nB351_p0521a24║ 歷世宜合無為大道不可施設多事的意思老子意謂設使我介然微有知常之明方將行于大道
J36nB351_p0521a25║ 唯施設為可畏恐其不侔于無為大道也夫大道也者不假修理而自平夷而民喜其狹小捷徑是
J36nB351_p0521a26║ 以崎嶇迷惑不達所趨故聖人畏之畏其民之難化如此也上若不畏朝闕必甚修除好崇臺樂遊
J36nB351_p0521a27║ 觀矣上若不畏田野必甚荒蕪好力役奪民時矣上若不畏倉廩必甚空虛好末作廢本業矣上若
J36nB351_p0521a28║ 不畏服飾必多文彩好淫巧蠹女工矣上若不畏佩帶必皆利劍好威武生國患矣上若不畏飲食
J36nB351_p0521a29║ 必常饜飫好醉飽忘民事矣上若不畏聚斂必常有餘好掊剋困民財矣凡此七者皆由上不知畏
J36nB351_p0521a30║ 而盜用民力以為夸毗故謂之夸毗夸毗者非有道之治也盜者陰取之而民不知也所謂唯施是
J36nB351_p0521b01║ 畏其在此乎)。
J36nB351_p0521b02║ 修觀第五十四章
J36nB351_p0521b03║善建者不拔善抱者不脫子孫祭祀不輟修之身其
J36nB351_p0521b04║德乃真修之家其德乃餘修之鄉其德乃長修之國
J36nB351_p0521b05║其德乃豐修之天下其德乃普故以身觀身以家觀
J36nB351_p0521b06║家以鄉觀鄉以國觀國以天下觀天下吾何以知天
J36nB351_p0521b07║下之然哉以此。
J36nB351_p0521b08║ (此一章言治天下要以修身為本的意思凡物以建而立者必易拔此不善建者也唯為道的人建
J36nB351_p0521b09║ 之以常無有則善建而不拔矣凡物以抱而固者必易脫此不善抱者也唯為道的人抱神以靜則
J36nB351_p0521b10║ 善抱而不脫矣夫唯所建所抱者如此則其傳豈有窮哉此子子孫孫所以祭祀不已也世之所謂
J36nB351_p0521b11║ 修德者或修之于天下國家而不知其本真乃在吾身也故曰修之于身其德乃真或既善修其身
J36nB351_p0521b12║ 能自建自抱又當推己及人而家而鄉而國而天下則其德寧不有餘裕有廣長▆豐溢有普布哉
J36nB351_p0521b13║ 莊周以為道之真以治身其緒餘以為國家其土苴以治天下其說本此大學謂治國平天下以修
J36nB351_p0521b14║ 身為本亦不謀而合然則何觀而修身哉以身觀身而已矣云何觀吾觀吾眼云何有見吾觀吾耳
J36nB351_p0521b15║ 云何有聞吾觀吾身云何有覺吾觀吾意云何有知如是觀察見聞覺知之所自而又觀夫觀者則
J36nB351_p0521b16║ 眼耳身意四肢百骸不待煆煉而自無何有誰當拔且脫耶一身既爾則一家人之身一國人之身
J36nB351_p0521b17║ 一天下人之身無不渾其心不治而自治人人善建善抱亦不拔不脫也吾何以知其天下不治而
J36nB351_p0521b18║ 治所以然哉因觀身修德而知其所以然耳凡臨蒞天下者可不知所本乎)。
J36nB351_p0521b19║ 玄符第五十五章
J36nB351_p0521b20║含德之厚比於赤子毒蟲不螫猛獸不據玃鳥不搏
J36nB351_p0521b21║骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而脧作精之至也
J36nB351_p0521b22║終日號而嗌不嗄和之至也知和曰常知常曰明益
J36nB351_p0521b23║生曰祥心使氣曰強物壯則老謂之不道不道早已。
J36nB351_p0521b24║ (毒蟲蜂蠆之類以尾端肆毒曰螫猛獸虎豹之類以爪按挐曰據攫鳥鵰鶚之類以羽距擊觸曰搏
J36nB351_p0521b25║ 趙志堅曰以四指握拇指曰握固脧子垂反赤子陰也嗌氣鬱也號平聲嗄所嫁反聲嘶也祥吉凶
J36nB351_p0521b26║ 之候也此一章言人當厚德含章如同赤子無知的意思世人厚生者多矣有生有死厚生即是厚
J36nB351_p0521b27║ 死不唯無益而反害之吾未見厚德如厚生者也厚德乃長生也含藏道德深厚的人就如那初生
J36nB351_p0521b28║ 之嬰兒一般純一不雜無害物之心物亦不傷也故蜂蠆雖毒不螫虎豹雖猛不據鷙鵬雖勇不搏
J36nB351_p0521b29║ 我忘于物物亦忘我也赤子之骨本弱筋本柔而握拳牢固者何蓋心意不移其神全也赤子無心
J36nB351_p0521b30║ 豈曉男女配合而脧常興作者豈欲意使之然耶蓋精全氣望專一使然耳赤子終日啼號而嗌聲
J36nB351_p0521c01║ 不嘶嗄者何蓋心無喜怒氣全而沖和也苟能達此沖和之氣有益于己則是知常復命人也復命
J36nB351_p0521c02║ 知常者念起便覺而不遠復非明白四達者乎夫益生固祥矣有生有死有祥有妖好事不如無矣
J36nB351_p0521c03║ 心能使氣可謂強矣為者敗之強梁者不得其死凡人物事物壯極則一定衰老枯槁剛則一定易
J36nB351_p0521c04║ 折不知此理徒厚益其生而不含藏其德豈知常道人哉乃不知常道之人也不知常道之人詎可
J36nB351_p0521c05║ 不早死也夫▆)。
J36nB351_p0521c06║ 玄德第五十六章
J36nB351_p0521c07║知者不言言者不知塞其兌閉其門挫其銳解其紛
J36nB351_p0521c08║和其光同其塵是謂玄同不可得而親不可得而疏
J36nB351_p0521c09║不可得而利不可得而害不可得而貴不可得而賤
