選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首  頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經 第二十五冊 No. B174《天界覺浪盛禪師語錄》
J25nB174_p0701b01║天界覺浪盛禪師語錄卷四
J25nB174_p0701b02║
J25nB174_p0701b03║    門人 大成 大奇 等編
J25nB174_p0701b04║甲午住信州博山上堂問黃閣簾垂真音弗露紫羅
J25nB174_p0701b05║帳合密信罔通如何得臣奉於君子歸就父師曰揭
J25nB174_p0701b06║出妙高峰頂日爍開東土與西天曰金鍼暗度到即
J25nB174_p0701b07║不點玉線曉穿點即不到如何得敲唱俱行正偏兼
J25nB174_p0701b08║帶師曰少林巖上花含笑誰見風光特地新曰當機
J25nB174_p0701b09║微笑窺見一斑依位無言猶虧全體如何得心髓相
J25nB174_p0701b10║符門庭克紹師以手握拳曰還有窺此中機密者麼
J25nB174_p0701b11║曰向上蒙師親指示格外明宗一句作麼生道師曰
J25nB174_p0701b12║放收別有家風在曰恁麼則虎出渡河皆此日珠還
J25nB174_p0701b13║合浦喜今朝師曰還須透過鐵壁銀山始得乃卓拄
J25nB174_p0701b14║杖曰看看先老和尚騎了青金山王額虎雄視耽耽
J25nB174_p0701b15║也還有衝風激電拼命直前不犯耳邊之缺能追足
J25nB174_p0701b16║後之塵者麼試出來探我此藏身沒蹤跡之消息待
J25nB174_p0701b17║我痛與一棒教你皮毛脫落血濺梵天此何等暢快
J25nB174_p0701b18║惜乎一等沒眼腦漢將謂此老人最初把斷太危末
J25nB174_p0701b19║後收來太急殊弗知不遇傾湫倒嶽之作那有掀天
J25nB174_p0701b20║揭地之奇以故將此華亭釣竿子分付我雪關師兄
J25nB174_p0701b21║聽他自弄當此時正是絲懸綠水浮定有無之意若
J25nB174_p0701b22║有箇不貪香餌浪激三千一怒而飛搏風九萬者正
J25nB174_p0701b23║好展開金翅劈破滄溟直取龍吞游戲自在去也何
J25nB174_p0701b24║肯類盲龜跛鱉陷於昧昧自誇一隅以取笑於大方
J25nB174_p0701b25║哉秪如全提正令一句作麼生道復卓杖曰臨風拈
J25nB174_p0701b26║出吹毛利天下癡頑莫躲根。
J25nB174_p0701b27║上堂五更睡起手牽衣纔下床時腳踏地抬起頭來
J25nB174_p0701b28║不見天幾多打失娘生鼻有箇不打失底卻又笑他
J25nB174_p0701b29║君子時中小人無忌何待伐鼓考鐘引出這沒搨[打-丁+(天/韭)]
J25nB174_p0701b30║老儂上此曲彔木指東畫西不勝魔魅迫得露柱奔
J25nB174_p0701c01║忙燈籠[跳-兆+孛]跳惱亂無位真人向黃瓜茄子上挖肉作
J25nB174_p0701c02║瘡苦無出氣何似懷州牛喫禾益州馬腹脹遍界覓
J25nB174_p0701c03║醫人炙豬左膊上咄莫錯會好不見龐公老潑皮偏
J25nB174_p0701c04║能不畏石頭路滑吸盡西江眼赫赤地咬殺了多少
J25nB174_p0701c05║泥豬癩狗有如此活脫設使到我博山門下教他衣
J25nB174_p0701c06║穿骨露無地藏身在何故不到洪爐親煆過爭得吹
J25nB174_p0701c07║毛殺活人。
J25nB174_p0701c08║遠門柱公禪師訃音至上堂石耳峰寒撾毒鼓龍門
J25nB174_p0701c09║浪暖躍春雷昂藏頭角擎霄漢洞上風生天地開天
J25nB174_p0701c10║地開鳥飛兔走笑奇哉如何龍峰倒卓湖水飛埃黃
J25nB174_p0701c11║梅石女夜生子仗劍橫行甚可猜諸仁者還知我姪
J25nB174_p0701c12║遠門禪師底出處麼惜乎天機密用太煞神馳法道
J25nB174_p0701c13║夜長方喜燈幢高樹祖庭秋晚俄驚喬木下摧血淚
J25nB174_p0701c14║濺天痛遠山之花落悲風刮地傷法脈之心灰既爾
J25nB174_p0701c15║斯人云亡豈非吾宗不幸雖然我姪自從吾廬山石
J25nB174_p0701c16║耳發蹤而後得龍門雨兄之法出世於兩浙如祥麟
J25nB174_p0701c17║威鳳文彩風流其座下之英才自濟濟其能振起祖
J25nB174_p0701c18║燈如日月麗天此又豈邪雲逆蝕之所能掩滅乎此
J25nB174_p0701c19║摘欺之話既已大行則千古之下無論智愚之人自
J25nB174_p0701c20║不能昧此本心之良也吾初聞訃已哭不成聲特地
J25nB174_p0701c21║舉揚又喜而無憾且道博山今日表彰底意旨作麼
J25nB174_p0701c22║生滿棚弄鬼慚無地敢望丹霄一羽毛。
J25nB174_p0701c23║佛誕上堂乃卓拄杖曰會麼鐘未鳴鼓未響博山未
J25nB174_p0701c24║出方丈有箇衲僧撩起便行好與三十棒為他無事
