選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首  頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經 第二十八冊 No. B208《古雪哲禪師語錄》
J28nB208_p0362c01║古雪哲禪師語錄卷十二
J28nB208_p0362c02║    嗣法門人傳我等編
J28nB208_p0362c03║  問荅機緣
J28nB208_p0362c04║僧問。如何是賓中賓。師云。十扣朱門九不開。如何是
J28nB208_p0362c05║賓中主。師云。滿身風雪又歸來。如何是主中賓。師云。
J28nB208_p0362c06║入門嬾睹妻兒面。如何是主中主。師云。撥盡寒爐一
J28nB208_p0362c07║夜灰。賓主已蒙師指示。向上宗乘事若何。師云。腳跟
J28nB208_p0362c08║下痛與三十棒。
J28nB208_p0362c09║問。如何是死句。師云。嘉州大象。陝府鐵牛。如何是活
J28nB208_p0362c10║句。師云。陝府鐵牛能哮吼。嘉州大象念摩訶。
J28nB208_p0362c11║問。杲日當空。無所不照。為甚者邊有。那邊無。師云。闍
J28nB208_p0362c12║黎且莫認影。
J28nB208_p0362c13║問。如何是藏身處沒蹤跡。師云。月落潭無影。如何是
J28nB208_p0362c14║沒蹤跡處莫藏身。師云。雲生山有衣。
J28nB208_p0362c15║問。趙州道。佛之一字。吾不喜聞。是如何。師云。一翳在
J28nB208_p0362c16║眼。空華亂墜。
J28nB208_p0362c17║問。法身畢竟是有相。是無相。師云。背陰山子向陽多。
J28nB208_p0362c18║問。丹霞燒木佛。意旨如何。師云。因風吹火。用力不多。
J28nB208_p0362c19║院主眉鬚落又作麼生。師云。不因夜來雁。爭見海門
J28nB208_p0362c20║秋。
J28nB208_p0362c21║問。如何是收。師云。笛樓霜夜月。如何是放。師云。玉殿
J28nB208_p0362c22║笑春風。如何是收中放。師云。池暖冰先化。如何是放
J28nB208_p0362c23║中收。師云。菊敷天漸寒。
J28nB208_p0362c24║問。如何是本來面目。師云。階前石磉盤。僧禮拜。師云。
J28nB208_p0362c25║看看。磉盤動也。
J28nB208_p0362c26║問。如何是應無所住而生其心。師云。八角磨盤空裏
J28nB208_p0362c27║走。
J28nB208_p0362c28║僧呈偈。有寒潭不是養龍窩之句。師問。即今龍在甚
J28nB208_p0362c29║麼處。僧便喝。師云。好一喝。僧擬議。師便打。云。某甲以
J28nB208_p0362c30║良久對。師云。寒潭不是養龍窩。僧禮拜。
J28nB208_p0363a01║問。正睡著時。無夢無想。無見無聞。如何是大用現前
J28nB208_p0363a02║底句。師云。行到水窮處。坐看雲起時。
J28nB208_p0363a03║山子均可二居士遊羅漢壇歸。師問。羅漢將何款待
J28nB208_p0363a04║二公。士無語。師代云。滿谷白雲。一天風月。
J28nB208_p0363a05║居士問。依經解義。三世佛冤。離經一字。即同魔說。畢
J28nB208_p0363a06║竟如何。師云。居士喚甚麼作經。云。穿衣喫飯。師云。錯。
J28nB208_p0363a07║後有僧問。如何是經。師云。一字不著畫。
J28nB208_p0363a08║問。父母未生前。請師道一句。師云。明月正當空。云。不
J28nB208_p0363a09║會。師云。片雲迷遠岫。
J28nB208_p0363a10║雲津楊孝廉問。達摩面壁。意旨如何。師云。倚天長劍
J28nB208_p0363a11║逼人寒。云。雲門道廿七又作麼生。師云。多年曆日。云。
J28nB208_p0363a12║人人有箇不滅真性。未審在甚麼處。師便打。
J28nB208_p0363a13║僧箍桶次。師問。參禪須要打破漆桶。你為甚麼卻箍
J28nB208_p0363a14║起。云。有時恁麼。有時不恁麼。師不肯。乃代云。且圖大
J28nB208_p0363a15║家受用。
J28nB208_p0363a16║僧請益唐玄宗斬畫像因緣。師云。你試道看。云。惱亂
J28nB208_p0363a17║春風卒未休。師云。山僧即不然。云。師意如何。師云。金
J28nB208_p0363a18║風吹一葉。萬樹盡皆秋。
