選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首 頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經 第二十六冊 No. B178《費隱禪師語錄》
J26nB178_p0168a01║費隱禪師語錄卷第十二
J26nB178_p0168a02║  嗣法門人隆琦等編
J26nB178_p0168a03║ 問答機緣
J26nB178_p0168a04║僧問。如何是一喝如探竿影草。師云。要汝入門便道。
J26nB178_p0168a05║如何是一喝如踞地獅子。師云。百獸林中獨步。如何
J26nB178_p0168a06║是一喝如金剛王寶劍。師云。早已分身兩段。如何是
J26nB178_p0168a07║一喝不作一喝用。師云。汝自理會。
J26nB178_p0168a08║僧參。師出方丈據坐。僧對師舉手云。起勞便出。師云。
J26nB178_p0168a09║莫道無事好。
J26nB178_p0168a10║僧問。如何是賓中主。師云。行路全憑拄杖子。如何是
J26nB178_p0168a11║主中賓。師云。堂裡長年多陪客。如何是賓中賓。師云。
J26nB178_p0168a12║滿面埃塵不覺羞如何是主中主師良久云。會麼。
J26nB178_p0168a13║普茶次。僧問。碓嘴生花。意旨如何。師云。烏龜向火。進
J26nB178_p0168a14║云。如何是佛面百醜。師云。是汝無面目。
J26nB178_p0168a15║僧問。弟子無住處。求和尚個住處。師與一棒云。灼然
J26nB178_p0168a16║住在什麼處。僧云。不會。師云。卻好個消息。
J26nB178_p0168a17║僧見。師伸腳云。恰值山僧腳麻。替我摸一摸看。僧便
J26nB178_p0168a18║喝。師打云。摸腳也不會。僧遂禮拜。師云。纔恁麼信受
J26nB178_p0168a19║奉行。僧拜起云。者老漢也是無風起浪。師云。被汝覷
J26nB178_p0168a20║破了也。僧無語。師云。猶是墮坑落塹。
J26nB178_p0168a21║靈嶽侍者一晚向師口占云。喫莖無根菜。參個沒味
J26nB178_p0168a22║禪。日裡三餐飯。夜間一覺眠。師云。明日閻羅王與你
J26nB178_p0168a23║索飯錢。又作麼生。嶽云。待他來。師云。即今索取。又作
J26nB178_p0168a24║麼生。嶽云。不是拳頭。便是巴掌。師云。過在什麼處。嶽
J26nB178_p0168a25║云。不合惱亂人家。師休去。
J26nB178_p0168a26║師一晚問維那古淵云。金不博金。更道一句。淵云。彼
J26nB178_p0168a27║丈夫兮我丈夫。師云。如何是丈夫事。淵云。唯我獨尊。
J26nB178_p0168a28║師云。一棒打殺。又作麼生。淵便喝。師與一棒。淵走出。
J26nB178_p0168a29║師云。今日大家喫酒。維那還錢。傍僧云。憐兒不覺醜。
J26nB178_p0168a30║師轉身一棒云。被你看破。
J26nB178_p0168b01║師問孤雲。如何是覿體現前。雲下語。亦呈偈至。累次
J26nB178_p0168b02║皆不契。忽一日。師又問。如何是覿體現前。雲驀豎拳
J26nB178_p0168b03║云。會麼。師云。如何是脫體無依。雲轉身云。我去也。師
J26nB178_p0168b04║乃頷之。
J26nB178_p0168b05║師問僧。那裡來。僧云。杭州來。師云。還得江西信麼。僧
J26nB178_p0168b06║呈坐具。師云。不是者個消息。僧進前。師便打。
J26nB178_p0168b07║師一日問柴立云。路逢達道人。不將語默對。將什麼
J26nB178_p0168b08║對。立豎起一指。師云。看破你了也。立一喝便走。師與
J26nB178_p0168b09║一棒。
J26nB178_p0168b10║僧問。山門緊閉。無處入路。求和尚指示。師云。立地死
J26nB178_p0168b11║漢。僧便禮拜。師云。活也。活也。僧云。謝和尚指示。師云。
J26nB178_p0168b12║速退。
J26nB178_p0168b13║師問僧。那裡來。僧云。海鹽來。師云。還帶得鹽來麼。僧
J26nB178_p0168b14║云。帶得來。師云。何不舉似我。僧呈坐具。師云。者是淡
J26nB178_p0168b15║底。僧云。是鹹底。師與一棒云。鹹淡也不知。僧無語。
J26nB178_p0168b16║僧問。如何是舊年燈。師云。門前火把子。如何是新年
J26nB178_p0168b17║頭佛法。師云。東家敲鑼。西家擊鼓。
J26nB178_p0168b18║孝廉君謨周居士於慈雲寺陪師茶次。語及格物。師
J26nB178_p0168b19║遽拈一茶果云。者個是物。作麼生格。士云。放下著。師
J26nB178_p0168b20║云。又撥過一邊。士云。者老漢又將謂別有。師云。如何
J26nB178_p0168b21║是你不別有底意。士驀豎一拳。師云。不得喚作拳頭。
J26nB178_p0168b22║又作麼生。士擬議。師與一掌。士直下釋然。
J26nB178_p0168b23║僧問候云。和尚近日法體調和否。師驀豎指云。你道
J26nB178_p0168b24║如何。僧擬議。師便掌云。合取兩片皮。
J26nB178_p0168b25║師一日問雲浪云。如何是汝本分事。浪豎起拳。師云
J26nB178_p0168b26║我不問汝拳頭。如何是汝本分事。浪云。和尚將謂別
J26nB178_p0168b27║有麼。師云。如何是汝不別有底意。浪又豎起拳。師與
J26nB178_p0168b28║一棒云。者一棒是賞汝。是罰汝。浪一喝而出。師云。又
J26nB178_p0168b29║恁麼去也。
J26nB178_p0168b30║僧問。穿衣喫飯。不知是誰。師驀頭便棒云。是誰。僧擬
J26nB178_p0168c01║議。師又棒云。自家也不識。
J26nB178_p0168c02║師問眾云。風不待月而涼。火不待日而熱。意旨如何。
J26nB178_p0168c03║僧滄溟答云。甜瓜徹蒂甜。苦瓠連根苦。師云。向上還
J26nB178_p0168c04║有事也無。僧便喝。師云。喝後[漸/耳]。僧出。
