選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首 頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經 第二十八冊 No. B218《懶石聆禪師語錄》
J28nB218_p0637a01║  懶石聆禪師語錄敘
J28nB218_p0637a02║懶石禪師。以英睿之年。荷別傳之。任其得法最先。而
J28nB218_p0637a03║了無矜習。魚魚然似不能言者。望而知其為。滹沱正
J28nB218_p0637a04║派馬駒裔苗。故其接人語句。棒喝機緣。晴風黑雨。余
J28nB218_p0637a05║雖不甚領略。而心折其為格外提持。乃破山嫡孫丈
J28nB218_p0637a06║雪真子也。先是丈和尚開法。漢之靜明宗風鼎盛。遵
J28nB218_p0637a07║以掃塔天童。而師繼之。四眾歸師與其歸丈和尚無
J28nB218_p0637a08║以異也。余睹其陞座。機語峻捷快。便不肯放過絲毫
J28nB218_p0637a09║電光中。垂手石火裏藏身。遂贈以句云。總是破山一
J28nB218_p0637a10║條棒。丈師傳與懶師拈夫謂其淵源。有自而不同於
J28nB218_p0637a11║小小影響者耳。其語句不喜記錄。未輕示人。昔圓悟
J28nB218_p0637a12║勤稱虎丘隆曰。瞌睡虎也。末后出林殺人無數。迄今
J28nB218_p0637a13║五百年來。惡聲遍野。是知道出常情(開)欲序之恨無
J28nB218_p0637a14║下手。凡讀是錄。欲知是人。須向無下手處一會。
J28nB218_p0637a15║順治己亥夏了菴居士劉道開拜
J28nB218_p0637a16║
J28nB218_p0637a17║
J28nB218_p0637a18║
J28nB218_p0637a19║
J28nB218_p0637a20║
J28nB218_p0637a21║  序
J28nB218_p0637a22║造化工繪。上繪日月星辰。雲霞雨雪。下繪山川草木。
J28nB218_p0637a23║人物蟲魚。獨不能描畫虛空。畫師亦然。凡有形者。從
J28nB218_p0637a24║筆端點出造化之巧。一一能肖。至於虛空則便無下
J28nB218_p0637a25║手處。天下善知識即造化也。以文字讚歎。善知識即
J28nB218_p0637a26║畫師也。余何知敢擅用丹墨塗寫。第生平有一得意
J28nB218_p0637a27║語。不得不一拈出。昔五祖演說法。諸方共推為不可
J28nB218_p0637a28║及。讀之令人手舞足蹈。近丈和尚以法語見示。竊以
J28nB218_p0637a29║為酷類。五祖演今。懶石聆禪師丈和尚高弟也。閱其
J28nB218_p0637a30║靜明語錄。又絕似丈和尚。諸方應所共推。余不能贅
J28nB218_p0637b01║一語描畫虛空取譏識者。
J28nB218_p0637b02║順治己亥歲佛誕日檇李約庵道人施博謹序
J28nB218_p0637b03║
J28nB218_p0637b04║
J28nB218_p0637b05║
J28nB218_p0637b06║
J28nB218_p0637b07║
J28nB218_p0637b08║
J28nB218_p0637b09║
J28nB218_p0637b10║
J28nB218_p0637b11║ 懶石聆禪師語錄目次
J28nB218_p0637b12║ 序文 卷一
J28nB218_p0637b13║ 住漢中府靜明寺語錄
J28nB218_p0637b14║ 住漢中府寶林寺語錄
J28nB218_p0637b15║ 住雲南府商山寺語錄
J28nB218_p0637b16║
J28nB218_p0637b17║ 上堂
J28nB218_p0637b18║ 卷二
J28nB218_p0637b19║ 小參
J28nB218_p0637b20║ 廣錄
J28nB218_p0637b21║ 讚
J28nB218_p0637b22║ 機緣
J28nB218_p0637b23║ 頌古
J28nB218_p0637b24║ 卷三
J28nB218_p0637b25║ 行繇
J28nB218_p0637b26║ 法語
J28nB218_p0637b27║ 書問
J28nB218_p0637b28║ 佛事
J28nB218_p0637b29║ 十無
J28nB218_p0637b30║ 歌
J28nB218_p0637c01║ 分燈
J28nB218_p0637c02║ 偈
J28nB218_p0637c03║ 卷四
J28nB218_p0637c04║ 偈
J28nB218_p0637c05║
J28nB218_p0637c06║
J28nB218_p0637c07║
J28nB218_p0637c08║
J28nB218_p0637c09║
J28nB218_p0637c10║目錄終
J28nB218_p0637c11║
J28nB218_p0637c12║
J28nB218_p0637c13║
J28nB218_p0637c14║
J28nB218_p0637c15║
J28nB218_p0637c16║
J28nB218_p0637c17║
J28nB218_p0637c18║
J28nB218_p0637c19║
J28nB218_p0637c20║
J28nB218_p0637c21║
J28nB218_p0637c22║
J28nB218_p0637c23║
J28nB218_p0637c24║
J28nB218_p0637c25║
J28nB218_p0637c26║
J28nB218_p0637c27║
J28nB218_p0637c28║
J28nB218_p0637c29║
J28nB218_p0637c30║
J28nB218_p0638a01║懶石聆禪師語錄卷第一
J28nB218_p0638a02║  嗣法門人海瑞錄
J28nB218_p0638a03║ 住漢中府靜明禪寺
