選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首 頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經 第三十三冊 No. B288《憨予暹禪師語錄》
J33nB288_p0574c01║憨予暹禪師語錄卷第四
J33nB288_p0574c02║
J33nB288_p0574c03║  嗣法門人 法雲 廣學 仝編
J33nB288_p0574c04║ 機緣
J33nB288_p0574c05║鶚力長老參云有一問請和尚決疑可否師云未入
J33nB288_p0574c06║門早與三十棒了也進云意旨如何師云不識痛癢
J33nB288_p0574c07║漢僧喝師便打僧擬議師云將謂南方舶主僧繞師
J33nB288_p0574c08║一匝師云降將不斬僧拂袖而出師云草賊大敗。
J33nB288_p0574c09║僧參師問發足何方僧云南方師舉拂子云南方有
J33nB288_p0574c10║者箇麼僧云和尚曾到過師云向在那裏住僧云天
J33nB288_p0574c11║童師云昨夜小白嶺走到太白峰鼻孔裏七佛塔呵
J33nB288_p0574c12║呵大笑且道笑箇甚麼僧無語師便打。
J33nB288_p0574c13║大苑馬二酉宋居士問西來大意即且止如何是本
J33nB288_p0574c14║來面目師云問從何來士擬議師云瞻之在前忽焉
J33nB288_p0574c15║在後士云多年閱藏未遇宗乘師舉茶云會麼士無
J33nB288_p0574c16║語師云一大藏教總在裏許。
J33nB288_p0574c17║寰座主問即今天童和尚在甚麼處師震威一喝主
J33nB288_p0574c18║云窠臼語師云韓盧逐塊。
J33nB288_p0574c19║西天羅漢參問云如何是佛法大意師豎一指漢亦
J33nB288_p0574c20║豎一指師於桌上書卍字漢向前抹卻師打○相漢
J33nB288_p0574c21║無語師云將謂西天來梵字也不識。
J33nB288_p0574c22║禹錫劉都憲問宗門多用棒喝是何意旨師云殺人
J33nB288_p0574c23║刀活人劍憲無語師云盡大地人喪身失命。
J33nB288_p0574c24║大惺法孫參問和尚安樂行否師云覓甚麼碗僧喝
J33nB288_p0574c25║師便打進云獅子返擲去也師云不涉程途一句試
J33nB288_p0574c26║道看進云獅子吼時山嶽震象王行處絕孤蹤師震
J33nB288_p0574c27║威一喝。
J33nB288_p0574c28║調元宋刺史問禪關玄要云何悟入師喚宋居士史
J33nB288_p0574c29║應諾師云向者裏入。
J33nB288_p0574c30║可仁趙邑侯問禪門與觀門是一是二師云仰之彌
J33nB288_p0575a01║高鑽之彌堅侯無語師云吾無隱乎爾。
J33nB288_p0575a02║僧參師問大德何來僧云南方師云消息何如僧云
J33nB288_p0575a03║好師拈拂子云者箇[漸/耳]僧云不會師云山僧罪過。
J33nB288_p0575a04║廣明丘秀才禮拜師問云終日禮拜還識禮拜底麼
J33nB288_p0575a05║進云自己有眼不受人瞞師云那箇是你眼才一喝
J33nB288_p0575a06║師云正好喫棒。
J33nB288_p0575a07║師坐次乘侍者侍立師顧地上草者即拾起師云者
J33nB288_p0575a08║莖草能殺人能活人者云此草為丈六金身師云丈
J33nB288_p0575a09║六金身作一莖草你又作麼生者無語師云者漢死
J33nB288_p0575a10║在一莖草下如何得活者云請和尚代一轉語師云
J33nB288_p0575a11║禮拜著者即禮拜師云活也活也。
J33nB288_p0575a12║朱太史問禪門機鋒意旨如何師云西河獅子學士
J33nB288_p0575a13║當知史擬語師云汾陽異目天下咸宗史云玄機道
J33nB288_p0575a14║理甚為難入師云休作道理會史無語師云元來元
J33nB288_p0575a15║來便歸方丈。
J33nB288_p0575a16║太史異日又問世尊初生一手指天一手指地周行
