選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首  頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經 第二十九冊 No. B224《嵩山野竹禪師錄》
J29nB224_p0106c01║嵩山野竹禪師語錄卷四
J29nB224_p0106c02║
J29nB224_p0106c03║    鄂 州參仝門人宗宏 錄
J29nB224_p0106c04║    鄂 州龍光門人宗上 潞南州兜率門人宗堅 仝編
J29nB224_p0106c05║  晚參
J29nB224_p0106c06║中秋晚參青山日日雨傾盆祇說廣寒羞見人忽地
J29nB224_p0106c07║晴開天如洗清光依舊在江蘋驀召眾云正恁麼時
J29nB224_p0106c08║還是修行邪供養邪拂袖歸去邪星隨平野闊月涌
J29nB224_p0106c09║大江流。
J29nB224_p0106c10║晚參因小師翦燭光滅師謂眾云要見龍潭麼向者
J29nB224_p0106c11║僧手中看取要見德山麼向山僧手中看取即心即
J29nB224_p0106c12║佛非心非佛不是心不是佛不是物是箇甚麼向諸
J29nB224_p0106c13║人腳跟下看取雖然不是一番寒徹骨怎得梅花撲
J29nB224_p0106c14║鼻香。
J29nB224_p0106c15║晚參先行不到末後太過不知是何人斯欲我多多
J29nB224_p0106c16║和和元來是鄂渚一箇弟弟一箇哥哥斯人何居竹
J29nB224_p0106c17║眉之阿斯人名誰問取玄沙。
J29nB224_p0106c18║晚參僧問幽鳥語諵諵辭雲入亂峰是甚麼意師云
J29nB224_p0106c19║花因雨打落日為雲破來問皓月當空時如何師云
J29nB224_p0106c20║清光獨露進云吹萬刀刀時如何師云山山吐玅機
J29nB224_p0106c21║進云恁麼則有水皆含月無山不帶雲師云徒來念
J29nB224_p0106c22║詩篇僧喝師便打問月朗星稀即不問風雲際會時
J29nB224_p0106c23║如何師云今夜不答話有俗士與僧齊出師云者僧
J29nB224_p0106c24║且止俗士快道士禮拜師云拜即不無汝須快道士
J29nB224_p0106c25║云某甲不會師云不會即得乃云幽鳥語諵諵聲落
J29nB224_p0106c26║髑髏前辭雲入亂峰刺瞎汝兩瞳今夜不答話十有
J29nB224_p0106c27║九人怕皓月當空清光不仝者僧且止不可與語俗
J29nB224_p0106c28║士快道嚇得滴尿者些蠢物不如趕出遂以杖一時
J29nB224_p0106c29║趁散。
J29nB224_p0106c30║晚參如今窮歲畢那事何曾識心頭未悄然依舊重
J29nB224_p0107a01║分析舉起拄杖云會麼若也未會付在來日。
J29nB224_p0107a02║晚參僧問孤峰獨宿時如何師云祇教你棒折進云
J29nB224_p0107a03║過在甚處師不答乃云孤峰獨宿祇教棒折過在甚
J29nB224_p0107a04║處不吐一句會麼卓杖云者般時節說向諸人猶作
J29nB224_p0107a05║竟會大似日中迷路月下挑鐙若是伶俐衲僧舉起
J29nB224_p0107a06║便知落處不見南院問風穴云南方一棒作麼商量
J29nB224_p0107a07║穴云作奇特商量穴便問和尚此間一棒作麼商量
J29nB224_p0107a08║院云棒下無生忍臨機不見師穴便悟入者便是舉
J29nB224_p0107a09║起便知底樣子還會麼歸宗會斬蛇禾山解打鼓。
J29nB224_p0107a10║晚參僧問某甲有鐵牛之機請師不搭印師云不搭
J29nB224_p0107a11║印得麼僧無語師喝云話頭也不識問皓月當空時
J29nB224_p0107a12║如何師云喫棒未有了日在乃以杖向空指云會麼
J29nB224_p0107a13║眾無對遂拋下云既不會大家[口*童]眠去。
J29nB224_p0107a14║晚參有俗士作圓相云者是甚麼師云將謂將謂元
J29nB224_p0107a15║來元來士禮拜師云放不下擔將去又一士問如何
J29nB224_p0107a16║是色師云滿眼攃紅綠進云如何是空師云長長看
J29nB224_p0107a17║不盡進云色空兩忘時如何師云昆池浮皓月太華
J29nB224_p0107a18║插青霄乃云有問有答石頭路滑無問無答來朝初
