選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首 頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經 第二十八冊 No. B202《百癡禪師語錄》
J28nB202_p0115a01║百癡禪師語錄卷第二十二
J28nB202_p0115a02║  嗣法門人超宣等編
J28nB202_p0115a03║ 偈下
J28nB202_p0115a04║  示本瑞禪人
J28nB202_p0115a05║莫於門外覓三車覿體全彰妙法華我見本光瑞如
J28nB202_p0115a06║此笑揮松塵動煙霞
J28nB202_p0115a07║  輓居士胡萬德
J28nB202_p0115a08║蕭颯金風入幕來貔貅隊裏一星摧寒光漸滅原常
J28nB202_p0115a09║在浩氣雖沉竟未灰莫向夜臺悲伯道且憑執紼有
J28nB202_p0115a10║陳雷吾今指汝歸根處極樂蓮邦自養培
J28nB202_p0115a11║  示印光禪人
J28nB202_p0115a12║午夜怒潮噴皎月重重海印發光時大開兩眼翻身
J28nB202_p0115a13║去應哂祗桓老古錐
J28nB202_p0115a14║  送巨峰知客
J28nB202_p0115a15║客來須看賊須打夜半三更眼不迷只此驗人端的
J28nB202_p0115a16║處秋風撼動玉玻璃
J28nB202_p0115a17║  示靈瑞禪人
J28nB202_p0115a18║歷劫輪傳一片地靈苗瑞草自繽紛百千諸佛無侵
J28nB202_p0115a19║礙也要耕滋力用勤
J28nB202_p0115a20║  寄印西馬居士
J28nB202_p0115a21║我祖西乾傳一印不加文彩融凡聖拈來豎搭與橫
J28nB202_p0115a22║拋頭正依然還尾正圖澤馬君號印西印光爍處水
J28nB202_p0115a23║天齊了知無去亦無住悔殺阿師默耳提相別於今
J28nB202_p0115a24║有兩載故園春色隔如海何時共舞碧蒿枝擊碎珊
J28nB202_p0115a25║瑚香靉靉
J28nB202_p0115a26║  送瑞章侍者覲師
J28nB202_p0115a27║古靈不解長揩背百丈門風漏泄多乘興飛帆回舊
J28nB202_p0115a28║隱鞠身三拜謾如何
J28nB202_p0115a29║  與德風法孫
J28nB202_p0115a30║奪得驪珠掌上擎且將韜晦樂平生時來光彩無藏
J28nB202_p0115b01║覆散與人間照夜行
J28nB202_p0115b02║  示瞿庵藏林上人
J28nB202_p0115b03║瞿曇只在瞿庵裏萬德莊嚴體自尊不動腳跟如踏
J28nB202_p0115b04║著海神捧出鐵崑崙
J28nB202_p0115b05║  送炳院主掩關
J28nB202_p0115b06║楊岐驢腳少一隻南北衲僧競思索我欲分明向汝
J28nB202_p0115b07║言低回未免口門窄春水漲行舟春雲扶短策還家
J28nB202_p0115b08║就路兮函蓋乾坤畫地為牢兮迥超今昔今昔迥超
J28nB202_p0115b09║也大奇漏燈盞發芬陀枝要憑普利人天事看取精
J28nB202_p0115b10║金躍冶時
J28nB202_p0115b11║  壽順橋張居士
J28nB202_p0115b12║順是菩提無罣礙橋能度物絕虧危一生素行常如
J28nB202_p0115b13║此百歲支干不用推
J28nB202_p0115b14║  示銕眉上人
J28nB202_p0115b15║兩道眉懸三寸銕衲僧氣宇自昂藏相逢若解拈來
J28nB202_p0115b16║用凜凜神鋒不可當
J28nB202_p0115b17║  示聖初李居士
J28nB202_p0115b18║最初一著子千聖提弗起眨眼自參觀終然契妙旨
J28nB202_p0115b19║泥團土塊放光輝棘徑栴林隨踐履君不見龐老西
J28nB202_p0115b20║江口吸乾笊籬慣把風前舞
J28nB202_p0115b21║  壽張門夫人
J28nB202_p0115b22║龍綸錫寵乾坤闊鳳髻舒光日月長最好萬般存此
J28nB202_p0115b23║道隨方薰習妙蓮香
J28nB202_p0115b24║  示善友羅梵彰
J28nB202_p0115b25║金彰底句莫輕忽梵語唐言譯不出信手書來要汝
J28nB202_p0115b26║看衝雲何似遼天鶻
J28nB202_p0115b27║  送石璞上座之金陵
J28nB202_p0115b28║抱璞相投知自貴春初擺手出荊扉金陵到也深深
