選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首 頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經 第二十八冊 No. B219《紫竹林顓愚衡和尚語錄》
J28nB219_p0736c01║紫竹林顓愚衡和尚語錄卷第十五
J28nB219_p0736c02║  住南康府同安寺嗣法門人正印重編
J28nB219_p0736c03║ 中庸說白
J28nB219_p0736c04║ 子程子曰不偏之謂中不易之謂庸中者天下之
J28nB219_p0736c05║ 正道庸者天下之定理此篇乃孔門傳授心法子
J28nB219_p0736c06║ 思恐其久而差也故筆之於書以授孟子其書始
J28nB219_p0736c07║ 言一理中散為萬事末復合為一理放之則彌六
J28nB219_p0736c08║ 合卷之則退藏於密其味無窮皆實學也善讀者
J28nB219_p0736c09║ 玩索而有得焉則終身用之有不能盡者矣。
J28nB219_p0736c10║天命之謂性率性之謂道修道之謂教。
J28nB219_p0736c11║ 此三句一書之大綱也命令也生也天之生物成
J28nB219_p0736c12║ 物乃本然之性故曰天命之謂性即天下之大本
J28nB219_p0736c13║ 也率尊也循也聖人循性盡性乃公然之道故曰
J28nB219_p0736c14║ 率性之謂道即天下之達道也修造也行也聖人
J28nB219_p0736c15║ 之行道弘道乃常然之教故曰修道之謂教即天
J28nB219_p0736c16║ 下之大經也又性在妙悟可默而識之也道在勤
J28nB219_p0736c17║ 習可學而不厭也教在弘傳可誨而不倦也。
J28nB219_p0736c18║道也者不可須臾離也可離非道也是故君子戒慎
J28nB219_p0736c19║乎其所不睹恐懼乎其所不聞莫見乎隱莫顯乎微
J28nB219_p0736c20║故君子慎其獨也喜怒哀樂之未發謂之中發而皆
J28nB219_p0736c21║中節謂之和中也者天下之大本也和也者天下之
J28nB219_p0736c22║達道也致中和天地位焉萬物育焉。
J28nB219_p0736c23║ 此一節略發綱中大旨也道也者一句牒上率性
J28nB219_p0736c24║ 之道下明修道之工須是綿密無絲毫滲漏方謂
J28nB219_p0736c25║ 之修故云不可須臾離也下句是返成此句之義
J28nB219_p0736c26║ 故云可離非道也因可離非道故君子不可離道
J28nB219_p0736c27║ 而安人之偷安放逸多在人所不見不聞處而自
J28nB219_p0736c28║ 恣也所以此處必要戒慎恐懼工夫方得綿密不
J28nB219_p0736c29║ 致須臾違于道也下二句釋成此義何故不睹不
J28nB219_p0736c30║ 聞處又要戒慎恐懼謂隱處最見微處最顯故耳
J28nB219_p0737a01║ 是故君子慎其獨一句結成也慎即戒慎恐懼也
J28nB219_p0737a02║ 獨即不睹不聞也此與大學並看探玄恐違其旨
J28nB219_p0737a03║ 喜怒下明修契之功驗謂道有何益而慎修若此
J28nB219_p0737a04║ 綿密耶故此啟之有二節初明道大次明功大喜
J28nB219_p0737a05║ 怒哀樂之未發天命之性也發而中節率性之道
J28nB219_p0737a06║ 也此出道之體用下正顯其大故云中也者天下
J28nB219_p0737a07║ 之大本也此出體大和也者天下之達道也此出
J28nB219_p0737a08║ 用大而道如是大修致之功亦大故云致中和天
J28nB219_p0737a09║ 地位焉萬物育焉致即修也天地位萬物育正顯
J28nB219_p0737a10║ 功大因致中故天地並位也因致和故萬物並育
J28nB219_p0737a11║ 也其大何如有如是之功故勸其修致不可須臾
J28nB219_p0737a12║ 離也此略通大旨下廣開其義。
J28nB219_p0737a13║仲尼曰君子中庸小人反中庸君子之中庸也君子
J28nB219_p0737a14║而時中小人之中庸也小人而無忌憚也。
J28nB219_p0737a15║ 此章引聖言以證道不可須臾離也初二句輕言
J28nB219_p0737a16║ 君子能中庸小人不能中庸下出能不能所以君
J28nB219_p0737a17║ 子能者時中故也時即須臾不離也小人不能者
J28nB219_p0737a18║ 無忌憚故也即無戒慎恐懼也此借小人之肆欲
J28nB219_p0737a19║ 顯君子之慎獨因慎獨而成君子以明道不可須
J28nB219_p0737a20║ 臾離也。
J28nB219_p0737a21║子曰中庸其至矣乎民鮮能久矣。
J28nB219_p0737a22║ 此章總歎道之全體至大而世罕能知行也至矣
J28nB219_p0737a23║ 道大民鮮能機小也。
J28nB219_p0737a24║子曰道之不行也我知之矣知者過之愚者不及也
J28nB219_p0737a25║道之不明也我知之矣賢者過之不肖者不及也人
J28nB219_p0737a26║莫不飲食也鮮能知味也。
J28nB219_p0737a27║ 此章引聖言釋上鮮能之意鮮能之咎聖人知之
J28nB219_p0737a28║ 道在誠而明明而誠苟偏其一則失中故不能也
J28nB219_p0737a29║ 知者過於明其過不在明在輕其行所以道不行
J28nB219_p0737a30║ 也賢者過於行其過不在行在輕其知所以其道
J28nB219_p0737b01║ 不明也不明賢亦失中不行知亦失中愚不肖可
J28nB219_p0737b02║ 知矣下歎道在日用中而民不覺不知故云人莫
J28nB219_p0737b03║ 不飲食鮮能知味也。
J28nB219_p0737b04║子曰道其不行矣夫。
J28nB219_p0737b05║ 此章乃前結句耳此引聖言結歎道之不行過在
J28nB219_p0737b06║ 斯耳此道其不行與上道之不行首尾照應不必
J28nB219_p0737b07║ 離為章分其旨轉折要成一中字也。
J28nB219_p0737b08║子曰舜其大知也與舜好問而好察邇言隱惡而揚
J28nB219_p0737b09║善執其兩端用其中於民其斯以為舜乎。
