選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首 頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經 第二十六冊 No. B177《破山禪師語錄》
J26nB177_p0058b01║破山禪師語錄卷第十四
J26nB177_p0058b02║  當陽玉泉嗣法門人印正等編
J26nB177_p0058b03║ 示偈一
J26nB177_p0058b04║  示融一禪人
J26nB177_p0058b05║人無遠計。德無全合。水和泥。了飯錢。不意當年濟北
J26nB177_p0058b06║老。大愚脅下任還拳。
J26nB177_p0058b07║  示須石禪人
J26nB177_p0058b08║深山不隱隱谿口。相共漁樵雪一蓑。雖未登臺作釣
J26nB177_p0058b09║叟。魚龍莫敢往來過。
J26nB177_p0058b10║  示蕊蓮禪人
J26nB177_p0058b11║箇事從來不可把。頭頭物物任瀟灑。百千三昧問將
J26nB177_p0058b12║來。老大麤拳驀口打。
J26nB177_p0058b13║  示慧理禪人
J26nB177_p0058b14║東塔眉毛不易窺。長長短短涉離微。有時[敲-高+翟]瞎狸奴
J26nB177_p0058b15║眼。不許黃頭問路歸。
J26nB177_p0058b16║  示達愚禪人
J26nB177_p0058b17║鼻祖西來謂別傳。賺人特地起[糸*廉]纖。已知濟北風顛
J26nB177_p0058b18║漢。拄杖頭邊自豁然。
J26nB177_p0058b19║  示靜涵禪人
J26nB177_p0058b20║山橫五六路羊腸。驀直去來荊棘昂。忽地與君通一
J26nB177_p0058b21║線。艸鞋腳底盡生光。
J26nB177_p0058b22║  示毒風禪人
J26nB177_p0058b23║幾度曾遭義虎來。縱然有口也難開。老僧不是閑相
J26nB177_p0058b24║識。痛棒當頭百念灰。
J26nB177_p0058b25║  示威力禪人
J26nB177_p0058b26║當年行腳怨路滑。而今行腳怨自家。一口沙糖一口
J26nB177_p0058b27║屎。橫拈拄杖遍天涯。
J26nB177_p0058b28║  示剔眉禪人居山
J26nB177_p0058b29║行腳居山各有時。莫將容易縛茅茨。人來不是輕回
J26nB177_p0058b30║話。急欲當機剔起眉。
J26nB177_p0058c01║  示渙如上人
J26nB177_p0058c02║幾度扶筇過小橋。為尋知識共雲飄。偶然談及無生
J26nB177_p0058c03║句。亂墜空華破六鼇。
J26nB177_p0058c04║  示里巷禪人
J26nB177_p0058c05║蹋破芒鞋伎倆窮。倒身應笑少林宗。遲機只為分皮
J26nB177_p0058c06║髓。賺我雲山千萬重。
J26nB177_p0058c07║  示靈隱禪人
J26nB177_p0058c08║末後如何吐露渠。攔腮劈脊痛嗟噓。機前薦得非三
J26nB177_p0058c09║聖。錯恨當年訶瞎驢。
J26nB177_p0058c10║  示自若侍者
J26nB177_p0058c11║三度尋師三度打。一番呼喚一番新。有時摸著牛兒
J26nB177_p0058c12║也。騎向街頭滿世驚。
J26nB177_p0058c13║  示朗愚侍者
J26nB177_p0058c14║二六時中豎起眉。直教覷破話頭疑。師承喚處急須
J26nB177_p0058c15║薦。莫待隨聲逐色迷。
J26nB177_p0058c16║  示得元關主
J26nB177_p0058c17║箇裏工夫勿論休。惟憑捏定死蛇頭。只遭一口通身
J26nB177_p0058c18║徹。毒氣賁賁射斗牛。
J26nB177_p0058c19║  示述明典座
J26nB177_p0058c20║變生作熟承誰力。土面灰頭只自知。染就通身油膩
J26nB177_p0058c21║氣。放收不下溈山師。
J26nB177_p0058c22║  示牛山見斯禪人
J26nB177_p0058c23║來到牛山不見牛。煙雲影裏恣優游。鼻頭拽轉渾無
J26nB177_p0058c24║事。拍手童兒始自由。
J26nB177_p0058c25║  示純一禪人
J26nB177_p0058c26║立地死漢幾時活。夢眼開兮始行腳。蹋遍雲山應自
