選取行首資訊文字,再按下本按鈕,可呈現該頁原書圖檔
ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首 頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】嘉興大藏經 第二十一冊 No. B109《大藏一覽》
J21nB109_p0475a01║大藏一覽第三卷
J21nB109_p0475a02║  寧德優婆塞陳 實謹編
J21nB109_p0475a03║  秀水居士姚舜漁重緝
J21nB109_p0475a04║ 第四善惡門之餘  姚中啟校
J21nB109_p0475a05║  持戒品
J21nB109_p0475a06║ 菩薩大乘三聚品 梵網十重四八輕
J21nB109_p0475a07║  受菩薩三聚威儀
J21nB109_p0475a08║ 第一開導
J21nB109_p0475a09║原夫戒者。梵語波羅提木叉。為一切之師。過去
J21nB109_p0475a10║諸佛。因之成道。現在菩薩。以之度生。未來行人。
J21nB109_p0475a11║由之解脫。經云。戒如平地。萬善從生。戒如良醫。
J21nB109_p0475a12║能療眾疾。戒如明珠。能破昏暗。戒如船筏。能渡
J21nB109_p0475a13║苦海。戒如瓔珞。莊嚴法身。有罪者當懺悔。不懺
J21nB109_p0475a14║者。罪益深。一失人身。萬劫不復。今日雖安。明朝
J21nB109_p0475a15║難保。宜持戒法。速度死生。求佛為師。殷勤三請。
J21nB109_p0475a16║ 第二請師
J21nB109_p0475a17║弟子(某甲)等一心奉請 釋迦如來。為作和尚。我
J21nB109_p0475a18║依和尚故。得受菩薩戒。慈愍故。(三請)。 弟子(某甲)等
J21nB109_p0475a19║一心奉請 文殊師。為羯磨阿闍梨。 彌勒菩
J21nB109_p0475a20║薩。為教授師。 一切如來。為作尊證。 一切菩
J21nB109_p0475a21║薩摩訶薩。為同學等侶(並三請。詞句同前)。 戒師自言。仰
J21nB109_p0475a22║啟十方一切佛。及諸菩薩僧。此諸佛子。求比丘。
J21nB109_p0475a23║(某甲)欲從諸佛菩薩。乞受菩薩三聚戒。此諸佛子
J21nB109_p0475a24║能生深信。惟願三寶慈愍故。施與菩薩三聚戒
J21nB109_p0475a25║(三說)。
J21nB109_p0475a26║ 第三歸依三寶
J21nB109_p0475a27║弟子(某甲)等。願從今日。盡未來際。歸依佛。兩足尊。
J21nB109_p0475b01║歸依法。離欲尊。歸依僧。眾中尊。(三說)。弟子(某甲)等。願
J21nB109_p0475b02║從今身。盡未來際。歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧
J21nB109_p0475b03║竟。(三說)。從今已往。稱佛為師。更不歸餘邪魔外道。
J21nB109_p0475b04║惟願三寶慈悲攝受。哀愍故。(三說)。
J21nB109_p0475b05║ ○第四發十大願
J21nB109_p0475b06║諸佛子歸三寶竟。次當發十大願。我今問汝。如
J21nB109_p0475b07║實而答(皆答言能)。 ○佛子。汝從今已去。能常念佛。親
J21nB109_p0475b08║善知識否。 ○佛子。汝從今已去。能捨一切惡知
J21nB109_p0475b09║識否。 ○佛子。汝從今已去。乃至失命因緣不犯
J21nB109_p0475b10║戒否。 ○佛子。汝從今已去。能讀誦大乘經典。問
J21nB109_p0475b11║甚深義否。 佛子。汝從今已去。能於無上菩提。
J21nB109_p0475b12║生信心否。 佛子。汝從今已去。若見眾生受苦
J21nB109_p0475b13║惱時。能救護否。 佛子。汝從今已去。能隨力供
J21nB109_p0475b14║養三寶否。 佛子。汝從今已去。能孝順父母敬
J21nB109_p0475b15║事善知識否。 佛子。汝從今已去。能捨諸懈怠。
J21nB109_p0475b16║勤求佛道否。 佛子。汝從今已去。於五塵上見
J21nB109_p0475b17║煩惱生時。能制伏心否。
J21nB109_p0475b18║ 第五問七遮
J21nB109_p0475b19║上來發十大願竟。次當問汝無七遮罪。方得受
J21nB109_p0475b20║戒。七遮者。五逆重罪。我今問汝。如實而答(皆答言無)。
J21nB109_p0475b21║佛子。汝不出佛身血否。汝不殺父否。汝
J21nB109_p0475b22║不殺母否。汝不殺和尚否。汝不殺阿闍梨
J21nB109_p0475b23║否。○汝不破羯磨僧倫否。汝不殺聖人否。
J21nB109_p0475b24║若也總無堪受淨戒。
J21nB109_p0475b25║ 第六請十方三寶證戒
J21nB109_p0475b26║一心奉請十方三世盡虛空界。遍法界中。一切
J21nB109_p0475b27║諸佛。十二部經真如海藏。諸大菩薩。緣覺聲聞。
J21nB109_p0475c01║並願普降道場。證明受戒。一心奉請十方法界
J21nB109_p0475c02║二十八天釋梵王等。護法護戒。八部龍神。並願
J21nB109_p0475c03║承三寶力。普降道場。結淨護戒。證明功德。一心
J21nB109_p0475c04║奉請十方法界。六道四生。閻羅天子。泰山府君。
J21nB109_p0475c05║天曹地府。虛空水陸。一切聖眾爰并受戒弟子。
J21nB109_p0475c06║累生父母。內外家先。未解脫者(添位隨意)並願承三
J21nB109_p0475c07║寶力。盡至道場同沾戒善。
J21nB109_p0475c08║ 第七懺悔
J21nB109_p0475c09║弟子(某甲)等。志心懺悔。從無始來。至于今日。未識
J21nB109_p0475c10║佛時。未聞法時。未遇僧時。未知善惡造無間罪。
J21nB109_p0475c11║身三不善。殺盜邪非。口四不善。妄言綺語。惡口
J21nB109_p0475c12║兩舌。意三不善貪瞋邪見。殺害父母。殺阿羅漢。
J21nB109_p0475c13║破和合僧。出佛身血。壞僧伽藍。焚燒經像。毀謗
J21nB109_p0475c14║正法。作一闡提。一切罪惡無量無邊。今對十方
J21nB109_p0475c15║佛前發露求哀。願乞消滅。
J21nB109_p0475c16║ 第八四弘願
J21nB109_p0475c17║眾生無邊。誓願度。煩惱無盡。誓願斷。法門無量
J21nB109_p0475c18║誓願學。佛道無上。誓願成(三說)。
J21nB109_p0475c19║ 第九羯磨
J21nB109_p0475c20║諸佛子。今當三番羯磨之時。翹心傾仰。莫餘思
J21nB109_p0475c21║想。一心諦聽。第一羯磨時。十方法界。妙善戒法。
J21nB109_p0475c22║並欲注於汝等身心。第二羯磨時。此妙戒法。遍
J21nB109_p0475c23║虛空中。集於汝等佛子頂上。第三羯磨時。此妙
J21nB109_p0475c24║戒法。入汝佛子身心清淨。猶如琉璃。內外明潔。
J21nB109_p0475c25║堪受戒法。汝諸佛子。各各合掌諦聽諦聽。
J21nB109_p0475c26║ 第十受戒
J21nB109_p0475c27║于日則有薩訶世界(云云)出家在家二眾。今於
J21nB109_p0476a01║我所。求受菩薩三聚淨戒。三聚者。攝律儀戒。謂
J21nB109_p0476a02║十波羅夷。即止惡也。攝善法戒。謂八萬四千法
J21nB109_p0476a03║門。即行善也。攝眾生戒。謂慈悲喜捨。利樂有情。
J21nB109_p0476a04║此戒乃諸佛菩薩修行之徑路。過去諸佛已說。
J21nB109_p0476a05║未來諸佛當說。現在諸佛今說。過去一切菩薩
J21nB109_p0476a06║已受已學已解。已行已成。未來一切菩薩當受
J21nB109_p0476a07║當學當解。當行當成。現在一切菩薩今受。今學
J21nB109_p0476a08║今解。今行。當來成佛。 佛子。汝從今身。盡未來
J21nB109_p0476a09║際。於其中間。不得殺生。若有犯。非菩薩行。不得
J21nB109_p0476a10║犯。能持否(自此已下皆答言能)。 佛子汝從今身。盡未來
J21nB109_p0476a11║際。不得偷盜○邪婬○妄語○沽酒○說在家
J21nB109_p0476a12║出家菩薩罪過○自讚毀他○慳貪○瞋恚○
J21nB109_p0476a13║誹謗三寶(皆如上說)。
J21nB109_p0476a14║ 第十一讚戒
J21nB109_p0476a15║且菩薩戒者。坐受立破。得無量福。設有毀犯墮
J21nB109_p0476a16║六趣中。為六趣王。受而有犯者勝不受而無犯
J21nB109_p0476a17║者。有犯名菩薩。無犯名外道。受聲聞戒。猶如螢
J21nB109_p0476a18║火。受菩薩戒。喻如日光。又如鵬鳥一舉萬里。此
J21nB109_p0476a19║菩薩戒。趣道疾。故。法華經云。乘此寶乘。直至道
J21nB109_p0476a20║場。
J21nB109_p0476a21║ 第十二回向
J21nB109_p0476a22║上來戒品所生功德。無限良緣。回向真如實際。
J21nB109_p0476a23║莊嚴無上佛果菩提。四恩廣報。三有均資。法界
J21nB109_p0476a24║冤親同登覺道(更欲入辭隨意增減。云云)。
J21nB109_p0476a25║梵網經云。釋迦牟尼佛始成正覺。普為大眾。宣
J21nB109_p0476a26║說盧舍那佛十無盡藏戒品。一切眾生。本源自
J21nB109_p0476a27║性清淨。初結菩薩十重波羅提木叉至道之法。
J21nB109_p0476b01║一切菩薩。應當受持。而說頌言。
J21nB109_p0476b02║ 我今盧舍那 方坐蓮華臺 周匝千華上
J21nB109_p0476b03║ 復現千釋迦 一華百億國 一國一釋迦
J21nB109_p0476b04║ 各坐菩提樹 一時成佛道 如是千百億
J21nB109_p0476b05║ 盧舍那本身 千百億釋迦 各接微塵眾
J21nB109_p0476b06║ 俱來至我所 聽我誦佛戒 甘露門則開
J21nB109_p0476b07║ 是時千百億 還至本道場 各坐菩提樹
J21nB109_p0476b08║ 誦我本師戒 十重四十八 戒如明日月
J21nB109_p0476b09║ 亦如瓔珞珠 微塵菩薩眾 由是成正覺
J21nB109_p0476b10║ 是盧舍那誦 我亦如是誦 汝新學菩薩
J21nB109_p0476b11║ 頂戴受持戒 受持是戒已 轉授諸眾生
J21nB109_p0476b12║ 諦聽我正誦 佛法中戒藏 波羅提木叉
J21nB109_p0476b13║ 大眾心諦信 汝是當成佛 我是已成佛
J21nB109_p0476b14║ 常作如是信 戒品已具足 一切有心者
J21nB109_p0476b15║ 皆應攝佛戒 眾生受佛戒 即入諸佛位
J21nB109_p0476b16║ 位同大覺已 真是諸佛子 大眾皆恭敬
J21nB109_p0476b17║ 至心聽我誦
J21nB109_p0476b18║佛告。佛子若自殺。教人殺。方便讚歎殺。見作隨
J21nB109_p0476b19║喜。乃至咒殺。殺業。殺法。殺因。殺緣。乃至一切有
J21nB109_p0476b20║命者。不得故殺。菩薩應起慈悲心救護。而恣意
J21nB109_p0476b21║殺者。是波羅夷罪。 ○若佛子自盜。教人盜。方便
J21nB109_p0476b22║盜。盜業盜法。盜因盜緣。咒盜。乃至鬼神有主物。
J21nB109_p0476b23║劫賊物。一針一草。不得故盜。而菩薩慈悲心。常
J21nB109_p0476b24║助一切人生福生樂。而反盜人物。波羅夷罪。 ○
J21nB109_p0476b25║若佛子。自婬。教人婬。婬因婬業。婬法婬緣。乃至
J21nB109_p0476b26║畜生女。諸天鬼神女。及非道行婬。而菩薩應淨
J21nB109_p0476b27║法與人。而反起一切人婬。波羅夷罪。 ○若佛子
J21nB109_p0476c01║自妄語。教人妄語。方便妄語。妄語因。妄語業。妄
J21nB109_p0476c02║語法。妄語緣。菩薩常生正語。而反起一切人邪
J21nB109_p0476c03║語。波羅夷罪。 ○若佛子自酤酒。教人酤酒。酤酒
J21nB109_p0476c04║因。酤酒業。酤酒法。酤酒緣。酒是起罪因緣。菩薩
J21nB109_p0476c05║應生一切眾生明達之慧。而反生眾人顛倒心。
J21nB109_p0476c06║波羅夷罪。 ○若佛子自說在家出家菩薩罪過。
J21nB109_p0476c07║教人說罪過。罪過因。罪過業。罪過法。罪過緣。菩
J21nB109_p0476c08║薩聞外道惡人。及二乘惡人。說佛法中。非法非
J21nB109_p0476c09║律。菩薩常生慈悲心。教化是惡人輩。令生大乘
J21nB109_p0476c10║善信。而反自說佛法中罪過。波羅夷罪。 ○若佛
J21nB109_p0476c11║子自讚毀他。亦教人自讚毀他。毀他因毀他業。
J21nB109_p0476c12║毀他法。毀他緣。而菩薩代一切眾生受加毀辱。
J21nB109_p0476c13║惡事自向己。好事與他人。若自揚己德。隱他人
J21nB109_p0476c14║好事。令他人受毀者。波羅夷罪。 ○若佛子自慳。
J21nB109_p0476c15║教人慳。慳因慳業。慳法慳緣。而菩薩見一切貧
J21nB109_p0476c16║窮人來乞者。一切給與。而菩薩惡心瞋心乃至
J21nB109_p0476c17║不施一錢。一針一草。有求法者。不為說一句一
J21nB109_p0476c18║偈。反更罵辱。波羅夷罪。 ○若佛子自瞋。教人瞋。
J21nB109_p0476c19║瞋因瞋業。瞋法瞋緣。而菩薩應生一切眾生善
J21nB109_p0476c20║根無諍之事。常生悲心。而反罵辱。加以手足刀
J21nB109_p0476c21║仗。意猶不息。前人求懺。猶瞋不解。波羅夷罪。 ○
J21nB109_p0476c22║若佛子自謗三寶。教人謗三寶。謗因謗業。謗法
J21nB109_p0476c23║謗緣。菩薩見人謗佛。如鉾刺心。況口自謗。反助
J21nB109_p0476c24║人謗。波羅夷罪。 ○佛說如上十重波羅提木叉
J21nB109_p0476c25║竟。復說四十八輕。謂國王輪王百官受位之時。
J21nB109_p0476c26║應先受菩薩戒。鬼神救護。諸佛歡喜。見和尚阿
J21nB109_p0476c27║闍梨等。不起承迎。禮拜供養。犯輕垢罪。 ○復次
J21nB109_p0477a01║飲酒者。過失無量。若過酒器與人飲者。五百世
J21nB109_p0477a02║中無手。何況自飲。及教人飲。犯輕垢罪。 ○復次
J21nB109_p0477a03║食肉者。斷慈悲性。犯輕垢罪。 ○復次持戒佛子。