J36nB351_p0521c10║故為天下貴。
J36nB351_p0521c11║ (此一章示玄同之道非言嘿可載的意思道非言說亦不離言說然能知者未必言能言者未必知
J36nB351_p0521c12║ 也唯塞兌閉門而視聽不妄挫銳解紛而圭角不露和光同塵而混同彼我則默而成之不言而信
J36nB351_p0521c13║ 不同而同是之謂玄同也世之所謂不同者有可親有可疏有可利有可害有可貴有可賤體道者
J36nB351_p0521c14║ 均覆萬物而孰為親疏等觀逆順而孰為利害不知榮辱而孰為貴賤情計且有所不及況言嘿乎
J36nB351_p0521c15║ 此玄同之道所以為天下所貴重也)。
J36nB351_p0521c16║ 淳風第五十七章
J36nB351_p0521c17║以正治國以奇用兵以無事取天下吾何以知其然
J36nB351_p0521c18║哉以此天下多忌諱而民彌貧民多利器國家滋昏
J36nB351_p0521c19║人多伎巧奇物滋起法令滋章盜賊多有故聖人云
J36nB351_p0521c20║我無為而民自化我好靜而民自正我無事而民自
J36nB351_p0521c21║富我無欲而民自樸。
J36nB351_p0521c22║ (此一章言為民上者要以淳風化民而民自歸厚的意思夫人心本正因誘故邪我以正治人出人
J36nB351_p0521c23║ 之本正也以奇用兵由兵之本奇也以無事取天下由天下之本無事也凡我之應物者豈以我哉
J36nB351_p0521c24║ 亦由物而已矣吾以此而知取天下所以然聖人能以天下為一身中國為一人者其治自心出也
J36nB351_p0521c25║ 我多忌諱則禁防必設禁防既設則民安得而不貧我以利示民則民多趨利民既趨利則國安得
J36nB351_p0521c26║ 而不昏我以巧示民則民多伎巧伎巧既盛則奇物安得而不滋我以法示民則民亦竊法以自便
J36nB351_p0521c27║ 上下相冒則盜賊安得而不多其獘實在我而不在民也上有好者下必有甚焉者矣故聖人云我
J36nB351_p0521c28║ 示之以無為民亦無為我示之以好靜民亦好靜我示之以無事民亦無事我示之以無欲民亦無
J36nB351_p0521c29║ 欲天下各以其所示者報之出乎爾反乎爾者也故曰德猶風也民猶草也草上之風必偃)。
J36nB351_p0521c30║ 順化第五十八章
J36nB351_p0522a01║其政悶悶其民醇醇其政察察其民缺缺禍兮福所
J36nB351_p0522a02║倚福兮禍所伏孰知其極其無正邪正復為奇善復
J36nB351_p0522a03║為訞民之迷其日固久是以聖人方而不割廉而不
J36nB351_p0522a04║劌直而不肆光而不曜。
J36nB351_p0522a05║ (悶音門鈌殘缺也一作缺缺失望貌極終也奇衰也廉稜也劌割也皆謂芒利傷物也此一章言為
J36nB351_p0522a06║ 政者當渾合其德以化成天下的意思其政悶悶無取于民則民亦醇醇自瞻不以巧應其政察察
J36nB351_p0522a07║ 有得于己則民亦缺缺不足以巧求免凡天下之事吉凶同域禍福相倚禍依從福以生福含藏于
J36nB351_p0522a08║ 禍內猶如貫珠誰窮極到此我悶悶無得則民醇醇自足我察察有得則民缺缺不足我得彼失我
J36nB351_p0522a09║ 福彼禍自然之理也昧者不知道理之正專察為明惟求僥倖之福以禍人而不知循環報復遂使
J36nB351_p0522a10║ 正復化而為奇善復化而為祅人之昏迷其蔽固如斯已非一日矣是以聖人之治方義而不攫人
J36nB351_p0522a11║ 廉稜而不傷物內直而不外肆含光而不衒耀賞罰雖設而不用故能使奇者正祅者善轉禍為福
J36nB351_p0522a12║ 而無缺缺之弊也)。
J36nB351_p0522a13║ 守道第五十九章
J36nB351_p0522a14║治人事天莫如嗇夫唯嗇是謂早復早復謂之重積
J36nB351_p0522a15║德重積德則無不剋無不剋則莫知其極莫知其極
J36nB351_p0522a16║可以有國有國之母可以長久是謂深根固蒂長生
J36nB351_p0522a17║久視之道。
J36nB351_p0522a18║ (此一章示久視之道要當以嗇守為主的意思治人者吾朝所為也事天者夜必焚香以告于天也
J36nB351_p0522a19║ 莫若嗇者不敢告者天敢為也夫惟不敢為是謂不遠復不遠而復則所復寧不早乎夫人本有之
J36nB351_p0522a20║ 德性日日營為精時以耗誠能嗇而早復則德日益以充德既日益以充則至德之人也至德者恚
J36nB351_p0522a21║ 火不燒愛水不溺魔王兵刃不能加損又何所往而不勝哉既無所不勝則孰知其極雖有九垓八
J36nB351_p0522a22║ 埏亦不得而累之可以有國矣能嗇能復者有國之母也得母知子知子守母則沒身不殆安有不
J36nB351_p0522a23║ 長久者耶然則守嗇之道謂非細故也實乃深根固蒂長生久視之道也精神者生之根嗇而藏之
J36nB351_p0522a24║ 則根深而生長矣長生者視之蒂衛而保之則蒂固而久視矣)。
J36nB351_p0522a25║ 居位第六十章
J36nB351_p0522a26║治大國若烹小鮮以道蒞天下其鬼不神非其鬼不
J36nB351_p0522a27║神其神不傷人非其神不傷人聖人亦不傷之夫兩
J36nB351_p0522a28║不相傷故德交歸焉。
J36nB351_p0522a29║ (聖人亦不傷之之字一作人以下德交歸焉觀之作之字是之指神而言此一章言為民上者宜以
