選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首  頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經 第二十八冊 No. B220《法璽印禪師語錄》
J28nB220_p0801c01║法璽印禪師語錄卷第七
J28nB220_p0801c02║    嗣法門人性圓旋璣旋哲旋賢等編次
J28nB220_p0801c03║  勘驗機緣
J28nB220_p0801c04║僧問昨日吞鉤今朝脫釣師隨聲云脫後如何僧云
J28nB220_p0801c05║通身灑落師云如何是你灑落處僧云要雲即雲欲
J28nB220_p0801c06║雨即雨師云試為山僧興雲布雨看僧便喝師云者
J28nB220_p0801c07║弄虛漢直打出方丈。
J28nB220_p0801c08║問僧云父母未生前你在什麼處僧云十字街頭師
J28nB220_p0801c09║云不是僧便行師云卻被語言轉去。
J28nB220_p0801c10║問參底什麼話僧云正睡時主人公師云即今瞠著
J28nB220_p0801c11║眼那個是你主人公僧云不暇與和尚說夢師云不
J28nB220_p0801c12║是不是僧喝師云我者裏不許亂喝僧復喝師直打
J28nB220_p0801c13║出。
J28nB220_p0801c14║問不是心不是佛不是物是個什麼僧喝云某甲是
J28nB220_p0801c15║心是佛是物師打云囓人屎橛不是好狗出去。
J28nB220_p0801c16║問德山托缽巖頭密啟其意那裏是他密啟處僧云
J28nB220_p0801c17║到者裏口挂壁上師云恁麼三生六十劫未夢見在
J28nB220_p0801c18║僧擬進語師便喝出。
J28nB220_p0801c19║問參底話頭速道僧豎一指師豎三指僧擬議師云
J28nB220_p0801c20║弄精魂漢。
J28nB220_p0801c21║僧作禮師云不得辜負山僧僧云爭敢辜負師云假
J28nB220_p0801c22║若有人問你作麼生僧云待問即道師云即今問也
J28nB220_p0801c23║僧無語師打云早已辜負了也。
J28nB220_p0801c24║問僧參底是甚話僧云無夢無想主人公在什麼處
J28nB220_p0801c25║師云即今[漸/耳]僧云昨日燈籠知縮項今朝露柱笑伸
J28nB220_p0801c26║腰師云縮項伸腰即且從秖如枕子落地意旨如何
J28nB220_p0801c27║僧云且喜今朝捉敗師云捉敗後如何僧云依舊雙
J28nB220_p0801c28║眉橫額上師云莫是思惟得底麼僧拂袖便出師云
J28nB220_p0801c29║到有些氣息。
J28nB220_p0801c30║問僧不是心不是佛不是物是個甚麼僧云總不出
J28nB220_p0802a01║裏許師云你因什麼不在僧云叫某甲向什麼處去
J28nB220_p0802a02║師便打僧云屈棒屈棒師云有人喫在僧擬議師打
J28nB220_p0802a03║云龍頭蛇尾漢。
J28nB220_p0802a04║師問那個是你本來面目僧云眉橫鼻直師云死了
J28nB220_p0802a05║燒了向什麼處去僧轉身立師云如何是威音那畔
J28nB220_p0802a06║更那畔事僧云黑漆漆師云黑漆漆是個甚麼僧云
J28nB220_p0802a07║逼塞虛空師云秖如逼塞虛空汝向那處著腳僧擬
J28nB220_p0802a08║議師喝出。
J28nB220_p0802a09║僧參師云因甚早不歸來親覲山僧僧云時刻不離
J28nB220_p0802a10║和尚師云為什麼不見僧便喝師云好好問你惡發
J28nB220_p0802a11║作麼僧無語師直打出。