J21nB109_p0477a04║作是願言。寧以此身投火坑刀山。終不犯佛經
J21nB109_p0477a05║律。及與女人作不淨行。寧以熱鐵纏身。終不以
J21nB109_p0477a06║破戒之身。受檀信衣。寧吞鐵圓。終不以破戒之
J21nB109_p0477a07║口。食檀信食。寧臥猛火。終不以破戒之身。受檀
J21nB109_p0477a08║信床座。寧受鉾刺。終不以破戒之身。受檀信醫
J21nB109_p0477a09║藥。寧投熱鑊。終不以破戒之身。受施屋宅。寧椎
J21nB109_p0477a10║碎身。終不以破戒之身。受人禮拜。寧挑兩目。終
J21nB109_p0477a11║不以破戒心。視他好色。寧錐攙耳。終不以破戒
J21nB109_p0477a12║心。聽好音聲。寧割去鼻。終不以破戒心。貪嗅諸
J21nB109_p0477a13║香。寧斷其舌。終不以破戒心。食人百味。寧斧斫
J21nB109_p0477a14║身。終不以破戒心。貪著好觸。復作是願。願諸眾
J21nB109_p0477a15║生成佛。菩薩。不發是願。犯輕垢罪(繁不盡錄。略舉三四。梵網
J21nB109_p0477a16║具明)。○(剋字函)。
J21nB109_p0477a17║ 優婆塞夷五八戒 比丘僧尼一十條
J21nB109_p0477a18║  受五戒文 (白衣受戒。先禮三寶。胡跪合掌懺悔三業。然後受之)。 我(某甲)從
J21nB109_p0477a19║今盡壽。歸依佛兩足尊。歸依法。離欲尊。歸依僧。
J21nB109_p0477a20║眾中尊。(三說)。 我(某甲)歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧
J21nB109_p0477a21║竟。於釋迦牟尼佛法中。樂受五戒。為優婆塞。當
J21nB109_p0477a22║證知。(三說)。 汝(某甲)聽是釋迦牟尼佛。為優婆塞。說
J21nB109_p0477a23║五戒。凡優婆塞。當盡壽護持。何等為五。盡壽離
J21nB109_p0477a24║殺生。是優婆塞戒。能持不(荅能)。 盡壽離不與取。
J21nB109_p0477a25║○離邪婬○離妄語○離飲酒(問荅如上)。
J21nB109_p0477a26║  受八戒文
J21nB109_p0477a27║我(某甲)已受三歸竟。從無始生死以來至于今日。
J21nB109_p0477b01║身業不善。殺盜婬。口業不善。妄言綺語惡口兩
J21nB109_p0477b02║舌。意業不善。貪欲。瞋恚。愚癡。邪見。如此眾罪。今
J21nB109_p0477b03║向十方諸佛。諸尊菩薩。得道賢聖。現在師僧前。
J21nB109_p0477b04║求哀懺悔。 我(某甲)懺悔已竟。身業清淨。口業清
J21nB109_p0477b05║淨。意業清淨。是名清淨住。從今至明旦。習學諸
J21nB109_p0477b06║佛不殺。不盜。不婬。不妄語。不飲酒。不坐臥高廣
J21nB109_p0477b07║大床。不著香華瓔珞。香油塗身。不作唱伎樂。故
J21nB109_p0477b08║往觀聽。過中不食(三說)。 我(某甲)已受八戒竟。以此
J21nB109_p0477b09║功德不求轉輪聖王釋梵諸王人天之樂。願盡
J21nB109_p0477b10║諸煩惱明知一切法得成佛道(優婆夷並通用)。
J21nB109_p0477b11║  受十戒文
J21nB109_p0477b12║我(某甲)求大德。為沙彌和尚。願大德。為我(某甲)作十
J21nB109_p0477b13║戒。和尚我(某甲)依大德和尚故出家受十戒。(如是三說。
J21nB109_p0477b14║戒師應教)。我(某甲)歸依佛。歸依法。歸依僧出家。是佛婆
J21nB109_p0477b15║伽婆釋迦牟尼出家。我亦隨佛出家。和尚某甲
J21nB109_p0477b16║(三說)我(某甲)歸依佛。法僧竟。是佛婆伽婆釋迦牟尼
J21nB109_p0477b17║出家。我亦隨佛出家竟。和尚某甲(戒師應言)汝某甲
J21nB109_p0477b18║聽是佛婆伽婆釋迦牟尼。為沙彌說十戒。
J21nB109_p0477b19║盡壽離殺生。是沙彌戒。汝能持不(答能)。○盡壽離
J21nB109_p0477b20║不與取○離非梵行○離妄語○離飲酒○離
J21nB109_p0477b21║坐臥高廣大床○離著香華瓔珞香油塗身○
J21nB109_p0477b22║離作唱伎樂。故往觀聽○離受畜金銀錢寶○
J21nB109_p0477b23║離非時食(問答如上)。 ○如是沙彌十戒。盡壽不應犯。
J21nB109_p0477b24║當供養三寶。當供養和尚阿闍梨。一切如法教。
J21nB109_p0477b25║不得違逆。勤求方便。學問坐禪誦經。於佛法中。
J21nB109_p0477b26║當得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。
J21nB109_p0477b27║辟支佛道。至大菩提。(訓字函第二卷)。
J21nB109_p0477c01║ 戒雖品類有等差 心或優劣無定限
J21nB109_p0477c02║智度論云。破戒者。墮三惡道。若下持戒生人間。
J21nB109_p0477c03║中持戒生六欲天。持戒又行四禪四空定生色
J21nB109_p0477c04║無色界。上持戒有三種。下清淨持戒。得阿羅漢。
J21nB109_p0477c05║中清淨持戒。得辟支佛。上清淨持戒。得佛道。(德字
J21nB109_p0477c06║函第三卷)。
J21nB109_p0477c07║佛報恩經云。戒有上中下。五戒是下品。十戒是
J21nB109_p0477c08║中品。具戒是上品。五戒中又分三。如若微品心
J21nB109_p0477c09║受戒。得微品戒。若中品心受戒。得中品戒。若上
J21nB109_p0477c10║品心受戒。得上品戒。十戒具戒亦各三品。如五
J21nB109_p0477c11║戒說。上品心得五戒。是上品戒。中品心。得十戒
J21nB109_p0477c12║是中品戒。下品心得具戒。是下品戒。以是義故。
J21nB109_p0477c13║隨心有上中下。得戒不同無定限也。(器字函第六卷)。
J21nB109_p0477c14║ 立制作為所不應 互檢持犯之有異
J21nB109_p0477c15║報恩經云。五戒優婆塞有五不應作。一者不得
J21nB109_p0477c16║販賣畜生。二者不得販賣弓箭刀仗。三者不得
J21nB109_p0477c17║酤酒。四者不得壓油。以天竺麻有蟲故。若無蟲
J21nB109_p0477c18║處。壓油無過。五者不得作五大色染業。外國染
J21nB109_p0477c19║法多殺諸蟲。秦地染青。亦多殺蟲。墮五大染數。
J21nB109_p0477c20║(器字函第六卷)。
J21nB109_p0477c21║優婆塞戒經云。五不應為。不為羅網。不賣毒藥。
J21nB109_p0477c22║不為釀皮。不為樗蒲碁博。不為種種伎樂。又五。
J21nB109_p0477c23║不應遊屠兒。婬女。酒肆。國王。旃陀羅舍。(剋字函第三卷)。
J21nB109_p0477c24║攝大乘論云。戒中或聲聞是處有罪。菩薩於中
J21nB109_p0477c25║無罪。或菩薩是處有罪。聲聞於中無罪。釋曰。如
J21nB109_p0477c26║來制戒。有立二意。一為聲聞自度。故制戒。二為
J21nB109_p0477c27║菩薩自度度他。故制戒。聲聞菩薩。立意受戒亦
J21nB109_p0478a01║復如是。故此二人。持戒有異。如聲聞安居中行
J21nB109_p0478a02║則犯戒。不行則不犯。如菩薩遊行而於眾生。則
J21nB109_p0478a03║有利益。不行則犯。行則不犯。(與字函第一卷)。
J21nB109_p0478a04║ 律章輕重有明文 劫數攸長誠可懼
J21nB109_p0478a05║僧羯磨云。犯波羅夷者。如斷首已。不可復起。不
J21nB109_p0478a06║可共住。(入字函第一卷)。
J21nB109_p0478a07║毗尼母云。波羅夷者。棄諸善法。永無懺悔。名僧
J21nB109_p0478a08║殘者。有少可懺之理。若欲清淨。大眾為懺。此罪
J21nB109_p0478a09║可除。殘有少在名為僧殘。偷蘭遮者。於麤惡罪
J21nB109_p0478a10║邊生故。欲起大事不成。波逸提者。非斷善根。乃
J21nB109_p0478a11║枝條罪。波羅提提舍尼者。誤作非故。突吉羅者。
J21nB109_p0478a12║犯身口律儀。(猶字函第七卷)。
J21nB109_p0478a13║戒律輕重經云。比丘輕慢佛法。犯眾學戒。如四
J21nB109_p0478a14║天王壽五百歲墮泥犁中。於人間數。九百千歲。
J21nB109_p0478a15║犯波羅提提舍尼。如三十三天壽千歲墮泥犁
J21nB109_p0478a16║中。於人間數。三億六十千歲。犯波夜提。如夜摩
J21nB109_p0478a17║天壽二千歲墮泥犁中。於人間數。二十億千歲。
J21nB109_p0478a18║犯偷蘭遮。如兜率天壽四千歲墮泥犁中。於人
J21nB109_p0478a19║間數。五十億六十千歲。犯僧伽婆尸沙。如不憍
J21nB109_p0478a20║樂天壽八千歲墮泥犁中。於人間數。二百三十
J21nB109_p0478a21║億四十千歲。犯波羅夷。如他化天壽十六千歲
J21nB109_p0478a22║墮泥犁中。於人間數。九百二十一億六十千歲。
J21nB109_p0478a23║(奉字函第十卷)。
J21nB109_p0478a24║ 一月有六持齋日 四天王眾察人寰
J21nB109_p0478a25║墮舍迦經云。一月六日齋。月八日。十四日。十五
J21nB109_p0478a26║日。二十三日。二十九日。三十日。奉持八戒。一日
J21nB109_p0478a27║一夜。福不可計。若賢善人。急欲得阿羅漢道者。
J21nB109_p0478b01║若佛道者。若生天者。端其心。一其意。一月十五
J21nB109_p0478b02║日。或二十日齋亦善。(若字函第四卷)。
J21nB109_p0478b03║四天王經云。月六齋日。使者太子。及四天王。自
J21nB109_p0478b04║下觀察眾生。布施持戒孝順父母少者。便上忉
J21nB109_p0478b05║利以啟帝釋。帝釋諸天。心皆不悅。說言。修羅種
J21nB109_p0478b06║多。諸天種少。若布施持戒孝順多者。諸天歡喜。
J21nB109_p0478b07║說言。天眾增益。修羅減損。(德字函第三卷)。
J21nB109_p0478b08║ 莫輕半日微齋力 可儲六十萬年糧
J21nB109_p0478b09║雜譬喻經云。昔大檀越請佛僧飯。有一賣酪客
J21nB109_p0478b10║至。因留其飯。勸持齋戒。聽法暮歸。婦言。我朝未
J21nB109_p0478b11║飯。延待至今。強令相伴。敗壞其齋。半齋之福。七
J21nB109_p0478b12║生天上七生人間。一日持齋。有六十萬歲糧。復
J21nB109_p0478b13║有五福。一曰少病。二曰身安。三曰少婬。四曰少
J21nB109_p0478b14║睡。五曰生天識宿命也。(圖字函)。
J21nB109_p0478b15║ 五根無犯一心制 一飲能令五戒虧
J21nB109_p0478b16║涅槃教誡經云。佛告比丘。已能住戒。當制五根。
J21nB109_p0478b17║勿令放入於五欲中。譬牧牛人。執杖視之。無令
J21nB109_p0478b18║縱逸。犯人苗稼。若縱五根。非唯五欲。將無崖畔
J21nB109_p0478b19║不可制也。亦如惡馬無轡。狂象無鉤。猿猴得樹。
J21nB109_p0478b20║騰躍踔躑難可禁制。此五根者。心為其主。無令
J21nB109_p0478b21║放逸。縱此心者。喪人善事。制之一處。無事不辦。
J21nB109_p0478b22║(羊字函第五卷)。
J21nB109_p0478b23║毗婆沙論云。有一鄔波索迦。稟性仁賢。受持五
J21nB109_p0478b24║戒。專精不犯。後於一時。為渴所逼。見一器中。有
J21nB109_p0478b25║酒如水。遂取飲之。爾時便犯飲酒戒。時有鄰雞。
J21nB109_p0478b26║來入其舍。盜殺而噉。復犯殺與盜戒。鄰女尋雞。
J21nB109_p0478b27║來入其室。強逼交通。復犯邪行戒。鄰家告官。訊
J21nB109_p0478c01║問拒諱。復犯誑語戒。如是五戒。皆由酒犯。佛告
J21nB109_p0478c02║諸比丘。汝等若稱佛為師者。自今已往。下至茅
J21nB109_p0478c03║端所霑酒滴。亦不得飲。(虧字函第三卷)。
J21nB109_p0478c04║ 戒瓶全則物隨生 戒瓶破則物隨失
J21nB109_p0478c05║雜譬喻經云。持戒之人。無事不得。破戒之人。一
J21nB109_p0478c06║切皆失。譬如有人。常供養天。其人貧窮。四方求
J21nB109_p0478c07║乞。經十二年。奉天不捨。祝願富貴。人心既至。天
J21nB109_p0478c08║即愍之。現身問曰。汝求何等。我求富貴。天與一
J21nB109_p0478c09║器。名曰德瓶。凡所願者。悉從瓶出。客問。汝貧。今
J21nB109_p0478c10║何驟富。答言。我得天瓶出種種物。故如是富。客
J21nB109_p0478c11║借瓶視。其人驕逸。執之不固。失手瓶破。一切諸
J21nB109_p0478c12║物。俱時滅去。持戒之人種種妙好。無願不得。若
J21nB109_p0478c13║毀戒者。驕逸自恣。瓶破物失。亦復如是。(寫字函第三卷)。
J21nB109_p0478c14║ 持戒遠佛乃常親 破戒親佛而反遠
J21nB109_p0478c15║諸經要云。波羅脂國有二比丘。來舍衛國。問訊
J21nB109_p0478c16║世尊。中路渴乏。前到一井。一比丘汲水便飲。一
J21nB109_p0478c17║比丘看水見蟲不飲。飲水比丘問伴比丘言。汝
J21nB109_p0478c18║何不飲。答曰。世尊制戒。不得飲於蟲水。飲水比
J21nB109_p0478c19║丘勸言。汝但飲水。勿令渴死不得見佛。答言。我
J21nB109_p0478c20║寧喪身。不毀佛戒。遂即渴死。飲水比丘。往到佛
J21nB109_p0478c21║所。佛知故問。汝自何來。答言。我從波羅脂國而
J21nB109_p0478c22║來。復問。汝有伴不。答曰。二人為伴。道中渴乏。井
J21nB109_p0478c23║水有蟲。我即飲之。因水氣力。得見世尊。彼堅守
J21nB109_p0478c24║戒。不飲渴死。佛言。癡人。汝不見我。謂得見我。彼
J21nB109_p0478c25║死比丘已先見我。若有比丘。放逸懈怠。不攝諸
J21nB109_p0478c26║根。雖共我住。彼離我遠。彼雖見我。我不見彼。若
J21nB109_p0478c27║有比丘。在海彼岸。能不放逸。精進不懈。斂攝諸
J21nB109_p0479a01║根。雖去我遠。我常見彼。彼常近我。(帳字函第三卷)。