J25nB174_p0701c25║生端鐘已鳴鼓已響博山已出方丈有箇衲僧便掀
J25nB174_p0701c26║倒法座好與三十棒為他劍去刻舟正當恁麼時利
J25nB174_p0701c27║害在那一處博山拄杖子呵呵大笑且道笑箇甚麼
J25nB174_p0701c28║笑他悉達太子纔出母胎便不守本分稱我獨尊及
J25nB174_p0701c29║至四十九年如螃蟹落鍋相似獨尊在甚麼處更笑
J25nB174_p0701c30║他跛腳雲門被睦州拶斷泰時[車*度]轢鑽無出氣處要
J25nB174_p0702a01║將一棒打他二千年前悉達太子與狗子喫自陷陷
J25nB174_p0702a02║人恩怨誰雪博山恁麼舉還有與佛祖作主者麼出
J25nB174_p0702a03║來喫博山痛棒若無少他一頓不得卓拄杖下座。
J25nB174_p0702a04║佛音禪人請上堂舉南陽忠國師於肅宗內殿見侍
J25nB174_p0702a05║臣有善奕稱國手者帝問國師和尚亦善奕否國師
J25nB174_p0702a06║曰老僧亦知奕但異於此帝問何謂國師曰世人只
J25nB174_p0702a07║知以黑白相爭勝負老僧能用兩奩黑子奕還有能
J25nB174_p0702a08║同老僧對手者麼侍臣大驚帝亦大笑杖人曰大小
J25nB174_p0702a09║國師大似白拈賊既已明中打劫又且暗裏翻盤不
J25nB174_p0702a10║免欺他大唐國裏無能敵手博山今日不著便特地
J25nB174_p0702a11║拈破國師這一著黑子還有知落處者麼若有知得
J25nB174_p0702a12║好與他三十棒若是不知緩緩自領出去。
J25nB174_p0702a13║端午上堂五月五日天中節毒鼓擊兮甘露滅風從
J25nB174_p0702a14║虎也雲從龍笑看紅爐飛白雪到此幾括最微也須
J25nB174_p0702a15║分明剖決六陽既升龍已亢此龍無首孰能降六陰
J25nB174_p0702a16║欲兆虎將姤此虎無尾孰能揉有能降此龍揉此虎
J25nB174_p0702a17║則玄黃交戰之機原始返終之故皆在此斡旋中所
J25nB174_p0702a18║以風同聲而相應雲同氣而相求火就燥而上炎水
J25nB174_p0702a19║流濕而下潤然非聖人之能慎獨以致中和何能使
J25nB174_p0702a20║天地之氣化自位萬物之性命自育雖然此猶是治
J25nB174_p0702a21║世邊事秪如格外全提又作麼生以杖敲空曰毒鼓
J25nB174_p0702a22║擊也還有絕後重甦者麼復卓一下曰甘露滅也還
J25nB174_p0702a23║有覺道頓成者麼若有出來與汝證明其或未然就
J25nB174_p0702a24║中殺活無人見爭怪當機六不收。
J25nB174_p0702a25║上堂惜花春起早愛月夜眠遲此段風流事幾人可
J25nB174_p0702a26║與知咄直饒恁麼去更須有西山擒白額東海捉蒼
J25nB174_p0702a27║鱗底手眼始得不見甘贄行者到南泉設供請和尚
J25nB174_p0702a28║念誦南泉白椎曰大眾為黧奴白牯念摩訶般若便
J25nB174_p0702a29║歸方丈甘贄乃拂袖而行南泉見贄去乃於廚下打
J25nB174_p0702a30║破鍋子看他這作略須鐵眼銅睛亦覷他不破獨我
J25nB174_p0702b01║壽昌老祖拈曰拂袖便行鉤有餌鍋兒打破玉無瑕
J25nB174_p0702b02║千古又誰能如此喝彩哉且道我博山門下還有恁
J25nB174_p0702b03║麼人也無拈拄杖曰劈開華嶽參天色放出黃河動
J25nB174_p0702b04║地聲。
J25nB174_p0702b05║乙未歸夢筆上堂舉僧問先夢筆和尚如何是佛師
J25nB174_p0702b06║曰不誑汝僧曰莫便是否師曰汝誑他杖人曰金剛
J25nB174_p0702b07║圈栗棘蓬閩王請齋次問師還帶得筆來也未師曰
J25nB174_p0702b08║不是稽山繡管原非月裏兔毫大王既垂啟問山僧
J25nB174_p0702b09║敢不通呈杖人曰通呈箇甚麼打鼓普請看又問如
J25nB174_p0702b10║何是法王師曰不是夢筆家風杖人曰太孤峻生諸
J25nB174_p0702b11║仁者還知此老法胍麼秪此便是雪峰老鱉鼻底毒
J25nB174_p0702b12║氣彼曾三到投子九上洞山漆桶不快翻轉米盆卻
J25nB174_p0702b13║於德山棒下打折驢腰猶不能點胸自肯及被巖頭
J25nB174_p0702b14║驀地鏟削始得大叫鰲山成道便能迸出胸襟遮天
J25nB174_p0702b15║蓋地門下傑出千五百人如雲門[車*度]轢鑽玄沙老凍
J25nB174_p0702b16║膿輩要出此夢筆家風一頭地也未易在雖然如是
J25nB174_p0702b17║千百年來又誰知彼落處杖人自壬子於此誓死掩
J25nB174_p0702b18║關打破諸祖窠臼業方外四十餘年今日親歸得以
J25nB174_p0702b19║全提向上綱宗揭示佛祖正眼使此慧命如火傳薪
J25nB174_p0702b20║諸仁者各須知自己性命落處始有出身活路且如
J25nB174_p0702b21║何是出身活路[漸/耳]拈拄杖下座。
J25nB174_p0702b22║立觀濤首座上堂問荅竟乃舉拂子震聲曰看看昔