J36nB351_p0522a30║ 道治天下不可多事擾民的意思治大國者唯施設有作有為為可畏攪擾則亂就譬如烹小魚一
J36nB351_p0522b01║ 般一攪擾則糜爛不堪也以無為常道臨蒞天下者雖有鬼魅陰魔異術神奸無所用巧矣然而非
J36nB351_p0522b02║ 特有道者拒絕之使不神耳設使神也邪不勝正詎能傷害于人乎不是神不能傷害于人以聖人
J36nB351_p0522b03║ 在位者無為無作無害神之心而神亦不敢越理犯分以欺聖是兩不相傷也夫唯兩不相傷故聖
J36nB351_p0522b04║ 歸德于神神歸德于聖兩相交歸而民自化矣)。
J36nB351_p0522b05║ 謙德第六十一章
J36nB351_p0522b06║大國者下流天下之交天下之牝牝常以靜勝牡以
J36nB351_p0522b07║靜為下故大國以下小國則取小國小國以下大國
J36nB351_p0522b08║則取大國故或下以取或下而取大國不過欲兼畜
J36nB351_p0522b09║人小國不過欲入事人夫兩者各得其所欲故大者
J36nB351_p0522b10║宜為下。
J36nB351_p0522b11║ (此一章言謙下為德根本為上者宜以謙德服人心的意思海之能為百谷王者以其善下之也治
J36nB351_p0522b12║ 大國者能屈尊就卑則所歸者眾故大國者如海居下不擇細流則天下交合而匯歸之也天下之
J36nB351_p0522b13║ 交比猶牝牡牝陰也能柔弱卑靜而不唱牡陽也能剛強高動而多躁卑靜身後老高動物先摧故
J36nB351_p0522b14║ 牝常以靜勝牡者蓋是以靜為下面躁自不能勝而反附之矣大國下流天下交歸亦如斯矣故大
J36nB351_p0522b15║ 國之君能謙下小國則可以取小國來歸小國能謙下大國則亦可以取大國不害以大就小其德
J36nB351_p0522b16║ 愈廣以小事大理無不順或下謙德以取義之所在小當歸大或下守柔而取理合如是只宜自保
J36nB351_p0522b17║ 大國之下者不過是兼愛畜養于人而人自交歸小國之下者不過是欲順承上意而得自護也夫
J36nB351_p0522b18║ 大國小國此兩者上遜下順各得其所欲也凡小者易為下大者難為下故大國者更宜為下也)。
J36nB351_p0522b19║ 為道第六十二章
J36nB351_p0522b20║道者萬物之奧善人之寶不善人之所保美言可以
J36nB351_p0522b21║市尊行可以加人人之不善何棄之有故立天子置
J36nB351_p0522b22║三公雖有拱璧以先駟馬不如坐進此道古之所以
J36nB351_p0522b23║貴此道者何不日以求得有罪以免耶故為天下貴。
J36nB351_p0522b24║ (奧藏也天子人君也三公大師大傅大保也拱璧合拱之璧駟馬一乘之馬也執拱璧將命曰先得
J36nB351_p0522b25║ 得寶也指善人說免罪自保也指不善人說此一章言道為身寶當自重的意思凡天下之物無有
J36nB351_p0522b26║ 不備于道也故道乃萬物之藏言道無所不容善固在道中不善亦在道中也賢善者以道為寶故
J36nB351_p0522b27║ 樂得其得不賢善者非道莫保故樂免其罪由其根于人心之自然無使之者故言依于道則其美
J36nB351_p0522b28║ 可市聽之者眾行依于道則其德可貴迥異于人苟非人心之自然則言而不從行而不應矣由人
J36nB351_p0522b29║ 各根于道也設不幸違道而限于不義則聖人亦何忍棄之故立天子以道化民置三公以道佐人
J36nB351_p0522b30║ 主非苟利其富貴也蓋不欲棄人于不善還以此道善之而已使雖有合拱之璧將命面先駟馬以
J36nB351_p0522c01║ 奉君不如出一善言建一善行以佐人主使天下之人不限于不義則其利豈小補哉如孟子謂我
J36nB351_p0522c02║ 非堯舜之道不敢陳于王前是也由其以道佐主覺民是謂坐進此道古之所以貴重斯道者何也
J36nB351_p0522c03║ 以其果毅于道不擇日而求善人得之以為寶不善人遵修之亦可以保其無罪因此之故所以為
J36nB351_p0522c04║ 天下人之所貴重也)。
J36nB351_p0522c05║ 恩始第六十三章
J36nB351_p0522c06║為無為事無事味無味大小多少報怨以德圖難於
J36nB351_p0522c07║其易為大於其細天下難事必作於易天下大事必
J36nB351_p0522c08║作於細是以聖人終不為大故能成其大夫輕諾必
J36nB351_p0522c09║寡信多易必多難是以聖人猶難之故終無難。
J36nB351_p0522c10║ (為營為也純甫曰人皆有所為聖人亦人耳獨無所為乎但眾所為者有為之事聖人所為者無為
J36nB351_p0522c11║ 之道此其所以異也事所為之條件也味所為之理趣也作起也此一章言大從小起難從易主要
J36nB351_p0522c12║ 應之以無心勿期必于物的意思息參註為無為則己不勞事無事則人不煩味無味則物不費世
J36nB351_p0522c13║ 所謂大小多寡者以形言也聖人遊于形器之外故大小多少等而為一夫大小多少尚等而一之
J36nB351_p0522c14║ 又況于恩怨報施之間乎吾所為所施者唯德而已豈知其有所怨有所報者哉既無恩怨報施之
J36nB351_p0522c15║ 別又無大小多少之異其于天下之故豈有心于為之哉事難必求易大必由細自易而往則難者
