選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首  頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經 第二十四冊 No. B138《雲門匡真禪師語錄》
J24nB138_p0388c01║雲門匡真禪師語錄卷第三
J24nB138_p0388c02║  垂示代語
J24nB138_p0388c03║師因不安云打草鞋行腳去無對師云汝問我與
J24nB138_p0388c04║汝道僧便問和尚什麼處去師云四維上下對機
J24nB138_p0388c05║設教去代前語云和尚宜喫薑附湯。
J24nB138_p0388c06║上堂云劄久雨不晴代云一箭兩垛或云遇賤即
J24nB138_p0388c07║貴遇明即暗代云一起一倒一日云咬齒一句作
J24nB138_p0388c08║麼生道代云合或云初秋夏末好與三十棒代云
J24nB138_p0388c09║某甲如是問僧新羅國與大唐國是同是別代云
J24nB138_p0388c10║僧堂佛殿廚庫三門。
J24nB138_p0388c11║上堂云教意提不起過在什麼處代云為你蝦蟆
J24nB138_p0388c12║活。
J24nB138_p0388c13║上堂云你道古佛與露柱相交是第幾機無對師
J24nB138_p0388c14║云汝問我與汝道僧便問師云一條條三十文代
J24nB138_p0388c15║前語云南山起雲比山下雨僧又問作麼生是一
J24nB138_p0388c16║條條三十文師云打與一日云商量舉覺箇什麼
J24nB138_p0388c17║代云鹽貴米賤或云佛法兩字拈卻成得箇什麼
J24nB138_p0388c18║代云死蝦蟆或云佛法不用學燈籠露柱欺你去
J24nB138_p0388c19║作麼生得不欺你去代云趙州南石橋北一日云
J24nB138_p0388c20║古人面壁閉卻門還透得這裏麼代云這裏是什
J24nB138_p0388c21║麼乾屎橛云又一或云般柴來去行住坐臥四威
J24nB138_p0388c22║儀中還出得釋迦老子鼻孔麼代云和尚也是量
J24nB138_p0388c23║才補職師或舉手云古佛為什麼不到這裏代云
J24nB138_p0388c24║不可降尊就卑因僧設報慈和尚齋師問僧汝道
J24nB138_p0388c25║報慈和尚有幾身代云今日齋飯如法問僧般柴
J24nB138_p0388c26║來去普賢菩薩在什麼處代云般柴早是辛苦。
J24nB138_p0388c27║上堂大眾集定云是大過患子細點檢代云不用
J24nB138_p0389a01║別人問僧世間是什麼人罪最重代云平出一日
J24nB138_p0389a02║云古人道一句合頭語萬劫繫驢橛作麼生明得
J24nB138_p0389a03║免此過代云趙州石橋嘉州大像或云虛空還有
J24nB138_p0389a04║長短也無代云這箇師僧得與麼肥這箇師僧得
J24nB138_p0389a05║與麼瘦一日云常徒之見過在什麼處代云泊作
J24nB138_p0389a06║過中會。
J24nB138_p0389a07║上堂大眾集定云有理不伸死而不吊有理能伸
J24nB138_p0389a08║罕遇奇人置將一問來代云過師有時問僧作麼
J24nB138_p0389a09║生代云少喫或云是你諸人繞天下行腳不知有
J24nB138_p0389a10║祖師意露柱卻知有祖師意你作麼生明得露柱
J24nB138_p0389a11║知有祖師意代云九九八十一示眾云一舉不再
J24nB138_p0389a12║說作麼生是一舉又云你若不相當且覓箇入頭
J24nB138_p0389a13║路微塵諸佛盡在你舌頭上三藏聖教在你腳跟
J24nB138_p0389a14║下不如悟去好還有人悟得麼出來道看代云養
J24nB138_p0389a15║子之緣代前語云長安雖樂。
J24nB138_p0389a16║上堂大眾集定云風不來樹不動便下座代云樹
J24nB138_p0389a17║折船沉或云第一句作麼生道若道不得作麼生
J24nB138_p0389a18║得心息代云和尚莫要草鞋拄杖麼一日云從上
J24nB138_p0389a19║古人作麼生辯人代云城地因君置師因摘茶云
J24nB138_p0389a20║摘茶辛苦置將一問來無對又云你若道不得且
J24nB138_p0389a21║念上大人更不相當且順朱代云功不浪施代前
J24nB138_p0389a22║語云勞而無功或云今日二十七拈向什麼處代
J24nB138_p0389a23║云壁上挂問僧三乘十二分教什麼人承當得代
J24nB138_p0389a24║云沙彌童行一日云汝作麼生辯得無礙法代云
J24nB138_p0389a25║閑家具或云還有句內藏身麼代云領一日云京