J26nB178_p0168c05║師一日問靈機云。如何是先炤後用。機云。把火捉賊。
J26nB178_p0168c06║師云。如何是先用後炤。機云。驀頭拶看。師云。如何是
J26nB178_p0168c07║炤用同時。機云。禍不單行。師云。如何是炤用不同時。
J26nB178_p0168c08║機云。鬧市裡打坐。
J26nB178_p0168c09║雲浪一日禮拜次。師驀豎拳云。不得喚作拳頭。汝作
J26nB178_p0168c10║麼生會。浪云。不識。師與一棒云。者一棒又作麼生。浪
J26nB178_p0168c11║一喝。師又與一棒。浪便走出。
J26nB178_p0168c12║僧問。百尺竿頭如何進步。師打云。幾時到者裡。僧云。
J26nB178_p0168c13║險。師云。墮。僧便禮拜。師云。元來。元來。
J26nB178_p0168c14║靈機侍者初參。問云。世尊未陞座。文殊不白椎。還有
J26nB178_p0168c15║佛法也無。語未卒。師急索拈拄杖云。且道即今是陞
J26nB178_p0168c16║座。不是陞座。機擬答。師直打出。
J26nB178_p0168c17║僧問。出山門是如何。師云。山僧不撒沙。僧云。入山門
J26nB178_p0168c18║是如何。師云。塗污了多少。
J26nB178_p0168c19║師問靈機云。興化打克賓。意旨如何。機云。憐兒不覺
J26nB178_p0168c20║醜。師云。既打趁。何謂憐兒。機云。也要和尚具隻眼。師
J26nB178_p0168c21║打機一掌云。要我具隻眼那。機云。不是某甲恁麼道。
J26nB178_p0168c22║爭見得和尚。
J26nB178_p0168c23║僧問。天地與我同根。萬物與我一體時如何。師以手
J26nB178_p0168c24║撼桌云。喚者個作什麼。僧無語。師云。何曾得一體。
J26nB178_p0168c25║師一日在單上臥。喚靈機至。驀云。驢漢。機云。一頭在
J26nB178_p0168c26║這裡臥。師云。那一頭[漸/耳]。機云。驢漢。師云。且喜汝承當。
J26nB178_p0168c27║機打師一下。師云。汝還知痛麼。機無語。師云。痛痒也
J26nB178_p0168c28║不知。
J26nB178_p0168c29║師問大含王居士云。世尊謂天上天下。唯我獨尊。意
J26nB178_p0168c30║旨如何。士驀豎一拳。師云。不得喚作拳頭。又作麼生。
J26nB178_p0169a01║士擬議。師直與推出。
J26nB178_p0169a02║僧問。學人有覺主人公。諸佛道不著棒喝無交涉。師
J26nB178_p0169a03║今還識麼。師云。明日請你做泥水。僧云。不會。師打云。
J26nB178_p0169a04║主人公那裡去了。僧便禮拜。師又打云。好個有覺主
J26nB178_p0169a05║人公。
J26nB178_p0169a06║一日。靈機侍立次。師問云。大修行人未審得何果報。
J26nB178_p0169a07║機云。拖犁拽耙。師云。大造業人未審得何果報。機云。
J26nB178_p0169a08║端坐受供養。師云。爭奈以善為惡。以惡為善。機云。和
J26nB178_p0169a09║尚自生分別。師云。如何是不分別底道理。機云。合取
J26nB178_p0169a10║口。師休去。
J26nB178_p0169a11║師到天童送老和尚入塔。徑山雪庭師亦在。一日與
J26nB178_p0169a12║諸嗣法同門到祖師堂上。庭云。我不入者保社。便轉
J26nB178_p0169a13║身。師向庭背上打一掌云。少者一掌不得。庭回首云。
J26nB178_p0169a14║是那個。師云。還要回頭轉腦。庭無語。師遂歸寮。
J26nB178_p0169a15║一早。老和尚起龕畢。眾送雪庭師歸客堂。庭云。佛法
J26nB178_p0169a16║傳持。子孫綿遠。如帝珠網。各自領會去。師突然與一
J26nB178_p0169a17║喝。便轉身。庭云。者一喝放在什麼所在。師云。還不領
J26nB178_p0169a18║會。庭亦無語。
J26nB178_p0169a19║次日。老和尚進塔。有一僧問雪庭師云。釋迦涅槃於
J26nB178_p0169a20║拘尸。和尚示滅於通玄。且道是同是別。庭不答。師在
J26nB178_p0169a21║會云。老師答者話不出。庭云。果然。師云。大眾證明。庭
J26nB178_p0169a22║又無語。
J26nB178_p0169a23║師一日問侍者千峰云。天上有星皆拱北。人間無水
J26nB178_p0169a24║不朝東。意旨如何。侍者云。鼻孔大頭垂。師云。喫飯咬
J26nB178_p0169a25║著砂。侍者彈指而出。師休去。
J26nB178_p0169a26║師問僧云。趙州道。我在青州做領布衫。重七斤。意旨
J26nB178_p0169a27║如何。僧提衣裾云。某甲亦有一領。師云。天地懸隔。僧
J26nB178_p0169a28║云。和尚莫蹉過。師云。爭柰古人語意何。僧無語。師云。
J26nB178_p0169a29║闍黎莫蹉過。
J26nB178_p0169a30║一晚。侍者千峰云。當時臨濟會中二首座同時下喝。
J26nB178_p0169b01║濟云。賓主歷然。若更問那個是賓。那個是主。和尚作
J26nB178_p0169b02║麼生。師便與驀胸一踏。侍者一喝。師云。作恁麼見解。
J26nB178_p0169b03║侍者乃走出。
J26nB178_p0169b04║師一日問大含王居士云。正當恁麼時是如何。士云。
J26nB178_p0169b05║今日被和尚一問。直得圓成一卦。師云。作恁麼解會。
J26nB178_p0169b06║士便走出。師云。恁麼去也。
J26nB178_p0169b07║師問侍者千峰云。盧陵米作麼價。意旨如何。峰云。塞
J26nB178_p0169b08║斷天下人咽喉。師云。你為什麼對我答話。峰便喝。師
J26nB178_p0169b09║云。爭奈古人公案何。峰云。話頭也不識。師便喝。峰云。
J26nB178_p0169b10║遲了八刻。師云。話頭也不識。峰云。元來。師云。自首者
J26nB178_p0169b11║原其罪。峰云。恁麼去也。師云。親言出親口。峰啐一啐
J26nB178_p0169b12║走出。師云。已遲了八刻。