J36nB351_p0522c16║ 亦易自細而行則大者亦細是以聖人究竟不為大而大必歸之者由其無心也唯其無心于事故
J36nB351_p0522c17║ 未嘗先事而期于物豈若世之小夫己未為而先喏事至而多易先喏則必寡信多易則必多難聖
J36nB351_p0522c18║ 人于事未至則常若難之非難之也不以我期必于物故若難之惟其難故究竟無難為之事)。
J36nB351_p0522c19║ 守微第六十四章
J36nB351_p0522c20║其安易持其未兆易謀其脆易破其微易散為之於
J36nB351_p0522c21║未有治之於未亂合抱之木生於毫末九層之臺起
J36nB351_p0522c22║於累土千里之行始於足下為者敗之執者失之聖
J36nB351_p0522c23║人無為故無敗無執故無失民之從事常於幾成而
J36nB351_p0522c24║敗之慎終如始則無敗事是以聖人欲不欲不貴難
J36nB351_p0522c25║得之貨學不學復眾人之所過以輔萬物之自然而
J36nB351_p0522c26║不敢為。
J36nB351_p0522c27║ (此一章言守微以無為為貴無為以自然為宗的意思凡有身有家有國者當安泰之時而持守之
J36nB351_p0522c28║ 則易及其既危險也而持守之則難矣未有形兆之時而圖謀之則易及其既萌動也而圖謀之則
J36nB351_p0522c29║ 難矣其脆易破則不可使至于堅大而難破其微易散則不可使至于彰著而難散物皆然心為甚
J36nB351_p0522c30║ 通諸其心則于身于家于天下無難矣安也未兆也正是為之于未有也脆也微也正是治之于未
J36nB351_p0523a01║ 亂也合抱之木生子毫末大生于小也九層之臺起于累土高起于下也千里之行起于足下遠起
J36nB351_p0523a02║ 于近也為之于未有治之于未亂其本末常如斯也為未有則是無為而為治未亂則是無治而治
J36nB351_p0523a03║ 也既有而為之則為之欲成而反敗之既亂而治之則執之欲固而反失之也是以聖人為之于未
J36nB351_p0523a04║ 有則我固無為也故無敗治之于未亂則我固無執也故無失民之從事常在既有之後故至于幾
J36nB351_p0523a05║ 成而敗之以不知其本故也使知大生于小高起于下遠始于近慎終如始則無敗事也是以聖人
J36nB351_p0523a06║ 欲眾人之所不欲小也下也貧賤也不欲眾人之所欲大也高也富貴也故不欲者聖人欲之難得
J36nB351_p0523a07║ 之貨聖人不貴也學眾人之所不學見小也守微也謙卑也不學眾人之所學侈大也進顯也過高
J36nB351_p0523a08║ 也故不學者聖人學之眾人之所過聖人反是也如斯欲不欲學不學即凡天下之物各安乎性命
J36nB351_p0523a09║ 之常無有不得其所者而孰敢有為有執哉此所以合道之自然而不敢有為也)。
J36nB351_p0523a10║ 淳德第六十五章
J36nB351_p0523a11║古之善為道者非以明民將以愚之民之難治以其
J36nB351_p0523a12║智多以智治國國之賊不以智治國國之福知此兩
J36nB351_p0523a13║者亦楷式能知楷式是謂玄德玄德深矣遠矣與物
J36nB351_p0523a14║反矣乃至於大順。
J36nB351_p0523a15║ (楷模也式法也下徹曰深旁周曰遠反乃順者司馬曰物情莫不貴智而有玄德者獨賊之須反于
J36nB351_p0523a16║ 物乃順于道此一章言為民上者宜反物順道以化民民始獲福的意思眾人昭昭我獨若昏眾人
J36nB351_p0523a17║ 察察我獨悶悶我愚人之心也哉古之善為道者在己若此則推之于民也固非明之將以愚之也
J36nB351_p0523a18║ 明之者何察察昭昭也愚之者何若昏悶悶也民之失性居華而去實故智多而難治誠欲治則去
J36nB351_p0523a19║ 智與故鎮之以無名之朴則彼將自化而以智治之適所以亂之也蓋不識不知順帝之則治國而
J36nB351_p0523a20║ 以智是有智有識逆帝之則矣逆則為賊故曰國之賊治國而不以智無介然之知無益生之祥則
J36nB351_p0523a21║ 有國之母可以長久矣故曰國之福知此兩者不以智固可以為法以智亦可以為誠故曰亦楷式
J36nB351_p0523a22║ 苟知楷式而不違其德可謂玄矣德而至于玄則深而不可測遠而不可量豈智知識識情意之所
J36nB351_p0523a23║ 及哉故曰與物反矣有德者唯其與物反始與道合而至于大順)。
J36nB351_p0523a24║ 後巳第六十六章
J36nB351_p0523a25║江海所以能為百谷王者以其善下之故能為百谷
J36nB351_p0523a26║王是以聖人欲上民必以言下之欲先民必以身後
J36nB351_p0523a27║之是以聖人處上而民不重處前而民不害是以天
J36nB351_p0523a28║下樂推而不厭以其不爭故天下莫能與之爭。
J36nB351_p0523a29║ (王之為言天下所歸往也此一章言為民上者宜以謙德益民而民自推尊的意思江深海闊之所
J36nB351_p0523a30║ 以能為百川所歸往者何也以其能卑下于百川故所以為百川之所歸往也是以聖人則之欲上
J36nB351_p0523b01║ 于人乃以孤寡不穀之言卑下之欲先于人乃謙退其身而遜讓之是以聖人雖處在民上于己不
J36nB351_p0523b02║ 自尊貴而民亦不知有君可尊可貴雖處在民前不見有民可先而民亦不見有君可爭可害聖人