J33nB288_p0575a17║七步目顧四方云天上天下唯我獨尊意旨如何師
J33nB288_p0575a18║云特地老婆心史云雲門大士一棒打殺又如何師
J33nB288_p0575a19║云赤心片片史云瑯琊云將此身心奉塵剎是則名
J33nB288_p0575a20║為報佛恩又作麼生師云腦後著楔。
J33nB288_p0575a21║僧問一人在孤峰頂上無出身之路一人在十字街
J33nB288_p0575a22║頭亦無向背且道那箇在前那箇在後師云看腳下
J33nB288_p0575a23║僧喝師便打。
J33nB288_p0575a24║問善財拈一莖草度與文殊為藥目前香爐桌子還
J33nB288_p0575a25║當得麼師擊香几僧禮拜師云能殺人能活人。
J33nB288_p0575a26║問文殊是七佛之師為甚麼出不得女子定師云今
J33nB288_p0575a27║夜不答話進云竹密不妨流水過師云夜半放烏雞
J33nB288_p0575a28║問有句無句大似頭上安頭樹倒藤枯又是斬頭覓
J33nB288_p0575a29║活和尚還甘麼師云今日不與闍黎相見進云金風
J33nB288_p0575a30║吹玉管幾個是知音師便打。
J33nB288_p0575b01║問逢佛殺佛逢祖殺祖直如虛空如何下手師和聲
J33nB288_p0575b02║便打進云有意氣時添意氣不風流處也風流師復
J33nB288_p0575b03║打。
J33nB288_p0575b04║問頭頭是佛步步是心時如何師云好事不如無進
J33nB288_p0575b05║云流入毗盧華藏界個中何處不超輪師舉香板云
J33nB288_p0575b06║者個作麼生僧喝師便打。
J33nB288_p0575b07║問不是心不是佛不是物是個甚麼師云脫殼烏龜
J33nB288_p0575b08║飛上天。
J33nB288_p0575b09║寰知藏問十方同聚會箇箇學無為此是選佛場心
J33nB288_p0575b10║空及第歸如何是及第歸師云大眾在者裏進云恁
J33nB288_p0575b11║麼則隨流認得性無喜亦無憂師云末後一句意作
J33nB288_p0575b12║麼生進云有意氣時添意氣不風流處也風流師云
J33nB288_p0575b13║看腳下。
J33nB288_p0575b14║恭順候調御吳居士問箇事明明無向背卻於動靜
J33nB288_p0575b15║有淆訛未審過在甚麼處師云明明知底是甚麼候
J33nB288_p0575b16║云本來面目師云試舉看候擬議師震威一喝候無
J33nB288_p0575b17║語師云會麼候云兩眼對兩眼師云東壁挂葫蘆候
J33nB288_p0575b18║云蒙此一喝無限疑團當下冰消瓦解師云見箇甚
J33nB288_p0575b19║麼便恁麼道候云明月當空無片雲光輝朗耀滿乾
J33nB288_p0575b20║坤慧風埽蕩何凡聖一喝從今永太平師遂示一偈
J33nB288_p0575b21║云一喝揮空絕點雲紅輪杲杲爍乾坤維摩機契開
J33nB288_p0575b22║心印任運騰騰樂太平。
J33nB288_p0575b23║師問慧侍者云飯錢作麼生打算者云算過了也師
J33nB288_p0575b24║云何不舉似者云早已舉似秖是和尚不肯師云作
J33nB288_p0575b25║麼舉似者喝師便打。
J33nB288_p0575b26║佛宗侍者呈末後句頌師批云未在者問如何是末
J33nB288_p0575b27║後句師周顧示之者云也是腦後著楔師云兔子喫
J33nB288_p0575b28║牛奶者喝師便打。
J33nB288_p0575b29║僧參師問云霜雪遍界禪客何來僧云不審師云箭
J33nB288_p0575b30║穿髑髏僧云須是和尚始得師云拖出死屍去。
J33nB288_p0575c01║京師靈應法兄專使至師問云春光燦爛禪客何來
J33nB288_p0575c02║僧擬議師云雲門道底僧云本師和尚恭候萬安僧
J33nB288_p0575c03║即呈書師接向爐煙熏云蘇嚕蘇嚕吽吽吒僧無語
J33nB288_p0575c04║師云分明記取舉似和尚。
J33nB288_p0575c05║雲壽大曉法侄參師問人天法眼宛然在太白宗風
