選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首  頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經 第二十六冊 No. B182《萬如禪師語錄》
J26nB182_p0450a01║萬如禪師語錄卷第三
J26nB182_p0450a02║    嗣法門人行猷等編
J26nB182_p0450a03║  住荊谿龍池山禹門禪寺語錄
J26nB182_p0450a04║師於崇禎十六年四月十六日入院。
J26nB182_p0450a05║三門師翁以虛空為門戶是以本師亦從此出今日
J26nB182_p0450a06║不肖兒孫撥轉路頭天下衲僧阿誰識得喝一喝便
J26nB182_p0450a07║入。
J26nB182_p0450a08║佛殿紫磨金色身慈容滿月相覿面見得時依然成
J26nB182_p0450a09║兩樣不兩樣撒開坐具大家看突出光明更無上便
J26nB182_p0450a10║禮拜。
J26nB182_p0450a11║伽藍堂衛護叢林惟我與汝覿面一爐香不必重為
J26nB182_p0450a12║舉拈香便燒。
J26nB182_p0450a13║祖師堂赤縣神洲俱有大乘根器默默坐地商量卻
J26nB182_p0450a14║似穿窬之賊雖然如是若不是者一隊老古錐向外
J26nB182_p0450a15║馳求之徒決定自信不及。
J26nB182_p0450a16║方丈據座云不學維摩默然豈效達磨面壁喝喝使
J26nB182_p0450a17║伊全彰棒棒令渠見血且道獨脫無依底來又作麼
J26nB182_p0450a18║生亦好與三十拄杖何故放過則不可卓拄杖便起。
J26nB182_p0450a19║上堂師至座前拈疏云言言顯揚無上妙門句句披
J26nB182_p0450a20║露正法眼藏若向箇中薦得自然絕後光前其或未
J26nB182_p0450a21║然卻請維那宣過宣畢指法座云須彌燈王徹骨徹
J26nB182_p0450a22║髓為汝諸人了也若見得徹各請歸家穩坐其或未
J26nB182_p0450a23║然山僧更上一崚嶒去也遂陞拈香云此一瓣香包
J26nB182_p0450a24║羅天地撫育萬靈爇向爐中端為祝延
J26nB182_p0450a25║今上皇帝聖躬萬歲萬歲萬萬歲復拈香云奉為滿
J26nB182_p0450a26║朝文武暨珇任各位尊官今辰請主闔邑縉紳及諸
J26nB182_p0450a27║春元文學遠近檀那諸山耆宿現前緇白等伏願同
J26nB182_p0450a28║明大事因緣共證無生法忍次拈香云奉為開山一
J26nB182_p0450a29║源祖師及幻有師翁敬爇瓣香均申供養又拈香云
J26nB182_p0450a30║此一瓣香踏破鐵鞋無覓處得來全不費工夫禹門
J26nB182_p0450b01║堂上第三回拈出爇向爐中專申供養先住龍池後
J26nB182_p0450b02║住天童傳曹谿正脈第三十四世密雲大和尚用酬
J26nB182_p0450b03║法乳之恩斂衣趺坐維那白槌云法筵龍象眾當觀
J26nB182_p0450b04║第一義師云山僧未入院時諸人未到座前早落第
J26nB182_p0450b05║二義及至高陞此座鼓舌搖唇已是落七落八還有
J26nB182_p0450b06║明得第一義底衲僧麼出來呈露看僧問遠離秀水
J26nB182_p0450b07║來赴龍池秀水龍池則不問如何是興波作浪句師
J26nB182_p0450b08║云打得你血出進云恁麼則大地含生皆有賴八蠻
J26nB182_p0450b09║四表悉沾恩師云一雨普施問昔日世尊居鷲嶺今
J26nB182_p0450b10║朝和尚主龍池未審正法眼藏如何舉唱師便打進
J26nB182_p0450b11║云寶藏撥開於此日五葉千燈事轉新師云更須拔