J36nB351_p0523b03║ 之于民也自忘忘民上下相忘是以天下之民愈愛重推尊而不厭蓋以聖人能處眾人之所惡而
J36nB351_p0523b04║ 不爭故天下之民誰能與處下之道爭耶故聖人所以為天下貴也)。
J36nB351_p0523b05║ 三寶第六十七章
J36nB351_p0523b06║天下皆謂我大似不肖夫唯大故似不肖若肖久矣
J36nB351_p0523b07║其細我有三寶持而寶之一曰慈二曰儉三曰不敢
J36nB351_p0523b08║為天下先慈故能勇儉故能廣不敢為天下先故能
J36nB351_p0523b09║成器長今舍慈且勇舍儉且廣舍後且先死矣夫慈
J36nB351_p0523b10║以戰則勝以守則固天將救之以慈衛之。
J36nB351_p0523b11║ (此一章言三寶為道中之最大人人咸具各自保守的意思盡天下人咸言我道大何所謂大哉夫
J36nB351_p0523b12║ 道之大也非言嘿可載汎兮其可左可右無乎不在者也若肖言言亦小若肖嘿嘿亦小若不肖言
J36nB351_p0523b13║ 言能顯道若不肖嘿寂然不動感而遂通誠不可為喻擬似不肖焉耳寧不謂之大歟夫惟大不可
J36nB351_p0523b14║ 為比故擬似不肖設若是有物可肖則其道屬物安能大久矣其細矣蓋吾道大者有三乃吾人至
J36nB351_p0523b15║ 寶也是世人之所不能持我能保惜而長存不失則幾于我道大也一曰慈愛人如愛己也二曰儉
J36nB351_p0523b16║ 節己不取人也三日不敢為天下先謙退自保不恃強梁也夫慈愛類柔弱而柔能勝剛弱能勝強
J36nB351_p0523b17║ 是能勇也節儉為不費用之不可既是能廣也謙退後人而不先人聖人用之則為官長者皆自我
J36nB351_p0523b18║ 者也是能成器長也此三寶者聖人之所恃以自保者也今若捨慈愛而尚勇敢捨儉節而尚奢泰
J36nB351_p0523b19║ 捨謙退而欲先人則剛強者死之徒矣何以自保耶夫以軍旅之事觀之設不得已而用兵亦以慈
J36nB351_p0523b20║ 忍不殺為念仁者無敵不戰自勝設有土可守而用民亦以慈愛不苛為懷民心同德不令自固信
J36nB351_p0523b21║ 知此慈又今之所急也天將救斯民於水火也必使有慈者出而衛護之慈又儉先之最大寶中之
J36nB351_p0523b22║ 寶也即至道也故日我道大似不肖)。
J36nB351_p0523b23║ 配天第六十八章
J36nB351_p0523b24║善為士者不武善戰者不怒善戰勝者不與善用人
J36nB351_p0523b25║者為下是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古
J36nB351_p0523b26║之極。
J36nB351_p0523b27║ (古者車戰為士甲士三人在車上左執弓右持矛中御車掌旗鼓皆欲其強武戰卒七十二人在車
J36nB351_p0523b28║ 下蓋至爭者惟兵故借之以明不爭之德也羅什曰心形既空孰能與無物者爭此一章言配天之
J36nB351_p0523b29║ 道貴守柔不爭的意思今之為士者多尚武強梁者死之徒也善為士者常行之以怯而不武今之
J36nB351_p0523b30║ 戰者多出于怒多怒必嗜殺人嗜殺人者天必殃之善戰者不輕用其身而不怒今之勝敵者不能
J36nB351_p0523c01║ 無我而不爭有我而爭未必勝矣善勝敵者無我而不爭今之用人者多競上而不謙下驕奢倨傲
J36nB351_p0523c02║ 而人不服從善用人者謙下而不高凡體道者能不武不怒不爭則天下莫能與之爭是之謂不爭
J36nB351_p0523c03║ 之德也體道者能下人人人樂為之用而不自用是之謂用人之力也體道者德而不爭力而用人
J36nB351_p0523c04║ 則我無我爭無爭用無用而與天合德則何所往而不宜耶是之謂配天古之極也)。
J36nB351_p0523c05║ 玄用第六十九章
J36nB351_p0523c06║用兵有言吾不敢為主而為客不敢進寸而退尺是
J36nB351_p0523c07║謂行無行攘與臂仍無敵執無兵禍莫大於輕敵輕
J36nB351_p0523c08║敵幾喪吾寶故抗兵相加哀者勝矣。
J36nB351_p0523c09║ (用兵有言古兵家有此言也下行戶割反行列也仍就也因也詩曰仍執醜虜兵五兵戈矛殳戟干
J36nB351_p0523c10║ 也幾平聲喪失也抗舉也林希逸曰此章全是借戰以喻道推此則書設喻處其例甚明此一章言
J36nB351_p0523c11║ 玄用之妙要無心應物的意思古用兵有曰主者有心造事吾不敢獨任自為專主也客者無心應
J36nB351_p0523c12║ 敵與眾和同吾敢為之進則有心于爭雖寸吾不敢強進也退則無心干爭雖尺吾亦不敢輕退也
J36nB351_p0523c13║ 苟無心于爭則雖在軍旅而不見有行列可行不見有臂膂可攘不見有抵敵可因不見有兵刃可
J36nB351_p0523c14║ 執而安有用兵之咎也無心者何即所謂有慈之寶也故聖人以慈為寶輕敵則輕戰輕戰則輕殺
J36nB351_p0523c15║ 人輕殺人則喪失其所以為慈之寶也故凡舉兵兩敵相加之際若出于不得已而有不嗜殺人之
J36nB351_p0523c16║ 哀心者是有慈寶也有寶者天與人歸雖欲不勝不可得矣)。
J36nB351_p0523c17║ 知難第七十章
J36nB351_p0523c18║吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行言有宗事