J26nB178_p0169b13║一晚。師在臥單上問靈機云。鼻孔大頭垂。意旨如何。
J26nB178_p0169b14║機云。眉橫八字。師云。我不知者是什麼意思。機云。某
J26nB178_p0169b15║亦不知。師云。瞎。機云。瞎。師云。瞎。瞎。機云。果然。師休去。
J26nB178_p0169b16║師一早口占云。眾生有病。諸佛有病。諸佛有病。露柱
J26nB178_p0169b17║有病。未委露柱犯底是甚麼病。機答云。針劄不入底
J26nB178_p0169b18║病。師云。還有轉身處麼。機與師一推。走出。
J26nB178_p0169b19║大含王居士一日呈頌。師閱畢。向居士云。者是描畫
J26nB178_p0169b20║邊事。如何是描不成。畫不就底意。士打個作揖。師云。
J26nB178_p0169b21║描也描也。畫也畫也。士便轉身出。師亦休去。
J26nB178_p0169b22║僧禮拜次。師云。彼此鼻孔相似。禮拜他作什麼。僧沉
J26nB178_p0169b23║吟。師云。端的得明白了禮拜。僧云。端的得明白不來。
J26nB178_p0169b24║禮拜便行。師云。略較些子。僧不顧。師復喚。僧至。師云。
J26nB178_p0169b25║老老大大。為什麼隨人呼喚。僧擬豎指。師便打云。禮
J26nB178_p0169b26║拜未有窮已在。
J26nB178_p0169b27║師一日問侍者千峰云。古人道。布衫重七斤。意旨如
J26nB178_p0169b28║何。峰云。提不起。師云。既是七斤。為什麼提不起。峰云。
J26nB178_p0169b29║和尚蹉過了也。師云。汝何不問我。峰云。布衫重七斤。
J26nB178_p0169b30║意旨如何。師云。千補百納。峰擬議。師便與一踏。復云。
J26nB178_p0169c01║我底轉語與汝底轉語還有差殊也無。峰云。和尚少
J26nB178_p0169c02║賣弄。師云。汝又作麼生。峰云。和尚試為定當看。師云。
J26nB178_p0169c03║少賣弄。峰云。隨我來。師云。如何得淨絕去。峰打師一
J26nB178_p0169c04║下。師云。隨我來。
J26nB178_p0169c05║師一日問大含王居士云。世尊拈花。意旨如何。士於
J26nB178_p0169c06║地上畫一畫。師云。迦葉微笑。意旨如何。士於一畫上
J26nB178_p0169c07║畫一直為十字。師云。恁麼去也。士云。和尚又作麼生。
J26nB178_p0169c08║師云。與汝三十棒。士云。和尚領一半。師云。不要塗污
J26nB178_p0169c09║山僧好。
J26nB178_p0169c10║師一早問靈機云。世尊拈花。意旨如何。機驀豎一拳。
J26nB178_p0169c11║師云。不得喚作拳頭。又作麼生。機便打師一拳。師亦
J26nB178_p0169c12║打機一棒云。且道是賞汝。是罰汝。機云。少賣弄。師頷
J26nB178_p0169c13║之。
J26nB178_p0169c14║師一日驀豎拳。問子張嚴居士云。不得說是說非。試
J26nB178_p0169c15║道一句看。居士掩耳云。弟子不聞。師云。不聞處與世
J26nB178_p0169c16║尊拈花是同是別。居士云。和尚作麼也說同說別。師
J26nB178_p0169c17║云。如何是無同無別底意旨。居士亦驀豎拳。師云。迦
J26nB178_p0169c18║葉微笑。意旨如何。居士云。迦葉惱他。師頷之。
J26nB178_p0169c19║僧參。問。三千里同風即不問。踞坐當軒事若何。師云。
J26nB178_p0169c20║與你三十棒。進云。通身無影像。遍界絕形蹤。師云。前
J26nB178_p0169c21║言何在。進云。禮拜和尚去也。師云。自起自倒漢。
J26nB178_p0169c22║師一日與靈嶽敘話次。驀伸手云。我手何似佛手。嶽
J26nB178_p0169c23║云。少賣弄。師又伸腳云。我腳何似驢腳。嶽云。轉見不
J26nB178_p0169c24║堪。師云。人人有個生緣。你生緣在甚麼處。嶽云。覿面
J26nB178_p0169c25║不識。師云。離了三關又作麼生。嶽便喝。師云。好與三
J26nB178_p0169c26║十棒。嶽云。和尚也不得無過。師休去。
J26nB178_p0169c27║師一晚向正法西堂云。當時幻有老祖云。欲要賭猜
J26nB178_p0169c28║枚。大家出隻手。且道猜底是甚麼枚。法云。者個枚。師
J26nB178_p0169c29║云。試舉似看。法驀豎起拳。師云。是甚意思。法云。和尚
J26nB178_p0169c30║自理會。師云。不是。不是。何不問我。法便問。師亦豎起
J26nB178_p0170a01║拳。法云。卻是。卻是。師云。休安註腳。
J26nB178_p0170a02║正法西堂因言出行好日。師云。古人云。日日是好日。
J26nB178_p0170a03║又作麼生。法乃彈指。師云。作恁麼解會。法云。和尚勞
J26nB178_p0170a04║頓。師云。鼻孔大頭垂。
J26nB178_p0170a05║師一晚問眾云。懸羊頭。賣狗肉。是誰家生意。知藏逵
J26nB178_p0170a06║夫云。少賣弄。師云。什麼處是賣弄。夫云。更要重說偈
J26nB178_p0170a07║言。師云。汝分上又作麼生。夫便走出。師云。只得恁麼
J26nB178_p0170a08║去。夫云。錯會不少。師云。莫謗山僧好。
J26nB178_p0170a09║師問僧云。不是心。不是佛。不是物。是個甚麼。僧便喝。
J26nB178_p0170a10║師掩耳云。山僧卻不聽得。僧云。惜取眉毛好。師亦喝。
J26nB178_p0170a11║僧連喝。師云。羞也不識。
J26nB178_p0170a12║潛九陸居士參見。問云。不許棒。不許喝。不得語。不得
J26nB178_p0170a13║默。請和尚道。師云。說你是自纏自縛漢。士罔措。師便
J26nB178_p0170a14║喝。士亦喝。師云。亂做作麼。士遂禮拜歸位。師又從容
J26nB178_p0170a15║諭云。我喝是吾行令。汝喝來歷不明。汝適謂不許棒。
J26nB178_p0170a16║不許喝。為甚麼又喝起來。士擬議。師云。捉敗汝了也。
J26nB178_p0170a17║師問法觀云。鼻孔大頭垂。意旨如何。觀云。舌頭在口