J28nB219_p0737b10║ 此引聖言以大聖證能中之道也由上歎中庸至
J28nB219_p0737b11║ 德民鮮能中者過在知行不均其孰能知行均等
J28nB219_p0737b12║ 故引大聖證之舜雖大知不輕其行所以能中也
J28nB219_p0737b13║ 舜好問至中于民皆行也好問好察知也隱惡而
J28nB219_p0737b14║ 揚善執其兩端以中于民行也由斯知行均等中
J28nB219_p0737b15║ 于民所以為舜也此就上章言之若細說知行皆
J28nB219_p0737b16║ 有中道此章本借聖人明中道末又以中道結顯
J28nB219_p0737b17║ 聖人此重在一中字由知能中也。
J28nB219_p0737b18║子曰人皆曰予知驅而納之罟獲陷阱之中而莫之
J28nB219_p0737b19║知辟也人皆曰予知擇乎中庸而不能期月守也。
J28nB219_p0737b20║ 此引聖言反顯時中也由前大舜一章重一中字
J28nB219_p0737b21║ 後顏子一章重一時字此章在中間照應前後以
J28nB219_p0737b22║ 不能中不能守反顯能中能時中乃大聖大賢能
J28nB219_p0737b23║ 之耳。
J28nB219_p0737b24║子曰回之為人也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而
J28nB219_p0737b25║弗失之矣。
J28nB219_p0737b26║ 此引聖人言顏子為能時中之道也雖云擇乎中
J28nB219_p0737b27║ 庸其重在弗失之即一時字此由仁能恒守也。
J28nB219_p0737b28║子曰天下國家可均也爵祿可辭也白刃可蹈也中
J28nB219_p0737b29║庸不可能也。
J28nB219_p0737b30║ 此章以可勇之事顯中庸難勇也可均可辭勇于
J28nB219_p0737c01║ 義也可蹈勇于強也此勇皆可能惟中庸至德勇
J28nB219_p0737c02║ 之者鮮矣益見首章民鮮能之句確實也。
J28nB219_p0737c03║子路問強子曰南方之強與北方之強與抑而強與
J28nB219_p0737c04║寬柔以教不報無道南方之強也君子居之衽金革
J28nB219_p0737c05║死而不厭北方之強也而強者居之故君子和而不
J28nB219_p0737c06║流強哉矯中立而不倚強哉矯國有道不變塞焉強
J28nB219_p0737c07║哉矯國無道至死不變強哉矯。
J28nB219_p0737c08║ 此章引聖人答子路問強以證至德之勇也由前
J28nB219_p0737c09║ 云天下最難之事猶可能之惟中庸不可能其能
J28nB219_p0737c10║ 之者決是大雄大勇也故出此章自子路問強至
J28nB219_p0737c11║ 抑而強與是夫子以三強倒徵子路之強何如也
J28nB219_p0737c12║ 自寬柔以教至而強者居之是引風土之強未是
J28nB219_p0737c13║ 強也故君子下方出至德之強是真強也四強哉
J28nB219_p0737c14║ 矯上二強於能中也下二強於能時中也此章以
J28nB219_p0737c15║ 強能成立上不可能一句確實也此與前章明由
J28nB219_p0737c16║ 勇能中能時中也。
J28nB219_p0737c17║子曰索隱行怪後世有述焉吾弗為之矣君子遵道
J28nB219_p0737c18║而行半塗而廢吾弗能已矣君子依乎中庸遯世不
J28nB219_p0737c19║見知而不悔唯聖者能之。
J28nB219_p0737c20║ 此章總結前八章之義也由前君子中庸而時中
J28nB219_p0737c21║ 小人反中庸而無忌憚以反顯正中間展轉發明
J28nB219_p0737c22║ 總在時中以成道不可須臾離一句之義素隱行
J28nB219_p0737c23║ 怪不能中也故聖人不為則聖人能中也半塗而
J28nB219_p0737c24║ 廢不能時中也在聖人不肯已則聖人能時中也
J28nB219_p0737c25║ 君子下總結能之唯聖人依乎中庸知也下二句
J28nB219_p0737c26║ 誠也由知能擇乎中也由誠能須臾不離也此章
J28nB219_p0737c27║ 重在唯聖者能之以成上民鮮能中庸不可能及
J28nB219_p0737c28║ 舜與顏子能之義也上釋修致綿密工夫不可須
J28nB219_p0737c29║ 臾離已竟下明修致始終功驗。
J28nB219_p0737c30║君子之道費而隱夫婦之愚可以與知焉及其至也
J28nB219_p0738a01║雖聖人亦有所不知焉夫婦之不肖可以能行焉及
J28nB219_p0738a02║其至也雖聖人亦有所不能焉天地之大也人猶有
J28nB219_p0738a03║所憾故君子語大天下莫能載焉語小天下莫能破
J28nB219_p0738a04║焉詩云鳶飛戾天魚躍于淵言其上下察也君子之
J28nB219_p0738a05║道造端乎夫婦及其至也察乎天地。
J28nB219_p0738a06║ 此章啟道之作用始終充滿無乎不在也言君子
J28nB219_p0738a07║ 之道費而隱者以費通乎君子小人惟以隱而成
J28nB219_p0738a08║ 君子故曰君子之道費而隱重在隱也費用也隱
J28nB219_p0738a09║ 誠也即素其位不願乎外故名隱也中庸一書要
J28nB219_p0738a10║ 在誠此隱字乃一書之骨髓此費隱二字是啟端
J28nB219_p0738a11║ 倪向下所說皆發揮此二字義初略明費之始起
J28nB219_p0738a12║ 及終致謂上已知道不可離但不知向何處行向
J28nB219_p0738a13║ 何處用故此言道不在遠處就在夫婦日用中也
J28nB219_p0738a14║ 然夫婦雖至愚猶有夫婦之知若無夫婦之知夫
J28nB219_p0738a15║ 婦不和也夫婦雖不肖猶有夫婦之行若無夫婦
J28nB219_p0738a16║ 之行夫婦相判矣夫婦孝和乃有夫婦之知行即
J28nB219_p0738a17║ 此夫婦之知行及于父子兄弟朋友君臣周于萬
J28nB219_p0738a18║ 物充乎天地所有之知皆此一知也所有之行皆
J28nB219_p0738a19║ 此一行也是知大道起於夫婦故云可以與知焉
J28nB219_p0738a20║ 可以能行焉終極天地之外故云雖聖人有所未