J26nB182_p0450b12║卻眼中楔僧呈坐具云天人群生類皆承此恩力去
J26nB182_p0450b13║也師云不唧溜漢乃云目前無異路盡大地無不通
J26nB182_p0450b14║同格外絕千差遍法界俱成一轍者邊那邊無可不
J26nB182_p0450b15║可長水荊谿了無固必辱承眾護法台翰遠頒山僧
J26nB182_p0450b16║勉爾允赴今日既登此座豈得縮手藏鋒將祖翁田
J26nB182_p0450b17║地一鋤翻轉先師未了因緣一句全收建法幢於山
J26nB182_p0450b18║中立宗旨於宇內俾雲水師僧知有向上一著不泥
J26nB182_p0450b19║文字語言各各擎頭戴角立處驚人箇箇六臂三頭
J26nB182_p0450b20║迥然超卓且不涉功勳一句作麼生道鵰弓已挂狼
J26nB182_p0450b21║煙息萬姓謳歌樂太平復舉僧問幻有師翁云如何
J26nB182_p0450b22║是西來意翁云屋北鹿獨宿僧云不會翁云谿西雞
J26nB182_p0450b23║齊啼師云師翁答者兩句話致令天下衲僧咬嚼不
J26nB182_p0450b24║破山僧忍俊不禁直截吐露去也屋北鹿獨宿谿西
J26nB182_p0450b25║雞齊啼的的西來意惟除作者知連卓拄杖維那白
J26nB182_p0450b26║椎云諦觀法王法法王法如是。
J26nB182_p0450b27║師誕日上堂乃拈拄杖云只者箇不與千聖周廛不
J26nB182_p0450b28║與萬法為似三聖聞之膽喪十地見之魂驚驅邪外
J26nB182_p0450b29║不留蹤跡指人天直了本因或時虎穴裏橫身或時
J26nB182_p0450b30║孤峰頂側立建立也在我掃蕩也在我建立時金剛
J26nB182_p0450c01║圈栗棘蓬跳者跳吞者吞萬象之中不致冷清清地
J26nB182_p0450c02║掃蕩時聖凡皆絕有無不存盡十方世界直得寒威
J26nB182_p0450c03║威地所謂我為法王於法自在且超出數量一句如
J26nB182_p0450c04║何道生死兩關俱坐斷風行草偃自繇人卓一卓下
J26nB182_p0450c05║座。
J26nB182_p0450c06║上堂金剛正眼洞徹無遺妙淨明心超今越古寬若
J26nB182_p0450c07║太虛明如杲日當陽顯赫智者猶迷袖裏藏鋒作家
J26nB182_p0450c08║罔措淨裸裸絕承當赤灑灑莫可把故云常在動用
J26nB182_p0450c09║中動用中收不得到者裏還容得三玄五位麼還容
J26nB182_p0450c10║得黑白圓相麼還容得一字三句麼還容得六相十
J26nB182_p0450c11║玄麼既總不容只貴直下坐斷默爾知歸如夜光在
J26nB182_p0450c12║盤橫斜莫測太阿在握殺活自繇且道隨流得妙一
J26nB182_p0450c13║句作麼生道白鷺下田千點雪黃鸝上樹一枝花。
J26nB182_p0450c14║師過顯親寺諸護法請上堂無邊法界一塵中百億
J26nB182_p0450c15║須彌不露蹤檢點將來猶空缺當知別有一家風所
J26nB182_p0450c16║以道大人具大見大智得大用掀翻野狐窠窟截斷
J26nB182_p0450c17║生死根株若寶月之行空如吹毛之出匣殺活擒縱
J26nB182_p0450c18║佛祖不知出入行藏鬼神莫測圓融無際妙用恒沙
J26nB182_p0450c19║烜赫光明輝騰今昔茲承眾護法命陞此座山僧不
J26nB182_p0450c20║敢自秘直與當陽拈出豎拂子云還見麼歷劫無明
J26nB182_p0450c21║字分明覿體彰達磨言不識徹底為敷揚擲拂子下
J26nB182_p0450c22║座。
J26nB182_p0450c23║開爐上堂僧問商量極處見題目途路窮時入試場
J26nB182_p0450c24║拈起毫端風雨快者回不做探花郎請問和尚如何