J24nB138_p0389a26║華還有棟梁也無代云家家觀世音或云不相當
J24nB138_p0389a27║且順朱識取好代云因學人置得示眾云劄即難
J24nB138_p0389b01║七九六十三作麼生道代云不可總無人去也又
J24nB138_p0389b02║云洎合向後道師或云日裏來往日裏辯人忽然
J24nB138_p0389b03║中夜教取箇物來未曾到處作麼生取代云瞞卻
J24nB138_p0389b04║多少人示眾云看看佛殿入僧堂裏去也代云羅
J24nB138_p0389b05║浮打鼓韶州舞。
J24nB138_p0389b06║上堂拈起拄杖云看看三千大千世界一時搖動
J24nB138_p0389b07║便下座代云拽一日云作麼生是雙明一句代云
J24nB138_p0389b08║一箭兩垛或云作麼生是不瞞人底句代云莫道
J24nB138_p0389b09║這箇是瞞人底一日云泥水不分過在什麼處代
J24nB138_p0389b10║云昨日莫徭人設齋或云日裏來往總識你作麼
J24nB138_p0389b11║生是影身一句代云某甲亦見日頭從東邊上一
J24nB138_p0389b12║日云盡力作麼生道代云五箇餬餅三碗茶或云
J24nB138_p0389b13║作麼生是平伸一問代云便摑傍僧一日云空不
J24nB138_p0389b14║異色作麼生道代云園頭甚要或云作麼生是不
J24nB138_p0389b15║沉影底句代云現。
J24nB138_p0389b16║上堂大眾集師良久云久雨不晴代云一槌兩當
J24nB138_p0389b17║蓋覆將來一日云教中有言謗斯經故獲罪如是
J24nB138_p0389b18║拈卻當門齒時經來代云不空罥索或云你多年
J24nB138_p0389b19║在叢林裏乃舉手便放下云向後不得與麼代云
J24nB138_p0389b20║若與麼便成辜負和尚一日云昨日有一句語不
J24nB138_p0389b21║敢望你會還有人舉得麼代云驀又云走殺多少
J24nB138_p0389b22║人。
J24nB138_p0389b23║上堂大眾集定云總上來也各自東行西行便下
J24nB138_p0389b24║座代云不少或云古人一言悟道觸緣見性拈起
J24nB138_p0389b25║作麼生商量代云雲居鼓上藍鐘一日云日裏來
J24nB138_p0389b26║往上上下下一問一答住汝當荷夾差一問來作
J24nB138_p0389b27║麼生當荷代云謂言侵早起更有夜行人又云一
J24nB138_p0389c01║起一倒又云生在冀州。
J24nB138_p0389c02║上堂云乾坤側日月星辰一時黑作麼生道代云
J24nB138_p0389c03║好事不如無師因說事了起立以拄杖打禪床一
J24nB138_p0389c04║下云適來如許多葛藤貶向什麼處去靈利底即
J24nB138_p0389c05║見不靈利底著我熱瞞代云雪上加霜示眾云日
J24nB138_p0389c06║月傍照三天下正照四天下我與你注破了也一
J24nB138_p0389c07║句道將來代云東弗于代西瞿耶尼或云佛法不
J24nB138_p0389c08║用道著世間什麼物最貴代云莫道這箇是賤底
J24nB138_p0389c09║又云乾屎橛一日云今日十五入夏也寒山子作
J24nB138_p0389c10║麼生代云和尚問寒山學人對拾得或云你諸人
J24nB138_p0389c11║傍家行腳還識西天二十八祖麼代云坐底坐臥
J24nB138_p0389c12║底臥又云少喫因齋坎指白瓷器云這箇知有超
J24nB138_p0389c13║佛越祖之談代云五九四十五又云和尚自喫飯
J24nB138_p0389c14║一日云是你傍家行腳作麼生是不落賓主底句
J24nB138_p0389c15║道將來代云便出去或云是你師僧在江西湖南
J24nB138_p0389c16║所在過夏衣缽分付什麼人了來代云不是瞞卻
J24nB138_p0389c17║一人來又云不作大人相一日云非貴賤據什麼
J24nB138_p0389c18║代云蝦跳不出斗示眾云看看殺了也便作倒勢
J24nB138_p0389c19║云會麼若不會且向拄杖頭上會取代云龍頭蛇
J24nB138_p0389c20║尾蛇尾龍頭又代作倒勢一日云我每日共你葛
J24nB138_p0389c21║藤不能到夜如今在這裏置將一問來代云秪恐
J24nB138_p0389c22║和尚不答或云作麼生是腳跟下一句代云有麼
J24nB138_p0389c23║師或問僧你為什麼帶累我代云某甲帶累和尚
J24nB138_p0389c24║或云作麼生出得這裏代云朝遊羅浮暮歸檀特
J24nB138_p0389c25║一日云明己底人還見有己麼代云把將來又代
J24nB138_p0389c26║展兩手或云作麼生是蹙舌一句代云和尚秪待
J24nB138_p0389c27║某甲道一日云你師僧繞天下行腳見老和尚開