J26nB178_p0170a18║裡。師云。向上還有事也無。觀便走出。又一日問。世尊
J26nB178_p0170a19║拈花。意旨如何。觀云。全提正令。師云。迦葉微笑。又作
J26nB178_p0170a20║麼生。觀云。亦復如然。師擬更問。觀亦走出。
J26nB178_p0170a21║一早。師問侍者劍眉云。天上有星皆拱北。人間無水
J26nB178_p0170a22║不朝東。當人分上如何。眉云。眉毛眼上橫。師云。向上
J26nB178_p0170a23║更有事也無。眉便喝。師云。休瞌睡。眉便走出。
J26nB178_p0170a24║師一晚廳前坐。法觀捧碟橘餅與師過茶。師云。橘餅
J26nB178_p0170a25║留在出路喫。觀云。只有一個不好帶得。師云。千個萬
J26nB178_p0170a26║個。不離一個。為甚麼帶不得。觀云。眼裡不著沙。師云。
J26nB178_p0170a27║如何是汝不著沙底眼。觀便走入方丈。師休去。
J26nB178_p0170a28║因冬瓜問法觀云。冬瓜直儱侗。瓠子曲彎彎。當人分
J26nB178_p0170a29║上又作麼生。觀云。眉毛八字橫。師云。不妨被汝道著。
J26nB178_p0170a30║觀禮拜退。
J26nB178_p0170b01║師問機來陳居士云。蘇東坡悟道偈云。溪身便是廣
J26nB178_p0170b02║長舌。山色無非清淨身。夜來八萬四千偈。他日如何
J26nB178_p0170b03║舉似人。且道他八萬四千偈說個什麼道理。居士次
J26nB178_p0170b04║早云。八萬四千蒙舉似。今朝東海日頭紅。師云。離卻
J26nB178_p0170b05║日輪紅又作麼生。居士云。今日親見和尚。師云。你分
J26nB178_p0170b06║上又作麼生。居士便禮拜。師云。猶欠轉身。
J26nB178_p0170b07║一晚。師問眾云。諸方參得底者裏用不著。者裡參得
J26nB178_p0170b08║底諸方把木杓。意旨如何。一僧云。恰好。師云。恰好在
J26nB178_p0170b09║什麼處。僧便喝。師云。且喜沒交涉。僧云。和尚又作麼
J26nB178_p0170b10║生。師云。諸方把木杓。僧無語。
J26nB178_p0170b11║師問鐵舟書記云。如何是汝本分事。舟無語。粥後。舟
J26nB178_p0170b12║云。鼻孔依然搭上唇。師云。轉身一句又作麼生。舟拂
J26nB178_p0170b13║袖便行。師與一棒云。且道是賞汝。罰汝。舟便喝。師云。
J26nB178_p0170b14║老僧被汝一喝。舟擬議。師又與一棒。舟無語。師云。墮
J26nB178_p0170b15║也。次日。師對鐵舟云。汝昨無語。而今如何下得一轉
J26nB178_p0170b16║語使前話圓。舟云。再犯不容。
J26nB178_p0170b17║一晚。師問維那古碧云。汝從那裡來。碧云。不從外來。
J26nB178_p0170b18║師云。將謂汝是門外漢。碧云。和尚話頭也不識。師云。
J26nB178_p0170b19║看破汝了也。碧云。卻是某甲看破和尚。師云。老僧招
J26nB178_p0170b20║得。
J26nB178_p0170b21║師每問眾云。衣帶下一線清風。意旨如何。僧多答。師
J26nB178_p0170b22║皆不諾。
J26nB178_p0170b23║僧問。大悲千手眼。如何是那隻眼。師云。薦取背後底。
J26nB178_p0170b24║僧擬議。師便喝。僧禮拜。師打一下云。者一下又作麼
J26nB178_p0170b25║生。僧云。好那一隻眼。師云。莫塗污人好。
J26nB178_p0170b26║師與士材李居士聚話次。驀豎拳云。不得喚作拳頭。
J26nB178_p0170b27║道一句看。士云。天寒。請和尚通袖。師云。作恁麼見解。
J26nB178_p0170b28║別道一句始得。士便喝。師云。者些消息從那裡來。士
J26nB178_p0170b29║擬議。師將士鼻孔一捏。士禮拜云。謝和尚。師微笑。休
J26nB178_p0170b30║去。
J26nB178_p0170c01║士過第三日又到。師云。今日相見與前日相見是同
J26nB178_p0170c02║是別。士指香爐云。此爐是和尚舊用底。新用底。師驀
J26nB178_p0170c03║伸手云。我手何似佛手。士云。且收通袖。師又伸腳云。
J26nB178_p0170c04║我腳何似驢腳。士云。和尚不妨疑著。師云。人人有個
J26nB178_p0170c05║生緣。如何是居士生緣。士云。今日喫飯來。還未饑。師
J26nB178_p0170c06║云。三關則且置。向上還有事也無。士拍桌一喝。師呵
J26nB178_p0170c07║呵休去。
J26nB178_p0170c08║一晚。師問侍者公衡云。八角磨盤空裡走。意旨如何。
J26nB178_p0170c09║者云。無毛鷂子潑天飛。師云。那個證明。者云。不妨與
J26nB178_p0170c10║和尚同出入。師云。老僧不知是什麼意思。者云。某甲
J26nB178_p0170c11║亦不識。師云。前言何在。者云。老老大大。是什麼心行。
J26nB178_p0170c12║師乃呵呵。
J26nB178_p0170c13║師垂五問。一。水既無筋。為什麼長流不斷。二。佛祖公
J26nB178_p0170c14║案猶空中紙鷂。向何處收取線索。三。鵬搏峰與晏坐
J26nB178_p0170c15║峰相交。且道說個什麼。四。風扇大野。畢竟作何形色。
J26nB178_p0170c16║五。望江亭上垂機。誰是知音。
J26nB178_p0170c17║ 拈古
J26nB178_p0170c18║一日。世尊陞座。大眾集定。文殊白椎云。諦觀法王法。
J26nB178_p0170c19║法王法如是。世尊便下座。
J26nB178_p0170c20║ 拈云。世尊無端特地。文殊錯安註腳。簡點將來。
J26nB178_p0170c21║ 二人俱好。拋向洞庭湖裡。免得千百年來令人
J26nB178_p0170c22║ 依模畫樣。何以還他活潑如龍虎。平地無勞起
J26nB178_p0170c23║ 骨堆。
J26nB178_p0170c24║自恣日文殊三處過夏。迦葉欲白椎擯出。乃見百千