J28nB219_p0738a21║ 至也天地之大也人猶有所憾言天地雖大尚有
J28nB219_p0738a22║ 未盡之道聖人之未盡可知矣因天地之大人尚
J28nB219_p0738a23║ 有憾故君子欲盡其道凡知行必須充滿入微圓
J28nB219_p0738a24║ 轉無滯可也故云語大莫能載焉語小莫能破焉
J28nB219_p0738a25║ 下引詩以成此義言上下察即圓轉無滯也君子
J28nB219_p0738a26║ 下結成道之始終如上充滿無乎不在也。
J28nB219_p0738a27║子曰道不遠人人之為道而遠人不可以為道詩云
J28nB219_p0738a28║伐柯伐柯其則不遠執柯以伐柯睨而視之猶以為
J28nB219_p0738a29║遠故君子以人治人改而止忠恕違道不遠施諸己
J28nB219_p0738a30║而不願亦勿施於人君子之道四丘未能一焉所求
J28nB219_p0738b01║乎子以事父未能也所求乎臣以事君未能也所求
J28nB219_p0738b02║乎弟以事兄未能也所求乎朋友先施之未能也庸
J28nB219_p0738b03║德之行庸言之謹有所不足不敢不勉有餘不敢盡
J28nB219_p0738b04║言顧行行顧言君子胡不慥慥爾。
J28nB219_p0738b05║ 此章引聖言一明道在人倫中以申明上章造端
J28nB219_p0738b06║ 夫婦之義也道不遠人言道本諸身不假外求也
J28nB219_p0738b07║ 人有尚虛玄超邁遠于人而求道是不知聖賢之
J28nB219_p0738b08║ 道就在自身五倫之中外身而求道是不可以為
J28nB219_p0738b09║ 道也下引詩證明不遠之義睨視猶遠者以柯伐
J28nB219_p0738b10║ 柯其則雖近猶有彼此之別遠也▆▆▆自治其
J28nB219_p0738b11║ 身初無二體有何遠哉故云君子以人治人改而
J28nB219_p0738b12║ 止改治也止忠恕也人仁也人自以人心正其人
J28nB219_p0738b13║ 體止矣外此無別加矣故下云忠恕違道不遠人
J28nB219_p0738b14║ 果以人自成亦能成物成自仁也成物知也仁知
J28nB219_p0738b15║ 道之全體也又何外求哉施諸己而不願亦勿施
J28nB219_p0738b16║ 於人此指示忠恕之妙訣也上節懸說道不遠人
J28nB219_p0738b17║ 以彰其義下方指出道在人倫中實在之處故曰
J28nB219_p0738b18║ 君子之道四丘未能一焉由上明道造端乎夫婦
J28nB219_p0738b19║ 終極乎天地而超略父子兄弟君臣朋友故此出
J28nB219_p0738b20║ 之也言行即五倫中知行若充之即天地間知行
J28nB219_p0738b21║ 也有所不足不敢不勉無不及之過也有餘不敢
J28nB219_p0738b22║ 盡無過之過也言顧行行顧言形容上不敢不勉
J28nB219_p0738b23║ 不敢盡從容中道也言行相顧全在誠也故結云
J28nB219_p0738b24║ 君子胡不慥慥爾上略明費字下略明隱字。
J28nB219_p0738b25║君子素其位而行不願乎其外素富貴行乎富貴素
J28nB219_p0738b26║貧賤行乎貧賤素夷狄行乎夷狄素患難行乎患難
J28nB219_p0738b27║君子無入而不自得焉在上位不陵下在下位不援
J28nB219_p0738b28║上正己而不求於人則無怨上不怨天下不尤人故
J28nB219_p0738b29║君子居易以俟命小人行險以徼幸子曰射有似乎
J28nB219_p0738b30║君子失諸正鵠反求諸其身。
J28nB219_p0738c01║ 此章從前君子之道費而隱而來也此二本同言
J28nB219_p0738c02║ 之故分明前已明費之相因接明隱之相也初二
J28nB219_p0738c03║ 句標章素富貴行乎富貴至無入而不自得焉形
J28nB219_p0738c04║ 容素其位而行也在上位不陵下至不怨天不尤
J28nB219_p0738c05║ 人形容不願乎其外也故君子下結明易平素也
J28nB219_p0738c06║ 俟命不願外也行險徼幸借小人對顯君子守誠
J28nB219_p0738c07║ 自如若此也子曰下引聖言以射況君子不外于
J28nB219_p0738c08║ 也。
J28nB219_p0738c09║君子之道辟如行遠必自邇辟如登高必自卑詩曰
J28nB219_p0738c10║妻子好合如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且耽宜爾室家
J28nB219_p0738c11║樂爾妻孥子曰父母其順矣乎。
J28nB219_p0738c12║ 此章牒成前章君子之道造端乎夫婦之義也前
J28nB219_p0738c13║ 雖言造端夫婦未發其義故此以辟明之聖賢之
J28nB219_p0738c14║ 道雖是充滿天地其基本在夫婦間如行遠登高
J28nB219_p0738c15║ 必自邇卑起始也下引詩證之詩意亦有次序妻
J28nB219_p0738c16║ 子既合兄弟亦合兄弟既合家室咸宜是知齊家
J28nB219_p0738c17║ 以脩身為本脩身即在夫婦間正起也下引夫子
J28nB219_p0738c18║ 贊詩之語明本既立而道自生也父母其順由妻
J28nB219_p0738c19║ 子好合也父母既順兄弟豈不順兄弟既順朋友
J28nB219_p0738c20║ 君臣天地豈不順而夫婦為道張本益明矣。
J28nB219_p0738c21║子曰鬼神之為德其盛矣乎視之而弗見聽之而弗
J28nB219_p0738c22║聞體物而不可遺使天下之人齊明盛服以承祭祀
J28nB219_p0738c23║洋洋乎如在其上如在其左右詩曰神之格思不可
J28nB219_p0738c24║度思矧可射思夫微之顯誠之不可揜如此夫。
J28nB219_p0738c25║ 此章牒成前章君子之道素其位不願乎外之誠
J28nB219_p0738c26║ 也鬼神之德其盛在隱而見也視之弗見聽之弗
J28nB219_p0738c27║ 聞隱也體物而不可遺最顯著也便人承祭如在
J28nB219_p0738c28║ 心自誠明也人之一誠無物不照後文云至誠如
J28nB219_p0738c29║ 神是也下引詩言神之隱顯不可不思夫微下結
J28nB219_p0738c30║ 示鬼神微之能顯隱之能見而人之誠不可揜亦