J28nB208_p0363a19║問。久嚮西山一日出一馬蹄金。特來借些用。師便掌。
J28nB208_p0363a20║云。謝布施。師云。你作麼生用。僧無語。師復掌云。死漢。
J28nB208_p0363a21║師問麟上座云。麒麟為甚麼祇有一隻角。云。築著磕
J28nB208_p0363a22║著。師不肯。乃代云。唯我獨尊。
J28nB208_p0363a23║無念教道人參。師問。莫謂無心云是道。無心猶隔一
J28nB208_p0363a24║重關。且道是那一重關。道人無語。師代云。富嫌千口
J28nB208_p0363a25║少。
J28nB208_p0363a26║師問眾。露柱舞春風。是第幾機。眾無語。師代云。淡煙
J28nB208_p0363a27║籠碧岫。細雨溼蒼苔。
J28nB208_p0363a28║問。如何是本來面。師云。爛泥團。云。擊碎後如何。師云。
J28nB208_p0363a29║你向甚處下手。僧擬議。師便打。
J28nB208_p0363a30║甘行者做稻場次。問。如何是道場。師云。寸艸不生。
J28nB208_p0363b01║問。南泉斬貓。意旨如何。師云。萬象森羅盡陸沉。趙州
J28nB208_p0363b02║戴艸鞋出。又作麼生。師云。山盡疑休去。峰高又起來。
J28nB208_p0363b03║問。萬法歸一。一歸何處。師云。紅爐飛片雪。
J28nB208_p0363b04║師一日至養牛窩看終南上座。因問。牛作麼生養。云。
J28nB208_p0363b05║請大師道。師云。遇茶喫茶。遇飯喫飯。云。弟子持觀音
J28nB208_p0363b06║經。常疑一段義。經中道。若有罪。若無罪。杻械枷鎖。撿
J28nB208_p0363b07║繫其身。有罪且置。無罪為甚麼也撿繫其身。師云。臥
J28nB208_p0363b08║龍最怖碧潭清。云。此是禪機。未審教意作麼生。師云。
J28nB208_p0363b09║自有三乘座主在。
J28nB208_p0363b10║問。不離當念時如何。師云。猢猻繫露柱。
J28nB208_p0363b11║居士問。弟子做工夫。有時祇要殺人。是如何。師云。試
J28nB208_p0363b12║借刀看。士擬議。師便打。
J28nB208_p0363b13║問。弟子紅塵中人。未審還做得此事不。師云。甚麼事。
J28nB208_p0363b14║云。本分事。師云。何用更做。云。如何是萬象之中獨露
J28nB208_p0363b15║身。師云。火裏鐵牛行。
J28nB208_p0363b16║問。圜通拄杖即不問。如何是天童法乳。師便打。云。大
J28nB208_p0363b17║師原來作者樣見解。師云。你又作麼生。僧便喝。師復
J28nB208_p0363b18║打云。你原來也作者樣見解。又問。百丈再參。意旨如
J28nB208_p0363b19║何。師云。大洋海底火燒天。云。恁麼則木人驟步上台
J28nB208_p0363b20║巔。師云。且喜沒交涉。云。法燈道。他家自有兒孫在。意
J28nB208_p0363b21║作麼生。師云。家無小使。不成君子。云。某甲從今向異
J28nB208_p0363b22║煩中行去也。師云。放汝三十棒。僧禮拜。
J28nB208_p0363b23║師問一老宿。聖凡兩絕底人。因甚牽犁抴耙。云。種田
J28nB208_p0363b24║博飯家常事。師云。不是飽參人不知。云。請大師代語。
J28nB208_p0363b25║師云。不風流處也風流。
J28nB208_p0363b26║問。古人云。你若坐。我須立。你若立。我須坐。意旨如何。
J28nB208_p0363b27║師云。賓主歷然。云。除卻賓主。又作麼生。師云。切忌向
J28nB208_p0363b28║鬼堀裏作活計。
J28nB208_p0363b29║問。如何是祖師西來意。師云。夜深天寒。明早向汝道。
J28nB208_p0363b30║問。如何是衲衣下事。師云。炎天不著褲。如何是法身。
J28nB208_p0363c01║師云。皮裏骨。
J28nB208_p0363c02║埋菴師舉洞山好佛。祇是無光話問。師作麼生。師云。
J28nB208_p0363c03║爛泥中有刺。云。還在羅山分上。洞山分上。師便掌。云。
J28nB208_p0363c04║未在。更道。師又掌。菴亦掌。師云。你者掌落在甚麼處。
J28nB208_p0363c05║云。爛泥中有刺。師云。且喜放光也。
J28nB208_p0363c06║問。如何是諸佛出身處。師云。搕[打-丁+(天/韭)]堆頭。熏風自南來
