選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首 頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經 第三十二冊 No. B276《不會禪師語錄》
J32nB276_p0353b01║不會禪師語錄卷第七
J32nB276_p0353b02║  門人永定蓮明慧惺仝編
J32nB276_p0353b03║ 頌古
J32nB276_p0353b04║ 世尊陞座。
J32nB276_p0353b05║舌覆長空機掣電文殊擊處分明斷滿天星月自優
J32nB276_p0353b06║分雷罷風停渾一片。
J32nB276_p0353b07║ 文殊令善財採藥。
J32nB276_p0353b08║文殊漫天索價善財就地還錢不知是甚毒藥拈來
J32nB276_p0353b09║充滿大千。
J32nB276_p0353b10║ 女子出定。
J32nB276_p0353b11║行藏豈借他人力出入從來各有時春到樹頭華自
J32nB276_p0353b12║發因風吹火不須疑。
J32nB276_p0353b13║ 德山托缽。
J32nB276_p0353b14║托缽堂前老作家令人一見眼添沙巖頭縱奪槍旗
J32nB276_p0353b15║轉幾識全機露爪牙。
J32nB276_p0353b16║ 風旛話。
J32nB276_p0353b17║不是風來不是旛知風旛處是誰看明明動處明明
J32nB276_p0353b18║動不是風來不是旛。
J32nB276_p0353b19║ 僧問曹山靈衣不挂時如何山云曹山孝滿進
J32nB276_p0353b20║ 云孝滿後如何山云曹山好顛酒。
J32nB276_p0353b21║從來孝滿最風流石女雲中輥繡毬臘盡逢春華自
J32nB276_p0353b22║發月明依舊照高樓。
J32nB276_p0353b23║ 雪峰示眾盡大地撮來如粟米粒大拋向面前
J32nB276_p0353b24║ 漆桶不會打鼓普請看。
J32nB276_p0353b25║萬花叢過不粘身渡海飛星隔外騰遍界乾坤是隻
J32nB276_p0353b26║眼紅心心裏中紅心唱拍相隨無背面杜鵑歷歷吐
J32nB276_p0353b27║家珍。
J32nB276_p0353b28║ 婆子燒菴。
J32nB276_p0353b29║不薦當頭一著玄可憐者漢別還錢縱然坐斷千差
J32nB276_p0353b30║路未契翻身破笑顏。
J32nB276_p0353c01║ 洞山因僧問亡僧遷化向什麼處去山云火後
J32nB276_p0353c02║ 一莖茆。
J32nB276_p0353c03║火後一莖茆乾坤俱覆了孤燈穿暗室水漲見船高。
J32nB276_p0353c04║ 仰山向火次有僧參山曰一言說盡山河大地
J32nB276_p0353c05║ 僧云如何是一言山以火箸插向爐中又迻向
J32nB276_p0353c06║ 舊處。
J32nB276_p0353c07║仰山說佛法火箸當頭插放去迅雷機收來無片甲。
J32nB276_p0353c08║ 百丈侍馬祖遊山次見埜鴨。
J32nB276_p0353c09║尋常出入教人歸扭住和聲不放飛頓令一時肝膽
J32nB276_p0353c10║碎兒孫千古鼻頭輝。
J32nB276_p0353c11║ 那吒太子析骨還父析肉還母然後現本身具
J32nB276_p0353c12║ 大神通為父母說法。
J32nB276_p0353c13║明明一個本來身山自高兮水自沉誰許亂雲來伴
J32nB276_p0353c14║住長空月映渺無痕。
J32nB276_p0353c15║ 六祖因南嶽大師來參祖曰甚處來曰嵩山來
J32nB276_p0353c16║ 祖曰什麼物恁麼來曰說似一物即不中。
J32nB276_p0353c17║什麼物也恁麼來捏不成團劈不開今古一無名姓
J32nB276_p0353c18║得人間天上震如雷。
J32nB276_p0353c19║ 僧問龍牙十二時中如何用力師云如無手人
J32nB276_p0353c20║ 行拳。
J32nB276_p0353c21║無手行拳真活鱍全身直透那一著拈來打破者絃
J32nB276_p0353c22║徽撲地高飛一隻鶚。
J32nB276_p0353c23║ 寶壽因僧問萬境來侵時如何壽云莫管他。
J32nB276_p0353c24║是誰不把金剛戴見怪不緣其怪壞一任雷轟電掣
J32nB276_p0353c25║來歷歷靈靈觀自在。
J32nB276_p0353c26║ 佛照因孝宗宣問釋迦入山六年所成何事師
J32nB276_p0353c27║ 曰將謂陛下忘卻。