J28nB219_p0739a01║ 如此耳上略明費隱大意竟下廣明費隱發用極
J28nB219_p0739a02║ 致也。
J28nB219_p0739a03║子曰舜其大孝也與德為聖人尊為天子富有四海
J28nB219_p0739a04║之內宗廟饗之子孫保之故大德必得其位必得其
J28nB219_p0739a05║祿必得其名必得其壽故天之生物必因其材而篤
J28nB219_p0739a06║焉故栽者培之傾者覆之詩曰嘉樂君子憲憲令德
J28nB219_p0739a07║宜民宜人受祿于天保佑命之自天申之故大德者
J28nB219_p0739a08║必受命。
J28nB219_p0739a09║ 此章並後二章皆發揚費之極致也此皆以孝德
J28nB219_p0739a10║ 發端誠隱也其意在費言大孝者非私孝一身而
J28nB219_p0739a11║ 已乃協天之德故曰大德孝天之孝故曰大孝因
J28nB219_p0739a12║ 孝天故稱天子因德格天故並天位此章始終言
J28nB219_p0739a13║ 舜德與天並即成前天地位焉一句既與天地位
J28nB219_p0739a14║ 萬物育可知矣後二章多發揮萬物育焉前後互
J28nB219_p0739a15║ 言耳其大孝也與一句是標立聖人天子饗之保
J28nB219_p0739a16║ 之是指實此以名位顯孝德也故大德下又以孝
J28nB219_p0739a17║ 德成名位轉成上聖人天子饗之保之見孝德之
J28nB219_p0739a18║ 實也故天之生物下明名位非天之私與乃人自
J28nB219_p0739a19║ 德所致也詩曰下引詩證因其材而篤焉一句故
J28nB219_p0739a20║ 大德者下結明又因受祿于天三句而結也。
J28nB219_p0739a21║子曰無憂者其惟文王乎以王季為父以武王為子
J28nB219_p0739a22║父作之子述之武王纘大王王季文王之緒壹戎衣
J28nB219_p0739a23║而有天下身不失天下之顯名尊為天子富有四海
J28nB219_p0739a24║之內宗廟饗之子孫保之武王末受命周公成文武
J28nB219_p0739a25║之德追王大王王季上祀先公以天子之禮斯禮也
J28nB219_p0739a26║達乎諸侯大夫及士庶人父為大夫子為士葬以大
J28nB219_p0739a27║夫祭以士父為士子為大夫葬以士祭以大夫期之
J28nB219_p0739a28║喪達乎大夫三年之喪達乎天子父母之喪無貴賤
J28nB219_p0739a29║一也。
J28nB219_p0739a30║ 此章以武王周公顯文王之德也文王深于性與
J28nB219_p0739b01║ 天命其德難言也特以武公事跡而言之其顯德
J28nB219_p0739b02║ 益深矣無憂乃文王之至德也父作之子述之是
J28nB219_p0739b03║ 釋無憂之義然猶未盡無憂之旨武王纘太王至
J28nB219_p0739b04║ 子孫保之述其名位也武王末受命至無貴賤一
J28nB219_p0739b05║ 也述其禮樂也皆至德之實武公二節形容子述
J28nB219_p0739b06║ 之三句。
J28nB219_p0739b07║子曰武王周公其達孝矣乎夫孝者善繼人之志善
J28nB219_p0739b08║述人之事者也春秋脩其祖廟陳其宗器設其裳衣
J28nB219_p0739b09║薦其時食宗廟之禮所以序昭穆也序爵所以辨貴
J28nB219_p0739b10║賤也序事所以辨賢也旅酬下為上所以逮賤也燕
J28nB219_p0739b11║毛所以序齒也踐其位行其禮奏其樂敬其所尊愛
J28nB219_p0739b12║其所親事死如事生事亡如事存孝之至也郊社之
J28nB219_p0739b13║禮所以事上帝也宗廟之禮所以祀乎其先也明乎
J28nB219_p0739b14║郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌乎。
J28nB219_p0739b15║ 此章以武王周公之制以明費之極致也達孝與
J28nB219_p0739b16║ 大孝稍有別焉大者以德格天而言達者以善繼
J28nB219_p0739b17║ 述而言前達于祖父後達于子孫上達于天子下
J28nB219_p0739b18║ 達于庶人以孝道之理通乎古今上下故曰達孝
J28nB219_p0739b19║ 也善繼善述釋達孝之義春秋以下詳示善繼善
J28nB219_p0739b20║ 述之事春秋祭之時也祖廟祭之處也宗器裳衣
J28nB219_p0739b21║ 時物祭之物也宗廟之禮至所以序齒也祭之禮
J28nB219_p0739b22║ 也踐其位至孝之至也以位禮樂祭結其達孝之
J28nB219_p0739b23║ 事於此至矣郊社之禮至示諸掌乎又以祭之禮
J28nB219_p0739b24║ 為治國之本結之大舜以大德必得位祿此以善
J28nB219_p0739b25║ 禮而能治國大孝達孝又詳矣此三章詳示天地
J28nB219_p0739b26║ 位焉萬物育焉之義此上明費之極致已竟下明
J28nB219_p0739b27║ 隱之極致。
J28nB219_p0739b28║哀公問政子曰文武之政布在方策其人存則其政
J28nB219_p0739b29║舉其人亡則其政息人道敏政地道敏樹夫政也者
J28nB219_p0739b30║蒲蘆也。 (蒲水蠟燭草也蘆葦草也此二皆叢生之物未見易生也蒲蘆在內典是蟲名彼蜾裸之
J28nB219_p0739c01║ 咒螟蛉取其易變易生也若咒土塊即難能也若以人道敏政看則蒲蘆是蟲義猶順地道敏樹是
J28nB219_p0739c02║ 借地道以成人道之義以人為三才是靈故為政在人離人無政也下為政在人揀非木石之無知
J28nB219_p0739c03║ 也取人以身揀非羽毛之異類也裴公美云地獄沉憂愁之苦鳥獸含狨獝之悲可以整心慮證菩
J28nB219_p0739c04║ 提唯人道為能耳正合斯旨恐為杜撰從古亦正)。 故為政在人取人以身
J28nB219_p0739c05║修身以道修道以仁仁者人也親親為大義者宜也
J28nB219_p0739c06║尊賢為大親親之殺尊賢之等禮所生也在下位不
J28nB219_p0739c07║獲乎上民不可得而治矣故君子不可以不修身思
J28nB219_p0739c08║修身不可以不事親思事親不可以不知人思知人