J28nB202_p0115b29║意白浪花噴燕子磯
J28nB202_p0115b30║  心曇上座同遊送之
J28nB202_p0115c01║璜溪柳色不關情趁隊琵琶街上行入耳若能通出
J28nB202_p0115c02║路曇花開遍舊皇城
J28nB202_p0115c03║  光嶽印鑑四長老相繼而逝慟之
J28nB202_p0115c04║未遂沖天志相呼別界行剎竿誰揭豎瓦鼎半欹傾
J28nB202_p0115c05║日暮迷秋色溪寒咽鳥聲無絃琴自訴一曲淚珠盈
J28nB202_p0115c06║  示思泉孫居士
J28nB202_p0115c07║流泉一派從何起無事憑欄動所思忽見源頭連底
J28nB202_p0115c08║澈洗清魔佛總由伊
J28nB202_p0115c09║  座山知幻書記去教入禪勉之
J28nB202_p0115c10║重重教網忒支離講閱何能脫縶維一拶了然身獨
J28nB202_p0115c11║露笑他饒舌遂公知
J28nB202_p0115c12║  示行船善友
J28nB202_p0115c13║撐去撐來一小舟斜風斜雨不停留參禪肯似勤勞
J28nB202_p0115c14║力保汝先登古岸頭
J28nB202_p0115c15║  沖懷楊居士晚年得子偈為助喜并招之
J28nB202_p0115c16║老蚌何妨珠晚成君今已是快平生相邀莫負春歸
J28nB202_p0115c17║約坐看東山水上行
J28nB202_p0115c18║  與居士章玉亭
J28nB202_p0115c19║善醫不用吉祥藥濟世全憑惡辣方三尺竹篦無背
J28nB202_p0115c20║觸拈來好與話宗綱
J28nB202_p0115c21║  募換架樑
J28nB202_p0115c22║法堂無力半將頹日倚青筇歎幾回欲得巍然成大
J28nB202_p0115c23║任匡扶還仗棟梁材
J28nB202_p0115c24║  心幢上座即巡宰周春宇也出家入戒未及兩
J28nB202_p0115c25║  月而逝有兒女尚幼作此輓之
J28nB202_p0115c26║田衣纔挂體歸去自便便智眼應無礙心幢詎有偏
J28nB202_p0115c27║華因忙裏種果向靜中圓稚子仍癡態終朝苦籲天
J28nB202_p0115c28║  勉古閩石藏上人
J28nB202_p0115c29║眉尖巧奪壺山秀筆底平翻劍水波果是後生可畏
J28nB202_p0115c30║也他年培養復如何
J28nB202_p0116a01║  示居士何念常
J28nB202_p0116a02║佛性無常與有常兩途不著意全彰曹溪道者舌如
J28nB202_p0116a03║劍殺活由他自主張
J28nB202_p0116a04║  寄允明纘功劉二居士
J28nB202_p0116a05║分明此事無藏覆魚躍鳶飛闡大機言下頓開千聖
J28nB202_p0116a06║眼允如仙客赴春闈
J28nB202_p0116a07║象管揮來纘祖風功成不宰卻全功娘生面目堂堂
J28nB202_p0116a08║露莫畫初心負大雄
J28nB202_p0116a09║  壽善友龔耀泉六袟
J28nB202_p0116a10║珠蘊昆池飛泉炳耀況復心珠至靈至妙燁燁光華
J28nB202_p0116a11║絕擬倫大千剎海皆環照我今懸此珠為汝作壽圖
J28nB202_p0116a12║六十年來花甲滿光中迸出紫珊瑚珊瑚一枝長且
J28nB202_p0116a13║美玉振金聲數不止驀地于斯見得親萬般總是自
J28nB202_p0116a14║家底
J28nB202_p0116a15║  示趙南泉居士
J28nB202_p0116a16║鋼刀立斬活貍奴陡黑乾坤鬼祟呼汝號南泉年已
J28nB202_p0116a17║久還能透發此機無
J28nB202_p0116a18║  輓雨辰徐文學
J28nB202_p0116a19║杜鵑花底喚歸春不見駒場似玉人也信是身非汝
J28nB202_p0116a20║有果然退步獲全真玲瓏八面纖雲淨洞照十方寶
J28nB202_p0116a21║月新從此去來常自在牢騷往事謾推陳
J28nB202_p0116a22║  密行為智上人作
J28nB202_p0116a23║己事嚴持自己知神搜鬼索豈能窺南泉不是修無
J28nB202_p0116a24║力略轉繩頭放過伊
J28nB202_p0116a25║  示居士錢華巖
J28nB202_p0116a26║華落碧巖親切句古人覿面已相酬就中鐵壁輕翻
J28nB202_p0116a27║動世出世間俱好休
J28nB202_p0116a28║  示一雲禪人