J28nB218_p0638a04║順治丙申十月十五日。佛殿云。佛身無相凜凜巍峨。
J28nB218_p0638a05║見已見矣。更要作麼仁義。道中合禮三拜。
J28nB218_p0638a06║祖師堂云。無端一葦到中華。添得兒孫眼裏沙。今日
J28nB218_p0638a07║初拈香一瓣。鼻孔觸碎絕周遮。
J28nB218_p0638a08║韋馱殿。三千里外閒遊戲。爭如箇裏一承當。佛法塞
J28nB218_p0638a09║滿虛空也。公從何處作金湯。
J28nB218_p0638a10║伽藍殿。一箇散開千萬箇。都盧到此來弘護。來弘護
J28nB218_p0638a11║法王法令從此露。
J28nB218_p0638a12║方丈毘耶室摩竭令。坐著當軒絕凡聖。三尺鏌耶照
J28nB218_p0638a13║膽寒。惟要諸人得徹困。
J28nB218_p0638a14║詣座前拈疏云。花簇簇千重。百匝錦攢攢。百匝千重。
J28nB218_p0638a15║八字打開。當陽獨露。大眾見麼。請維那高聲宣過。
J28nB218_p0638a16║指座喝一喝云。此是須彌山王。明明絕覆藏處。新長
J28nB218_p0638a17║老要坐便坐。要上便上。遂陞拈香云。此瓣香非從天
J28nB218_p0638a18║降。豈藉地生。威音那畔拾來。人天眾前拈出。爇向爐
J28nB218_p0638a19║中供養。三世諸佛。歷代祖師。此瓣香明同日月。峻若
J28nB218_p0638a20║須彌。信手拈來。端為祝延今上。
J28nB218_p0638a21║皇帝萬歲萬萬歲。伏願皇風吹一統。化日照三千。此
J28nB218_p0638a22║瓣香名不得。狀不得。爇向爐中奉為。
J28nB218_p0638a23║平西親王殿下。千歲千千歲。伏願威鎮八表。德庇萬
J28nB218_p0638a24║方。此瓣香。虛空背上拾來。大洋海底拈出。爇向爐中
J28nB218_p0638a25║奉為。本府文武尊官。當山請主。高增祿位。壽等彌盧。
J28nB218_p0638a26║此瓣香。生逢亂世。爇在機先。第一回拈出。爇向爐中
J28nB218_p0638a27║供養。前住漢中。靜明現住嘉興。青蓮丈雪大和尚。用
J28nB218_p0638a28║酬法乳深恩。斂衣敷坐上首。白槌云。法筵龍象。眾當
J28nB218_p0638a29║觀第一義。僧問。如何是靜明境。師云。庭前柏子經霜
J28nB218_p0638a30║翠。進云。如何是境中人。師云。赤條拄杖一肩擔。進云。
J28nB218_p0638b01║人境已蒙師指示。祝聖一句作麼生道。師云。漢外浮
J28nB218_p0638b02║圖點太空。問。盡大地是箇爐韝。十二類眾生。到來如
J28nB218_p0638b03║何鍛煉。師云。看取拄杖子。進云。恁麼則有凡有聖。師
J28nB218_p0638b04║云。放汝三十棒。問。如何是奪人不奪境。師云。黃葉霜
J28nB218_p0638b05║飄白。進云。如何是奪境不奪人。師云。三歲孩兒抱花
J28nB218_p0638b06║鼓。進云。如何是人境俱奪。師默然。進云。如何是人境
J28nB218_p0638b07║俱不奪。師云。六花叢裏獨遊行。進云。人境已蒙師指
J28nB218_p0638b08║示。單傳意旨事如何。師震威一喝。問。泥牛吼震虛空
J28nB218_p0638b09║時如何。師云。天台多積雪。進云。恁麼則截斷人天也。
J28nB218_p0638b10║師云。漢江已結冰。進云。虛空橫寶劍。和上也須照顧。
J28nB218_p0638b11║師云。劄。乃云。宇宙渾圇一座爐。當陽日月熾然孤。靜
J28nB218_p0638b12║明今日重添炭。高舉鉗錘意自舒。萬象森羅增瑞色。
J28nB218_p0638b13║三賢十聖嘴盧都。銅頭鐵額難迴避。煉得通身絕點
J28nB218_p0638b14║無。所以道。般若如大火。聚近之則燎卻面門。般若如
J28nB218_p0638b15║太阿鋒。觸之則喪身失命。正恁麼時。翻身垂手者是
J28nB218_p0638b16║甚麼人。海底金烏天上日。眼中童子面前人。復舉南
J28nB218_p0638b17║泉云。昨夜三更。文殊普賢起佛見。法見。各與二十棒。
J28nB218_p0638b18║貶向鐵圍山裡檢點。將來者老漢大似有尾無頭。今
J28nB218_p0638b19║日靜明若有起佛見。法見。燒黃熟香供養。且道。山僧
J28nB218_p0638b20║與古人。淆訛在甚麼處一句。了然超百億萬年。長祝
J28nB218_p0638b21║聖明君。
J28nB218_p0638b22║上堂。卓拄杖云。臨濟德山來也。眾中有吞雲吐霧底
J28nB218_p0638b23║衲僧麼。僧問。佛法遍虛空。師從何處說起。師云。雪花
J28nB218_p0638b24║開似錦。漢水碧如藍。進云。者是法。如何是佛。師云。拄
J28nB218_p0638b25║杖頭邊別有天。進云。未有佛祖已前。畢竟在甚麼處。
J28nB218_p0638b26║師云。領取鉤頭意。問。如何是到底一句。師云。鐵蛇橫
J28nB218_p0638b27║古路。僧擬議。師便打。問。如何是日用事。師云。穿衣喫
J28nB218_p0638b28║飯。進云。親切一句又作麼生。師云。迎賓待客問學人。
J28nB218_p0638b29║不參禪。不學道。秖得一把金剛劍。舉向師前作麼生。
J28nB218_p0638b30║抵敵師合掌云。善哉。善哉。乃云。道本無言。法本無傳。
J28nB218_p0638c01║無說無傳。無聞無聽。正恁麼時。不說不聞一句作麼
J28nB218_p0638c02║生。道。動容揚古路。不墮悄然機。舉僧問雲門。學人不
J28nB218_p0638c03║起一念。還有過也無。門云。須彌山靜明則不然。今日
J28nB218_p0638c04║有箇漢出來問。學人不起一念。還有過也無。只對伊
J28nB218_p0638c05║道。天王頭上寶花冠。大眾且道。山僧與雲門是同是
