選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首 頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經 第三十三冊 No. B280《神鼎雲外澤禪師語錄》
J33nB280_p0290b01║雲外禪師語錄卷第八
J33nB280_p0290b02║  侍者深極編
J33nB280_p0290b03║ 機緣(二)
J33nB280_p0290b04║師問鏡公云一言絕斷千江口萬仞峰頭始得玄千
J33nB280_p0290b05║江口且置如何是萬仞峰頭進云驗在目前師云如
J33nB280_p0290b06║何是目前事進云動容揚古路不墮悄然機師云猶
J33nB280_p0290b07║較香嚴三十里。
J33nB280_p0290b08║師問僧本來成現不用安排作麼生是不安排底句
J33nB280_p0290b09║僧云某甲不道師云為甚麼云道則不免安排師喚
J33nB280_p0290b10║行者快將這僧丟在糞窖裏去僧罔然師打出。
J33nB280_p0290b11║師問僧不與萬法為侶底人是何面目僧云頂天立
J33nB280_p0290b12║地師云昨日恁麼舉早有人悟去今日卻問著箇土
J33nB280_p0290b13║墼子僧擬議師喝出。
J33nB280_p0290b14║二僧參師云你二人是山僧鄉里一般云不是師云
J33nB280_p0290b15║那箇是麼云也不是師云兩箇木楖槌出去僧齊出
J33nB280_p0290b16║師云一箇死一箇活侍者問那箇死那箇活師云這
J33nB280_p0290b17║二人是你蘄州人汝該識得他者云不識師打云不
J33nB280_p0290b18║知死活漢出去。
J33nB280_p0290b19║問僧你有多少年紀云請和尚道師云三十六歲半
J33nB280_p0290b20║是麼云不是師云死水生蟲。
J33nB280_p0290b21║問僧那裏來云湖廣師云與何人同來云若有同來
J33nB280_p0290b22║則辜負和尚師云山僧罪過云知即得師打云小娘
J33nB280_p0290b23║禪客出去。
J33nB280_p0290b24║僧問如何是學人自己師云折東籬補西壁云意旨
J33nB280_p0290b25║如何師云目無全牛方可游刃。
J33nB280_p0290b26║問在聖不增在凡不減時如何師云兒童誤喜朱顏
J33nB280_p0290b27║在一笑那知是醉紅僧禮拜師喝云錯會作麼。
J33nB280_p0290b28║問直下休去時如何師云人平不語水平不流云一
J33nB280_p0290b29║絲不掛時如何師云洗面去僧佇思師打出。
J33nB280_p0290b30║問言生理喪不如無言時如何師云密掩暗房無兩
J33nB280_p0290c01║目那知日月甚光明云彼自無瘡勿傷之也師云醋
J33nB280_p0290c02║裏生蟲不怕酸云謝師指示師云貪觀白浪失卻手
J33nB280_p0290c03║橈云與麼則物物頭頭全體現師云彼自無瘡勿傷
J33nB280_p0290c04║之也云如何得不傷去師云老步龍鐘休執杖僧禮
J33nB280_p0290c05║謝云入水見長人師云見甚麼道理云因師得悟生
J33nB280_p0290c06║前面直過無邊大銕圍師云張天師著鬼進云即今
J33nB280_p0290c07║覿面無蹤影師云莫向這裏躲根云橫身不怕浸泥
J33nB280_p0290c08║水識者方知大作家師云更須道始得僧作禮繞師
J33nB280_p0290c09║一匝而出師云好與三十棒。
J33nB280_p0290c10║師食次僧問如何是三昧師云總在碗裏云打破碗
J33nB280_p0290c11║時如何師云張公喫酒李公醉。
J33nB280_p0290c12║問麻三斤意旨如何師云秤頭八兩秤尾半斤云不
J33nB280_p0290c13║會師云秤鎚落地。
J33nB280_p0290c14║問如何是心識不到處師云問這屎坑作麼云北斗
J33nB280_p0290c15║藏身時如何師云巢知風穴知雨。
J33nB280_p0290c16║問如何得了生死師云現鐘不打剛要煉銅云便與
J33nB280_p0290c17║麼去時如何師云折腳蝦蟆井底游如何是本分草
J33nB280_p0290c18║料師云黑雲接日明朝定是有雨。
J33nB280_p0290c19║問撒手懸崖時如何師云正好喫棒云專為流通去
J33nB280_p0290c20║也師云山門向南開。
J33nB280_p0290c21║問文殊乃七佛之師為什麼作釋迦弟子師云鐘樓
J33nB280_p0290c22║走馬佛殿裏騎驢。