J28nB208_p0363c07║又作麼生。師云。舌拄上齶。
J28nB208_p0363c08║問。熏風自南來。殿閣生微涼。意旨如何。時值版鳴。師
J28nB208_p0363c09║云。山僧騎佛殿。過齋堂去也。僧欣然作禮。
J28nB208_p0363c10║問。猛虎以肉為命。為甚不食其子。師云。石筍暗抽條。
J28nB208_p0363c11║如何是虎子。師云。眼橫鼻直。
J28nB208_p0363c12║問。如何是五家宗旨。師云。姑蘇城外寒山寺。黃鶴樓
J28nB208_p0363c13║前鸚鵡洲。如何是第一玄。師云。夜半金烏掌上圜。如
J28nB208_p0363c14║何是第二玄。師云。紅爐釣得赤鮹還。如何是第三玄。
J28nB208_p0363c15║師云。胡僧雙耳帶金環。如何是第一要。師云。鐵錘無
J28nB208_p0363c16║孔竅。如何是第二要。師云。孤雁鳴煙島。如何是第三
J28nB208_p0363c17║要。師云。拾得遇寒山。拍手呵呵笑。三玄三要蒙師指。
J28nB208_p0363c18║一句全該事若何。師云。一棒一條痕。一掌一握血。云。
J28nB208_p0363c19║祇如天童三峰。臨濟的嗣。因甚舉揚宗旨。各各不同。
J28nB208_p0363c20║師云。師子咬人。韓盧逐塊。僧鼓掌三下便行。師隨後
J28nB208_p0363c21║打三棒。
J28nB208_p0363c22║埒彝姜孝廉和亮公洞詩。有法界威光從此徹之句。
J28nB208_p0363c23║師云。如何是法界威光。云。請大師道。師云。覿面不曾
J28nB208_p0363c24║藏。
J28nB208_p0363c25║問。如何是正眼。師云。金州漆。師復問僧。如何是正眼。
J28nB208_p0363c26║云。爍破乾坤絕點塵。師指階前石云。者箇喚作甚麼。
J28nB208_p0363c27║云。石頭。師云。又道絕點塵。
J28nB208_p0363c28║問。牛頭未見四祖時如何。師云。茅屋畫麟門。見後如
J28nB208_p0363c29║何。師云。懸崖生石耳。
J28nB208_p0363c30║師一日至園中問僧。諸法真實相。不生亦不滅。如何
J28nB208_p0364a01║是真實相。僧舉菜葉。師云。如蟲蝕木。
J28nB208_p0364a02║僧禮辭。師問。那裏去。云。某甲受業師已歸空。師云。空
J28nB208_p0364a03║歸何所。僧無語。師便打。
J28nB208_p0364a04║僧舉汾陽頌。古云。一般叩齒叢林異。出院韓公始得
J28nB208_p0364a05║閒。師問。首座出院。因甚韓公得閒。云。不會。請和尚指
J28nB208_p0364a06║示。師云。斬艸蛇頭落。
J28nB208_p0364a07║新到參。師問。擔囊負缽。來何所求。云。並無所求。師云。
J28nB208_p0364a08║既無所求。來作何事。云。自己亦不少。師云。將出你不
J28nB208_p0364a09║少底來看。僧一喝。師便打。
J28nB208_p0364a10║問。既是金剛經。為甚被蟲蛀破。師云。若不蛀破。爭見
J28nB208_p0364a11║金剛。
J28nB208_p0364a12║師垂問。遍體綾羅非是衲僧行徑。寸絲不挂未為作
J28nB208_p0364a13║者風規。離此二途。轉得一機相契。山僧與伊一腰褌。
J28nB208_p0364a14║一僧云。掬水月在手。弄華香滿衣。師便與。
J28nB208_p0364a15║師問僧。狗子無佛性話。作麼生會。云。趙州何曾有此
J28nB208_p0364a16║語。師云。你甚處見趙州。僧擬議。師便打。
J28nB208_p0364a17║問。四賓主還有分別也無。師云。榑桑夜半日頭紅。如
J28nB208_p0364a18║何是賓中賓。師云。盡日尋春不見春。如何是賓中主。
J28nB208_p0364a19║師云。芒鞋蹋破嶺頭雲。如何是主中賓。師云。歸來笑
J28nB208_p0364a20║捏梅華嗅。如何是主中主。師云。春到枝頭已十分。云。
J28nB208_p0364a21║除卻賓主。還有向上事也無。師便打。
J28nB208_p0364a22║師問僧。一向作甚麼。云。學法華經。師云。經中道。今佛
J28nB208_p0364a23║放光明。助發實相義。如何是實相。僧無語。師顧春侍
J28nB208_p0364a24║者云。你道如何是實相。云。今日肩頭疼。師休去。
J28nB208_p0364a25║四僧參。師云。同行耶。云。不同。師云。既是不同行。為甚