J28nB218_p0638c06║別。定當得拄杖子。兩手分付。設若不然。拄杖子為諸
J28nB218_p0638c07║人通箇消息便擲下。
J28nB218_p0638c08║臘八日上堂。僧問。世尊睹明星。即不問那裏是悟處。
J28nB218_p0638c09║師云。古廟堂前石獅子。進云。與麼猶寒冷在。師云。凍
J28nB218_p0638c10║殺闍黎。問。法不孤起。仗境方生境。相歷然如何是法。
J28nB218_p0638c11║師云。天台朝麗日。漢水晚留雲。乃云。寒光獨露。迥脫
J28nB218_p0638c12║根塵。智理一如。森羅煥彩。拈拄杖云。釋迦老子。夜來
J28nB218_p0638c13║睹明星悟得的。向山僧拄杖頭現無量身。放大寶光。
J28nB218_p0638c14║坐微塵裏。出廣長舌。盡與諸人吐露了也。復頌云。群
J28nB218_p0638c15║芳未吐梅先破。漏洩枝頭獨占香。化母提針穿繡錦。
J28nB218_p0638c16║預呈一段報春陽。
J28nB218_p0638c17║上堂云。光吞群象。氣絕諸塵。一道坦然遍周沙界。所
J28nB218_p0638c18║謂處處真。處處真。塵塵盡是本來人。真實說時聲不
J28nB218_p0638c19║見。正體堂堂沒卻身。既沒卻身。且道。拄杖子從甚處
J28nB218_p0638c20║得來。知則途中受用。不知世諦流布。
J28nB218_p0638c21║解制上堂。今日元宵正月半。燈光匝地普天鑒。一燈
J28nB218_p0638c22║點出百千燈。一一光從毫上現。淨裸裸。無回互。赤灑
J28nB218_p0638c23║灑。絕承當。衲僧家私威音已前。不曾結樓至佛前。何
J28nB218_p0638c24║曾解正與麼時。行步不須眼定。動坐觀石虎吼雲中。
J28nB218_p0638c25║上堂倚天長劍。逼人寒截了舌頭。三千里眾中還有
J28nB218_p0638c26║不顧性命者麼。試出來相救。僧問。大開爐韝鍛煉聖
J28nB218_p0638c27║凡。今日高登寶座。海眾雲集。未審有何祥瑞。師云。花
J28nB218_p0638c28║開碧岫山裝面。進云。臨機一句意如何。師云。月映寒
J28nB218_p0638c29║潭水畫眉。進云。恁麼添意氣。何處不沾恩。師云。謝闍
J28nB218_p0638c30║黎證明。問。如何是當陽一句。師云。玉闌干上頻伽鳥。
J28nB218_p0639a01║進云。還有向上事也無。師云。紅藕花間白鷺鷥。問。如
J28nB218_p0639a02║何是佛。師云。眉毛兩道橫。進云。如何是法。師云。五千
J28nB218_p0639a03║四十八。進云。如何是僧。師云。縱目所觀。乃云。般若無
J28nB218_p0639a04║相。萬法全收。智理一如。全彰意氣。豎拂子云。一為無
J28nB218_p0639a05║量。無量為一。盡虛空遍大地。日月星辰。森羅萬象。人
J28nB218_p0639a06║非人等。情與無情。無量無邊。不可說。不可說種種之
J28nB218_p0639a07║法。盡被山僧龜毛拂子。一串穿卻。縛作一團擲下云。
J28nB218_p0639a08║還會麼。層落落。影團團。恁爾諸人著眼看。復舉僧問
J28nB218_p0639a09║雲門。如何是諸佛出身處。門云。東山水上行。今日若
J28nB218_p0639a10║有人問靜明。如何是諸佛出身處。向伊道。黑漆皮燈
J28nB218_p0639a11║籠。葛藤且置。秖如今日祝聖報恩一句作麼生道時。
J28nB218_p0639a12║眾齊下一喝。師一喝。卓拄杖下座。
J28nB218_p0639a13║誕日上堂。僧問。和尚未出母胎時。與學人通箇消息。
J28nB218_p0639a14║師云。三門頭上旛竿子。嘯月吟風待上賓。問。世尊初
J28nB218_p0639a15║降指天指地。和尚誕辰有何祥瑞。師云。風來萬木天
J28nB218_p0639a16║揚籟。水激千谿石上琴。問。適纔有樁奇特事忘卻了。
J28nB218_p0639a17║也和尚還記得麼。師打一棒。僧喝。師云。汝再喝看。進
J28nB218_p0639a18║云。猶要第二杓惡水那。師云。切忌作奇特商量。問。四
J28nB218_p0639a19║大本空。那裏是諸佛安身處。師震威一喝。僧擬議。師
J28nB218_p0639a20║云。速退。速退。乃云。昨夜木馬潭底過。今朝石虎嘯雲。
J28nB218_p0639a21║中。玉兔金烏追不及。潛入諸人鼻孔中。復云。我本無
J28nB218_p0639a22║心有所希求。今此法王大寶自然而至。以杖打圓相
J28nB218_p0639a23║云。二十五日已前。后不至村。二十五日已后。前不抵
J28nB218_p0639a24║店。正當二十五日。淨裸裸絕承當。赤灑灑無回互。虛
J28nB218_p0639a25║空無向背大地。絕遮欄。透頂透底。絕見絕聞。卓卓現
J28nB218_p0639a26║前。無巴無鼻。壁立萬仞。萬仞壁立。諸佛到此覷之不
J28nB218_p0639a27║及。未審眾中還有覷得及者麼。與木上座通箇消息。
J28nB218_p0639a28║遂敲香几云。擊碎虛空。無別旨。光流塵剎報親恩。
J28nB218_p0639a29║解制上堂。百日禪期今已畢。牛兒馬子出欄去。芒鞋
J28nB218_p0639a30║竹杖疾如風。切忌平田苗犯鼻。老谷煙霞恁爾餐。谿
J28nB218_p0639b01║邊碧水閒遊戲。靜明鼓笛從君弄。休向人前生擬議。
J28nB218_p0639b02║所以道。把住則黃金失色。放行則瓦礫生光。正恁麼
J28nB218_p0639b03║時。把住即是放行。即是喝一喝。云。千林萬壑花欲開。
J28nB218_p0639b04║既開又被風吹落。
J28nB218_p0639b05║四月八上堂。師云。一滴水兮。一丈波。雲雷風聚吼龍
J28nB218_p0639b06║窩。金鱗若解翻身去。四海五湖萬頃波。未審眾中有
J28nB218_p0639b07║吞雲吐霧者麼。一僧出。師打。僧喝。師云。蚯蚓蝦蟆。乃