J32nB276_p0353c28║問佛分明帝不忘一翻提起一翻光明星時照雪山
J32nB276_p0353c29║頂風遞幽蘭遍界香。
J32nB276_p0353c30║ 路逢達道人不將語默對且道將什麼對。
J32nB276_p0354a01║啞巴歌唱打鑼歸醜態家常說向誰竹密不妨流水
J32nB276_p0354a02║過山高豈礙白雲飛。
J32nB276_p0354a03║ 龐居士云難難十石油麻樹上灘婆云易易百
J32nB276_p0354a04║ 艸頭上祖師意靈照云也不難也不易饑來喫
J32nB276_p0354a05║ 飯困來睡。
J32nB276_p0354a06║一夥鄉談真俗漢蕩盡諸塵自了辦齊把春風順逆
J32nB276_p0354a07║裁箍籬名共湘江泛。
J32nB276_p0354a08║ 船子為夾山。
J32nB276_p0354a09║紅波釣盡即抽身兩岸蘆華也斷魂莫笑撐船江上
J32nB276_p0354a10║賊水中拿住混天星。
J32nB276_p0354a11║ 裴相國問僧看什麼經僧云無言童子經裴云
J32nB276_p0354a12║ 有幾卷僧云有兩卷裴云既是無言因甚卻有
J32nB276_p0354a13║ 兩卷僧無語。
J32nB276_p0354a14║無言海墨難書盡裴公問處意猶深看經看破無言
J32nB276_p0354a15║意言言盡向無言生。
J32nB276_p0354a16║ 丹霞燒木佛。
J32nB276_p0354a17║劈燒木佛為天寒院主胸中鼓黑煙後識火灰無舍
J32nB276_p0354a18║利依然紅日挂眉端。
J32nB276_p0354a19║ 靈雲見桃華。
J32nB276_p0354a20║春暖桃花色正鮮靈雲一見醉翩翩其中更有良工
J32nB276_p0354a21║手疑殺世人幾萬千。
J32nB276_p0354a22║ 香巖擊竹。
J32nB276_p0354a23║蹋翻漆桶和聲露吞盡風雲瓦礫光喜得當初不說
J32nB276_p0354a24║破至今春艷有誰藏。
J32nB276_p0354a25║ 溈山水牯牛。
J32nB276_p0354a26║溈山水牯甚奇怪不住聖凡真惡癩月映千江不共
J32nB276_p0354a27║流當頭受了深深拜。
J32nB276_p0354a28║ 德山棒。
J32nB276_p0354a29║當頭把定不容醜劈破髑髏赤腳走十聖三賢喪膽
J32nB276_p0354a30║魂盲龜跛鱉翻觔斗。
J32nB276_p0354b01║ 臨濟喝。
J32nB276_p0354b02║入門一喝主賓分撥轉黃河徹底清電掣雷轟無別
J32nB276_p0354b03║事千年妖怪盡揮騰。
J32nB276_p0354b04║ 南泉斬貓。
J32nB276_p0354b05║盡力傷心者一刀艸鞋千古捕腥臊兩堂僧眾如風
J32nB276_p0354b06║過誰解令行誰解銷。
J32nB276_p0354b07║ 婆子請趙州轉藏。
J32nB276_p0354b08║兀坐如鐘法法流通再轉一匝勞而無功。
J32nB276_p0354b09║ 樓子和尚因緣。
J32nB276_p0354b10║你若無心我便休街前人聽有風流耳門忽中穿楊
J32nB276_p0354b11║箭春滿華枝月滿秋。
J32nB276_p0354b12║ 曹山因僧問朗月當空時如何山云猶是階下
J32nB276_p0354b13║ 漢僧云請師接上階山云月落後來相見。
J32nB276_p0354b14║個月從來無正偏何須平地起波瀾鷺鷥獨宿蘆華
J32nB276_p0354b15║裏兔角龜毛仔細看。
J32nB276_p0354b16║ 大隨劫火洞然。
J32nB276_p0354b17║壞說壞兮隨說隨傷心句子似鍼錐兩個舌頭俱無
J32nB276_p0354b18║骨鼻孔依然向下垂。
J32nB276_p0354b19║ 高峰主人公。
J32nB276_p0354b20║萬象俱忘一顆圓冥冥杳杳洞玄玄頂門迸出通身
J32nB276_p0354b21║眼說甚當年打瓦磚。
J32nB276_p0354b22║ 麻三觔。
J32nB276_p0354b23║如何是佛麻三觔渾渾圇圇甚處稱跛鱉盲龜銜亂
J32nB276_p0354b24║走秋天孤鴈抱飛騰。
J32nB276_p0354b25║ 乾屎橛。
J32nB276_p0354b26║就手拈來一屎橛何定廣南何定越雲門袖裏過輕
J32nB276_p0354b27║舟癡人猶把夢書揭。
J32nB276_p0354b28║ 庭前柏樹子。
J32nB276_p0354b29║庭前古柏非枯榮一肚肝腸徹底傾不顧腳跟泥水