J26nB182_p0450c25║是狀元消息師云頭上花冠色正鮮進云恁麼則出
J26nB182_p0450c26║群須是英靈漢敵勝還他獅子兒師云切莫詐明頭
J26nB182_p0450c27║問如何是結制底意師云澗深流水聚進云學人把
J26nB182_p0450c28║住牢關去也師云山峻鳥飛遲乃云天寒人寒滴水
J26nB182_p0450c29║冰生紅爐初架烈燄騰騰諸禪德須惺惺箇事從來
J26nB182_p0450c30║本現成九十日間休外覓行住坐臥在其中卓拄杖
J26nB182_p0451a01║喝一喝復舉永首座同慈明辭汾陽後▆從二十年
J26nB182_p0451a02║不得休歇一夕圍爐夜深明以火箸敲炭召云永首
J26nB182_p0451a03║座永首座永咄云野狐精明以手指云訝郎當漢又
J26nB182_p0451a04║恁麼去永於言下頓悟師云永首座雖然悟去卻被
J26nB182_p0451a05║火爐看破慈明縱有起死回生手段且不出野狐見
J26nB182_p0451a06║解若到龍池門下總與一坑埋卻設有旁不甘底師
J26nB182_p0451a07║僧出來道未審龍池有甚長處開恁麼大口山僧劈
J26nB182_p0451a08║脊便棒云棒頭有眼明如日驗盡龍蛇方始休。
J26nB182_p0451a09║當晚小參僧堂內幾人坐臥達者方明日用中一切
J26nB182_p0451a10║仍舊知音始諳若是作家相見豈用形言目擊道存
J26nB182_p0451a11║如鏡照鏡儻或根基暗鈍不能領略機先山僧今夜
J26nB182_p0451a12║掀翻窠窟截斷淆訛拈出當陽急須著眼驀拈拄杖
J26nB182_p0451a13║卓一下云諸人若向者裏會去龍池未肯點頭在復
J26nB182_p0451a14║卓一下云諸人若向者裏會去山僧便合掌讚歎敢
J26nB182_p0451a15║問諸人前一卓後一卓本無差別為甚肯一不肯一
J26nB182_p0451a16║還有人知得落處麼若也知得非惟山僧被你看破
J26nB182_p0451a17║三世諸佛歷代祖師心肝五臟總被你一時覷透如
J26nB182_p0451a18║其未悉端倪待正月十五日與諸人道破。
J26nB182_p0451a19║上堂懸崖撒手須是其人絕後再甦欺君不得若非
J26nB182_p0451a20║夙具靈根那能當下領略不見張拙秀才參石霜霜
J26nB182_p0451a21║問秀才尊姓拙云姓張名拙霜云箇中覓箇巧字尚
J26nB182_p0451a22║不可得拙自何來拙於言下大悟即說偈云光明寂
J26nB182_p0451a23║照遍河沙凡聖含靈共我家一念不生全體現六根
J26nB182_p0451a24║纔動被雲遮斷除妄想重增病趨向真如亦是邪隨
J26nB182_p0451a25║順世緣無罣礙涅槃生死等空華張拙秀才打開自
J26nB182_p0451a26║家寶藏七珍八寶用之不竭石霜手段非惟點鐵成
J26nB182_p0451a27║金亦使轉凡成聖可謂伯牙與子期不是閒相識。
J26nB182_p0451a28║貳公吳孝廉入山請上堂僧問臨濟重光即不問禹
J26nB182_p0451a29║門接續事如何師云波浪滔天進云昔日世尊以佛
J26nB182_p0451a30║法付囑國王大臣今日和尚恩歸何地師云上大人
J26nB182_p0451b01║丘乙己進云不昧靈山親付囑故能此世作金湯師
J26nB182_p0451b02║云可知禮也乃云秘密妙嚴聖凡莫測圓融無際殺
J26nB182_p0451b03║活自繇不滯一隅隨方得妙所以有時把住要關萬
J26nB182_p0451b04║別千差齊截斷有時群機普應三草二木悉沾恩直
J26nB182_p0451b05║得一切國土中遍彰奇特事無邊法界內剎剎現全