J28nB220_p0802a12║問不是心不是佛不是物是個甚麼僧云樹高千丈
J28nB220_p0802a13║葉落歸根師云一口氣不來根向那裏歸僧云青山
J28nB220_p0802a14║雲裏現露地白牛迴師云向你道不是心佛物又道
J28nB220_p0802a15║露地白牛迴僧無語師喝出。
J28nB220_p0802a16║師問父母未生前你在那裏僧云蒲團禪板師云者
J28nB220_p0802a17║是大家底那個是上座的僧云蕩蕩清風法界寒師
J28nB220_p0802a18║云蕩蕩清風法界寒是什麼語僧擬議師連打云亂
J28nB220_p0802a19║統漢。
J28nB220_p0802a20║師落堂問僧參什麼話頭僧云竹篦子師豎竹篦云
J28nB220_p0802a21║你喚作甚麼僧云覿面拈來無多子鷓鴣啼在百花
J28nB220_p0802a22║枝師云觸也有了背也有了不觸不背作麼生道僧
J28nB220_p0802a23║云從來不被舌頭瞞師云得何長處僧無語師喝出
J28nB220_p0802a24║問無夢無想無見無聞那個是你主人公僧云行住
J28nB220_p0802a25║坐臥師咄云驢前馬後漢僧云個中無別人師云何
J28nB220_p0802a26║不向百尺竿頭道一句來僧云入地獄如箭射師云
J28nB220_p0802a27║苦哉佛陀耶僧禮拜師一踏。
J28nB220_p0802a28║師問百尺竿頭如何進步僧云徹底掀翻師豎竹篦
J28nB220_p0802a29║云者箇[漸/耳]僧面赤師云猶欠一點在便打出。
J28nB220_p0802a30║問僧云向下一句速道速道僧云和尚何不向上問
J28nB220_p0802b01║師云者裏無你插嘴處一僧云萬里一條鐵師云者
J28nB220_p0802b02║還是向上語向下語僧無語師云脫空妄語漢。
J28nB220_p0802b03║問僧如何是那畔事僧云不是山不是水師云如何
J28nB220_p0802b04║是者邊事僧云是山是水師云如何是全體大用僧
J28nB220_p0802b05║叉手近前云今日親蒙和尚師云放汝三十棒。
J28nB220_p0802b06║問僧你參甚麼話頭僧云某甲忘卻了也師豎杖云
J28nB220_p0802b07║者個你還記得麼僧云和尚莫瞞人好師休去。
J28nB220_p0802b08║問僧云觸背兩忘事若何僧云鼻孔從來搭上唇師
J28nB220_p0802b09║云即今在什麼處僧云被首座師打破了也師云是
J28nB220_p0802b10║何道理僧云血流滿地師休去。
J28nB220_p0802b11║師落堂同眾經行僧問正睡著畢竟在什麼處師推
J28nB220_p0802b12║僧云你還討個什麼僧于言下有省。
J28nB220_p0802b13║問僧那個是你本來面目僧云東山雲西山雨師云
J28nB220_p0802b14║雲雨且置你即今在什麼處僧一喝師直打出。
J28nB220_p0802b15║問僧你一口氣不來向什麼處安身立命僧云巖前
J28nB220_p0802b16║千丈雲師云畢竟如何僧云揭開紅日眼坐斷白雲
J28nB220_p0802b17║峰師云且過一邊。
J28nB220_p0802b18║師問僧生死到來作麼生迴避僧云俱在缽盂裏討
J28nB220_p0802b19║消息師云你喚什麼作缽盂僧作捧缽勢師打云弄
J28nB220_p0802b20║精魂漢。
J28nB220_p0802b21║  參見機緣
J28nB220_p0802b22║僧參師云從什麼處來僧云安義師云既是安義又
J28nB220_p0802b23║到者裏作麼僧云親近和尚師云將什麼親近僧彈
J28nB220_p0802b24║指師打云正好喫棒。
J28nB220_p0802b25║僧參師云那裏來僧云廬山師云在彼多少時僧云