J33nB288_p0575c06║嗣阿誰云分明舉似師云七棒對十三云特來禮拜
J33nB288_p0575c07║尊慈師云作家禪客進云尊過和尚不得師云切忌
J33nB288_p0575c08║詐明頭曉從東過西師示如意曉從西過東師放下
J33nB288_p0575c09║如意曉向前秪候師打一如意曉即禮拜師云作家
J33nB288_p0575c10║作家。
J33nB288_p0575c11║悟圓禪人參師問何方來悟云五臺師云文殊道甚
J33nB288_p0575c12║麼悟云某甲特來禮拜和尚師云何方人進云紹興
J33nB288_p0575c13║師云念你遠來放汝三十棒。
J33nB288_p0575c14║圓辭師歸南師云吾有一則語汝能帶去否悟禮拜
J33nB288_p0575c15║云不敢辜負和尚師云作麼生承當悟即喝師云三
J33nB288_p0575c16║十年後始知乾明特地。
J33nB288_p0575c17║ 勘辨機緣
J33nB288_p0575c18║師問顯真監院向上一句作麼生道院云眨起眉毛
J33nB288_p0575c19║上九霄師云腳跟在甚麼處院喝師便打。
J33nB288_p0575c20║師問柔庫頭本分句且置庫房中事作麼生進云收
J33nB288_p0575c21║放自由師云金剛圈栗棘蓬作麼生吞跳僧喝師便
J33nB288_p0575c22║打進云和尚莫瞞盰人師云兔子望月進云隨處風
J33nB288_p0575c23║流師云看腳下不久微病坐脫而去院中未送亡僧
J33nB288_p0575c24║他村檀越報知柔庫頭在彼收下齋米令我送還一
J33nB288_p0575c25║眾皆異之師云此禪人數年喫吾獅子院中飯今日
J33nB288_p0575c26║作恁麼去就去也。
J33nB288_p0575c27║師問本如監院本來面目作麼生會院禮拜歸位師
J33nB288_p0575c28║云大覺打興化又作麼生院從東過西師云依俙似
J33nB288_p0575c29║曲院從西過東師云彷彿楊州院拂袖便出師云草
J33nB288_p0575c30║賊大敗。
J33nB288_p0576a01║師因禪客到三日不參見乃集眾勘驗云賓中主則
J33nB288_p0576a02║且止主中賓意作麼生速道速道僧無語師即痛棒
J33nB288_p0576a03║僧云棒有眼麼師云一任舉似諸方又打。
J33nB288_p0576a04║明輪書記再參師問云德山入門便棒臨濟入門便
J33nB288_p0576a05║喝且道為人在甚麼處輪一喝師便打輪執拄杖作
J33nB288_p0576a06║忤逆會師又打輪云請和尚將宗旨為講看師又打
J33nB288_p0576a07║云速道速道輪無語師直打出。
J33nB288_p0576a08║師落堂問相書記云昨日掀倒法床喝散大眾你見
J33nB288_p0576a09║箇甚麼便恁麼亂做記云還要某甲脅下還拳在師
J33nB288_p0576a10║云知恩一句又作麼生記云粉骨碎身未足酬師云
J33nB288_p0576a11║女子出定作麼生道記云顢和尚一點不得師打云
J33nB288_p0576a12║還知者棒落處麼記云太狼藉生師云三十年後知
J33nB288_p0576a13║恩有在末後一句速道速道記云入耳便能生百恨
J33nB288_p0576a14║斷腸何必再三聲師云今日許汝喫棒有分。
J33nB288_p0576a15║ 入室機緣
J33nB288_p0576a16║師問隱侍者國師三喚句汝作麼生會者云老漢顛
J33nB288_p0576a17║倒不少師云那裏是國師顛倒處者以手掩師口師
J33nB288_p0576a18║便休。
J33nB288_p0576a19║師問隱副寺云若見諸相非相即見如來目前喚甚
J33nB288_p0576a20║麼作如來進云歷歷分明師云分明底舉似看寺翹
J33nB288_p0576a21║一足師云赤土搽牛奶寺撫掌師云山僧罪過。
J33nB288_p0576a22║師問然副寺庭前柏樹子作麼生會寺云眉毛眼上
J33nB288_p0576a23║橫師云鼻孔撩天又作麼生寺彈指師云波斯喫胡
J33nB288_p0576a24║椒寺喝師便打。
J33nB288_p0576a25║師問世亮劉秀才云萬法歸一且止青州布衫你作