J28nB219_p0739c09║不可以不知天天下之達道五所以行之者三曰君
J28nB219_p0739c10║臣也父子也夫婦也昆弟也朋友之交也五者天下
J28nB219_p0739c11║之達道也知仁勇三者天下之達德也所以行之者
J28nB219_p0739c12║一也或生而知之或學而知之或困而知之及其知
J28nB219_p0739c13║之一也或安而行之或利而行之或勉強而行之及
J28nB219_p0739c14║其成功一也子曰好學近乎知力行近乎仁知恥近
J28nB219_p0739c15║乎勇知斯三者則知所以修身知所以修身則知所
J28nB219_p0739c16║以治人知所以治人則知所以治天下國家矣凡為
J28nB219_p0739c17║天下國家有九經曰修身也尊賢也親親也敬大臣
J28nB219_p0739c18║也體群臣也子庶民也來百工也柔遠人也懷諸侯
J28nB219_p0739c19║也修身則道立尊賢則不惑親親則諸父昆弟不怨
J28nB219_p0739c20║敬大臣則不眩體群臣則士之報禮重子庶民則百
J28nB219_p0739c21║姓勸來百工則財用足柔遠人則四方歸之懷諸侯
J28nB219_p0739c22║則天下畏之齊明盛服非禮不動所以修身也去讒
J28nB219_p0739c23║遠色賤貨而貴德所以勸賢也尊其位重其祿同其
J28nB219_p0739c24║好惡所以勸親親也官盛任使所以勸大臣也忠信
J28nB219_p0739c25║重祿所以勸士也時使薄斂所以勸百姓也日省月
J28nB219_p0739c26║試既稟稱事所以勸百工也送往迎來嘉善而矜不
J28nB219_p0739c27║能所以柔遠人也繼絕世舉廢國治亂持危朝聘以
J28nB219_p0739c28║時厚往而薄來所以懷諸侯也凡為天下國家有九
J28nB219_p0739c29║經所以行之者一也凡事豫則立不豫則廢言前定
J28nB219_p0739c30║則不跲事前定則不困行前定則不疚道前定則不
J28nB219_p0740a01║窮在下位不獲乎上民不可得而治矣獲乎上有道
J28nB219_p0740a02║不信乎朋友不獲乎上矣信乎朋友有道不順乎親
J28nB219_p0740a03║不信乎朋友矣順乎親有道反諸身不誠不順乎親
J28nB219_p0740a04║矣誠身有道不明乎善不誠乎身矣誠者天之道也
J28nB219_p0740a05║誠之者人之道也誠者不勉而中不思而得從容中
J28nB219_p0740a06║道聖人也誠之者擇善而固執之者也博學之審問
J28nB219_p0740a07║之慎思之明辨之篤行之有弗學學之弗能弗措也
J28nB219_p0740a08║有弗問問之弗知弗措也有弗思思之弗得弗措也
J28nB219_p0740a09║有弗辨辨之弗明弗措也有弗行行之弗篤弗措也
J28nB219_p0740a10║人一能之己百之人十能之己千之果能此道矣雖
J28nB219_p0740a11║愚必明雖柔必強。
J28nB219_p0740a12║ 此章引孔子答政以曲盡隱之極致也前君子素
J28nB219_p0740a13║ 其位而行及鬼神之為德已明隱之大略今借天
J28nB219_p0740a14║ 下國家五倫九經曲盡隱之極妙無乎不在無處
J28nB219_p0740a15║ 不周有一處一時非誠則隱之體有欠缺不極圓
J28nB219_p0740a16║ 也隱誠之異名也誠道之本體也故曰修道以仁
J28nB219_p0740a17║ 中曰知仁勇後曰必明必強皆誠也人存人亡以
J28nB219_p0740a18║ 賢不肖言之也人道敏政以地道敏樹對言者以
J28nB219_p0740a19║ 人為三才最靈故能敏政非草木羽毛而能也下
J28nB219_p0740a20║ 云為政在人是也家語在得人恐各有義意也蒲
J28nB219_p0740a21║ 蘆比況也故為政在人至禮之所生略目政以仁
J28nB219_p0740a22║ 義為主仁義誠也故君子不可以不修身至不可
J28nB219_p0740a23║ 以不知天勸修也既是政在人身修身在仁義是
J28nB219_p0740a24║ 故君子不可以不修身不知天也天下之達道五
J28nB219_p0740a25║ 至所以行之者三指引修身之所及修身之能也
J28nB219_p0740a26║ 君臣等列五倫之名也五者下結五倫之德也言
J28nB219_p0740a27║ 修身在此五倫中修有一處不達則誠之之用不
J28nB219_p0740a28║ 滿也知仁勇則能行之道所以行之者一也誠而
J28nB219_p0740a29║ 已矣三行不備則誠之體有缺矣或生而知之至
J28nB219_p0740a30║ 及其知之一也言知之始起差別終致一也或安
J28nB219_p0740b01║ 而行之至及其成功一也言仁勇發用不同克功
J28nB219_p0740b02║ 一也子曰下指示三者之由可以修得也知斯三
J28nB219_p0740b03║ 者下正結三者之能也知所以修身至知所以治
J28nB219_p0740b04║ 天下國家五倫在其中矣初明修身以仁義次勸
J28nB219_p0740b05║ 修又示修身之處五倫也再示修身之行三行也
J28nB219_p0740b06║ 又辨三行循序修省之別又示三行之由其義詳
J28nB219_p0740b07║ 且盡矣故結此三行以涉五倫覆成上修身以仁
J28nB219_p0740b08║ 義為主之義也天下國家下以九經推擴其誠修
J28nB219_p0740b09║ 身等列九經之名也修身則道立等列九經之益
J28nB219_p0740b10║ 也齊明盛服等示修九經之行也凡為天下國家
J28nB219_p0740b11║ 下結九經一誠為骨也凡事豫下又以言行事理
J28nB219_p0740b12║ 辨誠不可離也在下位不獲乎上等重以五倫九
J28nB219_p0740b13║ 經轉折詳明誠之體用充實遍滿無斯須縫罅極
J28nB219_p0740b14║ 盡誠之妙圓也上來曰仁義三行未明白說誠至
J28nB219_p0740b15║ 此方說出曰誠身明善也誠者乃天道本然之誠
J28nB219_p0740b16║ 故曰誠者誠之者乃聖賢以誠率天之誠故曰誠
J28nB219_p0740b17║ 之者此天道人道而言也又誠者不勉而中聖人
J28nB219_p0740b18║ 也誠之者擇善而固執之者賢人也此就人道聖
J28nB219_p0740b19║ 賢優劣而言也因上歷五倫九經明以誠為主誠