J26nB177_p0058c27║知。艸鞋不問腳頭闊。
J26nB177_p0058c28║  示直指菴了塵主人
J26nB177_p0058c29║鼻祖曾來此岸頭。家風賣盡冷如秋。兒孫幸得霑春
J26nB177_p0058c30║力。五葉一華開未休。
J26nB177_p0059a01║  示正元禪人
J26nB177_p0059a02║喫緊工夫在己躬。何須華浪待春風。灼然是箇金鱗
J26nB177_p0059a03║子。安到龍門掌握中。(時師住龍門)
J26nB177_p0059a04║  示文光禪人
J26nB177_p0059a05║禪客豫章來錦江。艸鞋錢盡可承當。老僧拄杖對君
J26nB177_p0059a06║說。血滴滴時雪上霜。
J26nB177_p0059a07║  示玉光禪人
J26nB177_p0059a08║萬峰山裏去逃禪。蛇虎相忘一枕眠。彼此了無生死
J26nB177_p0059a09║夢。更容何夢夢驢年。
J26nB177_p0059a10║  示無漏禪人
J26nB177_p0059a11║福城一蹋絕荊棘。負痛應知丈扭鼻。野鴨不曾飛去
J26nB177_p0059a12║來。空將羅網張天地。
J26nB177_p0059a13║  示興渭成居士
J26nB177_p0059a14║就中一句要君知。待客迎賓箇是誰。忽地蹋翻滑石
J26nB177_p0059a15║子。頭頭物物不須疑。
J26nB177_p0059a16║  示成居士
J26nB177_p0059a17║不將色見與聲求。箇裏如何始徹頭。試問耳聞及目
J26nB177_p0059a18║睹。谿聲山色自悠悠。
J26nB177_p0059a19║  示茂瞿向居士
J26nB177_p0059a20║五龍谿詠有聯詩。沒箇人來讀斷時。怒起老僧施一
J26nB177_p0059a21║喝。與君決破死生疑。
J26nB177_p0059a22║  示瑞環陳居士
J26nB177_p0059a23║僊儒業滿陳君志。下手工夫眼最明。惟恐乘雲跨鶴
J26nB177_p0059a24║去。題詩留伴老僧行。
J26nB177_p0059a25║  示君實蒲居士
J26nB177_p0059a26║茶酒筵中興不同。一般喫到淡和濃。各人肚飽尋歸
J26nB177_p0059a27║處。笑指谿山落日紅。
J26nB177_p0059a28║  示繪先黃居士
J26nB177_p0059a29║汝非三十年前事。戒酒除葷骨不凡。更向箇中知痛
J26nB177_p0059a30║癢。棒頭喝下長優曇。
J26nB177_p0059b01║  示棘生白居士
J26nB177_p0059b02║吾將水艸按牛頭。一度生懽一度愁。只待芒繩爛卻
J26nB177_p0059b03║鼻。蘆華明月任沉浮。
J26nB177_p0059b04║  示鐵壁黃居士
J26nB177_p0059b05║身如鐵壁意如山。一點迷雲任往還。[囗@力]地聲開星月
J26nB177_p0059b06║朗。照來明暗不相干。
J26nB177_p0059b07║  示桂宇張居士
J26nB177_p0059b08║指君父母未生前。面目本來如儼然。青則青兮白則
J26nB177_p0059b09║白。更無一處不生妍。
J26nB177_p0059b10║  示心宇胡居士
J26nB177_p0059b11║鼻祖西來意若何。一江星月鼓風波。蘆華未向枝頭
J26nB177_p0059b12║洩。已到魚龍脊上過。
J26nB177_p0059b13║  示德宇萬居士
J26nB177_p0059b14║觸背關頭一點疑。直教透過始應知。聲前不許容無
J26nB177_p0059b15║物。處處逢渠卻是誰。
J26nB177_p0059b16║  示瑞華李居士
J26nB177_p0059b17║先入玄門後釋門。二家活計不須論。就中若也知端
J26nB177_p0059b18║的。鼻孔依然搭上唇。
J26nB177_p0059b19║  示玉所班居士
J26nB177_p0059b20║阿誰拖汝死屍來。口不開兮眼不開。為要與些酸子
J26nB177_p0059b21║話。石頭瓦礫笑吾儕。
J26nB177_p0059b22║  示仁吾陳居士
J26nB177_p0059b23║金剛會裏金剛種。萬億佛前結下來。更把話頭空四
J26nB177_p0059b24║相。任從馬腹與驢胎。
J26nB177_p0059b25║  示聘吾黃居士
J26nB177_p0059b26║白業紅塵盡不開。道人無事只閒閒。老僧覿面無閒