J28nB208_p0364a26║卻同到。云。一箇鼻子。兩孔出氣。師云。有箇無鼻孔漢。
J28nB208_p0364a27║汝還知麼。僧無語。師便打。復問。汝從那裏來。云。廬山
J28nB208_p0364a28║來。師云。五老峰為甚倒卻。僧無語。師云。謾我。
J28nB208_p0364a29║師問僧。撥艸瞻風。祇圖見性。即今性在甚麼處。云。不
J28nB208_p0364a30║離方寸間。師云。方寸敗壞時如何。僧無語。旁僧云。遍
J28nB208_p0364b01║界不曾藏。師舉桮云。者箇喚作甚麼。云。喚作一物即
J28nB208_p0364b02║不中。師云。世尊拈華又作麼生。云。不會。師云。又道遍
J28nB208_p0364b03║界不曾藏。
J28nB208_p0364b04║實際參。師問。如何是實際。云。綿密不通風。師云。你那
J28nB208_p0364b05║裏得者消息。云。曾經霜雪苦。師云。腳跟下親切道一
J28nB208_p0364b06║句看。云。步步蹋實地。師云。好與三十棒。
J28nB208_p0364b07║誦戒次。師問。經中道。若遇餓虎狼師子一切餓鬼。悉
J28nB208_p0364b08║應舍身肉手足而供養之。然後一一次第為說正法。
J28nB208_p0364b09║既是身肉手足都舍了。又將甚麼說法。僧云。皮膚脫
J28nB208_p0364b10║落盡。唯有一真實。師云。如何是一真實。云。遍界不曾
J28nB208_p0364b11║藏。師休去。
J28nB208_p0364b12║問。那吒太子析肉還母。析骨還父。乃現本身。為父母
J28nB208_p0364b13║說法。未審如何是本身。師云。片葉飄庭際。西風萬里
J28nB208_p0364b14║秋。
J28nB208_p0364b15║茶次。問。用處不換機。請師速道。師云。者箇是瓜子。
J28nB208_p0364b16║洞山專使馳書至。師啟緘。見書中云。祖道垂秋。法多
J28nB208_p0364b17║姦弊。遂問專使。祇如法中姦獘。作麼生除得。云。不會。
J28nB208_p0364b18║師云。你問我。與你道。云。某甲不會問。師云。舉話也不
J28nB208_p0364b19║會。使禮拜。師打云。且喜姦獘已除了也。
J28nB208_p0364b20║僧參。師問。那裏來。云。東山來。師云。在東山作甚麼。云。
J28nB208_p0364b21║作書記。師以如意打圜相云。者箇是甚麼字。云。不識。
J28nB208_p0364b22║師云。者箇字也不識。如何作得書記。僧禮拜。師便打。
J28nB208_p0364b23║師落堂垂問。衣裏有珠即不問。堂中無佛時如何。一
J28nB208_p0364b24║僧云。天上天下。一僧從東過西。從西過東。師不諾。歸
J28nB208_p0364b25║方丈。問春侍者。你作麼生會。云。我者裏容他不得。師
J28nB208_p0364b26║休去。
J28nB208_p0364b27║問。千里特來呈舊面。請師方便一提攜。師云。新羅原
J28nB208_p0364b28║在海門東。云。恁麼則相逢無主伴。萬里絕塵埃。師云。
J28nB208_p0364b29║莫將魚目作明珠。
J28nB208_p0364b30║師一晚落堂。隨眾坐香畢。起身繞堂一匝。豎起如意
J28nB208_p0364c01║云。祇者是。便出。次日有僧進方丈云。承師有言。祇者
J28nB208_p0364c02║是未審是箇甚麼。師便打。
J28nB208_p0364c03║師入堂。見一僧經行。師云。眾人皆睡。你為甚在者裏
J28nB208_p0364c04║打之繞。云。放不過。師云。放不過底是甚麼。云。此事。師
J28nB208_p0364c05║云。如何是此事。僧擬開口。師便打。僧禮拜。師又打。
J28nB208_p0364c06║一僧胡跪佛前。師云。更深夜靜。跪在者裏做甚麼。云。
J28nB208_p0364c07║遣昏沉不開。師云。你即今不昏沉。也在者裏做甚麼。
J28nB208_p0364c08║僧無語。師打云。何得話頭都忘卻。
J28nB208_p0364c09║春日大雪次。師垂問。但得雪消去。自然春到來。即今
J28nB208_p0364c10║春已到。為甚雪轉深。一僧云。竹密不妨流水過。一云。
J28nB208_p0364c11║官嫌千口少。師皆不諾。一云。不妨錦上更鋪華。師深
J28nB208_p0364c12║喜之。
J28nB208_p0364c13║問。入門須辦主。端的請師分。師云。子規啼處百華香。
J28nB208_p0364c14║辦後如何。師云。大地盡皆春。