J32nB276_p0354b30║濕分明祖意點盲睛。
J32nB276_p0354c01║ 諸佛出身處。
J32nB276_p0354c02║諸佛東山水上行驢馱馬載是觀音看風把柁真彌
J32nB276_p0354c03║勒運水搬柴孔老君。
J32nB276_p0354c04║ 南泉三不是。
J32nB276_p0354c05║不是佛心不是物雲從龍兮風從虎饒君打算到驢
J32nB276_p0354c06║年六六原來三十六。
J32nB276_p0354c07║ 拄杖子。
J32nB276_p0354c08║陰陽未具赤條條情與無情一擔挑拈向人天開正
J32nB276_p0354c09║眼當頭切莫錯風騷。
J32nB276_p0354c10║ 經首。
J32nB276_p0354c11║八不八兮以不以百萬人天抬不起可憐多少數沙
J32nB276_p0354c12║人還是自家瞞自己。
J32nB276_p0354c13║ 日面佛月面佛。
J32nB276_p0354c14║日面月面長空閃電更問如何赤心片片。
J32nB276_p0354c15║ 十智同真。
J32nB276_p0354c16║十智同真理事圓誰家無路透三玄汾陽老子何多
J32nB276_p0354c17║舌一手猶分掌與拳。
J32nB276_p0354c18║和牧牛頌。
J32nB276_p0354c19║ 未牧
J32nB276_p0354c20║尾直頭昂震吼哮溪山蹋遍不知遙通身放蕩童難
J32nB276_p0354c21║近壯氣雄雄不看苗。
J32nB276_p0354c22║ 初調
J32nB276_p0354c23║驀地相逢信手穿明明歷歷猛加鞭此回未肯輕容
J32nB276_p0354c24║過緊把繩頭著力牽。
J32nB276_p0354c25║ 受制
J32nB276_p0354c26║狂心漸漸絕奔馳放去收來步步隨艸料既調無少
J32nB276_p0354c27║欠牧兒猶自不神疲。
J32nB276_p0354c28║ 回首
J32nB276_p0354c29║歷盡心機喚轉頭從前烈性已調柔斷繩暫繫枯枝
J32nB276_p0354c30║上雲笠隨身且再留。
J32nB276_p0355a01║ 馴伏
J32nB276_p0355a02║萬華香秀水林邊密密綿綿本自然踞定腳跟隨處
J32nB276_p0355a03║穩牧童遙視不加牽。
J32nB276_p0355a04║ 無礙
J32nB276_p0355a05║風飄日灸體如如一飽齁鼾何所拘無孔竅吹無孔
J32nB276_p0355a06║笛個中醒快樂無餘。
J32nB276_p0355a07║ 任運
J32nB276_p0355a08║俱在乾坤一竅中晴空艸色四時茸飽餐餐盡忘今
J32nB276_p0355a09║古贏得山童睡正濃。
J32nB276_p0355a10║ 相忘
J32nB276_p0355a11║兔角龜毛豈定中無心心與水雲同月明光透和雲
J32nB276_p0355a12║白雲自高飛水自東。
J32nB276_p0355a13║ 獨照
J32nB276_p0355a14║牛自忘兮人自閒空空蕩蕩別人間牧童撫掌呵呵
J32nB276_p0355a15║笑大地無非一字關。
J32nB276_p0355a16║ 雙泯
J32nB276_p0355a17║有甚人牛有甚蹤了無一物渾長空其中消息難描
J32nB276_p0355a18║畫自有春風笑綠叢。
J32nB276_p0355a19║ 行實
J32nB276_p0355a20║靈耀象埜二禪人領眾入方丈請開示行腳因緣師
J32nB276_p0355a21║云予生來福薄愚鈍氣質麤鹵若盡說出笑破諸方
J32nB276_p0355a22║口耀云只饒不說也知狼籍不少師云予乃南克楊
J32nB276_p0355a23║氏子母趙氏生天啟元年辛酉十月廿二日辰時幼
J32nB276_p0355a24║小獃蠢見人便羞說話凡遇人啼哭殺生及背真逐
J32nB276_p0355a25║妄奸心巧計心口不合如割身肉滿眼痛淚自覺幻
J32nB276_p0355a26║形非堅人心不古再來恐迷與道轉遠雖處富貴之
J32nB276_p0355a27║家如在火坑如帶枷鎖知色色是障道之根有為造
J32nB276_p0355a28║作世事如飛塵過目俱不在意暗中只愁虛度予十
J32nB276_p0355a29║六歲時暗走蓬溪智林寺出家老母在家一月減食
J32nB276_p0355a30║形枯予聞速回且全母命志不同群雖入學堂不愛
J32nB276_p0355b01║讀書寫字初遇天隱大師在予俗宅開示緇素做工
