選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首  頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經 第二十六冊 No. B186《林野奇禪師語錄》
J26nB186_p0631a01║林野奇禪師語錄卷第二
J26nB186_p0631a02║    住檇李秀水龍淵寺嗣法門人行覺等編
J26nB186_p0631a03║  住浙江嘉興府福城東塔禪寺語錄
J26nB186_p0631a04║順治丁亥十一月廿四日入院。
J26nB186_p0631a05║山門以杖指云解脫門八字打開沒量漢今朝始至
J26nB186_p0631a06║賓主既已相逢切莫停思住步何故復以杖指云寶
J26nB186_p0631a07║處在近便入。
J26nB186_p0631a08║佛殿煒煒煌煌容儀自在禮拜燒香不為分外。
J26nB186_p0631a09║伽藍靈山致囑正在此時吾今來此須賴護持。
J26nB186_p0631a10║祖師這一夥漢殃害非小累及兒孫至今不了。
J26nB186_p0631a11║方丈以杖指門云此是住持燕息之處亦乃歷祖辨
J26nB186_p0631a12║驗之場雖然險似虎穴魔宮到此難以卻步且道正
J26nB186_p0631a13║當此時如何剖決不入驚人浪難逢稱意魚。
J26nB186_p0631a14║上堂指座云此這寶華王座歷祖共登山僧既忝隊
J26nB186_p0631a15║中豈可更途易轍便陞拈香祝聖畢次拈云此瓣香
J26nB186_p0631a16║擊不碎撲不開收來久矣前曾通玄拈出今再爇向
J26nB186_p0631a17║爐中奉為先師密雲大和尚用酬法乳白槌云法筵
J26nB186_p0631a18║龍象眾當觀第一義問人天交接四眾臨筵為人一
J26nB186_p0631a19║句請師速道師云鳥飛毛落進云恁麼則臨濟綱宗
J26nB186_p0631a20║今復振福城重闡舊家風師云雲從龍風從虎進云
J26nB186_p0631a21║禮拜和尚去也師云切莫錯會乃云第一義諦迥絕
J26nB186_p0631a22║安排纔擬分疏便成窒礙所以道心若不異萬法一
J26nB186_p0631a23║如眼若不寐諸夢自除若是英靈漢聞山僧恁麼道
J26nB186_p0631a24║向文彩未彰已前直截擔荷卻較些子苟若涉於塵
J26nB186_p0631a25║思未免困於途轍秪如不歷程途一句作麼生道一
J26nB186_p0631a26║氣不言含有象萬靈何處謝無私白槌云諦觀法王
J26nB186_p0631a27║法法王法如是。
J26nB186_p0631a28║結制上堂問今日大開爐韝煆煉聖凡煆煉聖凡即
J26nB186_p0631a29║不問如何是和尚底鉗鎚師便打進云忽遇個沒面
J26nB186_p0631a30║孔底來和尚如何下手師復打僧便喝師又打進云
J26nB186_p0631b01║恁麼則棒頭有眼明如日要識真金火裡看師云未
J26nB186_p0631b02║信你在問九旬禁足三月安居秪為陶鑄聖凡忽遇
J26nB186_p0631b03║個不受煆煉底出來如何相見師云打出三門外進
J26nB186_p0631b04║云出群須是英靈漢敵勝還他獅子兒師云莫亂跳
J26nB186_p0631b05║乃云結則大千沙界總結解則大千沙界總解結解
J26nB186_p0631b06║雖殊舉拂子云這裡未嘗動著毫髮許所以道理隨
J26nB186_p0631b07║事變寬廓非外事得理融寂寥非內其間倘有一個
J26nB186_p0631b08║半個聞山僧恁麼道便踴身出眾道堂頭長老不用
J26nB186_p0631b09║亂說這裡是甚麼所在說事說理說內說外直饒伊
J26nB186_p0631b10║恁麼道山僧楖栗杖猶未放過在何故試玉須經火
J26nB186_p0631b11║求珠不離泥。
J26nB186_p0631b12║臘八上堂昔日釋迦老子十九踰城將謂別有及至
J26nB186_p0631b13║雪山堆坐六年徒費辛勤然雖夜睹明星悟去也是
J26nB186_p0631b14║臨崖看滸眼特地一場愁若是英俊道流終不作這
J26nB186_p0631b15║般去就只如釋迦老子最初省力一句作麼生道大
J26nB186_p0631b16║底還他根骨好天涯何處不稱尊。
J26nB186_p0631b17║祈禳上堂三世諸佛說不著底句歷代祖師用不到
J26nB186_p0631b18║底機山僧今日一并拈出乃舉起拂子云濬沿昆仲
J26nB186_p0631b19║還委悉麼如委悉得不特保令萱慈并諸小大福長
J26nB186_p0631b20║災消亦見從上佛祖大受用處豈不聞道行禪師云
J26nB186_p0631b21║吾有大病非世所醫有僧問曹山古人道吾有大病
J26nB186_p0631b22║非世所醫是甚麼病山云攢簇不得底病僧云一切
J26nB186_p0631b23║眾生有此病也無山云人人盡有僧云和尚還有此
J26nB186_p0631b24║病也無山云正覓起處不得僧云一切眾生為甚麼