J33nB280_p0290c23║問水泄不通時如何師云無風荷葉動決定有魚行
J33nB280_p0290c24║僧再問師打出。
J33nB280_p0290c25║問心識絕處如何修行師云你是神鼎堂裏僧。
J33nB280_p0290c26║問百千國土人語音不同一齊問來和尚如何應荅
J33nB280_p0290c27║師云舉揚有分云還別有麼師云關。
J33nB280_p0290c28║問世尊拈華迦葉微笑還端的也無師云拈卻鼻孔
J33nB280_p0290c29║道將來云道什麼師云舉不顧即差亙。
J33nB280_p0290c30║問如何是學人自己師云一行二座云學人了無入
J33nB280_p0291a01║路求和尚慈悲師云一二三四僧擬議師推出。
J33nB280_p0291a02║問堂奧中事如何師云板響過堂云如何是堂中主
J33nB280_p0291a03║師云再三瀆則不告。
J33nB280_p0291a04║問牛頭未見四祖時如何師云白毫光裏坐見後如
J33nB280_p0291a05║何師云芥子納須彌即今事如何師云躲根漢。
J33nB280_p0291a06║問心境雙空時如何師云什麼人向你說底僧無語
J33nB280_p0291a07║師打云掠虛漢傍僧便問請問和尚心境雙空什麼
J33nB280_p0291a08║人說底師云三家村裏臭奴才云莫是和尚見處麼
J33nB280_p0291a09║師云此去長沙九十里。
J33nB280_p0291a10║問某甲單刀直入請和尚覿面提持師云了沒相干
J33nB280_p0291a11║云為什麼如此師云頭大腳尖。
J33nB280_p0291a12║問如何是佛佛道同底句師云人來客往云纔生便
J33nB280_p0291a13║咬時如何師云六國相印任蘇秦。
J33nB280_p0291a14║問古人道但得本莫愁末末則不問如何是本師云
J33nB280_p0291a15║鉤長線短云恁麼則聖凡二途俱不涉也師云客星
J33nB280_p0291a16║犯帝座僧無語師喝出。
J33nB280_p0291a17║問語嘿涉離微如何俱不犯師云山妻死來二十四
J33nB280_p0291a18║五年了也僧擬議師喝出。
J33nB280_p0291a19║先和尚忌辰設供僧問供養先和尚和尚還來喫否
J33nB280_p0291a20║師云黃金無假云與麼則無剎不現身也師云阿魏
J33nB280_p0291a21║無真。
J33nB280_p0291a22║師乘肩輿次僧問和尚道從來不借他人力今朝為
J33nB280_p0291a23║什麼要人抬師云不借借云既是不借借因甚卻與
J33nB280_p0291a24║麼師云各自奔前程相逢不下馬。
J33nB280_p0291a25║香燈問大事未明乞師拔濟師云殿裏香燈休種火
J33nB280_p0291a26║燈禮拜師便打。
J33nB280_p0291a27║送亡僧歸僧問古人道一隊死人送一箇活漢明明
J33nB280_p0291a28║是一隊活人為什麼喚作死人師云蝦跳不出斗云
J33nB280_p0291a29║明明一箇亡僧為什麼喚作活漢師云五眼不能觀。
J33nB280_p0291a30║師問講師三藐三菩提皆從此經出如何是此經僧
J33nB280_p0291b01║擬對師云佛殿裏且置三門外道將一句來僧無語
J33nB280_p0291b02║師云脫空妄語漢。
J33nB280_p0291b03║磊落舉殃崛摩羅救產難話并大慧請益湛堂方便
J33nB280_p0291b04║因緣師云要識世尊麼處處綠楊堪繫馬要識湛堂
J33nB280_p0291b05║麼家家門路到長安落云恁麼則平等普融去也師
J33nB280_p0291b06║云不是苦心人不知落云意不在言來機亦赴師云
J33nB280_p0291b07║汝會也落禮拜師一笑。
J33nB280_p0291b08║磊落舉會某禪師論紙衣道者見曹山因緣師云那
J33nB280_p0291b09║僧且置如今你且道道看磊落無語師云相逢盡道
J33nB280_p0291b10║休官去林下何曾見一人進云不借借意旨如何請
J33nB280_p0291b11║和尚道師云苦痛冤家落云不會師云生老病死落
J33nB280_p0291b12║云路遠夜長休把火大家吹滅暗中行師云又與麼
J33nB280_p0291b13║去也。
J33nB280_p0291b14║僧禮觀音文師云還識觀世音菩薩麼云不識師云
J33nB280_p0291b15║既不識禮他何為云如何是觀世音菩薩師云尋聲
J33nB280_p0291b16║救苦云和尚為什麼向第二頭道師云也知你未到
J33nB280_p0291b17║這境界。
J33nB280_p0291b18║問如何是宗門中事師云香爐云莫只這便是否師