J21nB109_p0479a02║ 比丘遠嗅花餘香 池神剛責渠為盜
J21nB109_p0479a03║雜阿含經云。時有比丘患眼。師教應嗅缽曇摩
J21nB109_p0479a04║華。比丘遂至彼華池側。迎風而坐嗅之。池神語
J21nB109_p0479a05║比丘。為盜香賊。比丘說偈。不壞亦不奪。遠住
J21nB109_p0479a06║隨嗅香。汝今何故言。我是盜香賊。 天神復答偈
J21nB109_p0479a07║言。不求而自取。世間名為賊。汝今人不與。而
J21nB109_p0479a08║自一向取。是則名世間。真實盜香賊。 時有一士
J21nB109_p0479a09║夫取彼藕根。重負而去。比丘為彼天神說偈。
J21nB109_p0479a10║如今彼士夫。斷截芬阤利。拔根重負去。便是奸
J21nB109_p0479a11║狡人。汝何故不遮。而言我盜香。 天神答偈。狂
J21nB109_p0479a12║亂奸狡人。猶如乳母衣。何足加其言。且堪與汝
J21nB109_p0479a13║語。袈裟汙不現。黑衣墨不汙。奸狡兇惡人。世間
J21nB109_p0479a14║不與語。蠅腳汙素帛。明者小過現。如墨點珂貝。
J21nB109_p0479a15║雖小悉皆現。常從彼求淨。無結離煩惱。如毛髮
J21nB109_p0479a16║之惡。人見如泰山。 比丘復說偈言。善哉善哉
J21nB109_p0479a17║說。以義安慰我。汝與常為我。數數說斯偈。 天神
J21nB109_p0479a18║答偈。○我非汝買奴。亦非人與汝。何為常隨汝。
J21nB109_p0479a19║數數相告語。汝今自當知。彼彼饒益事。 比丘聞
J21nB109_p0479a20║已。專精靜坐。斷諸煩惱。得阿羅漢。(不字函第十卷)。
J21nB109_p0479a21║ 酒實難持辭五戒 飲之無惡有何愆
J21nB109_p0479a22║未曾有經云。祗陀太子白佛言。向受五戒。酒戒
J21nB109_p0479a23║難持。畏脫得罪。今欲捨戒。受十善法。佛言。汝飲
J21nB109_p0479a24║酒時有何惡耶。荅曰。國中豪族雖時時相率齎
J21nB109_p0479a25║持酒食共相娛樂。自餘無惡。得酒念戒。不行惡
J21nB109_p0479a26║也。佛言。若如汝者。終身飲酒有何惡哉。
J21nB109_p0479a27║ 假酒方便飲非犯 發言有益妄無妨
J21nB109_p0479b01║又云。昔波斯匿王。遊獵饑甚。敕斬廚官。名修迦
J21nB109_p0479b02║羅。唯此一人。稱王意者。末利夫人聞之。即具酒
J21nB109_p0479b03║饌往至王所。共飲相樂。王瞋乃歇。輒妄傳命。莫
J21nB109_p0479b04║殺廚官。王至明日。顏色憔悴。夫人問。何患耶。王
J21nB109_p0479b05║言。昨日饑火所逼。怒殺廚官。悔恨愁耳。夫人笑
J21nB109_p0479b06║曰。其人猶在。王大歡喜。王即白佛。末利夫人持
J21nB109_p0479b07║佛五戒。犯此飲酒妄語二戒。其事云何。世尊答
J21nB109_p0479b08║曰。似此犯戒得大功德。無有罪也。(莫字函)。
J21nB109_p0479b09║ 無心行欲何為犯 有戒雖虧天亦扶
J21nB109_p0479b10║淨諸業障經云。無垢光比丘。持缽。遇婬女咒術。
J21nB109_p0479b11║因共行欲。歸以自責。投佛。佛問。汝有心耶。曰。我
J21nB109_p0479b12║無心也。佛云。汝既無心。云何言犯。(維字函)。
J21nB109_p0479b13║戒消災經云。印土一家奉佛戒。一兒出外。父母
J21nB109_p0479b14║囑曰。堅持五戒。不得虧犯。至于外國。因遇親友
J21nB109_p0479b15║苦勸遂飲。然後歸家。父母聞之。以謂違教。非孝
J21nB109_p0479b16║子也。遂即趕出。復至他邦。宿噉人鬼婦家。雖破
J21nB109_p0479b17║一戒。尚四戒在。天神護之。鬼不能食。即與鬼婦
J21nB109_p0479b18║父母。說佛戒法。領同見佛。佛云。戒法除一切災。
J21nB109_p0479b19║(入字函)。
J21nB109_p0479b20║ 涓滴油落罪其死 聲色面前誰敢看
J21nB109_p0479b21║雜阿含經云。佛告比丘。世間美色在於一處。作
J21nB109_p0479b22║種種歌舞。伎樂戲笑。大眾雲集。若有士夫。不愚
J21nB109_p0479b23║不癡。樂樂皆苦。貪生畏死。有人語言。士夫。汝當
J21nB109_p0479b24║持滿缽油。於彼中過。使一能殺人者。拔刀隨後。
J21nB109_p0479b25║若失一滴油者。即斷其命。而彼士夫。能不念油
J21nB109_p0479b26║缽。及殺人者。觀彼伎女。與大眾不。比丘答言。不
J21nB109_p0479b27║也。所以者何。士夫自見其後有拔刀者。常作是
J21nB109_p0479c01║念。我若落油一滴。當截我頭。唯一心繫念油缽。
J21nB109_p0479c02║於世間美色眾中。徐步而過。不敢顧盻。若有沙
J21nB109_p0479c03║門一其心念。不顧聲色。是吾弟子。隨順教者。(川字
J21nB109_p0479c04║函第四卷)。
J21nB109_p0479c05║ 他妻不犯功終易 自室能持行乃圓
J21nB109_p0479c06║毗婆沙論。問。何故於非梵行中。惟依離犯他妻。
J21nB109_p0479c07║建立學處。而不依離犯自妻耶。脅尊者曰。法王
J21nB109_p0479c08║律儀。有法能為障礙遮止。有法不為障礙遮止。
J21nB109_p0479c09║有作是說。於他妻等。遠離則易。非於自妻。謂處
J21nB109_p0479c10║居家。妻子圍繞。晝夜習近。恩愛纏心。不能受持。
J21nB109_p0479c11║是故不說。復有說者。此是諸佛善權方便。若佛
J21nB109_p0479c12║為其制自妻者。則諸國王宰官長者。不能棄捨
J21nB109_p0479c13║自妻室故。便白佛言。我不能受如來禁戒。復求
J21nB109_p0479c14║請除離自妻室。我等由斯。得有繼嗣。故佛惟立
J21nB109_p0479c15║離犯他妻。 ○又餘師言。於自妻室喜足。能不犯
J21nB109_p0479c16║者。名為純一圓滿清淨梵行。(虧字函第三卷)。
J21nB109_p0479c17║ 夫婦一床分寢寐 始終全戒沒虧違
J21nB109_p0479c18║佛本行經云。畢缽羅耶童子。與跋阤羅女為夫
J21nB109_p0479c19║婦。同修梵行。不相染觸。若畢缽羅耶。著於睡眠。
J21nB109_p0479c20║跋阤羅女。即起經行。若跋阤羅女。著於睡眠。畢
J21nB109_p0479c21║缽羅耶。即復經行。如是更互周歷年載。終不同
J21nB109_p0479c22║寢。此女既睡。一手垂地。忽有一蛇。而夫畏彼蛇
J21nB109_p0479c23║螫其手。即衣裹手。擎於婦臂。安放床上。爾時婦
J21nB109_p0479c24║覺。責其夫曰。仁與我誓。同修梵行。今乃何故起
J21nB109_p0479c25║如是心。夫以實情告之。經十二年。同在一室。各
J21nB109_p0479c26║不相觸。後同投佛出家。少欲知足。行於頭阤。乃
J21nB109_p0479c27║長老摩訶迦葉是也。(基字函第六卷)。
J21nB109_p0480a01║ 見鵝吞珠告恐殺 乍死不言誠護伊
J21nB109_p0480a02║法苑云。昔日有一比丘。次第乞食。至珠師門。時
J21nB109_p0480a03║彼珠師為王穿大摩尼之珠。放珠入去。取食以
J21nB109_p0480a04║施。有鵝見珠映比丘衣。而作赤色。其狀似肉。即
J21nB109_p0480a05║便吞之。珠師持食出來。覓珠不知所在。此珠價
J21nB109_p0480a06║貴。珠師驚駭。語比丘言。得我珠耶。比丘恐彼殺
J21nB109_p0480a07║鵝取珠。不敢以告。珠師言。若不見還。終無相放。
J21nB109_p0480a08║即加棒打。爾時比丘告訴無所。而說偈言。假
J21nB109_p0480a09║欲自擁護。會歸於當滅。不如堅持戒。為他護身
J21nB109_p0480a10║命。捨此危脆身。以取解脫命。我著糞掃衣。乞食
J21nB109_p0480a11║以為業。住止於樹下。以何因緣故。乃當作偷賊。
J21nB109_p0480a12║汝宜善觀察。 珠師責比丘言。何用多語。加以
J21nB109_p0480a13║絞縛。耳眼口鼻。盡皆血出。是時彼鵝。來趣食血。
J21nB109_p0480a14║珠師瞋忿。打鵝即死。比丘見鵝既死。涕泣不樂。
J21nB109_p0480a15║向鵝說偈。○我受諸苦惱。望使此鵝活。今我命
J21nB109_p0480a16║未絕。鵝在我前死。 ○珠師問比丘言。鵝汝何親。
J21nB109_p0480a17║愁惱乃爾。比丘答言。不滿我願。以偈再答。○菩
J21nB109_p0480a18║薩往昔時。捨身以救鴿。我亦作是意。捨身以代
J21nB109_p0480a19║鵝。由汝殺鵝故。心願不滿足。 ○比丘具說上因。
J21nB109_p0480a20║珠師即剖鵝腹。既得珠已。舉聲號哭。語比丘言。
J21nB109_p0480a21║汝護鵝命。不惜於身。使我造此非法之事。即說
J21nB109_p0480a22║偈言。○南無堅持戒。為鵝身受苦。不作毀缺行。
J21nB109_p0480a23║此事實難有。懺悔既已竟。比丘還所住。 (府字函第三卷)。
J21nB109_p0480a24║ 遭賊剝掠繫草頭 守死不忍斷物命
J21nB109_p0480a25║又云。有諸比丘。曠野中行。為賊劫掠。剝脫衣裳。
J21nB109_p0480a26║賊懼比丘往告聚落。盡欲殺之。賊中一人。先曾
J21nB109_p0480a27║出家。語同伴曰。比丘之法。不得傷草。以草繫之。
J21nB109_p0480b01║彼畏傷故。終不能往。即以草縛。捨之而去。諸比
J21nB109_p0480b02║丘等。身無衣服。為日所炙。蚊虻蠅蚤之所唼嬈。
J21nB109_p0480b03║從旦至夜。禽獸交橫。不敢動轉。恐傷草命。唯當
J21nB109_p0480b04║護戒。至死不犯。時彼國王。田獵見之。以偈問曰。
J21nB109_p0480b05║身體極方壯。無病似有力。以何因緣故。草繫不
J21nB109_p0480b06║動搖。為咒所迷惑。為是苦行耶。為自厭患身。願
J21nB109_p0480b07║速說其意。 ○比丘偈答。守諸禁戒故。不敢挽頓
J21nB109_p0480b08║絕。佛說諸草木。悉是鬼神村。我等不敢違。是以
J21nB109_p0480b09║不能絕。我戒為良田。能生諸功德。生天之梯橙。
J21nB109_p0480b10║名稱之種子。得聖之橋津。諸利之首目。誰有智
J21nB109_p0480b11║慧者。欲壞戒德瓶。 ○王聞偈已。即為比丘解草
J21nB109_p0480b12║繫縛。復說偈言。○善哉能堅持。釋師子所說。寧
J21nB109_p0480b13║捨己身命。護物不毀犯。如是顯大法。牟尼解脫
J21nB109_p0480b14║尊。堅持禁戒者。我今亦歸命。 (府字函第一卷)。
J21nB109_p0480b15║ 至死堅心持佛制 溺流得板讓臘高
J21nB109_p0480b16║又云。昔有比丘渡海。船壞。時一年少比丘。捉得
J21nB109_p0480b17║片板。上座比丘不得板故。將沒水中。于時上座
J21nB109_p0480b18║語年少言。汝寧不憶佛所制戒。當敬上座。汝所
J21nB109_p0480b19║得板應以與我。年少比丘。即便思惟。我今捨身。
J21nB109_p0480b20║用濟上座。正是其時。而說偈言。○我今授佛戒。
J21nB109_p0480b21║至死必堅持。為順佛語故。奉板遺身命。若不為
J21nB109_p0480b22║難事。終不獲難果。我今沒水死。雖死猶名勝。若
J21nB109_p0480b23║捨佛所教。失於無上樂。 ○于時海神感其精誠。
J21nB109_p0480b24║即接年少比丘置於岸上。海神合掌。說偈報曰。
J21nB109_p0480b25║○汝是大勝人。能除眾患難。我今當云何。而不
J21nB109_p0480b26║加擁護。捨己所愛命。護持佛教戒。難為而能為。
J21nB109_p0480b27║此最為希有。 (府字函第一卷)。
J21nB109_p0480c01║ 父授箕裘傳殺業 兒臨此境自甘終
J21nB109_p0480c02║智度論云。如一須阤洹人。生屠殺家。年向成人
J21nB109_p0480c03║應當修其活業。而不肯殺。父母與刀。并羊一口。
J21nB109_p0480c04║閉著屋中。而語之言。若不殺羊。不令汝出得見
J21nB109_p0480c05║日月。兒自思惟。我若殺此一羊。便當終為是業。
J21nB109_p0480c06║豈以身故。為此大罪。即便以刀自殞。父母開戶。
J21nB109_p0480c07║見羊猶活。兒命已絕。當自殺時。即生天上。是為
J21nB109_p0480c08║不惜壽命。全護淨戒。(德字函第三卷)。
J21nB109_p0480c09║ 一戒有虧禽所罰 一殺能持魚不傷
J21nB109_p0480c10║百緣經云。賢劫中。波羅柰國。有一長者。受持五
J21nB109_p0480c11║戒。犯一戒故。生鸚鵡中。餘四完具。今值我出家
J21nB109_p0480c12║得道。(漆字函第三卷)。
J21nB109_p0480c13║法苑云。舍衛國。有大長者。無子。禱祀神祗。感生
J21nB109_p0480c14║一男。後因臨河。兒偶墮水。遭魚所吞。兒福力故。
J21nB109_p0480c15║雖在魚腹。猶復不死。於是下流有一富家。亦無
J21nB109_p0480c16║繼嗣。種種祈求。困不能得。此魚偶遇其奴所捕。
J21nB109_p0480c17║剖之得兒。舉家歡喜。良由有禱。上天與之。父母
J21nB109_p0480c18║聞往實狀告之。願以見還。時富家曰。屢禱天地
J21nB109_p0480c19║報應一兒。君兒落水。有何干涉。紛紜不了。詣王
J21nB109_p0480c20║求斷。二家共養。各為娶婦。二處異居。此婦生子。
J21nB109_p0480c21║即屬此家。彼婦生兒。即屬彼家。兒後長成。俱為
J21nB109_p0480c22║娶婦。供給所須無有乏短。其兒白二父母。聽其
J21nB109_p0480c23║出家。字曰重姓。證阿羅漢。阿難白佛。重姓比丘。
J21nB109_p0480c24║夙何善根魚吞不死。世尊答言。毗婆尸佛會上
J21nB109_p0480c25║說法。時有長者。受三自歸。持不殺戒。復以一錢
J21nB109_p0480c26║施佛。彼之長者。今重姓比丘是也。由施一錢。九
J21nB109_p0480c27║十一劫。恒富錢財。至於今世。二家供給。受不殺
J21nB109_p0481a01║戒。魚吞不死。受三自歸。今值於我得阿羅漢。(書字
J21nB109_p0481a02║函第二卷)。