J26nB178_p0170c25║萬億文殊。迦葉盡其神力。椎不能舉。世尊遂問迦葉。
J26nB178_p0170c26║汝擬擯那個文殊。迦葉無對。
J26nB178_p0170c27║ 拈云。文殊太煞風流。迦葉眼孔似窄。雖然如是。
J26nB178_p0170c28║ 肥邊易得。瘦肚難求。百千萬億文殊與許大世
J26nB178_p0170c29║ 尊。盡被迦葉無對裏坐斷。至今翻身不得。且道
J26nB178_p0170c30║ 意旨如何。相唾饒你潑水。相罵饒你接嘴。若是
J26nB178_p0171a01║ 山僧。待世尊云。汝欲擯那個文殊。但與一喝。要
J26nB178_p0171a02║ 顯衲僧有多方手眼。
J26nB178_p0171a03║梵志索世尊論義。預約曰。我義若墮。自當斬首。世尊
J26nB178_p0171a04║曰。汝義以何為宗。志曰。我以一切不受為宗。世尊曰。
J26nB178_p0171a05║是見受否。志拂袖而去。行至中路。乃省。遂回至世尊
J26nB178_p0171a06║前曰。我義兩處負墮。故當斬首以謝。世尊曰。我法中
J26nB178_p0171a07║無如是事。汝當回心向道。
J26nB178_p0171a08║ 拈云。好笑是世尊與梵志兩沒合殺。最初拂袖
J26nB178_p0171a09║ 便行。卻也相當。不應路中發省。得得回來。對世
J26nB178_p0171a10║ 尊云。我義兩處負墮。故當斬首。所謂放過一著。
J26nB178_p0171a11║ 落在第二。世尊此時不據祖令。但歸斯受之而
J26nB178_p0171a12║ 已。殊不知梵志歸來作如此語話。正好與他三
J26nB178_p0171a13║ 十棒。使渠進退無門。知得衲僧門下別有長處。
J26nB178_p0171a14║ 雖然。若問山僧是見受否。便與推倒。免得中九
J26nB178_p0171a15║ 下七。
J26nB178_p0171a16║殃崛麼羅因持缽至長者門。其家婦人正值產難。子
J26nB178_p0171a17║母未分。長者曰。瞿曇弟子汝為至聖。當有何法能免
J26nB178_p0171a18║產難。殃崛曰。我乍入道。未知此法。待問世尊卻來相
J26nB178_p0171a19║報。佛告殃崛。汝速去報言。我自從賢聖法來未曾殺
J26nB178_p0171a20║生。殃崛奉佛語疾往告之。其婦得聞。當時分娩。
J26nB178_p0171a21║ 拈云。將謂釋迦老子葫蘆裡有多少靈藥。元來
J26nB178_p0171a22║ 只是一味蓬蒿湯。使者婆子欲產未產之際。纔
J26nB178_p0171a23║ 飲入口。便乃瀉下。實非此藥靈驗。全係者婦為
J26nB178_p0171a24║ 苦痛饑渴所逼。故易為飲食耳。雖然如是。若殃
J26nB178_p0171a25║ 崛傳話未到時便乃產下。則瞿曇之蓬蒿湯亦
J26nB178_p0171a26║ 只得風吹日炙。有什麼用處。可見出門便利。偶
J26nB178_p0171a27║ 爾撞彩。若是山僧。待長者云。當有何法。能免產
J26nB178_p0171a28║ 難。但云。盡大地是個女子。看他又如何折合。
J26nB178_p0171a29║世尊因外道問。不問有言。不問無言。世尊良久。外道
J26nB178_p0171a30║讚嘆曰。世尊大慈。開我迷雲。令我得入。
J26nB178_p0171b01║ 拈云。世尊良久。填溝塞壑。外道得入。舊瘢著艾。
J26nB178_p0171b02║ 簡點將來。各與草鞋一緉。且要天下人疑著。今
J26nB178_p0171b03║ 日忽有人問山僧。不問有言。不問無言。惟豎一
J26nB178_p0171b04║ 指。還與世尊是同是別。
J26nB178_p0171b05║城東老母與佛同生而不欲見佛。每見佛來即便迴
J26nB178_p0171b06║避。雖然如此。回顧東西。總皆是佛。遂以手掩面。於十
J26nB178_p0171b07║指掌中。亦總是佛。
J26nB178_p0171b08║ 拈云。老母不欲見佛。天然氣概。而佛每來。乃至
J26nB178_p0171b09║ 回顧東西。總皆是佛。氣概天然。於此見得。老母
J26nB178_p0171b10║ 即佛。佛即老母。於此不會。有寒暑兮促君壽。有
J26nB178_p0171b11║ 鬼神兮妒君福。
J26nB178_p0171b12║世尊於涅槃會上以手摩胸。告眾曰。汝等善觀吾紫
J26nB178_p0171b13║磨金色之身。瞻仰取足。勿令後悔。若謂吾滅度。非吾
J26nB178_p0171b14║弟子。若謂不滅度。亦非吾弟子。
J26nB178_p0171b15║ 拈云。瞿曇一生打風打雨。降災降禍。帶累無數
J26nB178_p0171b16║ 好人墮坑落塹。臨了只得殷殷勤勤。消歸自己。
J26nB178_p0171b17║ 生怕他復蹈從前覆轍口款。幸獲自招。亦須與
J26nB178_p0171b18║ 他一頓。為甚如此。既能護末。何不慎初。
J26nB178_p0171b19║趙州到一菴主處。問云。有麼。有麼。主豎起拳頭。州曰。
J26nB178_p0171b20║水淺不是泊船處。便行。又到一菴主處。問云。有麼。有
J26nB178_p0171b21║麼。主亦豎起拳頭。州曰。能縱能奪。能殺能活。便作禮。
J26nB178_p0171b22║ 拈云。二菴主見處孤硬。大似一對無孔鐵鎚。趙
J26nB178_p0171b23║ 州老舌頭無骨。東頭賣賤。西頭賣貴。多少人向
J26nB178_p0171b24║ 此氣悶。莫謂山僧不道好。
J26nB178_p0171b25║德山小參曰。今夜不答話。問話者三十棒。時有僧出
J26nB178_p0171b26║禮拜。師便打。僧曰。某甲話也未問。和尚因甚麼打某
J26nB178_p0171b27║甲。師曰。汝是甚處人。曰。新羅人。師曰。未跨船舷。好與
J26nB178_p0171b28║三十棒。
J26nB178_p0171b29║ 拈云。德山埋兵挑鬥。要驗作家。者僧只知貪前。
J26nB178_p0171b30║ 不覺失後。若是山僧。見伊謂今夜不答話。問話
J26nB178_p0171c01║ 者三十棒。便云。和尚今夜不著便。他若動靜。但
J26nB178_p0171c02║ 曰。夜深。和尚尊重。