J36nB351_p0523c19║有君夫唯無知是以不我知知我者希則我者貴是
J36nB351_p0523c20║以聖人被褐懷玉。
J36nB351_p0523c21║ (宗者族之總也道者事之總也此一章言知行不易無知始貴的意思仁者仁智者智百姓日用而
J36nB351_p0523c22║ 不知豈果蠢然不知哉自昧而不知也德輶如毛民鮮能舉之豈頑然不能行哉自昧而不能行也
J36nB351_p0523c23║ 吾所言者日用飲食之際極易知動靜營為之間極易行而天下之人反自迷惑而不能知不能行
J36nB351_p0523c24║ 其奈何哉第至人發一言必有根宗行一事必有君主非思慮之所可及夫唯無思也無為也則幾
J36nB351_p0523c25║ 于道而知我也人不能無思無為豈易知我也耶知我者若多則我亦不足貴是以聖人被褐懷玉
J36nB351_p0523c26║ 外雖與人同而中心實與人異也)。
J36nB351_p0523c27║ 知病七十一章
J36nB351_p0523c28║知不知上不知知病夫唯病病是以不病聖人不病
J36nB351_p0523c29║以其病病是以不病。
J36nB351_p0523c30║ (此一章言不知與知二俱是病滌除玄覽始可無疵的意思知妄知也不知真知也人能即妄知以
J36nB351_p0524a01║ 了真知而不撥波覓水非上士而何即知了不知固上矣而不知不知與知皆病也何也真即是妄
J36nB351_p0524a02║ 而真猶存水即是波而水猶在金屑雖貴落眼成翳滌除玄覽始可無疵故曰不知之與知皆病也
J36nB351_p0524a03║ 夫唯了此不知與知二者俱是病則是天地間第一等完人何病之有故曰是以不病聖人之不病
J36nB351_p0524a04║ 不外此理也以其了此不知與知二俱是病而玄覽盡除故所以不病而無瑕疵矣)。
J36nB351_p0524a05║ 愛巳第七十二章
J36nB351_p0524a06║民不畏威大威至矣無狹其所居無厭其所生夫唯
J36nB351_p0524a07║不厭是以不厭是以聖人自知不自見自愛不自貴
J36nB351_p0524a08║故去彼取此。
J36nB351_p0524a09║ (此一章言為民上者當省刑薄斂愛民如愛己的意思民之所以不怕死者何蓋由為民上者恃高
J36nB351_p0524a10║ 自貴而無慈讓淵容之心政網刑煩大威太過民反視為泛常而不畏懼矣倘為民上者肯闊大心
J36nB351_p0524a11║ 地如希韋氏之國黃帝之囿不狹小其居肯株柷其形任為鼠肝任為蟲臂不厚養其生如此而國
J36nB351_p0524a12║ 足民足有餘矣夫唯為民上者不厚養其生苛剋取民以自足是以民亦不厚養其生而不欠上和
J36nB351_p0524a13║ 下睦何威可畏之有是以聖人自知不自見不彰己德為天下渾其心也自愛不自貴去奢去泰為
J36nB351_p0524a14║ 天下遠其害也故去彼狹居自見厭生自貴而取此自知自愛含德為式而民心自正也胡用威畏
J36nB351_p0524a15║ 為耶)。
J36nB351_p0524a16║ 任為七十三章
J36nB351_p0524a17║勇於敢則殺勇於不敢則活此兩者或利或害天之
J36nB351_p0524a18║所惡孰知其故是以聖人猶難之天之道不爭而善
J36nB351_p0524a19║勝不言而善應不召而自來繟然而善謀天網恢恢
J36nB351_p0524a20║疏而不失。
J36nB351_p0524a21║ (殺猶死也利謂活害謂殺惡去聲繟音闡舒緩也一作默不言也一作坦不爭之意此一章言惡人
J36nB351_p0524a22║ 不知天惡之故特以不爭善勝曉之的意思剛強者死之徒敢作惡者也柔弱者生之徒不敢作惡
J36nB351_p0524a23║ 者也此兩者或敢而生或敢而死或不敢而生或不敢而死因斯之故則敢為惡者得而借口曰天
J36nB351_p0524a24║ 道恢大多疏失惡人無有報應而不知天之所惡深昧難測豈膚見淺識者知其故哉雖天縱之聖
J36nB351_p0524a25║ 生知之人猶莫測天之所惡之故況其他耶天之惡人不以力爭非如人之惡人以力與爭而天自
J36nB351_p0524a26║ 能勝人天非如人之惡人以口與言而其應聲如響其報應之速不待召之而自來至惡有惡報雖
J36nB351_p0524a27║ 有智計不可逃免天雖無心坦然平易而巧于報應有非人謀之所能及此不爭不言不召坦然天
J36nB351_p0524a28║ 網恢恢廣大似若疏而不密然善勝善應自來善謀未嘗失一惡人使漏其網者此天之所惡其故
J36nB351_p0524a29║ 蓋如此)。
J36nB351_p0524a30║ 制惑第七十四章
J36nB351_p0524b01║民不畏死奈何以死懼之若使民常畏死而為奇者
J36nB351_p0524b02║吾得執而殺之孰敢常有司殺者殺夫代司殺者殺
J36nB351_p0524b03║是謂代大匠斲夫代大匠斲希有不傷手矣。
J36nB351_p0524b04║ (此一章言為上不可恃刑以臨民的意思民之所以不畏死者蓋由政煩刑重民無所措手足知其
J36nB351_p0524b05║ 無可逃生之地而民反拼死不怕雖勉強以極刑恐之亦無益也云何以死懼之而欲使其畏死乎
J36nB351_p0524b06║ 若使民果畏死有為奇者執而殺之則殺一人足以為治矣然愈殺而愈不可禁則刑之不足恃也
J36nB351_p0524b07║ 明矣秦人用法嚴其網密而姦究不勝漢用法疏網漏吞舟之魚而天下歸于漢此亦足以見矣天