J24nB138_p0390a01║口便上來東聽西聽何不向洗缽盂處置將一問
J24nB138_p0390a02║來代云也知和尚為物之故因見火頭云你辛苦
J24nB138_p0390a03║我賞你這箇拄杖子吞卻祖師也無對代云功不
J24nB138_p0390a04║浪施又云禍不單行師因披衲衣云古人道披衣
J24nB138_p0390a05║蓋乾坤乃拈起衲衣抖擻云北斗一時黑作麼生
J24nB138_p0390a06║代云也知和尚出身早又云不道與麼去或云佛
J24nB138_p0390a07║法還有變易也無代云缽盂鞋履拄杖針筒一日
J24nB138_p0390a08║云佛法拈卻我不問你還有識世諦法麼代云某
J24nB138_p0390a09║甲若道有被和尚領過或云摩[少/兔]顯正過在什麼
J24nB138_p0390a10║處代云有什麼過示眾云大眾函蓋乾坤目機銖
J24nB138_p0390a11║兩不涉世緣作麼生承當代云一鏃破三關師或
J24nB138_p0390a12║云南來北往飛禽走獸為什麼卻有異代云辯卻
J24nB138_p0390a13║多少人或云你諸人擔缽囊行腳不知有佛法佛
J24nB138_p0390a14║殿上蚩吻卻知有佛法代云佛殿裏裝香三門外
J24nB138_p0390a15║合掌師或以拄杖一畫云微塵諸佛盡在這裏還
J24nB138_p0390a16║辯得盡麼代云日出東方夜落西一日云作麼生
J24nB138_p0390a17║是扣門一句代云打或云迷本底人觸途俱滯悟
J24nB138_p0390a18║本底人為什麼有四大見代云益州附子建州薑
J24nB138_p0390a19║師或云你諸方愛荅話還有透不得底句麼代云
J24nB138_p0390a20║來或云達磨西來為什麼難得兒孫代云放師因
J24nB138_p0390a21║說事了起立云你諸人忽然今夜總悟去早起將
J24nB138_p0390a22║刀截卻我頭我說了也乃拈衲衣抖擻云作麼生
J24nB138_p0390a23║代云學人不得辜負和尚或云口秪堪喫飯你道
J24nB138_p0390a24║古人拈槌豎拂揚眉動目作麼生辯代云溈山笠
J24nB138_p0390a25║子江西別又云龍頭蛇尾或云佛法中菩提涅槃
J24nB138_p0390a26║真如解脫命為增語汝道世諦以何為增語代云
J24nB138_p0390a27║鬧市裏一箇兩箇又云菩提涅槃師或云古人道
J24nB138_p0390b01║觸目是道拈卻醬甕阿那箇是道無對師云蒼天
J24nB138_p0390b02║蒼天代前語云是什麼心行或云見即不可子細
J24nB138_p0390b03║看代云長安雖樂示眾云十五日已前不問你十
J24nB138_p0390b04║五日已後道將一句來代云日日是好日。
J24nB138_p0390b05║上堂良久云鈍置殺人便下座代云不獨因看誌
J24nB138_p0390b06║公頌問僧半夜子心住無生即生死古人意作麼
J24nB138_p0390b07║生代云不可總作野狐精見解也或云古人道人
J24nB138_p0390b08║人盡有光明在看時不見暗昏昏作麼生是光明
J24nB138_p0390b09║代云廚庫三門又云好事不如無一日云佛法太
J24nB138_p0390b10║寶有秪是舌頭短代云長也又云大斧斫了手摩
J24nB138_p0390b11║挲師齋次問僧應是從前叢林學得底言語總拈
J24nB138_p0390b12║卻你道我飯作麼生滋味代云菜裏少鹽醋或云
J24nB138_p0390b13║是你諸人行腳須知有隔身句作麼生是隔身句
J24nB138_p0390b14║代云初三十一或云大智非明真空絕跡還有人
J24nB138_p0390b15║明得這箇道理麼若有人明得出來道看代云捏
J24nB138_p0390b16║問僧常徒底人過在什麼處你與我拈出來代云
J24nB138_p0390b17║不可平地生堆阜又云和尚佛法身心何在或云
J24nB138_p0390b18║一言纔舉千差同轍是什麼言代云如是我聞又
J24nB138_p0390b19║云要道有什麼難因見狗子乃打一下云你為什
J24nB138_p0390b20║麼咬這露拄代云但以腳趯狗子便去舉華經云
J24nB138_p0390b21║金色光明雲青色光明雲你道我尋常還有這箇
J24nB138_p0390b22║時節麼代云亦不得屈著和尚因開法堂門云作
J24nB138_p0390b23║麼生是入門一句有僧云喏師云漆桶無對代云
J24nB138_p0390b24║掩面出去代後語云道著一日眾集定云莫錯認
J24nB138_p0390b25║一著便下座代云謝和尚重重相為或云是你諸
J24nB138_p0390b26║人行腳須知有入頭路還有人道得麼出來道看
J24nB138_p0390b27║代云也不得辜負和尚示眾云中有一寶祕在形