J26nB177_p0059b27║話。幾箇金剛圈跳難。
J26nB177_p0059b28║  示廓宇黃居士禮峨眉
J26nB177_p0059b29║艸鞋得得上峨眉。為睹賢師白象兒。覿面已知成妄
J26nB177_p0059b30║想。原來輸與萬峰騎。
J26nB177_p0059c01║  示誾所班居士禮法華
J26nB177_p0059c02║萬仞崖前禮法華。一行一字白牛車。生公昔日曾拈
J26nB177_p0059c03║此。頑石點頭始到家。
J26nB177_p0059c04║  示周居士
J26nB177_p0059c05║生死不明發一問。山僧只對不明明。有時明得不明
J26nB177_p0059c06║處。半夜烏雞雪上行。
J26nB177_p0059c07║  示默石禪人(師示眾說偈。命眾續後句。凡有續者。師復聯而示之。此紀其七)
J26nB177_p0059c08║生死已盡。還續甚麼。雖有見諦。啞人哩囉。咦。更向烏
J26nB177_p0059c09║龜前作揖。不妨拍手笑呵呵。
J26nB177_p0059c10║  示唯心禪人
J26nB177_p0059c11║山水依然是故鄉。草鞋錢盡可承當。祖翁一片閒田
J26nB177_p0059c12║地。幾度耕來幾度荒。
J26nB177_p0059c13║  示心融禪人
J26nB177_p0059c14║露出摩醯眼放光。破沙盆是雪加霜。此回不遇盧醫
J26nB177_p0059c15║手。金屑依然成翳瘡
J26nB177_p0059c16║  示師中禪人
J26nB177_p0059c17║者點靈光不覆藏。輝天鑑地露堂堂。老僧不識狸奴
J26nB177_p0059c18║面。誤認師姑是阿孃。
J26nB177_p0059c19║  示大疑禪人
J26nB177_p0059c20║萬古長輝不夜光。兩眉中處盡全彰。貧兒不識在衣
J26nB177_p0059c21║裏。乞食沿門道短長。
J26nB177_p0059c22║  示南詢禪人
J26nB177_p0059c23║惟有清風明月長。驚人無事下禪床。孃生面孔纔輕
J26nB177_p0059c24║觸。幾點寒梅白曉窗。
J26nB177_p0059c25║  示遍拙禪人
J26nB177_p0059c26║瓦礫石頭皆放光。無遍無正絕商量。有時變作崖前
J26nB177_p0059c27║虎。威距峨眉白象王。
J26nB177_p0059c28║  示雪臂巒禪人
J26nB177_p0059c29║破衲頭陀不會詩。顛拈倒弄自呈癡。筆尖點盡天中
J26nB177_p0059c30║影。豈許馬師笑簸箕。
J26nB177_p0060a01║猗猗翠竹任疏狂。落節招人截短長。養就雄才堪敵
J26nB177_p0060a02║國。算來無處可承當。
J26nB177_p0060a03║  示唯也禪人
J26nB177_p0060a04║堪笑今時逐塊流。妄將水艸按牛頭。老僧不是成閒
J26nB177_p0060a05║管。恐擬真金溷作鋀。
J26nB177_p0060a06║  示蒼松禪人
J26nB177_p0060a07║毒中當年一禍胎。而今拽杖走雲崖。忽然撞著瞎驢
J26nB177_p0060a08║也。劈脊攔腮夢眼開。
J26nB177_p0060a09║  示壽山禪人
J26nB177_p0060a10║乘雲忽地步孤峰。快得杖藜卻化龍。盡夜怒雷風雨
J26nB177_p0060a11║作。曉來紅日又當空。
J26nB177_p0060a12║  示靈隱禪人
J26nB177_p0060a13║靈隱山中靈隱堂。為人不徹露鋒鋩。老僧非是成閒
J26nB177_p0060a14║管。總要渠儂得所長。
J26nB177_p0060a15║  示慧心禪人
J26nB177_p0060a16║道人無事隱江干。夜月當空心膽寒。不識就中端的
J26nB177_p0060a17║旨。揮毫珍重莫瞞頇。
J26nB177_p0060a18║行腳住山心未了。卻來者裏落荒艸。艸深無處覓龍
J26nB177_p0060a19║蛇。無奈我家中毒早。
J26nB177_p0060a20║秖有一張無用紙。卻來教我寫新詩。忽然想得無交
J26nB177_p0060a21║涉。也是心空及第兒。
J26nB177_p0060a22║  示靈木禪人
J26nB177_p0060a23║推蓬月下弄鉤竿。負命金鱗任往還。若得煙輕風浪
J26nB177_p0060a24║盡。始敲漁火過巴關。