J26nB182_p0451b06║身泛慈航於苦海波中駕牛車於火宅門外了此出
J26nB182_p0451b07║世本懷方為爾我事辦令日貳公居士入山且道如
J26nB182_p0451b08║何施設相逢自有知音知何必清風動天地。
J26nB182_p0451b09║上堂僧問靈鷲拈花趙州指柏未審和尚作麼生師
J26nB182_p0451b10║云山僧不恁麼進云等閒識得東風面萬紫千紅總
J26nB182_p0451b11║是春師云如何是東風面進云山花開似錦澗水湛
J26nB182_p0451b12║如藍師云迷己逐物乃云佛祖頂[寧*頁]一機除佛祖何
J26nB182_p0451b13║能知其落處衲僧箇中消息非衲僧焉能明其的旨
J26nB182_p0451b14║降斯以下直是蚊子上鐵牛無伊下口處所以靈鷲
J26nB182_p0451b15║拈花當時百萬人天悉皆罔措惟迦葉頭陀破顏微
J26nB182_p0451b16║笑故有正法眼藏涅槃妙心付囑之說以至西天四
J26nB182_p0451b17║七心心相契印印無差及乎初祖東來神光覓心了
J26nB182_p0451b18║不可得曹谿散席之後列剎相望各各全機出沒殺
J26nB182_p0451b19║活縱橫若也究其底蘊總不出拈花一著子故云萬
J26nB182_p0451b20║派千流皆渤澥七金五嶽總須彌豎拂子云者一隊
J26nB182_p0451b21║老古錐被山僧拂子穿卻鼻孔縛作一束擲於他方
J26nB182_p0451b22║世界去也使諸人各各自成自立免得倚他門戶傍
J26nB182_p0451b23║他牆卻被時人喚作郎擲拂子下座。
J26nB182_p0451b24║長至上堂一陽纔復和氣漸調君子道長小人道消
J26nB182_p0451b25║惟有山僧拄杖子從年歷歲赤條條拈拄杖卓一下
J26nB182_p0451b26║云有時卓在千峰上劃斷飛雲不放高。
J26nB182_p0451b27║上堂朔風凜凜人人寒毛卓豎滴水冰生箇箇徹骨
J26nB182_p0451b28║徹髓明明絕覆藏歷歷無向背若是伶俐衲僧纔聞
J26nB182_p0451b29║舉著如龍得水似虎靠山便能向佛祖頂上行佛祖
J26nB182_p0451b30║頂上住佛祖頂上坐佛祖頂上臥既作法中王於法
J26nB182_p0451c01║得自在儻或機思遲鈍未能領略山僧不惜眉毛更
J26nB182_p0451c02║為道破去也舉拂子云千峰勢倒嶽邊止萬派聲歸
J26nB182_p0451c03║海上消。
J26nB182_p0451c04║上堂大慈悲為室柔和忍辱衣諸法空為座大眾且
J26nB182_p0451c05║道何人住此室披此衣坐此座縱然檢點得者裏分
J26nB182_p0451c06║明猶在半途何故不見道識得根源認得伊全身猶
J26nB182_p0451c07║墮在塵圍假饒和座俱翻卻尚有煙霞遶翠微到者
J26nB182_p0451c08║裏須是英靈漢子便能踢翻大海掀倒須彌盡十方
J26nB182_p0451c09║界是箇自己盡十方界是箇光明藏也無佛也無祖
J26nB182_p0451c10║也無禪也無道若也說佛說祖說禪說道總是缽盂
J26nB182_p0451c11║安柄畫蛇添足喝一喝下座。
J26nB182_p0451c12║上堂一機拈處萬機圓一句全提萬句全坐立儼然
J26nB182_p0451c13║非別物分明突出未生前木童嶺上一聲笛驚起巖
J26nB182_p0451c14║前石虎眠露柱燈籠齊拍手狸奴白牯話生緣諸人
J26nB182_p0451c15║更問還元旨平地興波浪拍天。
J26nB182_p0451c16║上堂只者箇便是頭上安頭離此別求撥波尋水兩
J26nB182_p0451c17║頭坐斷中道不安正是業識茫茫無本可據所以道
J26nB182_p0451c18║須參活句莫參死句活句下薦得便能鐵樹上生花