J25nB174_p0702b23║日青原老祖親行此令直得曹溪簾捲[金*出]斧風生藥
J25nB174_p0702b24║嶠吼出鐵牛威天皇拈起胡餅毒洞山睹影而寶鏡
J25nB174_p0702b25║光寒雪嶺翻盆而木毬踏活於是三宗競秀獨新豐
J25nB174_p0702b26║之曲調深長大好中興在夢筆之家風遠振立僧立
J25nB174_p0702b27║法必須首出為人選佛選官所貴心空及第秪如今
J25nB174_p0702b28║日立僧結制意旨作麼生道復揮拂子曰當陽揭露
J25nB174_p0702b29║空王印放出吾宗千古機。
J25nB174_p0702b30║師誕辰上堂卓拄杖曰看看六十四年阿箇癡一條
J25nB174_p0702c01║拄杖路千岐狂言狂事人難搆惱亂古今甚可疑能
J25nB174_p0702c02║痛疑自有時習氣那堪搔著痒聞琴不禁舞斑衣乃
J25nB174_p0702c03║舉衣曰喜此衣雙見披打鼓鼕鼕看是誰夢花石上
J25nB174_p0702c04║寒梅發大好山中笑展眉。
J25nB174_p0702c05║丙申元旦付衣拂與奇首座上堂問吾師已擲煙波
J25nB174_p0702c06║釣幾個金鱗上鉤來師曰高著眼曰忽遇擎頭帶角
J25nB174_p0702c07║底來時作麼生師曰自有雲雷相送在曰恁麼則擲
J25nB174_p0702c08║釣拋竿去也師曰更有英奇[卄/(隻*爪)]浪來以拂子打圓相
J25nB174_p0702c09║曰元正啟祚拂端新多子峰前花朵春最喜金襴光
J25nB174_p0702c10║奪日剎竿旛動笑偏親笑何親法王令旨誰能委夢
J25nB174_p0702c11║筆家風已有人是甚人即此奇乎曾密囑今特當陽
J25nB174_p0702c12║更印真乃召奇首座曰即此衣拂用付與汝以表吾
J25nB174_p0702c13║宗傳續有在汝尚慎哉座禮拜曰和尚慈悲太過實
J25nB174_p0702c14║是恩大難酬師復曰九苞瑞鳳來天際十影神駒度
J25nB174_p0702c15║海涯。
J25nB174_p0702c16║崔公濤山明府率闔邑紳士為夢筆山主建選聖場
J25nB174_p0702c17║請上堂卓拄杖曰會麼拄杖立處法界成感應道交
J25nB174_p0702c18║佛祖現準上載而運化工傳多子而分慧燄若於此
J25nB174_p0702c19║薦得則知指天指地唯我獨尊法位法幢隨方表豎
J25nB174_p0702c20║家家門前火把別是格外風光人人腳下兒孫各自
J25nB174_p0702c21║寰中驟步機緣有在啐啄同時今當覺場啟選聖之
J25nB174_p0702c22║初正是東魯築杏壇之日喜神童於空中磨轉奇真
J25nB174_p0702c23║秀於天上星旋夢協江令之筆花文占章元之翰撰
J25nB174_p0702c24║全提向上統攝普門雙選宗風一賽兩彩秪如杖人
J25nB174_p0702c25║特地興建以祈祝護一句作麼生道復卓拄杖曰指
J25nB174_p0702c26║出好山宗子秀騎來玉象趁麒麟。
J25nB174_p0702c27║上堂夜半金烏帶雪飛家家門前有把火照破瞿曇
J25nB174_p0702c28║黃面皮叫箇奇哉成箭垛此箭垛誰廓爾張三解使
J25nB174_p0702c29║又無錢李四有錢不解使人平不語水平不流崔顥
J25nB174_p0702c30║題詩在上頭一拳拳倒黃鶴樓莫嫌伎倆不如彼得
J25nB174_p0703a01║優游處且優游。
J25nB174_p0703a02║上堂擊如意曰嚼碎鐵崑崙滿口達磨髓哺彼石女
J25nB174_p0703a03║兒全賴此法乳賴法乳知幾許攤十石油麻於樹上
J25nB174_p0703a04║百草弄影太煞分明指驀直路頭於臺山就中勘破
J25nB174_p0703a05║儼然有在此有在誰痛快春風浪暖桃花飛一棹蘭
J25nB174_p0703a06║江歌下載。
J25nB174_p0703a07║上堂問如何是心相體信師曰三尺杖子攪黃河曰
J25nB174_p0703a08║如何是出入無難師曰夢中摸著摩訶石曰如是則
J25nB174_p0703a09║祖父家私全歸掌握師曰何不問取拄杖子問三藏
J25nB174_p0703a10║十二部千七百則公案皆是葛藤如何是不葛藤師
J25nB174_p0703a11║便打曰恁麼就不是葛藤那師又打僧便喝師又打
J25nB174_p0703a12║僧曰猶是葛藤師連打僧便翻觔斗出師乃卓拄杖
J25nB174_p0703a13║曰百草頭邊識取老僧覿面如何話會鬧市叢裏撞
J25nB174_p0703a14║著拄杖當機作麼支當到者裏有能衝流度刃八面
J25nB174_p0703a15║旋機正好垂鉤於不疑之地撒網於無漏之天月裏
J25nB174_p0703a16║煮油鐺風前吹玉笛又何妨千峰頂上獨足立腰纏
J25nB174_p0703a17║十萬上揚州復卓拄杖下座。
J25nB174_p0703a18║烏龍深谷禪師請上堂杖頭撥剔千山曉笑看天風
J25nB174_p0703a19║醉花鳥峰巒峭異不停機相逢相慰知多少堪笑睦
J25nB174_p0703a20║州老拶出秦時[車*度]轢鑽重新韶國師滿目青山灼然