J26nB177_p0060a25║  示微言關主
J26nB177_p0060a26║曾將伎倆弄關頭。今對老僧無所酬。古德尚遺磚鏡
J26nB177_p0060a27║喻。車牛不活打車牛。
J26nB177_p0060a28║  示靜虛禪人
J26nB177_p0060a29║拳頭巴掌活當機。活得當機覓指歸。滿肚荒荊不解
J26nB177_p0060a30║薦。疑心疑性落依俙。
J26nB177_p0060b01║  示心田戒子
J26nB177_p0060b02║老僧不戒戒初機。正欲初機入理微。皎若冰霜佛所
J26nB177_p0060b03║印。菩提心地戒光飛。
J26nB177_p0060b04║  示無著禪人居山
J26nB177_p0060b05║鋤頭高閣白雲中。不掘西來便掘東。翻出玄沙枯榾
J26nB177_p0060b06║柮。劃開腳指笑虛空。
J26nB177_p0060b07║  示六疑禪人
J26nB177_p0060b08║疑盡淨兮釋六疑。竿頭進步少人知。有時識得玄沙
J26nB177_p0060b09║虎。便是西河師子兒。
J26nB177_p0060b10║  示復源沙彌
J26nB177_p0060b11║學道英資在少年。身強力健道心堅。豁然得見自家
J26nB177_p0060b12║底。始信如來不妄言。
J26nB177_p0060b13║  示悅可禪人
J26nB177_p0060b14║一重山又一重山。竹杖芒鞋不得閒。送往迎來無別
J26nB177_p0060b15║旨。都盧只為鐵蛇關。
J26nB177_p0060b16║  示悅心禪者
J26nB177_p0060b17║山重重處水重重。就裏渾無一竅通。惟有天涯雲路
J26nB177_p0060b18║別。時時縹緲帶長虹。
J26nB177_p0060b19║  示不我禪人
J26nB177_p0060b20║與吾相住不曾疏。總為江山間隔殊。若得就中分不
J26nB177_p0060b21║隔。何天令我不毘盧。
J26nB177_p0060b22║  示大慈禪人
J26nB177_p0060b23║相伴吾儕數十年。钁頭邊事可如前。一鋤曲蟺兩頭
J26nB177_p0060b24║動。試問那頭便豁然。
J26nB177_p0060b25║  示半偈飯頭
J26nB177_p0060b26║幾度不知飯熟否。一回喫到肚皮空。飽餐只賸些些
J26nB177_p0060b27║意。留與山童瞌睡濃。
J26nB177_p0060b28║  示龍淵禪者
J26nB177_p0060b29║獨坐蒲團歲月悠。牢牢捏定死蛇頭。有時毒氣一聲
J26nB177_p0060b30║發。衝倒東山石牯牛。
J26nB177_p0060c01║  示得中施居士
J26nB177_p0060c02║與君覿面痛加掌。打破虛空沒伎倆。撒手只教血濺
J26nB177_p0060c03║天。饅頭鐵餡令人想。
J26nB177_p0060c04║  示唯然禪人
J26nB177_p0060c05║唯佛與佛皆印道。應知此道絕言詮。老僧到此云不
J26nB177_p0060c06║識。試問達磨傳不傳。
J26nB177_p0060c07║  示崑源孫居士
J26nB177_p0060c08║不見一法即如來。扇頭驀豎何其獃。根源徹處翻迷
J26nB177_p0060c09║跡。夢眼重重撥不開。
J26nB177_p0060c10║  示無宗禪人
J26nB177_p0060c11║火爐頭句口頻開。為我同門久措懷。分袂留題標梵
J26nB177_p0060c12║閣。風雲無日不徘徊。
J26nB177_p0060c13║  示梅熟禪人
J26nB177_p0060c14║梅子熟兮堪正味。隨風飄落濫泥地。拾來顆顆甚馨
J26nB177_p0060c15║香。只恐逢人百雜碎。
J26nB177_p0060c16║  示快雪禪人
J26nB177_p0060c17║雙桂堂中住兩年。腳跟未穩強參前。老僧不問路頭
J26nB177_p0060c18║事。瓦塊石峰解荅禪。
J26nB177_p0060c19║  示心宗知客
J26nB177_p0060c20║沿途荊棘說來麼。腳下芒鞋笑口多。驀直路頭須照
J26nB177_p0060c21║管。到家終不問如何。
J26nB177_p0060c22║老僧一墨盡渠勞。始信千山雲霧高。珍重腳頭腳底
J26nB177_p0060c23║下。艸鞋破處恨聲號。
J26nB177_p0060c24║  示仁安禪宿