J28nB219_p0740b20║ 何其大哉故此說明誠者天道聖人之道也而五
J28nB219_p0740b21║ 倫九經豈外於是哉博學之下續明擇善固執功
J28nB219_p0740b22║ 行也博學至篤行之教修學也有弗學至行之弗
J28nB219_p0740b23║ 篤弗措也教加行也人一能之至己千之教增進
J28nB219_p0740b24║ 也果能下總結知行一誠必能也自君子之道費
J28nB219_p0740b25║ 而隱至此歷明費隱之義已竟總顯修道之功驗
J28nB219_p0740b26║ 並上修道之綿密皆修道之謂教一句也。
J28nB219_p0740b27║自誠明謂之性自明誠謂之教誠則明矣明則誠矣。
J28nB219_p0740b28║ 此章明道之本體也上自君子中庸以來皆發露
J28nB219_p0740b29║ 誠作用之德此方發露誠本體之德也誠明者乃
J28nB219_p0740b30║ 本然之誠自然之明然誠體之上自有明照之用
J28nB219_p0740c01║ 此是天然之誠得天之道故謂之性明誠者乃以
J28nB219_p0740c02║ 明擇乎善而合誠之體以有作為修飾故謂之教
J28nB219_p0740c03║ 總之一誠上可率性盡天道也下可垂教盡人道
J28nB219_p0740c04║ 也天地古今一誠盡矣誠則明明則誠言有體必
J28nB219_p0740c05║ 有用有用必有體名異而體一也上標大意下釋
J28nB219_p0740c06║ 之。
J28nB219_p0740c07║唯天下至誠為能盡其性能盡其性則能盡人之性
J28nB219_p0740c08║能盡人之性則能盡物之性能盡物之性則可以贊
J28nB219_p0740c09║天地之化育可以贊天地之化育則可以與天地參
J28nB219_p0740c10║矣。
J28nB219_p0740c11║ 此章釋自誠明之謂性也性本自誠故天下聖人
J28nB219_p0740c12║ 唯以至誠能盡其性果能盡其性天地萬物同一
J28nB219_p0740c13║ 性也既同一性人欲之私何由生焉既無人欲之
J28nB219_p0740c14║ 私同一生理則德同天地故贊天地之化育德既
J28nB219_p0740c15║ 同位亦同所以與天地參也前費極致三章以誠
J28nB219_p0740c16║ 之發用明天地位萬物育此以誠之本體率天之
J28nB219_p0740c17║ 性故與天地並位贊天地化育也。
J28nB219_p0740c18║其次致曲曲能有誠誠則形形則著著則明明則動
J28nB219_p0740c19║動則變變則化唯天下至誠為能化。
J28nB219_p0740c20║ 此章釋自明誠之謂教也性體之誠明無為之德
J28nB219_p0740c21║ 非學可能也修致之誠明是有作為所以能化能
J28nB219_p0740c22║ 為教也能變能化所以可教也此校前則次之故
J28nB219_p0740c23║ 曰其次云云致曲恒守恒一之謂也由守一則心
J28nB219_p0740c24║ 不散不散則無妄故誠因之由心誠則身正故形
J28nB219_p0740c25║ 因之由形端則行可觀故著因之由行著則德明
J28nB219_p0740c26║ 故明因之由德明能動物故物因之由動物則物
J28nB219_p0740c27║ 從其變故變因之由物從變則成其化故化因之
J28nB219_p0740c28║ 此化與贊天地之化育同前云生知學知困知及
J28nB219_p0740c29║ 其知一也明矣。
J28nB219_p0740c30║至誠之道可以前知國家將興必有禎祥國家將亡
J28nB219_p0741a01║必有妖孽見乎蓍龜動乎四體禍福將至善必先知
J28nB219_p0741a02║之不善必先知之故至誠如神。
J28nB219_p0741a03║ 此章釋誠則明明則誠也前知先知如神皆明也
J28nB219_p0741a04║ 不誠則已一誠必明是知誠明一體也此並前二
J28nB219_p0741a05║ 章總明誠本體之德明上率性之謂道一句也。
J28nB219_p0741a06║誠者自成也而道自道也誠者物之終始不誠無物
J28nB219_p0741a07║是故君子誠之為貴誠者非自成己而已也所以成
J28nB219_p0741a08║物也成己仁也成物知也性之德也合內外之道也
J28nB219_p0741a09║故時措之宜也。
J28nB219_p0741a10║ 此章以天道人道合其誠也自成者體自完固不
J28nB219_p0741a11║ 假外物而成也此成與成性存存之成是同所以
J28nB219_p0741a12║ 言道自道也此成自性也物之終始不誠無物此
J28nB219_p0741a13║ 誠物也自本性自誠無妄無息故能為物根本所
J28nB219_p0741a14║ 以言物之終始不誠無物也是故下人道也由天
J28nB219_p0741a15║ 道自成成物是故君子循天之誠亦自成成物所
J28nB219_p0741a16║ 以言誠之為貴也是故二字是法天德起聖賢之
J28nB219_p0741a17║ 德仁也知也是收聖賢之德歸天德內仁也外知
J28nB219_p0741a18║ 也仁與知而時中之故云時措也宜也。
J28nB219_p0741a19║故至誠無息不息則久久則徵徵則悠遠悠遠則博
J28nB219_p0741a20║厚博厚則高明博厚所以載物也高明所以覆物也
J28nB219_p0741a21║悠久所以成物也博厚配地高明配天悠久無疆如
J28nB219_p0741a22║此者不見而章不動而變無為而成天地之道可一
J28nB219_p0741a23║言而盡也其為物不貳則其生物不測天地之道博
J28nB219_p0741a24║也厚也高也明也悠也久也今夫天斯昭昭之多及
J28nB219_p0741a25║其無窮也日月星辰繫焉萬物覆焉今夫地一撮土
J28nB219_p0741a26║之多及其廣厚載華嶽而不重振河海而不洩萬物
J28nB219_p0741a27║載焉今夫山一拳石之多及其廣大草木生之禽獸
J28nB219_p0741a28║居之寶藏興焉今夫水一勺之多及其不測黿鼉蛟
J28nB219_p0741a29║龍魚鱉生焉貨財殖焉詩云維天之命於穆不已蓋
J28nB219_p0741a30║曰天之所以為天也於乎不顯文王之德之純蓋曰