J29nB224_p0107a19║八祇饒恁麼不翻為黃楊木禪即翻為徐六擔板正
J29nB224_p0107a20║恁麼時如何是獨超一句寒巖石鼓敲三點破寺金
J29nB224_p0107a21║鐘扣五更。
J29nB224_p0107a22║晚參聒聒秋風一夜雨華山高卓白雲中忽然卷盡
J29nB224_p0107a23║煙氛後依舊冰輪出海東者箇喚作全明全暗雙放
J29nB224_p0107a24║雙收且如何是正令全提句白棒當軒立。
J29nB224_p0107a25║結制晚參剋期取證畫地為牢立限調心敲空追響
J29nB224_p0107a26║者樣學道底欲悟本心驢年去枉經不云乎以大圓
J29nB224_p0107a27║覺為我伽藍身心安居平等性智若識得平等性智
J29nB224_p0107a28║則時時在伽藍裏安居又何有結制解制而為之閒
J29nB224_p0107a29║斷邪如今還有箇衲僧會得平等性智底麼且作麼
J29nB224_p0107a30║生是平等性智莫是四十九年三百餘會是麼莫是
J29nB224_p0107b01║九年面壁立雪斷臂是麼莫是打碓傳衣乃至玄要
J29nB224_p0107b02║王子圓相揚眉瞚目插鍬輥毬是麼乃以拄杖畫一
J29nB224_p0107b03║畫便起身。
J29nB224_p0107b04║晚參僧問如何是師子吼師側耳云[囗@力]复問僧汝適
J29nB224_p0107b05║才問甚麼僧理前問師云者狐精尚趁叉牙問某甲
J29nB224_p0107b06║一塊地請師下種師云我者裏種也無下甚麼地僧
J29nB224_p0107b07║無語師云荒田不柬艸爭怪得山僧乃云荒田不柬
J29nB224_p0107b08║艸莫怪山僧好舊日拾得與寒山一面相逢一面老
J29nB224_p0107b09║大眾你道甚處是與寒拾相見處良久云趙州道底。
J29nB224_p0107b10║晚參僧才作禮師與驀頭一棒复問云汝適才道甚
J29nB224_p0107b11║麼僧擬對師又打乃云以心求之心不可得以禮求
J29nB224_p0107b12║之徒勞筋力不如自究了然明白搔著喉嚨癢咬破
J29nB224_p0107b13║口中舌月冷鐙殘勿勞久立。
J29nB224_p0107b14║晚參金華監院請益了無佛法可說雖有一箇話柄
J29nB224_p0107b15║早為諸人舉出所以汝問訊我低頭汝兜鞋我著靸
J29nB224_p0107b16║諸人既無諱處我又何曾祕密雖然祇如甘贄禮拜
J29nB224_p0107b17║烝籠普化踢倒飯床你諸人如何委悉舉拳云者箇
J29nB224_p0107b18║不可搭卻。
J29nB224_p0107b19║晚參元正啟祚萬物咸新古人到者裏不覺將春光
J29nB224_p0107b20║註破矣祇是千百年來無人識得如今莫有識得底
J29nB224_p0107b21║麼聽取一頌快涽足山家元夕飯胡麻清貧遣歲月
J29nB224_p0107b22║何用獻椒花。
J29nB224_p0107b23║晚參家家鼓吹處處庭燎光光相照不隔絲豪石女
J29nB224_p0107b24║奏無生之曲木人舞虞舜之韶汝諸人分上合作麼
J29nB224_p0107b25║生卓杖云看腳下。
J29nB224_p0107b26║晚參僧問如何是祖師西來意師良久云闍黎會也
J29nB224_p0107b27║僧云不會師便喝乃云入神通海坐寂滅場打骨董
J29nB224_p0107b28║話隱哀牢鄉祖師西來意一曲別宮商會與不會山
J29nB224_p0107b29║高水長。
J29nB224_p0107b30║晚參昨日雲龍辛刺史呈箇頌子云誦經不誦經二
J29nB224_p0107c01║俱墮地獄在家不出家出家不出俗又曰學道不學
J29nB224_p0107c02║道祇要死身心心死身不滅身生心不生刺史公可
J29nB224_p0107c03║謂在欲渾無欲居塵不染塵看來未在祖師門下須
J29nB224_p0107c04║是別有始得誦經不誦經說向愁人愁殺人二俱墮
J29nB224_p0107c05║地獄雪山東上太陽出在家不出家紅裙妒殺石榴
J29nB224_p0107c06║花出家不出俗生鐵鑄就金剛骨學道不學道一般
J29nB224_p0107c07║米麵隨人造祇要死身心耳裏泥沙眼裏塵心死身
J29nB224_p0107c08║不滅依然教汝驢腰折身生心不生誰把瑤琴月下
J29nB224_p0107c09║鳴山僧恁麼還杜得刺史公口麼。
