選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首  頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經 第二十六冊 No. B182《萬如禪師語錄》
J26nB182_p0457c01║萬如禪師語錄卷第五
J26nB182_p0457c02║    嗣法門人行猷等編
J26nB182_p0457c03║  荊谿龍池山禹門禪寺語錄
J26nB182_p0457c04║開爐上堂。僧問。弘開爐[韋*(苟-口+用)]陶鑄。聖凡賓主相逢。如何
J26nB182_p0457c05║酬唱。師便打。進云。如何是賓中賓。師云。客路如天遠。
J26nB182_p0457c06║迢迢去問津。如何是賓中主。師云。踏著故鄉田。自然
J26nB182_p0457c07║有本據。如何是主中賓。師云。拄杖橫拈著。時中直指
J26nB182_p0457c08║人。如何是主中主。師云。霜刀曾未舉。直得斗牛寒。進
J26nB182_p0457c09║云。賓主已蒙親指示。末後一句請師宣。師云。速退速
J26nB182_p0457c10║退。乃云。堆起死柴頭。點著無煙火。便將黃金白銀。頑
J26nB182_p0457c11║鐵赤銅。俱入紅爐一煆。判然真假不同。鎚鎚敲去渣
J26nB182_p0457c12║滓。下下要見全功。各各使成法器。突出八面玲瓏。遍
J26nB182_p0457c13║界無人酬價。是為超世大雄。只如不受紅爐煆底。來
J26nB182_p0457c14║又作麼生。亦好與三十拄杖。何故。打從門下過。爭敢
J26nB182_p0457c15║不低頭。
J26nB182_p0457c16║上堂。龍池施設異諸方。一日普梆敲兩番。不是挑柴
J26nB182_p0457c17║即肩樹。通身白汗濕衣裳。白汗出。妙難量。脫體風流
J26nB182_p0457c18║絕覆藏。百草頭邊舒正眼。孤峰頂上駕慈航。驀拈拄
J26nB182_p0457c19║杖。云。大眾。過去諸佛。現在諸佛。未來諸佛。俱在拄杖
J26nB182_p0457c20║頭上現。大人相發大妙音。穿過你諸人髑髏。刺破你
J26nB182_p0457c21║諸人眼睛。為甚不覺不知。卓一卓。云。不妨親切。
J26nB182_p0457c22║上堂。黃檗佛法無多子。天涯踏遍只者是。魯祖見僧
J26nB182_p0457c23║便轉身。堂堂獨露難迴避。山鳥山花更發揚。見徹方
J26nB182_p0457c24║知自家底。南泉刀下血淋漓。趙州草履風流布。龍池
J26nB182_p0457c25║從來百不能。日惟打眠三五度。秪如道。海底泥牛銜
J26nB182_p0457c26║月走。巖前石虎抱兒眠。鐵蛇鑽入金剛眼。崑崙騎象
J26nB182_p0457c27║鷺鷥牽。內中有一句。能縱能奪。能殺能活。若人檢點
J26nB182_p0457c28║得出。一生參學事畢。大眾且道是那一句。若也未知。
J26nB182_p0457c29║山僧道破去也。卓拄杖。云。通身無影象。遍界不能藏。
J26nB182_p0457c30║上堂。舉興化謂克賓維那曰。汝不久為唱導之師。賓
J26nB182_p0458a01║曰。不入者保社。化云。汝會了不入。不會不入。賓云。總
J26nB182_p0458a02║不恁麼。化便打。云。克賓維那。法戰不勝。罰錢五貫。設
J26nB182_p0458a03║饡飯一堂。仍須出院雲居。舜云。大冶精金應無變色。
J26nB182_p0458a04║其奈興化令行太嚴。不是克賓維那也。大難承當。總
J26nB182_p0458a05║似而今泛泛之徒。翻轉面皮多少時也。徑山杲云。雲
J26nB182_p0458a06║居恁麼道未免拗曲作直。徑山則不然。要作臨濟烜
J26nB182_p0458a07║赫兒孫。直須翻轉面皮始得。師云。雲居徑山只在面