J33nB280_p0291b19║云這便是什麼云香爐師云果然摸索不著。
J33nB280_p0291b20║僧舉庭前柏樹子話問此意如何師云官差不自由
J33nB280_p0291b21║僧擬議師云也知你吞吐不下。
J33nB280_p0291b22║師喚僧名僧應諾師云打水魚頭痛僧無對眾下語
J33nB280_p0291b23║不契師云汝屈我我屈汝。
J33nB280_p0291b24║師問僧那裏來云江西師云到這裏多少路云五百
J33nB280_p0291b25║餘里師云誰信你。
J33nB280_p0291b26║師問僧你是甚麼東西變底得與麼毛毿毿地云獅
J33nB280_p0291b27║子兒師云你為什麼生身變作畜生云向異類中行
J33nB280_p0291b28║又何妨師云這畜生五歲尚使不得。
J33nB280_p0291b29║師問你是昨日新到麼云是師云放下缽盂拈起碗
J33nB280_p0291b30║筋你作麼生會云不會師云掩耳偷鈴漢出去僧便
J33nB280_p0291c01║出師云苦哉屈哉。
J33nB280_p0291c02║僧問秘魔擎杈意旨如何師云懸羊頭賣狗肉云霍
J33nB280_p0291c03║山便攛入懷裏魔拊山背三下又作麼生師云普州
J33nB280_p0291c04║人捉賊云三千里外賺我來便回又如何師云虎頭
J33nB280_p0291c05║虎尾一時收僧禮拜師打云且道是為你說答你話
J33nB280_p0291c06║若人於此辨得許他於伊字法門有箇入處。
J33nB280_p0291c07║圍爐次極侍者舉臨濟示眾六十棒如蒿枝拂更思
J33nB280_p0291c08║一頓話師云我且問你當初遞棒與你你如何極拂
J33nB280_p0291c09║袖便行師喚云蒿枝拂道理又作麼生極云識取鉤
J33nB280_p0291c10║頭意莫認定盤星師云子徹也極禮拜師打云一釣
J33nB280_p0291c11║便上。
J33nB280_p0291c12║問入門便喝意旨如何師云喪身失命也不知云乞
J33nB280_p0291c13║師方便師云鍼鋒頭上五須彌。
J33nB280_p0291c14║問萬法歸一一歸何處師喚行者快將茶來與客喫
J33nB280_p0291c15║僧無語師云你適才作麼說僧再舉師便打。
J33nB280_p0291c16║僧禮拜師云山僧不在這裏莫拜莫拜僧云和尚在
J33nB280_p0291c17║什麼處師云相隨來也。
J33nB280_p0291c18║一僧荅十二問呈師師云未在僧云和尚未看如何
J33nB280_p0291c19║便道未在師云山僧重重看破了也僧無語而退師
J33nB280_p0291c20║笑云活埋多少禪和。
J33nB280_p0291c21║問學人單刀直入請和尚直指根源師云你如何會
J33nB280_p0291c22║得僧擬議師云一捏便死。
J33nB280_p0291c23║問如何是平常心師云仔細仔細莫被神鼎山撐破
J33nB280_p0291c24║鼻孔云和尚莫瞞人好師打云前言何在。
J33nB280_p0291c25║問生死卒臨時如何師云在什麼處僧擬議師打云
J33nB280_p0291c26║這不是生死卒臨。
J33nB280_p0291c27║問作麼生得了生死師云莫費力云如何得不費力
J33nB280_p0291c28║師云忒難生。
J33nB280_p0291c29║問古人道一句中具三玄三要作麼生是一句師云
J33nB280_p0291c30║適才向汝道了也云道什麼師云瞌睡漢。
J33nB280_p0292a01║問某甲初入叢林乞和尚指示師云那箇師僧過這
J33nB280_p0292a02║邊來僧動足師云錯。
J33nB280_p0292a03║問如何是吹毛劍師云昨日有人與麼問打出去了。
J33nB280_p0292a04║問如何是主中主師云腳瘦艸鞋寬僧佇思師喝出。
J33nB280_p0292a05║問撒手懸崖時如何師云兩腳梢空。
J33nB280_p0292a06║僧求開示師云你來幾時了云一月了師云分明記
J33nB280_p0292a07║取舉似作家云不涉聖凡一句作麼生道師云山僧
J33nB280_p0292a08║不在裏許。
J33nB280_p0292a09║問古人道離心意識參秪如離心意識畢竟如何參
J33nB280_p0292a10║師云切莫錯怪山僧。
J33nB280_p0292a11║問瓦解冰消後求師更指迷師云這箇問頭甚好山
J33nB280_p0292a12║僧荅得更奇僧擬議師云甚麼人教你的老實供招
J33nB280_p0292a13║免打僧云此是寶華和尚語師拓開云我與寶華無
J33nB280_p0292a14║量罪過且喜不干汝事。