J21nB109_p0481a03║ 王聽譖言弓射后 后持佛戒箭歸王
J21nB109_p0481a04║經律異相云。有優填王。正后師佛稟受歸戒得
J21nB109_p0481a05║須陀洹道。王因聽譖。挽弓射后至于百箭。后見
J21nB109_p0481a06║不懼。都不恚怒。一心念佛。愍心向王。比箭既至。
J21nB109_p0481a07║繞后三匝。還住王前。箭箭皆爾。王大恐懼。嚴駕
J21nB109_p0481a08║詣佛。以陳其過。白衣弟子。慈力尚爾。豈況如來
J21nB109_p0481a09║乎。唯願弘慈原赦我罪。(舍字函第九卷)。
J21nB109_p0481a10║ 深幸人倫善可作 反傷天樂戒難持
J21nB109_p0481a11║法苑云。目連尊者。以弟子病。上忉利天。問於耆
J21nB109_p0481a12║婆。正值諸天入歡喜園。爾時目連。路側立待。諸
J21nB109_p0481a13║天直過。殊無顧者。唯耆婆後至。顧見目連。向舉
J21nB109_p0481a14║一手。乘車直過。目連自念。此本人間。是我弟子。
J21nB109_p0481a15║今受天福。以著天樂。都失本心。即以神力制車
J21nB109_p0481a16║令住。耆婆下車。禮目連足。目連種種因緣呵責。
J21nB109_p0481a17║耆婆答曰。我為大德弟子。是故舉手問訊。頗見
J21nB109_p0481a18║諸天。有尒者不。於是目連。復誡帝釋。佛世難值。
J21nB109_p0481a19║何不數數相近。諮受正法。帝釋欲解目連意故。
J21nB109_p0481a20║遣使敕一天子。令來反覆三喚。然後方至。帝釋
J21nB109_p0481a21║白目連曰。此天子。唯有一天女。一妓樂。染欲情
J21nB109_p0481a22║深。雖復命重。不能自割。故不肯來。況作天主。種
J21nB109_p0481a23║種宮觀。無數天女。百千妓樂。視東忘西。雖知佛
J21nB109_p0481a24║世難遇。正法難聞。而以染樂纏縛。不得自在。雖
J21nB109_p0481a25║知三塗苦報。無緣得戒。人中唯三天下得戒。北
J21nB109_p0481a26║鬱單越。以福報障。并愚癡故不得戒法。(書字函第四卷)。
J21nB109_p0481a27║ 戒不可得安可著 人既無犯亦無持
J21nB109_p0481b01║智度論云。戒。持戒。破戒。三事不可得。是名智慧。
J21nB109_p0481b02║人有三種。下人破戒。中人著戒。上人不著戒。是
J21nB109_p0481b03║菩薩思惟。若憎戒。及破戒者。愛戒及持戒者。而
J21nB109_p0481b04║生愛恚。則還受罪業因緣。譬如象浴已。還以土
J21nB109_p0481b05║坌。是故不應生憎愛。復次一切法。皆屬因緣。無
J21nB109_p0481b06║自在者。諸善法皆因惡生。若因惡生。云何可著。
J21nB109_p0481b07║惡是善因。云何可憎。如是思惟。直入諸法實相
J21nB109_p0481b08║觀。持戒。破戒。皆從因緣生。從因緣生故無自性。
J21nB109_p0481b09║無自性故畢竟空。畢竟空故不著。是名般若波
J21nB109_p0481b10║羅蜜。
J21nB109_p0481b11║ 既無生死之可免 安有佛戒之可持
J21nB109_p0481b12║傳燈云。藥師問高沙彌。什麼處去。云。江陵府受
J21nB109_p0481b13║戒法。藥云。受戒圖箇什麼。師云。免生死。藥云。有
J21nB109_p0481b14║一人不受戒。亦無生死可免。汝還知不。師云。與
J21nB109_p0481b15║麼則佛戒何用也。藥咄云。這饒舌沙彌。猶挂唇
J21nB109_p0481b16║齒在。師因契本心更不受戒。(纓字函第四卷)。
J21nB109_p0481b17║  忍辱品
J21nB109_p0481b18║ 歌利無端揮尺劍 仙人修忍自忘瞋
J21nB109_p0481b19║法苑云。賢劫中。有王名歌利。與內宮眷。林間娛
J21nB109_p0481b20║樂。王倦少憩。諸女因尋花果。遙見忍辱仙人在
J21nB109_p0481b21║彼林中。端然靜坐。便馳趣之。皆集其所頂禮。而
J21nB109_p0481b22║仙人即為說欲之過。所謂諸欲。皆是不淨臭穢
J21nB109_p0481b23║之法。是可厭患。誰有智者。當習近之。諸姊皆應
J21nB109_p0481b24║厭離。王從睡覺。不見諸女。仗劍求覓。見彼圍遶
J21nB109_p0481b25║仙人而坐。王大瞋怒問之。誰耶。何誘諸女。答曰。
J21nB109_p0481b26║我是仙人。修忍辱道。王念。此人。見我瞋故。便言
J21nB109_p0481b27║修於忍辱。我今試之。汝得非非想處定耶。答言。
J21nB109_p0481c01║不得。次第責問。汝得初靜慮耶。答言。不得。王語。
J21nB109_p0481c02║汝是未離欲人。何觀諸女。復言。我是修忍辱人。
J21nB109_p0481c03║王令可伸一臂。試能忍不。仙人便伸。以劍斬之。
J21nB109_p0481c04║再問。何人。答言。我是修忍辱人。復令更伸一臂
J21nB109_p0481c05║斬之。王如前問。仙如前答。如是斬兩足。及兩耳
J21nB109_p0481c06║鼻。王心既止。仙人告言。王今何故自生疲厭。假
J21nB109_p0481c07║使斷我一切身分。猶如芥子。我亦不生一念瞋
J21nB109_p0481c08║忿。所言忍辱。終無有二。復發是願。如汝今日。我
J21nB109_p0481c09║實無辜。我未來世。得菩提時。不待汝請。最初度
J21nB109_p0481c10║脫。當知忍辱仙人者。即今釋迦是。歌利王者。即
J21nB109_p0481c11║今憍陳那是。憍陳那聞已極懷恥愧。(府字函第二卷)。
J21nB109_p0481c12║ 頓使難陀折貢高 直感大地為搖動
J21nB109_p0481c13║普曜經云。佛弟難陀。白佛言。世尊人身難得。佛
J21nB109_p0481c14║法難遇。諸尊貴者。皆棄世榮。我何所貪。惟佛慈
J21nB109_p0481c15║悲。願見救度。許為沙門。佛言。善來比丘。鬚髮自
J21nB109_p0481c16║落。法衣著身。便為沙門。在比丘中。次第作禮。到
J21nB109_p0481c17║優波離。止而不禮。是我家僕。不當設拜。世尊告
J21nB109_p0481c18║難陀言。佛法如海。容納百川。四流歸之。皆同一
J21nB109_p0481c19║味。據戒前後。不在貴賤。四大合故。假名為身。於
J21nB109_p0481c20║中空寂。本無吾我。當思聖法。勿生憍慢。爾時難
J21nB109_p0481c21║陀。去自貢高。禮優波離。大地為之震動。(鳴字函第二卷)。
J21nB109_p0481c22║ 脩羅被縛尚不禮 帝釋但笑其愚癡
J21nB109_p0481c23║雜阿含經云。有阿脩羅。與帝釋戰。脩羅不如。遭
J21nB109_p0481c24║五繫縛。將還天宮。輒瞋罵詈。時御者說偈。白帝
J21nB109_p0481c25║釋曰。○釋今為畏彼。為力不足耶。能忍阿脩羅。
J21nB109_p0481c26║面前而罵辱。 釋答曰。○不以畏故忍。亦非力不
J21nB109_p0481c27║足。何有黠慧人。而與愚夫對。 御者復曰。若但行
J21nB109_p0482a01║忍者。於事則有闕。愚癡者當言。畏怖故行忍。是
J21nB109_p0482a02║故當苦治。以智制愚癡。 釋答曰。我常觀察彼。制
J21nB109_p0482a03║彼愚夫者。見愚者瞋盛。智以靜默伏。非力而為
J21nB109_p0482a04║力。是彼愚癡力。愚癡違遠法。於道則無有。若使
J21nB109_p0482a05║有大力。能忍於劣者。是則為上忍。無力有何忍。
J21nB109_p0482a06║於他極罵辱。大力者能忍。 (流字函第十卷)。
J21nB109_p0482a07║ 眾惡人頭既不售 我禮福田何必遮
J21nB109_p0482a08║阿育王經云。亦曰阿恕伽。王見福田僧。不問大
J21nB109_p0482a09║小。悉皆禮拜。耶奢大臣。怪其所作。王。王閻浮。應
J21nB109_p0482a10║當自重。何輕作禮。王因聞之。乃集群臣。不聽殺
J21nB109_p0482a11║生。各仰人人得一種頭。若牛若馬之類。唯敕耶
J21nB109_p0482a12║奢。使得自死人頭。既皆得已。使貨於市。牛馬諸
J21nB109_p0482a13║頭。皆悉賣盡。唯有人頭。獨不得售。奏王。乃問。一
J21nB109_p0482a14║切物中。何者為貴。答曰。唯人最貴。王言。人貴應
J21nB109_p0482a15║得多價。何以不售。諸臣答言。人生雖貴。死乃最
J21nB109_p0482a16║賤。頭尚可惡。況有買乎。王問。一切人頭皆賤。唯
J21nB109_p0482a17║此頭賤。答言。皆爾。王言。若一切人頭俱賤。今我
J21nB109_p0482a18║頭亦賤耶。爾時耶奢懼不敢對。王令耶奢真實
J21nB109_p0482a19║告我。耶奢答曰。實如王言。王言。我頭與此不異
J21nB109_p0482a20║者。汝何遮我。不使禮拜。汝若是我真善知識者。
J21nB109_p0482a21║應當勸我禮拜。何故我自作禮。汝尚嗤笑。我今
J21nB109_p0482a22║頭有所直。應當敬禮。使我將來得諸天身。賢聖
J21nB109_p0482a23║勝頭。後無所直。云何可用。(禽字函第二卷)。
J21nB109_p0482a24║ 為何打罵不生瞋 知如影響非實體
J21nB109_p0482a25║法集經云。何者是菩薩忍辱力。為他所罵。而不
J21nB109_p0482a26║加報。以得如響平等智力故。為他所打。而不加
J21nB109_p0482a27║報。以得鏡像平等智力故。為他所惱。而不加報。
J21nB109_p0482b01║以得如幻平等智力故。為他所瞋而不加報。以
J21nB109_p0482b02║得內清淨平等智力故。世間八法。所不能染。以
J21nB109_p0482b03║得世法清淨平等智力故。一切煩惱不能染。不
J21nB109_p0482b04║能勝。以得集因緣平等智力故。是菩薩見一切
J21nB109_p0482b05║染法門。皆是清淨門。(欲字函第三卷)。
J21nB109_p0482b06║莊嚴經論云。尸利鞠多。因設火坑。并毒食害佛
J21nB109_p0482b07║不得。悔過號泣。世尊告言。汝勿憂怖。即說偈言。
J21nB109_p0482b08║起我我無瞋。久捨冤親心。右以旃檀塗。左以利
J21nB109_p0482b09║刀割。於此二人中。其心等無異。 (白字函第三卷)。
J21nB109_p0482b10║中阿含云。時諸比丘。數共鬥諍。於是世尊說偈
J21nB109_p0482b11║曰。若以諍止諍。至竟不見止。唯忍能止諍。是法
J21nB109_p0482b12║可尊貴。 (夙字函第七卷)。
J21nB109_p0482b13║ 安受苦忍非加報 觀察法忍以皆空 (附無
J21nB109_p0482b14║生忍)。
J21nB109_p0482b15║般若經云。菩薩修二種忍。圓滿無相忍波羅蜜
J21nB109_p0482b16║多。謂安受忍觀察忍。安受忍者。謂諸菩薩。從初
J21nB109_p0482b17║發心。乃至菩提於其中間。假使一切有情之類
J21nB109_p0482b18║競來呵毀凌辱。復以刀仗加害。是時菩薩為滿
J21nB109_p0482b19║安忍波羅蜜多。不生一念忿恨。亦復不起加報
J21nB109_p0482b20║之心。但作是念。彼諸有情。深可哀憫。增心煩惱
J21nB109_p0482b21║擾動其心。不得自在。於我發起如是惡業。但應
J21nB109_p0482b22║自責。不應瞋彼。觀察忍者。思惟諸行如幻不實。
J21nB109_p0482b23║不得自在。亦如虛空。無我有情。命者。生者。養者。
J21nB109_p0482b24║士夫。補特伽羅。意生。儒童。作者。受者。知者。見者。
J21nB109_p0482b25║皆不可得。唯是虛妄分別而起。誰呵毀我。誰凌
J21nB109_p0482b26║辱我。誰加害我。誰復受彼凌辱加害。皆是自心
J21nB109_p0482b27║虛妄分別。我今不應橫起執著。如是名觀察忍。
J21nB109_p0482c01║(崑字函第七卷)。
J21nB109_p0482c02║又無生法忍。謂令煩惱畢竟不生。及觀諸法畢
J21nB109_p0482c03║竟不起。微妙智慧常無間斷。(結字函第六卷)。
J21nB109_p0482c04║ 達我幻身本非有 任他揮劍忍何來
J21nB109_p0482c05║傳燈云。師子尊者。因罽賓國王秉劍於前云。師
J21nB109_p0482c06║得蘊空不。曰。已得蘊空。曰。既得蘊空。離生死不。
J21nB109_p0482c07║曰。已離生死。曰。既離生死。就師乞頭。得不。云。身
J21nB109_p0482c08║非我有。豈況於頭。王便斬之。白乳涌高數尺。王
J21nB109_p0482c09║臂自墮。(振字函第二卷)。
J21nB109_p0482c10║  精進品
J21nB109_p0482c11║ 浪隨生死骨堆山 要脫輪迴力學佛
J21nB109_p0482c12║修行道地經。佛云。自見宿命。從無量劫往反生
J21nB109_p0482c13║死沒。積身骨。過須彌山。其髓塗地可遍天下三
J21nB109_p0482c14║千世界。其血流墮多於古今天下普雨。但欲免
J21nB109_p0482c15║斯生死之患。晝夜精進。求於無為。(要字函第八卷)。
J21nB109_p0482c16║ 稱讚出家求正覺 良由精進可辦成
J21nB109_p0482c17║菩薩本行經云。佛在給孤獨園。見諸比丘。身心
J21nB109_p0482c18║懈怠。告阿難言。夫懈怠者。眾行之累。居家懈怠。
J21nB109_p0482c19║則衣食不供。產業不舉。出家懈怠。則不能離生
J21nB109_p0482c20║死之苦。一切眾事。皆由精進而興。在家精進衣
J21nB109_p0482c21║食豐饒。居業益廣。出家精進。道行皆成直至成
J21nB109_p0482c22║佛。皆由精進。而得成辦。(器字函下卷)。
J21nB109_p0482c23║ 彌勒先修四十劫 釋迦後進一期超
J21nB109_p0482c24║彌勒所問經。佛語阿難。彌勒發意。先我之前。四
J21nB109_p0482c25║十二劫。我於其後。乃發道意。於此賢劫。以大精
J21nB109_p0482c26║進。超越九劫。得於無上正真之道。一者所有。無
J21nB109_p0482c27║所愛惜。二者珍寶。三者國土。四者妻妾。五者子
J21nB109_p0483a01║息。六者血肉。七者手足。八者頭目。九者髓腦。十
J21nB109_p0483a02║者身命。以此十事。疾得佛道。(傳字函第一卷)。
J21nB109_p0483a03║ 積功因地歷三祗 翹讚底沙超九劫