J26nB182_p0458a08║皮上作活計。若是興化克賓。就中一著。要且摸索不
J26nB182_p0458a09║著。雖然當時幸有箇面皮容伊葛藤。若是無面皮底。
J26nB182_p0458a10║不知二老向甚麼處下嘴。
J26nB182_p0458a11║上堂。孤光貫徹劫初前。無位真人赤肉團。荊棘叢林
J26nB182_p0458a12║俱踏倒。通霄活路直如弦。棒頭指出金剛眼。喝下能
J26nB182_p0458a13║摧萬仞巔。把住要關消息斷。從他諸聖顯顢頇。
J26nB182_p0458a14║冬至。上堂。仲冬嚴寒。雪覆山巔。泉鳴澗底。法法天然。
J26nB182_p0458a15║釋迦世尊空談四十九載。達磨大師徒然面壁九年。
J26nB182_p0458a16║斯事原無欠少。何勞掘地覓天。秪如否極泰來。一句
J26nB182_p0458a17║又作麼生。道。六爻未動群陰塞。一氣方回萬象新。
J26nB182_p0458a18║上堂。日中一食。夜間一宿。不在谿南。便在谿北。鋤一
J26nB182_p0458a19║片畬。下一籮粟。活計豐腴。勝如種菊。南泉云。我十八
J26nB182_p0458a20║上便解作活計。趙州云。我十八上便解破家散宅。豎
J26nB182_p0458a21║拂子云。大眾。者箇還是南泉底。還是趙州底。還是龍
J26nB182_p0458a22║池底。良久。云。直饒檢點得出。也是玄沙道底。
J26nB182_p0458a23║一揆取副寺。入塔。上堂。佛祖命脈。生死根株。達人分
J26nB182_p0458a24║上。原無有殊。所以山河大地。全露清淨。妙身萬象。森
J26nB182_p0458a25║羅齊顯。無生法忍到此地位。自然生未嘗生。滅未嘗。
J26nB182_p0458a26║滅來未嘗來。去未嘗去。故云。是法住法位。世間相常
J26nB182_p0458a27║住。且道。取副寺畢竟向甚麼處安身立命。豎拂子云。
J26nB182_p0458a28║青山常在白雲中。
J26nB182_p0458a29║上堂。一句隨他語。千山走衲僧。三遭喫痛棒。點著始
J26nB182_p0458a30║知歸。如龍得滴水。便解鼓風雷。故云。不是一番流白
J26nB182_p0458b01║汗。焉能觸處悉光輝。到者裏不妨喚南作北。指東為
J26nB182_p0458b02║西。將十方世界納一微塵中。碎一微塵散十方界內。
J26nB182_p0458b03║無不自在。無不融通。雖然猶是出世邊事。若諸佛未
J26nB182_p0458b04║出世。祖師未西來。已前一著。直饒大悲千手摸索不
J26nB182_p0458b05║著。大悲千眼鑑視不到。會麼。知音不在頻頻舉。達者
J26nB182_p0458b06║須教暗裏驚。
J26nB182_p0458b07║臘八。上堂。妙道絕方所。亦復離名相。曠劫至於今。最
J26nB182_p0458b08║尊無有上。若肯自承當。佛祖亦不讓。日用任縱橫。永
J26nB182_p0458b09║絕諸遮障。出生諸功德。真實不虛妄。可怪當年老釋
J26nB182_p0458b10║迦。錯認明星成鹵莽。喝一喝。下座。
J26nB182_p0458b11║上堂。僧問。溈山道有句無句。如藤倚樹如何是有句。
J26nB182_p0458b12║師云。泥牛吼月。如何是無句。師云。面對青山。如何是
J26nB182_p0458b13║有無句。師云。刀斧斫不開。乃云。日面月面。無剎不現。
J26nB182_p0458b14║無實無虛。起坐不拘。向上玄關。西來大意。海底起蓬
J26nB182_p0458b15║塵。山頭躍鯉魚。若是英俊衲子。一些謾他不得。苟或
J26nB182_p0458b16║懵懂禪和。撞著還如鐵壁。且道。總不恁麼又作麼生。
J26nB182_p0458b17║道。大地撮來粟米粒。無邊法界一毫端。
J26nB182_p0458b18║上堂。僧問。龍池一滴信知源。遠流長白紙三張。謾說