J33nB280_p0292a15║問如何是鬧中靜師云腳蹋草鞋僧擬議師喝出。
J33nB280_p0292a16║師垂問十二則前後數年下語者多不契眾乞師自
J33nB280_p0292a17║答。 問佛與眾生同一真性為什麼根器不等。 荅云
J33nB280_p0292a18║誰敢與麼道。 問四大分散五陰皆空真如淨性在
J33nB280_p0292a19║什麼處。 答云正搔著山僧癢處。 問悟徹法身底人
J33nB280_p0292a20║還見有色身無色身。 荅云明眼人落井。 問十方世
J33nB280_p0292a21║界只在目前為什麼有遠有近。 荅云不坐白雲峰。
J33nB280_p0292a22║問海內盲龜為什麼上船不上岸。 荅云六耳不同謀。
J33nB280_p0292a23║問撒手懸崖為什麼命根不斷。 荅云赫赫師尹民
J33nB280_p0292a24║具爾瞻。 問明眼衲僧為什麼自救不了。 荅云有年
J33nB280_p0292a25║無德。 問沒量大人為什麼粒米拖不起。 荅云赤腳
J33nB280_p0292a26║上船。 問千差洞徹底人為什麼向芥子裏懸梁。 荅
J33nB280_p0292a27║云腳大木履小。 問不曾參禪底人為什向毘盧國
J33nB280_p0292a28║裏賣菜。 荅云父母不聽不得出家。 問王家大姐為
J33nB280_p0292a29║什麼鬍鬚滿面。 荅云今夜不須種火。 問名相由心
J33nB280_p0292a30║生為什麼反為心礙。 答雪覆千山不露頂。
J33nB280_p0292b01║ 法語
J33nB280_p0292b02║  同住示語
J33nB280_p0292b03║荒基初住凡百不周時更多艱愈難措手苦辛各要
J33nB280_p0292b04║備嘗勞逸必須平等汝既來瞻風撥艸砥志參隨我
J33nB280_p0292b05║豈吝曲徇機宜旁通一線髑髏前暗行賞罰電光裏
J33nB280_p0292b06║明驗主賓外差瓦礫荊榛為汝深談實相內倩水薪
J33nB280_p0292b07║烹爨發爾玅用宏機不勞土上更加堆但信師姑元
J33nB280_p0292b08║是女果能眼親手捷不妨常住作人情如其見覺未
J33nB280_p0292b09║融切忌自欺虛日用▆菴草舍施設無他香板钁頭
J33nB280_p0292b10║互為賓主打點一腔之冰銕將古風碩行平地追回
J33nB280_p0292b11║步繩歷祖之芳蹤有至德良猷如天儼在掃除自己
J33nB280_p0292b12║枝葉不打諸方葛藤是在爾曹毋墜厥志。
J33nB280_p0292b13║  示鏡公怤徒
J33nB280_p0292b14║怤子舊字野藪參侍於予者洎二年乃遍謁諸方始
J33nB280_p0292b15║叩大雄次參廣潤復持竿木往返諸方見今時付囑
J33nB280_p0292b16║紛繁率多酸庸鄙陋之士因浩然嘆曰吾師如玉人
J33nB280_p0292b17║治璞碔砆廢盡方乃研磨今林林總總果何為者耶
J33nB280_p0292b18║吾負吾師多矣遂挈缽溯千八百里之遙而歸侍山
J33nB280_p0292b19║僧於高崖峻嶺之上志亦有足嘉者一日持軸白其
J33nB280_p0292b20║意而求法語因信筆示之曰子所云者皆其最初不
J33nB280_p0292b21║具決定大志而但以會禪會道為參悟耳古不云乎
J33nB280_p0292b22║參須真參悟須實悟參既不真悟豈有實實也者直
J33nB280_p0292b23║透佛祖牢關不借纖毫知見解會是也故盤山云似
J33nB280_p0292b24║地擎山不知山之孤峻如石含玉不知玉之無瑕雖
J33nB280_p0292b25║然如是猶是方便途程且道畢竟如何是真實處但
J33nB280_p0292b26║請將從前參悟得底一齊放下放下亦放下放至無
J33nB280_p0292b27║可放處然後拈紫雲山置汝眉毛罅裏將洞庭湖傾
J33nB280_p0292b28║入你缽囊中三千里外逢人更須識取山僧面孔始
J33nB280_p0292b29║可作吾家真種艸也勉之勉之毋辜予望。
J33nB280_p0292b30║  示晃孚極侍者
J33nB280_p0292c01║學道無他要在頓空我見我見若盡昏霧不生自然
J33nB280_p0292c02║虛融恬適任運無依向一切處游履不見一法可取
J33nB280_p0292c03║亦不見一法可捨脫然獨照照體孤立心境一如直
J33nB280_p0292c04║下照亦不立如大死人永絕餘想然後甦醒將來拈
J33nB280_p0292c05║土成金變金作土世出世間古今凡聖明暗是非千
J33nB280_p0292c06║差萬別都盧打成一片方可謂之了事漢子耳極徒
J33nB280_p0292c07║若要生死自由請於此著精彩至於開鑿人天正眼