J24nB138_p0390c01║山拈燈籠向佛殿裏將三門來燈籠上作麼生代
J24nB138_p0390c02║云逐物意移又云雷起雲興一日云宗門作麼生
J24nB138_p0390c03║舉令代云吽師或云阿耶耶新羅國裏打鐵火星
J24nB138_p0390c04║燒著我指頭自代云非但指頭師或云從上祖師
J24nB138_p0390c05║三世諸佛說法山河大地草木為什麼不省去代
J24nB138_p0390c06║云新到行人事又云和尚京中喫麵多師或云萬
J24nB138_p0390c07║法紜紜三世諸佛天下老和尚一時出頭過在什
J24nB138_p0390c08║麼處代云著什麼來由一日云忽然有一箇老宿
J24nB138_p0390c09║把弓刀按劍入地獄如箭射還有人會得這箇時
J24nB138_p0390c10║節麼代云鑰匙在和尚手裏或云古人道難得不
J24nB138_p0390c11║錯怪人句作麼生是不錯怪人句代云爭塞得人
J24nB138_p0390c12║口一日云眼睫橫亙十方眉毛上透乾坤下透黃
J24nB138_p0390c13║泉須彌塞卻你咽喉還有人會得麼若有人會得
J24nB138_p0390c14║拽取占波共新羅鬥額代云哂或云古人道聲香
J24nB138_p0390c15║味觸常三昧我與你葛藤乃拈拄杖云這箇拄杖
J24nB138_p0390c16║子是三昧你若識得拄杖子即識得天下老宿又
J24nB138_p0390c17║云你若識得拄杖子未夢見天下老宿腳跟下一
J24nB138_p0390c18║莖毛代云和尚不使別人一日云一箭兩垛作麼
J24nB138_p0390c19║生代云長安雖樂或云日謝樹無影這箇是佛殿
J24nB138_p0390c20║那箇是無影代云洎分南北一日云作麼生道得
J24nB138_p0390c21║不落第二問代云洪州鞋履一日拈起拄杖云解
J24nB138_p0390c22║脫深坑勃跳代云出或云一語明得不要分外代
J24nB138_p0390c23║云將謂是天地師或云塵無自性攬真成立作麼
J24nB138_p0390c24║生是成立底事代云五尺拄杖三尺竹一日云說
J24nB138_p0390c25║即天地懸殊不說即眼睫裏藏身眉毛上勃跳代
J24nB138_p0390c26║云三三或云古人道一語無二語作麼生是一語
J24nB138_p0390c27║代云早朝粥齋後茶師或拈起拄杖云是你諸人
J24nB138_p0391a01║作麼生辯雲門雲門作麼生辯你諸人代云平問
J24nB138_p0391a02║僧佛法還有青黃赤白也無代云東方甲乙木西
J24nB138_p0391a03║方庚辛金一日云作麼生是塵中辯主代云道州
J24nB138_p0391a04║去江華不遠師或云有一人問著口似木[木*突]有一
J24nB138_p0391a05║人問著口似懸河你道二人過在甚處代云有即
J24nB138_p0391a06║拈出示眾云叢林言話即不要作麼生是宗門自
J24nB138_p0391a07║己代云但展兩手或云迷身一句作麼生道代云
J24nB138_p0391a08║何處有也或云目前不溺作麼生道代云下不舉
J24nB138_p0391a09║上示眾云江西即說君臣父子湖南即說他不與
J24nB138_p0391a10║麼我此問總不如是你還識壁麼代云何異一日
J24nB138_p0391a11║云作麼生是不續再問代云秋風過去春風至因
J24nB138_p0391a12║齋時聞鼓聲師云釋迦老子叫喚也時有僧問未
J24nB138_p0391a13║審釋迦老子叫喚作麼師云你與麼驢年夢見麼
J24nB138_p0391a14║代云今日喫飯甚是遲或云我今年老七十八也
J24nB138_p0391a15║所作事難也良久問僧你道淨瓶年多少無對代
J24nB138_p0391a16║云甲子會一日云靈利底人難得作麼生是靈利
J24nB138_p0391a17║底人代云不妨或云問一答十問十荅百底人從
J24nB138_p0391a18║什麼處來代云西京來一日云會佛法底人共什
J24nB138_p0391a19║麼人語話代云行者問僧云三藏聖教天下老和
J24nB138_p0391a20║尚言語總拈卻蝦蟆口裏道將一句來代云昨日
J24nB138_p0391a21║新雷起師舉古人道讀經千遍紙上見經不識忽
J24nB138_p0391a22║然國師問你作麼生又云忽然國師拈起作麼生
J24nB138_p0391a23║代前語云唵代後語云朝看華嚴夜讀般若或云
J24nB138_p0391a24║凡有請問不得離於祗對作麼生道代云路逢劍
J24nB138_p0391a25║客須呈劍一日云作麼生是一句通褒貶代云雖
J24nB138_p0391a26║是善因而招惡果或云行住坐臥著衣喫飯是法
J24nB138_p0391a27║身那箇是你四大代云和尚今年年尊一日云你
