選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首  頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經 第三十二冊 No. B272《明州天童景德禪寺宏智覺禪師語錄》
J32nB272_p0185b01║明州天童景德禪寺宏智覺禪師語錄卷二
J32nB272_p0185b02║    武林苕溪鳳山後學淨啟重編
J32nB272_p0185b03║  拈古
J32nB272_p0185b04║ 舉世尊因自恣日文殊三處過夏迦葉欲擯出文
J32nB272_p0185b05║ 殊纔近椎乃見百千萬億文殊迦葉盡其神力椎
J32nB272_p0185b06║ 不能舉世尊遂問汝擯那箇文殊迦葉無對。
J32nB272_p0185b07║拈云金色頭陀有心無膽當時盡令而行莫道百千
J32nB272_p0185b08║萬億文殊秖者黃面瞿曇也與擯出若能如是不唯
J32nB272_p0185b09║壁立真風亦令後人知我衲僧門下著你閑佛祖不
J32nB272_p0185b10║得。
J32nB272_p0185b11║ 舉臥輪禪師偈云臥輪有伎倆能斷百思想對境
J32nB272_p0185b12║ 心不起菩提日日長六祖聞云慧能無伎倆不斷
J32nB272_p0185b13║ 百思想對境心數起菩提作麼長。
J32nB272_p0185b14║拈云葵花向日柳絮隨風。
J32nB272_p0185b15║ 舉百丈上堂大眾方集以拄杖一時打去復召云
J32nB272_p0185b16║ 大眾眾回首丈云是什麼黃蘗上堂大眾方集復
J32nB272_p0185b17║ 召云大眾眾回首蘗云月似彎弓少雨多風雪竇
J32nB272_p0185b18║ 云若是雪竇集眾以拄杖打散便休。
J32nB272_p0185b19║拈云下媒求鴿直鉤釣魚各有接物利生底手段若
J32nB272_p0185b20║是牢籠不住呼喚不回底漢又作麼生以拄杖擊香
J32nB272_p0185b21║臺一下。
J32nB272_p0185b22║ 舉南泉歸宗麻谷禮拜忠國師泉於路上畫一圓
J32nB272_p0185b23║ 相云道得即去宗於圓相中坐谷作女人拜泉云
J32nB272_p0185b24║ 恁麼則不去也宗云是何心行。
J32nB272_p0185b25║拈云我當時若見便與撥卻圓相不唯打破南泉窠
J32nB272_p0185b26║窟亦乃教歸宗無著身處麻谷呈伎倆不得泉云恁
J32nB272_p0185b27║麼則不去也果然果然。
J32nB272_p0185b28║ 舉洞山到北巖巖問什麼處來山云湖南來巖云
J32nB272_p0185b29║ 觀察使姓什麼山云不得姓巖云名什麼山云不
J32nB272_p0185b30║ 得名巖云還理事也無山云自有廊幕在巖云還
J32nB272_p0185c01║ 出入不山云不出入巖云豈不出入山拂袖出去
J32nB272_p0185c02║ 巖來日侵蚤入堂召洞山云昨日問上座話不稱
J32nB272_p0185c03║ 老僧意一夜不安今請上座別下一轉語若愜老
J32nB272_p0185c04║ 僧意便開粥相伴過夏山云卻請和尚巖云不出
J32nB272_p0185c05║ 入事如何山云太尊貴生巖乃開粥同過夏。
J32nB272_p0185c06║拈云主張門戶自有傍來拱默威嚴誰敢正視借功
J32nB272_p0185c07║施設轉位提持全成左右分權不犯尊貴一路還知
J32nB272_p0185c08║尊貴處麼寶殿無人空侍立不種梧桐免鳳來。
J32nB272_p0185c09║ 舉法燈開堂謂眾曰山僧本欲潛棲巖竇秖緣清
J32nB272_p0185c10║ 涼老人有不了底公案今日出來為他分析僧云
J32nB272_p0185c11║ 如何是不了底公案燈便打云祖禰不了殃及兒
J32nB272_p0185c12║ 孫僧云過在什麼處燈云過在我殃及你。
J32nB272_p0185c13║拈云者僧若是箇漢出來便與掀倒禪床不唯自己
J32nB272_p0185c14║有出身之路亦免見祖禰不了殃及兒孫。
J32nB272_p0185c15║ 舉香嚴垂語云如人上樹口銜樹枝手不攀枝腳
J32nB272_p0185c16║ 不踏枝樹下有人問西來意若不對違他所問若
J32nB272_p0185c17║ 對又喪身失命正當恁麼時作麼生即是有虎頭
J32nB272_p0185c18║ 招上座云樹上即不問未上樹請和尚道香嚴呵
J32nB272_p0185c19║ 呵大笑雪竇云樹上道即易樹下道即難老僧上
J32nB272_p0185c20║ 樹也致將一問來。
J32nB272_p0185c21║拈云虎頭上座是箇惡賊用無義手打不防家直饒
J32nB272_p0185c22║本色作家往往做手腳不辦雪竇是別機宜識休咎