J33nB280_p0292c08║更須將此一片拋向東洋大海轉向那邊更那邊來
J33nB280_p0292c09║與汝三十棒有分莫言不道。
J33nB280_p0292c10║  示禪人
J33nB280_p0292c11║汝欲學佛先須識心心佛無異始可修行心苟不真
J33nB280_p0292c12║修行無益故經云心真無罪福心妄墮輪迴良以心
J33nB280_p0292c13║雖平等凡聖無差圓明了知不假心念皆由不守自
J33nB280_p0292c14║性瞥爾生心遂使內外俄分空有斯二徇念遷流枉
J33nB280_p0292c15║淪諸趣雖淪諸有而衣線下一段光明坦然自在若
J33nB280_p0292c16║能向諸佛諸祖直截指示處放身捨命脫體承當不
J33nB280_p0292c17║涉因緣不居內外堂堂顯現法法無差促百千劫于
J33nB280_p0292c18║一念收十方界于剎那塵塵爾剎剎爾更說箇什麼
J33nB280_p0292c19║識心達本即心即佛耶到這裏僧也如是俗也如是
J33nB280_p0292c20║凡也如是聖也如是平等大道浩然普均始不愧為
J33nB280_p0292c21║丈夫漢也若是半疑半信忽怠忽勤寒一上熱一上
J33nB280_p0292c22║幾番偏作主宰強解分明未久終沒奈何者皆由立
J33nB280_p0292c23║志未真工夫不一把作匹似間事看過弄到眼光落
J33nB280_p0292c24║地時猢猻子走出髑髏外了也要收攝收攝不得了
J33nB280_p0292c25║也那時不是恨健時因循便是謗參禪無驗縱有活
J33nB280_p0292c26║佛現前亦相救不得了也今時大有具種性之士能
J33nB280_p0292c27║始末覷破幻緣在誠般若中者固少即有不過知見
J33nB280_p0292c28║解會自畫而於佛祖方便力全然輕忽坐在業識邊
J33nB280_p0292c29║際縱然解會到盛水不漏總不出教乘指宗極則耳
J33nB280_p0292c30║禪人欲得正智現前直須脫盡知見解會來與你三
J33nB280_p0293a01║十痛棒咄。
J33nB280_p0293a02║古德先賢負大根器孜孜切切扣己真參萬水千山
J33nB280_p0293a03║不以為勞者其志大且決也志大則不肯因循流浪
J33nB280_p0293a04║逐隊隨群一切世間名利食睡可喜可戀之事視如
J33nB280_p0293a05║敝屣曾不足以少移其心志決則不破生死魔軍動
J33nB280_p0293a06║經三二十年死志撕捱縱使骨化形銷而無一念別
J33nB280_p0293a07║求之妄心心奮發無間無疲決不取次受人印證寧
J33nB280_p0293a08║可終世參不得翻身再來決定不為野狐精魅籠罩
J33nB280_p0293a09║卻做自欺欺人底劫賊也所以香林四十年打成一
J33nB280_p0293a10║片長慶坐破七箇蒲團一朝忽蹋到底如獲故物更
J33nB280_p0293a11║無纖毫知解證悟之跡方可作吾家真種草也。
J33nB280_p0293a12║祖師西來并無些子岐曲道箇直指人心見性成佛
J33nB280_p0293a13║後人猶謂早已曲了秪這些子便是一大藏教詮註
J33nB280_p0293a14║不及處若是有血性漢子向這裏單刀直入坐享太
J33nB280_p0293a15║平自然無欲無依超諸三昧所以道不起纖毫修學
J33nB280_p0293a16║心無相光中常自在如斯履踐將去更無絲毫走作
J33nB280_p0293a17║五欲八風撼搖不動生也與麼死也與麼是為學道
J33nB280_p0293a18║真實得力處也若這一念子未得透脫二六時中如
J33nB280_p0293a19║燈焰焰似水涓涓我所熾然如何消繳得下有志丈
J33nB280_p0293a20║夫寧可饑死凍死決定不肯食人涕唾受人處分未
J33nB280_p0293a21║徹證時胸懷梗梗地如吞棘栗蓬相似擇箇咬豬狗
J33nB280_p0293a22║手腳宗師放下複子三二十年真參實究不到佛祖
J33nB280_p0293a23║田地死也不休野狐涎吐豈能湊泊乎。
J33nB280_p0293a24║  示劉千里居士
J33nB280_p0293a25║此道自世尊拈花迦葉微笑以來一人傳虛百人傳
J33nB280_p0293a26║實爾後西天四七唐土二三乃至五宗派立愈出愈
J33nB280_p0293a27║奇并無些子玄玅與人為知為解只是人人腳跟下
J33nB280_p0293a28║步步不離的受用一著子而已曰心曰佛曰祖曰禪
J33nB280_p0293a29║或為菩薩或為眾生或現比丘或現居士善其應則