J32nB276_p0355b02║夫教參萬法歸一只向一歸何處起疑十年五年自
J32nB276_p0355b03║有倒斷予乃隨眾得聞時刻疑著頓在胸中如油入
J32nB276_p0355b04║麵後值劫運大變父母親緣俱喪方得自由始投惺
J32nB276_p0355b05║初師祝髮其年廿六單包出蜀值扺漢上侍埜詰和
J32nB276_p0355b06║尚山居四載圓具足戒一日予問如何是父母未生
J32nB276_p0355b07║前面目師云洗臉自抹著何必問外人予曰者個是
J32nB276_p0355b08║已生面目如何是未生師大怒高聲云快向未生時
J32nB276_p0355b09║問來予罔措師連棒打出法堂痛罵一頓自此胸中
J32nB276_p0355b10║如結石然行住坐臥只向一歸何處起疑晝則隨眾
J32nB276_p0355b11║作務夜則衣不解帶每被昏散二魔打攪不得清平
J32nB276_p0355b12║終夜昏沉甚重難遣常禮千佛懺一日師云我者一
J32nB276_p0355b13║堂僧都是頑皮癩骨恰似泥塑木雕的飯袋子無一
J32nB276_p0355b14║個轉身吐氣識老僧說話不惟孤負四恩一息不來
J32nB276_p0355b15║不在蠻婆肚裏便在牛胎馬腹予聞得恰似在冰池
J32nB276_p0355b16║裏相似遂與同戒連打三七工夫自覺成片不疑自
J32nB276_p0355b17║疑不被聲色搖動動靜一如只是不得倒斷如擔重
J32nB276_p0355b18║檐一般擔不起放不下自云大事不明何惜身命似
J32nB276_p0355b19║鬼神催住一般數日內弄盡伎倆捏緊拳頭踞定腳
J32nB276_p0355b20║跟大張兩眼盡力立參一副心肝如迸出來一般身
J32nB276_p0355b21║體枯弱逼得吐血猶不放過連日師自打普挪予只
J32nB276_p0355b22║得帶病而出行至中路大雨不止四面山水瀑漲通
J32nB276_p0355b23║身泥水透濕寸步難行天時已暮只得勉強回山正
J32nB276_p0355b24║過懸巖大風震吼山谷應聲予瞥爾通身似脫碎了
J32nB276_p0355b25║一般身世俱空一歸何處不覺出聲追審自己聽得
J32nB276_p0355b26║在此得個倒斷遂有偈云萬法歸一一歸何盡虛空
J32nB276_p0355b27║界總包羅帶累通身泥水濕翻來覆去自磋磨予將
J32nB276_p0355b28║偈念與師聽師云此是途路得底山僧看來屬途路
J32nB276_p0355b29║在予云如何是途路事師云泥水不少予云如何是
J32nB276_p0355b30║到家事師云待子到家方與子說予云者回瞞我不
J32nB276_p0355c01║得一喝便出乃辭師下山其年滿三十往南方參徑
J32nB276_p0355c02║山費隱和尚一見便問你是甚處人予云四川人師
J32nB276_p0355c03║云你帶有附子黃連何不呈出予進前兩三步作女
J32nB276_p0355c04║人拜師云四川僧個個是弄虛頭予云既以親見親
J32nB276_p0355c05║收何曾虛頭來師云是玉須經火予云莫嵞污人師
J32nB276_p0355c06║打予連喝而出至金陵天界寺參覺浪和尚予問云
J32nB276_p0355c07║天不能蓋地不能載時如何師云非公境界予一喝
J32nB276_p0355c08║師云者一喝落在甚處予云者老漢猶嫌少在復喝
J32nB276_p0355c09║便出予至天童參木陳和尚問如何是如如不動師
J32nB276_p0355c10║良久予云者老漢賣弄不少師云秖識老僧體不識
J32nB276_p0355c11║老僧用予云請和尚歸方丈予走南北十省參濟洞
J32nB276_p0355c12║二宗三十餘員知識當機時受了許多痛打痛罵作
J32nB276_p0355c13║務時受了許多苦磨多有機緣問答予手拙不能寫
J32nB276_p0355c14║但只緣自了盡行忘卻其年四十忽見破山和尚語
J32nB276_p0355c15║錄果有過諸方處遂而還蜀住靜一載將佛祖言教
J32nB276_p0355c16║語錄一目便知方參本師破山和尚一見始問通法
J32nB276_p0355c17║末後來請和尚最初句師云老僧舉杯吃酒不知甚
J32nB276_p0355c18║麼麤細予云恁麼舉處甚分明家家無二路師一喝
J32nB276_p0355c19║云當面錯過予云通法奔南走北全仗他力那裏是
J32nB276_p0355c20║錯過處師云他是張保李保予兩手叉腰作聽勢師
J32nB276_p0355c21║便打云者漢久在江南吃餿飯卻來者裏討新鮮予
J32nB276_p0355c22║云若從他覓已不新鮮師復打予連喝便出一日同