J28nB220_p0802b26║隨喜過師打○相云者裏過得麼僧無語師打云廬
J28nB220_p0802b27║山易過鳳嶺難登僧喝師打云徒勞[跳-兆+孛]跳。
J28nB220_p0802b28║居士參問昔日馬大師示龐公云一口吸盡西江水
J28nB220_p0802b29║方與你道今日弟子到來和尚如何垂示師便打士
J28nB220_p0802b30║云未審與馬大師是同是別師又打云你試檢點看
J28nB220_p0802c01║士云掀翻海嶽求知己今日同安遇作家師云腳跟
J28nB220_p0802c02║下再與一頓。
J28nB220_p0802c03║師托缽洪州方伯斗所余公過訪問祖師西來大意
J28nB220_p0802c04║能了生死可得聞乎師云大護法曾問過幾知識來
J28nB220_p0802c05║公云即今請問和尚師舉茶盃云者是什麼公云不
J28nB220_p0802c06║會師云不會更親切公云望和尚別開方便師遂開
J28nB220_p0802c07║示向上數語公出席作禮。
J28nB220_p0802c08║師一日與余公茶坐忽聞風雨驟臨人各驚畏公笑
J28nB220_p0802c09║曰者個不是別人師云者話從什麼處得來公云不
J28nB220_p0802c10║從外得師云畢竟從什麼處得公云請和尚道看師
J28nB220_p0802c11║舉茶盃云向下文長付在來日至別時師把住云正
J28nB220_p0802c12║恁麼時主人公在什麼處公云請問和尚畢竟在什
J28nB220_p0802c13║麼處師放開云有勞大駕。
J28nB220_p0802c14║師一日與余公坐次公便舉惜取眉毛好的公案問
J28nB220_p0802c15║曰昨日看此則公案大有疑情請和尚決之師云者
J28nB220_p0802c16║位居士也是釘樁搖櫓當時山僧若在便與他道請
J28nB220_p0802c17║和尚下禪床後即道公云下了便罷又道個什麼師
J28nB220_p0802c18║與公大笑。
J28nB220_p0802c19║師應少宰雪堂熊翁齋罷經行雪拈拄杖云者條拄
J28nB220_p0802c20║杖恁麼直師云直且止古人云喚作拄杖則觸不喚
J28nB220_p0802c21║作拄杖則背不觸不背道道看雪云且喜在弟子手
J28nB220_p0802c22║裏師云意旨如何雪云撐天拄地師云珍重珍重。
J28nB220_p0802c23║師一日同御六張居士茶坐舉夢晤余翁士云和尚
J28nB220_p0802c24║即今是醒是夢師舉茶甌云者是夢不是夢士云不
J28nB220_p0802c25║會師云不唯居士三世諸佛也如是。
J28nB220_p0802c26║師一晚又與張居士同遊鳳棲嶺師指云象王峰頂
J28nB220_p0802c27║好一輪月士云好一輪月師指殿云喚作余翁得麼
J28nB220_p0802c28║士云得師云喚作山僧得麼士云得得師云既得無
J28nB220_p0802c29║外也士有省至茶坐師復問適來說話還有疑處麼
J28nB220_p0802c30║士云自從得見同安後直至如今更不疑師休去。
J28nB220_p0803a01║師一日與余公茶次師云近來大護法與昔日不同
J28nB220_p0803a02║公云略知滋味師拈蜜薑云薑畢竟辣蜜畢竟甜公
J28nB220_p0803a03║云也不敢妄生分別師休去。
J28nB220_p0803a04║僧參師問那裏戒僧云本是清淨衲子有什麼戒師
J28nB220_p0803a05║云我問你是那裏戒僧云道過了也師云你莫作機
J28nB220_p0803a06║鋒會麼僧云和尚還作機鋒會那師云不作機鋒會
J28nB220_p0803a07║放你三十棒僧一喝師云喝作什麼僧云轉見不堪
J28nB220_p0803a08║師云你者一喝未有主在僧復喝師連棒打云[口*童]酒