J29nB224_p0107c10║晚參水盡山窮是幾多刈茅縛屋住煙蘿從教浸爛
J29nB224_p0107c11║珊瑚景萬里長天映白波。
J29nB224_p0107c12║晚參山僧到樹宗無法為人通一箇破繩床睡到日
J29nB224_p0107c13║頭紅拾枯柴鬻瀑布燒榾柮過殘冬報汝五湖賢衲
J29nB224_p0107c14║子何曾識得住山翁。
J29nB224_p0107c15║再住慈雲禪院晚參自笑慈雲舊主人歸來四壁是
J29nB224_p0107c16║埃塵為憐無限癡兒女不覺馳驅二十春者事且從
J29nB224_p0107c17║祇如山花開似錦澗水湛如藍是明甚麼邊事良久
J29nB224_p0107c18║云月落後來相見。
J29nB224_p0107c19║六月廿五日晚參家家門首火把子高照田禾祭酒
J29nB224_p0107c20║漿自是南方風俗異年年此日鼓笙簧有者賞鑑有
J29nB224_p0107c21║者醉狂有者照宅舍有者照城隍男歌女笑走忙忙
J29nB224_p0107c22║山僧雖無稼穡祡祀無佛法商量似此佳節休孤負
J29nB224_p0107c23║何妨打鼓樂時康。
J29nB224_p0107c24║晚參雲門抽顧鎮州蘆菔循環數遍琅玕竹阿呵呵
J29nB224_p0107c25║谿西雞齊啼屋北鹿獨宿。
J29nB224_p0107c26║九日晚參銀燭沈沈玉露寒飄香桂子落闌干山風
J29nB224_p0107c27║此日吹人醉不識何人為正冠顧視左右云明年此
J29nB224_p0107c28║日知誰健好把茱萸子細看。
J29nB224_p0107c29║晚參萬點青山夜雨長秋風謖謖詠寒螿莫笑村前
J29nB224_p0107c30║王大姊麥作醪兮米作漿桮中物未盡陶陶入醉鄉
J29nB224_p0108a01║且道是誰祁毛羽狄米貝明臧。
J29nB224_p0108a02║晚參僧問如何是鐵牛之機師云密密無蹤跡層層
J29nB224_p0108a03║鎖寂寥進云意旨如何師云夜夜峰頭月朝朝山上
J29nB224_p0108a04║雲問南方一棒即不問如何是慈雲一棒師云青天
J29nB224_p0108a05║也叫屈乃云德山小參不答話也好箇話頭趙州小
J29nB224_p0108a06║參要答話也好箇話頭慈雲即不然有問有答言中
J29nB224_p0108a07║取則無問無答免得心力复云薄莫慈雲撾毒鼓驚
J29nB224_p0108a08║起峰頂石人舞一拳拳破太虛空此句待明日續。
J29nB224_p0108a09║上元勉參家家火樹花開戶戶銀缸朵發欲會物我
J29nB224_p0108a10║仝根請觀者箇時節何故我見鐙明佛本光瑞如此。
J29nB224_p0108a11║晚參舉保福上堂舉寒山偈曰吾心似秋月碧潭清
J29nB224_p0108a12║皎潔無物堪比倫教我如何說老僧即不然吾心似
J29nB224_p0108a13║鐙籠點火內外紅有物堪比倫來朝日出東師云一
J29nB224_p0108a14║箇疑有十分悟有十分一箇悟有十分疑有十分正
J29nB224_p0108a15║眼看來總欠一著山僧也有箇狗尾續貂吾心似古
J29nB224_p0108a16║鑑萬物景常見比倫不比倫打破鑑來看如今恁麼
J29nB224_p0108a17║莫有優劣麼試道看。
J29nB224_p0108a18║晚參適才太守至山有勞諸人神用山僧舉則因緣
J29nB224_p0108a19║以供大眾乃舉僧問楊岐如何是佛岐云三腳驢子
J29nB224_p0108a20║弄蹄行師云天下老宿諸方作者雖然批判終不能
J29nB224_p0108a21║為楊岐師翁顯出宗旨慧上座有箇頌子不妨舉似
J29nB224_p0108a22║楊岐此驢風入四蹄要駕便駕要騎便騎東遊滄海
J29nB224_p0108a23║北上須彌報汝諸人那得知。
J29nB224_p0108a24║晚參僧問鐘樓上唱讚床腳下種菜意旨如何師云
J29nB224_p0108a25║從來疑著進云有甚相隔師云汝道一轉語看僧彈
J29nB224_p0108a26║指一下師云又道不隔僧云請和尚道師云道即不
J29nB224_p0108a27║辭祇是口門窄僧禮拜師召眾云祇如山僧適才恁
J29nB224_p0108a28║麼答話還有過也無便下座。
J29nB224_p0108a29║晚參無去無來祖佛師朝宗萬派合如斯形言語箭
J29nB224_p0108a30║鋒機一方明月下昆池。