J25nB174_p0703a21║是曹源一滴不斷知不知好向玉泉澈底深深處乘
J25nB174_p0703a22║此風雷變化飛。
J25nB174_p0703a23║靈明禪人請上堂金牛呼喫飯大地沒饑人鳥窠吹
J25nB174_p0703a24║布毛天下無佛法月裏塔高十二層天上星躔八百
J25nB174_p0703a25║杪山之南江之北者些茄子瓠兒水土節氣力尚未
J25nB174_p0703a26║充卻有多少人眼吧吧地望著你在。
J25nB174_p0703a27║丁酉住杭州皋亭崇先寺上堂拈香白椎竟喝一喝
J25nB174_p0703a28║拈起拄杖曰看看新長老拄杖子全提正令也三世
J25nB174_p0703a29║諸佛祖齊立下風各各鼻孔被拄杖穿卻直得出身
J25nB174_p0703a30║也由我吐氣也由我佛祖三昧杖子盡知杖子三昧
J25nB174_p0703b01║佛祖不知正以此無自欺三昧能使日月自麗乎天
J25nB174_p0703b02║山海自列乎地春自開花秋自落葉鳥自飛空魚自
J25nB174_p0703b03║躍水凡自忘情聖自離解佛祖由斯而生邪魔由是
J25nB174_p0703b04║而正更須撥轉向上關捩透出教外別傳始知剎竿
J25nB174_p0703b05║倒而千聖迷蹤骨髓空而二株永秀風旛不動而心
J25nB174_p0703b06║開歸根無口而體露廬陵米價震旦驚聲[金*出]斧風規
J25nB174_p0703b07║神機莫測乃至新豐一派法乳橫流崛起皋亭開宗
J25nB174_p0703b08║歇祖初喫一掌血濺梵天歷世面門痛痕猶在迄我
J25nB174_p0703b09║壽昌先祖突出好山東苑先師奇生武曲及今杖人
J25nB174_p0703b10║主此祖庭重標宗旨還有承此無欺三昧者麼卓拄
J25nB174_p0703b11║杖曰指來皋嶽千峰秀放出曹源萬派清。
J25nB174_p0703b12║中秋上堂千峰秋色遠撩人玉笛橫吹別調新桂子
J25nB174_p0703b13║庭前花正發月明簾外笑誰親今值中秋月明諸人
J25nB174_p0703b14║各剔眉毛猛著精彩還見我丹霞淳祖示眾麼日照
J25nB174_p0703b15║孤峰翠月臨溪水寒祖師言外旨莫向寸心安彼時
J25nB174_p0703b16║獨我歇祖聞之大叫曰此回瞞了上座不得也汝諸
J25nB174_p0703b17║人直須到恁麼痛快始得咦當央得月須忘指黃鶴
J25nB174_p0703b18║風高有大機。
J25nB174_p0703b19║愚菴和尚至引座上堂卓拄杖曰看看一棹湖中發
J25nB174_p0703b20║千峰引領來火燒衣帶急不禁笑奇哉大眾各須剔
J25nB174_p0703b21║起眉毛猛著精彩好聽杖人大驚小怪與汝說一奇
J25nB174_p0703b22║特何則杖人四十年來以一霜藤橫行海嶽於刀兵
J25nB174_p0703b23║慘殺天翻地覆中求個真傷心人不可得真快心人
J25nB174_p0703b24║不可得而心伏口伏之人又豈易得哉自我千百年
J25nB174_p0703b25║上祖宗服毒不死者別遺下一種丹頭作千古補偏
J25nB174_p0703b26║救弊之毒藥使於此宗得皮者毒殺他皮得肉者毒
J25nB174_p0703b27║殺他肉得骨者毒殺他骨得髓者毒殺他髓得心者
J25nB174_p0703b28║毒殺他心正要他自有超脫活計以故留難於今獨
J25nB174_p0703b29║有生死同條老弟兄相與感傷不徹痛快不徹如冤
J25nB174_p0703b30║家廝結斧斫不開入佛入魔縱橫三墮若非毒毒相
J25nB174_p0703c01║激安能與我傲睨於古今上下哉適此特來皋亭於
J25nB174_p0703c02║一掌開宗快活不徹底歇祖無縫塔前燒此一瓣香
J25nB174_p0703c03║用酬毒乳之恩老祖已自破顏一笑汝等何幸落此
J25nB174_p0703c04║沒量大人局內即我亦攀躋不及寧論汝等拼得命
J25nB174_p0703c05║拼不得命搆得上搆不得上直須盡行拶入這愚菴
J25nB174_p0703c06║老漢大毒海中翻騰一上翻騰得去許汝是個哮吼
J25nB174_p0703c07║獅兒使祖父俱盡翻騰不去已在他金剛圈裏終有
J25nB174_p0703c08║透露汝等但隨我禮請陞堂自有一痛快打發汝也
J25nB174_p0703c09║復卓拄杖下座。
J25nB174_p0703c10║開罏上堂當陽拋出抬眸鷂過新羅直下承當正好
J25nB174_p0703c11║驢腰打折佛祖無湊泊處就中誰得安排特地奮起
J25nB174_p0703c12║英奇不免全身拶入所以峰巒峭異鶴不停機靈木
J25nB174_p0703c13║迢然鳳無依倚於此薦得新豐老子玄中別唱密用
J25nB174_p0703c14║全提也須向崇先拄杖頭有個轉身吐氣始得還會
J25nB174_p0703c15║麼鐵額銅頭須著力大家踏轉上頭關。
J25nB174_p0703c16║嚴三求居士請上堂文殊眉稜挂劍慣於落草橫身
J25nB174_p0703c17║淨名舌本藏雷善向晴空著橛坐斷金鎖劈破玄關
J25nB174_p0703c18║月映蘆花飛鷺春潛枯木龍吟十五年前靈谷杖痕