J32nB272_p0185c23║底漢到者裏亦秖得藏身露影還會香嚴做處麼三
J32nB272_p0185c24║千劍客今何在獨許莊周見太平。
J32nB272_p0185c25║ 舉僧問風穴語默涉離微如何通不犯穴云常憶
J32nB272_p0185c26║ 江南三月裏鷓鴣啼處百花香雪竇云劈腹剜心。
J32nB272_p0185c27║拈云露裸裸圓陀陀直是無稜縫且道風穴無稜縫
J32nB272_p0185c28║何似雪竇無稜縫還會麼和光惹事刮篤成家。
J32nB272_p0185c29║ 舉玄沙問鏡清古人道不見一法是大過患你且
J32nB272_p0185c30║ 道不見甚麼法清指露柱云莫是者箇法麼沙云
J32nB272_p0186a01║ 浙中清水白米從你喫佛法未夢見在。
J32nB272_p0186a02║拈云鏡清當時恁麼荅玄沙末後恁麼道還相契也
J32nB272_p0186a03║然則鏡清久不作佛法夢也須是玄沙同參始得。
J32nB272_p0186a04║ 舉蓮花峰庵主拈拄杖示眾云古人到者裏為什
J32nB272_p0186a05║ 麼不肯住眾無語自代云為他途路不得力復云
J32nB272_p0186a06║ 畢竟如何又自云楖栗橫擔不顧人直入千峰萬
J32nB272_p0186a07║ 峰去。
J32nB272_p0186a08║拈云負入不負出本色住山人思大吞盡諸佛普眼
J32nB272_p0186a09║不見普賢且道病在什麼處驀拈拄杖卓一下云官
J32nB272_p0186a10║不容針私通車馬。
J32nB272_p0186a11║ 舉雪峰云飯籮邊坐地餓死人無數海水邊坐地
J32nB272_p0186a12║ 渴殺人無數玄沙云飯籮裏坐餓死人無數海水
J32nB272_p0186a13║ 沒頭渴殺人無數雲門云通身是飯通身是水。
J32nB272_p0186a14║拈云我即不然飯籮裏坐脹殺人無數海水沒頭浸
J32nB272_p0186a15║殺人無數以前傷乎不吞以後失乎不吐秖如雲門
J32nB272_p0186a16║道通身是飯通身是水到者裏無你吞吐處。
J32nB272_p0186a17║ 舉僧問智門蓮花未出水時如何門云蓮花僧云
J32nB272_p0186a18║ 出水後如何門云荷葉。
J32nB272_p0186a19║拈云靈龜無卦垂空殼不勞鑽。
J32nB272_p0186a20║ 復舉僧問淨眾蓮花未出水時如何眾云菡萏滿
J32nB272_p0186a21║ 池流僧云出水後如何眾云葉落不知秋。
J32nB272_p0186a22║拈云李陵持漢節潘閬倒騎驢。
J32nB272_p0186a23║ 舉雲蓋問石霜萬戶俱開即不問萬戶俱閉時如
J32nB272_p0186a24║ 何霜云堂中事作麼生蓋無語經半年方乃云無
J32nB272_p0186a25║ 人接得渠霜云道即太煞道秖道得八成蓋云和
J32nB272_p0186a26║ 尚作麼霜云無人識得渠。
J32nB272_p0186a27║拈云穩密田地忌墮功勳貼體衣裳會須脫卻宗中
J32nB272_p0186a28║辨的量外轉機須仔細始得同中之異酌然尚帶依
J32nB272_p0186a29║稀異中之異直是難臻妙極還到石霜父子轉側處
J32nB272_p0186a30║麼燭曉玉人初破夢夜寒青女未登機。
J32nB272_p0186b01║ 舉睦州示眾云裂開也在我捏聚也在我僧問如
J32nB272_p0186b02║ 何是裂開州云三九二十七菩提涅槃真如解脫
J32nB272_p0186b03║ 即心即佛我且恁麼道汝又作麼生僧云某甲不
J32nB272_p0186b04║ 與麼州云盞子撲落地楪子成八片僧云如何是
J32nB272_p0186b05║ 捏聚州斂手而坐。
J32nB272_p0186b06║拈云睦州用處直是長三短五七縱八橫撒在面前
J32nB272_p0186b07║拋在腦後不妨奇特然則門庭施設自是一家入理
J32nB272_p0186b08║深談不啻百步。
J32nB272_p0186b09║ 舉經云若見諸相非相即見如來法眼云若見諸
J32nB272_p0186b10║ 相非相即不見如來。
J32nB272_p0186b11║拈云世尊說如來禪法眼祖師禪會得甚奇特不會
J32nB272_p0186b12║也相許。
J32nB272_p0186b13║ 舉馬祖見僧來便畫一圓相云入也打不入也打
J32nB272_p0186b14║ 僧便入祖便打僧云和尚打某甲不得祖靠卻柱
J32nB272_p0186b15║ 杖便休。
J32nB272_p0186b16║拈云跨門之機室中之意具眼者分明辨取。
J32nB272_p0186b17║ 舉僧問廣德如何是靈利底人德云維摩不離方
J32nB272_p0186b18║ 丈室文殊未到早先知又問如何是靈利底人德