J28nB208_p0364c15║德侍者作禮。拈兩條坐具。師云。別人祇是一箇。你為
J28nB208_p0364c16║甚卻有兩箇。云。和尚莫作兩箇會。師云。你又作麼生。
J28nB208_p0364c17║者擲下一具。師云。依舊是兩箇。
J28nB208_p0364c18║問。弟子工夫。聲未絕。師便掌。僧擬進語。師連掌云。者
J28nB208_p0364c19║漆桶。有甚麼屎工夫。快拈大棒來。僧便走。
J28nB208_p0364c20║師有偈云。泥不濁兮水不清。獨清須是解騎聲。因問
J28nB208_p0364c21║眾。聲作麼生騎。一僧云。試聽檐頭水。點點滴舊痕。師
J28nB208_p0364c22║云。忽遇天晴時如何。云。舊痕猶在。師云。癩馬繫枯樁。
J28nB208_p0364c23║又僧請代。師云。常憶江南三月裏。鷓鴣啼處百華香。
J28nB208_p0364c24║誦戒次。師垂問。經中道。一切地水是我先身。一切火
J28nB208_p0364c25║風是我本體。圜覺又道。一切眾生妄認四大為自身
J28nB208_p0364c26║相。者裏合作麼生體會。一僧云。達得真常理。身心合
J28nB208_p0364c27║太虛。師云。如何是真常理。僧下語不契。因請代。師云。
J28nB208_p0364c28║地水火風。
J28nB208_p0364c29║問。承師有言。拈得翠巖無柄杓。卻是曹谿古缽盂。如
J28nB208_p0364c30║何是古缽盂。師便打。云。因甚無柄。師云。無汝摸索處。
J28nB208_p0365a01║云。恁麼則世出世間希有事。顯發須憑過量人。便禮
J28nB208_p0365a02║拜。師與一蹋云。者箇是甚麼。云。好一腳。師云。亂道。
J28nB208_p0365a03║問。弟子領了話頭兩年。並無得力處。乞師指示。師云。
J28nB208_p0365a04║你當初將甚麼去領話頭。云。某甲愚蠢。望垂慈悲。師
J28nB208_p0365a05║打云。者箇元不愚。僧復求話頭。師云。更嫌缽盂無柄
J28nB208_p0365a06║那。
J28nB208_p0365a07║僧患癤。師問僧。如何是金剛不壞身。云。密密清楚悄
J28nB208_p0365a08║然機。師云。未在。僧理前問。師云。臀邊一箇大癤兒。
J28nB208_p0365a09║周思永居士問。本來無▆物。教弟子如何究心。師云。
J28nB208_p0365a10║剎竿頭上舞三臺。士沈▆。師云。會麼。云。說得即不是。
J28nB208_p0365a11║師云。道火何曾燒著口。
J28nB208_p0365a12║問。如何得超終始之患。師云。那邊不坐空王殿。爭肯
J28nB208_p0365a13║耘田向日輪。
J28nB208_p0365a14║問。如何是門裏出身易。師云。低頭不見地。如何是身
J28nB208_p0365a15║裏出門難。師云。春色滿江南。如何是回互。師云。上無
J28nB208_p0365a16║衫。下無褲。如何是不回互。師云。鳥自啼。華自吐。
J28nB208_p0365a17║秀才問。如何是法身。師云。鬚髮白如銀。云。死了燒了。
J28nB208_p0365a18║畢竟向甚處相見。師云。待山僧有舌頭。即向汝道。
J28nB208_p0365a19║問。如何是不住於相而行布施。師云。十二處忘閒影
J28nB208_p0365a20║響。三千界放淨光明。
J28nB208_p0365a21║天童和尚忌日。師垂問。今日是先師十週忌。若道先
J28nB208_p0365a22║師已滅度。是謗先師。若道先師未滅度。亦是謗先師。
J28nB208_p0365a23║作麼生得不謗去。一僧云。離此二途。請師別道。師便
J28nB208_p0365a24║打。僧歸位。師云。何不進語。云。箇箇飽齁齁。師云。直須
J28nB208_p0365a25║吐卻。又僧云。有相皆不是。無相亦非真。識得天童面。
J28nB208_p0365a26║七月七立春。師云。你那裏卜度得來。云。和尚不妨疑
J28nB208_p0365a27║著。師云。我疑且置。闍黎又作麼生。僧便喝。師便打。
J28nB208_p0365a28║師一晚落堂。連聲云。了了見無一物。一僧云。山河大
J28nB208_p0365a29║地[漸/耳]。師便出堂。
J28nB208_p0365a30║一晚落堂。舉子湖半夜入堂喊云。有賊。你們快些起
J28nB208_p0365b01║來。一僧纔出。湖便擒住云。賊在者裏了。僧云。不是。湖
J28nB208_p0365b02║云。是到是。祇是你不肯承當。師云。子湖老漢可謂射