J21nB109_p0483a04║阿毗達磨論云。世尊因地。為菩薩時。初無數劫。
J21nB109_p0483a05║首逢釋迦牟尼佛。我為陶師。於彼佛所。初發淨
J21nB109_p0483a06║心。塗以香油。浴以香水。設供養已。發弘誓願。願
J21nB109_p0483a07║當作佛。一如世尊。故今如來。一一同彼。第一劫
J21nB109_p0483a08║滿。逢事寶髻等七萬五千佛。第二劫滿。逢事燃
J21nB109_p0483a09║燈等七萬六千佛。第三劫。逢事勝觀等七萬七
J21nB109_p0483a10║千佛。菩薩精進。於底沙佛時。合十指掌。翹於一
J21nB109_p0483a11║腳。以一伽陀。七日七夜稱歎彼佛。便超九劫。(自字
J21nB109_p0483a12║函第四卷)。
J21nB109_p0483a13║此伽陀曰。天上天下無如佛。十方世界亦無比。
J21nB109_p0483a14║世間所有我盡見。一切無有如佛者。(帳字函第四卷)。
J21nB109_p0483a15║ 海抒令枯取失珠 神驚勇銳持還彼
J21nB109_p0483a16║佛本行集經云。佛告諸比丘。昔有商主。入海採
J21nB109_p0483a17║寶。得一貴重摩尼之珠。復墮海中。時彼商主。即
J21nB109_p0483a18║持一杓發勇猛心抒大海水。欲令乾竭取所失
J21nB109_p0483a19║珠。 海神念言。此人愚癡。即說一偈。○世間多有
J21nB109_p0483a20║眾生輩。為貪財利種種為。我今見汝為愚癡。更
J21nB109_p0483a21║無有人過汝者。八萬四千由旬海。今欲以杓抒
J21nB109_p0483a22║令乾。困乏徒自喪一生。所抒未多命便盡。所抒
J21nB109_p0483a23║之水如毛滴。此海廣大而甚深。汝今無智不思
J21nB109_p0483a24║惟。耳璫欲取須彌作。 ○爾時商主。復向海神而
J21nB109_p0483a25║說偈言。○天神此為不善言。乃欲遮我乾竭海。
J21nB109_p0483a26║神但定意正觀我。不久抒海當令空。我無價寶
J21nB109_p0483a27║墮此中。是故要枯大海水。水若盡底還獲寶。得
J21nB109_p0483b01║已當回歸向家。 時彼海神。心生恐怖。此人如是
J21nB109_p0483b02║精進勇猛。抒此海水。必當竭盡。即還寶珠而說
J21nB109_p0483b03║偈言。○凡人須作勇猛心。負檐若疲莫辭倦。我
J21nB109_p0483b04║見如是精進力。失寶還得歸向家。 ○爾時世尊
J21nB109_p0483b05║而說偈言。○精進處處得稱心。懶墮恒常見大
J21nB109_p0483b06║苦。是故勤發勇猛意。智人以此成菩提。 彼商主
J21nB109_p0483b07║者。即我身是。無價寶珠既得復失。以勇猛心。求
J21nB109_p0483b08║之還得。今日亦然。以精進故。得大菩提。(所字函第一卷)。
J21nB109_p0483b09║古德頌云。學道如鑽火。逢煙切莫休。直待金星
J21nB109_p0483b10║現。歸家始到頭。
J21nB109_p0483b11║ 哂他言佛樹下得 譬子云珠篋裏生
J21nB109_p0483b12║雜譬喻經云。阿難白佛。佛生王家。坐於樹下。念
J21nB109_p0483b13║道六年得佛。如是易耳。佛告阿難。昔有長者大
J21nB109_p0483b14║富。眾寶備具。惟無赤色真珠。以為不足。即便將
J21nB109_p0483b15║人深入大海。經歷險阻。乃到寶所。刺身出血。油
J21nB109_p0483b16║囊裹之。懸著海底。珠蛤聞香。唼而食之。乃得出
J21nB109_p0483b17║蚌。剖蚌出珠。待採三年。方得一珮。還到海邊。同
J21nB109_p0483b18║伴謀心。因行取水。推著井中。覆之而去。後尋孔
J21nB109_p0483b19║出。還到本土。呼其伴曰。卿得吾之一珮。殊無人
J21nB109_p0483b20║知。可密歸還。吾終不言也。其人怖懼。送以歸之。
J21nB109_p0483b21║然後兩兒。著珠共戲。而相問曰。此珠產於何處。
J21nB109_p0483b22║一兒曰。生我囊中。一兒曰。生室甕中。父聞笑之。
J21nB109_p0483b23║婦曰。何笑。答曰。吾取此珠。勤苦乃爾。小兒依而
J21nB109_p0483b24║得之。不識本末。謂生囊甕之中。佛告阿難。汝但
J21nB109_p0483b25║見我成佛。不知我從無數劫之勤苦。至今乃得。
J21nB109_p0483b26║謂之為易。如彼嬰兒謂珠生囊甕矣。(寫字函第四卷)。
J21nB109_p0483b27║ 耳億苦勤何忒傷 琴絃太急終無調
J21nB109_p0483c01║阿含經云。有尊者。名二十耳億。晝夜修行。精勤
J21nB109_p0483c02║不捨。於欲漏心。不能解脫。而白佛言。沙門甚難。
J21nB109_p0483c03║今欲捨服還作白衣持物廣施。佛問。在家善彈
J21nB109_p0483c04║琴不。對曰。能。佛告。若弦太急響不齊等。音可聽
J21nB109_p0483c05║不。對曰。不也。又問。若絃稍緩。可採聽不。又對。不
J21nB109_p0483c06║也。復問。不急不緩可採聽不。對曰。可聽。世尊告
J21nB109_p0483c07║曰。此亦如是。極精進者。猶如調戲。若懈怠者。此
J21nB109_p0483c08║墮邪見。若在中者。此則上行。如是不久成無漏
J21nB109_p0483c09║人。爾時二十耳億。思惟佛教。在閑靜處。修行其
J21nB109_p0483c10║法。如實知之。證阿羅漢。(斯字函第二卷)。
J21nB109_p0483c11║  禪定品
J21nB109_p0483c12║ 坐禪儀式要須知 淨觀攝心亦當習
J21nB109_p0483c13║坐禪儀云。學般若菩薩。當起大悲心。發弘誓願
J21nB109_p0483c14║精修三昧。廣度眾生。不為一身獨求解脫。爾乃
J21nB109_p0483c15║放捨諸緣。休息萬事。身心一如動靜無間。量其
J21nB109_p0483c16║飲食不多不少。調其睡眠不節不恣。結跏趺坐。
J21nB109_p0483c17║先以左足安右髀上。右足安左髀上。或半跏趺。
J21nB109_p0483c18║或以左足壓右足。皆可。次以左掌安右掌上。以
J21nB109_p0483c19║兩大拇指面相拄。徐徐舉身良久。復左右搖振。
J21nB109_p0483c20║乃正身端坐。不得左傾右側前躬後仰。令腰脊
J21nB109_p0483c21║頭項骨節相拄狀如浮圖。令耳與肩對。鼻與臍
J21nB109_p0483c22║對。舌拄上齶。唇齒相著。目須微開。免致昏睡。身
J21nB109_p0483c23║相既定。氣息既調。寬放臍腹。一切善惡。都莫思
J21nB109_p0483c24║量。念起即覺。覺之即無。久久忘緣。自成一片。若
J21nB109_p0483c25║得此意。自然四大輕爽。所謂安樂法門也。若已
J21nB109_p0483c26║發明者。如龍得水。未發明者但辦。肯心。必不相
J21nB109_p0483c27║賺。出定之時。徐徐動身。安詳而起。一切時中。護
J21nB109_p0484a01║持定力。如護嬰兒。即定力易成矣。所以探珠宜
J21nB109_p0484a02║浪靜。動水取應難。定水澄清。心珠自現。故圓覺
J21nB109_p0484a03║經云。無礙清淨慧皆因禪定生。是知超凡越聖。
J21nB109_p0484a04║必假靜緣。坐脫立亡。須憑定力。最為急務也。
J21nB109_p0484a05║禪法要解上云。淨觀有三品。或初習行。或已習
J21nB109_p0484a06║行。或久習行。若初習行。當觀白骨。繫意在觀。不
J21nB109_p0484a07║令外意。外念諸緣。攝之令還。若已習行。具觀頭
J21nB109_p0484a08║骨。不令外念。外念諸緣。攝之令還。若久習行。繫
J21nB109_p0484a09║意心處。不令外念。外念諸緣。攝之令還。當復觀
J21nB109_p0484a10║心。若心疲極。捨諸外想。注念在緣。譬如獼猴被
J21nB109_p0484a11║繫在柱。終日馳走。鎖常攝還。極乃休息。所緣在
J21nB109_p0484a12║柱。念則如鎖。心喻獼猴。行者觀心。亦復如是。漸
J21nB109_p0484a13║漸制心。令住緣處。若心久住是應禪法。(圖字函)。
J21nB109_p0484a14║ 一心禪定能深造 五百車聲絕不聞
J21nB109_p0484a15║泥洹經云。大臣福罽。遙見世尊。諸根寂默。歡喜
J21nB109_p0484a16║前禮。畢住一面。佛問福罽。得何法喜。對曰。比丘
J21nB109_p0484a17║力藍。坐於樹下。時有五百乘車而過。繼次人至。
J21nB109_p0484a18║下車問曰。見前群車過不。答曰。不見。又曰。還聞
J21nB109_p0484a19║車聲。答曰。不聞。曰。時臥耶。言。我不臥。猶在道耳。
J21nB109_p0484a20║其人歎言。車聲[口*凶][口*凶]。覺而不聞。用心何專。難有
J21nB109_p0484a21║乃爾。深嘉其志。遂得法喜。佛問福罽。汝知雷霆
J21nB109_p0484a22║霹靂。可比五百車聲。對曰。正使千車。疾馳同響。
J21nB109_p0484a23║猶不能暨。佛言。曩昔吾遊阿沉。暴雷霹靂。連煞
J21nB109_p0484a24║四牛。耕者二人。同時怖死。世尊獨不聞乎。定覺
J21nB109_p0484a25║經行。一人作禮。隨我而步。吾問。何匆匆耳。其人
J21nB109_p0484a26║答言。向者霹煞四牛二人。世尊獨不聞乎。吾言。
J21nB109_p0484a27║不聞。曰。時臥耶。答曰。不臥。自三昧耳。其人亦歎。
J21nB109_p0484b01║希聞得定。如佛者也。亦得法喜。(澄字函第四卷)。
J21nB109_p0484b02║ 定中兀坐真枯木 頂上容巢待產雛
J21nB109_p0484b03║智度論云。釋迦昔為螺髻仙人。名尚闍梨。常行
J21nB109_p0484b04║第四禪。出入息斷。在一樹下。兀坐不動。鳥以謂
J21nB109_p0484b05║木。即於髻中生卵。是菩薩從禪覺。知頂有鳥卵。
J21nB109_p0484b06║即自思惟。若我起動。鳥不復來。卵必盡壞。即還
J21nB109_p0484b07║入定。至鳥生子飛去乃起。(德字函第七卷)。
J21nB109_p0484b08║有偈云。若人靜坐一須臾。勝造河沙七寶塔。寶
J21nB109_p0484b09║塔畢竟化為塵。一念靜心成正覺。
J21nB109_p0484b10║ 人若一動彼靜慮 罪招五百劫非安
J21nB109_p0484b11║佛說處處經云。有一比丘。坐得定意。復有一優
J21nB109_p0484b12║婆塞。見其坐處不平。牽起示彼安處。優婆塞後
J21nB109_p0484b13║五百劫。不得安穩。何以故。斷道念故。佛告諸弟
J21nB109_p0484b14║子。有說經典。慎莫中斷。斷經罪重不可計(無字函第
J21nB109_p0484b15║四卷)。
J21nB109_p0484b16║ 戲言欺罔傳他法 靜坐承當證厥功
J21nB109_p0484b17║雜寶藏經云。昔有比丘。年老昏塞。見少比丘說
J21nB109_p0484b18║四果法。心生羨尚。語少比丘。願以四果。見受於
J21nB109_p0484b19║我。諸少比丘。嗤而語之。我有四果。須得好食。然
J21nB109_p0484b20║後相與。時老比丘歡喜。即辦餚膳待之。既已。諸
J21nB109_p0484b21║少比丘。弄老比丘。語曰。大德。汝在此舍一角頭
J21nB109_p0484b22║坐。當與汝果。時老比丘歡喜如語。諸少比丘。即
J21nB109_p0484b23║以皮鞠打其頭上。而語之言。此是須陀洹果。老
J21nB109_p0484b24║比丘聞已。繫念不散。即獲初果。諸少比丘。復弄
J21nB109_p0484b25║之言。汝今雖得須陀洹果。然其故有七生七死。
J21nB109_p0484b26║更移一角。諸少比丘。復以鞠打。而語之言。與汝
J21nB109_p0484b27║斯阤含果。時老比丘。益加專念。即證二果。諸少
J21nB109_p0484c01║比丘復弄之言。汝今已得斯阤含果。猶有往來
J21nB109_p0484c02║生死之難。汝更移坐。諸少比丘。復以鞠打。而語
J21nB109_p0484c03║之言。與汝阿那含果。時老比丘。倍加至心。復證
J21nB109_p0484c04║第三果。諸少比丘。復弄之言。汝今已得不還果。
J21nB109_p0484c05║故於色無色界。受有漏身。無常遷變。念念是苦。
J21nB109_p0484c06║汝更移坐。諸少比丘。復以鞠打。而語之言。與汝
J21nB109_p0484c07║阿羅漢果。時老比丘證四果已。心大歡喜。設諸
J21nB109_p0484c08║餚膳。種種香華。請少比丘。報其恩德。與少比丘
J21nB109_p0484c09║共論道品。諸少比丘發言滯塞。時老比丘。方語
J21nB109_p0484c10║之言。我已證得阿羅漢果。諸少比丘。咸皆懺悔。
J21nB109_p0484c11║戲弄之罪。是故行人若至心者求無不獲。又云。
J21nB109_p0484c12║昔有女人。深信三寶。請一比丘供養既訖。女人
J21nB109_p0484c13║至心。閉目靜坐。求請說法。比丘不解。潛身歸寺。
J21nB109_p0484c14║然此女人。念有為法。無常苦空。不得自在。深心
J21nB109_p0484c15║觀察。獲須阤洹果。既得果已。向寺求覓。以報其
J21nB109_p0484c16║恩。比丘慚恥。一向藏避。苦求方出。此女具謝。道
J21nB109_p0484c17║果因緣。比丘甚愧。(帳字函第二卷)。
J21nB109_p0484c18║ 眾生為何不見佛 古鏡埋塵曷睹容
J21nB109_p0484c19║起信論。問曰。諸佛無邊方便。能於十方利益眾
J21nB109_p0484c20║生。何故眾生。常不見佛。或睹神變。或聞說法。答
J21nB109_p0484c21║曰。如來實有如是方便。但要眾生。其心清淨。乃
J21nB109_p0484c22║為現身。如鏡有垢。色像不現。垢除則現。眾生亦
J21nB109_p0484c23║爾。心未離垢。法身不現。垢離則現。(命字函第二卷)。
J21nB109_p0484c24║ 既心清淨如來現 譬水虛明日月彰
J21nB109_p0484c25║入印法門經云。佛告文殊。譬日月輪。於閻浮提。
J21nB109_p0484c26║一切器水清淨不濁。離於障礙。皆悉現見。而日
J21nB109_p0484c27║月輪。本處不動。如來應正遍知。十方世界無障
J21nB109_p0485a01║無礙。如是如是。可化眾生。自心清淨皆見如來。
J21nB109_p0485a02║而諸如來。兜率阤天。如本不動。如是十方一切
J21nB109_p0485a03║世界。一切眾生。發起心中。皆悉現前。(伏字函第四卷)。