J32nB272_p0186b19║ 云垢膩汗衫皂角洗又問如何是靈利底人德云
J32nB272_p0186b20║ 古墓毒蛇頭戴角。
J32nB272_p0186b21║拈云一句子把定要關一句子不存軌則一句子體
J32nB272_p0186b22║用雙照若人會得許你靈利還端的麼枯龜妙在孫
J32nB272_p0186b23║臏手一灼爻分十字文。
J32nB272_p0186b24║ 舉雪峰問僧什麼處去僧云普請去峰云去。
J32nB272_p0186b25║拈云莫動著動著三十棒雲門云隨語識人師云又
J32nB272_p0186b26║是為蛇畫足。
J32nB272_p0186b27║ 舉漸源因寶蓋來相看源乃捲簾入方丈坐蓋下
J32nB272_p0186b28║ 卻簾歸客位源令侍者傳語云遠涉不易猶隔津
J32nB272_p0186b29║ 在纔語了蓋便打一掌者云有堂頭和尚在莫打
J32nB272_p0186b30║ 某甲蓋云秖為有和尚在所以打你者迴舉似源
J32nB272_p0186c01║ 源云猶隔津在。
J32nB272_p0186c02║拈云酌然猶隔津在然則各各彼彼自是一家且作
J32nB272_p0186c03║麼生得同生同死共命連枝去暗裏抽橫骨明中坐
J32nB272_p0186c04║舌頭。
J32nB272_p0186c05║ 舉保福問長慶盤山道光境俱亡復是何物洞山
J32nB272_p0186c06║ 云光境未亡復是何物據二老總未勦絕在作麼
J32nB272_p0186c07║ 生得勦絕去慶良久福云情知你向鬼窟裏作活
J32nB272_p0186c08║ 計慶云汝又作麼生福云兩手扶犁水過膝。
J32nB272_p0186c09║拈云俱亡未亡奪人奪境為什麼保福不肯長慶太
J32nB272_p0186c10║平本是將軍致不許將軍見太平。
J32nB272_p0186c11║ 舉乾峰示眾云法身有三種病二種光須是一一
J32nB272_p0186c12║ 透得更有照用同時向上一竅在雲門出云庵內
J32nB272_p0186c13║ 人為什麼不知庵外事峰呵呵大笑門云猶是學
J32nB272_p0186c14║ 人疑處峰云子是甚麼心行門云也要和尚相委
J32nB272_p0186c15║ 悉峰云直須恁麼始得穩坐地門云喏喏。
J32nB272_p0186c16║拈云坐著病在膏肓用著光不透脫直饒縱橫十字
J32nB272_p0186c17║圓轉一機也未知有向上一竅在還得穩坐地麼到
J32nB272_p0186c18║頭霜夜月任運落前溪。
J32nB272_p0186c19║ 舉溈山問仰山子一夏不見上來在下面作何所
J32nB272_p0186c20║ 務仰云某甲鋤得一片余下得一籮種溈云子今
J32nB272_p0186c21║ 夏不虛過仰云和尚今夏作甚麼溈云日中一飯
J32nB272_p0186c22║ 夜後一寢仰云和尚今夏亦不虛過仰山道了乃
J32nB272_p0186c23║ 吐舌溈云寂子何得自傷己命。
J32nB272_p0186c24║拈云少當努力老合歇心者一夏總不虛過為什麼
J32nB272_p0186c25║仰山道了吐舌若點檢得出禍不入慎家之門。
J32nB272_p0186c26║ 舉趙州云有佛處不得住無佛處急走過。
J32nB272_p0186c27║拈云沉空滯跡犯手傷鋒俱未是衲僧去就直須莫
J32nB272_p0186c28║入人行市坐他床榻正不立玄偏不附物方能把住
J32nB272_p0186c29║放行有自由分。
J32nB272_p0186c30║ 舉臨濟兩堂首座齊下喝僧問濟還有賓主也無
J32nB272_p0187a01║ 濟云賓主歷然。
J32nB272_p0187a02║拈云殺人刀活人劍在臨濟手裏雖然如是當時便
J32nB272_p0187a03║與一喝直饒大騁神通也秖得同聲相應。
J32nB272_p0187a04║ 舉洞山問隱山如何是主中主隱云長年不出戶
J32nB272_p0187a05║ 洞云如何是主中賓隱云青山覆白雲洞云賓主
J32nB272_p0187a06║ 相去幾何隱云長江水上波洞云賓主相見有何
J32nB272_p0187a07║ 言說隱云清風拂白月。
J32nB272_p0187a08║拈云主也雲攢頂相賓也雪壓眉稜相去也門司有
J32nB272_p0187a09║限言說也玉振金聲我此四句且道與隱山是同是
J32nB272_p0187a10║別叢林具眼者試請辨看。
J32nB272_p0187a11║ 舉雲門云佛法太煞有秖是舌頭短復自云長也。
J32nB272_p0187a12║拈云雲門大師雖然自起自倒要且車不橫推理無
J32nB272_p0187a13║曲斷。
J32nB272_p0187a14║ 舉溈山與仰山摘茶次溈云終日秖聞子聲不見
J32nB272_p0187a15║ 子形仰便撼茶樹溈云子秖得其用仰云未審和