J28nB218_p0639b08║云。玉蝶穿花老。黃鶯枝上啼。時臨四月八。處處浴牟
J28nB218_p0639b09║尼。驀拈拄杖云。大眾釋迦老子生也。誰解親手一浴。
J28nB218_p0639b10║清淨自無沙泥染。休將惡水潑須彌。所以絲毫不挂。
J28nB218_p0639b11║脫體風流。指天指地。七步周遊。通身漏逗。獅子哮吼
J28nB218_p0639b12║人間天上。孰敢輕酬者裏。薦得戒本無受。其或未然。
J28nB218_p0639b13║大庾嶺頭石上事。拄杖挑來挂髑髏。
J28nB218_p0639b14║為子寄名請上堂。夏雲。乍卷秋雨初晴。棗園果熟。水
J28nB218_p0639b15║殿山青。寒空抱氣滿之月。金殿走五色之麟。正是魁
J28nB218_p0639b16║吾楊公為男更名花青之期。前三後三。乃至八萬四
J28nB218_p0639b17║千諸塵。勞門凶星惡曜。盡被山僧拄杖子一狀領過。
J28nB218_p0639b18║惟有者點光明。灼大慈和孝順之心。注汝孩男躬中。
J28nB218_p0639b19║具大辯才。顯大智慧。紹續宗祧。更不移易一絲毫。聽
J28nB218_p0639b20║吾偈曰。根種靈山七寶臺。香風襲襲向東開。旖旎迥
J28nB218_p0639b21║與群芳別。佛手親曾授記來。
J28nB218_p0639b22║望日圓滿道場請上堂。師云。棒頭有眼明如日。要識
J28nB218_p0639b23║真金火裏看。未審有與麼人麼。試出來與拄杖子相
J28nB218_p0639b24║見。維那問。大檀越修造功勳。即不問道場圓滿。意如
J28nB218_p0639b25║何。師云。日暖千峰色。雨洗百花香。進云。恁麼則祥雲
J28nB218_p0639b26║彌梵剎。瑞氣靄龍圖。師云。向下道將來。進云。晴空千
J28nB218_p0639b27║萬里。皎皎一輪孤。師云。非汝境界。問世尊陞座。文殊
J28nB218_p0639b28║白椎漏逗了也。未審漏逗箇甚麼。師云。雲藏無縫罅。
J28nB218_p0639b29║花發不萌枝。問一句。含萬象未審是那一句。師云。雨
J28nB218_p0639b30║過莓苔潤春來。艸自青。進云。恁麼均沾恩力去也。師
J28nB218_p0639c01║云。不勞懸石鏡。天曉自分明。進云。橫開不在春枝上。
J28nB218_p0639c02║別有風流一段奇。師云。卻被你道著。乃云。天為片瓦
J28nB218_p0639c03║地為磚。金輪御日碧空懸。沒量大人親住此。瓦礫森
J28nB218_p0639c04║羅盡梵顏。無邊剎海自他不隔於毫端。十世古今始
J28nB218_p0639c05║終不離於當念。是以王侯公子合會宰官。大護法功
J28nB218_p0639c06║德主巴樂。軒公同興一念。便向無相國中。毫毛頭上。
J28nB218_p0639c07║建立種種瓊樓玉殿。種種殊勝金容。囊藏百萬人天。
J28nB218_p0639c08║收盡五湖風月。堅請山僧陞於此座。轉大法輪。舉揚
J28nB218_p0639c09║箇事。且道。如何是箇事。驀拈拄杖向空中一畫云。八
J28nB218_p0639c10║萬四千功德聚。萬古徽猷壯帝都。
J28nB218_p0639c11║上堂云。一夏以來。忘鋒結舌。今日因齋慶贊。向開口
J28nB218_p0639c12║不得處扭轉舌頭。與諸人通箇消息。良節秋初七月
J28nB218_p0639c13║天。西風拂拂柳含煙。香和湛水連天碧。迥出木叉體
J28nB218_p0639c14║相圓。此四句中有一句。包羅萬彙。氣絕諸塵。三世諸
J28nB218_p0639c15║佛沒奈何。歷代祖師難摸索。若檢點得出。一生參學
J28nB218_p0639c16║事畢。其或未然。看取木上座。牽枝引蔓去也。下座。
J28nB218_p0639c17║平西親王。吳福晉夫人張氏。建盂蘭勝會請上堂。師
J28nB218_p0639c18║陞座。拈香祝聖畢。僧問。一雨普潤萬卉齊滋大地。人
J28nB218_p0639c19║人成佛已竟。今朝會中薦箇甚麼。師云。滿頭白髮離
J28nB218_p0639c20║嵒窟。進云。恁麼江風杳杳涵。月兔桂花叢裏現全身。
J28nB218_p0639c21║師云。半夜穿雲入市廛。進云。金雞啼子后。依舊日東
J28nB218_p0639c22║紅。師打。僧喝。師連打問。古今公案即不問。師登寶座
J28nB218_p0639c23║意如何。師云。秋光爍破闍黎面。進云。慶賞一句作麼
J28nB218_p0639c24║生。師云。珊瑚猶帶桂輪香。問。今日與靈山一會等無
J28nB218_p0639c25║差別。如何得脫苦生天去。師云。天台峰七上八下。進
J28nB218_p0639c26║云。即今還有纏縛也無。師云。漢江水十字縱橫。進云。
J28nB218_p0639c27║夜半泥牛吞海月。水雲深處露堂堂。師云。得問如何
J28nB218_p0639c28║是第一義。師以杖示云。會麼。僧擬議。師便打。問。父母
J28nB218_p0639c29║未生前甚麼處安身。師云。芭蕉樹下臥貓兒。乃云。摩
J28nB218_p0639c30║訶衍法絕百非。離四句看破老胡西來意。如是何須
J28nB218_p0640a01║登曲彔。木鼓兩片皮。弄三寸舌。有甚麼交涉。還委悉
J28nB218_p0640a02║麼。大眾要會西來意麼。眾中若有箇頂天立地。腦後
J28nB218_p0640a03║見腮赤條條的漢子。向山僧未出方丈時。薦得三世
J28nB218_p0640a04║諸佛。歷代祖師。天下老和尚當體全彰。分身百億。大
J28nB218_p0640a05║地眾生現前。僧俗男女立地成佛。日月星辰讚之莫
J28nB218_p0640a06║及。恁麼說話。靜明也是節外生枝。虛空掘洞。以當說
J28nB218_p0640a07║法取笑。諸方然雖如是。未免向開口不得處。扭轉舌
J28nB218_p0640a08║頭。說幾句沒滋味澹話聊酬。所請。正與麼時。且道。為