J33nB288_p0576a26║麼會才向前叉手而立師云腳跟下又如何才繞師
J33nB288_p0576a27║一匝師云喫茶去。
J33nB288_p0576a28║師問鼎悅眾云新年佛法作麼商量進云雲散天邊
J33nB288_p0576a29║月師云蝦蟆吐明珠進云海底火燒天師云腳跟下
J33nB288_p0576a30║作麼生僧喝師便打。
J33nB288_p0576b01║師問然西堂離四句絕百非意作麼生堂喝師云藏
J33nB288_p0576b02║頭白海頭黑[漸/耳]進云全體大用師云赤土搽牛奶堂
J33nB288_p0576b03║又喝師便打。
J33nB288_p0576b04║師問德維那庭前柏樹子意作麼生進云一擊忘所
J33nB288_p0576b05║知師云胡人失氈帳進云十方世界現全身師云箭
J33nB288_p0576b06║穿紅日影那喝師便打。
J33nB288_p0576b07║師門蘊副寺不是心不是佛不是物你作麼生會進
J33nB288_p0576b08║云踞地獅子師云何不露爪牙進云普天匝地師云
J33nB288_p0576b09║放汝三十棒。
J33nB288_p0576b10║師問道源侍者云本分句速道速道者云泥牛海底
J33nB288_p0576b11║行師云庭前柏樹子[漸/耳]者喝師便打。
J33nB288_p0576b12║師問本淨知客萬法歸一汝作麼生會進云目前無
J33nB288_p0576b13║一法鐵樹遍開花師云驢前馬後漢僧撫掌師便打。
J33nB288_p0576b14║師問一知藏云正法眼藏汝作麼生會藏云剎剎塵
J33nB288_p0576b15║塵無向背十方世界現全身師云保福道底進云把
J33nB288_p0576b16║柄在手師便打。
J33nB288_p0576b17║師問智悅眾西來大意汝作麼生會進云長江水倒
J33nB288_p0576b18║流師云腳跟下又如何僧喝師便打。
J33nB288_p0576b19║師問源侍者和盤掇出你作麼生領會進云覿面無
J33nB288_p0576b20║回互師云意作麼生者喝師便打。
J33nB288_p0576b21║師問了塵侍者云青州布衫作麼生會者無語師云
J33nB288_p0576b22║虛生浪死漢者漸慮參究不眠次日請益云如何是
J33nB288_p0576b23║萬法歸一師云昨日向道今朝不會者無語師便掌
J33nB288_p0576b24║者通宵簷下立參忽聞風有省及旦入室問云午夜
J33nB288_p0576b25║月輪則且止通身是口時如何師云親切道將來進
J33nB288_p0576b26║云東方迸出日輪紅大地山河一口吞師云汝向甚
J33nB288_p0576b27║麼處安身立命進云大地分明無寸土誰知天外更
J33nB288_p0576b28║重天師云青州布衫意作麼生者便打師一拳師云
J33nB288_p0576b29║山僧過在甚麼處進云老漢猶嫌少在師云本來面
J33nB288_p0576b30║目親切作一偈看進云離卻家鄉數十秋幾多辛苦
J33nB288_p0576c01║外馳求今朝識得娘生面徹體無依始自由師云脫
J33nB288_p0576c02║體無依又作麼生進云淨土人心箇箇有風規極樂
J33nB288_p0576c03║是誰無從今頓破威音旨突出虛空不二圖師云知
J33nB288_p0576c04║恩報恩一句又作麼生者又打師一拳師云者漢今
J33nB288_p0576c05║日也解捋虎鬚雖然如是切須珍重始得乃示偈云
J33nB288_p0576c06║見處分明得處親開言句合祖師心知恩便解粗拳
J33nB288_p0576c07║用臨濟宗風的子孫。
J33nB288_p0576c08║師問相書記殺人刀活人劍速道速道記云何必好
J33nB288_p0576c09║肉剜瘡師打云須知痛癢記云老漢今日猶要喫棒
J33nB288_p0576c10║在師便掌復示一偈云殺人刀活人劍直下分明須
J33nB288_p0576c11║自看切忌斬頭猶覓活白拈手段看方便。
J33nB288_p0576c12║相書記入室師問云作夜鐵牛生兒還知麼記云誰
J33nB288_p0576c13║敢問著師云現問次進云須是和尚始得師云破沙