J25nB174_p0703c19║刺骨十五年後皋亭錐影驚心當道青松空手把鋤
J25nB174_p0703c20║曷種碑文白字寒蟲禦木爭刊秪這些子淆訛便是
J25nB174_p0703c21║嚴三求昔年喫棒尿床底勾當今偕胞弟於崇先增
J25nB174_p0703c22║廬陵米價出甘贄藥金杖人一一按過也要他親自
J25nB174_p0703c23║拳倒黃鶴樓踢翻鸚鵡洲方許他北斗藏身於此入
J25nB174_p0703c24║作喝一喝卓拄杖下座。
J25nB174_p0703c25║訪愚菴和尚於古報恩寺請上堂櫂引桐溪獵曉霜
J25nB174_p0703c26║山光痕我影低昂仰山久不見臨濟瘦卻法身三寸
J25nB174_p0703c27║長正當恁麼時還有能見杖人與我愚菴法兄底眉
J25nB174_p0703c28║毛廝結處麼雖則同條共命各自步趨及彼超軼絕
J25nB174_p0703c29║塵仍自瞠乎其後即其宗兼眾妙奇出異常一棒撩
J25nB174_p0703c30║空八面受敵直使他西天東土者一隊沒巴鼻漢當
J25nB174_p0704a01║機也進不得前退不得後況其餘乎饒彼五祖演欲
J25nB174_p0704a02║形容五宗之密如逆耳聞雷紅旗閃爍斷碑橫古路
J25nB174_p0704a03║語亦不過彷彿其一斑我又何能刻畫無鹽唐突西
J25nB174_p0704a04║子也哉雖然今日客聽主裁如何得不方命去莫怪
J25nB174_p0704a05║馳書不到家竊恐巡人還犯夜。
J25nB174_p0704a06║上堂一句最淆訛當機殺活多剎竿曾倒卻千聖盡
J25nB174_p0704a07║投戈忽逢無鼻漢把臂入煙蘿山海坦然平敲冰來
J25nB174_p0704a08║煮茶或長嘯或高歌就裏風流誰得似未嫌伎倆不
J25nB174_p0704a09║如他。
J25nB174_p0704a10║上堂巢知風穴知雨天機幻出誰為主嶺梅綻玉占
J25nB174_p0704a11║先春午馬凌空看子鼠百尺竿頭五兩輕四升斗裏
J25nB174_p0704a12║呼相杵卻有彰禪客偕友來於此助揚禪悅以乞法
J25nB174_p0704a13║乳杖人點汝頭點汝尾者風流須自許切忌向明眼
J25nB174_p0704a14║人前錯亂舉。
J25nB174_p0704a15║武林諸縉紳請上堂舉如意曰看八字不須撇十字
J25nB174_p0704a16║未添畫驀劄兩相交天機成造化復以如意畫【圖】曰
J25nB174_p0704a17║秪如這個是甚麼老聃執大象而天下往芻狗是民
J25nB174_p0704a18║仲尼各於黨而斯知仁居易觀過瞿曇拈出勾引傍
J25nB174_p0704a19║嗤倒卻剎竿撩天索價鳥窠布毛逐空中鴆影橫飛
J25nB174_p0704a20║大隨草鞋驚巖下靈龜爆卦真天子不假堯舜敕文
J25nB174_p0704a21║大英雄肯賣陳年滯貨曹山按劍八面風生龐老吸
J25nB174_p0704a22║江萬機俱墮大藏切腳缽羅娘五宗不傳精骨挫逗
J25nB174_p0704a23║到今日物換星移江流愈下卻幸武林諸公具擇法
J25nB174_p0704a24║眼能鑒千古神奸重開雙選宗社且道斬新條令一
J25nB174_p0704a25║句又作麼生不見道驀劄兩相交天機成造化。
J25nB174_p0704a26║永覺和尚訃音至上堂山蒼蒼水茫茫藤林荒滯肌
J25nB174_p0704a27║尪上不見天下不見地捏斷咽喉何處出氣咄咄咄
J25nB174_p0704a28║鼓山法叔永和尚踏翻盤子也還有見秋清月轉霜
J25nB174_p0704a29║輪河淡斗垂夜柄默默全提正令者麼此老叔初於
J25nB174_p0704a30║壽昌師翁處得旨後於博山大師納戒深得門庭堂
J25nB174_p0704b01║與之密及歸隱荷山著書自娛偶受知於瓶窯聞大
J25nB174_p0704b02║師付以雲棲戒法遂推揚於溫陵出世繼而主真寂
J25nB174_p0704b03║法席大振宗風光搖海嶽及山僧主鼓山聞師退居
J25nB174_p0704b04║金華特與護法延歸山中不動聲光坐成寶所摩天
J25nB174_p0704b05║峭異鶴不停機年登八十如太陽玄之高致且喜頂
J25nB174_p0704b06║相皮鞋不更求人今者訃音初至使我換手搥胸哀
J25nB174_p0704b07║泣不已正以壽昌一枝法燄光爍八方忽而撲滅直
J25nB174_p0704b08║得天昏地暗魔魅橫行及讀歸真記始知正法眼已
J25nB174_p0704b09║付囑霈首座乃翻然大喜一枝聖箭射透重關一棒
J25nB174_p0704b10║霖盆發生大地使異苗靈根而深密也山僧忝在法
J25nB174_p0704b11║乳相關特以表揚復綴一偈霜飛葉落金風冷屴崱
J25nB174_p0704b12║峰頭慧日頹莫道法幢今已滅好看鐵樹正花開。
J25nB174_p0704b13║觀星日圓戒上堂白雲向寒崖而斷明月隨夜船而
J25nB174_p0704b14║歸曉起一聲漁唱蘆花宿鷺驚飛無位真人向汝等
J25nB174_p0704b15║面門出入無蹤跡可得纔眨上眉毛已打失眼睛也
J25nB174_p0704b16║那堪于雪山冷冰冰處半夜大叫觀星悟道賺殺了