J28nB202_p0116a29║諸方作者令行高棒月喝雲釣巨鰲惟有山僧真好
J28nB202_p0116a30║笑閒垂兩膝看春濤
J28nB202_p0116b01║  壽心源上座
J28nB202_p0116b02║覓心不可得何處有源來踏著虛空竅澎騰吼似雷
J28nB202_p0116b03║此理灼然要打透無分耆少與先後道人行履火燒
J28nB202_p0116b04║冰誰管形山古木秀古木秀合如然磨歷風霜久愈
J28nB202_p0116b05║堅慚愧當年趙老柏亭亭獨立劫初前
J28nB202_p0116b06║  爾卿楊善友五旬
J28nB202_p0116b07║古賢年五十歷歷省前非人孰能無過到期各自知
J28nB202_p0116b08║勤護菩提樹力刪荊棘圍表端影必直雲散月仍輝
J28nB202_p0116b09║即此壽基固不須別禱祈
J28nB202_p0116b10║  示永山上人
J28nB202_p0116b11║疊巘層巒永不遷舒光常在髑髏前若於外境上尋
J28nB202_p0116b12║取鐵裏芒鞋也蹋穿
J28nB202_p0116b13║  示簡文禪人
J28nB202_p0116b14║空中鳥跡毘盧印水上風文貝葉書簡過分明無剩
J28nB202_p0116b15║語任從潘閬倒騎驢
J28nB202_p0116b16║  與武林醫士沈望湖
J28nB202_p0116b17║善財手裏一莖草大地茫茫無處討有處討用得好
J28nB202_p0116b18║十里湖光浸畫船涌金門透長安道
J28nB202_p0116b19║  與青西劉居士
J28nB202_p0116b20║玉楮牙籤獵不窮格言編寫石屏風誰知此道傳今
J28nB202_p0116b21║古妙在先天未畫中
J28nB202_p0116b22║  示在明苾芻尼并關中女徒松隱
J28nB202_p0116b23║禪關無內外拶透始為親啐啄同時用孝慈合本人
J28nB202_p0116b24║龐婆差一級靈照是前身江上清風足相看莫厭貧
J28nB202_p0116b25║  寄劉爾辰居士
J28nB202_p0116b26║是爾元辰不自欺著衣喫飯幸知時扁舟何日斜涇
J28nB202_p0116b27║過趯出吾儂破米篩
J28nB202_p0116b28║  示明所戴居士
J28nB202_p0116b29║一所閒房炯炯明主人翁自喚惺惺安家樂業風流
J28nB202_p0116b30║甚不用求鵝打破缾
J28nB202_p0116c01║  書觀中居士扇頭
J28nB202_p0116c02║穿籬玉蕊暗飄香好鳥吟風白晝長粥飯二時成辦
J28nB202_p0116c03║了更無餘事可商量
J28nB202_p0116c04║  示自賢上座
J28nB202_p0116c05║聖賢雖係自家做切忌區區恃自賢退己讓人高一
J28nB202_p0116c06║著覺華何處不光鮮
J28nB202_p0116c07║  夏至前有福嚴之行路過武原訪覲周居士
J28nB202_p0116c08║權為褦襶熱中客來謁羲皇世上人雪藕冰桃如有
J28nB202_p0116c09║待坐談一榻自相親
J28nB202_p0116c10║  為聖思徐居士四旬祝
J28nB202_p0116c11║臘盡春回際華堂慶令辰性天純不惑心地滌維新
J28nB202_p0116c12║詩禮傳家遠恩光及物真壽山何所證千古屬當人
J28nB202_p0116c13║  示仲清仲真二禪人
J28nB202_p0116c14║白米清泉從汝喫試思喫者是何人忽然蹉咬舌頭
J28nB202_p0116c15║著信手拈來物物親
J28nB202_p0116c16║繇來念佛要心真心若真時佛自親輪罷數珠山月
J28nB202_p0116c17║上碧天雲淨絕纖塵
J28nB202_p0116c18║  示容甫景義二善友
J28nB202_p0116c19║踏遍華亭一九峰峰峰滴翠露全容返觀自己何殊
J28nB202_p0116c20║異問取諸方老凍儂
J28nB202_p0116c21║明明百草頭明明祖師意若作景商量便落第二義
J28nB202_p0116c22║第二義亦希奇南北行人知不知鶴唳灘頭如點首
J28nB202_p0116c23║一簾化日自遲遲
J28nB202_p0116c24║  示延平順可為僧
J28nB202_p0116c25║莫云延劍已成龍解用時時在手中截斷多生塵業
J28nB202_p0116c26║網出家方見有全功
J28nB202_p0116c27║  贈  殷上座
J28nB202_p0116c28║踏著吾門向上層腳頭無礙自騰騰一枝花信秋開
J28nB202_p0116c29║好贈汝攜歸奕祖燈