J33nB288_p0576c14║盆作麼生扶進云閒家具師云扶不起記禮拜師云
J33nB288_p0576c15║末後句[漸/耳]進云不消和尚再勘師云知恩者少。
J33nB288_p0576c16║師問敬參頭云見色明心聞聲悟道即今目前見聞
J33nB288_p0576c17║不昧你作麼生道頭云山河草木揚真諦風月樓臺
J33nB288_p0576c18║演妙音師云腳跟下作麼生頭擬議師云可惜一聯
J33nB288_p0576c19║詩。
J33nB288_p0576c20║師問妙空尼云普賢萬行所莊嚴且道作麼生是萬
J33nB288_p0576c21║行空便禮拜師云本來面目[漸/耳]空即舉起香瓶師云
J33nB288_p0576c22║看腳下。
J33nB288_p0576c23║越西堂入室師問云口挂壁上作麼生道堂禮拜歸
J33nB288_p0576c24║位師云腦後著楔堂云歷歷分明師云涅槃心易曉
J33nB288_p0576c25║差別智難明堂便問如何是差別智師喚侍者傾去
J33nB288_p0576c26║淨盆水著侍者禮拜而立師云切忌鑽龜打瓦。
J33nB288_p0576c27║圓侍者與師奉餅師云是雲門餅乾明餅者云無二
J33nB288_p0576c28║無別師云汝曾到雲門麼者云請和尚尊重師云須
J33nB288_p0576c29║是地頭人者禮拜師云分明記取舉似作家。
J33nB288_p0576c30║ 拈頌
J33nB288_p0577a01║ 舉雪峰在德山作飯頭一日飯遲德山擎缽下
J33nB288_p0577a02║ 法堂峰曬飯巾次見德山乃曰鐘未鳴鼓未響
J33nB288_p0577a03║ 拓缽向甚麼處去德山便歸方丈峰舉似巖頭
J33nB288_p0577a04║ 頭曰大小德山未會末後句在。
J33nB288_p0577a05║師拈云德山老漢神出鬼沒看來也是弄巧成拙雪
J33nB288_p0577a06║峰平地上喫交更向傍人納敗巖頭承虛接響亦是
J33nB288_p0577a07║鞏縣茶瓶檢點將來各與三十痛棒一齊赶出且道
J33nB288_p0577a08║為甚如此世事不將公道斷人心難與月輪齊。
J33nB288_p0577a09║頌曰漫天網子羅龍鳳但得金鱗即便休休便休更
J33nB288_p0577a10║有旁人解出頭末後一句翻江海攪亂蒼龍鬥不收。
J33nB288_p0577a11║ 舉馬祖與西堂百丈南泉翫月次祖曰正恁麼
J33nB288_p0577a12║ 時如何堂曰正好供養丈曰正好脩行泉拂袖
J33nB288_p0577a13║ 便行祖曰經入藏禪歸海惟有普願獨超物外。
J33nB288_p0577a14║師拈云馬祖父子雖是曲調相扶未免自揚家醜檢
J33nB288_p0577a15║點將來猶欠悟在且道畢竟意作麼生喝一喝云天
J33nB288_p0577a16║共白雲曉水和明月流。
J33nB288_p0577a17║頌曰問處分明答處親大家敗露可憐生古今話杷
J33nB288_p0577a18║難藏隱天上人間播惡名。
J33nB288_p0577a19║ 舉僧問趙州如何是佛州云殿裏底曰殿裏底
J33nB288_p0577a20║ 豈不是泥龕塑像州曰是曰如何是佛州云殿
J33nB288_p0577a21║ 裏。
J33nB288_p0577a22║師拈云趙州口似懸河舌如利劍被者僧一問直得
J33nB288_p0577a23║眼橫鼻直暹上座則不然待問劈脊便棒管教者僧
J33nB288_p0577a24║當下知歸亦可作人天標格然雖如是具眼者試辯
J33nB288_p0577a25║看。
J33nB288_p0577a26║頌曰趙州古佛殿裏底金屑落眼卻成[醫-酉+目]怎似碧天
J33nB288_p0577a27║明皎潔銀河斗柄不曾移。
J33nB288_p0577a28║ 世尊初降一手指天一手指地周行七步目顧
J33nB288_p0577a29║ 四方曰天上天下唯吾獨尊。
J33nB288_p0577a30║頌曰纔生下地撒顛狂便把家私徹底揚天上人間
J33nB288_p0577b01║殃禍事至今贏得惡名張。
J33nB288_p0577b02║ 世尊在靈山會上拈花示眾是時眾皆默然唯