J29nB224_p0108b01║晚參驀指盧云博山雅製看不足炭紅煙綠飄香玉
J29nB224_p0108b02║山僧不避作盧頭盡段群靈齊成佛切忌動著若也
J29nB224_p0108b03║動著六六三十六咄咄复以手撫几云也只兀兀。
J29nB224_p0108b04║晚參臘盡年窮無甚佛法可說我也不學他古人不
J29nB224_p0108b05║蓄一粒米不種一莖菜接待十方往來也不炊黍米
J29nB224_p0108b06║飯烹露地牛與諸禪分歲但只渴則共鬻流泉興至
J29nB224_p0108b07║齊歌白雪何故也免得諸人口吻。
J29nB224_p0108b08║晚參十五日已前外息諸緣十五日已後內心無喘
J29nB224_p0108b09║正當十五日中心樹子屬阿誰卓拄杖云貓兒尾上
J29nB224_p0108b10║繫檑椎。
J29nB224_p0108b11║  小參
J29nB224_p0108b12║除日小參微言滯於心首恒為緣慮之場實相具於
J29nB224_p0108b13║目前翻為名相之竟擬向即乖用心即錯上根利智
J29nB224_p0108b14║舉著便知下劣凡夫三搭不轉五福者裏也無禪與
J29nB224_p0108b15║人參也無佛法要人會一味饑則喫飯困則高眠驀
J29nB224_p0108b16║召眾云祇如臘盡年窮又作麼生自代云來日是新
J29nB224_p0108b17║年复舉開聖老人上堂眾才集乃拈拄杖卓一卓顧
J29nB224_p0108b18║視左右云開聖今年除夕無甚長言短語祇有爆竹
J29nB224_p0108b19║一枚遂喝一喝云是甚麼聳兩耳師云昔年被他者
J29nB224_p0108b20║一喝祇得三日耳聾即今還有知利害者麼复喝一
J29nB224_p0108b21║喝下座。
J29nB224_p0108b22║小參古人三日便能取證諸人入堂已三日莫有恁
J29nB224_p0108b23║麼者麼有則出來對眾說看說得是山僧與汝證盟
J29nB224_p0108b24║非但山僧即鐙籠露柱禪板香案三門佛殿廚庫前
J29nB224_p0108b25║堂山河大地艸木叢林亦與汝證盟有麼有麼复舉
J29nB224_p0108b26║玄沙示眾云盡大地是顆明珠時有僧問既是明珠
J29nB224_p0108b27║學人為甚不識沙云全體是珠更教誰識曰雖然全
J29nB224_p0108b28║體是爭奈學人不識沙云問取汝眼慈雲彥隆禪師
J29nB224_p0108b29║云諸禪德者箇公案喚作嚼飯餧小兒把手更與杖
J29nB224_p0108b30║師云二尊宿可謂恩大難酬祇是多虛少實五福即
J29nB224_p0108c01║不然者箇公案大似燒尾辟歷觸著則喪何也不得
J29nB224_p0108c02║春風花不開花開又被風吹落。
J29nB224_p0108c03║小參五福有箇敗闕舉似諸人祇是不得冷笑昨日
J29nB224_p0108c04║從白蓮村歸中涂遇夥獵漢逐鹿問曰老和尚見鹿
J29nB224_p0108c05║過麼山僧向道不見曰老和尚錯過也山僧被者一
J29nB224_p0108c06║語祇得無言可對如今莫有為山僧雪屈者麼眾無
J29nB224_p0108c07║語師云不惟落節於彼亦且失利於此便歸方丈。
J29nB224_p0108c08║小參舉僧問梁山明和尚終日喫飯不曾咬著一粒
J29nB224_p0108c09║時如何明云一箇班鳩九隻鳥師云老和尚也好箇
J29nB224_p0108c10║心腸祇是口如密心如毒終非慈祥今日若有問終
J29nB224_p0108c11║日喫飯不曾咬著一粒時如何但向道三腳蝦蟆跳
J29nB224_p0108c12║上天。
J29nB224_p0108c13║小參五福即日獻歲無物與眾燕飲賴有一鍋滾湯
J29nB224_p0108c14║莫教孤負勺柄大家談笑且銜桮椒柏生光樂無為
J29nB224_p0108c15║無景林中月正照不萌支上綻香肥。
J29nB224_p0108c16║小參豎起拂子召眾云會得底喚作禪不會底喚作
J29nB224_p0108c17║禪似者儱侗禪和如麻似栗也著在堂裏有甚麼用
J29nB224_p0108c18║雖然且作死馬醫复舉五祖云孫臏今日開鋪了無
J29nB224_p0108c19║一人垂顧可憐三尺龍須喚作尋常破布五福即不
J29nB224_p0108c20║然五福今日開鋪湖海衲僧無措分明一箇東瓜說
J29nB224_p0108c21║是鎮州蘆菔。