J28nB218_p0640a09║王祈安得勝一句。作麼生道。邊邦寧靜歸皇化。指日
J28nB218_p0640a10║功成奏凱歸。
J28nB218_p0640a11║福晉夫人。為慈母路太老夫人。賓天請上堂。師云。雪
J28nB218_p0640a12║映梅花春正陽。香山秀水渺茫茫。紅輪皎皎沉西去。
J28nB218_p0640a13║試問亡靈往那方。遂拈拄杖指龕云。向者裏脫略得
J28nB218_p0640a14║去。生亦非生。死亦非死。生死去來之機。澹雲點太青
J28nB218_p0640a15║之色。苦樂無依。聲色俱泯。三生罪業無明。當下冰消
J28nB218_p0640a16║瓦解。即證真常妙樂之地。非比尋常脫灑之天。其或
J28nB218_p0640a17║未然。山僧今日為徹空居士指箇路頭去也。爐煙初
J28nB218_p0640a18║發白。是汝轉身時。威音佛前動一機。箭疾衝開碧琉
J28nB218_p0640a19║璃。來向王宮開正眼。壽享椿年七十餘。回頭撒手渾
J28nB218_p0640a20║不顧。悟得心空及第處。泥連岸上進步深。性海波中
J28nB218_p0640a21║月一曲。復左右視云。乘此今辰般若力。獨踞蓮華香
J28nB218_p0640a22║藥窟。
J28nB218_p0640a23║秉拂上堂。僧問。鐘鳴鼓響即不問。陞堂句子作麼生。
J28nB218_p0640a24║師云。水澄孤月朗。進云。未陞時如何。師云。雲散碧天
J28nB218_p0640a25║斜。進云。當陽一句。蒙師指正。恁麼時如何。師云。薦取
J28nB218_p0640a26║鉤頭意。問他國風聲。即不問。獨坐虛堂事如何。師云。
J28nB218_p0640a27║白鷺下田千點雪。進云。雲消月現又作麼生。師云。黃
J28nB218_p0640a28║鸝上樹一枝花。問。千手大悲難摸索。且道是箇甚麼。
J28nB218_p0640a29║師云。是甚麼。僧喝。師云。錯。進云。當年龍女現珠證果。
J28nB218_p0640a30║今日學人證箇甚麼。師云。切忌妄想。僧豎拳。師打云。
J28nB218_p0640b01║錯。錯。問。攢花簇錦即不問。如何是親切一句。師云。你
J28nB218_p0640b02║問甚親切。僧豎拳。師打。問。木馬嘶風。即不問。如何是
J28nB218_p0640b03║鐵牛背上按乾坤。師云。劍去久矣。子方刻舟。進云。如
J28nB218_p0640b04║何是末後句。師云。三門騎佛殿。走入鼻孔裏。居士問。
J28nB218_p0640b05║如何是禪。師打。士喝。師復打云。今日風頭太硬。乃云。
J28nB218_p0640b06║棗紅茶綠。水碧山青。雲開萬里。佛日輝騰。真人無位。
J28nB218_p0640b07║越色超聲。於斯薦得非古非今。卓杖一喝云。喝下明
J28nB218_p0640b08║機。看破臨濟家風。棒頭廓徹。捉敗德山門戶。然雖如
J28nB218_p0640b09║是。棒喝向上有事。在眾中。若有箇頂[寧*頁]具眼。通身是
J28nB218_p0640b10║口的衲僧。出來道得拄杖子。禮拜有分設。或未然聆
J28nB218_p0640b11║上座。與諸人下箇註腳去也。朕兆以來。黑漆桶。承師
J28nB218_p0640b12║命。挂須彌峰。那吒八臂難遮掩。千眼大悲覷莫窮。擲
J28nB218_p0640b13║杖鼓掌。呵呵下座。
J28nB218_p0640b14║佛誕日上堂。拈香祝聖畢。師云。臥龍才奮迅。千里佚
J28nB218_p0640b15║翱翔。釋迦老子來也試出相見。僧問。皇宮降跡。鷲嶺
J28nB218_p0640b16║拈花即不問。玲瓏八面來時如何。師云。玉堂金馬無
J28nB218_p0640b17║人跨。香象雲間駕日輪。進云。海浪澄清龍已現。大家
J28nB218_p0640b18║鼓起漢江波。師云。高高峰頂立。深深海底行。進云。虛
J28nB218_p0640b19║空電閃乾坤白。無名山上發春雷。師云。領取鉤頭意。
J28nB218_p0640b20║休認定盤星。僧喝。師打云。者一棒也放汝不過。問。未。
J28nB218_p0640b21║陞座意旨如何。師云。日月不走乾坤黑。進云。陞後如
J28nB218_p0640b22║何。師云。處處香花映碧天。進云。當陽露出人天眼。酬
J28nB218_p0640b23║恩一句作麼生。師打云。人間無水不朝東。問。未離兜
J28nB218_p0640b24║率已降王宮。意旨如何。師云。掬水月在手。進云。未出
J28nB218_p0640b25║母胎度人已畢。因甚四十九年婆心。師云。弄花香滿
J28nB218_p0640b26║衣。進云。今古相去多少。師云。不隔一線。乃云。未降娑
J28nB218_p0640b27║婆已離兜率。未出母胎橫說豎說宇宙。雖舒無地安
J28nB218_p0640b28║著。今日撞入靜明。翻成一場絡索。雖無香湯浴沐。且
J28nB218_p0640b29║有笊籬木杓。大千沙界絕莖毛。火裏蓮華光爍爍。正
J28nB218_p0640b30║恁麼時。以何供養。驀拈拄杖作○云。單單惟有者箇。
J28nB218_p0640c01║復卓云。釋迦老子被山僧觸碎鼻孔。護痛不已。向拄
J28nB218_p0640c02║杖頭默默隱身而去。若知釋迦去處。便知我國安吳
J28nB218_p0640c03║公。捐貲布砌洪廠法筵。兼請登座舉揚箇事。且道功
J28nB218_p0640c04║圓果滿一句。作麼生。道。瓦礫翻成琉璃色。磚頭土塊
J28nB218_p0640c05║淨法身。古人道。舉一不得。舉二放過。一著落在第二。
J28nB218_p0640c06║遂擲拂子云。山僧落二了也。良久復鼓掌呵呵云。摘
J28nB218_p0640c07║楊花。摘楊花。
J28nB218_p0640c08║誕日上堂云。青天霹靂。沛然下雨。且道眾中有合水
J28nB218_p0640c09║和泥者麼。試出來道看。僧問。生前消息即不問。生後
J28nB218_p0640c10║真機請舉揚。師云。簸箕有唇。僧禮拜。師云。米跳不出。