J26nB182_p0451c19║紅爐中鼓浪稱鎚裏捏汁黃連內取蜜了無聖凡情
J26nB182_p0451c20║見打破生死關頭彼我不立是非兩忘方是獨脫無
J26nB182_p0451c21║依大人境界還委悉得麼山堂夜靜蒲團冷汝等諸
J26nB182_p0451c22║人合自知。
J26nB182_p0451c23║薦嚴請上堂般若妙智豈容生死金剛寶劍截斷淆
J26nB182_p0451c24║訛證入處本無多子受用處千聖難知到者裏說有
J26nB182_p0451c25║也得說無也得說亦有亦無也得說非有非無也得
J26nB182_p0451c26║說即四句也得說離四句也得驀拈拄杖云大眾還
J26nB182_p0451c27║是有耶無耶亦有亦無耶即四句耶離四句耶若也
J26nB182_p0451c28║知得落處便知群靈一源假名為佛體竭形消而不
J26nB182_p0451c29║滅金流撲散而常存乾坤未判生佛未分一著子直
J26nB182_p0451c30║至如今未常變易未常增減圓融無際物我一如且
J26nB182_p0452a01║托生勝地一句如何道極樂無邊清淨土管教隨處
J26nB182_p0452a02║現全身。
J26nB182_p0452a03║臘八上堂棄卻王宮入雪嶺六年饑凍對誰宣抬眸
J26nB182_p0452a04║忽睹明星現突出光明照大千智慧德相人人具妄
J26nB182_p0452a05║想執著隔天淵遺失自家本來面卻於心外覓真傳
J26nB182_p0452a06║驀拈拄杖云大眾還見麼世尊見明星出現豁然大
J26nB182_p0452a07║悟諸人見山僧拄杖子還曾大悟也無若也大悟可
J26nB182_p0452a08║與世尊把手並行如其不然且道淆訛在什麼所在
J26nB182_p0452a09║有一等癡漢道世尊見明星所以悟我等秪見拄杖
J26nB182_p0452a10║子所以不悟明星拄杖固是不同見明星拄杖底汝
J26nB182_p0452a11║道差別在甚麼處苟或有血氣底纔聞舉著撩起便
J26nB182_p0452a12║行等閒坐斷要津直證不生滅地然後向萬別千差
J26nB182_p0452a13║處指出正眼為迷途指南作苦海航筏且諸病不侵
J26nB182_p0452a14║一句作麼生道卓拄杖云能為萬象主不逐四時凋。
J26nB182_p0452a15║上堂舉臨濟大師云有時一喝如金剛王寶劍有時
J26nB182_p0452a16║一喝如踞地獅子有時一喝如探竿影草有時一喝
J26nB182_p0452a17║不作一喝用師遂喝一喝云大眾還是金剛王寶劍
J26nB182_p0452a18║耶踞地獅子耶探竿影草耶一喝不作一喝用耶若
J26nB182_p0452a19║也檢點得出非惟臨濟鼻孔一捏粉碎歷代祖師性
J26nB182_p0452a20║命俱在你手裏便能驅耕奪食拔楔抽釘擒縱人天
J26nB182_p0452a21║提持一切其或尚懷觀聽意地躊躇山僧與諸人勦
J26nB182_p0452a22║絕去也連喝兩喝下座。
J26nB182_p0452a23║上堂行見俱到宗說皆通揭露人天眼目剖出佛祖
J26nB182_p0452a24║心胸假饒德山棒如雨點渾似水中撈月臨濟喝若
J26nB182_p0452a25║雷轟猶如捉影捕風俱胝豎指青原垂足總屬驢前
J26nB182_p0452a26║馬後認奴作郎龍池門下不動旗鎗各使安家樂業
J26nB182_p0452a27║打開無盡寶藏運用不窮自然千差絕跡萬派朝宗
J26nB182_p0452a28║顯示正法眼松濤響眾峰且迷途之中如何指導般
J26nB182_p0452a29║若智燈纔一照千年黑暗悉通明。
J26nB182_p0452a30║上堂見聞不及處風清月白思慮不及時山高水深
J26nB182_p0452b01║庭槐放綠岸柳舒金杜鵑枝上聲聲喚青山無限好