J28nB219_p0741b01║文王之所以為文也純亦不已。
J28nB219_p0741b02║ 此章釋成上一成字也或謂誠何能成己成物耶
J28nB219_p0741b03║ 故此釋云至誠不變不息久徵悠遠博厚高明故
J28nB219_p0741b04║ 能成己成物也所以云載物覆物成物也不息等
J28nB219_p0741b05║ 顯誠之德載物等正指能成也博厚配地等此以
J28nB219_p0741b06║ 無象之誠配有象之天地以明其博厚高明悠遠
J28nB219_p0741b07║ 其象如此也如此下結博厚高明等乃誠本然性
J28nB219_p0741b08║ 德不屬造作故云不見不動無為而成也天地之
J28nB219_p0741b09║ 道可一言而盡者誠而已矣不貳一誠也生物成
J28nB219_p0741b10║ 物也天地之道博也等推明上為物不貳一誠也
J28nB219_p0741b11║ 今夫天斯昭昭等推明上生物不測能成也下引
J28nB219_p0741b12║ 詩證成天性誠而不息之義維天之命於穆不已
J28nB219_p0741b13║ 詩辭也蓋曰下釋詩之義文王下以聖人之德合
J28nB219_p0741b14║ 天之德亦云不已亦能成物也此章與誠者自成
J28nB219_p0741b15║ 共是一旨雖人道天道對言其旨在天道明上天
J28nB219_p0741b16║ 命之謂性一句也。
J28nB219_p0741b17║大哉聖人之道洋洋乎發育萬物峻極于天優優大
J28nB219_p0741b18║哉禮儀三百威儀三千待其人而後行故曰苟不至
J28nB219_p0741b19║德至道不凝焉故君子尊德性而道問學致廣大而
J28nB219_p0741b20║盡精微極高明而道中庸溫故而知新敦厚以崇禮
J28nB219_p0741b21║是故居上不驕為下不倍國有道其言足以興國無
J28nB219_p0741b22║道其默足以容詩曰既明且哲以保其身其此之謂
J28nB219_p0741b23║歟。
J28nB219_p0741b24║ 此章承前文王之德純亦不已發起聖人之道也
J28nB219_p0741b25║ 由前天德不已文德亦不已故云大哉聖人之道
J28nB219_p0741b26║ 峻極于天禮儀威儀明上發育萬物之用待其人
J28nB219_p0741b27║ 而後行惟聖人才能行此禮儀威儀也故曰下成
J28nB219_p0741b28║ 上待人而後行之義故君子下又躡至德至道而
J28nB219_p0741b29║ 言也是故居上不驕等又踵敦厚以尚禮而言也
J28nB219_p0741b30║ 詩曰下引詩證明敦厚尚禮可言可默不倍不驕
J28nB219_p0741c01║ 以保其身可謂明哲矣。
J28nB219_p0741c02║子曰愚而好自用賤而好自專生乎今之世反古之
J28nB219_p0741c03║道如此者災及其身者也非天子不議禮不制度不
J28nB219_p0741c04║考文今天下車同軌書同文行同倫雖有其位苟無
J28nB219_p0741c05║其德不敢作禮樂焉雖有其德苟無其位亦不敢作
J28nB219_p0741c06║禮樂焉子曰吾說夏禮杞不足徵也吾學殷禮有宋
J28nB219_p0741c07║存焉吾學周禮今用之吾從周。
J28nB219_p0741c08║ 此章釋前章詩云既明且哲以保其身之義也前
J28nB219_p0741c09║ 云明哲能保其身此以愚賤而災其身反顯明哲
J28nB219_p0741c10║ 之德也非天子下皆明哲之事也。
J28nB219_p0741c11║王天下有三重焉其寡過矣乎上焉者雖善無徵無
J28nB219_p0741c12║徵不信不信民弗從下焉者雖善不尊不尊不信不
J28nB219_p0741c13║信民弗從故君子之道本諸身徵諸庶民考諸三王
J28nB219_p0741c14║而不謬建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以
J28nB219_p0741c15║俟聖人而不惑質諸鬼神而無疑知天也百世以俟
J28nB219_p0741c16║聖人而不惑知人也是故君子動而世為天下道行
J28nB219_p0741c17║而世為天下法言而世為天下則遠之則有望近之
J28nB219_p0741c18║則不厭詩曰在彼無惡在此無射庶幾夙夜以永終
J28nB219_p0741c19║譽君子未有不如此而蚤有譽於天下者也。
J28nB219_p0741c20║ 此章因前章一徵字發起推明前章之義也三重
J28nB219_p0741c21║ 者即議禮制度考文三事乃天下公行之事萬古
J28nB219_p0741c22║ 通行之道不可輕易妄作故曰重也其寡過矣乎
J28nB219_p0741c23║ 成上一重字重此三事故寡過也上言者等言此
J28nB219_p0741c24║ 三事不可輕易作明重字之義故君子之道本諸
J28nB219_p0741c25║ 身至知人也明寡過之義是故君子下明三重之
J28nB219_p0741c26║ 成德也下引詩結明通章之義惟一徵而已矣在
J28nB219_p0741c27║ 彼無惡在此無射即徵諸民之義也。
J28nB219_p0741c28║仲尼祖述堯舜憲章文武上律天時下襲水土辟如
J28nB219_p0741c29║天地之無不持載無不覆幬辟如四時之錯行如日
J28nB219_p0741c30║月之代明萬物並育而不相害道並行而不相悖小
J28nB219_p0742a01║德川流大德敦化。此天地之所以為大也。
J28nB219_p0742a02║ 此章釋前禮儀三百。威儀三千。待其人而後行。孔
J28nB219_p0742a03║ 子是其人也。所以云。祖述堯舜。憲章文武等此章。
J28nB219_p0742a04║ 天地萬物全體是一聖人。聖人全體是天地萬物。
J28nB219_p0742a05║ 所以結云。此天地所以為大。即聖人所以為大也。
J28nB219_p0742a06║ 自愚而好自用。至此皆推明大哉。聖人一章中之
J28nB219_p0742a07║ 義。此中庸一書。以天命之謂性。一章為綱目。自君
J28nB219_p0742a08║ 子中庸至君子依乎中庸。遯世不見。知而不悔。唯
J28nB219_p0742a09║ 聖者能之九章。明修致綿密工夫。自君子之道費
J28nB219_p0742a10║ 而隱。至哀公問政一章共九章。明修致終始功驗。