J28nB218_p0640c11║問。覿面相呈。乞師痛棒。師云。棒頭有眼明如日。進云。
J28nB218_p0640c12║明明不覆藏。師云。要識真金火裏看。僧翹足。師打乃
J28nB218_p0640c13║云。神光不昧。萬古徽猷。入此門來莫存知解。如是生。
J28nB218_p0640c14║亦非生。死亦非死。虛空撲落地。露出靜明裏。與麼光
J28nB218_p0640c15║吞群象。氣絕諸塵。應用無窮。總不離八正當。恁麼時
J28nB218_p0640c16║一句。作麼生道。珍重聖恩何以報。萬年松上一枝藤。
J28nB218_p0640c17║下座。
J28nB218_p0640c18║癸卯元旦。哪嘛請住寶林禪院。
J28nB218_p0640c19║三門云。十方界闢解脫門。一回遊戲一回新。拖犁拽
J28nB218_p0640c20║耙無別事。須假兒孫腳下行。既然如是。只如聆上座。
J28nB218_p0640c21║到此作麼生。一片紅霞初出海。縱橫無礙遶乾坤。
J28nB218_p0640c22║佛殿云。虛空一具黃金像。獨露雄雄塵剎中。驀劄相
J28nB218_p0640c23║逢同水月。了無回互絕羅籠。既無回互。新長老。拜即
J28nB218_p0640c24║是不拜。即是撒下坐具云禮。
J28nB218_p0640c25║方丈云。入此虛空室。據此無畏床。魔佛與神天。都來
J28nB218_p0640c26║齊按過。咦。當臺寶鑑含諸象。萬古長輝無盡燈。
J28nB218_p0640c27║上堂拈香祝聖畢。斂衣敷坐。僧問。新提祖令意旨如
J28nB218_p0640c28║何。師云。趙州東壁挂葫蘆。進云。大地人來作麼煆煉。
J28nB218_p0640c29║師云。楖栗頭上火星飛。問。野雲籠萬壑。秋水洗長空。
J28nB218_p0640c30║如何是一簇破三關。師云。過也。僧擬議。師震威一喝。
J28nB218_p0641a01║乃云。夏末時臨剛正秋。十方諸佛降雲樓。儼然面目
J28nB218_p0641a02║剎塵現。遊戲神通拄杖頭。驀呈杖云。會麼喚作拄杖
J28nB218_p0641a03║子。便是十方諸佛。喚作十方諸佛。卻是拄杖子。道得
J28nB218_p0641a04║分明。山野與你作證。其或未然。木上座一狀領過。復
J28nB218_p0641a05║舉世尊。因普眼欲見普賢。乃至三度入定。遍觀三千
J28nB218_p0641a06║大千世界。覓普賢不能得見。而來白佛。佛云。汝但於
J28nB218_p0641a07║靜三昧中起一念便見普賢。普眼於是纔起一念。見
J28nB218_p0641a08║普賢向空中乘六牙白象。師顧左右云。且道見的是。
J28nB218_p0641a09║不見的是。若謂見。眼裏著沙。若謂不見。辜負己靈。三
J28nB218_p0641a10║箇奴郎喜氣佳。相逢慣弄玉琵琶。靜中三昧無都事。
J28nB218_p0641a11║添得遊人眼裏沙。
J28nB218_p0641a12║上堂。僧問。如何是父母未生前本來面目。師云。屋北
J28nB218_p0641a13║鹿獨宿。進云。如何是已生底。師云。溪西雞齊啼。問。撥
J28nB218_p0641a14║艸瞻風秖圖見性。如何是性。師云。殿角鴟吻嘶皓月。
J28nB218_p0641a15║進云。識得自性。了脫生死且道作麼生脫。師云。海底
J28nB218_p0641a16║波斯躍碧天。問。如何是賓中主。師豎拂子。進云。如何
J28nB218_p0641a17║是主中賓。師放下拂子。進云。賓主相見時如何。師震
J28nB218_p0641a18║威一喝乃云。蝸牛角上三千界。蟭螟眼裏四百洲。關
J28nB218_p0641a19║頭向上無餘事。碧蟬聲速露清秋。此四句內有一句。
J28nB218_p0641a20║非長短方圓。諸佛詮註不得。祖師提掇不起。拋下拂。
J28nB218_p0641a21║子云。且道是什麼。舉世尊因外道問。昨日說何法。世
J28nB218_p0641a22║尊云。說定法。外道云。今日說何法。世尊云。說不定法。
J28nB218_p0641a23║外道云。昨日定。今日因何說不定。師云。外道是無智
J28nB218_p0641a24║之人。被世尊欺瞞不少。昨日定直條無星秤。今日不
J28nB218_p0641a25║定八兩是半斤。與麼說話。還知寶林舌頭麼。喝一喝。
J28nB218_p0641a26║上堂云。第一義諦。了沒巴鼻。釋迦眼睛。達磨心髓。握
J28nB218_p0641a27║定乾坤。趙州道底恁麼提唱。孰敢相許。不惜眉毛通
J28nB218_p0641a28║箇消息。驀拈拄杖云。達磨來也。且道如何管待。無謂
J28nB218_p0641a29║寶林。無供養。滿盤羅列盡摩尼。
J28nB218_p0641a30║上堂云。佛以一音演說法。眾生隨類各得解。祖以一
J28nB218_p0641b01║音建法幢。立宗旨。寶林以此一音。痛下鍼錐。敲骨取
J28nB218_p0641b02║髓。星辰日月之所照。照此一音。萬象森羅之所彰。彰
J28nB218_p0641b03║此一音。風雲雷雨之所鳴。鳴此一音。諸佛之所證。證
J28nB218_p0641b04║此一音。眾生之所迷。迷此一音。乃至六道四生之所
J28nB218_p0641b05║轉。轉此一音。山僧之所說。說此一音。諸人之所聽。聽
J28nB218_p0641b06║此一音。遂震威一喝云。一音入百千萬億音。百千萬
J28nB218_p0641b07║億音入此一音。如何是一音。若將耳聽終難會。眼底
J28nB218_p0641b08║聞聲方始知。
J28nB218_p0641b09║ 住雲南府商山禪院
J28nB218_p0641b10║三門云。八萬四千陀羅尼門。都從者裏建立新長老。
J28nB218_p0641b11║到此施設一句作麼生道。廓徹圓通何所閡。縱橫瀟
J28nB218_p0641b12║灑透長安。便入。
J28nB218_p0641b13║佛殿云。處處撞頭磕額。塵塵體露全真。燈籠喜笑合