J33nB280_p0293a30║無量無邊究其根則名言絕分所以古人道饒你辨
J33nB280_p0293b01║似懸河解齊龍樹了沒相干直須痛下毒手鏟盡從
J33nB280_p0293b02║上佛祖機關玄玅窠臼放教胸次空勞勞地如初生
J33nB280_p0293b03║孩子喚作本地風光已是曲垂方便更說什麼古今
J33nB280_p0293b04║公案得失淆訛者哉千里劉居士夙植靈根世緣味
J33nB280_p0293b05║淡死心參究亢志宗乘每相見必孜孜以此道為扣
J33nB280_p0293b06║切但未到頓然大歇之地不免為玄玅理解所礙而
J33nB280_p0293b07║神通光明不得現前余故為援古德之語以示之居
J33nB280_p0293b08║士曰弟子於此事實有了然明白處為什麼當機又
J33nB280_p0293b09║道不得余驀召千里士應諾余便喝士無語余云外
J33nB280_p0293b10║面打鑼聲作什麼士云拖柞子余云又說道不得噫
J33nB280_p0293b11║此是醍醐亦是毒藥若向這裏倜儻分明正好痛棒
J33nB280_p0293b12║更存見解轉見不堪去此二途汝作麼生速道速道
J33nB280_p0293b13║士無對次日呈頌數十則因書此段葛藤于後以勉
J33nB280_p0293b14║之。
J33nB280_p0293b15║  又
J33nB280_p0293b16║山僧徂春北渡向滔天浪底下三百六十箇釣全無
J33nB280_p0293b17║赤梢錦鱗賴有一二小鯉[(魚-(烈-列)+大)*旁][(魚-(烈-列)+大)*比]不虛竿底浮沉耳惟
J33nB280_p0293b18║賢契氣骨不凡孜孜此事雖不能如摩天俊鶻遇物
J33nB280_p0293b19║便斷命根然亦有一番相見一番新之操守足慰野
J33nB280_p0293b20║懷今可不須勤學佛法學頌學拈弄來弄去有甚了
J33nB280_p0293b21║時不如痛自割捨愈退步愈光鮮須知此事大不容
J33nB280_p0293b22║易麤餐易飽細嚼難饑往往士大夫以聰明利智領
J33nB280_p0293b23║略纔入門來便掉得個動轉施為無不是這箇底見
J33nB280_p0293b24║解及本來無事無滅無生等現成說話向意根下作
J33nB280_p0293b25║主宰任運世緣依前流浪莫道風火煎迫時即今些
J33nB280_p0293b26║微境界便打不過者皆由證悟不深功夫不盡把作
J33nB280_p0293b27║當有當無一件事所謂因地不真果招紆曲耳試看
J33nB280_p0293b28║古人何等悟徹何等操持而尚有隔生便昧卻者豈
J33nB280_p0293b29║其見道之未真多由踐履之紛雜故也不見百丈和
J33nB280_p0293b30║尚道三十二相屬色十二分教屬聲只如今截斷一
J33nB280_p0293c01║切有無聲色流過心如虛空相似合與麼學如救頭
J33nB280_p0293c02║然始得臨命終時尋舊路行尚恐未徹到與麼時新
J33nB280_p0293c03║調初學無有得期汝看古人為道何等綿密雖然水
J33nB280_p0293c04║泄不通卻乃通霄有路所以信口言信腳走不犯鋒
J33nB280_p0293c05║鋩全機殺活豈是冊子裏鑽研得的不見趙州和尚
J33nB280_p0293c06║到茱萸法堂從東過西從西過東萸云作什麼州云
J33nB280_p0293c07║探水萸云遮裏一滴也無探箇什麼州以拄杖靠壁
J33nB280_p0293c08║而出你看他等閑露一機一境千古萬古人撲不破
J33nB280_p0293c09║賢契試向這裏下一語與古人相見得許你作吾宗
J33nB280_p0293c10║種草有分如或未然莫道飯來容易喫當知不借夜
J33nB280_p0293c11║行船山僧眉毛在麼咄。
J33nB280_p0293c12║  又
J33nB280_p0293c13║前東痛下鉗錘猶是扶偏救弊脫汝解行分岐之懶
J33nB280_p0293c14║廦而負墮病根尚未詳點出在今春火爐頭種種逼
J33nB280_p0293c15║拶依然隨語生解渾吐渾吞總不出山僧指示初學
J33nB280_p0293c16║以想當參以解當悟之通病耳及至供招悟由全無
J33nB280_p0293c17║一語搔著山僧癢處山僧嘿而置之惟勸汝精嚴戒
J33nB280_p0293c18║行漸淘業根麤想若澄細惑方現那時汝自著忙方
J33nB280_p0293c19║知生死事大不是口頭取證意下承當者所能了脫
J33nB280_p0293c20║若是上根利器一刀兩斷更不思前算後也者之乎
J33nB280_p0293c21║直下如入百萬軍中取大將頭不見一人相似豈似
J33nB280_p0293c22║汝輩顧名務勝保惜體面如尺蠖蟲取一放一者所