J32nB272_p0187a16║ 尚如何溈良久仰云和尚秖得其體溈云放子三
J32nB272_p0187a17║ 十棒。
J32nB272_p0187a18║拈云溈山仰山父父子子叢林盡道各得一橛殊不
J32nB272_p0187a19║知天共白雲曉水和明月流。
J32nB272_p0187a20║ 舉楞嚴會上世尊告眾云若能推底是汝心則認
J32nB272_p0187a21║ 賊為子脩山主云若能推底不是汝心則認子為
J32nB272_p0187a22║ 賊。
J32nB272_p0187a23║拈云如今推也是子是賊買帽相頭食魚去骨。
J32nB272_p0187a24║ 舉長慶云總似今日老胡有望保福云總似今日
J32nB272_p0187a25║ 老胡絕望。
J32nB272_p0187a26║拈云富嫌千口少窮恨一身多。
J32nB272_p0187a27║ 舉僧問石霜真身還出世也無霜云不出世僧云
J32nB272_p0187a28║ 奈真身何霜云琉璃瓶子口。
J32nB272_p0187a29║拈云通身及盡徹底無功撒手興來隨處得用還識
J32nB272_p0187a30║石霜老漢麼堂堂無影跡遍界不曾藏。
J32nB272_p0187b01║ 舉僧問雪峰古澗寒泉時如何峰云瞪目不見底
J32nB272_p0187b02║ 僧云飲者如何峰云不從口人僧舉似趙州州云
J32nB272_p0187b03║ 不可從鼻孔裏入僧卻問州古澗寒泉時如何州
J32nB272_p0187b04║ 云苦僧云飲者如何州云死雪峰聞云趙州古佛
J32nB272_p0187b05║ 從此不荅話。
J32nB272_p0187b06║拈云扶豎宗乘須還大匠雪峰辦一千五百人善知
J32nB272_p0187b07║識身心趙州用一百二十歲老作家手段不妨奇怪
J32nB272_p0187b08║如今眾中隨言定旨亂作貶剝深屈古人然則相席
J32nB272_p0187b09║打令似有知音鏤骨銘心罕逢明鑑。
J32nB272_p0187b10║ 舉國師三喚侍者三應國師云將為吾辜負汝誰
J32nB272_p0187b11║ 知汝辜負吾。
J32nB272_p0187b12║拈云仁義道中師資分上再呼能再應論實不論虛
J32nB272_p0187b13║且道有辜負無辜▆皓玉無瑕雕文喪德。
J32nB272_p0187b14║ 舉僧問韶山是非不到處還有句也無山云有僧
J32nB272_p0187b15║ 云是甚麼句山云一片孤雲不露醜。
J32nB272_p0187b16║拈云通身迴互不觸尊嚴退位傍提要當宛轉還見
J32nB272_p0187b17║韶山相為處麼盡力推爺向裏頭。
J32nB272_p0187b18║ 舉僧問臨濟如何是吹毛劍濟云禍事禍事僧禮
J32nB272_p0187b19║ 拜濟便打僧問巴陵如何是吹毛劍陵云珊瑚枝
J32nB272_p0187b20║ 上撐著月。
J32nB272_p0187b21║拈云殺人刀一毫不度活人劍一毫不傷有意氣時
J32nB272_p0187b22║添意氣不風流處也風流。
J32nB272_p0187b23║ 舉洞山垂語云體得佛向上人方有說話分僧問
J32nB272_p0187b24║ 如何是佛向上人山云非佛法眼云方便呼為佛。
J32nB272_p0187b25║拈云二老宿相去多少直是刀刁相似奈何魚魯參
J32nB272_p0187b26║差到者裏轉劫外機放風前箭橫身擔荷撒手承當
J32nB272_p0187b27║具者般眼目始得還辯得麼易分雪裏粉難辯墨中
J32nB272_p0187b28║煤。
J32nB272_p0187b29║ 舉修山主垂語云具足凡夫法凡夫不知具足聖
J32nB272_p0187b30║ 人法聖人不會聖人若會即同凡夫凡夫若知即
J32nB272_p0187c01║ 是聖人。
J32nB272_p0187c02║拈云收得安南又憂塞北到者裏十成底事一時颺
J32nB272_p0187c03║卻始得穩坐地還端的麼一等平懷泯然自盡。
J32nB272_p0187c04║ 舉石梯問侍者什麼處去者云上堂齋去梯云我
J32nB272_p0187c05║ 豈不知汝上堂齋去者云除此之外別道什麼梯
J32nB272_p0187c06║ 云我秖問汝本分事者云若問本分事某甲實是
J32nB272_p0187c07║ 上堂齋去梯云不謬為吾侍者。
J32nB272_p0187c08║拈云放過即不可如今直與扭得鼻孔痛打得骨頭
J32nB272_p0187c09║出始得免見瞎驢趁大隊所以道平地上死人無數
J32nB272_p0187c10║透得荊棘林是好手且道適來者僧透得也未多虛
J32nB272_p0187c11║不如少實。
J32nB272_p0187c12║ 舉僧問法眼聲色兩字如何透得眼云大眾若會
J32nB272_p0187c13║ 者僧問處透聲色也不難。