J28nB218_p0641b14║掌。露柱倒舞歌吟。且吟箇什麼。雲繞綠樹鳥聲碎。風
J28nB218_p0641b15║搖月殿獅琴鳴。
J28nB218_p0641b16║方丈據坐云。雙收雙放。佛祖家風。獨弄單提。衲僧作
J28nB218_p0641b17║用商山。今日據令去也。寶劍光寒浮逼逼。鐵眼銅睛
J28nB218_p0641b18║也皺眉。
J28nB218_p0641b19║上堂詣座前舉疏云。拈花面壁之旨。獅子輥毬之機
J28nB218_p0641b20║盡。此疏中漏逗了也。還欲山僧起模畫樣作麼。然雖
J28nB218_p0641b21║如是。閉門造車。出門合轍。讀畢。
J28nB218_p0641b22║指座云。堂堂露迥華王座。說甚威音寶月輪。不是老
J28nB218_p0641b23║儂多愛樂。一回登了一回新。遂白椎竟問。玄武山中
J28nB218_p0641b24║出異獸。商山風景更不同。杲日當空群迷盡。如何是
J28nB218_p0641b25║象王行處絕狐蹤。師云。鐵牛耕破黃金甸。進云。獅子
J28nB218_p0641b26║未行牙爪露哮吼。今古罕曾聞。師云。木馬嘶翻碧玉
J28nB218_p0641b27║池。進云。鐵牛不怕獅子吼。魅驚魄落野狐精。師云。幾
J28nB218_p0641b28║點梅花開欲盡。一枝紅杏占春先。進云。脫體全彰。隨
J28nB218_p0641b29║作用常轉吾宗正法輪。師云。雪覆千山孤峰不露。僧
J28nB218_p0641b30║喝。師云。好喝。乃云。雲散晴空正上堂。石頭瓦礫眼增。
J28nB218_p0641c01║光。山門佛殿呵呵笑。赤口金剛為舉揚。此四句內有
J28nB218_p0641c02║一字。有照有用。有縱有奪。檢點得出。自然當地瞥脫。
J28nB218_p0641c03║其或檢點不出。歷歷眼前錯過。諸佛覷之莫及。祖師
J28nB218_p0641c04║提掇不起。無端撞在商山手裏。不敢囊藏。被蓋八字。
J28nB218_p0641c05║打開當陽。拋出惟要諸人知箇下落。驀拈拂子向空
J28nB218_p0641c06║劃云。還知下落處麼。知則人人受用。不知世諦流布。
J28nB218_p0641c07║今日是我覺白主人。偕諸檀越於般若中。忽興一念
J28nB218_p0641c08║擺開。辣手將山僧拽在。曲彔床上激揚此事。應箇時
J28nB218_p0641c09║節。如何是應時及節的事。披煙策杖入[阿-可+虫]山。祖印高
J28nB218_p0641c10║懸萬象寒。嚼碎陽春歌白雲。東風吹綻一花鮮。復舉
J28nB218_p0641c11║趙州從殿上過。忽喚侍者一聲。者應諾。州云。好殿功
J28nB218_p0641c12║德者無對。師云。今日看來趙州也是望空啟告。欲覓
J28nB218_p0641c13║知音。侍者乘虛接響。爭奈後來無語。還有與侍者代
J28nB218_p0641c14║語者麼。若無。山僧為伊頌出首前應諾。後無對一殿
J28nB218_p0641c15║功德似瞌睡。覓箇知音不放光。依然打入奴家隊。葛
J28nB218_p0641c16║藤且止報恩一句如何道。以杖卓一卓云。將此身心
J28nB218_p0641c17║奉塵剎。是則名為報佛恩。
J28nB218_p0641c18║上堂師以杖作釣勢云。鉤頭香餌輕拋出。未審金鱗
J28nB218_p0641c19║何處來。時甸舒法弟問。太華山。夜月搖影。海風流極
J28nB218_p0641c20║底。無聲色如何。悉唱詶師云。五華峰頂頭正尾正。進
J28nB218_p0641c21║云。曙色未分人盡望。及乎天曉也尋常。師云。碧雞關
J28nB218_p0641c22║上七縱八橫。進云。者邊那邊聯穿卻。一句當陽半壁
J28nB218_p0641c23║滇。師云。橫挑日月。豎括乾坤。進云。任運虛空無量壽。
J28nB218_p0641c24║大家托出破沙盆。師云。舉手攀南斗。翻身倚北辰。進
J28nB218_p0641c25║云。與麼則呵佛罵祖去也。師云。出頭天外看。誰識我
J28nB218_p0641c26║般人。乃云。包天裹地揭出徽。猷體寂圓常不拘。明暗
J28nB218_p0641c27║頭頭顯示物。物全該越色超聲。離聞絕見。道有纖。塵
J28nB218_p0641c28║不立道無橫遍。十虛秖要當陽目。極貴在直下知歸。
J28nB218_p0641c29║所以道。一切聲聞辟支佛。所不能知。惟佛與佛乃能
J28nB218_p0641c30║知之。眾中有知者麼。如無。木上座與諸人透漏去也。
J28nB218_p0642a01║驀拈拄杖云。見麼。復卓一卓云。知麼。縱饒知見分明。
J28nB218_p0642a02║早已墮坑落塹。正當此際。非知非見。又且如何。江天
J28nB218_p0642a03║有月江天印。萬里無雲萬里寒。舉臨濟示眾云。赤肉
J28nB218_p0642a04║團上有一無位真人。常在汝等諸人面門出入。未證
J28nB218_p0642a05║據者看看時。有僧問。如何是無位真人。濟下繩床搊
J28nB218_p0642a06║住云。道道。僧擬議。濟托開云。無位真人是什麼乾屎
J28nB218_p0642a07║橛。師云。大小臨濟與麼拈弄也。是泥裏洗土塊。未為
J28nB218_p0642a08║奇特者。僧甚是氣概。一釣便上。總被臨濟舌頭換卻。
J28nB218_p0642a09║至今轉身吐氣不得。眾中有傍不甘的。轉得身吐得
J28nB218_p0642a10║氣。山僧亦要問你。喚什麼作無位真人。喝一喝云。無
J28nB218_p0642a11║位真人面目全。分明出入絕毫端。去來迅捷風千里。
J28nB218_p0642a12║萬古宗門正眼看。適纔舉也舉了。斷也斷了頌也頌
J28nB218_p0642a13║了。還知山僧與臨濟舌頭落處麼。明明用了一何物。
J28nB218_p0642a14║達者須知暗裏驚。
J28nB218_p0642a15║誕日上堂云。摩天日月輝今古。大道何曾有異。睹夜