J25nB174_p0704b17║多少演若多迷頭認影至今無能為無位真人雪屈
J25nB174_p0704b18║者杖人不惜饒舌直與道破汝等一日不作一日不
J25nB174_p0704b19║食既已披披搭搭缽盂口朝天草鞋鼻著地下雨在
J25nB174_p0704b20║家彈指穆力陵天晴托缽底托缽搬柴底搬柴切莫
J25nB174_p0704b21║辜負好。
J25nB174_p0704b22║上堂懷牛喫禾益馬脹杜順法身沒伎倆卻笑潑皮
J25nB174_p0704b23║皓布褌葡萄棚倒誇向上這向上甚無狀大似杖人
J25nB174_p0704b24║住皋亭臥月眠雲卻難禁古殿子欲隨風頹墮不免
J25nB174_p0704b25║煩知事行人撐撐拄拄欲還舊觀分疏那法身更向
J25nB174_p0704b26║上雖然功不虛施作麼生慰藉他好摧殘枯木方新
J25nB174_p0704b27║秀且喜寒梅春正歸。
J25nB174_p0704b28║師誕日上堂真歇老祖去我五百年望我於無陰陽
J25nB174_p0704b29║地上建大光幢壽昌先祖去我四十年望我於無影
J25nB174_p0704b30║樹頭開花結果東苑先師去我廿八年望我於六毒
J25nB174_p0704c01║峰前掀翻五乳爭奈這孟八郎子孫以一條血滴滴
J25nB174_p0704c02║拄杖子火馳水突冒命忘危坐不溫席行不辭疲踏
J25nB174_p0704c03║殘芳草斷送落花黃鶴樓前倩秀才次不成崔顥底
J25nB174_p0704c04║一韻曹山井畔騎驢子覷不見法身莖眉凜良久邈
J25nB174_p0704c05║真溯無言得髓誰堪振向上深微自應續主中尊貴
J25nB174_p0704c06║逗到於今已六十六白接得幾枚沒勾挂底嗣子東
J25nB174_p0704c07║穿西汲南搯北撈大似錢貫井索木杓笊籬何足塞
J25nB174_p0704c08║祖宗之厚望慰慧命之傳持甚愧馬齒徒長雞肋無
J25nB174_p0704c09║力醍醐毒藥快意傷心滯貨與此遺艱都盧皆屬分
J25nB174_p0704c10║內是何初度受此祝辭新豐之曲調既高藥嶠之鼓
J25nB174_p0704c11║笛猶渺朝無猿摘之金果晚乏鳳啣之玉花如此荒
J25nB174_p0704c12║疏實難酬酢然隨時應節也須吐露一句且道吐露
J25nB174_p0704c13║底又作麼生法界不容吾自委敢推樓至與威音。
J25nB174_p0704c14║立春上堂昨日年正今立春雙分錦縫露天真夜明
J25nB174_p0704c15║簾外無私照金殿光含化育新秪這東皇秉令元首
J25nB174_p0704c16║尊親三陽交泰天下歸仁木馬嘶開空劫夢泥牛踏
J25nB174_p0704c17║山故園春正好門前扶起風旛吹動海嶽堂上唱來
J25nB174_p0704c18║米價喜徹高深阿誰不承尊貴之力何地不樂太平
J25nB174_p0704c19║之音惟諸仁者各自珍重。
J25nB174_p0704c20║燈節解制上堂制曾何結今何解可有點胸自肯無
J25nB174_p0704c21║卻好連宵風雨息佇看銀浪湧芙蕖卻訝蒼天助興
J25nB174_p0704c22║還教燈月交輝半夜摸著枕頭突出通身手眼五更
J25nB174_p0704c23║吹來鼓角驚生漆桶爪牙明不越戶暗不棲巢赤腳
J25nB174_p0704c24║上刀山超生活計橫身遊毒海出死神機寰中敕旨
J25nB174_p0704c25║密在九重塞外威風權歸三尺更須知闡提行狀異
J25nB174_p0704c26║類淆訛始許你入作不見道金鏃慣調能敵勝鐵鞭
J25nB174_p0704c27║多力孰能欺。
J25nB174_p0704c28║諸薦紳請上堂驀劄心交格外微剎竿扶起飲光機
J25nB174_p0704c29║油鐺月裏親煎煮北斗南辰驚罕希秪這皋亭春暖
J25nB174_p0704c30║梅萼香霏丹霄鳳舞碧海龍飛是誰撥轉關捩疾使
J25nB174_p0705a01║草偃風威主明者全身拶入作倡者把手同歸不必
J25nB174_p0705a02║指庭前花夢何待訊壁上僧儀但得髻珠迥露自能
J25nB174_p0705a03║錦縫光披骰子擲下滿盤紅香煙迸破一爐灰到者
J25nB174_p0705a04║裏大開笑口底你道孤負阿誰。
J25nB174_p0705a05║普門大士誕辰張方伯范兵憲李榷關劉給諫暨諸
J25nB174_p0705a06║薦紳護法請於報國院上堂五更欲覺忽聞鐘夢裏
J25nB174_p0705a07║風光一擊空醒起六根齊感應普門何處不圓通諸
J25nB174_p0705a08║大士還見過去正法明如來於現前出生為大悲觀
J25nB174_p0705a09║世音菩薩者麼看看天際日上月下檻前柳綠桃紅
J25nB174_p0705a10║水流濕而火就燥風從虎而雲隨龍正以聖作而物
J25nB174_p0705a11║睹寂感而道通聖人具足凡夫法聖人不知春風吹
J25nB174_p0705a12║起百花枝凡夫具足聖人法凡夫不會荊山璞玉自
J25nB174_p0705a13║藏粹感之時義大矣哉且作麼生慶讚[漸/耳]千聖不傳
J25nB174_p0705a14║真慧命薪薪麗火作燈宗。