J28nB202_p0116c30║  示金山衛萬仲居士
J28nB202_p0117a01║籬菊叢開又一秋當人豈肯混常流得閒好向金山
J28nB202_p0117a02║上靜看天垂碧玉鉤
J28nB202_p0117a03║  送崇上人之雪峰
J28nB202_p0117a04║廣慧堂中曾共住尋思不見廿餘春扁舟忽入煙波
J28nB202_p0117a05║裏是昔人耶非昔人白水煮青菱蓴絲和糝羹雖然
J28nB202_p0117a06║滋味淡且以話平生平生懶骨渾無比世路交情只
J28nB202_p0117a07║若此棒雨喝雷塞地天徒將趨競誇唇嘴雪峰老子
J28nB202_p0117a08║道風高隨處掀翻鼓浪濤去去強弓如善禦側身已
J28nB202_p0117a09║跨海金鰲
J28nB202_p0117a10║  勉大圓上座掩關
J28nB202_p0117a11║入關容易透關難請向機先著眼看疋馬單刀輕拶
J28nB202_p0117a12║過渾身無絆海天寬
J28nB202_p0117a13║  示仁卿俞居士
J28nB202_p0117a14║既已為人溫且正此心是佛莫他求西江一曲高千
J28nB202_p0117a15║古解唱頑山也點頭
J28nB202_p0117a16║  叔禎居士未能茹素而肯念佛示之
J28nB202_p0117a17║人言草舍家風別我道空林歲月閒種取菩提子一
J28nB202_p0117a18║顆灼然淨染不相干
J28nB202_p0117a19║  靜居上座在家修行乞示
J28nB202_p0117a20║出世還入世居塵不染塵靜中真趣味花鳥最相親
J28nB202_p0117a21║  壽覲周徐居士
J28nB202_p0117a22║九峰杖頭挑不費纖毫力挑入武原城峰峰添瑞色
J28nB202_p0117a23║瑞色非青黃亦非赤白黑如翁本有光可以燦家國
J28nB202_p0117a24║家之與國燦無休瀲灩珊瑚春十洲一座壽山千古
J28nB202_p0117a25║意九峰水自海東流
J28nB202_p0117a26║  示宋敬溪善友
J28nB202_p0117a27║逆順場中莫挂牽且將聲佛度天年數珠翻出輪迴
J28nB202_p0117a28║轍閃爍神光腦後圓
J28nB202_p0117a29║  雲階顧居士禮法華勉之
J28nB202_p0117a30║身跨白牛車自在大千沙界任遨遊門頭戶底渾閒
J28nB202_p0117b01║話笑破靈山老比丘
J28nB202_p0117b02║  為天然秉刀說偈
J28nB202_p0117b03║提起金刀白似雪頂門湧出一輪月從茲莫怕祖關
J28nB202_p0117b04║牢信手推開方了徹
J28nB202_p0117b05║  示常州質鐘頭
J28nB202_p0117b06║蒲牢夜半摶風吼驚發爐神藏北斗蓋色騎聲絕見
J28nB202_p0117b07║聞希奇不比常州有常州有也非閒談坐臥溪樓仔
J28nB202_p0117b08║細參驀地無箍桶底脫麤拳倒築我心甘
J28nB202_p0117b09║  示霜月上座
J28nB202_p0117b10║此宗要妙絕支離電拂機追已是遲慚愧老儂今落
J28nB202_p0117b11║草到頭一著不相虧
J28nB202_p0117b12║  悼溫州石角山讓庵禪師
J28nB202_p0117b13║同參汝我最相知別去多年又異時石角高提三要
J28nB202_p0117b14║印瑞城忽偃四賓旗後昆失恃誰堪範老將登壇莫
J28nB202_p0117b15║比追聞訃不勝重慘怛紛紛紅雨滿江湄
J28nB202_p0117b16║  輓季寅姚老檀護
J28nB202_p0117b17║生死人所同猶如空閃電智者了然明去來不隔線
J28nB202_p0117b18║翁今七十三著著皆方便一榻臥春風大千都踏遍
J28nB202_p0117b19║誰謂喪斯文亦夢兩楹奠我懷竊自寬疏鐘鳴竹院
J28nB202_p0117b20║山高與水長面目常相見
J28nB202_p0117b21║  示眉臣上人
J28nB202_p0117b22║過現未來三十棒作家正令不虛行當人若解識機
J28nB202_p0117b23║變無底船兒好共撐
J28nB202_p0117b24║  送盛京海會寺弘讚定融二專使
J28nB202_p0117b25║使乎不辱命今古所揄揚是汝能然也容辭更委詳
J28nB202_p0117b26║薰風涼夏日長一曲微吟綠水傍歸去燕都隨舊主
J28nB202_p0117b27║報言山舍紫薇香
J28nB202_p0117b28║馳書能壯叢林色鐘阜山前憶仲安今日送回無別