J28nB208_p0365b03║虎不真。徒勞沒羽。翠巖堂中莫有真賊麼。一僧云。一
J28nB208_p0365b04║場敗闕。師云。是者僧敗闕。是子湖敗闕。僧復云。敗闕。
J28nB208_p0365b05║師打云。卻是你敗闕。
J28nB208_p0365b06║問。把住在者裏。無纖毫異念時如何。師云。猢猻繫露
J28nB208_p0365b07║柱。僧沈吟。師打云。繫殺了也。
J28nB208_p0365b08║問。一念不生。前後際斷時如何。師云。你曾作甚麼來。
J28nB208_p0365b09║云。天上天下。唯我獨尊。師云。那箇是獨尊底。僧豎指。
J28nB208_p0365b10║師便打。
J28nB208_p0365b11║僧呈偈。有萬象森羅露真容之句。師問。如何是真容。
J28nB208_p0365b12║云。雪後始知松柏操。師云。松柏亦是萬象。畢竟如何
J28nB208_p0365b13║是真容。云。全機獨露。師云。露後如何。云。法外無心。師
J28nB208_p0365b14║便打。
J28nB208_p0365b15║問。盡夜貓兒腳不停時如何。師云。亂走作麼。云。還許
J28nB208_p0365b16║他捉鼠也無。師云。不許。云。為甚不許。師云。無你著力
J28nB208_p0365b17║處。
J28nB208_p0365b18║問。燿古騰今即不問。天翻地覆時如何。師云。待虛空
J28nB208_p0365b19║粉碎。來向汝道。云。粉碎後如何。師云。燿古騰今。云。既
J28nB208_p0365b20║是燿古騰今。為甚麼要虛空粉碎。師云。不因夜來雁。
J28nB208_p0365b21║爭見海門秋。
J28nB208_p0365b22║問。疑情頓發時如何。師云。萬里一條鐵。云。本來成現
J28nB208_p0365b23║事。何故最難明。師云。演若迷頭心自狂。
J28nB208_p0365b24║新到參。師云。隨喜耶。求住耶。云。悉憑和尚。師云。不許
J28nB208_p0365b25║住。不許去。僧無語。知客云。謝和尚安單。師休去。
J28nB208_p0365b26║問。學人上來。請師賜棒。師云。不打死漢。
J28nB208_p0365b27║問。二六時中。如貓捕鼠。為甚不知安身立命處。師云。
J28nB208_p0365b28║老鼠已走卻了也。僧佇思。師打云。向道走卻了。又思
J28nB208_p0365b29║量箇甚麼。
J28nB208_p0365b30║問。學人初到此間。乞師指示。師云。何時到此間。云。去
J28nB208_p0365c01║年到。師云。到即不點。云。乞師指示。師打云。又說去年
J28nB208_p0365c02║到。
J28nB208_p0365c03║師問僧。如何是無位真人。云。千聖不識。師云。無位真
J28nB208_p0365c04║人還有身也無。云。掬水月在手。弄華香滿衣。師云。前
J28nB208_p0365c05║三三。後三三。又作麼生。僧擬議。師便打。
J28nB208_p0365c06║問。東山水上行。意旨如何。師云。牛頭尾上安。云。殿閣
J28nB208_p0365c07║生微涼。又作麼生。師云。前三三。後三三。云。如何是諸
J28nB208_p0365c08║佛出身處。師便打。
J28nB208_p0365c09║問。昔日聞風。今朝覿面。覿面一句請師分付。師云。棒
J28nB208_p0365c10║打石人頭。
J28nB208_p0365c11║問。人人腳跟點地。各各鼻孔遼天。因甚有凡有聖。師
J28nB208_p0365c12║云。但得不亡羊。何須泣歧路。云。兩頭俱不涉。一劍倚
J28nB208_p0365c13║天寒。師云。你劍在甚麼處。云。拄杖邊薦取。師打云。何
J28nB208_p0365c14║曾夢見。
J28nB208_p0365c15║師一晚垂問。白日青天即不問你。三更半夜道將一
J28nB208_p0365c16║句來。眾無語。師代云。眼似眉毛。
J28nB208_p0365c17║師垂問。懸崖撒手自肯承當。絕後再穌欺君不得。絕
J28nB208_p0365c18║後再穌即且置。如何是縣崖撒手底句。眾無語。師代
J28nB208_p0365c19║云。阿。
J28nB208_p0365c20║師因題天童先和尚贊云。我雖腳下兒。自慚百不像。
J28nB208_p0365c21║乃問眾。既是百不像。爭做得他家兒孫。一僧云。曹谿
J28nB208_p0365c22║波浪如相似。無限平人被陸沈。
J28nB208_p0365c23║二僧參。師問。那裏來。云。百丈。師云。時中如何用心。云。