J26nB178_p0171c03║普化和尚尋嘗振一鐸曰。明頭來明頭打。暗頭來暗
J26nB178_p0171c04║頭打。四方八面來旋風打。虛空來連架打。一日。臨濟
J26nB178_p0171c05║令僧抱住云。總不恁麼來時如何。師拓開云。來日大
J26nB178_p0171c06║悲院裡有齋。僧回。舉似濟。濟云。我從來疑著者漢。
J26nB178_p0171c07║ 拈云。普化恁麼連架打。穿盡髑髏。明日大悲院
J26nB178_p0171c08║ 裡有齋。放過一著。臨濟謂我從來疑著者漢。雖
J26nB178_p0171c09║ 是好心。若是山僧。問總不恁麼來時如何。便打。
J26nB178_p0171c10║ 且要諸人知實。雖然普化恁麼為人帶累人。欲
J26nB178_p0171c11║ 上天。上天無門。欲入地。入地無路。且道端的在
J26nB178_p0171c12║ 什麼處。
J26nB178_p0171c13║臨濟云。大凡演唱宗乘。一句中須具三玄門。一玄門
J26nB178_p0171c14║須具三要。有權有實。有照有用。汝等諸人作麼生會。
J26nB178_p0171c15║ 拈云。觀我濟祖。大似將山河大地。明暗色空。情
J26nB178_p0171c16║ 與無情。撮來如粟米粒大。且能撼鐘鼓。擎山嶽。
J26nB178_p0171c17║ 鎮古今。燭日月。昂卓不勝。昂卓平展。極是平展。
J26nB178_p0171c18║ 打鼓普請看。既要人吞。又要人吐。惜乎當時不
J26nB178_p0171c19║ 遇其人。我若在會。便與翻卻禪床。免得後人饑
J26nB178_p0171c20║ 思食。渴思飲。人境俱奪。不為性燥。
J26nB178_p0171c21║九峰道虔禪師因石霜歸寂。眾請首座繼住持。師白
J26nB178_p0171c22║眾曰。須明先師意始可。座曰。先師有甚麼意。師曰。先
J26nB178_p0171c23║師道。休去歇去。冷湫湫地去。一念萬年去。寒灰枯木
J26nB178_p0171c24║去。古廟香爐去。一條白練去。其餘則不問。如何是一
J26nB178_p0171c25║條白練去。座曰。這個秪是明一色邊事。師曰。元來未
J26nB178_p0171c26║會先師意在。座曰。你不肯我那。但裝香來。香煙斷處。
J26nB178_p0171c27║若去不得。即不會先師意。遂焚香。香煙未斷。座已脫
J26nB178_p0171c28║去。師拊座背曰。坐脫立亡即不無。先師意未夢見在。
J26nB178_p0171c29║ 拈云。首座尋嘗慣習石霜枯木禪。於生死岸頭
J26nB178_p0171c30║ 卻能自繇。但未具正知見。未免被明眼者呵。故
J26nB178_p0172a01║ 以一條白練話作死法解會。謂只是明一色邊
J26nB178_p0172a02║ 事。及九峰不肯。便裝香坐脫。可謂坐斷十方猶
J26nB178_p0172a03║ 點額。不能密移一步看飛龍。此之是也。若是山
J26nB178_p0172a04║ 僧。見問如何是一條白練去。便云。吹毛寶劍逼
J26nB178_p0172a05║ 人寒。九峰若擬議。但云。莫埋沒先師好。管取九
J26nB178_p0172a06║ 峰結舌。一代住持亦是有分。
J26nB178_p0172a07║臨濟云。第一句中薦得。堪與佛祖為師。第二句中薦
J26nB178_p0172a08║得。堪與人天為師。第三句中薦得。自救不了。
J26nB178_p0172a09║ 拈云。臨濟尋嘗見僧入門。不是喝。便是打。為甚
J26nB178_p0172a10║ 特地將高平下裂一作三。令人趣上奔下。何日
J26nB178_p0172a11║ 了手。分明弄泥團漢。成得甚麼用處。若是伶俐
J26nB178_p0172a12║ 底人。見他恁麼舉。但云。惜取眉毛好。
J26nB178_p0172a13║僧問一賣鹽翁云。覆船路向甚麼處去。翁良久。僧又
J26nB178_p0172a14║問。翁曰。你患聾那。僧曰。你向我道什麼。翁曰。向汝道
J26nB178_p0172a15║覆船路。僧曰。翁莫會禪麼。翁曰。莫道會禪。佛法也會
J26nB178_p0172a16║盡。僧曰。你試說看。翁挑起鹽籃。僧曰。難。翁曰。你喚這
J26nB178_p0172a17║個作甚麼。僧曰。鹽。翁曰。有甚麼交涉。僧曰。你喚作甚
J26nB178_p0172a18║麼。翁曰。不可更向你道是鹽。
J26nB178_p0172a19║ 拈云。看此賣私鹽漢。因何得致通身手眼。撞著
J26nB178_p0172a20║ 遂驀露風規。背去便撩鉤搭索。放去收來。只要
J26nB178_p0172a21║ 人知有。可惜者僧大似磕露柱底瞎漢。若當時
J26nB178_p0172a22║ 山僧見伊恁麼激揚。便翻卻鹽籃而去。不妨令
J26nB178_p0172a23║ 者賣鹽翁疑著。此僧具什麼眼目。
J26nB178_p0172a24║臨濟上堂次。兩堂首座相見。同時下喝。僧問濟。還有
J26nB178_p0172a25║賓主也無。濟曰。賓主歷然。濟復召眾曰。要會臨濟賓
J26nB178_p0172a26║主句。問取堂中二首座。
J26nB178_p0172a27║ 拈云。兩堂首座同時下喝。一個半觔。一個八兩。
J26nB178_p0172a28║ 曾無彼此優劣。僧問還有賓主也無。逐塊韓盧。
J26nB178_p0172a29║ 臨濟云賓主歷然底意在鉤頭。其僧不見進語。
J26nB178_p0172a30║ 可惜許。臨濟又曰要會賓主句。問取堂中二首
J26nB178_p0172b01║ 座。又拋一釣令人吞。據臨濟如此施設。人多不
J26nB178_p0172b02║ 識。用在臨時。縱奪自在。都作意義摶量。不知當
J26nB178_p0172b03║ 機蹉過。若是山僧。當時見臨濟恁麼道。便與一
J26nB178_p0172b04║ 喝。不妨明頭也合。暗頭也合。管取老漢忍俊不
J26nB178_p0172b05║ 禁。
J26nB178_p0172b06║臨濟因普請鉏地次。見黃檗來。拄钁而立。檗曰。這漢
J26nB178_p0172b07║困那。濟曰。钁也未舉。困個甚麼。檗便打。濟接住棒。一
J26nB178_p0172b08║送送倒。檗呼維那。扶起我來。維那扶起曰。和尚爭容