J28nB219_p0742a11║ 此二節共十七章。發明修道之謂教一句。自誠明
J28nB219_p0742a12║ 至至誠如神四章。發明率性之謂道一句。自誠者
J28nB219_p0742a13║ 自成至故至誠無息二章。發明天命之謂性一句。
J28nB219_p0742a14║ 上發明三句皆所知所行之道。道即誠也。乃顯誠
J28nB219_p0742a15║ 之能德故。自大哉聖人。至此四章是發明能知能
J28nB219_p0742a16║ 行之人即顯聖人之能德也。或曰。前舜與顏子二
J28nB219_p0742a17║ 章。及大孝無憂達孝三章。皆稱聖人之德。何云彼
J28nB219_p0742a18║ 唯所行之道哉。曰。前舜與顏子是借人明修致工
J28nB219_p0742a19║ 夫。大孝三章是借人明修致工驗。雖稱人道為顯
J28nB219_p0742a20║ 道之發用。故為所知所行也。此大哉聖人。四章是
J28nB219_p0742a21║ 借道顯人。其中極盡道之圓備。乃極顯聖人之能
J28nB219_p0742a22║ 事。所以此四章為能知能行之人也。上明人與道
J28nB219_p0742a23║ 之義已究竟矣。故下結贊初贊聖人以配天德。末
J28nB219_p0742a24║ 贊至誠以歸天性。盡矣。
J28nB219_p0742a25║唯天下至聖為能聰明睿知。足以有臨也。寬裕溫柔。
J28nB219_p0742a26║足以有容也。發強剛毅。足以有執也。齊莊中正。足以
J28nB219_p0742a27║有敬也。文理密察。足以有別也。溥博淵泉而時出之。
J28nB219_p0742a28║溥博如天。淵泉如淵。見而民莫不敬。言而民莫不信。
J28nB219_p0742a29║行而民莫不悅。是以聲名洋溢乎中國。施及蠻貊。舟
J28nB219_p0742a30║車所至。人力所通。天之所覆。地之所載。日月所照。霜
J28nB219_p0742b01║露所墜。凡有血氣者莫不尊親。故曰配天。
J28nB219_p0742b02║ 此章結贊聖人之德以配天也聰明等。乃知仁勇
J28nB219_p0742b03║ 質文五者德之實也。溥博淵泉。德之深廣也。而時
J28nB219_p0742b04║ 出之。德之發用也。溥博如天。淵泉如淵。形容上溥
J28nB219_p0742b05║ 博淵泉之義。見而民莫不敬三句。形容而時出之
J28nB219_p0742b06║ 之義。是以下明發用極致。周圓充滿。範圍天地。故
J28nB219_p0742b07║ 曰配天。此結聖人之能也。
J28nB219_p0742b08║唯天下至誠為能經綸。天下之大經立天下之大本。
J28nB219_p0742b09║知天地之化育。夫焉有所倚。肫肫其仁。淵淵其淵。浩
J28nB219_p0742b10║浩其天。苟不固聰明聖知。達天德者。其孰能知之。
J28nB219_p0742b11║ 此章結贊至誠之德歸於天性也。經綸等三句乃
J28nB219_p0742b12║ 教乃性乃道三大體也。焉有所倚。明上三大體。乃
J28nB219_p0742b13║ 誠者自成。無假于物。即中也。肫肫其仁。言誠之實
J28nB219_p0742b14║ 也。淵淵浩浩。明誠之廣大也。苟不下結。誠之高明
J28nB219_p0742b15║ 深厚。非聖人不能到也。下引詩證成。
J28nB219_p0742b16║詩云。衣錦尚絅。惡其文之著也。故君子之道闇然而
J28nB219_p0742b17║日章。小人之道的然而日亡。君子之道澹而不厭。簡
J28nB219_p0742b18║而文。溫而理。知遠之近。知風之自。知微之顯。可與入
J28nB219_p0742b19║德矣。詩云。潛雖伏矣。亦孔之昭。故君子內省不疚。無
J28nB219_p0742b20║惡於志。君子之所不可及者。其惟人之所不見乎。詩
J28nB219_p0742b21║云。相在爾室。尚不愧于屋漏。故君子不動而敬。不言
J28nB219_p0742b22║而信。詩曰。奏假無言。時靡有爭。是故君子不賞而民
J28nB219_p0742b23║勸。不怒而民威于鈇鉞。詩曰。不顯惟德。百辟其刑之。
J28nB219_p0742b24║是故君子篤恭而天下平。詩曰。予懷明德。不大聲以
J28nB219_p0742b25║色。子曰。聲色之於以化民。末也。詩曰。德輶如毛。毛猶
J28nB219_p0742b26║有倫。上天之載。無聲無臭。至矣。
J28nB219_p0742b27║ 此章廣引詩。證誠之能德也。前以隱名誠。於此章
J28nB219_p0742b28║ 見矣。曰惡其文。曰闇然。曰淡。曰簡。曰溫。曰潛伏。曰
J28nB219_p0742b29║ 人所不見。曰不愧屋漏。曰不動。曰不言。曰無言。曰
J28nB219_p0742b30║ 不賞。曰不怒。曰不顯。曰不大聲以色。曰無聲無臭。
J28nB219_p0742c01║ 皆隱之義也。此書依一誠為萬事。復萬事于一誠。
J28nB219_p0742c02║ 故此顯誠之德至精至細矣。闇然淡簡溫之誠也。
J28nB219_p0742c03║ 知遠知風知微明也至誠如神也。潛雖伏矣至毛
J28nB219_p0742c04║ 猶有倫。皆言隱能見。微能顯。乃誠之實德也。其重
J28nB219_p0742c05║ 在隱。故有天性無聲無臭結之。至隱也。萬事至于
J28nB219_p0742c06║ 無聲無臭。盡矣極矣。莫可加矣。故云至矣。此章與
J28nB219_p0742c07║ 前章是一文。不必分也。
J28nB219_p0742c08║
J28nB219_p0742c09║
J28nB219_p0742c10║紫竹林顓愚衡和尚語錄卷第十五
J28nB219_p0742c11║ (信商▆▆龍同室楊氏
J28nB219_p0742c12║ 信商▆▆▆同室江氏
J28nB219_p0742c13║ 喜刻
J28nB219_p0742c14║ 顓愚和尚語錄第十五卷計字一萬六百三十
J28nB219_p0742c15║ 該銀六兩三錢▆▆▆厘
J28nB219_p0742c16║ 伏願仗
J28nB219_p0742c17║ 般若而悟證真乘賴▆▆▆安寧老稚謹意
J28nB219_p0742c18║ 康熙十四年十月 日楞嚴寺經坊附板)
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院