J28nB202_p0117b29║囑善為道路莫愁難
J28nB202_p0117b30║  示如愚禪人
J28nB202_p0117c01║能使聰明是丈夫叮嚀莫被聰明誤繇來大智原如
J28nB202_p0117c02║愚默契心融養有素
J28nB202_p0117c03║  贈開石毛居士(善丹青)
J28nB202_p0117c04║淡墨濃籹信手揮水光山色不相違時人只道筆端
J28nB202_p0117c05║妙那曉通身是悟機
J28nB202_p0117c06║  與可光暉上座
J28nB202_p0117c07║引水無源翻舊案接花有力長新條英靈漢子知端
J28nB202_p0117c08║的一片兜樓任意燒
J28nB202_p0117c09║  送朗元禪人回閩
J28nB202_p0117c10║芒鞋踏破千山路來聽華亭鶴唳聲聲裏許多含曲
J28nB202_p0117c11║折歸家穩坐記須清
J28nB202_p0117c12║  送髻庵上人回浦城
J28nB202_p0117c13║同鄉汝與予為說同鄉話護惜髻中珠遼天高著價
J28nB202_p0117c14║歸歟舊馬峰歷職無冬夏鞭影忽相投金鞍任倒跨
J28nB202_p0117c15║方信男兒紹此宗莫大威光不借借
J28nB202_p0117c16║  示安宇倪老佛
J28nB202_p0117c17║閱世隨他棋一局休心且課佛千聲說難說易龐家
J28nB202_p0117c18║老不是衡陽學釣名
J28nB202_p0117c19║  示荊山上人
J28nB202_p0117c20║荊山之璧連城奪席三獻楚王徒勞指摘何如一寶
J28nB202_p0117c21║秘形山那畔這邊兩不隔覿體絕瑕痕光明常赫奕
J28nB202_p0117c22║等閒拈出法堂前堪與人天為準格
J28nB202_p0117c23║  送江西香谷上人隨汶首座回浦城
J28nB202_p0117c24║生緣未必在西江且學柘川曲一腔夜靜寥寥無別
J28nB202_p0117c25║思唱迴明月照銀缸
J28nB202_p0117c26║  送漳浦中立上人
J28nB202_p0117c27║梁峰九九露全機虎石重重展大威賴有吾鄉人共
J28nB202_p0117c28║委不須珠撒紫羅幃
J28nB202_p0117c29║  示非心禪人
J28nB202_p0117c30║任伊非佛非心去我只即心即佛來掃蕩閒言渾不
J28nB202_p0118a01║管大梅子熟又花開
J28nB202_p0118a02║  送梅舟上人回里
J28nB202_p0118a03║梅為楫也松為舟越水吳山任意遊爭似故鄉田地
J28nB202_p0118a04║好祖翁契券自悠悠
J28nB202_p0118a05║  五日送本明禪德
J28nB202_p0118a06║節屆天中別我行芒鞋兩翅傍風生何年竹戶重敲
J28nB202_p0118a07║也坐火爐頭話本明
J28nB202_p0118a08║  隱峰
J28nB202_p0118a09║歷劫巍巍這一座幾回遍覓杳無蹤直饒指出分明
J28nB202_p0118a10║在尚隔雲蘿千萬重
J28nB202_p0118a11║  六月十九日李門王氏孺人超華生辰
J28nB202_p0118a12║玲瓏殿閣貯薰風水鳥松絃奏不窮大士聞聲當日
J28nB202_p0118a13║悟孺人降跡此時同慈心普遍恒沙外道體常存笑
J28nB202_p0118a14║語中我借文言宣壽偈一華開映海籌紅
J28nB202_p0118a15║  送懶拙維那
J28nB202_p0118a16║雨花堂上投機句冷地思量亦可人此去蓋頭茅一
J28nB202_p0118a17║把應須謹守自家珍
J28nB202_p0118a18║  示吟風禪人參一歸何處
J28nB202_p0118a19║一歸何處山窮水窮翻身拶透路路皆通路路通任
J28nB202_p0118a20║從棒月與吟風
J28nB202_p0118a21║  修林李居士生日兼祈嗣贈之
J28nB202_p0118a22║幾回論古與窮今千聖相傳只此心揭露真機無隱
J28nB202_p0118a23║覆掃除義路絕幽沉秦巒挂月長生畫浦木彈風劫
J28nB202_p0118a24║外音還有一言須記取鳳來修竹自成林
J28nB202_p0118a25║  送樸庵上人回莆住穀城山寄菴
J28nB202_p0118a26║識得心源即便休何須負笈外邊求穀城有舊庵非
J28nB202_p0118a27║寄瀨水常新石自流一钁耕煙隨分足半竿引月道
J28nB202_p0118a28║情幽逢人不出出誰是此際憑君且熟籌