J33nB288_p0577b03║ 迦葉尊者破顏微笑世尊曰吾有正法眼藏付
J33nB288_p0577b04║ 囑摩訶迦葉。
J33nB288_p0577b05║頌曰平地波濤萬丈高靈山一會總徒勞陀頭須善
J33nB288_p0577b06║觀風浪未免隨鉤上釣篙。
J33nB288_p0577b07║ 世尊因文殊至諸佛集處值諸佛各還本處唯
J33nB288_p0577b08║ 有一女人近於佛坐而入三昧文殊乃白佛云
J33nB288_p0577b09║ 何此人得近佛而我不得佛告文殊汝但覺此
J33nB288_p0577b10║ 女令從三昧起汝自問之文殊遶女人三匝鳴
J33nB288_p0577b11║ 指一下乃托至梵天盡其神力而不能出世尊
J33nB288_p0577b12║ 曰假使百千文殊亦出此女人定不得下方過
J33nB288_p0577b13║ 四十二恒河沙國土有罔明菩薩能出此女人
J33nB288_p0577b14║ 定須臾罔明大士從地湧出作禮世尊世尊敕
J33nB288_p0577b15║ 罔明出罔明卻至女子前鳴指一下女子於是
J33nB288_p0577b16║ 從定而出。
J33nB288_p0577b17║頌曰出定入定是非莫論者夥白拈總皆出禁。
J33nB288_p0577b18║ 百丈每上堂有一老人隨眾聽法一日眾退唯
J33nB288_p0577b19║ 老人不去丈問汝是何人老人曰某非人也於
J33nB288_p0577b20║ 過去迦葉佛時曾住此山因學人問大修行人
J33nB288_p0577b21║ 還落因果也無某對云不落因果遂五百生墮
J33nB288_p0577b22║ 野狐身今請和尚代一轉語貴脫野狐身丈曰
J33nB288_p0577b23║ 汝問老人云大修行人還落因果也無丈曰不
J33nB288_p0577b24║ 昧因果老人於言下大悟作禮曰某已脫狐身
J33nB288_p0577b25║ 住在山後敢乞依亡僧津送。
J33nB288_p0577b26║頌曰有因有果分明事不落不昧轉淆訛一句頓超
J33nB288_p0577b27║空劫外全身跳入野狐窩。
J33nB288_p0577b28║ 黃龍三關。
J33nB288_p0577b29║頌曰我手佛手迥超諸有氣宇如王移星換斗。
J33nB288_p0577b30║頌曰我腳驢腳何處不著遍滿三千縱擒殺活。
J33nB288_p0577c01║頌曰人人生緣觸處自然庚生何劫威音那邊。
J33nB288_p0577c02║ 利蹤禪師曰子湖有一隻狗上取人頭中取人
J33nB288_p0577c03║ 心下取人足擬議即喪身失命。
J33nB288_p0577c04║頌曰子湖狗子潑天叫凡聖都來斷絕蹤可怪畜生
J33nB288_p0577c05║無面目橫吞佛祖展家風。
J33nB288_p0577c06║ 臨濟三頓棒。
J33nB288_p0577c07║頌曰電捲雷轟覿面機俊鷹快鷂莫能窺驪龍項下
J33nB288_p0577c08║珠先奪奮起摩霄逸翮威。
J33nB288_p0577c09║ 興化獎禪師初為臨濟侍者後在三聖會裏嘗
J33nB288_p0577c10║ 曰我向南方行腳一遭拄杖頭不曾撥著一箇
J33nB288_p0577c11║ 會佛法底人聖曰汝具箇什麼眼便恁麼道師
J33nB288_p0577c12║ 便喝聖曰須是汝始得後到大覺為院主一日
J33nB288_p0577c13║ 覺曰聞汝道向南方行腳一遭拄杖頭不曾撥
J33nB288_p0577c14║ 著一箇會佛法底人汝憑箇什麼道理與麼道
J33nB288_p0577c15║ 師喝覺便打師又喝覺又打來日從法堂過覺
J33nB288_p0577c16║ 召院主我直下疑汝昨日者兩喝師復喝覺又
J33nB288_p0577c17║ 打師再喝覺復打師曰某甲於三聖師兄處學
J33nB288_p0577c18║ 得箇賓主句總被師兄折倒了也願與某甲箇
J33nB288_p0577c19║ 安樂法門覺曰者瞎漢來者裏納敗闕脫下衲
J33nB288_p0577c20║ 衣痛與一頓師於言下薦得臨濟先師於黃檗
J33nB288_p0577c21║ 處喫痛棒底道理。
J33nB288_p0577c22║頌曰勘遍江南猶未瞥主賓句下始知音杖頭拶出