J36nB351_p0524b08║ 道福善禍淫是有司殺者于冥冥之中殺之一定不可逃也為上者若不明司殺自然之理而必要
J36nB351_p0524b09║ 代司殺者之權強以殺人就是那代大匠者斲一樣夫代大匠斲者不出自然本不會斲而勉強代
J36nB351_p0524b10║ 之鮮有不自傷其手者手即身也恃刑臨民者亦猶是也司主也主殺者即無常也)。
J36nB351_p0524b11║ 貪損第七十五章
J36nB351_p0524b12║民之饑以其上食稅之多是以饑民之難治以其上
J36nB351_p0524b13║之有為是以難治民之輕死以其求生之厚是以輕
J36nB351_p0524b14║死夫唯無以生為者是賢於貴生。
J36nB351_p0524b15║ (稅租也純甫曰無以生為者賢于貴生即吾無吾身吾有何患之意此章之言由麤及精要歸其重
J36nB351_p0524b16║ 于此耳此一章言為上者當損己益民勿貪生以損民的意思吾教言貪嗔癡為三毒而貪居首儒
J36nB351_p0524b17║ 教三戒戒之在得一也世有貪財利貪祿位貪闢土地者皆貪生也因貪生之故廚有肥肉廄有肥
J36nB351_p0524b18║ 馬民有饑色野有餓莩用是看來可憐無限河邊骨盡是深閨夢裏人又詎僅饑而已哉上多取則
J36nB351_p0524b19║ 民貧上有為則民亂必然之理也是以饑饉者何上多取之故也是以難治者何上有為之故也我
J36nB351_p0524b20║ 欲厚其生則不顧人之生我厚而彼薄彼安得不輕死以厚生是以輕死者何上求生之厚之故他
J36nB351_p0524b21║ 聖人之于生蓋不得已彼視其生若無以生為也豈肯厚吾之生以奪人之生▆是之謂賢于貴生)。
J36nB351_p0524b22║ 戒強第七十六章
J36nB351_p0524b23║人之生也柔弱其死也堅強萬物草木之生也柔脆
J36nB351_p0524b24║其死也枯槁堅強者死之徒柔弱者生之徒是以兵
J36nB351_p0524b25║強則不勝木強則共強大處下柔弱處上。
J36nB351_p0524b26║ (脆軟也徒類也合手曰共又其伐之也處上聲此一章言學道者要以守柔為主的意思道之為物
J36nB351_p0524b27║ 無形而不爭唯至柔略幾于道而人未之喻也故以有形喻之人能柔和軟弱必竟長久而生人若
J36nB351_p0524b28║ 堅剛強暴必竟夭折而死就如那木生時柔脆死時枯槁一樣用此而觀有形者亦以堅強而死柔
J36nB351_p0524b29║ 弱而生何況無形之道而不致柔弱其可得乎蓋死之類無不由于剛狠強暴生之類無不由于柔
J36nB351_p0524b30║ 和軟弱此必然之理是以兵強則恃之而驕敵國之所以謀也我驕而敵謀所以不勝也木強則伐
J36nB351_p0524c01║ 之所以共而舉之也又以定位而言天以氣在上地以形在下氣則柔弱形則堅強臣以有為事上
J36nB351_p0524c02║ 君以無為畜下有為則堅強無為則柔弱堅強居下柔弱居上物之理也然則柔弱必能勝剛強可
J36nB351_p0524c03║ 知矣)。
J36nB351_p0524c04║ 天道第七十七章
J36nB351_p0524c05║天之道其猶張弓乎高者抑之下者舉之有餘者損
J36nB351_p0524c06║之不足者與之天之道損有餘而補不足人之道則
J36nB351_p0524c07║不然損不足以奉有餘孰能有餘以奉天下唯有道
J36nB351_p0524c08║者是以聖人為而不恃功成而不處其不欲見賢。
J36nB351_p0524c09║ (不欲見賢晦德含章之意此一章言人當法天道之自然以適其平的意思天道虛玄廣大叵測用
J36nB351_p0524c10║ 物略喻其由張弓也乎張弓之道既高者降抑之使卑既下者升舉之使高咸是有餘者損減之不
J36nB351_p0524c11║ 足者補益之也天之道陽氣本高而降之使下陰氣本下而升之使高亦該是損減有餘以補益不
J36nB351_p0524c12║ 足裒多益寡稱物平施而已此自然之正理也就如那張弓的道理一般人之道則反是全是損減
J36nB351_p0524c13║ 民之不足以奉君之有餘虛者愈虛實者愈實民貧君不能獨富此豈理也哉孰能損己有餘以奉
J36nB351_p0524c14║ 天下博施濟眾必也聖乎唯有道者始能耳是以聖人能以己有餘而奉人不足故其能下及萬物
J36nB351_p0524c15║ 而▆恃其能功蓋天下而不居其功利澤施于天下而不欲見賢惟有道者始能如此耳)。
J36nB351_p0524c16║ 任疆第七十八章
J36nB351_p0524c17║天下柔弱莫過於水而攻堅強者莫之能勝其無以
J36nB351_p0524c18║易之弱之勝強柔之勝剛天下莫不知莫能行故聖
J36nB351_p0524c19║人云受國之垢是謂社稷主受國之不祥是謂天下
J36nB351_p0524c20║王正言若反。
J36nB351_p0524c21║ (此一章言學道者貴守柔又要當體認力行的意思天下之物唯水為能水利萬物而不爭處眾人
J36nB351_p0524c22║ 之所惡流行坎止鑽山透石動地移山無有能先過得他者何也以其水性至卑至柔亙古亙今不
J36nB351_p0524c23║ 遷不變故幾于道也夫柔之所以勝剛弱之所以勝強即凡天下之人是誰不知之哉但以天下之
J36nB351_p0524c24║ 人雖知之而莫有一人效法于水者信乎得守柔之道能確實體認者非聖人不能也是以聖人有
J36nB351_p0524c25║ 言受國之垢浼能含恥忍辱者可以託于天下是謂社稷主也受國之凶殃流言訕謗者可以寄于