J26nB182_p0458b19║子承父業。今日首座師入山。未審和尚將何款待。師
J26nB182_p0458b20║云。雲門餬餅趙州茶。進云。謝和尚供養。師云。未到你
J26nB182_p0458b21║口在。進云。秪如玄沙。當時封三方白紙上雪峰。意旨
J26nB182_p0458b22║如何。師云。多少人摸索不著。進云。雪峰道君子千里
J26nB182_p0458b23║同風。又作麼生。師云。好事不出門。進云。和尚蹉過也
J26nB182_p0458b24║不知。師云。今日且放過你。乃云。縣崖撒手。大地平沉。
J26nB182_p0458b25║絕後再甦。羅籠不住。所以道根本若真。正眼洞明。風
J26nB182_p0458b26║行草偃。在處為尊。縱饒文殊普賢德山臨濟到來。盡
J26nB182_p0458b27║作參徒。且道。他參阿誰。喝一喝。下座。
J26nB182_p0458b28║上堂。舉古德云。風動心搖樹。雲生性起塵。若明今日
J26nB182_p0458b29║事。昧卻本來人。又古德云。萬法是心光。諸緣惟性曉。
J26nB182_p0458b30║本無迷悟人。只要今日了。師云。二古德大似見處偏
J26nB182_p0458c01║枯。將常住田地分疆列界。各執一邊。今日山僧不免
J26nB182_p0458c02║多處添些子。少處減些子。使箇箇圓成去也。驀豎拂
J26nB182_p0458c03║子云。大眾。不是本來人。擊拂子云。不是今日事。若向
J26nB182_p0458c04║者裏領略得去。自然日用事無別。立處總皆真。如其
J26nB182_p0458c05║未能。更聽一頌。從來一片閒田地。四至分明不屬他。
J26nB182_p0458c06║指出當陽無向背。急須薦取莫蹉跎。
J26nB182_p0458c07║上堂。鳧短鶴長。松直棘曲。有米煮飯。無米煮粥。隨家
J26nB182_p0458c08║豐儉。事事皆足。孤山種梅。彭澤種菊。水底遊魚。山頭
J26nB182_p0458c09║走鹿。一一盡顯天真。不用東卜西卜。興化赴箇村齋。
J26nB182_p0458c10║途中遇著卒風暴雨。向古廟裏躲得過。驀拈拄杖云。
J26nB182_p0458c11║且道拄杖子在古廟裏。在古廟外。還有人委悉得麼。
J26nB182_p0458c12║如無其人。龍池自道去也。卓拄杖。便下座。
J26nB182_p0458c13║上堂。龍池鉗鎚迅疾。鉤錐應機而出。縱饒伎倆。通身
J26nB182_p0458c14║管取。一時頓失。你欲離我者裏。用鉤鉤你。直饒草鞋
J26nB182_p0458c15║獰似虎。拄杖活如龍。走盡天涯海角。也不能離我者
J26nB182_p0458c16║裏。你若住我者裏。用錐錐你。卻如須彌山撼搖不動。
J26nB182_p0458c17║早已千里萬里。忽有箇不去不住底漢子到來。還是
J26nB182_p0458c18║用鉤即是。用錐即是。良久。云。分身兩處看。
J26nB182_p0458c19║上堂。現成公案弗勞打筭。南北東西渾無界畔。春水
J26nB182_p0458c20║滔滔舟移兩岸。萬別千差同歸一貫。雖然如是。只得
J26nB182_p0458c21║一半。那一半佛眼覷不見。打破趙州關。總是臘月扇。
J26nB182_p0458c22║苟或力未充。龍池為汝判。驀拈拄杖卓一下。云。須彌
J26nB182_p0458c23║頂上一聲鐘。看取三門騎佛殿。
J26nB182_p0458c24║上堂。沙裹淘金。用工深者得。文字求道。脫言詮者明。
J26nB182_p0458c25║巖中默坐花雨紛紛。說法臺前石頭點首。者般境界。
J26nB182_p0458c26║生滅門中。許伊著腳臨濟門下。正好攔腮劈脊到者
J26nB182_p0458c27║裹。是也剷。非也剷。聖也剷。凡也剷。向上也剷。向下也
J26nB182_p0458c28║剷。何也。無孔鐵鎚當面擲。佛來祖來俱不識。