J32nB272_p0187c14║拈云從前不了秖為家賊難防直下分明且向草庵
J32nB272_p0187c15║止宿。
J32nB272_p0187c16║ 舉夾山云目前無法意在目前他不是目前法非
J32nB272_p0187c17║ 耳目之所到。
J32nB272_p0187c18║拈云夾山老子解開布袋頭將差珍異寶撒向諸人
J32nB272_p0187c19║面前了也正當恁麼時作麼生路不拾遺君子稱美。
J32nB272_p0187c20║ 舉趙州云把定乾坤眼綿綿不漏絲毫我要你會
J32nB272_p0187c21║ 你又作麼生會。
J32nB272_p0187c22║拈云還端的也未直饒你者裏會得七穿八穴我知
J32nB272_p0187c23║你出趙州圈繢不得。
J32nB272_p0187c24║ 舉芭蕉示眾云你有拄杖子我與你拄杖子你無
J32nB272_p0187c25║ 拄杖子我奪你拄杖子。
J32nB272_p0187c26║拈云你有則一切有你無則一切無有無自是當人
J32nB272_p0187c27║與奪關芭蕉甚事正恁麼時作麼生是你拄杖子。
J32nB272_p0187c28║ 舉僧問香嚴如何是道嚴云枯木裏龍吟僧云如
J32nB272_p0187c29║ 何是道中人嚴云髑髏裏眼睛僧舉問石霜如何
J32nB272_p0187c30║ 是枯木裏龍吟霜云猶帶喜在僧云如何是髑髏
J32nB272_p0188a01║ 裏眼睛霜云猶帶識在。
J32nB272_p0188a02║拈云王居門裏臣不出門。
J32nB272_p0188a03║ 舉仰山問僧近離甚麼處僧云廬山仰山云曾到
J32nB272_p0188a04║ 五老峰麼僧云不曾到仰云闍黎不曾遊山雲門
J32nB272_p0188a05║ 云秖為慈悲之故有落草之談。
J32nB272_p0188a06║拈云雲門雖然識得仰山底裏爭奈秖知其一不知
J32nB272_p0188a07║其二且道仰山意作麼生無限風流慵賣弄免人指
J32nB272_p0188a08║點好郎君。
J32nB272_p0188a09║ 舉三聖云我逢人即出出即不為人興化云我逢
J32nB272_p0188a10║ 人即不出出即便為人。
J32nB272_p0188a11║拈云墮也墮也今日不是減古人聲光且要長後人
J32nB272_p0188a12║節概若是本色漢提祖佛印轉鐵牛機把拄杖一時
J32nB272_p0188a13║穿卻方見衲僧手段。
J32nB272_p0188a14║ 舉聲明三藏見閩王王請玄沙驗之沙背後以銅
J32nB272_p0188a15║ 火箸敲鐵火爐問云是什麼聲藏云銅鐵聲沙云
J32nB272_p0188a16║ 大王莫受外國人謾。
J32nB272_p0188a17║拈云理契則神貧子獲衣中之寶情封則物力士失
J32nB272_p0188a18║額上之珠三藏秖解瞻前玄沙不能顧後還知麼誣
J32nB272_p0188a19║人之罪以罪加之。
J32nB272_p0188a20║ 舉僧問長沙作麼生轉得山河大地歸自己去沙
J32nB272_p0188a21║ 云作麼生轉自己歸山河大地去。
J32nB272_p0188a22║拈云雖然主賓互換要且泥水不分忽然捩轉鼻孔
J32nB272_p0188a23║恁麼不恁麼總不得又合作麼生如今王令稍嚴不
J32nB272_p0188a24║許攙行奪市。
J32nB272_p0188a25║ 舉灌溪垂語云我在臨濟處得一杓我在末山處
J32nB272_p0188a26║ 得一杓又云十方無壁落四面亦無門露裸裸赤
J32nB272_p0188a27║ 灑灑沒可把。
J32nB272_p0188a28║拈云灌溪恁麼說話且道臨濟處得底末山處得底
J32nB272_p0188a29║雖然一箭雙雕奈有時走殺有時坐殺且作麼生得
J32nB272_p0188a30║恰好去捏聚放開都在我拈來拋去更由誰。
J32nB272_p0188b01║ 舉僧問睦州祖意教意是同是別州云青山自青
J32nB272_p0188b02║ 山白雲自白雲。
J32nB272_p0188b03║拈云若向者裏識得睦州釋迦出世達磨西來總是
J32nB272_p0188b04║不守分底漢還識得麼臂長衫袖短腳瘦草鞋寬。
J32nB272_p0188b05║ 舉西園一日自燒浴次僧問和尚何不使沙彌童
J32nB272_p0188b06║ 行園撫掌三下僧舉似曹山山云一等是箇撫掌
J32nB272_p0188b07║ 拍手就中西園奇怪俱胝一指頭禪蓋為承當處
J32nB272_p0188b08║ 不諦僧卻問西園撫掌豈不是奴兒婢子邊事山
J32nB272_p0188b09║ 云是僧云向上更有事也無山云有僧云如何是
J32nB272_p0188b10║ 向上事山咄云者奴兒婢子。