J25nB174_p0705a15║上堂丹霞燒木佛累他院主墮眉鬚翠微供應真惹
J25nB174_p0705a16║彼懷牛脹肚腹到者裏須知有驅耕奪食格外全提
J25nB174_p0705a17║拈山門於佛殿裏拈佛殿於燈籠上呵呵呵何如我
J25nB174_p0705a18║皋亭春光明媚桃李錦披靈雲與劍客相逢驀劄渾
J25nB174_p0705a19║成一笑且道笑個甚麼漁郎漫把竿絲弄縱浪金鱗
J25nB174_p0705a20║別有機。
J25nB174_p0705a21║上堂以能分人已愈有火之傳燈以能出生已愈多
J25nB174_p0705a22║種之佈穀乃於左邊拍曰向者裏與諸人分燈也於
J25nB174_p0705a23║右邊拍曰向者裏與諸人出穀也若於此中薦得則
J25nB174_p0705a24║能與普賢乘大願王出入藏身三昧撒漫天絲網設
J25nB174_p0705a25║遍地鉤錐使人人就路還家處處轉身歸父其或未
J25nB174_p0705a26║然夾路桃花風雨後馬蹄何處避殘紅。
J25nB174_p0705a27║中元上堂春生夏長是化毋底勤勞秋收冬藏是化
J25nB174_p0705a28║毋底儉約好於此知原始返終變生化死之故目連
J25nB174_p0705a29║尊者之母既能生聖子如何自己無出身路卻向鬼
J25nB174_p0705a30║窟裏作活計尊者於靈山會上稱神通第一如何卻
J25nB174_p0705b01║假十方僧伽作蘭盆會始能度親莫是示異方便從
J25nB174_p0705b02║井救人麼汝等諸人赤肉團上有無始化毋向六根
J25nB174_p0705b03║門頭放光動地開秘密門示忠孝行如何不知本始
J25nB174_p0705b04║顛倒行事以自淪墜若於此薦得便能穿卻瞿曇與
J25nB174_p0705b05║十方鼻孔不則汝等鼻孔被我拄杖子穿卻向天蒼
J25nB174_p0705b06║蒼地茫茫去也會麼鴛鴦繡出自金針。
J25nB174_p0705b07║來雲現公禪師掃歇祖塔請上堂雙輪合壁泥牛入
J25nB174_p0705b08║海如神五曜經天石馬迴途自妙微雲淡河漢秋露
J25nB174_p0705b09║滴梧桐路逢達道人不將語默對若有箇漢向這裏
J25nB174_p0705b10║發得一笑許他親見歇祖八字打開別施手眼衣被
J25nB174_p0705b11║萬物乳育群英使箇箇遮天蓋地去還會麼夜排月
J25nB174_p0705b12║戶清光遠山拭秋稜秀色多。
J25nB174_p0705b13║立僧上堂乃喝曰看沉毛江上波湧鐵船忽爾浮來
J25nB174_p0705b14║沒底藍裏風動玉花驀地笑開瞿曇漏失消息達磨
J25nB174_p0705b15║脫落皮鞋是誰於此扶豎佛祖綱宗表正人天眼目
J25nB174_p0705b16║振大機而展大用擢群秀而拔群才神珠影吞海嶽
J25nB174_p0705b17║寶劍飛拂塵埃不勞敲骨出髓自能地轉天迴且道
J25nB174_p0705b18║今日皋亭立僧底節文在甚麼處欲親拶入遮那藏
J25nB174_p0705b19║好見文殊腦後腮。
J25nB174_p0705b20║結制上堂十字街頭結制唯有石橛子自敢承當急
J25nB174_p0705b21║水灘上白椎秪許竹篙兒全機活脫杖人恁麼舉忽
J25nB174_p0705b22║有箇出來捲卻席子也好與三十棒且道是賞伊罰
J25nB174_p0705b23║伊簡點得出黃頭碧眼剜肉成瘡簡點不出白牯黧
J25nB174_p0705b24║奴開眼作夢秪如今日與眾造箇款端又作麼生巨
J25nB174_p0705b25║靈抬手無多子擘破華山千萬重。
J25nB174_p0705b26║青原專使送衲衣至上堂曹溪得髓超超豎拂青原
J25nB174_p0705b27║廬米吹毛凜凜全提震旦師承各稟誰破天荒敲唱
J25nB174_p0705b28║同時獨標宗眼在昔行倒竿之令方今逗微笑之機
J25nB174_p0705b29║怪習氣以舞琴聲奇金襴而佇雞足秪如天上無彌
J25nB174_p0705b30║勒地下無彌勒直得雲巖禪床震動洞山遍體汗流
J25nB174_p0705c01║時又作麼生閒拈拄杖風前立看鶴飛鳴上九皋。
J25nB174_p0705c02║壽昌南嶽兩專使至上堂先聖曰寄諸空言不如行
J25nB174_p0705c03║諸實事與其舉古何似驗今秪如壽昌兩長老之交
J25nB174_p0705c04║代亦可法也還知竺菴成公之行履麼獨龍擺尾風
J25nB174_p0705c05║雷迅雙鳳啣珠氣象新扶起祖竿不恃成功汗馬呼
J25nB174_p0705c06║來弟喏能催躍浪神鱗到處好山春色秀隨方相見
J25nB174_p0705c07║倍相親橫拈[金*出]斧歸衡嶽誰識石頭滑殺人如此已
J25nB174_p0705c08║是一擲骰子滿盤紅何待遙觀添喝彩況此原是渠
J25nB174_p0705c09║之出身處也須有俊快衲僧竿木隨身者去探他一
J25nB174_p0705c10║噓兩噓或如豹披霧而毛文象聞雷而牙燦不使古
J25nB174_p0705c11║祖宗猷益遠大乎雖然更須知光雪存公之出處石
J25nB174_p0705c12║耳凌空鏟佛殿前之夙草鼓峰放箭騎聖僧上之危