J28nB220_p0803a09║糟漢。
J28nB220_p0803a10║僧參師問那裏來僧云下路師云還在什麼處住腳
J28nB220_p0803a11║僧云到處隨喜師云選佛場為什麼不到僧一喝師
J28nB220_p0803a12║云落在什麼處僧云遍大地師云放你三十棒僧云
J28nB220_p0803a13║某甲過在什麼處師云無你措足處。
J28nB220_p0803a14║問上座甚處來僧云洞山師云者裏相去多少僧云
J28nB220_p0803a15║無別師云既無別來作什麼僧無語師云虛生浪死
J28nB220_p0803a16║漢。
J28nB220_p0803a17║僧問臨濟三玄三要一齊殞亡還通得消息麼師打
J28nB220_p0803a18║云百里聽蚊聲僧無語師云著什死來由。
J28nB220_p0803a19║僧問招賢橋渡盡往來人因什麼自度不得師云從
J28nB220_p0803a20║來沒肚腸。
J28nB220_p0803a21║師一日方伯余公茶次公云弟子曾問寶峰山子大
J28nB220_p0803a22║師擊鼓上堂當為何事山云負命者上鉤弟子云四
J28nB220_p0803a23║大本空五蘊非有鉤向甚處釣山云墮也弟子一笑
J28nB220_p0803a24║云草賊大敗山無語今請和尚代一語圓成前話師
J28nB220_p0803a25║云若恁麼正好劈頭一棒公欣然云果然臨濟道出
J28nB220_p0803a26║常情師云此語亦不受。
J28nB220_p0803a27║問御六居士近看什麼內典士云雲棲淨土集師云
J28nB220_p0803a28║古人念佛一聲漱口三日是何意旨士云家無二主
J28nB220_p0803a29║師與余公笑云可謂得淨土旨矣。
J28nB220_p0803a30║建昌贊府許公茶次師問大護法於治政之外曾將
J28nB220_p0803b01║己分事究竟否士云不知師云王法佛法同一體也
J28nB220_p0803b02║復以裴休見黃檗公案示之士云只是不知根本師
J28nB220_p0803b03║云大護法從貴省現大人相到者裏為國為民豈不
J28nB220_p0803b04║是根本士云不識師云不識最親切士欣然。
J28nB220_p0803b05║僧送放光石師指云者是我川中的你甚處得來僧
J28nB220_p0803b06║云信手拈著師云因甚在山僧手裏僧無語師云美
J28nB220_p0803b07║則美只是不放光僧云正好放光師云光[漸/耳]。
J28nB220_p0803b08║僧參師云速道僧云不敢道師云為甚不道僧以臥
J28nB220_p0803b09║具打○相師以手作拂勢僧便喝師云者一喝未有
J28nB220_p0803b10║主在僧擬議師直打出。
J28nB220_p0803b11║一日問侍者牛過窗櫺話四蹄俱過為甚尾巴過不
J28nB220_p0803b12║得者云毫厘有差天地懸隔師云那裏是差處者罔
J28nB220_p0803b13║措復問傍僧你作麼生僧云只因腳下紅線未斷師
J28nB220_p0803b14║云前有僧恁麼道被山僧打出去僧面赤師云總未
J28nB220_p0803b15║在。
J28nB220_p0803b16║僧參那裏來僧云廬山開先師拈杖云開先還有者
J28nB220_p0803b17║個麼僧云有師云既有到者裏作什麼僧無語師便
J28nB220_p0803b18║打。
J28nB220_p0803b19║僧參師問云禪師從川中來麼僧云是師云曾見幾
J28nB220_p0803b20║員知識僧云昭覺雙桂師云雙桂破兄有多少法嗣
J28nB220_p0803b21║僧云八十七人師云你第幾僧云不在數師云相聞
J28nB220_p0803b22║都是喫酒肉底是否云是師云還有不喫者麼僧云