J21nB109_p0485a04║ 習坐安可得成佛 駕車欲進在驅牛
J21nB109_p0485a05║傳燈云。南嶽讓禪師。見馬祖坐禪次。師欲接之。
J21nB109_p0485a06║故將片磚於祖庵前石上。磨之復磨。祖曰。作什
J21nB109_p0485a07║麼。師曰。磨磚作鏡。祖曰。磨磚豈得成鏡。師曰。磨
J21nB109_p0485a08║磚既不成鏡。坐禪豈得成佛。祖曰。如何即是。師
J21nB109_p0485a09║曰。如牛駕車。車若不行。打牛即是。打車即是。祖
J21nB109_p0485a10║無對。師又問。汝學坐禪。為學坐佛。若學坐禪。禪
J21nB109_p0485a11║非坐臥。若學坐佛。佛非定相。於無住法。不應取
J21nB109_p0485a12║捨。汝若坐佛。即是殺佛。若執坐相。非達其理。
J21nB109_p0485a13║永嘉云。行亦禪。坐亦禪。語默動靜體安然。縱遇
J21nB109_p0485a14║鋒刀常坦坦。假饒毒藥也閑閑(證道歌)。
J21nB109_p0485a15║  般若品
J21nB109_p0485a16║ 明明照見五蘊空 了了能度一切苦
J21nB109_p0485a17║般若波羅蜜多心經。觀自在菩薩。行深般若波
J21nB109_p0485a18║羅蜜多時。照見五蘊皆空。度一切苦厄。舍利子。
J21nB109_p0485a19║色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。受想
J21nB109_p0485a20║行識。亦復如是。舍利子。是諸法空相。不生不滅。
J21nB109_p0485a21║不垢不淨。不增不減。是故空中無色。無受想行
J21nB109_p0485a22║識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界。
J21nB109_p0485a23║乃至無意識界。無無明。亦無無明盡。乃至無老
J21nB109_p0485a24║死。亦無老死盡。無苦集滅道。無智亦無得。以無
J21nB109_p0485a25║所得故。菩提薩埵。依般若波羅蜜多故。心無罣
J21nB109_p0485a26║礙。無罣礙故。無有恐怖。遠離顛倒夢想。究竟涅
J21nB109_p0485a27║槃。三世諸佛。依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅
J21nB109_p0485b01║三藐三菩提。故知般若波羅蜜多。是大神咒。是
J21nB109_p0485b02║大明咒。是無上咒。是無等等咒。能除一切苦。真
J21nB109_p0485b03║實不虛。故說般若波羅蜜多咒。即說咒曰。揭諦
J21nB109_p0485b04║揭諦。波羅揭諦。波羅僧揭諦。菩提薩婆訶(荊字函。仁
J21nB109_p0485b05║王經末)。
J21nB109_p0485b06║ 我佛親從般若生 阿誰道是摩耶子
J21nB109_p0485b07║道神足經云。佛告月天子。般若波羅蜜是諸佛
J21nB109_p0485b08║之母。當學般若波羅蜜便得三十二相。十力四
J21nB109_p0485b09║無畏等。皆來歸之。故不從摩耶生乎。(被字函第二卷)。
J21nB109_p0485b10║ 何謂法身無德用 應如金寶尚泥封
J21nB109_p0485b11║大乘法界論云。眾生法身。既與功德相應。何故
J21nB109_p0485b12║無有如來德用。應知此如蓮華未開。諸惡見葉
J21nB109_p0485b13║共包裹故。亦如金山。被瞋恚泥所封著故。亦如
J21nB109_p0485b14║虛空。被愚癡雲之所蔽故。總為頌曰。○如蓮金
J21nB109_p0485b15║等未開顯。佛體客塵翳亦然。是時功德不自益。
J21nB109_p0485b16║反此則能為大利。 (臨字函第八卷)。
J21nB109_p0485b17║ 心有惡塵善可淨 水由象濁珠乃清
J21nB109_p0485b18║智度論云。若唯有心。而無心法者。不應有垢有
J21nB109_p0485b19║淨。譬如清淨池水。狂象入中。令其混濁。若清水
J21nB109_p0485b20║珠。入水即淨。不得言水外無象無珠。心亦如是。
J21nB109_p0485b21║煩惱入故。能令心濁。諸慈悲等。善法入心。令心
J21nB109_p0485b22║清淨。以是故。不得言煩惱慈悲等法即是心。(名字
J21nB109_p0485b23║函第六卷)。
J21nB109_p0485b24║ 燈光既照暗冥沒 智慧纔生煩惱無
J21nB109_p0485b25║正法經云。佛告迦葉。譬如空舍。無其戶牖。經百
J21nB109_p0485b26║千年。無其人物。是室冥暗。忽有天人。於彼舍中。
J21nB109_p0485b27║然其燈明。迦葉。於意云何。如是黑暗。我經百千
J21nB109_p0485c01║年住此。我今不去。有此事不。迦葉答言。不也。世
J21nB109_p0485c02║尊。彼黑暗無力。燈光若生。決定須去。佛言。迦葉。
J21nB109_p0485c03║彼業煩惱。亦復如是。經百千劫。住彼識中。或彼
J21nB109_p0485c04║行人。於一晝夜。正觀相應。生彼慧燈。迦葉。如是
J21nB109_p0485c05║聖者。慧根若生。此業煩惱。定無所有。(卿字函第三卷)。
J21nB109_p0485c06║ 我斷生兮死自滅 師逐人兮塊自息
J21nB109_p0485c07║般若經云。最勝天王白佛。云何菩薩。於無生法。
J21nB109_p0485c08║而見有生。佛告天王。當知諸法無滅。是故無生。
J21nB109_p0485c09║何以故。性不變故。但由世俗見有生滅。皆是虛
J21nB109_p0485c10║妄。非真實有。若諸菩薩行深般若。即如實知無
J21nB109_p0485c11║明因緣。故生諸行。依行生識。廣說乃至由有故
J21nB109_p0485c12║生。生即有老。老故有死。愁歎苦惱。是故修行。為
J21nB109_p0485c13║斷無明。無明若斷。餘十有支。展轉隨滅。如身若
J21nB109_p0485c14║斷。命則隨滅。天王當知。邪見外道。為求解脫。但
J21nB109_p0485c15║欲斷死。不知斷生。若法不生。即無有滅。譬如有
J21nB109_p0485c16║人塊擲師子。師子逐人。而塊自息。菩薩亦爾。但
J21nB109_p0485c17║斷其生。而死自滅。犬唯逐塊。不知逐人。塊終不
J21nB109_p0485c18║息。外道亦爾。不知斷生。終不離死。菩薩行深般
J21nB109_p0485c19║若。善知因緣。諸法生滅。(果字函第九卷)。
J21nB109_p0485c20║ 即這般若豈可求 非如金寶力而得
J21nB109_p0485c21║智度論云。但了波羅蜜相。是為行深般若波羅
J21nB109_p0485c22║蜜。不從十方求。亦無與者。亦非如金銀寶物。力
J21nB109_p0485c23║求而得。(立字函第一卷)。
J21nB109_p0485c24║ 般若無相雖求難 方便之力應可證
J21nB109_p0485c25║般若經云。佛告舍利子。所求菩提。方便善巧。乃
J21nB109_p0485c26║能證得。菩薩修般若時。若見有法自性可得。則
J21nB109_p0485c27║應可取。不見有法自性可得。當何所取。所謂不
J21nB109_p0486a01║取此是色。此是受等。乃至此是聲聞。此是菩薩。
J21nB109_p0486a02║此是如來。舍利子。菩薩修行般若。如實了知一
J21nB109_p0486a03║切法性。乃至如來。皆不可取。如是不可取波羅
J21nB109_p0486a04║蜜多。即是無障波羅蜜多。如是無障波羅蜜多。
J21nB109_p0486a05║即是般若波羅蜜多。諸菩薩應於中學。於中學
J21nB109_p0486a06║時。尚不得學。況得菩提。何以故。無少法有自性。
J21nB109_p0486a07║於如是無性。為自性法中。何等是異生法。乃至
J21nB109_p0486a08║何等是如來法。如是諸法既不可得。依何等法
J21nB109_p0486a09║可施設。有補特伽羅。補特伽羅既不可得。云何
J21nB109_p0486a10║可說。此是異生。乃至如來。舍利子白佛。若一切
J21nB109_p0486a11║法皆無自性。都非實有。依何等事。而可了知此
J21nB109_p0486a12║是異生法。乃至如來法。佛告舍利子。於意云何。
J21nB109_p0486a13║為實有色受時。如諸愚夫異生執不。舍利子言。
J21nB109_p0486a14║不也。但由顛倒愚夫。有如是執。佛告舍利子。諸
J21nB109_p0486a15║菩薩。修行般若方便善巧。雖觀諸法。皆無自性。
J21nB109_p0486a16║都非實有。而依世俗發趣菩提。為諸有情種種
J21nB109_p0486a17║宣說。令得正解。遠離顛倒。(霜字函第一卷)。
J21nB109_p0486a18║復次善現白佛。何等名為菩薩。菩提資糧。要具。
J21nB109_p0486a19║如是資糧。乃能證得菩提。佛答。一切善法。皆是
J21nB109_p0486a20║菩提資糧。修令圓滿。乃能證得一切智智(第五卷)。
J21nB109_p0486a21║ 因筏至岸宜亡筏 於法尚離況非法
J21nB109_p0486a22║阿含經云。譬如有人。縛筏求渡。已從此岸。得至
J21nB109_p0486a23║彼岸。由於此筏。濟我厄難。苟從有恐之地。得至
J21nB109_p0486a24║無為之處。我今不捨此筏。持用自隨乎。為不能
J21nB109_p0486a25║耶。佛告比丘。善法尚猶可捨。何況非法。(如字函第八卷)。
J21nB109_p0486a26║ 愚智自性本來無 彼此皆空何得捨
J21nB109_p0486a27║正法經云。佛告迦葉。譬如燈光。能破一切黑暗。
J21nB109_p0486b01║而彼黑暗。從何而去。非東方去。乃至北方去。去
J21nB109_p0486b02║亦非去。來亦非來。迦葉。復次燈光。又亦非我能
J21nB109_p0486b03║破黑暗。若非黑暗。何顯燈光。迦葉。燈光黑暗。本
J21nB109_p0486b04║無自性。此二皆空。無得無捨。迦葉。是故智慧亦
J21nB109_p0486b05║復如是。有智若生。無智即捨。而彼無智。歸於何
J21nB109_p0486b06║去。非從東方至。北方去。去既非去。來亦非來。迦
J21nB109_p0486b07║葉。復次有智若生。無智即捨。非彼有智。能壞無
J21nB109_p0486b08║智。無智本無。有智何顯。迦葉。有智無智。俱無自
J21nB109_p0486b09║性。此二皆空。無得無捨。(卿字函第三卷)。
J21nB109_p0486b10║ 聞空便乃著空無 猶鹽太過傷鹽美
J21nB109_p0486b11║智度論云。觀其空人。先有無量布施持戒禪定。
J21nB109_p0486b12║其心柔軟。諸結使薄。然後得真空。邪見之人應
J21nB109_p0486b13║無此事。但以憶想分別邪心取空。譬田舍人。初
J21nB109_p0486b14║不識鹽。見人以鹽著種種肉菜之中而食。問言。
J21nB109_p0486b15║何以故爾。與語。此鹽能美物味。他便抄鹽。滿口
J21nB109_p0486b16║食之。鹹苦傷口。遂而問曰。汝何以言鹽能作美。
J21nB109_p0486b17║彼責癡人。此當籌量。得中令美。云何純食。然無
J21nB109_p0486b18║智人聞空解脫門。不修功德。但欲得空。是為邪
J21nB109_p0486b19║見斷諸善根。若人入阿毗曇等三門。則知佛法。
J21nB109_p0486b20║不相違背。能知是事。即是般若波羅蜜力。於一
J21nB109_p0486b21║切法。無所罣礙。若不得般若波羅蜜法。入阿毗
J21nB109_p0486b22║曇門。則墮有中。若入空門。則墮無中。若入昆勒
J21nB109_p0486b23║門。則墮有無中。復次菩薩行般若波羅蜜。雖知
J21nB109_p0486b24║諸法一相。亦能知一切法種種相。雖知諸法種
J21nB109_p0486b25║種。亦能知一切法一相。名為般若波羅蜜(德字函第
J21nB109_p0486b26║八卷)。
J21nB109_p0486b27║ 非無人故名曰空 但法自空非色滅
J21nB109_p0486c01║寶雲經云。善男子。非無人故。名之曰空。但空自
J21nB109_p0486c02║空。前際後際。中際亦空。但法自空。非色滅空。當
J21nB109_p0486c03║依於空。莫依於人。若以得空。而依於空。佛說是
J21nB109_p0486c04║人。則為退墮。善男子。寧起我見積如須彌。莫以
J21nB109_p0486c05║空見。起增上慢。所以者何。一切諸見以空得脫。
J21nB109_p0486c06║若起空見。則不可治。譬如有人。怖畏虛空。悲號
J21nB109_p0486c07║搥胸。作如是言。卻此虛空。於意云何。如是虛空
J21nB109_p0486c08║可除卻不。不也世尊。如是若畏空法。我說是人。
J21nB109_p0486c09║狂亂失心。所以者何。常行空中。而畏於空(木字函第
J21nB109_p0486c10║七卷)。
J21nB109_p0486c11║ 佛性非色不離色 盲人說象終歸象
J21nB109_p0486c12║涅槃經云。一切眾生。不退佛性。名之為有。決定
J21nB109_p0486c13║得故。譬如王者。告一大臣。汝牽一象。以示盲者。
J21nB109_p0486c14║時彼眾盲。各以手觸。王問之曰。象為何類。其觸
J21nB109_p0486c15║牙者。即言象形如蘆菔根。其觸耳者。言象如箕。
J21nB109_p0486c16║其觸頭者。言象如石。其觸鼻者。言象如杵。其觸
J21nB109_p0486c17║腳者。言象如臼。其觸脊者。言象如床。其觸腹者。
J21nB109_p0486c18║言象如瓮。其觸尾者。言象如繩。善男子。如彼眾
J21nB109_p0486c19║盲。不說象體。亦非不說。若是眾相。悉非象者。離
J21nB109_p0486c20║是之外。更無別象。善男子。王喻如來。正遍知也。
J21nB109_p0486c21║臣喻此經。象喻佛性。盲喻一切無明眾生。是諸
J21nB109_p0486c22║眾生聞佛說已。或作是言。色是佛性。何以故。是
J21nB109_p0486c23║色雖滅。次第相續。是故獲得如來。三十二相。如
J21nB109_p0486c24║來色常。如來色者。常不斷故。乃至受想行識亦
J21nB109_p0486c25║復如是。善男子。如彼盲人。各各說象。雖不得實。
J21nB109_p0486c26║非不說象。說佛性者。亦復如是。非即六法。不離
J21nB109_p0486c27║六法。是故我說眾生佛性。非色不離色。乃至非
J21nB109_p0487a01║我不離我。眾生我者。即是五陰。離陰之外。更無
J21nB109_p0487a02║別我。譬如墻壁草木。合之為舍。離是之外。更無