J25nB174_p0705c13║肩此子天然踏翻釣艇直得通身頑爛於濃滴滴處
J25nB174_p0705c14║遍著艾焦始悟天界杖下骨疼掘起向大好山無縫
J25nB174_p0705c15║影裏叫屈撞著同門冤對特地鈍置恨更難消飛符
J25nB174_p0705c16║皋鶴亭前惹杖人一笑且道笑箇甚麼疾風知勁卉
J25nB174_p0705c17║傲雪見新條。
J25nB174_p0705c18║汪本和比部施材倡造大殿請上堂拈拄杖曰向上
J25nB174_p0705c19║不傳腳底踏通諸聖路獨尊在我杖頭點發大千機
J25nB174_p0705c20║所以從門入者不是家珍直須向自己胸中迸出始
J25nB174_p0705c21║能遮天蓋地到此也須知者箇消息始得碧眼胡留
J25nB174_p0705c22║嵩山半片影石震旦敷五葉之花陳亞仙創曹溪一
J25nB174_p0705c23║座祖庭萬世傳二株之命以故青原垂足南嶽追風
J25nB174_p0705c24║洞水逆流霞峰喫掌宋高宗御龍而聽法真歇祖奉
J25nB174_p0705c25║詔以開山寶殿瓊樓玅麗參於睹史祥麟瑞鳳聲光
J25nB174_p0705c26║協自中孚五百年隱見有時千古下心燈不夜今當
J25nB174_p0705c27║恢復首倡遇人拈莖草而梵剎重新添九籌而洪鈞
J25nB174_p0705c28║盡轉碑文刊白字主明更有亞仙當道種青松鳴皋
J25nB174_p0705c29║自來靈鶴秪這便是天都汪比部剔起鬚眉大舒手
J25nB174_p0705c30║眼自堪取足何待三千里外賣布單索我一笑而後
J25nB174_p0706a01║能搆去杖人只合率奇越諸子於佛殿裏燒香念曩
J25nB174_p0706a02║謨三滿多任彼船來陸來風動旛動向山門前合掌
J25nB174_p0706a03║讚曰異哉希有豈非我顯孝中興一大奇特公案哉
J25nB174_p0706a04║復卓杖下座。
J25nB174_p0706a05║馮崑石居士倡社請上堂不與萬法為侶一口吸盡
J25nB174_p0706a06║西江且喜龍師火帝鳥官人皇乃能化被草木賴及
J25nB174_p0706a07║萬方鼻孔生來雄面目移他腦後不昂藏青州衫子
J25nB174_p0706a08║俄穿破逗出錦繡銀香囊互換風流非易識引商刻
J25nB174_p0706a09║羽謾歌揚驀然撞著麻衣道者於塵埃中偏能物色
J25nB174_p0706a10║這箇訝郎當卻大叫非常正是尋龍得真胍於彼草
J25nB174_p0706a11║蛇灰線又如相馬取神駿而略牝牡驪黃請放眼光
J25nB174_p0706a12║試擇今之馮何似古之龐。
J25nB174_p0706a13║上堂空中著點文彩已彰句裏藏鋒殺活不測南陽
J25nB174_p0706a14║忠國師無端向天津橋上弄猢孫卻被大耳三藏迫
J25nB174_p0706a15║得點魚上竹竿未免勘破落處何如艮山門曹大郎
J25nB174_p0706a16║一味本色入荒田不揀信手拈來草到此社伙與可
J25nB174_p0706a17║禪隨嚫下[飢-几+追]子掀髯笑嘻嘻他家自有通人愛應時
J25nB174_p0706a18║納祐無不宜。
J25nB174_p0706a19║茂安領眾尼請上堂料峭鋒芒五臺會上雲蒸飯軒
J25nB174_p0706a20║渠絕倒水牯欄邊雪散花老溈山擊來石火之機劉
J25nB174_p0706a21║鐵磨閃出電光之眼不是天然玅協安能啐啄同時
J25nB174_p0706a22║莫怪者裏斷岸把竿水寒魚少或到春風浪暖振鬣
J25nB174_p0706a23║而起者應不減在試為拈出相見不揚眉君東我自
J25nB174_p0706a24║西紅霞穿碧海白日繞須彌。
J25nB174_p0706a25║玅詮言法孫請上堂疏山手握木蛇自命是曹家女
J25nB174_p0706a26║吞吐八面鋒機肯諾不得全許似者等聱頭禪若非
J25nB174_p0706a27║推倒有句無句的枯樁子徹見他笑裏有刀安能向
J25nB174_p0706a28║猛虎口中奪雀兒饑鷹爪下爭兔子我這裏潦倒隨
J25nB174_p0706a29║時跛跛挈挈無暇縛鬼左搓芒繩且喜一掌峰前尚
J25nB174_p0706a30║有尋宗問祖者來此酌水獻花亦可慰在。
J25nB174_p0706b01║臘八曹華國居士請上堂寒則普天寒熱則匝地熱
J25nB174_p0706b02║刺眼不但是星透骨非止是雪胡為乎悉達太子獨
J25nB174_p0706b03║於此夜大叫悟徹況此世人逆之則嗔順之則悅饑
J25nB174_p0706b04║則思餐渴則思啜按之一例皆然何有迷悟之別秪
J25nB174_p0706b05║如曹華公得甚消息特來飯僧問多子社如何能結
J25nB174_p0706b06║杖人只令首座引到大雄殿上選佛堂中巡視一回
J25nB174_p0706b07║乃大喜點首曰且莫洩且莫洩我已得不言之秘訣
J25nB174_p0706b08║夫如是則古今又各自有親切。
J25nB174_p0706b09║
J25nB174_p0706b10║天界覺浪盛禪師語錄卷四
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院