J28nB208_p0365c24║看念佛是誰。師云。不念佛底是誰。云。不會。師云。不會
J28nB208_p0365c25║底又是誰。云。不會。不會。師打云。直饒你不會。也未免
J28nB208_p0365c26║喫山僧手裏棒。又問次僧。你到者裏做甚麼。僧默然。
J28nB208_p0365c27║師云。禪和不開口。諸佛難下手。山僧卻下得手。便打。
J28nB208_p0365c28║獨尊上座為師慶壽請上堂。師問。教中道。本來無有
J28nB208_p0365c29║世界眾生。因妄有生。既是妄生。何足稱慶。一僧云。移
J28nB208_p0365c30║華兼蝶至。買石得雲饒。師休去。
J28nB208_p0366a01║問。圓通不開生藥舖。單單祇賣死貓頭。如何是死貓
J28nB208_p0366a02║頭。師云。黃連甘艸。云。不會。師云。抴出死貓著。
J28nB208_p0366a03║徐居士問。學人登山涉水。請師弘法。為甚麼不允。師
J28nB208_p0366a04║云。從來不出戶。進云。大唐險峻。不比翠巖。馬大師到
J28nB208_p0366a05║此出手不得。未審和尚如何出手。師云。已踏殺天下
J28nB208_p0366a06║人了也。進云。色身朽壞。如何是堅固法身。師云。水綠
J28nB208_p0366a07║山青。士云。暗點飛龍馬。艸裏出頭來。橫行三界外。萬
J28nB208_p0366a08║古絕塵埃。師云。夢裏惺惺。士禮拜。
J28nB208_p0366a09║問。師子是百獸之王。為甚被文殊騎。師云。水流濕。火
J28nB208_p0366a10║就燥。
J28nB208_p0366a11║問。春雪冬雪俱不問。如何是古雪。師云。一條界破青
J28nB208_p0366a12║山色。
J28nB208_p0366a13║問。春日溫。夏日熱。未審佛日如何。師云。春溫夏熱。
J28nB208_p0366a14║澹庵莊內翰問。無生之體在什麼處。師云。不離動用。
J28nB208_p0366a15║間又云。見性成佛。畢竟性在何處。師舉茶桮云。見麼。
J28nB208_p0366a16║莊云。信手拈來。頭頭是道。師云。祇如南泉斬貓。又作
J28nB208_p0366a17║麼生。莊云。請師道破。師云。推倒西山。即向居士道。莊
J28nB208_p0366a18║罔措。通夕不寐。次晨師問。昨夜公案作麼生。莊云。虛
J28nB208_p0366a19║空粉碎。一切不留。師休云。
J28nB208_p0366a20║師問觀首座。泗▆大聖因甚在揚州出現。觀云。無鬚
J28nB208_p0366a21║鎖子兩頭搖。又問蓮首座。蓮云。有利無利。不離行市。
J28nB208_p0366a22║又問一僧。僧云。南山起雲。北山下雨。師云。不是。不是。
J28nB208_p0366a23║師落堂。問僧。整日整夜者樣走。為甚踏不著自家田
J28nB208_p0366a24║地。僧云。無下足處。師云。如何是自家田地。僧云。踏著
J28nB208_p0366a25║即禍生。師休去。
J28nB208_p0366a26║師一日問僧。喚作竹篦則觸。不喚作竹篦則背。畢竟
J28nB208_p0366a27║喚作甚麼。僧云。某甲喚作無根樹。師云。如何是無根
J28nB208_p0366a28║樹。僧云。從來不開丫。師云。我道春至便開華。
J28nB208_p0366a29║師問僧。如何是如如體。僧云。衣寶不曾藏。師云。卸卻
J28nB208_p0366a30║衣時。寶在何處。僧云。舟行岸不移。師云。如何是真實
J28nB208_p0366b01║相。僧云。門外缽盂今古傳。師云。好與三十棒。
J28nB208_p0366b02║師問僧。黃檗為甚打臨濟三頓棒。僧云。直至如今痛
J28nB208_p0366b03║未休。師云。臨濟死去多少年。為甚至今猶痛。僧云。阿
J28nB208_p0366b04║耶耶。師便打。
J28nB208_p0366b05║  垂問
J28nB208_p0366b06║釋迦峰峻。洪井源深。畢竟是誰親到。
J28nB208_p0366b07║石鐘石磬。晝夜諠闐。因甚不聞其聲。
J28nB208_p0366b08║團圞一缽。常在目前。因甚拈掇不起。
J28nB208_p0366b09║果熟香飄。大家共享。為甚雷偏護橘。
J28nB208_p0366b10║  入室
J28nB208_p0366b11║師問僧。大顛打首座。意旨如何。云。倚勢欺人。師云。晝
J28nB208_p0366b12║夜一百八。又作麼生。云。切忌當頭道著。師云。一般叩