J28nB202_p0118a29║  贈劉門明眼道婆
J28nB202_p0118a30║丈二眼釘橫拔出不虛親見作家來機絲文彩渾閒
J28nB202_p0118b01║事火裏蓮花次第開
J28nB202_p0118b02║  步先姚居士日課金剛經似之
J28nB202_p0118b03║擔荷如來夙有志揚鞭策馬亦因時間房獨坐燒清
J28nB202_p0118b04║篆且把經文逐卷推
J28nB202_p0118b05║  送鏡心上座再禮五臺
J28nB202_p0118b06║即心即鏡非鏡非心當陽覷破耀古騰今頭頭合轍
J28nB202_p0118b07║處處知音五臺山上雲蒸飯多少行人博不慣一衲
J28nB202_p0118b08║一瓢汝再遊眼睛宥被肯殊換
J28nB202_p0118b09║  西巖石竺上人接眾勉之參方
J28nB202_p0118b10║日供水雲經一函不枯道念住西巖何如超出水雲
J28nB202_p0118b11║外整浣青州破布衫
J28nB202_p0118b12║  與未發中堂主
J28nB202_p0118b13║荷擔箇事非容易眼貴正兮機貴利更須度量放寬
J28nB202_p0118b14║宏方有象龍作走使我今切實為汝言這回不比小
J28nB202_p0118b15║兒戲揚起真風耀後先乃成特達丈夫志
J28nB202_p0118b16║  沛然金居士生日
J28nB202_p0118b17║辛亥翁生我亦生為儒為釋不多爭好將本有光明
J28nB202_p0118b18║體同向毘盧頂上行
J28nB202_p0118b19║  壽一音法姪
J28nB202_p0118b20║驗眾已行金粟令傳家不減末山燈籌添海屋渾閒
J28nB202_p0118b21║事自有風光最上層
J28nB202_p0118b22║  寄扶曦楊護法
J28nB202_p0118b23║古來楊大年具辨龍蛇眼圓祖入門時機機解削剷
J28nB202_p0118b24║我今憶若人秉燭裁魚簡商略句中玄通身自瑟僩
J28nB202_p0118b25║一朵優曇瑞世開真風共挹有何限
J28nB202_p0118b26║  與非光映西堂
J28nB202_p0118b27║獅窟掀騰已有秋爪牙迅銳出常儔他年不負今年
J28nB202_p0118b28║志吼動千山戲月毬
J28nB202_p0118b29║  與偉菴彰後堂
J28nB202_p0118b30║一顆驪珠照海門等閒奪得便驚群閩川不盡瀰漫
J28nB202_p0118c01║也自有魚龍解吐吞
J28nB202_p0118c02║  示自瑤殿主
J28nB202_p0118c03║拈香擇火事全彰誰信自身是道場歷劫至今塵不
J28nB202_p0118c04║染一尊瑤佛露堂堂
J28nB202_p0118c05║  嗣瀛俞居士因尊翁有恙求偈
J28nB202_p0118c06║誠心不昧能通聖孝道無虧可格天世出世間皆若
J28nB202_p0118c07║是君加勤勉自延年
J28nB202_p0118c08║  福嚴老人壽塔造于閩黃檗山二十春矣壬寅
J28nB202_p0118c09║  遷化異議紛更予以為送歸檗山迺合正理遂
J28nB202_p0118c10║  力主之八月初迎宿江千梵天寺與韜明弟哭
J28nB202_p0118c11║  別
J28nB202_p0118c12║提綱整紀衛師龕力剷囂爭二與三檗岫無封原共
J28nB202_p0118c13║派錢塘有淚別同參此行也信須經險箇裏端然不
J28nB202_p0118c14║抱慚珍重而今各自慰堂堂隨處作司南
J28nB202_p0118c15║  贈梵天守緣上座
J28nB202_p0118c16║為法真誠不顧身更加手眼異常人雪峰重擔從茲
J28nB202_p0118c17║荷跂望行持春復春
J28nB202_p0118c18║  示浦城程子善
J28nB202_p0118c19║團圞坐對矮梅窗一曲無生契老龐但使虛空能粉
J28nB202_p0118c20║碎不須更問吸西江
J28nB202_p0118c21║  檗山修蓋老人影堂偈
J28nB202_p0118c22║先師過去澤猶存水有源兮木有根一座影堂千古
J28nB202_p0118c23║蹟莫云今日累兒孫
J28nB202_p0118c24║  送檗山惟仁監寺惟初侍者
J28nB202_p0118c25║叢林千古憶楊岐是事分明汝自知燈盞漏油能點
J28nB202_p0118c26║撥芬陀華發舊山枝
J28nB202_p0118c27║鹽官扇子韻風清今古寥寥孰與京十二峰前閒倚
J28nB202_p0118c28║望犀牛頭角自崢嶸
J28nB202_p0118c29║  傑庵賀居士請益似之