J28nB220_p0803b23║都喫師云你喫麼僧云喫師云因什又道不在數僧
J28nB220_p0803b24║無語師云撩虛漢。
J28nB220_p0803b25║僧參師問一向那裏住僧云崆峒師云崆峒為你說
J28nB220_p0803b26║什麼僧云庭前柏樹子師云是何消息僧無語師云
J28nB220_p0803b27║好株庭柏折倒了也便打。
J28nB220_p0803b28║又問傍僧上座那裏來僧云黃檗師云何往僧云隨
J28nB220_p0803b29║方去師云亂走作什麼僧云處處稱尊師云見個甚
J28nB220_p0803b30║麼便恁麼道僧云請師高著眼師云未在僧喝師便
J28nB220_p0803c01║打至晚茶次師云上午一喝山僧未肯在僧云明眼
J28nB220_p0803c02║難瞞師云古人一喝具三玄三要你作麼生會僧面
J28nB220_p0803c03║赤師向侍者云者僧未夢見在掇去果棹。
J28nB220_p0803c04║僧送高峰錄師問者老漢上座在那裏參見他僧云
J28nB220_p0803c05║無處不見師云背後底[漸/耳]僧無語師打云撩虛漢。
J28nB220_p0803c06║僧參師云那裏住僧云獨丘師云因甚不在彼住僧
J28nB220_p0803c07║云某甲不知安身立命處師云即今在什麼處僧便
J28nB220_p0803c08║作禮云會也會也師云作麼會僧擬議師打云無主
J28nB220_p0803c09║孤魂。
J28nB220_p0803c10║僧問如何是常住真性師云山僧者裏無者閑家具
J28nB220_p0803c11║僧云不會師云你問常住真性那僧無語師云出去。
J28nB220_p0803c12║問僧死生到來如何抵敵僧喝師云畢竟如何僧云
J28nB220_p0803c13║敵他作麼師打云虛生浪死漢。
J28nB220_p0803c14║僧問如何是和尚本來面目師云鼻孔搭上唇僧湧
J28nB220_p0803c15║躍禮拜師云你見個什麼便禮拜僧作打勢師云莫
J28nB220_p0803c16║亂做出去。
J28nB220_p0803c17║僧參請問和尚如何是古佛師云過去久矣僧云杲
J28nB220_p0803c18║日當天紅焰暖不須彈指到家中師云閒言語。
J28nB220_p0803c19║問僧那裏來僧云寶峰師云來時馬大師向你道甚
J28nB220_p0803c20║麼僧云道佛法師云趙州道佛之一字吾不喜聞你
J28nB220_p0803c21║作麼生僧擬議師打云妄語漢喝出。
J28nB220_p0803c22║僧參師問那裏來僧云洞山師豎拂子云洞山還有
J28nB220_p0803c23║者個麼僧擬議師顧侍者云此僧未是那裏來與我
J28nB220_p0803c24║推出去者纔推師便打者云為什麼打某甲師云盜
J28nB220_p0803c25║牛者去拔樁者承。
J28nB220_p0803c26║僧參師問甚處來僧云百丈師云近聞百丈和尚五
J28nB220_p0803c27║旬是否僧云是師云大雄峰將什麼與他慶誕僧云
J28nB220_p0803c28║千峰下拜師云因什麼釋迦峰不點頭僧擬議師云
J28nB220_p0803c29║蝦蟆禪出去。
J28nB220_p0803c30║僧參不作禮師云莫禮莫禮僧擬作禮師打云執癡
J28nB220_p0804a01║漢出去。
J28nB220_p0804a02║僧問如何是和尚家風師打云菜根香飽無餘事拄
J28nB220_p0804a03║杖當堂斷是非僧云如何是常住真性師復卓杖云
J28nB220_p0804a04║會麼僧云不會師云兩問俱失。
J28nB220_p0804a05║法璽印禪師語錄卷第七
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院