J29nB224_p0108c22║小參僧問打破虛空當下心息如何得心息去師云
J29nB224_p0108c23║闍黎自薦取乃云春雨溼千峰春風鳴萬里乃轉普
J29nB224_p0108c24║門經隨緣皆玅理者事在臨濟喚作照用仝時人竟
J29nB224_p0108c25║俱奪在曹洞喚作理事縱橫玅協兼帶在溈仰喚作
J29nB224_p0108c26║圓相默問義海波翻在雲門喚作臧身北斗函蓋乾
J29nB224_p0108c27║坤在法眼喚作三界唯心萬法唯識在列祖喚作打
J29nB224_p0108c28║地搖鈴張弓架箭擎叉舞笏推磨輥毬雖各開門戶
J29nB224_p0108c29║究竟還歸一致揮拂子云者事且止佛真居士初見
J29nB224_p0108c30║山僧於慈雲再陳機解於五福且道如何是他入門
J29nB224_p0109a01║句寥寥天地間獨立望何極。
J29nB224_p0109a02║辭院小參松濤瓦缽試新茶一碗一碗野僧家明日
J29nB224_p0109a03║前塗誰共語轉身一別即天涯。
J29nB224_p0109a04║小參萬丈天目山青水綠鳥啼春花雲穿茅屋鍬鋤
J29nB224_p0109a05║開田千足萬足四海高人咸來共住大家談笑且圍
J29nB224_p0109a06║盧一箇蒲團平生福。
J29nB224_p0109a07║開南小參拈拂子召眾云會麼開南盡處是天涯竹
J29nB224_p0109a08║引清風日正斜杖上無錢酤白酒且傾一碗趙州茶
J29nB224_p0109a09║笑者如麻不笑者如麻放下云吽癹吒。
J29nB224_p0109a10║熊總戎至小參驀豎竹篦云向此會得即造周熊公
J29nB224_p0109a11║為諸人說法已竟其或未會聽取一頌太華山頂茶
J29nB224_p0109a12║慈雲菴前水借地臧盧撥溈山火將清平勺酌文殊
J29nB224_p0109a13║盞滿滿盛將來熱渥諸人口。
J29nB224_p0109a14║小參諸佛法印匪從人得此老達磨不傳之伎倆也
J29nB224_p0109a15║直是無人勘破當時野竹若在祇向前以手加額云
J29nB224_p0109a16║看你老面皮厚多少不惟教他叫苦叫屈亦且免得
J29nB224_p0109a17║後來分皮分髓驀顧大眾云既是如此今日竹元竹
J29nB224_p0109a18║眉又作麼生分付多謝彎弓力一箭射雙鵰。
J29nB224_p0109a19║小參天淨雁橫秋气和慈雲何事更婆娑祇緣有箇
J29nB224_p0109a20║平生曲接拍無人奈若何禾山四打鼓演祖謳巴歌
J29nB224_p0109a21║甘贄設鬻飯南泉椎破鍋若要知此意湖南好大哥。
J29nB224_p0109a22║小參朔風刮地雪霰漫空正好薶炭以消殘臘關門
J29nB224_p0109a23║而避寒魔何期章居士堅請開示不無重違前志而
J29nB224_p0109a24║到此座子雖然爭奈無處啟口祇得借古人拳而築
J29nB224_p0109a25║伊嘴也驀拈拂子作過茶埶云會麼趙州一碗尋常
J29nB224_p0109a26║味如今飲者釋焦枯。
J29nB224_p0109a27║小參僧問冬臧即不問如何是春生句師云處處百
J29nB224_p0109a28║花香進云如何是花香意師云穿過髑髏乃云五蘊
J29nB224_p0109a29║非有四大本空何事昨日著冷今日傷風拂子出云
J29nB224_p0109a30║老師恁麼道未夢見祖師意在如今莫有知祖師意
J29nB224_p0109b01║底為山僧雪屈麼若無山僧也祇得禮拜拂子去。
J29nB224_p0109b02║小參山僧十載旁丘墟笑月眠雲匹老漁惱恨東風
J29nB224_p0109b03║無定力依然相送上皇都法幢隨處建立乃佛祖本
J29nB224_p0109b04║願何得嬾於斯而更悔於斯爭奈白髮催人老青春
J29nB224_p0109b05║逼歲除。
J29nB224_p0109b06║小參生而不生羊柬乾處尿死而不死驢擇溼處屙
J29nB224_p0109b07║生死兩忘樹倒藤枯木人起舞石女歡呼為甚如此
J29nB224_p0109b08║是我不露禪人期直縣弧所以渠來共相贊助何事
J29nB224_p0109b09║諸人不會依舊負女負吾。
J29nB224_p0109b10║小參諸方往往舉話不顧旁人笑殺山僧一味清間
J29nB224_p0109b11║免得多少唾罵然山僧昔年敗露如今不妨舉出癸
J29nB224_p0109b12║已破家散宅戊戌走入南國剛才跳上戲場被人喚