J32nB276_p0355c23║眾拆房值瓦落打破頭頂血染通身一眾忙然師走
J32nB276_p0355c24║出方丈云此子頂門具眼予云正要和尚證盟師云
J32nB276_p0355c25║本無一物與子證個甚麼予云既然無物何處不明
J32nB276_p0355c26║師云正恁麼時[漸/耳]予揩血視師曰滿目風雲收不住
J32nB276_p0355c27║紅光一道射寒空即時呈偈香巖擊竹聞聲處何似
J32nB276_p0355c28║當空驀劈開驚起泥牛吞宇宙從前知解一時灰一
J32nB276_p0355c29║日本師在眾舉路逢達道人不將語默對將甚麼對
J32nB276_p0355c30║予云蒼天蒼天醜態家常說向誰師云者個猶是語
J32nB276_p0356a01║予云和尚又作麼生師云默默自知田地穩騰騰誰
J32nB276_p0356a02║為肚皮憨予云和尚猶在語中師云將謂老僧是語
J32nB276_p0356a03║耶予云瞞通法即得次日出坡本師當路高聲復舉
J32nB276_p0356a04║前話予大喝師云再喝看予云再喝即頭上安頭師
J32nB276_p0356a05║笑云此子欠學次日本師喚予進方丈豎拳云喚作
J32nB276_p0356a06║拳頭卻是巴掌喚作巴掌卻又是拳頭喚作甚麼道
J32nB276_p0356a07║一偈看予云明明古鏡照無私覿面難藏向上機若
J32nB276_p0356a08║作拳頭巴掌會新羅鷂子過多時值中秋師指月餅
J32nB276_p0356a09║示眾云時臨泠淡中秋節四海禪和心未歇雲集同
J32nB276_p0356a10║來覓指歸一人一餅一輪月有時明中有暗有時暗
J32nB276_p0356a11║中有明且道作麼生吞吐試吐出看予云一輪光皎
J32nB276_p0356a12║潔本自無言說森羅萬象中體別神不別師云此是
J32nB276_p0356a13║長連床上學來舊話予繞坐一匝師云此是月作麼
J32nB276_p0356a14║生吞吐予云若教吞吐已不圓全師咄予從東過西
J32nB276_p0356a15║師即命眾和韻予云吾師命眾賞秋節本自無塵何
J32nB276_p0356a16║用歇吞吐渾教宇宙空抬眸不見天邊月師一日云
J32nB276_p0356a17║我者一堂都是會底秖有你一個不會予云教通法
J32nB276_p0356a18║會個甚麼師云難道你喫飯也不會予云若論喫飯
J32nB276_p0356a19║誰不具足會亦是病師深肯之重陽日師指菊誡眾
J32nB276_p0356a20║云危石孤標菊正芳隨風飄墮落禪堂諸人惜取娘
J32nB276_p0356a21║生鼻莫逐目前臭與香予和云獨立尖峰菊自芳滿
J32nB276_p0356a22║腔意氣透雲堂而今鼻孔隨收放遍界人聞遍界香
J32nB276_p0356a23║師同眾坐飲夜深忽舉杯云道道看予云團圞高舉
J32nB276_p0356a24║示禪流老大漁翁意在鉤一吸曹源波月盡萬億須
J32nB276_p0356a25║彌笑不休師一日喚予進方丈你不喫酒寫把扇子
J32nB276_p0356a26║作個寬限拿去收拾偈云閒來雙桂習枯禪七破蒲
J32nB276_p0356a27║團非偶然捲起簾兒云不隔始知不負草鞋錢予云
J32nB276_p0356a28║者老漢漏逗不少師云卻是你恁麼子云做賊人心
J32nB276_p0356a29║虛師瞠目云正是做賊人心虛予作懼怕勢以扇遮
J32nB276_p0356a30║面便出不數日師舉牧牛頌德山托缽公案驗眾安
J32nB276_p0356b01║職師頌云手持缽也身袈裟日逐形儀何太賒動靜
J32nB276_p0356b02║自忘纔舉念出門撞著生冤家歸去罷較些些暗驚
J32nB276_p0356b03║春鳥落藤花予頌云托缽堂前老作家令人一見眼
J32nB276_p0356b04║添沙巖頭縱奪槍旗轉幾識全機露爪牙師命予西
J32nB276_p0356b05║堂職予本無學無福曾受許多驚險憎嫉予辭行師
J32nB276_p0356b06║云老僧將滿七十要來空手來不得要去空手去不
J32nB276_p0356b07║好你此時在千人足下存後來在萬人頭上坐師正
J32nB276_p0356b08║滿七十眾集二千餘人共慶大年師將眼耳鼻舌身
J32nB276_p0356b09║意各分一偈以付六人予得其眼偈云得吾眼也覷
J32nB276_p0356b10║浮沉淺則淺兮深則深莫學瞎驢趨大隊破沙盆句
J32nB276_p0356b11║對誰吟遂將偈拂面付與予杜絕人事閒居寢堂大
J32nB276_p0356b12║眾驚諍大震叢林予不敢辭予年四十五匿跡射江