J28nB218_p0642a16║半虛空撲落地。萬象長歌。森羅舞秘魔叉。禾山鼓。趙
J28nB218_p0642a17║州茶。雲門普甜者甜兮。苦者苦。爭似山僧二十五。復
J28nB218_p0642a18║鼓掌呵呵云。堪笑釋迦老子降生之時。指天指地周
J28nB218_p0642a19║行七步云。天上天下唯我獨尊。師云。者老漢手忙腳
J28nB218_p0642a20║亂。向無佛處稱尊。只知錐頭利。未見鑿頭方。 今
J28nB218_p0642a21║日山僧母難之辰。寄跡商山。閣中肩橫楖栗。驟步出
J28nB218_p0642a22║來。縱奪殺活。言未止於三句四句。且道。聆上座與世
J28nB218_p0642a23║尊同耶別耶。若謂同。釋迦老子即今在什麼處。若道
J28nB218_p0642a24║別。法無二相還委悉麼。設或未然。山僧不惜眉毛與
J28nB218_p0642a25║諸人通箇消息。擲下拂子云。珍重四恩何以報。萬年
J28nB218_p0642a26║松上一枝藤。舉臨濟辭黃檗。檗云。汝向什麼處去。濟
J28nB218_p0642a27║曰。不是河南便是河北。檗便打。濟約住與一掌。檗大
J28nB218_p0642a28║笑。喚侍者將先師禪板几案來。濟召侍者將火來。檗
J28nB218_p0642a29║云。汝但將去。以後坐卻天下人舌頭去在。師云。敢問
J28nB218_p0642a30║大眾。臨濟因甚麼。要燒卻黃檗禪板几案。試道看若。
J28nB218_p0642b01║道不出聽取一頌。男兒志氣出群孤。奚用禪板几案
J28nB218_p0642b02║塗。徹底了然無一物赤口元。來吞佛祖。喝一喝。
J28nB218_p0642b03║上堂登獅子座。展衲僧腳。為無所為。說無所說。關頭
J28nB218_p0642b04║撥轉。將錯就錯。即此奇人對眾相磕。朔風凜凜六花
J28nB218_p0642b05║飄。瑞起乾元地震搖。聽且無聲明歷歷。視之非狀體
J28nB218_p0642b06║昭昭。擬將物比奚相肖。兔角龜毛名亦逃。春令冬行
J28nB218_p0642b07║香襲襲。寒梅嶺上吐高高。五十一齡前底事。翛然脫
J28nB218_p0642b08║灑賣風騷。滿頭白雪穿嵒谷。縱有丹青難畫描。
J28nB218_p0642b09║監院副寺請上堂。師云。商山無別事。雙放雙收。疾須
J28nB218_p0642b10║彌。撞木鐘。海底吹鐵笛。趙州壁上挂葫蘆。秘魔嵒下
J28nB218_p0642b11║擒木戟。東邊向西觀。西首從東覷。賓主一喝分照用。
J28nB218_p0642b12║兩不立一。對無孔錘。要打天邊日。拈拄杖左右召云。
J28nB218_p0642b13║敢問大眾。且道如何是照的之旨。黑漆桶邊開正眼。
J28nB218_p0642b14║看取沖霄雙鳳兒。
J28nB218_p0642b15║退院上堂云。中秋節又是九月一。菊花香正開。
J28nB218_p0642b16║行人何太急。惟有木上座。豈受春秋逼夜半。木人穿
J28nB218_p0642b17║靴來天明。石女戴帽去住即。印去去。即印住往來。不
J28nB218_p0642b18║以相彼此印無心。所謂無邊剎境。自他不隔於毫端。
J28nB218_p0642b19║十世古今始終不離於當念。動若行雲。止猶谷神。遂
J28nB218_p0642b20║喝一喝。今日與麼告報。還知商山落處麼。若知老僧。
J28nB218_p0642b21║解下腰包。炊無米。飯煮木楂羹。與諸兄弟結冬。其或
J28nB218_p0642b22║未知。拄杖橫肩不顧人。直入千峰萬峰去。復偈云。數
J28nB218_p0642b23║年結構商山寺。瓦礫番成釋梵宮。今日功成何處去。
J28nB218_p0642b24║芙蓉劍閣弄清風。
J28nB218_p0642b25║昭覺首座。寮元旦秉拂上堂問。如何是紅爐中句子。
J28nB218_p0642b26║師云。風暖鳥聲啐。進云。如何是髑髏裏眼睛。師云。日
J28nB218_p0642b27║高花影重。進云。如何是枯木裏龍吟。師云。覿面為伊
J28nB218_p0642b28║通。問。年年歲歲與今朝。且道今朝事若何。師云。長松
J28nB218_p0642b29║千尺明如畫。進云。覿面一句作麼生道。師云。曲澗清
J28nB218_p0642b30║流儼似琴。問。元旦初貞。即不問的的相承事若何。師
J28nB218_p0642c01║云。木雞啼子夜。進云。恁麼則芙蓉城畔斬新令。萬里
J28nB218_p0642c02║謳歌一曲齊。師云。芻狗吠天明。進云。即今眉毛挂劍
J28nB218_p0642c03║又作麼生。師打。僧喝。師亦打乃云。太古雄風歷歷張。
J28nB218_p0642c04║彌隆宇宙露真常。時當元旦開昌運。天上人間共舉
J28nB218_p0642c05║揚。第一義諦輕漏泄。德山臨濟捉敗贓。木人搖動廣
J28nB218_p0642c06║長舌。說話無私濟大方。復舉青原思和尚問六祖。當
J28nB218_p0642c07║何所務。即不落階級。祖曰。汝曾作什麼來。思曰。聖諦
J28nB218_p0642c08║亦不為。祖曰。落何階級。思曰。聖諦尚不為。何階級之
J28nB218_p0642c09║有。祖曰。汝既如是。吾亦如是。善自護持。師云。檢點者
J28nB218_p0642c10║兩箇漢。大似將對行家。各持一口寶劍。向階級不立。
J28nB218_p0642c11║處平地喫交。沒些奇特。直如今日。秉拂陞堂。祝國一
J28nB218_p0642c12║句又作麼生。爐焚柏子無窮盡。願祝
J28nB218_p0642c13║皇圖萬萬年。
J28nB218_p0642c14║
J28nB218_p0642c15║
J28nB218_p0642c16║
J28nB218_p0642c17║
J28nB218_p0642c18║
J28nB218_p0642c19║
J28nB218_p0642c20║懶石聆禪師語錄卷第一
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院