J24nB138_p0391b01║若辯我我辯你是尋常更有一條作麼生辯代云
J24nB138_p0391b02║識或云節角語須是箇人始得作麼生是節角語
J24nB138_p0391b03║代云摩斯吒落水一日云繞天下行腳辯人底人
J24nB138_p0391b04║你道具什麼眼代云聽水。
J24nB138_p0391b05║上堂云遇人即鼻孔遼天便下座代云識好惡師
J24nB138_p0391b06║或云鬧市裏道將一句來代便唱聲云人家莫點
J24nB138_p0391b07║燈火。
J24nB138_p0391b08║上堂云為眾竭力禍出私門代云眾禍已除或云
J24nB138_p0391b09║照盡一句作麼生道代云某甲不欲開蝦蟆口師
J24nB138_p0391b10║在餬餅寮喫茶云不向汝道罪過無對復云第一
J24nB138_p0391b11║須忌火便起去代云大眾不得辜負和尚師或云
J24nB138_p0391b12║佛法太煞有秪是灸瘡痛代云灸瘡痛猶可一日
J24nB138_p0391b13║云臨坑不損人代云也是又云某甲識好惡或云
J24nB138_p0391b14║古人道舉即易作麼生代云以貌取人一日云驀
J24nB138_p0391b15║點是什麼時節代云不可道是蝦蟆蛤跛或云不
J24nB138_p0391b16║是雲門罪過便起去代云事不孤起師或云己事
J24nB138_p0391b17║若明始消他供養作麼生是你明底事又云舉一
J24nB138_p0391b18║明三萬里崖州代云一切由和尚代前語云飽師
J24nB138_p0391b19║或拈起拄杖問僧這箇汝不得道著作麼生是衲
J24nB138_p0391b20║僧孔竅無對又云你若道不得向鼻孔裏道將一
J24nB138_p0391b21║句來代云新羅火鐵鄆州針又云疋上不足因僧
J24nB138_p0391b22║來參師拈起袈裟云你若道得落我袈裟綣繢裏
J24nB138_p0391b23║你若道不得又在鬼窟裏坐作麼生代云某甲無
J24nB138_p0391b24║氣力或云不明己底人過在什麼處代云大人不
J24nB138_p0391b25║合如此一日云放下一句無不盡代云養子之緣
J24nB138_p0391b26║或云不用指東劃西什麼人會佛法代云三家村
J24nB138_p0391b27║裏老翁婆一日云你若衣缽下坐縛殺你你若走
J24nB138_p0391c01║上事走殺你作麼生是不停之句代云速或云新
J24nB138_p0391c02║羅國裏置將一問來代云便請一日云萬法從甚
J24nB138_p0391c03║處起代云糞堆頭師或云第一句作麼生道你若
J24nB138_p0391c04║明得陝府鐵牛吞卻乾坤代云謝和尚重重相為
J24nB138_p0391c05║一日云作麼生是問中具眼代云瞽示眾云舉一
J24nB138_p0391c06║不得舉二你若舉二放你舉三代云開師或云天
J24nB138_p0391c07║堂地獄鑊湯鑪炭蓋卻你頭三世諸佛總在你腳
J24nB138_p0391c08║跟下三十年後鼻孔遼天代云不可更作野狐精
J24nB138_p0391c09║見解也一日云五音六律是有是無代云不可蝦
J24nB138_p0391c10║蟆窟裏作活計師或云一句該通五千餘首蘇嚕
J24nB138_p0391c11║薩訶代云三門頭打鼓佛殿裏行香師或云如今
J24nB138_p0391c12║半夏也敲磕處道將一句來師復云密怛哩孤密
J24nB138_p0391c13║怛哩智又云密怛哩孤密怛哩智作麼生代云[口*部]
J24nB138_p0391c14║[口*林]又云磕一日云二十年後會去在代云點兒落
J24nB138_p0391c15║節或云頭上霹靂即不問你腳下龍過道將一句
J24nB138_p0391c16║來代云朝起雲夜降雨師問僧德山便棒你道學
J24nB138_p0391c17║人還有長處也無代云無端一日云一切智智清
J24nB138_p0391c18║淨中還有生滅麼代云夜叉說半偈或云若知去
J24nB138_p0391c19║處什麼劫中無祖佛代云發示眾云作麼生是不
J24nB138_p0391c20║露鋒骨句代云今時人須是明明向道始得師乃
J24nB138_p0391c21║有頌不露鋒骨句未語先分付進步口喃喃知君
J24nB138_p0391c22║大罔措或云十方國土中唯有一乘法你道自己
J24nB138_p0391c23║在一乘法裏一乘法外代云入又云是一日云紐
J24nB138_p0391c24║半破三針筒鼻孔裏道將一句來代云海裏使風
J24nB138_p0391c25║山上船或云折半列三針筒鼻孔在什麼處與我
J24nB138_p0391c26║箇箇拈出來看代云上中下或云分疆列土作麼
J24nB138_p0391c27║生道代云文殊自文殊解脫自解脫師或云衲僧
J24nB138_p0392a01║須得巴鼻即識得天下人作麼生是衲僧巴鼻代