J32nB276_p0356b13║清果禪院甘苦備嘗有志未逮又越辛亥冬其年五
J32nB276_p0356b14║十有二始得拈香予賦性不敏未工文字種種醜態
J32nB276_p0356b15║難盡舉似略出其概以告眾兄弟幸勿見笑。
J32nB276_p0356b16║ 佛祖讚
J32nB276_p0356b17║  釋迦佛
J32nB276_p0356b18║自覺覺他先輸你天上天下誰能比末後拈花全不
J32nB276_p0356b19║顧破家喪宅從此起只言你是無事人沙盆今又殃
J32nB276_p0356b20║我舉
J32nB276_p0356b21║  接引佛
J32nB276_p0356b22║西方大教主卻來東土立長伸一隻手不知何年息
J32nB276_p0356b23║山僧莫者閒工夫惟將白棒當頭劈
J32nB276_p0356b24║  彌勒佛
J32nB276_p0356b25║彌勒彌勒誰被你惑怕你笑面寧可直說鬧市街頭
J32nB276_p0356b26║等個人不見幾人能接拍或時伸手化文錢要人取
J32nB276_p0356b27║出珍藏物千方百計按牛頭笑殺乾坤顛倒客
J32nB276_p0356b28║  觀音
J32nB276_p0356b29║圓通觀自在時把風流賣三十二應身處處現醜態
J32nB276_p0356b30║雖然雙耳聾借此多捏怪慣弄鬼眼睛凡聖一船載
J32nB276_p0356c01║不是憐汝赤腳走定要打你天[寧*頁]蓋
J32nB276_p0356c02║  墨像觀音
J32nB276_p0356c03║紙墨莊成名曰觀音仔細看來玅在無心波濤襯足
J32nB276_p0356c04║隨類現形眾生執我你太勞生雖然如是幾個男兒
J32nB276_p0356c05║摸壁行
J32nB276_p0356c06║  普賢
J32nB276_p0356c07║普賢普賢萬行莊嚴騎六牙象身滿大千指揮如意
J32nB276_p0356c08║隨類方圓饒伊萬行具足我秪不愛你說因說緣
J32nB276_p0356c09║  達磨
J32nB276_p0356c10║滿腔惡毒急來東土一見梁王本錢不顧獨過江心
J32nB276_p0356c11║伎倆窮九年面壁風雷露者漢翩翩得意回震旦果
J32nB276_p0356c12║然無別路
J32nB276_p0356c13║  又
J32nB276_p0356c14║你越九國來無事來生事一葦浪頭漂未免全身濕
J32nB276_p0356c15║不是神光老怎生回得去而今看將來遍界俱狼籍
J32nB276_p0356c16║  六祖
J32nB276_p0356c17║砍盡雲山一擔挑黃梅腰石正英豪覿面難藏未篩
J32nB276_p0356c18║米夜半衝營捨命漂
J32nB276_p0356c19║  馬祖
J32nB276_p0356c20║金雞預讖一著先天來大禍在磨磚春色滿園關不
J32nB276_p0356c21║住曠劫英雄盡蹋翻
J32nB276_p0356c22║  密雲師翁
J32nB276_p0356c23║蹋碎桐棺山頂雲扶起太白峰池月中興臨濟正綱
J32nB276_p0356c24║宗六坐道場猶未歇一棒揭開徹底窮是聖是凡俱
J32nB276_p0356c25║腦裂不許人參隔夜禪吸乾龍池四海竭原是世外
J32nB276_p0356c26║箇樵夫細密不來麤出格
J32nB276_p0356c27║  本師破山和尚
J32nB276_p0356c28║換盡魔佛人天膽醫方全用十八反顛拈倒弄令人
J32nB276_p0356c29║疑聞者見者骨毛散起死回生正脈通千七葛藤連
J32nB276_p0356c30║根斬我亦深遭痛棒來冤家代代難收挽酒壚肉案
J32nB276_p0357a01║是家風混俗和光別一款
J32nB276_p0357a02║  又
J32nB276_p0357a03║第一討便宜是者白拈賊冷笑鬼神忙又言無法說
J32nB276_p0357a04║日午打三更魔王喪魂魄慣用吹毛劍坐斷人天舌
J32nB276_p0357a05║重疏滹沱河翻洗曹溪月思量憾不休犁[禾*巴]幾時歇
J32nB276_p0357a06║  丈雪和尚
J32nB276_p0357a07║劍閣險還可過者漢機迅難卜慣在痛處深錐搜盡
J32nB276_p0357a08║一腔雜毒惹得腥羶遍地驚起神號鬼哭收盡南北
J32nB276_p0357a09║番商業風轉吹西蜀中興圓悟家風賣弄破山酒肉
J32nB276_p0357a10║搬磚弄瓦去黃葉儘多拈拳豎拂時雲散空谷罵佛
J32nB276_p0357a11║罵祖為由定感滹沱正續
J32nB276_p0357a12║  六岫和尚