J21nB109_p0487a03║別舍。(率字函第二卷)。
J21nB109_p0487a04║ 有我無我各一邊 離有離無名中道
J21nB109_p0487a05║智度論云。佛為眾生。欲墮斷滅見者。說言有我
J21nB109_p0487a06║受後世罪福。若人欲墮常見者。說言無我無作
J21nB109_p0487a07║者受者。離是五眾假名。更無一法自在者。問曰。
J21nB109_p0487a08║若爾者。何等為實。答言。無我是實。一切法無常。
J21nB109_p0487a09║一切法無我。寂滅是安穩涅槃。名為諸法實相。
J21nB109_p0487a10║若人善根未熟。佛不為說是深無我法。若是為
J21nB109_p0487a11║說。即墮斷滅。問曰。如迦葉問中。佛說我是一邊。
J21nB109_p0487a12║無我是一邊。離此二邊。名為中道。今云何言無
J21nB109_p0487a13║我是實。有我為方便說。答曰。說無我有二種。一
J21nB109_p0487a14║者取無我相著無我。二者破我。不取無我。亦不
J21nB109_p0487a15║著無我。自然捨離。 ○復次佛說有我無我。有二
J21nB109_p0487a16║因緣。一用世俗說。故有我。二用第一實相說。故
J21nB109_p0487a17║無我。如是等說。有我無我無咎。佛處處說諸法
J21nB109_p0487a18║有。處處說諸法無。(建字函第六卷)。
J21nB109_p0487a19║ 通達諸法畢竟空 是行般若波羅蜜
J21nB109_p0487a20║智度云。須菩提白佛。觀一切空不牢固。是空相
J21nB109_p0487a21║為行般若不。佛言。不也。何以故。若空無有法。云
J21nB109_p0487a22║何行般若。離是空更有法行般若不。佛言。不也。
J21nB109_p0487a23║何以故。若一切法空。無相。無作。云何離空。而更
J21nB109_p0487a24║有法。須菩提。聞空非行般若。離空非行般若。一
J21nB109_p0487a25║切法皆攝在般若中。今但問。般若行般若。不。法
J21nB109_p0487a26║不自行。應以異法行。復問。離般若更有法行般
J21nB109_p0487a27║若不。佛言。不也。何以故。一切法攝在般若中。更
J21nB109_p0487b01║無法行般若。復問。若不行。云何得無上道。佛反問。
J21nB109_p0487b02║汝以慧眼見。定有一法行般若不。答言。世尊。不
J21nB109_p0487b03║見有行般若者。復問。汝見是般若行處不。須菩
J21nB109_p0487b04║提言。不見。何以故。般若中一切諸觀滅。若常。若
J21nB109_p0487b05║無常。若生滅等。無一法定相。是般若。云何當說
J21nB109_p0487b06║是般若。復問。若汝以智慧眼不見法。是不見法。
J21nB109_p0487b07║為有為無。答言。無。何以故。佛說慧眼觀不見故
J21nB109_p0487b08║言無。復問。若法無不可得。是法有生不。答言。不
J21nB109_p0487b09║生。是法本自無。畢竟空。佛語須菩提。若菩薩於
J21nB109_p0487b10║生是法中。通達無礙。信力智慧力故。能住是法
J21nB109_p0487b11║中。是名無生忍。是行般若波羅蜜。(表字函第七卷)。
J21nB109_p0487b12║ 色等無二無二分 清淨無別無斷故
J21nB109_p0487b13║般若經云。佛告善現。色清淨。即般若波羅蜜多
J21nB109_p0487b14║清淨。般若波羅蜜多清淨。即色清淨。何以故。是
J21nB109_p0487b15║色清淨。與般若波羅蜜多清淨。無二無二分。無
J21nB109_p0487b16║別無斷故。受想行識清淨。即般若波羅蜜多清
J21nB109_p0487b17║淨。般若波羅蜜多清淨。即受想行識清淨。何以
J21nB109_p0487b18║故。是受想行識清淨。與般若波羅蜜多清淨。無
J21nB109_p0487b19║二無二分。無別無斷故。乃至諸佛無上正等菩
J21nB109_p0487b20║提清淨。即般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多
J21nB109_p0487b21║清淨。即諸佛無上正等菩提清淨。何以故。是諸
J21nB109_p0487b22║佛無上正等菩提清淨。與般若波羅蜜多清淨。
J21nB109_p0487b23║無二無二分無別無斷故。(暑字函第三卷起。律字函第四卷止)。
J21nB109_p0487b24║ (自色受至菩提其間名相。總八十餘科。今具下文。可參此義次第一一推之。從始至末則
J21nB109_p0487b25║ 般若一部圓融之意備矣)。
J21nB109_p0487b26║ 集出經中之名相 直於言下以分疏
J21nB109_p0487b27║指要錄注出般若名相八十餘科。庶發披閱者
J21nB109_p0487c01║智智爾。 ○五蘊。色蘊(積聚虛假)受蘊(領納資貪)想蘊(取像奔馳)
J21nB109_p0487c02║行蘊(微細遷流)識蘊(熾然了別)。 ○六根。眼根(喜怒視相)耳根(聽審
J21nB109_p0487c03║相續)鼻根(愛憎香臭)舌根(嘗味甘苦)身根(貪嫌澀滑)意根(恒審思量)。 ○
J21nB109_p0487c04║六塵。色塵(形顯質礙)聲塵(反聞成迷)香塵(薰蕕惑知)味塵(鹹淡遷怒)
J21nB109_p0487c05║觸塵(冷暖勞苦)法塵(萬像紛紜)。 ○六識。眼識(玄黃不真)耳識(苦樂
J21nB109_p0487c06║音異)鼻識(觀氣旋光)舌識(辯說邪正)身識(隨機現儀)意識(緣慮循空)。 ○
J21nB109_p0487c07║六觸。眼觸(離則明見)耳觸(遠近全聞)鼻觸(聞香即知)舌觸(味合即覺)
J21nB109_p0487c08║身觸(不合不覺)意觸(冥契諸相)。 ○六緣。所生眼緣所生受
J21nB109_p0487c09║(光非照境)耳緣所生受(順音分辨)鼻緣所生受(薰修頓圓)舌緣
J21nB109_p0487c10║所生受(辛酸何依)身緣所生受(故逸無逸)意緣所生受(想念
J21nB109_p0487c11║不忘)。 ○四緣。因緣(諸法和合)次第緣(心心數法)所緣緣(法無所依)
J21nB109_p0487c12║增上緣(法無可得)。 ○六大。地大(堅凝質礙)水大(潤下滋愛)火大
J21nB109_p0487c13║(炎上生瞋)風大(鼓籥操動)空大(不見邊表)識大(萬法本源)。 ○十二因
J21nB109_p0487c14║緣。無明(昏翳真智)行(流注不息)識(妄生愛染)名色(觀形定實)六入(根塵
J21nB109_p0487c15║睹對)觸(漸生染著)受(納而不執)愛(習力成染)取(執之不捨)有(業因成就)生(愛慾
J21nB109_p0487c16║流轉)老(漸覺變異)病(眾苦纏聚)死(捨墮識飛)憂(煩悶沉戚)悲(鬱快哀悲)苦(惡緣
J21nB109_p0487c17║煩現)惱(怨害相遇)我者(起我我所)生者(如父有子)壽者(命根成就)命者
J21nB109_p0487c18║(能舉事故)有情者(蘊和合生)養育者(因緣故長)眾數者(諸法有數)作
J21nB109_p0487c19║者(手足能所)使作者(力能役他)起者(作後世業)使起者(亦令他作)受
J21nB109_p0487c20║者(苦樂果現)使受者(厭苦厭樂)見者(目觀色像)知者(五識知名)。 ○六
J21nB109_p0487c21║度。布施(捨己惠他)淨戒(三業無染)安忍(毀譽風清)精進(勇猛無怯)靜
J21nB109_p0487c22║慮(妙絕諸緣)般若(智慧圓徹)。 ○二十空。內空(六根無體)外空(六塵
J21nB109_p0487c23║無相)內外空(六識無有)空空(病去藥除)大空(小乘法無)小空(四果相無)
J21nB109_p0487c24║勝義空(功用投現)有為空(生滅相無)無為空(無相亦無)畢竟空
J21nB109_p0487c25║(諸法相盡)無際空(不見終始)散空(和合相離)無變異空(如如智寂)本
J21nB109_p0487c26║性空(法本常無)自相空(不待彼無)共相空(自他相盡)一切法空
J21nB109_p0487c27║(皆不可得)不可得空(可亦不可)無性空(假緣即無)自性空(體本元虛)
J21nB109_p0488a01║無性自性空(俱無亦無)。 ○四諦。苦聖諦(世間果相)集聖諦
J21nB109_p0488a02║(世間因相)滅聖諦(出世果相)道聖諦(出世因相)真如(不變隨緣)法界
J21nB109_p0488a03║(理事圓融)法性(常自寂滅)不虛妄性(本來真實)不變異性(今古常然)
J21nB109_p0488a04║平等性(凡聖一致)離生性(寂爾無形)法定(諸境常如)法住(各安自位)
J21nB109_p0488a05║實際(不立一塵)虛空界(無有邊量)不思議界(心言路絕)。 ○四靜
J21nB109_p0488a06║慮。初禪(有尋有伺)二禪(無尋唯伺)三禪(無尋無伺)四禪(捨念清淨)。 ○
J21nB109_p0488a07║四無量。慈無量(慈定廣大)悲無量(悲定含空)喜無量(喜定周遍)
J21nB109_p0488a08║捨無量(捨定廓徹)。 ○四無色。空無邊處(空定現空)識無邊
J21nB109_p0488a09║處(識定現識)無所有處(無定是定)非非想處(無想想定)。 ○八解
J21nB109_p0488a10║脫。觀內有色外亦觀色解脫(見內見外)觀內無色外
J21nB109_p0488a11║亦觀色解脫(見外見內)內外諸色解脫(有無俱淨)空無邊
J21nB109_p0488a12║處解脫(緣色同空)識無邊處解脫(三世識空)無所有處解
J21nB109_p0488a13║脫(無色緣無)非非想處解脫(絕相成妙)滅受想定解脫(心數
J21nB109_p0488a14║法盡)。 ○八勝處。一勝處(淨相超勝)二勝處(色境超勝)三勝處
J21nB109_p0488a15║(內外超勝)四勝處(真空超勝)五勝處(妙識超勝)六勝處(空無超勝)七
J21nB109_p0488a16║勝處(非想超勝)八勝處(想定超勝)。 ○九次第定。一次第定
J21nB109_p0488a17║(初禪喜樂)二次第定(二禪妙生)三次第定(三禪妙樂)四次第定
J21nB109_p0488a18║(四禪浮盡)五次第定(空能普入)六次第定(識能明了)七次第定
J21nB109_p0488a19║(無有即有)八次第定(無想即想)九次第定(心滅無滅)。 ○十遍處。
J21nB109_p0488a20║一遍處(地大周匝)二遍處(水大周匝)三遍處(火大周匝)四遍處
J21nB109_p0488a21║(風大周匝)五遍處(空大周匝)六遍處(青色滿空)七遍處(黃色滿空)八
J21nB109_p0488a22║遍處(赤色滿空)九遍處(白色滿空)十遍處(黑色滿空)。 ○四念處。
J21nB109_p0488a23║觀身不淨(染緣有故)觀受是苦(執取增縛)觀心無常(念念遷滅)
J21nB109_p0488a24║觀法無我(無有定相)。 ○四正勤。精進根(靈苗滋茂)精進覺
J21nB109_p0488a25║(心心警策)精進力(毫釐不屈)正精進(不墮邪習)。 ○四神足。定根
J21nB109_p0488a26║(深固幽遠)定覺(寂而常照)定力(魔不能動)正定(入佛三昧)。 ○五根。信
J21nB109_p0488a27║根(能入法海)念根(住持不忘)精進根(念茲在茲)定根(湛寂虛通)慧根
J21nB109_p0488b01║(明辨實諦)。 ○五力。信力(一念萬年)念力(全清絕點)精進力(塵劫無怠)
J21nB109_p0488b02║慧力(摧邪顯正)定力(須彌高固)。 ○七覺支。念覺(靈心不昧)擇法
J21nB109_p0488b03║覺(微細明了)精進覺(已覺求覺)喜覺(法樂禪悅)猗覺(所覺無覺)定覺
J21nB109_p0488b04║(明明了了)捨覺(離覺所覺)。 ○八聖道支。正語(心口相應)正業(無非
J21nB109_p0488b05║佛事)正命(結使已除)正思惟(斷妄想故)正方便(不墮無為)正念(心無
J21nB109_p0488b06║異緣)正定(超諸神足)正見(信業報故)。 ○三解脫門。空解脫門
J21nB109_p0488b07║(空不見空)無相解脫門(相不見相)無願解脫門(願即無願)。 ○菩
J21nB109_p0488b08║薩十地。歡喜地(證聖位故)離垢地(身心清淨)發光地(智已生明)
J21nB109_p0488b09║燄慧地(妙解廓照)現前地(通達真俗)難勝地(功行超越)遠行地
J21nB109_p0488b10║(隨方應化)不動地(忍智自如)善慧地(通力自在)法雲地(大智圓明)。 ○
J21nB109_p0488b11║五眼。肉眼(見內暗外)天眼(內外俱明)慧眼(照了諸相)法眼(觀機設教)
J21nB109_p0488b12║佛眼(普觀法界)。 ○六通。天眼通(徹視大千)天耳通(洞聽十方)他
J21nB109_p0488b13║心通(悉知種類)宿命通(達三世事)神境通(形無質礙)如意通(任運
J21nB109_p0488b14║自在)。 ○十力。一是處非處如實力(善行惡行)二知三世
J21nB109_p0488b15║報業力(報果分明)三知諸禪解脫三昧力(明了正定)四知
J21nB109_p0488b16║眾生諸根上下力(了知界性)五知眾生種種欲力(知根
J21nB109_p0488b17║所樂)六知世間種種性力(定不定性)七知一切道至力
J21nB109_p0488b18║(諸禪定境)八得夙命智力(古即是今)九得天眼能觀一切
J21nB109_p0488b19║力(不見一法)十得漏盡智力(薪盡火滅)。 ○四無畏法。無所畏
J21nB109_p0488b20║(作師子吼)漏盡無所畏(何所屈撓)說障道無所畏(能破邪惑)
J21nB109_p0488b21║說道無所畏(決定如是)。 ○四無礙解。詞無礙(口海波濤)辯
J21nB109_p0488b22║無礙(應作是說)法無礙(義無不了)義無礙(法無不通)。 ○四攝法。
J21nB109_p0488b23║大慈(廣攝物故)大悲(廣拔苦故)大喜(廣與樂故)大捨(廣施惠故)。 ○十
J21nB109_p0488b24║八不共法。一身無失(行無不規)二口無失(言無不法)三意
J21nB109_p0488b25║無失(念無不正)四無異想(正信調直)五無不定心(動而常靜)六
J21nB109_p0488b26║無不知已捨(善惡諸法)七欲無減(不厭小善)八精進無減
J21nB109_p0488b27║(動靜平常)九念無減(等心澄湛)十慧無減(平實明了)十一解脫
J21nB109_p0488c01║無減(縛脫無二)十二知見無減(遍知普見)十三身業(隨智慧行)
J21nB109_p0488c02║十四口業(隨智慧行)十五意業(隨智慧行)十六過去無不
J21nB109_p0488c03║了(所修所行)十七未來無不知(所記所報)十八現在無不
J21nB109_p0488c04║見(現受現果)無忘失法(證無漏性)恒住捨性(虛凝湛寂)一切智
J21nB109_p0488c05║(無所不了)道相智(了無所了)一切相智(了了無了)一切阤羅尼