J26nB182_p0452b02║猶道不如歸直得玄沙三種病人盲者見聾者聞啞
J26nB182_p0452b03║者言將謂有多少奇特得來不異本真行不越嶺渡
J26nB182_p0452b04║不過江縱饒未曾踏破草鞋早已搖動腳跟其餘三
J26nB182_p0452b05║登投子九上洞山一宿曹谿藤條四下非惟不唧溜
J26nB182_p0452b06║亦自顯顢頇還知龍池落處麼拈拄杖卓一下云等
J26nB182_p0452b07║閒一擲成龍去換卻時人眼裏睛。
J26nB182_p0452b08║上堂經云三世諸佛皆從此經出又云是法平等無
J26nB182_p0452b09║有高下縱饒見得十分真大似無燈走黑夜石女腰
J26nB182_p0452b10║間一寶刀賣遍天涯無著價歸來放在臥床頭截斷
J26nB182_p0452b11║夢中諸話杷到者裏假使雲門餬餅趙州茶將來供
J26nB182_p0452b12║養也不顧何故不堪齒嚼。
J26nB182_p0452b13║上堂金生麗水玉出崑岡月從西沒日湧扶桑法法
J26nB182_p0452b14║仍舊物物真常只為迷心著相睹影顛狂昇沉不息
J26nB182_p0452b15║六道茫茫若能回光返照頓見本有法王步步腳踏
J26nB182_p0452b16║實地在在總是帝鄉鹽官云虛空為鼓須彌為槌什
J26nB182_p0452b17║麼人打得南泉云王老師不打者破鼓大眾為甚王
J26nB182_p0452b18║老師不打良久云雖然不打其聲如雷。
J26nB182_p0452b19║上堂有一人在孤峰頂上目視雲漢把三世諸佛一
J26nB182_p0452b20║口吞盡不見有眾生可度好與三十拄杖何故事上
J26nB182_p0452b21║不足有一人在十字街頭三頭六臂合水和泥隨機
J26nB182_p0452b22║接引亦好與三十拄杖何故理上不足有一人不離
J26nB182_p0452b23║十字街頭和泥合水常在孤峰頂上目視雲漢若到
J26nB182_p0452b24║龍池門下正未有語話分在且道龍池為人在甚麼
J26nB182_p0452b25║處橫拈楖栗當門踞獅象狐狼一併敲。
J26nB182_p0452b26║歲旦上堂舉香嚴云去年貧未是貧今年貧始是貧
J26nB182_p0452b27║去年貧猶有卓錐之地今年貧錐也無真淨云去年
J26nB182_p0452b28║富未是富今年富始是富去年富惟有一領黑黲布
J26nB182_p0452b29║衫今年添得一條百衲袈裟歲朝抖擻呈禪眾實謂
J26nB182_p0452b30║風流出當家師云香嚴貧實未貧猶有家私未盡傾
J26nB182_p0452c01║真淨富實未富遮得東邊西邊露龍池者裏也不貧
J26nB182_p0452c02║也不富黃虀澹飯挨排過新年原是舊年人贏得春
J26nB182_p0452c03║風滿面播。
J26nB182_p0452c04║上堂一句中具三玄一玄中具三要青天喫棒謾商
J26nB182_p0452c05║量杲杲紅日當空耀木童騎鶴上揚州石女梳籹越
J26nB182_p0452c06║樣俏壁上燈籠笑不休階前露柱齊聲道未審道箇
J26nB182_p0452c07║什麼良久云毘婆尸佛早留心直至如今不得妙。
J26nB182_p0452c08║上堂舉僧問臨濟云如何是三眼國土濟云我共汝
J26nB182_p0452c09║入淨妙國土中著清淨衣說法身佛又入無差別國
J26nB182_p0452c10║土中著無差別衣說報身佛又入解脫國土中著光
J26nB182_p0452c11║明衣說化身佛師云臨濟恁麼答話欲作百世宗師
J26nB182_p0452c12║恐未得在汝諸人還知龍池意麼如其未知更為道
J26nB182_p0452c13║破法身報身化身都來立號安名拈出金剛寶劍截
J26nB182_p0452c14║斷陳爛葛藤。