J26nB182_p0458c29║上堂。舉教中道。居一切時不起妄念於諸妄心。亦不
J26nB182_p0458c30║息滅住妄想境。不加了知於無了知。不辯真實。師云。
J26nB182_p0459a01║天高地厚海闊淵深天台五百羅漢逐日趕齋應供
J26nB182_p0459a02║驀地撞著焦尾大虫哮吼一聲卻向蟭螟眼裏躲得
J26nB182_p0459a03║過且道以何為證卓拄杖云以此為證。
J26nB182_p0459a04║解制上堂真心無相處處全彰奇特事真佛無形頭
J26nB182_p0459a05║頭顯露本來人即之不得離之卻在劫火洞然渠不
J26nB182_p0459a06║壞為萬法根源作諸聖太祖普應群機發千鈞弩諗
J26nB182_p0459a07║公參見南泉鎮州蘿蔔真箇大黃檗六十烏藤敲出
J26nB182_p0459a08║白拈似猛虎驀拈拄杖云大眾喚作拄杖則觸不喚
J26nB182_p0459a09║作拄杖則背畢竟喚作什麼若也明得落處便知一
J26nB182_p0459a10║句中具三玄一玄中具三要有權有實有照有用儻
J26nB182_p0459a11║其未知直饒說得名相紛飛總是無本可據只如布
J26nB182_p0459a12║袋頭開一句如何分付卓一下云果得腳跟紅線斷
J26nB182_p0459a13║杖頭在處起清風。
J26nB182_p0459a14║上堂我有一言絕慮忘緣巧說不到只用心傳還會
J26nB182_p0459a15║一言麼若會一言千言萬言一時明得若也未會拄
J26nB182_p0459a16║杖子與你道破去也驀拈拄杖云雖然佛法無多子
J26nB182_p0459a17║拈出當陽耀古今卓一卓下座。
J26nB182_p0459a18║上堂直下薦得已是涉泥涉水更復打葛藤扯露布
J26nB182_p0459a19║何有宗門事哉所以道向上一路千聖不傳學者勞
J26nB182_p0459a20║形如猿捉影便恁麼坐斷去死水不藏龍若也隨緣
J26nB182_p0459a21║事事了難逃識見坑且不落窠臼一句作麼生道喝
J26nB182_p0459a22║一喝下座。
J26nB182_p0459a23║師到平陵廣教寺上堂世尊一音演說法眾生隨類
J26nB182_p0459a24║各得解卓拄杖一下云大眾還聞麼若也聞去可謂
J26nB182_p0459a25║一根既返源六根成解脫六根既解脫六塵亦解脫
J26nB182_p0459a26║六塵既解脫六識既解脫六識既解脫以至山河大
J26nB182_p0459a27║地萬象森羅情與無情無不解脫雖然如是也須到
J26nB182_p0459a28║者箇田地始得若是依依稀稀彷彷彿彿欲求解脫
J26nB182_p0459a29║安可得哉豈不見陸亙大夫問南泉云肇法師也甚
J26nB182_p0459a30║奇怪解道天地與我同根萬物與我一體南泉指庭
J26nB182_p0459b01║前牡丹云大夫時人見此一株花如夢相似陸亙大
J26nB182_p0459b02║夫認金谷園以為安宅南泉為伊指出本有家鄉直
J26nB182_p0459b03║得明月清風不呼自至青山綠水本自天然今溯端
J26nB182_p0459b04║上人同諸護法恭請山僧舉揚大事因緣欲使人人
J26nB182_p0459b05║知有若論此事本自現成不假造作只貴當人回光
J26nB182_p0459b06║返照便乃覿體現前恐其未能更聽一偈此事從來
J26nB182_p0459b07║本現成超今邁古絕功勳當機直下知端的火裏優
J26nB182_p0459b08║曇花正春。
J26nB182_p0459b09║師到法藏寺心達上人同諸護法請上堂僧問乞食
J26nB182_p0459b10║城中分衛儼如舍衛弘宗法藏荊谿不異曹谿今日
J26nB182_p0459b11║緇白臨筵當何所示師卓拄杖一下進云更別有指
J26nB182_p0459b12║示處麼師云待汝別問即道進云先後一揆之旨又