J29nB224_p0109b13║作古佛我笑諸人此言何曾識得老竹。
J29nB224_p0109b14║小參舉僧問玄沙如何是觸目菩提沙踢狗子作聲
J29nB224_p0109b15║云小狗子不消一踢僧有省師云世出世元無定法
J29nB224_p0109b16║所以事有多塗理無二路山僧亦常言信手拈來信
J29nB224_p0109b17║口道去一莖艸上瓊樓瓊樓祇一莖艸若是知有底
J29nB224_p0109b18║人便知鹽貴米賤者般說話意在於何時僧出禮拜
J29nB224_p0109b19║師與一蹋歸方丈。
J29nB224_p0109b20║小參有盤根錯節方可施利器有銀山鐵壁方可展
J29nB224_p0109b21║鉗錘所以任他天下樂忻忻我獨不肯大眾不是厭
J29nB224_p0109b22║良為賤如今人奈何也有明威音那邊者也有明威
J29nB224_p0109b23║音者邊者也有明父母未生前者也有明父母已生
J29nB224_p0109b24║後者也有明長老未出方丈諸人未到座前者也有
J29nB224_p0109b25║明穿衣喫飯是箇甚麼屙屎放尿是箇甚麼者也有
J29nB224_p0109b26║明朝參暮請是箇甚麼陞堂入室是箇甚麼者看將
J29nB224_p0109b27║來腳跟下正好痛與三十何故祇為癡狂向外走。
J29nB224_p0109b28║對靈小參僧問生死去來即不問歸根得旨作麼生
J29nB224_p0109b29║師云山僧頗識好惡進云震旦自然渠獨步淨方何
J29nB224_p0109b30║用更開蓮師云祇道得一半乃云三十年來苦行腳
J29nB224_p0109c01║一條拄杖自擔荷[監*毛][監*毛]毿毿敝衲衣赤赤條條祇者
J29nB224_p0109c02║箇請我登堂論無生盡力道箇咄咄咄不解順水推
J29nB224_p0109c03║舟耑要逆風把舵亡者可生天存者常安樂以拄杖
J29nB224_p0109c04║卓一卓喝一喝复舉道吾生也不道死也不道因緣
J29nB224_p0109c05║師云山僧則不然如有問生也死也但劈脊便棒不
J29nB224_p0109c06║惟掀翻窠臼亦且與諸人作得驢年道友。
J29nB224_p0109c07║小參報汝諸人有箇話杷分明舉似幸勿唾罵驀拈
J29nB224_p0109c08║拄杖畫一畫云且道是甚麼話杷當日輞川圖傳是
J29nB224_p0109c09║維摩畫。
J29nB224_p0109c10║小參僧問有句無句如藤倚樹樹倒藤枯句歸何處
J29nB224_p0109c11║師云口只堪喫飯問鐙鐙續燄祖祖相傳未審傳續
J29nB224_p0109c12║箇甚麼師云一花五葉進云恁麼則惟此一事實師
J29nB224_p0109c13║云不是不是進云我見鐙明佛本光瑞如此師云大
J29nB224_p0109c14║眾謝供養問如何是麻三斤師云放不下自擔去乃
J29nB224_p0109c15║云今年十月五雲水爭先睹問我昔因緣住持事更
J29nB224_p0109c16║繁朝打八百暮打三千會與不會柳陌花阡。
J29nB224_p0109c17║小參僧才禮拜師與驀頭一棒云禮拜即不無父母
J29nB224_p0109c18║未生前速道將來僧便喝師云喝即不無父母未生
J29nB224_p0109c19║前速道將來僧云猶要第二勺惡水師劈脊又打又
J29nB224_p0109c20║一僧出師亦與驀頭一棒云適才者僧道不得汝試
J29nB224_p0109c21║道看僧禮拜云屈屈師复打云祇道箇屈問以一重
J29nB224_p0109c22║去一重時如何師喝問無常到來將何抵敵師云將
J29nB224_p0109c23║汝抵敵問行住坐臥不離者箇者箇是甚麼師以杖
J29nB224_p0109c24║畫云不是者箇那僧禮拜師云汝道者箇是甚麼僧
J29nB224_p0109c25║無對師便打乃云行住坐臥不離者箇若問者箇一
J29nB224_p0109c26║棒打著豎起拄杖云恁麼見得也是大蟲看水磨。
J29nB224_p0109c27║小參舉陸亙大夫問南泉云肇法師也甚奇特解道
J29nB224_p0109c28║天地同根萬物一體泉指庭前牡丹曰大夫時人見
J29nB224_p0109c29║此一朱花如夢幻相似師頌云天地同根物一體南
J29nB224_p0109c30║泉大夫總未知要知此中端的處牡丹花下臥貓兒。
J29nB224_p0110a01║小參沙門釋子宜依佛學杖挂三衣囊存一缽是非