J26nB177_p0060c25║七十七翁病復蘇。純鋼打就箇頭盧。有時撞破天邊
J26nB177_p0060c26║月。大地風光何處無。
J26nB177_p0060c27║  示道雅典座
J26nB177_p0060c28║殷勤事眾福如山。漫莫將心當等閒。非是老僧妄註
J26nB177_p0060c29║腳。六年苦行得人難。
J26nB177_p0060c30║  示了宗禪人
J26nB177_p0061a01║無吾宗嗣無可了了得如如向上宗試問箇中何可
J26nB177_p0061a02║了不勞彈指笑虛空
J26nB177_p0061a03║  示東也禪者
J26nB177_p0061a04║此來忽地遇東風得意濃時便轉蓬若還風力不到
J26nB177_p0061a05║處生死存亡不異宗
J26nB177_p0061a06║  示空如監院
J26nB177_p0061a07║漫道空空空如也于中有箇不空者試將返境入空
J26nB177_p0061a08║時亦是鑽龜並打瓦
J26nB177_p0061a09║  示瑞雲禪者
J26nB177_p0061a10║扶筇直上翠微巔滿目風聲颯颯然路上許多荊棘
J26nB177_p0061a11║刺與君說出我逃禪
J26nB177_p0061a12║  示二隱禪人
J26nB177_p0061a13║佛祖機鋒動靜中開田拽石不他宗雖然種艸一般
J26nB177_p0061a14║別受用初無有異同
J26nB177_p0061a15║  示空谷禪人
J26nB177_p0061a16║萬籟傳聲應谷響千崖靈竅日嘶風若將耳聽誠難
J26nB177_p0061a17║會始信巫山十二峰
J26nB177_p0061a18║  示印中趙居士
J26nB177_p0061a19║東西南北杳無際若有纖毫即是塵兩眼相逢對兩
J26nB177_p0061a20║眼箇中誰是出頭人
J26nB177_p0061a21║  示雙谿楊居士
J26nB177_p0061a22║曹源一滴落雙谿問是三家村阿誰珍重清風握在
J26nB177_p0061a23║手東搖西擲任施為
J26nB177_p0061a24║  示觀生行者
J26nB177_p0061a25║變生作熟為人勤業盡福增覺道成始信凡情情斷
J26nB177_p0061a26║處別無聖解與渠論
J26nB177_p0061a27║  示易菴西堂
J26nB177_p0061a28║萬竹山中無賸言擬開口處便還拳連連打徹自家
J26nB177_p0061a29║底勝過諸方五味禪
J26nB177_p0061a30║相逢不謂道和難只在工夫密密間非是老僧慳吝
J26nB177_p0061b01║法棒頭落處月星寒
J26nB177_p0061b02║  示石幢首座
J26nB177_p0061b03║禪堂四面盡皆田夜夜蝦蟆宇宙喧子細聽來無別
J26nB177_p0061b04║語聲聲啼破葛藤禪
J26nB177_p0061b05║  示勒石禪宿
J26nB177_p0061b06║老不歇心心不歇打坐坐禪禪不徹擬欲深山埋著
J26nB177_p0061b07║頭只恐撞破天邊月
J26nB177_p0061b08║雙桂堂中坐一夏無端惹得老僧罵從教鼻孔自遼
J26nB177_p0061b09║天嗅落枝頭華雨下
J26nB177_p0061b10║  示明璽禪者
J26nB177_p0061b11║學道如撐逆水舟愈撐愈退不回頭機關用盡渾無
J26nB177_p0061b12║得撥轉從教直直流
J26nB177_p0061b13║  示觀宇禪人
J26nB177_p0061b14║善法堂前擬聖流凄涼蜀地祖燈秋閑拈拄杖敲霜
J26nB177_p0061b15║月萬朵青山嘯點頭
J26nB177_p0061b16║  示惺幻禪宿
J26nB177_p0061b17║牛首山中老比丘洞明己事到竿頭應知艸足牛淳
J26nB177_p0061b18║也露地眠雲不計秋
J26nB177_p0061b19║  示雲嶠禪人
J26nB177_p0061b20║欲向高梁未得來而今夢眼醒卻開急將一句活頭
J26nB177_p0061b21║語痛為賢徒莫亂猜
J26nB177_p0061b22║  示繼竹法孫
J26nB177_p0061b23║雖是少年有大志進堂出入非容易忽然蹋得艸鞋
J26nB177_p0061b24║穿始信腳跟得點地
J26nB177_p0061b25║  示燕石法孫
J26nB177_p0061b26║相逢相別十餘秋未恰老僧拄杖頭試問何時知痛