J33nB280_p0293c23║能企及哉今時法門大壞皆由師承不真以業識茫
J33nB280_p0293c24║茫為大機大用酸寒鄙吝作事事無礙處處現成驀
J33nB280_p0293c25║劄當陽七花八裂勉強支吾具眼每為悲涕邪類互
J33nB280_p0293c26║相贊揚玷辱法門濫觸宗教此大慧所以有寧可將
J33nB280_p0293c27║身入地獄不將佛法做人情之嘆也願千里勉之溈
J33nB280_p0293c28║山云今時人雖從緣得入頓悟自心猶有無始劫習
J33nB280_p0293c29║未能頓除須教渠淨除現業流識即是修不可別有
J33nB280_p0293c30║法教渠修行趨向懶菴謂溈山古佛乃能道此語千
J33nB280_p0294a01║里欲作法門真正種草請於此著精彩也。
J33nB280_p0294a02║  示千里受戒四偈
J33nB280_p0294a03║世尊明誨四清淨違現因兮刳正性言行相應佛祖
J33nB280_p0294a04║欽繁興永處那伽定。
J33nB280_p0294a05║世夢名根看破了不辭為汝痛加錐虛空撲落無閑
J33nB280_p0294a06║地▆後仍須與一椎。
J33nB280_p0294a07║一椎擊破無生國到處逢人驀面欺殺活縱橫無忌
J33nB280_p0294a08║諱電光影裏討便宜。
J33nB280_p0294a09║蹴蹋奔騰天馬駒唐言梵語吸無餘如今好覓生蛇
J33nB280_p0294a10║弄千里何人更識渠。
J33nB280_p0294a11║  又
J33nB280_p0294a12║山僧用處從來辣毒藥醍醐同潑撒多少貪生怕死
J33nB280_p0294a13║人未到門庭先嚇殺千里當年運未通耽糟啜粕意
J33nB280_p0294a14║忡忡幾番熱屎當頭潑納款輸誠拜下風痛劄深錐
J33nB280_p0294a15║難卒死夢裏驚回撞采耳重重受我惡鉗錘脫盡衣
J33nB280_p0294a16║裳識羞恥而今也解弄些些拈得麻繩當毒蛇三十
J33nB280_p0294a17║六人提不起無端枯木變成華同生同死疾如電眨
J33nB280_p0294a18║上眉毛還不見卻許宏通小廝兒見得山僧半邊面
J33nB280_p0294a19║聊將此偈定綱宗久久操持始契同覿面能分泥水
J33nB280_p0294a20║路重來領棒展家風。
J33nB280_p0294a21║  示張長人宏法居士
J33nB280_p0294a22║出世間法無有邊際世間法亦無有邊際若待打點
J33nB280_p0294a23║世緣妥當而後學道則刺腦入膠盆永無妥當之期
J33nB280_p0294a24║了也若能了知世法起落處即是出世間法但有假
J33nB280_p0294a25║名而無實義事來即應事去則休一心不動萬法風
J33nB280_p0294a26║行無厭無忻無取無捨身心器界當體虛玄亦無知
J33nB280_p0294a27║虛玄之者得到與麼田地正好脫盡衣裳痛領三頓
J33nB280_p0294a28║何以故平蕪盡處是青山行人更在青山外。
J33nB280_p0294a29║博學聰明心機伶俐可以會道而不可以了道何也
J33nB280_p0294a30║蓋會道者領解在心自矜自是故于行解多致參差
J33nB280_p0294b01║縱云理事一體終是觸向多迷了道者如太陽昇天
J33nB280_p0294b02║萬象頓現更不假思惟忘念拈來便用更不遲疑長
J33nB280_p0294b03║人欲得現前便請猛著精彩眨上眉毛劍去久矣。
J33nB280_p0294b04║古人言句直切痛快無一毫岐路與人行無一點窠
J33nB280_p0294b05║窟與人坐今時佛法衰微每以奇言玅句問荅語言
J33nB280_p0294b06║以為禪道一句來一句去如鬥百草一般謂之不被
J33nB280_p0294b07║移換作主到頭驢年也不得休歇如今欲得馳求心
J33nB280_p0294b08║歇生死魔空須是將無始至今所有藏識魔根一刀
J33nB280_p0294b09║兩斷十方三際廓爾無蹤然後扯住伊便問恁麼中
J33nB280_p0294b10║不恁麼不恁麼中卻恁麼時如何咄覿對即不堪。
J33nB280_p0294b11║ 余北渡以來為法相從矢心參究者三人其一即
J33nB280_p0294b12║ 長人也長人學博才淵年甫壯而譽馳鄉國志拯
J33nB280_p0294b13║ 斯民但時際齟齬長人既不肯少貶以售其身而
J33nB280_p0294b14║ 揚聞於勢利之途又不屑與凡庸輩碌碌於生死
J33nB280_p0294b15║ 輪迴之域決欲行解相應以期至乎佛祖所不能
J33nB280_p0294b16║ 至之地視耽化城知解以自足者為可憐可謂火