J26nB182_p0452c15║上堂僧問如何是從上佛祖的的大意師云江南地
J26nB182_p0452c16║暖進云如何是和尚示人的的意師云塞北天寒進
J26nB182_p0452c17║云謝師指示師云又恁麼去也乃云一飽忘百饑一
J26nB182_p0452c18║覺精神足一念了生死一言悟塵俗風來樹樹涼月
J26nB182_p0452c19║照山山玉達本忘情者閒閒若空谷誰是箇中人共
J26nB182_p0452c20║把雲峰斸大眾且道德山棒臨濟喝還明甚麼邊事
J26nB182_p0452c21║眾中有知得落處者麼如無其人龍池自道去也卓
J26nB182_p0452c22║拄杖喝一喝下座。
J26nB182_p0452c23║上堂僧問聖凡共集緇素臨筵謾勞棒喝如風急直
J26nB182_p0452c24║截根源事若何師云手長衫袖短進云不借時機請
J26nB182_p0452c25║師別道師云腳瘦草鞋寬乃云龍池一滴潤林丘枯
J26nB182_p0452c26║木枝枝葉自稠不是一番親到此焉能解得渴咽喉
J26nB182_p0452c27║大眾且道如何是龍池一滴以拂子左右灑云晴乾
J26nB182_p0452c28║不肯走直待雨淋頭。
J26nB182_p0452c29║上堂僧問天得一以清地得一以寧君王得一天下
J26nB182_p0452c30║太平未審衲僧得一又作麼生師云平地風波乃云
J26nB182_p0453a01║十方法界一塵中活鱍全機用莫窮卻把虛空敲出
J26nB182_p0453a02║髓掀翻海嶽覓無蹤相逢直指本來事覿面提持向
J26nB182_p0453a03║上宗甘雨普施三草木千峰頂上播真風所以德山
J26nB182_p0453a04║入門便棒臨濟入門便喝使人獨脫無依不居惑地
J26nB182_p0453a05║超出格量迥越有無到者裏管教盡大地是箇解脫
J26nB182_p0453a06║門盡大地是沙門一隻眼盡大地是當人自己既是
J26nB182_p0453a07║盡大地是當人自己且道四聖六凡蹲坐在甚麼處
J26nB182_p0453a08║良久云有眼如盲。
J26nB182_p0453a09║上堂過去未來現在一念頓超三世東西南北中央
J26nB182_p0453a10║究竟從來無定故經云應生無所住心若心有住即
J26nB182_p0453a11║為非住果能無住自然不住凡不住聖不住迷不住
J26nB182_p0453a12║悟不住生死不住涅槃不住空不住有不住權不住
J26nB182_p0453a13║實然後見山是山見水是水見僧是僧見俗是俗是
J26nB182_p0453a14║謂一種平懷更無他物且道實證本分一句作麼生
J26nB182_p0453a15║指示卓拄杖云不須更費纖毫力擊碎金圈栗棘蓬。
J26nB182_p0453a16║上堂現成公案放汝三十棒夫子門前講孝悌撞著
J26nB182_p0453a17║道伴交肩過一生參學事畢時清休唱太平歌雖然
J26nB182_p0453a18║如是也須實到者箇田地莫學矮子看戲隨人哭笑
J26nB182_p0453a19║他時後日大有事在且道如何是自成自立一句以
J26nB182_p0453a20║拂子擊禪床下座。
J26nB182_p0453a21║上堂水不洗水金不博金靈山一脈本自現成堪笑
J26nB182_p0453a22║從上老古錐橫擔拄杖緊峭草鞋天涯海角遍覓無
J26nB182_p0453a23║親忽然洗面摸著鼻孔喫飯咬著舌頭呵呵一笑千
J26nB182_p0453a24║真萬真既然如是須彌山突出在你諸人額角邊大
J26nB182_p0453a25║海水傾入你諸人耳朵裏為甚麼不覺不知良久云
J26nB182_p0453a26║不煩節外更生枝。
J26nB182_p0453a27║上堂僧問不問有言不問無言請師答話師打云且
J26nB182_p0453a28║道是有言是無言進云恁麼則覓水和煙得擔泉帶