J26nB186_p0631b25║不病山云眾生若病即非眾生僧云未審諸佛還有
J26nB186_p0631b26║此病也無山云有僧云既有為甚麼不病山云為伊
J26nB186_p0631b27║惺惺師云曹山老漢如此酬對可謂不煩魏帝一丸
J26nB186_p0631b28║藥凡痾聖病悉安痊然雖如是仔細揀點將來猶涉
J26nB186_p0631b29║迷悟在秪如不涉迷悟一句作麼生道復舉拂子云
J26nB186_p0631b30║將此身心奉塵剎是則名為報佛恩。
J26nB186_p0631c01║上堂舉金牛老子每自做飯供養僧眾至齋時舁飯
J26nB186_p0631c02║桶到堂前作舞呵呵大笑云菩薩子喫飯來後有老
J26nB186_p0631c03║宿拈云大似因齋慶讚山僧不免也著隻眼務要諸
J26nB186_p0631c04║人共知敢謂大似因齋賞鑒汝等諸人要見二老宿
J26nB186_p0631c05║及山僧麼但信手擎甌飽餐香飯何故不見道心不
J26nB186_p0631c06║負人面無慚色。
J26nB186_p0631c07║師誕上堂老僧年五十四邇來全無意智每嘗無別
J26nB186_p0631c08║思量一味只貪瞌睡今朝眾賢請登堂自是不將語
J26nB186_p0631c09║默對且道以何酬對驀拈拄杖卓一卓云還委悉麼
J26nB186_p0631c10║若將耳聽終難會眼處聞聲方始知。
J26nB186_p0631c11║上堂舉朱行軍入南際寺設齋執手爐行香云直下
J26nB186_p0631c12║是直下是時有僧問直下是甚麼軍便喝僧云行軍
J26nB186_p0631c13║是佛法中人惡發作麼行軍云你作惡發會那僧便
J26nB186_p0631c14║喝行軍亦喝云鉤在不疑之地遂呼左右認取者僧
J26nB186_p0631c15║著師云行軍拈出無孔鐵鎚當陽拋擲若不得者僧
J26nB186_p0631c16║明辨端倪幾乎勞而無功今日眾善士來此設齋雖
J26nB186_p0631c17║無如是問答要且不在行軍之下正所謂男兒自有
J26nB186_p0631c18║沖天志不向他人行處行。
J26nB186_p0631c19║梁公張行人請上堂林下高賢方外禪客二六時中
J26nB186_p0631c20║遇緣莫惑所謂境緣無好醜好醜起于心萬法本閒
J26nB186_p0631c21║為人自鬧須知塵塵剎剎物物頭頭但得意遣情忘
J26nB186_p0631c22║便見自他不隔且道和光混俗一句作麼生道相逢
J26nB186_p0631c23║相見呵呵笑更有春風春又春。
J26nB186_p0631c24║上堂昔日達磨老子云內不放出外不放入心如牆
J26nB186_p0631c25║壁可以入道據山僧則不然內須放出外須放入如
J26nB186_p0631c26║盤走珠可以入道不見臨濟大師曰有一人論劫在
J26nB186_p0631c27║途中不離家舍有一人離家舍不在途中此二人那
J26nB186_p0631c28║個合受人天供養便下座現前大眾要識此二人面
J26nB186_p0631c29║目麼驀拈拄杖卓一卓云也不出者個消息且道是
J26nB186_p0631c30║個甚麼消息復卓兩卓云龍得水時添意氣虎逢山
J26nB186_p0632a01║勢長威獰。
J26nB186_p0632a02║上堂檀信設齋各須飽食坐臥經行不勞辨的所謂
J26nB186_p0632a03║但有纖毫即是塵舉意便遭魔觸擾直須行便行坐
J26nB186_p0632a04║便坐卻較些子然雖如是切不得作無事會去何故
J26nB186_p0632a05║風暖鳥聲碎日高花影重。
J26nB186_p0632a06║上堂舉普化一日同臨濟赴施主家齋濟問毛吞巨
J26nB186_p0632a07║海芥納須彌為復是神通妙用為復法爾如然化便
J26nB186_p0632a08║踢倒飯床濟云太粗生化云這裡是甚麼所在說粗
J26nB186_p0632a09║說細濟休去次日又同赴一施主家齋濟問今日供
J26nB186_p0632a10║養何似昨日化又踢倒飯床濟云太粗生化云瞎漢
J26nB186_p0632a11║佛法說甚粗細濟乃吐舌師云普化老漢如此激揚
J26nB186_p0632a12║可謂獅子筋琴撫之則群音絕響若作佛法理論何
J26nB186_p0632a13║異指鹿為馬且道淆訛在甚麼處驀拈拄杖卓一卓
J26nB186_p0632a14║云他家自有通霄路不用當陽指畫伊。
J26nB186_p0632a15║解制上堂九旬禁足三月安居正眼看來乃是愚癡
J26nB186_p0632a16║本來成現事何得自遲疑心地但無諸所見不妨哮
J26nB186_p0632a17║吼奮全機不聞昔日釋迦老子初生下便解一手指
J26nB186_p0632a18║天一手指地作大獅子吼汝等諸人猶向這裡覓些
J26nB186_p0632a19║甚麼驀拈拄杖下座一時打散。
J26nB186_p0632a20║林野奇禪師語錄卷第二
J26nB186_p0632a21║      蕭山縣弟子吳徹(已自)助刻
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院