J26nB182_p0459b13║且如何師云一字不著畫進云恁麼則秋水長天一
J26nB182_p0459b14║色落霞孤鶩齊飛師云閒言語乃云道無方所明之
J26nB182_p0459b15║即聖法無住著了之即真所以一處明千處萬處一
J26nB182_p0459b16║齊明一處了千處萬處一齊了直得彌綸萬有遍滿
J26nB182_p0459b17║四生無處不周無處不足故云佛身充滿於法界普
J26nB182_p0459b18║現一切群生前隨緣赴感靡不周而恒處此菩提座
J26nB182_p0459b19║大眾還知隨緣赴感底道理麼若也知得則樹凋葉
J26nB182_p0459b20║落頭頭體露金風花燦心田爍爍光明遍界其或未
J26nB182_p0459b21║然三世諸佛說不到歷代祖師提不起底一機因心
J26nB182_p0459b22║達上人同諸護法虔請陞座直與當陽剖露去也卓
J26nB182_p0459b23║拄杖云千聖相傳真命脈光明烜赫貴知音。
J26nB182_p0459b24║師到梁谿南禪寺上堂僧問古德道宗教兩俱通如
J26nB182_p0459b25║日處虛空請問和尚如何是宗師便喝如何是教師
J26nB182_p0459b26║云如是我聞進云宗教已蒙師指示非宗非教事如
J26nB182_p0459b27║何師便打乃云自出山來無定期募糧一路到梁谿
J26nB182_p0459b28║相逢不用多饒舌自有通方作者知拈拄杖云大眾
J26nB182_p0459b29║喚作拄杖則觸不喚作拄杖則背不得有語不得無
J26nB182_p0459b30║語畢竟喚作甚麼若向者裏會得便能隨處作主遇
J26nB182_p0459c01║緣即宗如其未能不免重為指示卓一下云莫向他
J26nB182_p0459c02║方尋落處和盤托出在當陽。
J26nB182_p0459c03║師到琴川維摩寺上堂僧問世尊降誕檀信設齋錦
J26nB182_p0459c04║上鋪花一場奇特如何是不二法門師云有口只堪
J26nB182_p0459c05║喫飯進云淨心受食者如何師云常安常樂進云無
J26nB182_p0459c06║舌人解語時如何師云你那裏見無舌人來僧喝師
J26nB182_p0459c07║便打乃云空生大覺中如海一漚發左右若逢源途
J26nB182_p0459c08║中即故宅有語葛藤樁無言墮鬼窟坐斷兩頭關千
J26nB182_p0459c09║聖同一脈拈出一絲毫遍界成狼藉如龍得滴水萬
J26nB182_p0459c10║卉悉受澤動轉與施為步步腳踏實坐享太平年佛
J26nB182_p0459c11║祖不能惑。
J26nB182_p0459c12║師到婁東潮音寺上堂僧問轉天關回地軸蓋是尋
J26nB182_p0459c13║常擘太華吸滄海未為奇特秪如不動干戈坐致太
J26nB182_p0459c14║平時如何師良久進云一人有慶兆民賴之師云知
J26nB182_p0459c15║恩須是報恩人士問自從認得曹谿路了知生死不
J26nB182_p0459c16║相關如何是曹谿路師云腳跟下薦取士云謝師指
J26nB182_p0459c17║示師云又恁麼去也乃云達磨西來若言有法與人
J26nB182_p0459c18║正是誑嚇閭閻若言無法與人畢竟來作甚麼若也
J26nB182_p0459c19║直下領略得去自然目前無闍黎此間無老僧列諸
J26nB182_p0459c20║聖於下風獨踏毘盧頂上然後奮起全機太用殺活
J26nB182_p0459c21║縱橫電卷星馳聖凡莫測故云須知空劫從來事只
J26nB182_p0459c22║在而今二六時。
J26nB182_p0459c23║師回如如庵上堂僧問舞掉呈撓即不問到家一句
J26nB182_p0459c24║事如何師云大家在者裏進云攝足斂衣登寶座滿
J26nB182_p0459c25║筵盡是故鄉人師云瞞禪人不得進云請和尚歸方
J26nB182_p0459c26║丈師云你管甚閒事乃云屈指從頭數不覺已七年