J26nB178_p0172b09║得這風顛漢無禮。檗纔起。便打維那。濟钁地曰。諸方
J26nB178_p0172b10║火葬。我這裡活埋。
J26nB178_p0172b11║ 拈云。臨濟意不停。機不住。黃檗等閒撥著。便與
J26nB178_p0172b12║ 抵對。纔見打時。直與推倒。可謂棒喝相應。拳踢
J26nB178_p0172b13║ 相隨。黃檗亦無計可施。反打維那。正所謂沒柰
J26nB178_p0172b14║ 船何。打破戽斗。尿床鬼子尚不放手。更云。諸方
J26nB178_p0172b15║ 火葬。我這裡活埋。不特打草。還要蛇驚。看他父
J26nB178_p0172b16║ 子兩人。家門不睦。一至於此。好將一束縛住。放
J26nB178_p0172b17║ 在天目山巔。霜欺雪壓。免得祖[袖-由+爾]不了。殃及兒
J26nB178_p0172b18║ 孫。
J26nB178_p0172b19║雲門云。聞聲悟道。見色明心。遂舉起手曰。觀世音菩
J26nB178_p0172b20║薩將錢買餬餅。放下手曰。元來秪是饅頭。
J26nB178_p0172b21║ 拈云。可笑雲門老漢。將常住物為自己。伸一手
J26nB178_p0172b22║ 了縮一手。帶累觀音菩薩滿街亂走。若識得他
J26nB178_p0172b23║ 破。一任洪鐘喚作瓦缶。山僧恁麼稱提。已是小
J26nB178_p0172b24║ 家徒開惡口。咦。
J26nB178_p0172b25║趙州因南泉曰。今時人須向異類中行始得。趙州曰。
J26nB178_p0172b26║異即不問。如何是類。泉以兩手拓地。州近前一踏踏
J26nB178_p0172b27║倒。卻向涅槃堂裡叫曰。悔。悔。泉令侍者問。悔個甚麼。
J26nB178_p0172b28║州曰。悔不更與兩踏。
J26nB178_p0172b29║ 拈云。南泉脫體風流。趙州全身意氣。分明少喜
J26nB178_p0172b30║ 多嗔。一似有輸有贏。簡點將來。二俱失利。若問
J26nB178_p0172c01║ 山僧。如何是類。但云。莫嫌我打你。
J26nB178_p0172c02║臨濟因黃檗普請。隨後行。檗回頭。見濟空手。乃問。钁
J26nB178_p0172c03║在何處。濟曰。有一人將去了也。檗曰。近前來。共汝商
J26nB178_p0172c04║量個事。濟便近前。檗豎起钁曰。秪這個天下人拈掇
J26nB178_p0172c05║不起。濟就手掣得。豎起曰。為什麼卻在某甲手裏。檗
J26nB178_p0172c06║曰。今日自有人普請。便回寺。
J26nB178_p0172c07║ 拈云。黃檗勾賊破家。臨濟就窠打劫。惡手手中
J26nB178_p0172c08║ 顯惡手。惡人更有惡人魔。故黃檗將謂得人。便
J26nB178_p0172c09║ ▆回寺。據山僧今日看來。尚未了事。待臨濟掣
J26nB178_p0172c10║ 得钁頭豎起曰。為什麼卻在某甲手裡。便云。者
J26nB178_p0172c11║ 個頑賊。遂與打退。免得父弱子強。遭人話柄。
J26nB178_p0172c12║趙州一日與文遠論義曰。鬥劣不鬥勝。勝者輸果子。
J26nB178_p0172c13║遠曰。請和尚立義。州曰。我是一頭驢。遠曰。我是驢胃。
J26nB178_p0172c14║州曰。我是驢糞。遠曰。我是糞中蟲。州曰。你在彼中作
J26nB178_p0172c15║什麼。遠曰我在彼中過夏。州曰。把將果子來。
J26nB178_p0172c16║ 拈云。最不唧溜是個文遠。既云鬥劣不鬥勝。只
J26nB178_p0172c17║ 管走向前去。以致一枚果子輸與趙州。若當時
J26nB178_p0172c18║ 見趙州云。我是一頭驢。但曰。某甲萬分不如。管
J26nB178_p0172c19║ 取者枚果子還文遠喫。所謂退步便是進步時。
J26nB178_p0172c20║ 寧不然乎。呵呵。
J26nB178_p0172c21║僧問雲門云。一口吞盡時如何。門曰。我在你肚裏。僧
J26nB178_p0172c22║曰。和尚為什麼在學人肚裏。門曰。還我話頭來。
J26nB178_p0172c23║ 拈云。大小雲門能添人五臟。又能挖人心肝。好
J26nB178_p0172c24║ 手直是好手。奇怪未為奇怪。若是山僧。見問一
J26nB178_p0172c25║ 口吞盡時如何。但云。謝供養。更有如何若何。便
J26nB178_p0172c26║ 云。尚捨不得。
J26nB178_p0172c27║官人問趙州云。和尚還入地獄否。州曰。老僧末上入。
J26nB178_p0172c28║官人曰。大善知識為什麼入地獄。州曰。我若不入。阿
J26nB178_p0172c29║誰教化汝。
J26nB178_p0172c30║ 拈云。趙州老賊。手腳不同。不唯入水拖人。抑能
J26nB178_p0173a01║ 面奪威光。冷語秪管傷人。不怕露柱勘破。
J26nB178_p0173a02║僧問興化四方八面來時如何師云打中間底僧便
J26nB178_p0173a03║禮拜師曰昨日赴箇村齋中途遇一陣卒風暴雨卻
J26nB178_p0173a04║向古廟裏躲避得過。
J26nB178_p0173a05║ 拈云者僧雖解單刀直入爭奈興化有百匝千
J26nB178_p0173a06║ 重所以將在謀而不在勇興化雖坐籌帷幄之
J26nB178_p0173a07║ 中決勝千里之外未免旁觀者哂若問山僧四
J26nB178_p0173a08║ 方八面來時如何答未是作家待伊擬議便打。
J26nB178_p0173a09║僧問曹山世間何物最貴曰死貓頭最貴僧曰為甚
J26nB178_p0173a10║麼死貓頭最貴曰無人著價。
J26nB178_p0173a11║ 拈云曹山如此答話可謂遇貴者貴遇賤者賤
J26nB178_p0173a12║ 若也不落貴賤且道死貓頭是箇什麼者裡見
J26nB178_p0173a13║ 得可謂未離兜率已降王官未出母胎度人已
J26nB178_p0173a14║ 畢。
J26nB178_p0173a15║僧問雲門云從上來事請師提綱門曰朝看東南暮
J26nB178_p0173a16║看西北僧曰便恁麼會時如何門曰東家點燈西家
J26nB178_p0173a17║暗坐。
J26nB178_p0173a18║ 拈云只許老胡知不許老胡會擬欲逐驊騮腳