J28nB202_p0118c30║堂堂傑出一奇男悟得浮名落二三不願兵車馳細
J28nB202_p0119a01║椏且將雲水植優曇生緣有限河之北度世無私化
J28nB202_p0119a02║已南佛法今朝來問我頂天立地自家擔
J28nB202_p0119a03║  妙恩問趙州勘婆話依前韻示
J28nB202_p0119a04║本有風光非女男灼然無二亦無三迷來火宅堆荊
J28nB202_p0119a05║草悟去空庭現慧曇回向不妨梳插髻提機應在眼
J28nB202_p0119a06║觀南趙州勘破徒多事莫被他瞞放下擔
J28nB202_p0119a07║  示鏡菴自曇上人
J28nB202_p0119a08║入海筭沙只自困磨磚作鏡亦徒勞何如棒下翻身
J28nB202_p0119a09║去贏得當鋒一著高
J28nB202_p0119a10║  與屏憲劉居士
J28nB202_p0119a11║俊鷂快鷹容易得還君好手自施張頭陀疏懶年來
J28nB202_p0119a12║甚一枕渾忘日月長
J28nB202_p0119a13║  示古臨知客
J28nB202_p0119a14║賓中主即主中賓解轉機輪用自親臨濟屈遭三頓
J28nB202_p0119a15║後至今惱亂許多人
J28nB202_p0119a16║  示隋嚴禪人
J28nB202_p0119a17║田衣夜蘸梅華月一軸楞伽誦未歇如此嚴持不計
J28nB202_p0119a18║春是凡是聖亦超越
J28nB202_p0119a19║  與國懽檀越黃爾矩
J28nB202_p0119a20║世途變熊自轔轔擺撥還他過量人但得矢心堅且
J28nB202_p0119a21║正已知綏履果該因東山日月高無價南地風旛迥
J28nB202_p0119a22║絕塵即此是名遵聖矩何須餘處問關津
J28nB202_p0119a23║  戒子入城持缽杜則居士施米并寄偈有此去
J28nB202_p0119a24║  人間雖不遠眾生慳吝將如何之句求轉語於
J28nB202_p0119a25║  師師書云且喜維摩今日已破慳也復之
J28nB202_p0119a26║莆城結伴入遊戲此事原遵古佛儀誰是眾生慳不
J28nB202_p0119a27║破月明欣載滿船歸
J28nB202_p0119a28║  居士閱同戒錄作偈有戒中破戒之語亦索轉
J28nB202_p0119a29║  語師書云須是恁麼人始得復之
J28nB202_p0119a30║戒中破戒有誰知凡不能拘聖不為須是恁麼人始
J28nB202_p0119b01║得江城梅笛倒丁吹
J28nB202_p0119b02║  示古圓副寺
J28nB202_p0119b03║庫藏奇珍咸具足磨今歷古自圓明外尋▆▆閒之
J28nB202_p0119b04║遶前後三三撥不清
J28nB202_p0119b05║  與古蒼旻監寺
J28nB202_p0119b06║監寺兒孫遍天下傳來久矣成話杷蓮山何幸有其
J28nB202_p0119b07║人三腳之驢顛倒跨我今與麼言逼龜而成卦我今
J28nB202_p0119b08║與麼行鐵牛也合怕怕不怕他年摸著痛痕深莫把
J28nB202_p0119b09║渠儂亂咒罵
J28nB202_p0119b10║  示伯弘陳居士
J28nB202_p0119b11║靈苗夙植道心濃入此門來要契宗一喝一拳通活
J28nB202_p0119b12║變倒拈禿帚也成龍
J28nB202_p0119b13║  與儉菴穎維那
J28nB202_p0119b14║輪槌影裏翻身轉豺虎叢中縱步行扶起砂盆成大
J28nB202_p0119b15║任一肩任荷亦非輕
J28nB202_p0119b16║  與晦石瑛書記
J28nB202_p0119b17║知君書記本翩翩曾染諸方五味禪今日掃除都淨
J28nB202_p0119b18║盡一枝橫亞望薪傳
J28nB202_p0119b19║  與玄際志書記
J28nB202_p0119b20║機先一拶透重關腳下無私任往還春到桃華濃似
J28nB202_p0119b21║錦逢人莫道老僧慳
J28nB202_p0119b22║  與止言柯居士(別號無右)
J28nB202_p0119b23║維摩杜口右翁止言今古一致吾無間然閒來試步
J28nB202_p0119b24║蓮山上擊碎涵江水底天
J28nB202_p0119b25║  示蘊中疇士柯二居士
J28nB202_p0119b26║蘊於中者形諸外古聖今賢所共知春夜一聲蛙叫
J28nB202_p0119b27║月乾坤撞破在斯時
J28nB202_p0119b28║九疇熟練士人風一著當陽迥不同解向言前親薦