J29nB224_p0110a02║不關苦樂難縛樹下林間雲堂城臺參問高賢求指
J29nB224_p0110a03║解脫三臧研窮五經披剝以悟為期待徹為約古德
J29nB224_p0110a04║因緣則則良藥痛飲醍醐飽餐戒律從之而行無病
J29nB224_p0110a05║不卻動止安詳言語簡略離惡朋輩遠蛇蝮毒如象
J29nB224_p0110a06║渡河如鳳高翮淳風永扇慧光普灼任性逍遙隨緣
J29nB224_p0110a07║飲歠勸勉諸人各宜省覺。
J29nB224_p0110a08║對靈小參若道有生入地獄如箭若道無生入地獄
J29nB224_p0110a09║如箭既二俱是過合作麼生免得莫是即心即佛免
J29nB224_p0110a10║得麼莫是非心非佛免得麼莫是不是心不是佛不
J29nB224_p0110a11║是物免得麼驀召眾云者事且止即今薦拔誥封淑
J29nB224_p0110a12║人王氏無生之句如何垂示棒頭了得無生旨西方
J29nB224_p0110a13║此土一毛耑。
J29nB224_p0110a14║小參拄杖無耑哱咷嚇得石龜下尿獨有布穀兩雙
J29nB224_p0110a15║支上聲聲大叫且道叫箇甚麼不是頻催雨且要識
J29nB224_p0110a16║時節時幻空求開示師豎拂子云見麼空罔措師打
J29nB224_p0110a17║云向者裏參复云汝字幻空邪空云是師云既是幻
J29nB224_p0110a18║又何云空既是空又何云幻若會幻空理方識幻人
J29nB224_p0110a19║拈幻拂說幻法指幻人成幻佛其或未會將幻空二
J29nB224_p0110a20║字放在面前二六時中著力參去。
J29nB224_p0110a21║小參若論者箇事如人蹴圓相似手之舞之足之蹈
J29nB224_p0110a22║之威風八面無一鈍置若是眼目定動未免四稜著
J29nB224_p0110a23║地了也所以向上一事只在日用應物之際悟得箇
J29nB224_p0110a24║頭頭盡玅法法玲瓏便是高揖釋迦不拜彌勒者奈
J29nB224_p0110a25║何諸人桼桶不快會麼寒霜鋪大地梅花笑破腮。
J29nB224_p0110a26║小參僧問百骸分散時如何師云碧雞啼白晝進云
J29nB224_p0110a27║更無一物混塵埃時如何師云金馬夜嘶風進云二
J29nB224_p0110a28║俱不涉時如何師喝進云百骸分散盡更無一物混
J29nB224_p0110a29║塵埃又作麼生師云杲日騰空翠色新進云猶有者
J29nB224_p0110a30║箇在師云女卻有者箇在問如何是即今佛法師云
J29nB224_p0110b01║且許闍黎問進云恁麼則所薦亡者得生佛國也師
J29nB224_p0110b02║卓杖云棒頭卓處了無生乃舉杖云見麼复擊香几
J29nB224_p0110b03║云聞麼者箇不屬知不屬不知知是妄覺不知是無
J29nB224_p0110b04║記者裏若分疏得下不惟人人常光見前亦且知我
J29nB224_p0110b05║誥封李夫人無量劫來非男女等相底消息使夫人
J29nB224_p0110b06║聞此直下信受奉行也少不得是者箇符子若分疏
J29nB224_p0110b07║不下更有箇律令复擊香几兩下云碧雞啼處雲山
J29nB224_p0110b08║淨金馬嘶時水月明。
J29nB224_p0110b09║小參玅湛圓明滾滾秋月逼塞虛空人胡不徹石女
J29nB224_p0110b10║和無絃之音木人奏沒字之曲恁麼也得不恁麼也
J29nB224_p0110b11║得恁麼不恁麼利刃驀頭截不是彊分疏只要識時
J29nB224_p0110b12║節只要識甚麼時節是我護法親籓焦妃夫人其生
J29nB224_p0110b13║也佐王內政其薨也功垂劫石歷萬古而不磨底光
J29nB224_p0110b14║明幢子复於其間忽然識得者段光明底時節驀卓
J29nB224_p0110b15║拄杖一下云還會麼永證金剛不壞身飄然步步蓮
J29nB224_p0110b16║華國。
J29nB224_p0110b17║師誕小參此日算來四十三明朝決定四十四就中
J29nB224_p0110b18║一點不曾迻敢問諸人知也未若也知掉臂不顧脫
J29nB224_p0110b19║或未知靠拄杖云急著眼覷。
J29nB224_p0110b20║小參若論佛法適才普請時為諸人說了也倘是勇
J29nB224_p0110b21║猛漢聞恁麼道正好將嵩山濫椎一頓有甚麼過如