J26nB177_p0061b27║癢白雲天際任風流
J26nB177_p0061b28║  示吼雪禪人
J26nB177_p0061b29║相逢相別十餘年箇裏如何得悄然今日扇頭書一
J26nB177_p0061b30║語雪華飄落梅華前
J26nB177_p0061c01║  示當臺禪人
J26nB177_p0061c02║中道機開誰箇知如人飲水自相宜老僧非是閒錐
J26nB177_p0061c03║劄不惜憐兒老面皮
J26nB177_p0061c04║倒拈祖印印森森萬壑千崖定腳跟珍重隨緣堪挂
J26nB177_p0061c05║錫漫教獨覺惹人爭
J26nB177_p0061c06║  示四聰禪人
J26nB177_p0061c07║天然種艸不須論動靜渾忘物外人今日臨行書一
J26nB177_p0061c08║偈何殊箇裏絕疏親
J26nB177_p0061c09║  示笑白禪人
J26nB177_p0061c10║名山高出有名人隨處相將淡世情惟有破山伎倆
J26nB177_p0061c11║別頭頭物物是嘉珍
J26nB177_p0061c12║  示大素禪人
J26nB177_p0061c13║曾聞山上佛現鳥聲到耳邊不復聞始信返聞聞自
J26nB177_p0061c14║性普賢白象獨為尊
J26nB177_p0061c15║  示洞初禪人
J26nB177_p0061c16║佛現鳥聲日日啼人人頑聽力猶疲相逢漫道前村
J26nB177_p0061c17║好尚有前村隔遠谿
J26nB177_p0061c18║  示雲嶠監院
J26nB177_p0061c19║曾聞古德輔叢林逆順機緣無易心自此任教肝膽
J26nB177_p0061c20║碎終身相繼意深深
J26nB177_p0061c21║  示策眉禪宿
J26nB177_p0061c22║適到老僧方丈中開言吐語盡同風剛剛只有無情
J26nB177_p0061c23║棒要打山前老凍儂
J26nB177_p0061c24║  示無息禪人
J26nB177_p0061c25║沿途荊棘對渠說只是渠儂總不知始信玄沙不過
J26nB177_p0061c26║嶺腳跟未動正相宜
J26nB177_p0061c27║  示再三禪人
J26nB177_p0061c28║三番四復到吾堂搜盡枯腸念未忘珍重沙灘滑石
J26nB177_p0061c29║子有時腳底放毫光
J26nB177_p0061c30║  示隱玄禪者
J26nB177_p0062a01║艸鞋莫問石頭滑行到山窮與水窮試聽崖前猛虎
J26nB177_p0062a02║過一聲哮吼盡家風
J26nB177_p0062a03║  示宏悌葉孝子割股愈親
J26nB177_p0062a04║割股愈親雖丈夫愈親豈在臭皮膚聖賢命脈合如
J26nB177_p0062a05║是大道幾乎溷小途
J26nB177_p0062a06║  示秋水西堂
J26nB177_p0062a07║老僧示病卻沉屙一日三時問者多惟有闍黎高著
J26nB177_p0062a08║眼佛頭潑糞是如何
J26nB177_p0062a09║  示密旨法孫
J26nB177_p0062a10║沿途荊棘萬千言說盡清涼枯木禪只好往來留箇
J26nB177_p0062a11║跡漫將口耳誤相傳
J26nB177_p0062a12║  示朴存禪人
J26nB177_p0062a13║往往來來遇老僧拳頭巴掌未曾伸試將此語對君
J26nB177_p0062a14║說痛癢何如徹死生
J26nB177_p0062a15║  示懋弼火頭
J26nB177_p0062a16║勞筋苦骨壞僧衣飯熟羹濃住火歸撒手不知身力
J26nB177_p0062a17║倦只愁沒箇火星飛
J26nB177_p0062a18║  示明暉禪人
J26nB177_p0062a19║來來去去路頭長帶累艸鞋腳下忙忽地蹋翻滑石
J26nB177_p0062a20║子轉身依舊看斜陽
J26nB177_p0062a21║  示慈容上人
J26nB177_p0062a22║萬般無如出家好出家決定沒煩惱縱有機境不相
J26nB177_p0062a23║投渾如晴空一電埽
J26nB177_p0062a24║  示唯唯禪人
J26nB177_p0062a25║舉筆欲拈新句子依然還落舊家風若將短杖探溝
J26nB177_p0062a26║壑疑是深雲起臥龍
J26nB177_p0062a27║  示穎凡禪人
J26nB177_p0062a28║一箇蒲團一座山經行坐臥得心安[監*毛]毿破衲蒙頭
J26nB177_p0062a29║睡一任佛來天地間