J33nB280_p0294b17║ 中蓮華者矣辛亞元旦致拜家廟罷即束裝踄疊
J33nB280_p0294b18║ 巘歷兼程而侍余擁爐酌茗於老祖之室者月有
J33nB280_p0294b19║ 餘矣余以金剛圈棘栗蓬劈頭拈似之長人盡其
J33nB280_p0294b20║ 神通奈何不得適其郎君來迓暫假歸廬因出紙
J33nB280_p0294b21║ 乞言以為警策書此三段以示之。
J33nB280_p0294b22║  無逸字說
J33nB280_p0294b23║聖賢之以身表世者舉皆收攝精神拳拳端謹之士
J33nB280_p0294b24║而世之豪然曠漫然逸以自高者終有所不及豈拳
J33nB280_p0294b25║拳執守者皆得道之楷模耶曰非然也何則道曠無
J33nB280_p0294b26║涯非超方玄鑑者則靡不巍然而喟其卓矣況拳拳
J33nB280_p0294b27║執守者乎古人以上智不資言句而悟恐中下機之
J33nB280_p0294b28║憚夫艱而自畫也故告之精勤無逸以誘之使至而
J33nB280_p0294b29║新州道上樵夫則一聞金剛遂盡道玅是可以類之
J33nB280_p0294b30║肖而望舉世之目不識丁者以同至其至耶乃世之
J33nB280_p0294c01║狂愚妄誕之夫不遵聖人之權誘以入道乃以其麤
J33nB280_p0294c02║浮氣習傲然自是漫然自逸欲舉其狂豪蛙見以為
J33nB280_p0294c03║高浮論一唱世翕然和之是以空言無實之學日勝
J33nB280_p0294c04║而世道衰矣余友張長人郎君諱佳逸字無逸乞說
J33nB280_p0294c05║於余余觀其端厚溫良淵潛俊雅足以振家聲而翼
J33nB280_p0294c06║至道其名近矣其字則然者豈非懲世之漫然自逸
J33nB280_p0294c07║語行分岐者而欲收斂精神以將大有為於世出世
J33nB280_p0294c08║間者乎子勉之余將俟子於聖賢之域也。
J33nB280_p0294c09║  示張一生居士
J33nB280_p0294c10║教外別傳並無些子委曲若能直下信入不動一毫
J33nB280_p0294c11║氣力便可佛祖同行學人不知此旨著意尋求將謂
J33nB280_p0294c12║離卻現前妙用外更有許多奇特殊不知反被者箇
J33nB280_p0294c13║要尋求的一障障住永無歇期只管在意根下卜度
J33nB280_p0294c14║思惟打入八斗米糟裏耽味不休見古人垂手處便
J33nB280_p0294c15║以所知境界勉強配合以為得旨教中所謂以生滅
J33nB280_p0294c16║心測度如來圓覺境界如將螢火燒須彌山者是也
J33nB280_p0294c17║然此事不可以有心得不可以無心求不可以語言
J33nB280_p0294c18║造不可以寂嘿通賢契若能於此四段葛藤一刀兩
J33nB280_p0294c19║斷亦不存兩斷之跡則二六時中卓卓巍巍孤標獨
J33nB280_p0294c20║立入世出世無不合宜遮邊那邊應用不倦入林不
J33nB280_p0294c21║動草入水不動波雖則塵勞居然淨土六門湛寂萬
J33nB280_p0294c22║國安和五欲八風無處著腳只遮便是腳跟下做工
J33nB280_p0294c23║夫得力之受用也曰佛曰祖曰聖曰賢無不由此道
J33nB280_p0294c24║者故曰無不從此法界流無不還歸此法界且道如
J33nB280_p0294c25║何是法界咄草鞋無耳參。
J33nB280_p0294c26║  又
J33nB280_p0294c27║吾聞海中大鳥來東國鐘鼓饗之愁不食丈夫生世
J33nB280_p0294c28║各有志疇能俛首就鞿勒一生氣骨天下奇正志不
J33nB280_p0294c29║受洪鈞羈拂袖翩翩參佛祖甘貧慕道如餐飴四年
J33nB280_p0294c30║侍我求方便直下為伊通一線沉吟幾許始知歸解
J33nB280_p0295a01║道長江急如箭而今此解須休卻瘥病不假驢駝藥
J33nB280_p0295a02║好箇騰空五色鱗何如身絆黃金索黃金索斷聲價
J33nB280_p0295a03║高娑婆量寶償君勞赤手全提真秘密塵緣佛法爛
J33nB280_p0295a04║如糟咄。
J33nB280_p0295a05║雲外禪師語錄卷第八終
J33nB280_p0295a06║ 怡則 真龍 智舟 二如 楚賢
J33nB280_p0295a07║ 寂音 眾師助刻
J33nB280_p0295a08║ 神鼎雲外和尚語錄第八卷
J33nB280_p0295a09║ 康熙乙巳夏月塔院識
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院