J28nB202_p0119b29║取木樨香噴畫城中
J28nB202_p0119b30║  示慧髻慧頂二上人
J28nB202_p0119c01║輪王髻珠不難得所貴當人有慧力信手拈來用莫
J28nB202_p0119c02║窮深深祗樹增顏色
J28nB202_p0119c03║頂門慧眼明於日爍破威音那畔邊若箇兒男甘自
J28nB202_p0119c04║昧揭開此際莫牽纏
J28nB202_p0119c05║  與遷思朱居士
J28nB202_p0119c06║嶺梅纔破萼岸柳又垂絲遷與不遷義請君仔細思
J28nB202_p0119c07║思而得一言可為天下則
J28nB202_p0119c08║  與振寰解居士
J28nB202_p0119c09║生來氣宇自威雄不與尋常俗品同寶劍一揮神鬼
J28nB202_p0119c10║泣聲光落落振寰中
J28nB202_p0119c11║  示慧詮上人
J28nB202_p0119c12║出家若似最初志入聖超凡誠易易三藏靈詮不必
J28nB202_p0119c13║提钁頭倒築壺山翠
J28nB202_p0119c14║  與豫菴王居士
J28nB202_p0119c15║凡事當知豫則立況乎振旅出師時撥開畫戟佛心
J28nB202_p0119c16║現北地南天任所之
J28nB202_p0119c17║  示洞真莫居士
J28nB202_p0119c18║唯茲事實餘非真直下洞明合本人兩道眉毛添瑞
J28nB202_p0119c19║彩頭頭盡屬舊園春
J28nB202_p0119c20║  與不遷亙維那
J28nB202_p0119c21║照用後先看變化境人定奪任施為閩山浙水路非
J28nB202_p0119c22║遠不似秤鎚墜井時
J28nB202_p0119c23║  輓李母何氏太夫人
J28nB202_p0119c24║撇卻塵勞當下休功成行滿孰為儔普天月照無瑕
J28nB202_p0119c25║鏡遍界蓮撐不漏舟自是去來存大道更何生死掛
J28nB202_p0119c26║心頭紙錢半陌聊徇例莫笑璜溪拙北丘
J28nB202_p0119c27║  與君仲吳居士
J28nB202_p0119c28║吹毛劍氣逼人寒誰敢當前正眼看爭似機先輕放
J28nB202_p0119c29║下大家擺手入長安
J28nB202_p0119c30║  與雲潛旻書記
J28nB202_p0120a01║錦標在手收功易莖草蓋頭固守難近日祖風衰弱
J28nB202_p0120a02║甚行當痛策勿偷安
J28nB202_p0120a03║  與智海至知客
J28nB202_p0120a04║已契從前得力句不辜此際轉身時法門大體能提
J28nB202_p0120a05║撥便是堂堂度世師
J28nB202_p0120a06║  示李門超華王氏
J28nB202_p0120a07║大道不岐男女相這邊那畔自圓明當機撥著無回
J28nB202_p0120a08║互一曲獅絃分外清
J28nB202_p0120a09║  示悉遠禪人
J28nB202_p0120a10║楓橋夜半鐘聲好華院簾前客棹多一段真機都漏
J28nB202_p0120a11║洩如何問我又如何
J28nB202_p0120a12║  示慧生禪人
J28nB202_p0120a13║一筆蘸乾三泖水半肩挑盡九峰青衲僧作略能如
J28nB202_p0120a14║是不負來機口瀉缾
J28nB202_p0120a15║  寄修林江宜李二居士
J28nB202_p0120a16║佇立橋邊望翠雲蟬琴蛙鼓鬧紛紛玉筇引得蓬壺
J28nB202_p0120a17║月不憚移舟遠送君
J28nB202_p0120a18║紫竹蕭疏護短墻頭陀家計也尋常人來問道無言
J28nB202_p0120a19║說坐久惟知透骨涼
J28nB202_p0120a20║  寄酬伊人王護法
J28nB202_p0120a21║行道難兮守道難煙村水國自相安年來未敢通名
J28nB202_p0120a22║紙多恐龍門不易攀
J28nB202_p0120a23║
J28nB202_p0120a24║
J28nB202_p0120a25║
J28nB202_p0120a26║
J28nB202_p0120a27║
J28nB202_p0120a28║
J28nB202_p0120a29║ (平湖居士▆▆▆▆▆▆▆▆▆
J28nB202_p0120a30║ ▆慧具▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆)
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院