J32nB276_p0357a13║者漢將四海水掬乾在手不漏一滴三光照不著處
J32nB276_p0357a14║只用一枝禿筆扭轉人天鼻孔不費一毫氣力見者
J32nB276_p0357a15║熱惱全消行徑非儒非釋兀坐恰似鐘無心臨機傾
J32nB276_p0357a16║出波羅蜜
J32nB276_p0357a17║  九念和尚
J32nB276_p0357a18║龍睛虎貌氣蒼蒼註破天文地脈場把住曹溪誰亂
J32nB276_p0357a19║湧不將一滴播諸方一任人天齊叫渴或廛或隱罵
J32nB276_p0357a20║顛狂定是上方閒古董嬾把虛空論短長
J32nB276_p0357a21║  凝真和尚
J32nB276_p0357a22║者漢原來活潑是非場中擺脫卻又隨類施機鬼神
J32nB276_p0357a23║也難摸索生涯別是家風單提臨濟棒喝把斷佛祖
J32nB276_p0357a24║咽喉世法佛法剷卻為人敲枷打鎖當下個個快活
J32nB276_p0357a25║每入洪波大浪說甚當年搖鐸魔宮虎穴悠游不住
J32nB276_p0357a26║聖凡位縛
J32nB276_p0357a27║  寂光和尚
J32nB276_p0357a28║形如埜鶴沖霄無侶奪驪龍珠擊鳳凰髓氣骨蒼蒼
J32nB276_p0357a29║似無情心融萬物歸一己只因狼籍高峰頭是聖是
J32nB276_p0357a30║凡都仰止四來金玉火中看鉗錘時在紅爐舉鬼神
J32nB276_p0357b01║隨步覓無蹤榮辱無嗔讚不喜者樣忘情絕境人真
J32nB276_p0357b02║堪嫡骨破山子
J32nB276_p0357b03║  萬竹和尚
J32nB276_p0357b04║疾燄過鋒白拈手一言截斷群機口不打從前舊葛
J32nB276_p0357b05║藤齒露鞋穿現家醜賣弄老盧一物無或時又指衣
J32nB276_p0357b06║珠有乍晴乍雨不如聞竹院遍棲蜂幾斗
J32nB276_p0357b07║ 自贊
J32nB276_p0357b08║  千葉雲請像贊
J32nB276_p0357b09║者個川僧七十九逢人不解藏家醜攔腮劈面驗群
J32nB276_p0357b10║機細行全無赤腳走紅絲蹋斷任周流吸盡西江非
J32nB276_p0357b11║舌口五味因緣不喜聞打翻跳蚤手非手昔年騰蹋
J32nB276_p0357b12║暗驚群嘯倒白拈雙桂叟
J32nB276_p0357b13║  靈耀慧首座請
J32nB276_p0357b14║據個甚麼端的生平不喜紙筆那管文字三昧為人
J32nB276_p0357b15║攔腮劈脊只教當下翻身不待今日明日處處人情
J32nB276_p0357b16║盡絕供養有何利益
J32nB276_p0357b17║  又象埜意知客請
J32nB276_p0357b18║者個川和尚肚內無伎倆佛法人情不通全靠一條
J32nB276_p0357b19║拄杖撥轉生蛇化龍陸地無端起浪
J32nB276_p0357b20║  又慈昆玉請
J32nB276_p0357b21║性急如電光胸無一物藏談吐無義味聖凡難度量
J32nB276_p0357b22║四來龍象多不知有何長
J32nB276_p0357b23║  又徹參維那請
J32nB276_p0357b24║禪教不通字不知寫者樣村僧人天有幾平地使人
J32nB276_p0357b25║忙迅速難迴避單提破沙盆滅瞎驢宗旨
J32nB276_p0357b26║ 參學吟
J32nB276_p0357b27║曠劫恩波隨果身飄浮漚幻體風火幾遭不隨名利
J32nB276_p0357b28║戒定慧刀尋山問水甘守寂寥麻袍重補艸繩縛腰
J32nB276_p0357b29║品字烘柴煨芋連苗朝朝活計埜菜滿瓢一天星月
J32nB276_p0357b30║逝水滔滔風吹竹戶無情品簫百華滿地富貴無驕
J32nB276_p0357c01║誰是知音孤雲繚繞行果未圓益我勞勞艸鞋[跳-兆+孛]跳
J32nB276_p0357c02║拄杖橫挑參叩諸方頂笠腰包冤家聚頭相木棲巢
J32nB276_p0357c03║叢林規範能忍能調問禪問道白棒連敲鍼去線來
J32nB276_p0357c04║機鋒不饒覿面相逢獅子吼哮如水合水奮迅波濤
J32nB276_p0357c05║似空合空兔角龜毛人境不奪格外風騷當爐不避
J32nB276_p0357c06║丈夫英豪三拜得髓師資契交本無一物呵呵大笑
J32nB276_p0357c07║千七百則俱是權巧者椿公案了無可了逢場作戲
J32nB276_p0357c08║遇水安橋種種醜態也漁也樵國王水土四恩總報
J32nB276_p0357c09║遠近檀那福慧海潮本自具足難畫難描原同太虛