J26nB178_p0173a19║ 跟便不快大段怪雲門不得何也鉤頭有意無
J26nB178_p0173a20║ 人識偏向定盤星上推試問者僧坐到幾時得
J26nB178_p0173a21║ 天亮去。
J26nB178_p0173a22║雲門云乾坤之內宇宙之間中有一寶秘在形山拈
J26nB178_p0173a23║燈籠向佛殿裏將三門來燈籠上作麼生自代曰逐
J26nB178_p0173a24║物意移又曰雲起雷興。
J26nB178_p0173a25║ 拈云雲門不特佛頭上堆糞既已栽茄又復種
J26nB178_p0173a26║ 菜令人摘之採之直到驢年不能休歇山僧今
J26nB178_p0173a27║ 日與他三十棒不圖鏟削門路要且驚動時聽。
J26nB178_p0173a28║五祖演禪師曰譬如水牯牛過窗櫺頭角四蹄都過
J26nB178_p0173a29║了因什尾巴過不得。
J26nB178_p0173a30║ 拈云看孔著楔痛處加錐乃宗師之明鑑作者
J26nB178_p0173b01║ 之體裁若乃龍騰滄海鶴舞丹霄笑看五祖賣
J26nB178_p0173b02║ 嘴雖然尾巴因甚過不得乃云點。
J26nB178_p0173b03║三聖問雪峰云透網金鱗以何為食峰曰待汝出網
J26nB178_p0173b04║來向汝道聖曰一千五百人善知識話頭也不識峰
J26nB178_p0173b05║曰老僧住持事繁。
J26nB178_p0173b06║ 拈云三聖會撒泥雪峰善拋沙一挨一拶一敲
J26nB178_p0173b07║ 一擊各各有隱身之術各各有計謀之策臨時
J26nB178_p0173b08║ 應變收放自繇則不無此二老若是透網金鱗
J26nB178_p0173b09║ 決不向此湖塘上曲堤邊討草喫。
J26nB178_p0173b10║僧問興陽剖禪師云娑竭出海乾坤震覿面相呈事
J26nB178_p0173b11║若何興曰金翅鳥王當宇宙箇中誰是出頭人僧曰
J26nB178_p0173b12║忽遇出頭又作麼生興曰似鶻提鳩君不信髑髏前
J26nB178_p0173b13║驗始知真僧曰恁麼則叉手當胸退身三步也興曰
J26nB178_p0173b14║須彌座下烏龜子莫待重遭點額回。
J26nB178_p0173b15║ 拈云這僧問得甚好興陽答處更奇可謂針來
J26nB178_p0173b16║ 線去語脈不虛雖然此僧步步向前不知喪身
J26nB178_p0173b17║ 失命興老拍拍是令那顧傷鋒犯手據令將來
J26nB178_p0173b18║ 亦好與三十拄杖若山僧當時在座但呵呵大
J26nB178_p0173b19║ 笑看他又作麼安排。
J26nB178_p0173b20║昔有一菴主受婆子供養二十年嘗令一二八女子
J26nB178_p0173b21║送飯給侍一日令女子抱定曰正恁麼時如何主曰
J26nB178_p0173b22║枯木倚寒巖三冬無暖氣女子舉似婆婆曰我二十
J26nB178_p0173b23║年秪供養得個俗漢遂遣出燒卻菴。
J26nB178_p0173b24║ 拈云這個婆子二十年中將壒[土*(天/韭)]擁茄樹時節
J26nB178_p0173b25║ 既久令人特往一探將謂為當家種草元來是
J26nB178_p0173b26║ 異地生苗遂遣出并燒卻菴若是山僧待他抱
J26nB178_p0173b27║ 住云正恁麼時如何但豎拂子云與你證據了
J26nB178_p0173b28║ 也更復擬議便與推開不唯其菴免燒抑且眼
J26nB178_p0173b29║ 明千古豈墮於枯木寒巖無煖氣之塹乎。
J26nB178_p0173b30║僧問梁山觀禪師云家賊難防時如何觀云識得不
J26nB178_p0173c01║為冤僧云識得後如何觀云貶向無生國裏僧云莫
J26nB178_p0173c02║是他安身立命處也無觀云死水不藏龍僧云如何
J26nB178_p0173c03║是活水龍觀云興波不作浪僧云忽然傾湫倒嶽時
J26nB178_p0173c04║如何觀便下座把住云莫教濕卻老僧袈裟角。
J26nB178_p0173c05║ 拈云問者固是驚群答底尤見敵勝然而此僧
J26nB178_p0173c06║ 大似慣作白拈善尋門路梁山與賊布梯被劫
J26nB178_p0173c07║ 家寶故袈裟角幾乎打濕若不走下座來焉能
J26nB178_p0173c08║ 全身遠害雖然如是若問山僧家賊難防是如
J26nB178_p0173c09║ 何便云家無二主如或再問但曰疑則別參。
J26nB178_p0173c10║孚上座因鼓山赴閩王請趁到中路便問師兄向什
J26nB178_p0173c11║麼處去山云九重城裏去孚云忽遇三軍圍遶時如
J26nB178_p0173c12║何山云他家自有通宵路孚云與麼則離宮失殿去
J26nB178_p0173c13║也山云何處不稱尊孚拂袖便回對雪峰云好一隻
J26nB178_p0173c14║聖箭折卻也遂舉前話峰云奴渠語在孚云老凍儂
J26nB178_p0173c15║猶有鄉情在。
J26nB178_p0173c16║ 拈云鼓山晏一語離宮失殿一語死中欲活難
J26nB178_p0173c17║ 怪孚上座謂一隻聖箭折卻了也雪峰扶弱不
J26nB178_p0173c18║ 扶強謂奴渠語在正是憐兒不覺醜故孚上座
J26nB178_p0173c19║ 曰老凍濃猶有鄉情若是山僧待問三軍圍遶
J26nB178_p0173c20║ 時如何便與痛棒更要擬議便云還不識羞管
J26nB178_p0173c21║ 教孚上座慚顏無地亦免後人將謂有多少淆
J26nB178_p0173c22║ 訛。
J26nB178_p0173c23║龐婆入鹿門寺設齋維那請疏意婆拈梳子插向髻
J26nB178_p0173c24║後曰回向了也便出去。
J26nB178_p0173c25║ 拈云奇特底事還他奇特人擔荷出格之意須
J26nB178_p0173c26║ 藉出格人顯露龐婆恁麼做次不妨驚群難說
J26nB178_p0173c27║ 不是出格奇特但維那不能出一手眼大似辜
J26nB178_p0173c28║ 負山僧若作維那便與背上一拳要見賞罰分
J26nB178_p0173c29║ 明益顯法苑有人。
J26nB178_p0173c30║費隱禪師語錄卷第十二終
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院