J26nB182_p0453a29║月歸師云失卻也不知乃云芭蕉聞雷而長葵花向
J26nB182_p0453a30║日而開海底泥牛吼似雷巖前石虎銜兒走蟭螟吞
J26nB182_p0453b01║卻七金山驚得南辰藏北斗堪笑臨濟三度問黃檗
J26nB182_p0453b02║佛法的的大意三度被打雪峰三登投子九上洞山
J26nB182_p0453b03║卻於鰲山打失鼻孔爭如龍池者裏一眾惺惺伶俐
J26nB182_p0453b04║伶俐惺惺何故不須更費纖毫力日用頭頭總現成。
J26nB182_p0453b05║上堂如來禪祖師禪水在長江月在天南北東西通
J26nB182_p0453b06║踏遍不知何處覓真傳德山棒臨濟喝巖前石虎奔
J26nB182_p0453b07║入穴香象忙忙失卻威豐干那敢多饒舌臺山路上
J26nB182_p0453b08║驀直婆趙州勘破誰能瞥古今無限作家翁十箇五
J26nB182_p0453b09║雙口挂壁良遂敲門許自明卻對學徒一一說亮公
J26nB182_p0453b10║一喚便知歸直入西山絕消息拈拄杖召大眾云消
J26nB182_p0453b11║息既絕且道者箇從甚麼處得來若知來處自然見
J26nB182_p0453b12║超佛祖獨步大方如其未知不見道未明三八九難
J26nB182_p0453b13║免自沉吟。
J26nB182_p0453b14║解制留兩序上堂春日晴春鳥鳴春水漾虛碧春山
J26nB182_p0453b15║疊亂青大眾三月以來雖然把住繩頭那容靜處躲
J26nB182_p0453b16║跟不是擔沙運土便是舂米負薪還知山僧為汝諸
J26nB182_p0453b17║人處麼今日布袋雖開缽囊不得動著何故豈不見
J26nB182_p0453b18║道單絲不成線獨木不成林大家出隻手扶起破沙
J26nB182_p0453b19║盆各依本位住莫向外邊尋默默養成法器一鳴直
J26nB182_p0453b20║使驚人傳續佛祖慧命永作照世明燈且道解制後
J26nB182_p0453b21║如何行履黃虀粥飽無餘事白日天長任運過。
J26nB182_p0453b22║上堂此事從來活卓卓不是生心可卜度覓遍天涯
J26nB182_p0453b23║絕影蹤無意見時卻撞著泥牛翻轉石板田木馬踏
J26nB182_p0453b24║殺雲中鶴乾闥婆城驀地崩阿修羅王念菩薩大眾
J26nB182_p0453b25║且道是何意旨無風荷葉動決定有魚行。
J26nB182_p0453b26║上堂離心意識參絕凡聖路學無手人行拳無舌人
J26nB182_p0453b27║演法打盡四天下不費纖毫力說完大藏教唇皮未
J26nB182_p0453b28║動著所以道參須參到無參處學還學到無學時無
J26nB182_p0453b29║參是真參無學是真學雖然如是你擬向者裏躲跟
J26nB182_p0453b30║不免死水裏浸殺喝一喝下座。
J26nB182_p0453c01║上堂諸供養中法供養為最大眾還明得法麼若於
J26nB182_p0453c02║此明得自然在天同天在人同人隨處自在曾無住
J26nB182_p0453c03║著如其未能不免別垂方便去也驀拈拄杖云過去
J26nB182_p0453c04║諸佛現在諸佛未來諸佛俱在拄杖頭上異口同音
J26nB182_p0453c05║宣說平等法門未證入者令其證入未解脫者令其
J26nB182_p0453c06║解脫未離苦者令離諸苦眾生各各受益若是衲僧
J26nB182_p0453c07║分上總用不著何故金屑雖貴落眼成翳。
J26nB182_p0453c08║
J26nB182_p0453c09║
J26nB182_p0453c10║萬如禪師語錄卷第三
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院