J32nB276_p0357c10║阿誰欠少臨濟門庭透三玄要後學初參討箇分曉
J32nB276_p0357c11║頑皮浪子也須急早別有岐路敗種芽蕉如斯將去
J32nB276_p0357c12║大非潦艸報參玄士衣盂禪繼何論遲早
J32nB276_p0357c13║  十二時歌
J32nB276_p0357c14║半夜子夢裏無定止忽醒來慚愧無一事雞鳴丑鐘
J32nB276_p0357c15║鼓一齊吼眼瞇麻恐落他人後平旦寅不用窗前燈
J32nB276_p0357c16║捲起簾大家喫糊餅日出卯休向他人討莫動著一
J32nB276_p0357c17║任堂前草食時辰蝦蟆鼓眼睛活潑潑阿難問世尊
J32nB276_p0357c18║禺中已剔起眉毛是任追尋何曾有一字日南午看
J32nB276_p0357c19║看主中主影直端大蟲原是虎日映未盧陵米價貴
J32nB276_p0357c20║木楂羹只要嚼得碎晡時申八兩是半觔古家風寂
J32nB276_p0357c21║寞好愁人日入酉收拾子胡狗沒關欄蝦跳不出斗
J32nB276_p0357c22║黃昏戌見黑是何物難瞞他剔起光明燭人定亥衣
J32nB276_p0357c23║被一齊蓋赤條條何必觀自在
J32nB276_p0357c24║  四威儀
J32nB276_p0357c25║山中行步步直到頂拄杖子惟是個中人
J32nB276_p0357c26║山中住不覺全體露好愁人幸有雲來護
J32nB276_p0357c27║山中坐蒲團經幾破提不起日月閒中過
J32nB276_p0357c28║山中臥一歸歸何處忽翻身從前俱登破
J32nB276_p0357c29║ 分燈
J32nB276_p0357c30║  付靈耀淨慧
J32nB276_p0358a01║雙桂迻來個嫩枝射江山畔縛獅兒逢場遇著冤家
J32nB276_p0358a02║種驀鼻穿來報我知
J32nB276_p0358a03║  付鼎足性靈
J32nB276_p0358a04║參遍諸方一古錐無人敢下毒鉗鎚金鼇逼得通身
J32nB276_p0358a05║汗虎穴魔宮任子揮
J32nB276_p0358a06║  付象埜淨意
J32nB276_p0358a07║濟祖門庭覿面提贈條拄杖掃狐疑顛拈倒弄隨收
J32nB276_p0358a08║放直指鼻頭向下垂
J32nB276_p0358a09║  付徹參通耷
J32nB276_p0358a10║入泥入水老婆心總為闍黎徹骨貧幸據撩天鼻孔
J32nB276_p0358a11║去飄來雙桂射兒孫
J32nB276_p0358a12║  付自惺慶法
J32nB276_p0358a13║金鼇隊裏露家常曾識闍黎鋒太鋩付汝龜毛拂一
J32nB276_p0358a14║柄穿雲透月祝吾香
J32nB276_p0358a15║  付千葉慶雲
J32nB276_p0358a16║五味場中得出來相逢一拶笑顏開千差路口齊關
J32nB276_p0358a17║斷匯入曹源達聖階
J32nB276_p0358a18║  付歸一圓澄
J32nB276_p0358a19║三萬八千路直來紛紛差別念都灰巾瓶久待忘歸
J32nB276_p0358a20║住情盡圓明正眼開
J32nB276_p0358a21║  付慈裔法衍
J32nB276_p0358a22║法幢久豎碧山東每躍魚龍懶驗功獨有闍黎騰踏
J32nB276_p0358a23║別臨機疾健續吾宗
J32nB276_p0358a24║  付慈昆法玉
J32nB276_p0358a25║傳法傳心非本源無心無法本虛玄本來心法無傳
J32nB276_p0358a26║學付汝流通正脈傳
J32nB276_p0358a27║  贊慈容老宿
J32nB276_p0358a28║行徑[監*毛]毿語言莊粥浩氣逼人寧直不曲清輝時映
J32nB276_p0358a29║嘉陵江素影卻藏於隱珠呵呵我擬原是再來人非
J32nB276_p0358a30║僧非儒亦非佛
J32nB276_p0358b01║
J32nB276_p0358b02║  (至嘉禾造錄入藏
J32nB276_p0358b03║   參學禪人慶登慶永仝理
J32nB276_p0358b04║   嗣法門人法衍法玉對清
J32nB276_p0358b05║   嘉禾信善倪爾繩等刊
J32nB276_p0358b06║  康熙三十年八月中秋日)
J32nB276_p0358b07║
J32nB276_p0358b08║
J32nB276_p0358b09║不會禪師語錄卷第七終(嗣法門人慶雲識嘉興楞嚴藏經坊存板)
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院