J32nB272_p0188b11║拈云識尊卑知貴賤西園是作家分玉石辯金鋀曹
J32nB272_p0188b12║山不世出者僧雖解切蹉琢磨也秖向奴兒婢子邊
J32nB272_p0188b13║著到還知麼放曠淋漓兩不傷猶是夜明簾外客。
J32nB272_p0188b14║ 舉雲門示眾云十五日以前即不問十五日以後
J32nB272_p0188b15║ 道將一句來自云日日是好日。
J32nB272_p0188b16║拈云屬虎人本命屬猴人相衝。
J32nB272_p0188b17║ 舉壽聖云月半前用鉤月半後用錐僧便問正當
J32nB272_p0188b18║ 月半時如何聖云泥牛踏破澄潭月。
J32nB272_p0188b19║拈云兩頭得用壽聖作家直下忘功是誰體得放行
J32nB272_p0188b20║也互換主賓把定也不留朕跡還有體得底麼玉女
J32nB272_p0188b21║夜拋梭織錦於西舍。
J32nB272_p0188b22║ 舉僧問曹山世間什麼物最貴山云死貓兒最貴
J32nB272_p0188b23║ 僧云為什麼死貓兒最貴山云無人著價。
J32nB272_p0188b24║拈云曹山貨物不入行市子細看來一文不直曹山
J32nB272_p0188b25║遇賤則貴我者裏遇貴則賤且道還有相違處麼。
J32nB272_p0188b26║ 舉大慈示眾山僧不會荅話秖是識病時有僧出
J32nB272_p0188b27║ 慈便歸方丈雪竇云雪竇識病不荅話或有僧出
J32nB272_p0188b28║ 劈脊便打。
J32nB272_p0188b29║拈云大慈雪竇二俱作家要且秖顧目前不防腳下
J32nB272_p0188b30║或有箇不識好惡不問東西底漢出來便掀倒禪床
J32nB272_p0188c01║直饒你全機大用秪恐著手腳不得正當恁麼時還
J32nB272_p0188c02║有識病底眼麼。
J32nB272_p0188c03║ 舉僧問雪峰聲聞人見性如夜見月菩薩人見性
J32nB272_p0188c04║ 如晝見日未審和尚見性如何峰打三下後問巖
J32nB272_p0188c05║ 頭頭打三掌雪竇云應病與藥且打三下據令而
J32nB272_p0188c06║ 行合打多少。
J32nB272_p0188c07║拈云雪竇一期趁快往往後人作行令會殊不知雪
J32nB272_p0188c08║峰巖頭是箇無固必漢。
J32nB272_p0188c09║ 舉雲巖院主遊石室回巖云汝去入到石室裏看
J32nB272_p0188c10║ 為什麼便回僧無語洞山代云彼中已有人占了
J32nB272_p0188c11║ 也巖云汝更去作什麼山云不可人情斷絕去也。
J32nB272_p0188c12║拈云低頭失卻鍼開眼拾得線線無頭而莫度鍼無
J32nB272_p0188c13║穴而難穿到者裏鸞膠續絃須是洞山始得。
J32nB272_p0188c14║ 舉南泉與趙州翫月次州云幾時得似者箇去泉
J32nB272_p0188c15║ 云王老師二十年前也曾恁麼來。
J32nB272_p0188c16║拈云二十年前且置二十年後又作麼生還知王老
J32nB272_p0188c17║師行履處麼屋裏無靈床渾家不著孝。
J32nB272_p0188c18║ 舉僧問玄沙如何是無縫塔沙云者一縫大小。
J32nB272_p0188c19║拈云見成公案你若道據款結案我知你未識玄沙
J32nB272_p0188c20║若有人問長蘆秖向道四稜蹋地且道識玄沙不識
J32nB272_p0188c21║玄沙具眼者辨看。
J32nB272_p0188c22║ 舉僧問龍牙如何是祖師西來意牙云待石烏龜
J32nB272_p0188c23║ 解語即向汝道僧問香林如何是祖師西來意林
J32nB272_p0188c24║ 云坐久成勞。
J32nB272_p0188c25║拈云一句子仰之彌高一句子鑽之彌堅一句子瞻
J32nB272_p0188c26║之在前一句子忽焉在後還辨得麼赤心片片知人
J32nB272_p0188c27║少覿面堆堆睹者稀。
J32nB272_p0188c28║ 舉良禪客問欽山一鏃破三關時如何山云放出
J32nB272_p0188c29║ 關中主看良云恁麼則知過必改山云更待何時
J32nB272_p0188c30║ 良云好箭放不著所在便出山云且來闍黎良回
J32nB272_p0189a01║ 首山把住云一鏃破三關且置試與欽山發箭看
J32nB272_p0189a02║ 良擬議山打七棒云且聽者漢疑三十年。
J32nB272_p0189a03║拈云山堆嶽積來瓦解水消去則時人知有與我放
J32nB272_p0189a04║出關中主看且合作麼生有底道當時便喝當時便
J32nB272_p0189a05║掌然則一期瞎用則得要且未是關中主在還體得
J32nB272_p0189a06║麼當堂不正坐那赴兩頭機。