J36nB351_p0524c26║ 天下是謂天下王也垢與不祥眾人之所惡孰為之爭非守柔聖人不能受天下之人是那一個就
J36nB351_p0524c27║ 輕易曉得受垢受不祥為正言也耶眾人之所愛者淨與福也與茲反矣故曰正言若反)。
J36nB351_p0524c28║ 任契第七十九章
J36nB351_p0524c29║和大怨必有餘怨安可以為善是以聖人執左契而
J36nB351_p0524c30║不責于人有德司契無德司徹天道無親常與善人。
J36nB351_p0525a01║ (此一章言大怨不可和宜法天守道而天自祐之的意思大怨如鄰國累世征▆不絕積怨深厚者
J36nB351_p0525a02║ 如此之類豈可和乎勉強求和者是示之以怯而誘敵其慘傷有不可勝言者故所以道和大怨者
J36nB351_p0525a03║ 必有莫測之餘怨安可以和怨為善道哉有德者則不然是以聖人一味以天道自持就如執左契
J36nB351_p0525a04║ 一般自有個不言不語的公道先生在那裏要費多少口水與他說和調合耶執右契者來一見左
J36nB351_p0525a05║ 契自不言而喻嘿自心休也責人奚為故有德的人惟主契若昏無德之人唯主徹察察天之道不
J36nB351_p0525a06║ 言而善應不爭而善勝常恢大而無失不疏遠惡人而惡人自疏遠必無餘殃不親愛善人而福祐
J36nB351_p0525a07║ 自歸善人必有餘慶矣詩曰皇天無親惟德是輔此之謂也季而謂執左契如展喜犒師見齊侯齊
J36nB351_p0525a08║ 侯曰爾國何恃而不保聚喜曰恃先王之命成王盟曰世世子孫無相害也載在盟府我邑不保聚
J36nB351_p0525a09║ 者恃此耳齊侯乃還是也展喜不唯能執左契而且善處不爭之道矣)。
J36nB351_p0525a10║ 獨立第八十章
J36nB351_p0525a11║小國寡民使有什伯人之器而不用使民重死而不
J36nB351_p0525a12║遠徙雖有舟輿無所乘之雖有甲兵無所陳之使民
J36nB351_p0525a13║復繩結而用之甘其食美其服安其居樂其俗鄰國
J36nB351_p0525a14║相望雞犬之聲相聞民至老死不相往來。
J36nB351_p0525a15║ (漢書詔天下吏舍無得置什器顏師古曰五人為伍十人為什則共器物故通謂什伍之具為什物
J36nB351_p0525a16║ 不用者無往來免儲待省徭役也舟輿甲兵舉其重者言之樂音洛望音忘相望相聞近也道足則
J36nB351_p0525a17║ 無事咨詢財足則不相乞假此一章言國大事煩民姦吏詐為民上者宜復古風以為政的意思小
J36nB351_p0525a18║ 國則政不煩寡民則俗尚質使有十人所共什器百人所共伯器而無所可用使民樂生遂性能重
J36nB351_p0525a19║ 死而安土無求不遠徙焉上既無為不擾下既安土尚質雖有舟轝什伯之器不相往來亦無因可
J36nB351_p0525a20║ 乘雖有甲兵民各重死不相防害亦無因可敵能如此庶幾可復古也使民尚賢而不尚文捨棄書
J36nB351_p0525a21║ 契之俗而復用古結繩之風各自耕自食而不嗜味各自織自衣而不營為各安分居處而不好奢
J36nB351_p0525a22║ 泰各逍遙善俗而不事塵囂鄰國不遠目相矚望而對境無心雞鳴犬吠耳相聽聞而諠譁不入民
J36nB351_p0525a23║ 心淳朴不詐不求有終其天年而無相來往者其上古之風人人相忘乎道術乃如斯也)。
J36nB351_p0525a24║ 顯質第八十一章
J36nB351_p0525a25║信言不美美言不信善者不辯辯者不善知者不博
J36nB351_p0525a26║博者不知聖人不積既以為人己愈有既以與人己
J36nB351_p0525a27║愈多天之道利而不害聖人之道為而不爭。
J36nB351_p0525a28║ (此一章言不積之道原從性分中流出的意思老子道德五千言誠信實體道之言也言言咸從心
J36nB351_p0525a29║ 地流出非飾說也設使華而不實人豈崇信之哉誠至善契理之言也言言俱自性分中來非言議
J36nB351_p0525a30║ 之可及也設使擬之而後動議之而後言又詎能善後于今日而自天子以至于庶民咸得而溥利
J36nB351_p0525b01║ 之哉此五千言也只可以嘿會而不可以智察世智辯聰者流欲苦其心志以求通紆之甚矣嘿契
J36nB351_p0525b02║ 此道者順理自然而非博學廣博以求通者執文拘字杜蔽悟機而反不知也此五千言也豈是博
J36nB351_p0525b03║ 采積學而始言也耶殊不知皆聖人不積之言也不積者何若沖而已若沖則大盈也盡底以為人
J36nB351_p0525b04║ 君佐人君為堯舜之君己愈有而不竭盡底以與斯民拯斯民為堯舜之民己愈多而不欠寧有限
J36nB351_p0525b05║ 量哉斯不積之道即天之道也唯利養萬物而不傷害斯不積之道即聖人之道也唯為無為而不
J36nB351_p0525b06║ 爭競斯不積之道所以為玄為妙為天下貴矣
J36nB351_p0525b07║ 瓊水季雲胡[山*詹] 擬 聖公道德經註解頌云厥惟猶龍玄著超超代爭箋譯家樹幟標譬彼堅
J36nB351_p0525b08║ 白同異互囂 我師藏眼抉微洞要發蒙啟覆日月為昭假漢帝而研覽奚河上之問遙)。
J36nB351_p0525b09║道德經順硃卷下(終)
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院