J26nB182_p0459c27║今來復相會兩鬢皆皤然世事無窮盡光陰去莫延
J26nB182_p0459c28║須明箇中意免被死生牽若是得底人如杲日麗天
J26nB182_p0459c29║無幽不燭似太阿在手誰敢當鋒顯露佛祖大機開
J26nB182_p0459c30║鑿人天正眼秪如直達本分一句作麼生道莫言此
J26nB182_p0460a01║事無門路須信當人亙古今。
J26nB182_p0460a02║師回興善寺上堂僧問掀翻大地撥轉乾坤心空及
J26nB182_p0460a03║第即不問衣錦還鄉事若何師云雙塔巍峨都漏泄
J26nB182_p0460a04║進云雨洗花顏澹煙籠幢色寒如何是興善境師云
J26nB182_p0460a05║一帶清波遶寺門進云耳傾四海眼蓋須彌如何是
J26nB182_p0460a06║境中人師云口吞佛祖從來事乃云千聖不傳一著
J26nB182_p0460a07║子舌根未動已宣揚英靈直下知端的天上人間絕
J26nB182_p0460a08║覆藏大丈夫漢頂門上豁開正眼腳跟下不挂一絲
J26nB182_p0460a09║全提向上鉗鎚勦絕衲子命根向無明窟裏指出無
J26nB182_p0460a10║盡家珍生死岸頭剷盡葛藤露布果能如是始不負
J26nB182_p0460a11║出世一番山僧離此三十餘年暫回本寺承諸舊識
J26nB182_p0460a12║敦請陞於此座且道如何是暫回底意旨相逢相見
J26nB182_p0460a13║呵呵笑更有春風春又春。
J26nB182_p0460a14║護法王直臣請師東塔上堂天長地久海闊山遙威
J26nB182_p0460a15║音那畔豈異今朝所以或來或去或住或行隨流得
J26nB182_p0460a16║妙在處皆真如象王回顧獅子嚬呻狐狼絕跡野犴
J26nB182_p0460a17║潛形從來不借他人力日用施為總現成且道如何
J26nB182_p0460a18║是現成一句山頭翻白浪海底起紅塵。
J26nB182_p0460a19║素鶴莊侍郎為夫人王氏請對靈小參僧問闡千華
J26nB182_p0460a20║之戒律拈少室之心宗現在蒙恩即不問未審王氏
J26nB182_p0460a21║夫人高超何所師云無處不稱尊進云恁麼則地獄
J26nB182_p0460a22║天堂留不住九蓮池畔露全身師云賴得闍黎共證
J26nB182_p0460a23║明進云謝師答話師云又恁麼去也乃云大智慧光
J26nB182_p0460a24║爍破昏衢之黑暗吹毛利劍截斷生死之根株受用
J26nB182_p0460a25║處諸聖難知透脫時頭頭自在所以道一切法不生
J26nB182_p0460a26║一切法不滅若能如是解諸佛常現前諸佛既現前
J26nB182_p0460a27║自然生也不可得死也不可得來也不可得去也不
J26nB182_p0460a28║可得亙古亙今湛然常住秪為情生智隔想變體殊
J26nB182_p0460a29║著境迷心致使輪迴不息以拄杖點一點云更為當
J26nB182_p0460a30║陽點出直令返本還源頓消幻影空花永證金剛妙
J26nB182_p0460b01║體且道王氏夫人畢竟在什麼處安身立命還會麼
J26nB182_p0460b02║地獄天堂俱不住九蓮花內現全身。
J26nB182_p0460b03║結制上堂禹門寺裏實勞碌逐日茫茫無了局不去
J26nB182_p0460b04║東霞埠出坡挑米便向合磯山挑柴幾束日裏手腳
J26nB182_p0460b05║不得停夜間兩眼睡不足若作佛法商量累及平人
J26nB182_p0460b06║受塗毒若作世諦流布佛祖慧命誰相續可中有箇
J26nB182_p0460b07║伶俐漢子定然不去東卜西卜儻或機思遲鈍且把
J26nB182_p0460b08║住繩頭九十日中不許絲毫走作。
J26nB182_p0460b09║上堂水中鹽味色裏膠青決定是有難見其形拈拄
J26nB182_p0460b10║杖云拄杖子朝到西天暮歸東土窮年歷歲不曾遇