J26nB177_p0062a30║  示九彥禪人
J26nB177_p0062b01║萬竹山中百日期蒲團坐破猛提撕忽然驚起梁間
J26nB177_p0062b02║燕痛語喃喃釋所疑
J26nB177_p0062b03║  示無私維那
J26nB177_p0062b04║竹林忽出參天筍勢欲吞雲吐霧來逐雨隨風多變
J26nB177_p0062b05║態渾然如醉聽春雷
J26nB177_p0062b06║  示淡月行人
J26nB177_p0062b07║老牛耕破妙高峰不許和犁當一工今日白雲橫谷
J26nB177_p0062b08║口藤華野鳥鬧叢叢
J26nB177_p0062b09║  示四可禪人
J26nB177_p0062b10║老僧力倦與神疲書字無心筆筆奇珍重帶歸他日
J26nB177_p0062b11║後石頭瓦塊尚生疑
J26nB177_p0062b12║  示先開禪者
J26nB177_p0062b13║一隊芒鞋獰似虎遼天拄杖活如龍相逢漫道雲遊
J26nB177_p0062b14║者箇裏機關迥不同
J26nB177_p0062b15║  示機樞禪人
J26nB177_p0062b16║與吾相伴幾經秋眼老昏華不濟頭只得為君通一
J26nB177_p0062b17║線南山雲起北山憂
J26nB177_p0062b18║老僧棕履舊家風一世眼高不與同今日送君歸故
J26nB177_p0062b19║里蹋翻波底日輪紅
J26nB177_p0062b20║  示伴石禪者
J26nB177_p0062b21║忽起一番行腳事蒲團拄杖並芒鞋前途蹋破極頑
J26nB177_p0062b22║石開口呵呵笑我儕
J26nB177_p0062b23║  示心源禪者
J26nB177_p0062b24║曹谿一片墜腰石千古令人想不來珍重心源如是
J26nB177_p0062b25║作管教碓觜覺華開
J26nB177_p0062b26║  示南枝禪人
J26nB177_p0062b27║從來臨濟白拈賊偷人鼻孔喫人血無端鼓起大波
J26nB177_p0062b28║瀾魚龍攪動只教徹
J26nB177_p0062b29║  示常然禪人
J26nB177_p0062b30║忽然行腳來三教撞著盲龜開眼睛木孔值浮天地
J26nB177_p0062c01║外棒頭消息恰山僧
J26nB177_p0062c02║  示心止禪人
J26nB177_p0062c03║香爐山上香爐峰日有煙雲繞碧空珍重上天惜鼻
J26nB177_p0062c04║孔莫教觸碎與人同
J26nB177_p0062c05║  示盡浪沙彌
J26nB177_p0062c06║勤習沙彌莫等閒相隨野叟過梁山應知別有天然
J26nB177_p0062c07║樂鐘鼓明明示汝安
J26nB177_p0062c08║  示拈笑禪人
J26nB177_p0062c09║參禪學道須年少色力方剛堪可了任是楊岐栗棘
J26nB177_p0062c10║蓬吞來數數不知飽
J26nB177_p0062c11║大道無門沒奈何任人穿鑿定干戈有時摸著乾坤
J26nB177_p0062c12║眼山不開華水不波
J26nB177_p0062c13║  示本空禪人
J26nB177_p0062c14║動亦如如靜亦如漫言肘後有真符老僧試問渠儂
J26nB177_p0062c15║也荅我須教一字無
J26nB177_p0062c16║  示三堅禪者
J26nB177_p0062c17║艸鞋只怨路頭長行盡終無腳放光惟有枯椿爛榾
J26nB177_p0062c18║柮與人劃血自承當
J26nB177_p0062c19║  示五空圊頭
J26nB177_p0062c20║箇事從來沒覆藏頓開衣線露堂堂韶陽老子曾拈
J26nB177_p0062c21║出只是時人逐臭香
J26nB177_p0062c22║  示天鏡侍者
J26nB177_p0062c23║籬菊開時霜正濃一枝傲出嶺頭松渾然不怕經寒
J26nB177_p0062c24║暑吐霧吞雲勢若龍
J26nB177_p0062c25║  示尼西宗關主
J26nB177_p0062c26║一半信兮一半疑三生六十劫還遲此回若不開心
J26nB177_p0062c27║眼難效當年尼總持
J26nB177_p0062c28║  示尼一喝
J26nB177_p0062c29║如何可是沙彌行向道師姑莫養兒拄杖昔年曾觸
J26nB177_p0062c30║忤及今懷滿肚皮疑
J26nB177_p0063a01║幽居常在菜園沱卻勝中天一大峨白象有時輸與