J21nB109_p0488c06║門(總持妙性)一切三摩地門(正心正受)。 ○四果。預流果(須阤
J21nB109_p0488c07║洹也)一來果(斯阤含也)不來果(阿那含也)無生果(阿羅漢也)獨覺
J21nB109_p0488c08║菩提(自悟本智)一切菩薩摩訶。薩行(自覺覺他)諸佛無上
J21nB109_p0488c09║正等菩提(因圓果滿)。○(溪字函第二卷)。
J21nB109_p0488c10║ 壞色無常相似說 達色本空如實言
J21nB109_p0488c11║出生三法藏般若經云。佛說未來世中。當有人
J21nB109_p0488c12║說相似般若波羅蜜多。帝釋問其云何。佛告帝
J21nB109_p0488c13║釋。未來世中。有諸苾芻。作如是說。色是無常。若
J21nB109_p0488c14║身若心。及戒定慧。悉無所有。離諸所觀。作是說
J21nB109_p0488c15║者。當知是說相似般若波羅蜜多。何以故。彼作
J21nB109_p0488c16║是說。壞色故。觀色無常。壞受想行識故。觀受想
J21nB109_p0488c17║行識無常。若如是求為行般若波羅蜜多。當知
J21nB109_p0488c18║此說。皆得名為相似般若波羅蜜多。帝釋。汝今
J21nB109_p0488c19║當知。不壞色故。觀色無常。不壞受想行識故。觀
J21nB109_p0488c20║受想行識無常。作是說者。是為如實宣說般若
J21nB109_p0488c21║波羅蜜多。若能為人說此義者。得福甚多。(宅字函第
J21nB109_p0488c22║五卷)。
J21nB109_p0488c23║智度論云。何為求佛道者。不說相似般若。善男
J21nB109_p0488c24║子。汝修行般若波羅蜜。莫觀色無常。何以故。色
J21nB109_p0488c25║色性空。是色性非法。若非法。即名為般若波羅
J21nB109_p0488c26║蜜。般若波羅蜜中。色非常。非無常。何以故。是中
J21nB109_p0488c27║色尚不可得。何況常無常。如是說者。是名不說
J21nB109_p0489a01║相似般若。受想行識亦復如是。復次說相似般
J21nB109_p0489a02║若者。名字語言同。而心義異。如以著心取相。說
J21nB109_p0489a03║五眾等無常。乃至無生無滅。是相似般若。若以
J21nB109_p0489a04║不著心。不取相。說五眾無常。但為破常顛倒故
J21nB109_p0489a05║不著無常。是真實般若波羅蜜多。(形字函第十卷)。
J21nB109_p0489a06║ 苟捨般若趣餘經 猶棄根本尋枝葉
J21nB109_p0489a07║般若經云。佛告善現。棄捨般若經典。求學餘經。
J21nB109_p0489a08║當知是為菩薩魔事。何以故。棄捨一切智智根
J21nB109_p0489a09║本甚深般若。而攀枝葉諸餘經典。終不得佛菩
J21nB109_p0489a10║提。善現白佛。何等餘經。佛荅。若說二乘相應之
J21nB109_p0489a11║法。謂四念住。乃至八聖道支。三解脫門。四諦智
J21nB109_p0489a12║等。於中修學。但得預流。一來不還。阿羅漢果獨
J21nB109_p0489a13║覺菩提。不得無上正等菩提。是名餘經。猶如枝
J21nB109_p0489a14║葉。不能引發一切智智。甚深般若。能引智智有
J21nB109_p0489a15║大勢用。猶如樹根。(巨字函第九卷)。
J21nB109_p0489a16║ 無一般若力為護 則五波羅魔所侵
J21nB109_p0489a17║般若經云。如有女人。端正巨富。若無強夫所守
J21nB109_p0489a18║護者。易為惡人之所凌辱。布施等五波羅蜜多。
J21nB109_p0489a19║亦復如是。若無般若力所攝護。易為魔壞(出字函第
J21nB109_p0489a20║十卷)。
J21nB109_p0489a21║ 施等如盲前莫達 般若為目以導之
J21nB109_p0489a22║般若經云。譬如百千盲眾。無淨目者導之。猶尚
J21nB109_p0489a23║不能近趣正道。況能遠達豐樂大城。施等盲眾
J21nB109_p0489a24║若無般若淨目者導。尚不能趣菩薩正道。況能
J21nB109_p0489a25║得入一切智城。皆由般若。方到彼岸。(來字函第二卷)。
J21nB109_p0489a26║ 修般若何惰何勤 由因地或進或退
J21nB109_p0489a27║復次善現白佛。菩薩聞說般若。深生信解。書寫
J21nB109_p0489b01║受持。思惟修習。是菩薩從何處沒。來生此間。佛
J21nB109_p0489b02║言。若菩薩聞此般若。不怯不惑。受持讀誦。究竟
J21nB109_p0489b03║通利。當知是菩薩。先世樂聽般若。聞已受持。精
J21nB109_p0489b04║勤修習。由此善根從人趣沒。還生人中。善現復
J21nB109_p0489b05║白佛言。頗有菩薩。成就如是殊勝功德。供養承
J21nB109_p0489b06║事他方諸佛。沒彼生此。聞是般若。復能讀習。無
J21nB109_p0489b07║懈倦不。佛言。此菩薩無有懈倦。所以者何。先從
J21nB109_p0489b08║他方佛所。聞是般若。彼乘如是善根力故。復有
J21nB109_p0489b09║菩薩。雖於先世得聞般若。亦曾請問深義。而不
J21nB109_p0489b10║能經一日三四五日。隨順修行。今生人中。聞說
J21nB109_p0489b11║般若。設經一日。乃至五日。其心堅固。無能壞者。
J21nB109_p0489b12║若離所聞。尋便退失。何以故。由於先世。雖聞復
J21nB109_p0489b13║問。而不修行。故於今生。或時堅固。或時退失。復
J21nB109_p0489b14║有菩薩。雖於先世。得聞六波羅蜜。而不請問深
J21nB109_p0489b15║義。今生人中。聞說是深般若。其心迷悶。猶豫怯
J21nB109_p0489b16║弱。或生異解。(陽字函第一卷)。
J21nB109_p0489b17║ 持之者獲報殊勝 謗之者墮罪彌深
J21nB109_p0489b18║智度云。若聞是深般若波羅蜜。受持讀誦。憶念
J21nB109_p0489b19║不離。薩婆若心。若以毒藥。若以火坑。若以深水。
J21nB109_p0489b20║若欲刀殺。如是眾惡。皆不能傷。般若力故。有此
J21nB109_p0489b21║殊勝。問曰。現有受持讀誦。入於軍陣。刀兵所傷。
J21nB109_p0489b22║其義云何。答曰。有二種業因緣。一者必應受報。
J21nB109_p0489b23║二者不必受報。必應受報者。譬如大逆重罪。應
J21nB109_p0489b24║死之人。雖有強力財寶。不可得免。不必受報者。
J21nB109_p0489b25║如人罪雖入死。理尚可救。用力勢財物。便得濟
J21nB109_p0489b26║命。不救則死。善男子。亦如是。若無必受報罪。雖
J21nB109_p0489b27║有死事來至。讀誦般若。則得濟度。若不讀誦。則
J21nB109_p0489c01║不免死。是故不得言般若。無有力勢。問曰。如上
J21nB109_p0489c02║所說。是事可信。今此中不能讀誦。但書寫供養。
J21nB109_p0489c03║云何得是功德。答曰。是人所得功德。亦同於上。
J21nB109_p0489c04║何以故。是人先已聞師說般若義。深入愛樂。然
J21nB109_p0489c05║不識文字。違離師故。不能讀誦。而不惜財寶。雇
J21nB109_p0489c06║人書寫。盡心種種供養。與誦者同。亦得功德。(形字
J21nB109_p0489c07║函第七卷)。
J21nB109_p0489c08║般若經云。若人書寫般若經典。種種莊嚴。置清
J21nB109_p0489c09║淨處。恭敬供養。十方天龍。常來擁護。不為人非
J21nB109_p0489c10║人等之所惱害。唯除宿世定惡業因。現在應熟。
J21nB109_p0489c11║或轉重惡。現世輕受。(巨字函第二卷)。
J21nB109_p0489c12║金剛經云。受持此經。若為人輕賤。是人先世罪
J21nB109_p0489c13║業。應墮惡道。以今世人輕賤故。先世罪業。則為
J21nB109_p0489c14║消滅。當得阿耨多羅三藐三菩提。
J21nB109_p0489c15║般若經云。若人先世聞說般若。已曾捨去。今世
J21nB109_p0489c16║聞說。由宿習力。還復捨去。身語及心皆不和合。
J21nB109_p0489c17║由斯造作愚癡惡慧增長。匱正法業。墮大地獄。
J21nB109_p0489c18║經歷百千俱胝那庾多歲。受諸大苦。三災起時。
J21nB109_p0489c19║彼匱法業。猶未畢故。死已轉生他方世界。遍歷
J21nB109_p0489c20║十方。經無量劫。彼業稍微。從地獄中出。次第受
J21nB109_p0489c21║傍生餓鬼。一一趣中。各經百千俱胝那庾多歲。
J21nB109_p0489c22║至於三災。轉生他方。備受諸苦。餘勢將盡。方生
J21nB109_p0489c23║人中。惡律儀家。六根不具。舍利子白佛。常說罪
J21nB109_p0489c24║重者。五無間。此匱法業為相似耶。佛言。壞正法
J21nB109_p0489c25║業麤重不可以比。謂自謗般若。亦教人謗般若。
J21nB109_p0489c26║自飲毒藥。亦令他飲。(水字函第五卷)。
J21nB109_p0489c27║ 總六度而通福慧 攝三學以利自他
J21nB109_p0490a01║解脫了義經云。佛告觀世音菩薩。學有六事。所
J21nB109_p0490a02║謂六波羅蜜。施戒忍是增上戒學。禪是增上心
J21nB109_p0490a03║學。般若是增上慧學。精進通一切。觀世音菩薩
J21nB109_p0490a04║白佛。此六事。幾是福德眾具。幾是智慧眾具。佛
J21nB109_p0490a05║言。增上戒學。是福德眾具。增上慧學。是智慧眾
J21nB109_p0490a06║具。禪及精進通一切。觀世音菩薩復白佛言。何
J21nB109_p0490a07║故此謂學事。六種施設。佛答言。有二事。一者三
J21nB109_p0490a08║學攝取眾生。二者三學對治煩惱。於是菩薩。布
J21nB109_p0490a09║施眾具。持戒不害。忍辱饒益。以此三學。攝取眾
J21nB109_p0490a10║生。復次菩薩。進修善業。禪伏煩惱。慧斷諸使。以
J21nB109_p0490a11║此三學。對治煩惱。(身字函)。
J21nB109_p0490a12║ 一持此經六度具 一修道場六度圓
J21nB109_p0490a13║不退轉法輪經云。受持此經。為他人說。當知具
J21nB109_p0490a14║足六波羅蜜。有能信解此經典者。具足檀波羅
J21nB109_p0490a15║蜜。於此經典。不生疑惑。具足尸波羅蜜。於此法
J21nB109_p0490a16║中不動。具足羼提波羅蜜。能於此經。心不退沒。
J21nB109_p0490a17║具足毗離耶波羅蜜。信樂此經。心不散亂。具足
J21nB109_p0490a18║禪波羅蜜。諦了此經。無分別想。具足般若波羅
J21nB109_p0490a19║蜜。(賴字函第四卷)。
J21nB109_p0490a20║莊嚴王菩薩經。佛言。行六波羅蜜時。修立道場。
J21nB109_p0490a21║香華供養。名檀波羅蜜。修供養時。身口意業。不
J21nB109_p0490a22║惱眾生。名尸波羅蜜。若有蟲螘。來入道場。安忍
J21nB109_p0490a23║不害。名羼提波羅蜜。善心相續。名毗梨耶波羅
J21nB109_p0490a24║蜜。心不散亂。名禪波羅蜜。方壇圓場。無有偏斜。
J21nB109_p0490a25║名般若波羅蜜。如是一法。隨心變現。(景字函)。
J21nB109_p0490a26║ 不修六度道難成 雖行六度相不取
J21nB109_p0490a27║般若經云。菩薩行六波羅蜜時。常作是念。我若
J21nB109_p0490b01║不行布施。當生貧賤之家。尚無勢力。何由成熟
J21nB109_p0490b02║有情。嚴淨佛土。況得一切智智。我若不護淨戒。
J21nB109_p0490b03║當生惡趣。尚不能得下賤人身。何由成熟有情。
J21nB109_p0490b04║嚴淨佛土。況得一切智智。我若不修安忍。當生
J21nB109_p0490b05║容貌醜陋。不具菩薩圓滿色相。則不能成熟有
J21nB109_p0490b06║情嚴淨佛土。況得一切智智。我不精進。尚不能
J21nB109_p0490b07║獲菩薩勝道。何由成熟有情。嚴淨佛土。得一切
J21nB109_p0490b08║智。我若心亂不入靜慮。尚不能起菩薩勝定。何
J21nB109_p0490b09║由成熟有情嚴淨佛土。得一切智。我若無智。不
J21nB109_p0490b10║學般若。尚不能得諸巧便慧。超二乘地。何由成
J21nB109_p0490b11║熟有情。嚴淨佛土得一切智。(盈字函第二卷)。
J21nB109_p0490b12║思益梵天經。佛云。我見燃燈佛。即得無生法忍。
J21nB109_p0490b13║授我記言。汝於來世。當得作佛。號釋迦牟尼。我
J21nB109_p0490b14║於爾時具足六波羅蜜。所以者何。雖布施。不求
J21nB109_p0490b15║果報。雖持戒無所貪著。雖忍辱。知內外空。雖精
J21nB109_p0490b16║進。知無起相。雖禪定無所依止。雖行慧。無所取
J21nB109_p0490b17║相。(萬字函第二卷)。
J21nB109_p0490b18║ ○至此般若六已終 ○加後方便四為伴 (總十
J21nB109_p0490b19║波羅蜜多)。
J21nB109_p0490b20║解脫了義經云。觀世音菩薩白佛言。何故六波
J21nB109_p0490b21║羅蜜。作如是次第說。答曰。彼上上招引依故。菩
J21nB109_p0490b22║薩棄捨身財。受持淨戒。護戒故忍。忍已精進。進
J21nB109_p0490b23║已能禪。禪具足已。得出世慧。復問。何故施設餘
J21nB109_p0490b24║四波羅蜜。佛言。此等是六波羅蜜伴。於彼方便
J21nB109_p0490b25║波羅蜜。又是三波羅蜜之伴。復告觀世音菩薩。
J21nB109_p0490b26║現法多行煩惱不能堪任。常修習忍。受行少福。
J21nB109_p0490b27║願未來世煩惱微薄。能勤精進。是願波羅蜜。為
J21nB109_p0490c01║精進波羅蜜伴。親善知識聽聞善法。希望勝力。
J21nB109_p0490c02║是力波羅蜜為禪波羅蜜伴。於菩薩藏。聞緣修
J21nB109_p0490c03║禪。堪能開引出世間慧。是智波羅蜜為般若波
J21nB109_p0490c04║羅蜜伴。(身字函)。
J21nB109_p0490c05║大藏一覽集卷三(畢)
J21nB109_p0490c06║  姚敏學校正
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院