J32nB272_p0189a07║ 舉趙州與文遠待者鬥劣不鬥勝州云我似一頭
J32nB272_p0189a08║ 驢者云我似驢胄州云我似驢糞者云我似糞中
J32nB272_p0189a09║ 蟲州云在裏許作甚麼者云過夏州云把將餅子
J32nB272_p0189a10║ 來。
J32nB272_p0189a11║拈云高高標不出低低望不及眼自爭先得籌因打
J32nB272_p0189a12║劫贏。
J32nB272_p0189a13║ 舉玄沙示眾云諸方盡道接物利生忽遇三種病
J32nB272_p0189a14║ 人來如何接得患盲者拈槌豎拂他又不見患聾
J32nB272_p0189a15║ 者語言三昧他又不聞患啞者教伊說又說不得
J32nB272_p0189a16║ 若接此人不得佛法無靈驗有僧請益雲門門云
J32nB272_p0189a17║ 你禮拜著僧禮拜門以拄杖挃僧退後云汝不患
J32nB272_p0189a18║ 盲復喚近前來僧近前門云汝不患聾乃云會麼
J32nB272_p0189a19║ 僧云不會門云汝不患啞其僧於此有省。
J32nB272_p0189a20║拈云雲門平展者僧實酬且道悟在什麼處不救之
J32nB272_p0189a21║疾難為針艾。
J32nB272_p0189a22║ 舉僧辭大慈慈問向甚麼處去僧云江西去慈云
J32nB272_p0189a23║ 將老僧去得麼僧云非但和尚更有過於和尚者
J32nB272_p0189a24║ 亦不能將得去。
J32nB272_p0189a25║拈云大慈合伴不著者僧不如獨行也須是恁麼始
J32nB272_p0189a26║得直饒大慈古佛也不奈者擔板漢何且道別有什
J32nB272_p0189a27║麼長處。
J32nB272_p0189a28║ 舉僧問石霜咫尺之間為什麼不睹師顏霜云我
J32nB272_p0189a29║ 遍界不曾藏僧復問雪峰遍界不曾藏意旨如何
J32nB272_p0189a30║ 峰云什麼處不是石霜。
J32nB272_p0189b01║拈云石霜雪峰相去多少直是千里萬里若有人問
J32nB272_p0189b02║長蘆遍界不曾藏意旨向道什麼處是石霜。
J32nB272_p0189b03║ 舉三平頌云秪此見聞非見聞更無聲色可呈君
J32nB272_p0189b04║ 箇中若了全無事體用何妨分不分。
J32nB272_p0189b05║拈云正相逢沒交涉六戶不掩四衢絕縱遍界是光
J32nB272_p0189b06║明通身無向背機絲不挂梭頭事文彩縱橫意自殊。
J32nB272_p0189b07║ 舉僧辭大隨隨問什麼處去僧云峨嵋禮普賢去
J32nB272_p0189b08║ 隨豎起拂子云文殊普賢秖在者裏僧畫一圓相
J32nB272_p0189b09║ 拋向背後隨云侍者將一貼茶與者僧。
J32nB272_p0189b10║拈云識法者懼欺敵者亡水中擇乳須是鵝王。
J32nB272_p0189b11║ 舉玄沙見鼓山來畫一圓相山云人人出者箇不
J32nB272_p0189b12║ 得沙云情知你向驢胎馬腹裏作活計山云和尚
J32nB272_p0189b13║ 又作麼生沙云人人出者箇不得山云和尚恁麼
J32nB272_p0189b14║ 卻得某甲為什麼不得沙云我得你不得。
J32nB272_p0189b15║拈云玄沙大似倚勢欺人以強凌弱蓋他撥得轉弄
J32nB272_p0189b16║得出兩箇一般為什麼道我得你不得是真難掩是
J32nB272_p0189b17║偽不昌。
J32nB272_p0189b18║ 舉雪竇舉古德云眼裏著沙不得耳裏著水不得
J32nB272_p0189b19║ 忽有箇漢信得及把得住不受人瞞祖佛言教是
J32nB272_p0189b20║ 什麼熱碗鳴聲便請高挂缽囊拗折柱杖管取一
J32nB272_p0189b21║ 員無事道人又云眼裏著得須彌山耳裏著得大
J32nB272_p0189b22║ 海水一般漢受人商量佛祖言教如龍得水似虎
J32nB272_p0189b23║ 靠山卻須挑起缽囊橫擔拄杖亦是一員無事道
J32nB272_p0189b24║ 人復云恁麼也不得不恁麼也不得然後沒交涉
J32nB272_p0189b25║ 三員無事道人中選一人為師。
J32nB272_p0189b26║拈云坐斷乾坤建立世界和光混俗各有長處且道
J32nB272_p0189b27║選那一人為師驀拈起柱杖云穿過了也。
J32nB272_p0189b28║ 舉陳操尚書與眾官樓上遙見數僧從遠來眾官
J32nB272_p0189b29║ 云數員禪客陳云不是官云焉知不是陳云待與
J32nB272_p0189b30║ 驗過僧至樓下陳云大德僧舉首陳云不信道不
J32nB272_p0189c01║ 是官罔措。
J32nB272_p0189c02║拈云陳尚書當面白拈瞞長蘆一點不得。
J32nB272_p0189c03║ 舉雪峰在洞山作典座一日淘米次山問淘沙去