J26nB182_p0460b11║著一人何故從來無伴侶在處獨稱尊。
J26nB182_p0460b12║晚參舉寒山詩云我見瞞人漢如籃盛水走一氣走
J26nB182_p0460b13║到家籃裏何曾有保寧勇拍手大笑云有意氣時添
J26nB182_p0460b14║意氣不風流處也風流師云保寧雖向山窮水盡處
J26nB182_p0460b15║指出一條活路卻是坑坎堆阜人不堪行山僧另指
J26nB182_p0460b16║出五達通衢不妨東去西去遂卓拄杖云還會麼蕩
J26nB182_p0460b17║蕩一條官驛路晨昏曾不禁人行。
J26nB182_p0460b18║冬至上堂群陰剝盡一陽復生豈改舊時天地天晴
J26nB182_p0460b19║日出雨下地濕不聞爛壞虛空雖然節序循環何礙
J26nB182_p0460b20║隨流得妙任他賣被買牛那管月頭月尾但願來年
J26nB182_p0460b21║蠶麥熟羅候羅兒與一文。
J26nB182_p0460b22║上堂相逢不拈出舉意便知有識得謝三郎原是釣
J26nB182_p0460b23║魚叟打開三要門抹殺子湖狗一句絕商量風吹佛
J26nB182_p0460b24║殿走。
J26nB182_p0460b25║上堂百草頭薦取老僧鬧市裏識取天子縱饒見得
J26nB182_p0460b26║十分真禹門未敢深相許所以道借一句是指月其
J26nB182_p0460b27║中事是話月從上來事如節度使信旗相似若是不
J26nB182_p0460b28║受欺瞞底漢子拈出金剛王寶劍纔有絲毫當下截
J26nB182_p0460b29║斷直得孤迥迥峭巍巍千聖尋覓無蹤萬靈皈投無
J26nB182_p0460b30║地秪如壁立萬仞一句如何道青天轟霹靂平地起
J26nB182_p0460c01║風雲。
J26nB182_p0460c02║上堂舉玄沙示眾云諸方老宿盡道接物利生或遇
J26nB182_p0460c03║三種病人來作麼生接患盲者拈椎豎拂他又不見
J26nB182_p0460c04║患聾者語言三昧他又不聞患啞者教伊說又說不
J26nB182_p0460c05║得且作麼生接若接此人不得佛法無靈驗有僧請
J26nB182_p0460c06║益雲門門云你禮拜著僧禮拜起門以拄杖挃僧退
J26nB182_p0460c07║後門云你不是患盲復喚僧近前僧近前門云你不
J26nB182_p0460c08║是患聾乃豎起拄杖云還會麼僧云不會門云你不
J26nB182_p0460c09║是患啞其僧於此悟去師云玄沙猶自可雲門笑殺
J26nB182_p0460c10║人者僧雖然悟未免好肉剜瘡。
J26nB182_p0460c11║上堂一念不生面目現在三心無得作者猶迷萬樹
J26nB182_p0460c12║籠雲嚦嚦鶯聲俱漏泄千山流翠潺潺澗水潤焦枯
J26nB182_p0460c13║秪如洞山道有一物黑似漆常在動用中動用中收
J26nB182_p0460c14║不得既收不得且道即今在甚麼處大眾還知落處
J26nB182_p0460c15║麼若也不知龍池為諸人指示去也豎拂子云突出
J26nB182_p0460c16║當陽活卓卓通身是眼莫能窺擲拂子下座。
J26nB182_p0460c17║解制上堂豁開頂門正眼睛綠水青山絕點塵官塘
J26nB182_p0460c18║步步長安道立處明明覿體真嶺頭幽鳥啼春樹江
J26nB182_p0460c19║上扁舟天際行前途忽有人問汝一喝須還具主賓
J26nB182_p0460c20║擬議不來誠可笑被伊穿卻鼻頭繩且綿密無間一
J26nB182_p0460c21║句作麼生道休把腳跟輕著地上人門戶枉勞辛。
J26nB182_p0460c22║上堂雲生青嶂水泛前谿鳥啼春樹花放南枝頭頭
J26nB182_p0460c23║呈妙理物物顯真機者裏明得自然腳踏實地迥脫
J26nB182_p0460c24║離微根源透徹全體如如苟或未明更為諸人道破
J26nB182_p0460c25║去也卓拄杖云晷運密移。