J26nB177_p0063a02║你莫將騎去惑檀那
J26nB177_p0063a03║  示尼湛源
J26nB177_p0063a04║一回相見一回新錦水灘頭釣箇鱗若也吞雲吐霧
J26nB177_p0063a05║去尚通消息與山僧
J26nB177_p0063a06║  示尼天然
J26nB177_p0063a07║圓頂方袍大丈夫威儀動靜體如如時時摸著衣線
J26nB177_p0063a08║下不枉空門續祖圖
J26nB177_p0063a09║  示尼惺默
J26nB177_p0063a10║惺惺寂寂寂惺惺默默無言始識真若到語默不到
J26nB177_p0063a11║處始知箇裏即無生
J26nB177_p0063a12║  示尼惺凡
J26nB177_p0063a13║了知世道皆了也即此了凡即聖因看盡世間凡與
J26nB177_p0063a14║聖都盧別是一家春
J26nB177_p0063a15║  示尼自惺
J26nB177_p0063a16║若道自惺惺何物阿誰知是箇中人經行坐臥渾無
J26nB177_p0063a17║事只在當人一念真
J26nB177_p0063a18║  示尼若玉
J26nB177_p0063a19║承送老僧一隊鞋半隨赤腳半塵埃有時踏破腳跟
J26nB177_p0063a20║露始信機鋒不亂來
J26nB177_p0063a21║  示尼林菴主
J26nB177_p0063a22║曾問祖師蜜蜜意腕頭掐捏甚分明時人不解當陽
J26nB177_p0063a23║薦錯向籬邊打葛藤
J26nB177_p0063a24║  示尼佛然
J26nB177_p0063a25║肝膽從來不可別為忠為孝盡於期老僧為贈臨行
J26nB177_p0063a26║句拄杖頭邊箇是誰
J26nB177_p0063a27║  示印空善人
J26nB177_p0063a28║八歲龍女尚成佛而今人道豈難為若然就裏知端
J26nB177_p0063a29║的華笑鳥吟不較遲
J26nB177_p0063a30║  示發閒善人
J26nB177_p0063b01║鳥吟華笑不他宗只在工夫日用中忽地蹋翻波是
J26nB177_p0063b02║水了知色色總成空
J26nB177_p0063b03║  示祖聯善人
J26nB177_p0063b04║生死關頭一點疑終朝念念猛提撕情忘識盡生荊
J26nB177_p0063b05║棘刺殺山頭老古錐
J26nB177_p0063b06║  示天階秦居士
J26nB177_p0063b07║問君讀盡幾車書握管文成似有餘我已搖鞭君信
J26nB177_p0063b08║否歸家應笑倒騎驢
J26nB177_p0063b09║  示劍白黃居士
J26nB177_p0063b10║高梁拔劍出營東猛烈巍峨氣岸雄得勝歸來分野
J26nB177_p0063b11║戍惟留玉帶振吾宗
J26nB177_p0063b12║  示桂生秦居士
J26nB177_p0063b13║歲除忽索扇頭詩滿肚荒荊得句遲幸有一枝梅伎
J26nB177_p0063b14║倆和風送與桂翁知
J26nB177_p0063b15║  示一吾曹居士
J26nB177_p0063b16║差別階級賢聖位都盧一法即無為拈來試問參玄
J26nB177_p0063b17║者眼上生毛兩道眉
J26nB177_p0063b18║  示慶吾陳居士
J26nB177_p0063b19║治亂未定道初行引得時人生愛憎狗肉饅頭君既
J26nB177_p0063b20║喫莫教污我破沙盆
J26nB177_p0063b21║  示榮所胡居士
J26nB177_p0063b22║山後山前幾箇松飛飛拂拂鼓熏風常臨耳畔通消
J26nB177_p0063b23║息只是無人達此宗
J26nB177_p0063b24║  示紹泉周居士
J26nB177_p0063b25║鐵面閻羅難摸索銅頭衲子豈能窺箇中一點真消
J26nB177_p0063b26║息拈向君前漏洩機
J26nB177_p0063b27║破山禪師語錄卷第十四
J26nB177_p0063b28║ (辰州浦峰四世法孫性炅 沅州明山四世法
J26nB177_p0063b29║ 孫惟梁同刻
J26nB177_p0063b30║ 破山和尚語錄第十四卷 堆藍弘禮禪人對
J26nB177_p0063b31║ 秀水謝文英書 倪君亮子天章刊)
J26nB177_p0063b32║ (康熙庚申年仲春日嘉禾楞嚴般若坊附藏流通)
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院