J24nB138_p0392a02║云德山棒示眾云淺聞即深悟深聞即不悟代云
J24nB138_p0392a03║迷逢達麼或云衲僧須識古人眼作麼生是古人
J24nB138_p0392a04║眼代云蝦蟆跳上天一日云處處道將一句來代
J24nB138_p0392a05║云鬧市裏天子百草頭上老僧或云暗道將一句
J24nB138_p0392a06║來代云藏頭露尾一日云將南作比將北作南作
J24nB138_p0392a07║麼生道代云由阿誰或云未打板已前道將一句
J24nB138_p0392a08║來代云著什麼來由一日云以有為有作麼生免
J24nB138_p0392a09║得去代云患師或云解患非患明得了作麼生是
J24nB138_p0392a10║眼代云晝見日夜見星一日云明暗為什麼不相
J24nB138_p0392a11║管代云難為怪笑或云過在什麼處得與麼難代
J24nB138_p0392a12║云辯一日云渺漫不分是什麼人分上事代云不
J24nB138_p0392a13║可作沙彌行者見解也師或拈起拄杖云莫道老
J24nB138_p0392a14║和尚瞞你貴之與賤縱橫十字一時這裏會得了
J24nB138_p0392a15║莫辜負老僧代云百鳥為子屈又云抑與之與師
J24nB138_p0392a16║或云見麼自云見又云見什麼代云花師舉古人
J24nB138_p0392a17║云至道無難唯嫌揀擇這箇是僧堂這箇是佛殿
J24nB138_p0392a18║那箇是不揀擇代云何必如此師或云全抽半抽
J24nB138_p0392a19║作麼生道復云作麼生是半抽代云跳出死蝦蟆
J24nB138_p0392a20║又云作麼生是全抽代云案山雷主山雨師或云
J24nB138_p0392a21║你自鈍置第一不得錯舉代云事不孤起一日云
J24nB138_p0392a22║識得道得出來道看話端道什麼代云識罪或云
J24nB138_p0392a23║作麼生是不再問底句代云今年春氣早夜來陽
J24nB138_p0392a24║鳥啼又云佛殿裏裝香三門前合掌一日云入夏
J24nB138_p0392a25║來十一日也還得入頭麼作麼生道代云來日十
J24nB138_p0392a26║二師因喫茶拈起茶盞云一口吞盡作麼生代云
J24nB138_p0392a27║茶又喫卻示眾云西天二十八祖唐土六祖天下
J24nB138_p0392b01║老和尚總出頭來過在什麼處又云你在此間三
J24nB138_p0392b02║冬兩夏忽然出來有人問雲門老和尚道什麼你
J24nB138_p0392b03║向他道什麼代云驀面唾這野狐精代前語云他
J24nB138_p0392b04║不是顛或云古人道從門入者非寶作麼生是門
J24nB138_p0392b05║代云道得也無用處因聞鼓聲云鼓聲咬破七條
J24nB138_p0392b06║又指僧云抱取貓兒來代云不用別人師問僧行
J24nB138_p0392b07║腳事即不問汝三十二相八十種好道將一句來
J24nB138_p0392b08║還有人道得麼代云怛薩阿竭二千年師或云不
J24nB138_p0392b09║問汝叢林言教這箇是天這箇是地以手指身云
J24nB138_p0392b10║這箇是我又指露柱云這箇是露柱那箇是佛法
J24nB138_p0392b11║代云也大難師在僧堂中喫茶拈起托子云蒸餅
J24nB138_p0392b12║饅頭一任汝喫你道這箇是什麼代云乾狗屎又
J24nB138_p0392b13║云茶又喫了也師或云你還識德由麼莫道我壓
J24nB138_p0392b14║良為賤代云也知和尚因某甲置得師聞齋鼓聲
J24nB138_p0392b15║云你道鼓因什麼置得代云因皮置得師聞齋鼓
J24nB138_p0392b16║聲云你還識得老婆禪麼代云鼓聲喚喫飯去一
J24nB138_p0392b17║日云古人道巧拙具生殺作麼生是生殺代云疋
J24nB138_p0392b18║上不足疋下有餘。
J24nB138_p0392b19║上堂大眾集已師云大眾齋去卻問僧你道我教
J24nB138_p0392b20║伊去還有過也無代云也不是和尚特地如此師
J24nB138_p0392b21║行次以拄杖打露柱一下云新羅天子勃跳上梵
J24nB138_p0392b22║天代云無端師或云世諦不要道佛法道將一句
J24nB138_p0392b23║來代云父子之情一日云通明底人什麼物與麼
J24nB138_p0392b24║來代云莫教屈著人又云釋迦老子須彌山或云
J24nB138_p0392b25║古人道朝朝抱佛眠起時還共起你道見解朦朧
J24nB138_p0392b26║底人作麼生代云未到問僧云眼中無色識識中
J24nB138_p0392b27║無色眼色眼二俱無何能令見色去卻古人道將
J24nB138_p0392c01║一句來代云把將饅頭蒸餅來又云雪上更加霜