J32nB272_p0189c04║ 米淘米去沙峰云沙米一時去山云大眾喫箇什
J32nB272_p0189c05║ 麼峰便覆卻盆山云子他日後別見人去在。
J32nB272_p0189c06║拈云雪峰秖管步步登高不覺草鞋跟斷若也正偏
J32nB272_p0189c07║宛轉敲唱俱行自是言氣相合父子相投且道洞山
J32nB272_p0189c08║不肯雪峰意在什麼處萬里無雲天有過碧潭似鏡
J32nB272_p0189c09║月難來。
J32nB272_p0189c10║ 舉僧問芭蕉有一人不捨生死不證涅槃師還提
J32nB272_p0189c11║ 攜也無蕉云山僧粗識好惡。
J32nB272_p0189c12║拈云芭蕉雖然識好惡且不能牽耕夫之牛奪飢人
J32nB272_p0189c13║之食如今若有人問長蘆便和聲打為什麼如此我
J32nB272_p0189c14║從來不識好惡。
J32nB272_p0189c15║ 舉大慈示眾云說得一丈不如行得一寸洞山云
J32nB272_p0189c16║ 說取行不得底行取說不得底雲居云行時無說
J32nB272_p0189c17║ 路說時無行路不行不說時合行什麼路洛浦云
J32nB272_p0189c18║ 行說俱不到則本分事在行說俱到則本分事無。
J32nB272_p0189c19║拈云絕是非沒蹤跡相逢不識面識面不相逢諸尊
J32nB272_p0189c20║宿各有長處如今舌頭上無十字關腳跟下無五色
J32nB272_p0189c21║線要行便行要說便說若有人問長蘆如何是要行
J32nB272_p0189c22║便行步如何是要說便說啊。
J32nB272_p0189c23║ 舉水潦和尚問馬大師如何是佛法大意馬祖與
J32nB272_p0189c24║ 一踏倒水潦豁然大悟起來呵呵大笑云百千法
J32nB272_p0189c25║ 門無量妙義秖向一毫頭上識得根源去。
J32nB272_p0189c26║拈云馬大師不合放過待伊起來恁麼道但問秖者
J32nB272_p0189c27║一毫從什麼處得來待伊擬議更與一踏。
J32nB272_p0189c28║ 舉古德云長者長法身短者短法身。
J32nB272_p0189c29║拈云且道舜若多神喚什麼作法身良久云還會麼
J32nB272_p0189c30║不可續鳧截鶴夷嶽盈壑去也。
J32nB272_p0190a01║ 舉布袋和尚頌云彌勒真彌勒云拶破面門分身
J32nB272_p0190a02║ 千百億云築著鼻孔時時示時人云高著眼時人
J32nB272_p0190a03║ 皆不識云當面諱卻。
J32nB272_p0190a04║拈云憨皮袋攔街截巷直是無迴避處還辨得麼腦
J32nB272_p0190a05║後見腮莫與往來。
J32nB272_p0190a06║ 舉趙州云至道無難唯嫌揀擇纔有語言是揀擇
J32nB272_p0190a07║ 是明白老僧不在明白裏是汝還護惜也無時有
J32nB272_p0190a08║ 僧問和尚既不在明白裏護惜箇什麼州云我亦
J32nB272_p0190a09║ 不知僧云既不知為什麼道不在明白裏州云問
J32nB272_p0190a10║ 事即得禮拜了退。
J32nB272_p0190a11║拈云者僧也如切如磋不能見機而變趙州也如琢
J32nB272_p0190a12║如磨幾乎事不解交眾中秖管道退身有分殊不知
J32nB272_p0190a13║盡力提持還體悉得麼焦磚打著連底凍。
J32nB272_p0190a14║ 舉睦州問武陵長老了即毛端吞巨海始知大地
J32nB272_p0190a15║ 一微塵作麼生陵云何不領話州云我不領話你
J32nB272_p0190a16║ 不領話。
J32nB272_p0190a17║拈云睦州武陵總道不領話其間有貪觀白浪失卻
J32nB272_p0190a18║手橈乃豎起拂子云看。
J32nB272_p0190a19║ 舉南泉因至莊偶莊主預備迎奉泉云老僧居常
J32nB272_p0190a20║ 出入不與他知何宿排辦至於如此主云昨夜土
J32nB272_p0190a21║ 地神報侍者便問既是大善知識為甚卻被鬼神
J32nB272_p0190a22║ 覷見泉云土地前更添一分供養著。
J32nB272_p0190a23║拈云長蘆則不然若見者莊主恁麼道便與捉住云
J32nB272_p0190a24║放你不得何故如此不見道來說是非者便是是非
J32nB272_p0190a25║人。
J32nB272_p0190a26║
J32nB272_p0190a27║
J32nB272_p0190a28║
J32nB272_p0190a29║
J32nB272_p0190a30║天童宏智覺禪師語錄卷二
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院