J33nB288_p0577c23║人天眼千古兒孫續祖燈。
J33nB288_p0577c24║ 南院顒禪師上堂云赤肉團上壁立千仞時有
J33nB288_p0577c25║ 僧問赤肉團上壁立千仞豈不是和尚道師曰
J33nB288_p0577c26║ 是僧便掀倒禪床師曰汝看者瞎驢亂做僧擬
J33nB288_p0577c27║ 議師便打。
J33nB288_p0577c28║頌曰寰中正令如雷震戰將英雄氣勢舒劍刃橫身
J33nB288_p0577c29║呈妙舞瞎驢無奈沒程途。
J33nB288_p0577c30║ 風穴沼禪師參南院院問南方一棒作麼商量
J33nB288_p0578a01║ 師曰作奇特商量師卻問和尚此間一棒作麼
J33nB288_p0578a02║ 商量院拈拄杖曰棒下無生忍臨機不見師師
J33nB288_p0578a03║ 於言下大徹玄旨。
J33nB288_p0578a04║頌曰棒頭眼豁如千日南北商量絕覆藏當下無生
J33nB288_p0578a05║全體露鐵牛心印大千彰。
J33nB288_p0578a06║ 石霜圓禪師謁汾陽經二十年未許入室每見
J33nB288_p0578a07║ 必詬罵一日訴曰自至法席不蒙指示歲月飄
J33nB288_p0578a08║ 忽己事未明有失出家之利語未卒汾叱曰是
J33nB288_p0578a09║ 惡知識敢裨敗我舉杖逐之師擬申救汾掩其
J33nB288_p0578a10║ 口乃大悟曰是知臨濟道出常情。
J33nB288_p0578a11║頌曰獅子窟中經百煉徹知濟道出常情拈來斷貫
J33nB288_p0578a12║龜毛索穿卻人天正眼睛。
J33nB288_p0578a13║ 圓悟勤禪師為五祖侍者一日部使詣祖問道
J33nB288_p0578a14║ 祖曰提刑年少曾讀小艷詩否有兩句頗相近
J33nB288_p0578a15║ 頻呼小玉元無事只要檀郎認得聲部使應諾
J33nB288_p0578a16║ 諾祖曰且仔細師侍次問曰提刑會否祖曰他
J33nB288_p0578a17║ 秪認得聲師曰秪要檀郎認得聲他既認得聲
J33nB288_p0578a18║ 為甚卻不是祖曰如何是祖師西來意庭前柏
J33nB288_p0578a19║ 樹子師有省。
J33nB288_p0578a20║頌曰密室耳觀兼眼聽檀郎聲色滿空清於其一段
J33nB288_p0578a21║風光別爍破人天大夜昏。
J33nB288_p0578a22║ 麻谷見良遂座主來參便將鋤頭去鋤艸遂往
J33nB288_p0578a23║ 見谷殊不顧便歸方丈閉卻門遂去次日復來
J33nB288_p0578a24║ 谷又閉卻門遂乃敲門谷問阿誰遂日良遂纔
J33nB288_p0578a25║ 稱名忽有省乃曰和尚莫謾良遂良遂若不來
J33nB288_p0578a26║ 禮拜和尚洎被經論賺過一生谷便開門相見
J33nB288_p0578a27║ 及歸乃謂聽眾曰諸人知處良遂總知良遂知
J33nB288_p0578a28║ 處諸人不知。
J33nB288_p0578a29║頌曰不因大國逢良賈幾為蠅頭利一生寶藏只今
J33nB288_p0578a30║親揭露富周天下有餘盈。
J33nB288_p0578b01║ 溈山睡次仰山問訊溈乃回面向壁仰曰和尚
J33nB288_p0578b02║ 何得如此溈起曰我適來得一夢汝試為我原
J33nB288_p0578b03║ 看仰取一盆水與溈洗面少頃香嚴亦來問訊
J33nB288_p0578b04║ 溈曰我適來得一夢寂子為我原了汝更為我
J33nB288_p0578b05║ 原看嚴乃點茶一碗溈曰二子見解過於鶖子。
J33nB288_p0578b06║頌曰迭奏塤篪待曉堂還他家有好兒郎遏雲度玉
J33nB288_p0578b07║渾閑事惹亂天邊鸞鳳翔。
J33nB288_p0578b08║ 黃檗行腳時寓大安寺因相國裴休入寺指壁
J33nB288_p0578b09║ 間畫像問僧何像僧對曰高僧真儀休曰真儀
J33nB288_p0578b10║ 可觀高僧何在僧無對休問此間有禪僧否僧
J33nB288_p0578b11║ 曰近一僧投寺執役頗似禪者休令請相見乃
J33nB288_p0578b12║ 理前問曰真儀可觀高僧何在檗朗聲喚曰裴