J24nB138_p0392c02║又云有什麼師或云幡竿頭倒卓是第幾機代云
J24nB138_p0392c03║打一日云學佛法底人如恒河沙百草頭上道將
J24nB138_p0392c04║一句來代云俱師因出門云古人道從門入者非
J24nB138_p0392c05║寶汝道從門出者作麼生代云一師入堂齋次指
J24nB138_p0392c06║聖僧供缽問僧云你若喫盡又在解脫深坑裏你
J24nB138_p0392c07║若喫不盡又不唧[口*留]作麼生代云大眾喫飯次。
J24nB138_p0392c08║上堂云劃斷即不可復云你若不會三十年後莫
J24nB138_p0392c09║道不見老僧代云和尚恐人埋沒代前語云今日
J24nB138_p0392c10║上堂大眾著便師或以柱杖打露柱一下云你作
J24nB138_p0392c11║麼生不說禪復云埋沒人家男女無對自云擔枷
J24nB138_p0392c12║過狀自代前語云爭怪得別人師或云湖裏魚變
J24nB138_p0392c13║成龍即不問你作麼生是針眼魚代云點師聞打
J24nB138_p0392c14║槌聲云妙喜世界百雜碎擎缽盂向湖南城裏喫
J24nB138_p0392c15║粥代云浴後喫一口云什麼語中無世諦什麼語
J24nB138_p0392c16║中無地獄代云天晴日出雨下雷興或云平常心
J24nB138_p0392c17║是道你平常道將一句來代云五箇餬餅三箇[飢-几+追]
J24nB138_p0392c18║一日云一句辯邪正忽有人問作麼生是辯邪正
J24nB138_p0392c19║底句你作麼生道代云西天與此土不同或云今
J24nB138_p0392c20║日已前不要今日已後不要正當今日道將一句
J24nB138_p0392c21║來代云正好師或云病遇因即瘥你道遇什麼因
J24nB138_p0392c22║道得底道看代云尚或云缽盂匙箸與露柱相去
J24nB138_p0392c23║多少代云分開好又云尋常得此便一日云當鋒
J24nB138_p0392c24║一句作麼生道代云領或云作麼生是辯慈風一
J24nB138_p0392c25║句代云識取好一日云迷身一句作麼生道代云
J24nB138_p0392c26║昨日雷聲起今朝陽鳥啼師或云不用勃跳道將
J24nB138_p0392c27║一句來代云死蛤跛也無用處一日云作麼生是
J24nB138_p0393a01║提婆宗代云西天令嚴此土還較或云汝道何物
J24nB138_p0393a02║具四德代云死貓兒又云把不具底來一日云荊
J24nB138_p0393a03║棘不彫擇道將一句來代云拈放一邊或云有一
J24nB138_p0393a04║切見底人是什麼人代云三家村裏納稅漢一日
J24nB138_p0393a05║云不占田地道將一句來代云總屬和尚或云倒
J24nB138_p0393a06║道將一句來看代云訶薩一日云息節一句作麼
J24nB138_p0393a07║生道代云知時好師或云天下難走將什麼過水
J24nB138_p0393a08║代云且曬著師或時拈拄杖作射勢云官家進器
J24nB138_p0393a09║械來也看看代云和尚不得放過又云僧堂前師
J24nB138_p0393a10║或云一夜展腳睡天明道將一句來代云何不快
J24nB138_p0393a11║起或云作麼生是赤脫一句代云也大無端一日
J24nB138_p0393a12║云以有為有此人過在什麼處代云苦或云還有
J24nB138_p0393a13║不識祖師底人麼代云仁義道中又云不患一日
J24nB138_p0393a14║云識過無過不識過過也不知代云熱或云曹溪
J24nB138_p0393a15║路上還有俗談也無代云二事一時一日云佛法
J24nB138_p0393a16║外置將一問來代云一箇便多或云既知來處什
J24nB138_p0393a17║麼劫中無祖師代云某甲今年不著便或云寸草
J24nB138_p0393a18║不生不學禪不學道代云是什麼閑或云還有吞
J24nB138_p0393a19║不盡句麼代云蛇師行次以拄杖打露柱一下云
J24nB138_p0393a20║什麼處來自云西天來復云來這裏作什麼自云
J24nB138_p0393a21║說佛法乃喝云欺我唐土人又以拄杖打一下便
J24nB138_p0393a22║行卻拈問僧汝道我意作麼生僧便問秪如師意
J24nB138_p0393a23║作麼生代云不用行主又云師子咬人復問僧秪
J24nB138_p0393a24║如當機合下得什麼語代云發又云百歲老兒作
J24nB138_p0393a25║歌舞一日云驀劄一句作麼生道代云因一事長
J24nB138_p0393a26║一智或云大藏教將什麼辨代云點一日云佛殿
J24nB138_p0393a27║為什麼不見僧堂代云痛或云衲僧鼻孔即不問
J24nB138_p0393b01║汝泥裏洗玉塊道將一句來代云彈指又云衲僧