J29nB224_p0110b22║今未免別開眼腦為諸人去也以杖豎起良久云也
J29nB224_p0110b23║是無耑便下座。
J29nB224_p0110b24║小參雲門抽顧鎮州蘆菔睦州閉門華亭潛渡一人
J29nB224_p0110b25║於理上無礙一人於事上無礙一人於理事上無礙
J29nB224_p0110b26║一人於非理事上無礙臨濟大師道赤肉團上有一
J29nB224_p0110b27║無位真人在女諸人面門出入且道還涉理事也無
J29nB224_p0110b28║者裏分疏得出要篁鼓三玄三要也不難。
J29nB224_p0110b29║小參前山雪後山雪火裏烏龜凍欲裂露地白牛無
J29nB224_p0110b30║處尋東海波斯咬破古文殊普賢暗點頭目連鶖子
J29nB224_p0110c01║笑不歇忽然迸出火星來良久云止止不須說。
J29nB224_p0110c02║結制小參二乘只解殺賊殊不知賊不打貧家少林
J29nB224_p0110c03║祇麼安心殊不知徒畫蛇添足臥龍只得拈條白棒
J29nB224_p0110c04║佛來祖來喪不旋踵正與麼時若為委悉卓杖云天
J29nB224_p0110c05║共白雲曉水和明月流。
J29nB224_p0110c06║小參箇事圓明觸處周撞斷眉毛刺破頭擬欲求真
J29nB224_p0110c07║早墮塹將心除妄反為讎言中取則頭頭昧意外相
J29nB224_p0110c08║呈法法尤更問嵩山何指示逢人只豎箇拳頭乃豎
J29nB224_p0110c09║拳云喚著則觸不喚著則背汝諸人試下一轉語看
J29nB224_p0110c10║小參去年也恁麼今年也恁麼今年與去年何曾有
J29nB224_p0110c11║兩箇恁麼中不恁麼不恁麼中卻恁麼以杖橫肩云
J29nB224_p0110c12║星臨萬戶動月旁九霄多。
J29nB224_p0110c13║小參太華山風吹日炙昆池水橘綠橙黃且道有指
J29nB224_p0110c14║示無指示有指示今日三明日四無指示上是天下
J29nB224_p0110c15║是地良久云文殊自文殊文喜自文喜。
J29nB224_p0110c16║小參今時道支離禮誦行亦虧誑或世間人此病最
J29nB224_p0110c17║難醫嵩山如此不是壓良為賤不見古人大事未明
J29nB224_p0110c18║如喪考妣大事已明如喪考妣若是與古人把臂共
J29nB224_p0110c19║行底聞此則慶快平生若是黠劣凡夫聞此必生怪
J29nB224_p0110c20║誕大眾還識古人建化門庭麼拍膝云祇者是。
J29nB224_p0110c21║小參匡徒領眾竭吾才祇要兒曹正眼開若是分明
J29nB224_p0110c22║開正眼眾生諸佛一坑薶以拄杖畫一畫云且道毗
J29nB224_p0110c23║盧遮那[漸/耳]复畫一畫。
J29nB224_p0110c24║小參山僧與二三行者灌圃不覺遲回及過禪堂禪
J29nB224_p0110c25║堂裏香几便問長老何得違時失候山僧被伊一問
J29nB224_p0110c26║只得向四大五蘊裏走一回要覓一句佛法扺對了
J29nB224_p0110c27║不可得如今又見諸人簇簇上來相逼山僧想將起
J29nB224_p0110c28║來若上堂是而灌圃非世尊不當云世間治生產業
J29nB224_p0110c29║皆與實相不相違背若上堂也是灌圃也是因甚灌
J29nB224_p0110c30║圃處不雲集而雲集於此此處合下得箇甚麼語始
J29nB224_p0111a01║不負參學乃喝云夜來何處火燒出古人墳。
J29nB224_p0111a02║小參山僧連日傷風連日咳嗽若論者箇病根語默
J29nB224_p0111a03║難搆既語默難搆還知嵩山病處麼毗邪離城談不
J29nB224_p0111a04║二嵩山室裏笑殺人。
J29nB224_p0111a05║小參知見立知即無明本知見無見斯即涅槃驀豎
J29nB224_p0111a06║拄杖云安楞嚴安楞嚴你何曾識得蔆花未照前。
J29nB224_p0111a07║小參展方外乾坤豎域中日月理上也著事上也著
J29nB224_p0111a08║所以道髑髏橫干世界鼻孔磨觸家風雖然轉身一
J29nB224_p0111a09║句作麼生道豎拄杖云手持千里鈔林下道人悲。
J29nB224_p0111a10║嵩山野竹禪師語錄卷四(終)
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院