J33nB288_p0578b13║ 休休應諾檗曰在甚麼處休有省。
J33nB288_p0578b14║頌曰花椒舖上天靈蓋村店那來人見愛一遇耆婆
J33nB288_p0578b15║顧盻過價高從此世無賽。
J33nB288_p0578b16║ 幻有傳禪師聞燈花爆聲有省直造北方參笑
J33nB288_p0578b17║ 巖求證巖曰汝將從前得力處一一說來師具
J33nB288_p0578b18║ 實答巖驀趯出鞋曰向者裏道一句看遂把師
J33nB288_p0578b19║ 話端一齊打斷師通夕不寐明晨佇立簷下巖
J33nB288_p0578b20║ 見喚師師回顧巖翹一足作脩羅障日月勢師
J33nB288_p0578b21║ 當下豁然。
J33nB288_p0578b22║頌曰。
J33nB288_p0578b23║潑天門戶窺龍象鐵額銅頭漫喫驚突出摩醯三隻
J33nB288_p0578b24║眼乾坤燦爛一時新。
J33nB288_p0578b25║ 密雲悟禪師挑柴過一山灣見堆柴突露面前
J33nB288_p0578b26║ 有省遂依幻有和尚脫白請益幻曰汝若到者
J33nB288_p0578b27║ 田地便放身倒臥嗣後惟加罵詈師慚悶交感
J33nB288_p0578b28║ 一日城歸過銅棺山頂忽覺情與無情煥然等
J33nB288_p0578b29║ 現正所謂大地平沉底境界。
J33nB288_p0578b30║頌曰意氣轟轟貫古今乾坤騰踏絕疏親濟江棒喝
J33nB288_p0578c01║重慨後佛祖冤家第一人。
J33nB288_p0578c02║ 林野奇禪師掩關當湖嘗參密和尚偈云一念
J33nB288_p0578c03║ 未生前試看底模樣忽一日失足遭跌有省即
J33nB288_p0578c04║ 成偈曰一念未生前六戶絕消息瞥耳揚雙眉
J33nB288_p0578c05║ 大似眼無力即破關走姑蘇見密於清涼庵中
J33nB288_p0578c06║ 便問學人絕跡而來特為親近和尚曰莫妄想
J33nB288_p0578c07║ 師曰未審還有堂頭也無密曰看腳下師曰不
J33nB288_p0578c08║ 因漁父引爭得見波濤密曰莫錯會好師便禮
J33nB288_p0578c09║ 拜復於育王補堂主值宜興鄭居士設茶密舉
J33nB288_p0578c10║ 洞山泰首座因緣索眾下語皆不恰師曰食到
J33nB288_p0578c11║ 口邊被人奪卻密允擺茶是年天童解制上堂
J33nB288_p0578c12║ 世尊初生話密曰汝等諸人向老僧擬討甚麼
J33nB288_p0578c13║ 碗拽拄杖下座一時打散師自此全身放下單
J33nB288_p0578c14║ 提棒喝之旨。
J33nB288_p0578c15║頌曰風規雨浙浪紋新劍閣通玄家計陳捉敗玲瓏
J33nB288_p0578c16║千丈月箇中誰是出頭人。
J33nB288_p0578c17║ 荊溪芙蓉自閒覺禪師久參天童悟師問云一
J33nB288_p0578c18║ 人發真歸源十方世界悉皆消殞和尚在此因
J33nB288_p0578c19║ 甚太白峰巍然猶在悟便打師禮拜悟又打次
J33nB288_p0578c20║ 日又問萬法歸一必定一歸何處悟以扇▆一
J33nB288_p0578c21║ 搖師禮拜悟便踏師通身汗下自此廢寢忘餐
J33nB288_p0578c22║ 不分晝夜卻問西堂林和尚云某甲不會過在
J33nB288_p0578c23║ 甚麼處堂云莫妄想師云畢竟如何堂云鋤頭
J33nB288_p0578c24║ 柄長斧子柄短轉增迷悶因經行驀撞露柱忽
J33nB288_p0578c25║ 然省悟呈偈云心佛眾生三無差別撞破乾坤
J33nB288_p0578c26║ 露柱饒舌次後林和尚開法往參林問云國師
J33nB288_p0578c27║ 三喚侍者汝作麼生會師曰頻呼小玉元無事
J33nB288_p0578c28║ 秪要檀郎認得聲林然之。
J33nB288_p0578c29║頌曰天童棒下通身汗卻聽西堂話短長三喚句回
J33nB288_p0578c30║聲色外燈傳千古續芬芳。
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院