J28nB208_p0366b13║齒。為甚擯出首座。云。若不擯出。爭得文公悟去。師云。
J28nB208_p0366b14║忽若問你春秋多少。又作麼生。云。向道今年四十一。
J28nB208_p0366b15║師云。何異流俗阿師。云。一任分別。師云。爭奈文公何。
J28nB208_p0366b16║問僧。一口吸盡西江。玉浪復從何起。云。沒溺天下人。
J28nB208_p0366b17║師云。溺即不無。浪從何發。云。好箇問頭。師云。青州布
J28nB208_p0366b18║衫又作麼生。云。是甚閒家具。師云。如何是下載清風。
J28nB208_p0366b19║云。朔風凜凜骨毛寒。師云。未在。且去。
J28nB208_p0366b20║問僧。如何是涅槃心。云。大地無寸土。如何是差別智。
J28nB208_p0366b21║云。萬派皆歸海。前三三。後三三又作麼生。僧擬議。師
J28nB208_p0366b22║便打。
J28nB208_p0366b23║問僧。你向來用底火杈呈似山僧看。僧豎指。師云。道
J28nB208_p0366b24║得也杈下死。道不得也杈下死。道不得且置。道得為
J28nB208_p0366b25║甚也杈下死。云。知恩者少。負恩者多。師云。祕魔老漢
J28nB208_p0366b26║即今在甚麼處。云。作麼。師云。者是祕魔底奴子。如何
J28nB208_p0366b27║是祕魔底正主。僧禮拜。師云。更參三十年。
J28nB208_p0366b28║問僧。庭前柏樹子。意旨如何。云。盡大地風颯颯。師云。
J28nB208_p0366b29║先師無此語。又作麼生。云。用處最親切。師云。懷州牛
J28nB208_p0366b30║喫禾。為甚益州馬腹脹。僧擬議。師便打。
J28nB208_p0366c01║問僧。野渡無人舟自橫時如何。云。某甲親到者裏。師
J28nB208_p0366c02║云。死了燒了。向甚處與山僧相見。云。向不生不滅處
J28nB208_p0366c03║與和尚相見。師云。未在。云。和尚又作麼生。師便打。
J28nB208_p0366c04║問僧。如何是正體。云。覿面更無私。如何是玅用。云。遇
J28nB208_p0366c05║茶喫茶。遇飯喫飯。體用互呈時如何。云。萬派皆歸海。
J28nB208_p0366c06║千山必仰宗。便禮拜。師亦打。
J28nB208_p0366c07║入室畢。復問。雪覆千山。因甚孤峰不白。一僧云。從來
J28nB208_p0366c08║不與眾為鄰。一云。蓋覆不得。師休去。
J28nB208_p0366c09║問僧。如何是第一座。僧呈座具。師云。此是第二座。云。
J28nB208_p0366c10║直下來也。師云。未在。更道。云。和尚又作麼生。師便打。
J28nB208_p0366c11║云。者箇便是第一座麼。師云。莫錯認。僧禮拜云。謾某
J28nB208_p0366c12║甲不得也。師云。死了燒了。畢竟向甚處與山僧相見。
J28nB208_p0366c13║云。幾回零落盡。又見長新條。師休去。
J28nB208_p0366c14║問僧。如何是堂中主。云。逼塞乾坤。如何是主中主。云。
J28nB208_p0366c15║橫按莫邪無伴侶。師云。未在。云。和尚又作麼生。師云。
J28nB208_p0366c16║打殺釋迦。趁出彌勒。
J28nB208_p0366c17║問僧。如何是法身。云。頂天立地。如何是法身向上事。
J28nB208_p0366c18║云。明月松間照。清泉石上流。
J28nB208_p0366c19║問僧。既是歷歷分明。因甚不聞。云。綿密不通風。如何
J28nB208_p0366c20║是前三三。云。團圞無縫罅。如何是後三三。云。何處不
J28nB208_p0366c21║風流。師云。你明日砍柴時不要被葛藤絆倒。
J28nB208_p0366c22║僧入。師云。一向不曾打得你。今晚要痛打一頓。便打。
J28nB208_p0366c23║僧亦打。師連棒打出。僧良久復入。師對眾云。叵耐者
J28nB208_p0366c24║僧膽大。打山僧。明日要擯他出院。云。和尚莫作打會
J28nB208_p0366c25║好。師云。你又作麼生。云知恩報恩。師休去。
J28nB208_p0366c26║
J28nB208_p0366c27║
J28nB208_p0366c28║
J28nB208_p0366c29║
J28nB208_p0366c30║古雪哲禪師語錄卷十二
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院