J26nB182_p0460c26║上堂有一人於此事盡形壽求箇入頭處不得入頭
J26nB182_p0460c27║有一人於此事盡形壽求箇出頭處不得出頭若到
J26nB182_p0460c28║禹門各與二十拄杖何故不得入頭底使伊入頭不
J26nB182_p0460c29║得出頭底使伊出頭且道向後如何行履豎拂子云
J26nB182_p0460c30║見月休觀指歸家罷問程。
J26nB182_p0461a01║上堂心是根法是塵兩種猶如鏡上痕痕垢盡時光
J26nB182_p0461a02║始現心法兩忘性即真驀拈拄杖云無事晚來江上
J26nB182_p0461a03║望三三兩兩釣魚艇。
J26nB182_p0461a04║上堂靈明廓徹湛寂常恆諸佛以之為本源眾生以
J26nB182_p0461a05║之為佛性當人直下了得踏破化城親歸寶所自然
J26nB182_p0461a06║二六時中頭頭顯露四威儀內處處全彰且道不是
J26nB182_p0461a07║心不是佛不是物畢竟是箇甚麼良久云切忌咬名
J26nB182_p0461a08║嚼字。
J26nB182_p0461a09║上堂僧問昔日世尊陞座今朝和尚上堂未審是同
J26nB182_p0461a10║是別師云一字兩頭垂進云恁麼則今入即是古人
J26nB182_p0461a11║也師云古人在甚麼處僧喝師便打乃云摩竭掩室
J26nB182_p0461a12║毘耶杜詞咸謂全提向上豈知鬼窟藏身最初一著
J26nB182_p0461a13║末後一句不入祖師室茫然趨兩頭須知此一段事
J26nB182_p0461a14║誠如擊石火閃電光眨得眼來已是千里萬里那堪
J26nB182_p0461a15║佇思其間所以從上提持綱宗者只有三句咬去咬
J26nB182_p0461a16║住欲去不去欲住不住或時一向不去或時一向不
J26nB182_p0461a17║住明眼漢沒窠臼若論戰也箇箇力在轉處卻物為
J26nB182_p0461a18║上逐物為下直下坐斷要津不存絲髮知見然後遇
J26nB182_p0461a19║茶喫茶遇飯喫飯百不知百不會如癡呆人相似一
J26nB182_p0461a20║切人測識他不著渠卻知一切人來處果能如此始
J26nB182_p0461a21║不負最初行腳且道策進一句如何指示若不此生
J26nB182_p0461a22║親打徹他年苦海沒頭沉。
J26nB182_p0461a23║過毘陵龍興禪院請上堂古鏡高懸萬象豈能逃影
J26nB182_p0461a24║質吹毛在握千差截斷悉無餘盡十方界普現色身
J26nB182_p0461a25║遍塵沙剎作殊勝事到者裏自然空有不異動靜無
J26nB182_p0461a26║別古今同時死生一揆著著顯箇中消息頭頭彰本
J26nB182_p0461a27║地風光且道正恁麼時又如何通信卓拄杖云相逢
J26nB182_p0461a28║不必重徵問自有知音默點頭。
J26nB182_p0461a29║師禾中回寓龍興曹總鎮請上堂正眼洞明千差絕
J26nB182_p0461a30║跡全機殺活佛祖難知直得塵塵解脫物物皆真有
J26nB182_p0461b01║超宗越格底氣岸離見絕情底根元乾坤倒覆而不
J26nB182_p0461b02║疑萬象紛紜而不惑至於一動一靜一語一默總是
J26nB182_p0461b03║本有底妙用自來不借他人力茲曹居士捐貲供佛
J26nB182_p0461b04║供僧敦請山僧陞座舉揚妙法將此功德耑祈國泰
J26nB182_p0461b05║民安千祥駢集袛如直截根源一句又作麼生道拈
J26nB182_p0461b06║起拄杖云還委悉麼千聖共傳不二法英靈一見便
J26nB182_p0461b07║心開。
J26nB182_p0461b08║
J26nB182_p0461b09║
J26nB182_p0461b10║萬如禪師語錄卷第五
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院