J24nB138_p0393b02║鼻孔又作麼生道代云翫山翫水師或問僧作麼
J24nB138_p0393b03║生是不寂句無對師云汝問我與汝道僧便問作
J24nB138_p0393b04║麼生是不寂句師云[口*部]代前語云不可向鬼窟裏
J24nB138_p0393b05║作活計又云作麼生是[口*部]代云會此意又云文殊
J24nB138_p0393b06║五字或云作麼生是入鄉隨俗底句代云君子可
J24nB138_p0393b07║入一日云作麼生是提綱一句代云雪峰南趙州
J24nB138_p0393b08║北一日云靈苗不動根過在什麼處代云誤卻多
J24nB138_p0393b09║少人或云一顆圓光明已久作麼生是一顆圓光
J24nB138_p0393b10║代云謝和尚重重相會師或云作麼生是對明一
J24nB138_p0393b11║句代云露師或云非色非聲體上明得是第幾機
J24nB138_p0393b12║代云不可向野狐窟裏作活計一日云布幔天網
J24nB138_p0393b13║打龍布絲網撈蝦摝蜆你道螺蚌落在什麼處代
J24nB138_p0393b14║云具眼師因卸卻七條語僧云汝道來生莫不會
J24nB138_p0393b15║佛法麼僧無語代云和尚幸是大人又云某甲不
J24nB138_p0393b16║敢道復云為什麼不敢道又云自有和尚在師歲
J24nB138_p0393b17║夜問僧餅餤是羅漢藥石還將得[飢-几+畢][飢-几+羅][飢-几+追]子來麼
J24nB138_p0393b18║無對代云今日東風起師或云你若不相當且向
J24nB138_p0393b19║古人建化門中道將一句來若道不得向異處道
J24nB138_p0393b20║將一句來作麼生道代云前來猶是可一日云遠
J24nB138_p0393b21║即照近即明作麼生道代云入水始見長人又云
J24nB138_p0393b22║更不要也師或拈拄杖云且向這裏會也有利益
J24nB138_p0393b23║也無利益總不會顜頇佛性儱侗真如代云疋上
J24nB138_p0393b24║不足疋下有餘一日云萬法從什處起代云不麼
J24nB138_p0393b25║可向和尚道蝦蟆口裏也因齋時聞鼓聲云古人
J24nB138_p0393b26║道一切聲是佛聲喚作佛聲喚作鼓聲代云和尚
J24nB138_p0393b27║道了也又云和尚不宜喫麵因見僧來參師打露
J24nB138_p0393c01║柱一下云來這裏瞞我代云但打露柱一摑云為
J24nB138_p0393c02║人自安一日云至道無難唯嫌揀擇作麼生是不
J24nB138_p0393c03║揀擇又云如來妙色身羅羅李代云不出代前語
J24nB138_p0393c04║云古人道了也因齋時打帳座一下云這箇喫又
J24nB138_p0393c05║打飯床一下云這箇不喫代云一槌兩當因搬米
J24nB138_p0393c06║問僧人擔米米擔人代云總得又云搬米辛苦猶
J24nB138_p0393c07║是可又問僧大橋有多少米僧云七十碩師拈起
J24nB138_p0393c08║拄杖云七十碩米一時在拄杖頭上擔將來即得
J24nB138_p0393c09║若擔不得餓殺你代云不可為小小一日云有所
J24nB138_p0393c10║說野干鳴無所說師子吼我與麼是野于鳴作麼
J24nB138_p0393c11║生是師子吼代云九九八十一師或云埋沒兩字
J24nB138_p0393c12║不用道著代云深領和尚慈悲又云因某甲所置
J24nB138_p0393c13║師或云善財入門也作麼生道得出去代云朝遊
J24nB138_p0393c14║羅浮師或云餬餅從你橫咬豎咬不離這裏道將
J24nB138_p0393c15║一句來代云今日新麵一日云有賞有罰道將一
J24nB138_p0393c16║句來代云遇賤即貴天晴日出或云龍潛師云溺起
J24nB138_p0393c17║自何來作麼生是不活底句代云有什麼難辯一
J24nB138_p0393c18║日云敲磕一句作麼生道代云驢生馲[馬*百]馬生騾
J24nB138_p0393c19║或云作麼生得道斷商量代云來年更有新條在
J24nB138_p0393c20║惱亂春風卒未休一日云辯得親疏為什麼被親
J24nB138_p0393c21║疏所使代云阿誰置得或云古人道會即途中受
J24nB138_p0393c22║用不會即世諦流布完國道時一句來代云一錢
J24nB138_p0393c23║兩箇二錢三箇一日云一句道將來代云疋上不
J24nB138_p0393c24║足因夏末問僧初秋夏末不觸平常道將一句來
J24nB138_p0393c25║代云初三十一中九下七師問僧通身是水阿誰
J24nB138_p0393c26║喫代云洎與和尚作笑具。
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院